Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Tirsdag den 30. november 2021 kl. 16:00

Mødested:
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Morten Dreyer (O), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Ebbe Kyrø (T), Ole Hansen (A)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsordenen: Godkendt.
 • 1
  Orienteringssag - Indførelse af krav om Coronapas for alle ansatte i Dragør Kommune
  Sagsid.: 21/9123

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget orienteres løbende om status og relevante tiltag i forbindelse med COVID-19. Smittetrykket er fortsat stigende i Danmark og fortsat højt i hovedstadsområdet, herunder i Dragør Kommune. Folketinget har, med vedtagelse af lovforslag L94 den 25. november 2021, skabt lovgrundlag for arbejdsgivers adgang til at kræve test og gyldigt coronapas af ansatte, så længe COVID-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom.

  Økonomiudvalget orienteres om de nye bestemmelser og Dragør Kommunes implementering heraf, herunder indførelse af krav til alle ansatte om gyldigt coronapas.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 30-11-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Antallet af smittede med COVID-19 er, ligesom i resten af hovedstadsområdet, fortsat højt i Dragør Kommune. Incidenstallet i Dragør Kommuner ligger fortsat over 500, hvilket betyder, at Dragør Kommune stadig er omfattet af anbefalinger om tiltag fra myndighederne.

  Regeringen har den 18. november 2021, fremsat lovforslag om arbejdsgivers adgang til at kræve test og coronapas af ansatte, så længe COVID-19 kategoriseres som en samfundskritisk sygdom. Lovforslaget, der er fremsat på baggrund af en trepartsaftale indgået mellem regeringen og arbejdsmarkedets parter, er vedtaget i Folketinget torsdag den 25. november 2021 af et bredt flertal.

  Bestemmelserne giver arbejdsgivere adgang til at pålægge ansatte at forevise coronapas, alene med henvisning til at COVID-19 er en samfundskritisk sygdom. Derudover genindføres de regler, der gav arbejdsgivere adgang til at pålægge ansatte til at blive testet for COVID-19 og at blive oplyst om testens resultat. Et coronapas kan opnås, hvis man er vaccineret, tidligere smittet eller for nylig har modtaget et negativt test svar.

  En høj tilslutning til vaccination og test, både hos borgere og medarbejdere i kommunen, er central i forhold til at holde Dragør Kommune så åbent som muligt, samtidig med at vi skal håndtere en epidemi. Det er derfor naturligt, at også Dragør Kommune stiller krav til ansatte om coronapas. Formålet er at sikre tryghed om smittesituationen for både borgere og kollegaer.

  Den konkrete implementering af loven indeholder en række spørgsmål og dilemmaer som knytter sig til omfang, tilrettelæggelse af kontrol, ansættelsesretlige sanktioner som følge af manglende coronapas, undtagelsesbestemmelser mv.

  Administrationen har derfor drøftet den konkrete implementering med de øvrige kommuner i området, samt med medlemmerne af HMU mv. På den baggrund vil administrationen pr. 3. december 2021 implementere bestemmelserne ud fra en pragmatisk og tillidsbaseret tilgang, som i øvrigt flugter med en lang række andre kommuner.

  Hovedprincipperne i implementeringen af krav om coronapas i Dragør Kommune betyder, at alle ansatte er omfattet og skal være i besiddelse af et coronapas. Baseret på tillid og en pragmatisk tilgang vil kontrol af coronapas ske via stikprøver via den stedlige leder eller dennes stedfortræder. Har man ikke har et coronapas, kan der stilles krav om test i henhold til de gældende lovbestemmelser. Hvis medarbejdere gentagne gange ikke kan fremvise coronapas, kan det få ansættelsesretlige konsekvenser. Alle ansatte i Dragør Kommune vil snarest modtage en varslingsskrivelse i deres e-boks angående krav om coronapas.

  LOVE/REGLER:

  L94 den 25. november 2021

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Alle ansatte varsles via brev i e-boks med mindre de er fritaget for digital post.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i økonomiudvalget den 30. november 2021.