Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 23. september 2021 kl. 18:30

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Ebbe Kyrø (T), Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Ole Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Dagsorden godkendt.
 • 1
  2. Behandling af Budget 2022-2025
  Sagsid.: 20/3913

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2022-2025 den 26. august 2021 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2022-2025 til 2. behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

  Der er ved dagsordenens udsendelse ikke indkommet ændringsforslag.

  Kommunalbestyrelsen skal senest den 15. oktober vedtage et budget for næste budgetår med budgetoverslag for de efterfølgende 3 år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det tekniske budget godkendes, jf. tabel 1.
    
  2. at der tages stilling til hvilke ændringsforslag, der ønskes indarbejdet i budget 2022-2025,
    
  3. at administrationen bemyndiges til at foretage tekniske justeringer i forbindelse med indberetningen i økonomisystemet, herunder konsekvenserne af den endelige beregning af institutionstaksterne.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-09-2021

  Ændringsforslag fra AOTV:

  Oversendes til KB uden anbefaling.

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  1 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-09-2021

  Procedureforslag fra A+O+T+V:

  Sagen om 2. behandling af budgettet udsættes. Borgmesteren indkalder til ekstraordinære møder inden udløbet af fristen for budgetvedtagelsen.

  For stemte:

  12 (A+O+T+V)

  Imod stemte: 

  3 (C)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har ved 1. behandlingen af budget 2022-2025 den 26. august 2021 besluttet, at oversende det tekniske budgetforslag for 2022-2025 til 2. behandling i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

  Det tekniske budgetforslag fremgår af tabel 1.

  Tabel 1

  Mio. kr. i løbende priser

  2022

  2023

  2024

  2025

  Nettodriftsudgifter

   905,9

   924,6

   944,4

   963,5

  Skatter, tilskud og udligning

  -933,1

  -961,0

  -986,1

  -1.006,8

  Ordinær drift i alt

  -27,2

  -36,6

  -41,7

  -43,3

  Anlægsudgifter

  31,4

  36,6

  15,4

  14,9

  Skattefinansieret område i alt

  4,2

  0,0

  -26,3

  -28,4

  Lån og øvrige finansforskydninger

  8,8

  9,6

  19,5

  19,5

  Ændringer i likvide aktiver i alt (Kassevirkning)

  13,0

  9,8

  -6,9

  -8,9

  + = udgift / - = indtægt

  I det foreliggende budgetforslag er der i budget 2022 et udgiftsbudget på 905,9 mio. kr., mens skatter, tilskud, udligning og renteindtægter udgør -933,1 mio. kr. Inkl. renteindtægter medfører dette en driftsbalance (overskud) på -27,2 mio.kr. i 2022. Der er budgetteret med anlægsudgifter på 31,4 mio. kr., og lån, afdrag og renteudgifter på 8,8 mio. kr. Det samlede resultat er derfor et kassetræk på 13,0 mio. kr. i 2022. Set over hele perioden 2022-2025 er der et samlet kassetræk på i alt 7,0 mio. kr.

  Der er i det tekniske budget ikke indlagt udgifter til en eventuel sanktion for overskridelse af servicerammen for 2022.

  Dragør Kommune har i august 2021 ansøgt om særtilskud til særligt vanskeligt stillede kommuner. Dragør Kommune har modtaget svar, og Indenrigs- og Boligministeriet har tilkendegivet, at Dragør Kommune ikke kommer i betragtning hertil.

  LOVE/REGLER:

  Jf. Styrelseslovens § 37 og 38 udarbejder Økonomiudvalget forslag til budget for kommunalbestyrelsen. Økonomiudvalgets forslag til budget undergives to behandlinger i Kommunalbestyrelsen.

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  Taksterne på daginstitutionsområdet på daginstitutionsområdet genberegnes på baggrund af det vedtagne budget 2022.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Taksterne på dagtilbudsområdet udgør 25 procent af driftsudgifterne. De endelige takster vil derfor blive korrigeret på baggrund af den endelige budgetbeslutning, i kommunalbestyrelsen. De endelige takster vil derefter kunne offentliggøres i november måned, og således overholde de formelle frister for offentliggørelsen.

  Efter budgettets vedtagelse vil budgetbeslutningerne blive indarbejdet, herunder konsekvenserne for økonomi og personaleforhold.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Budgetforslaget har været sendt i høring med svarfrist den 27. august 2021. Høringssvarene er udsendt til kommunalbestyrelsen, og kan ses på Dragør Kommunes hjemmeside

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. september 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 23. september 2021.