Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Onsdag den 5. januar 2022 kl. 18:30

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Flemming Blønd (L), Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Kenneth Gøtterup (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole H. Hansen (A)
Afbud fra: Peter Læssøe (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Forslag til ændring af styrelsesvedtægten
  Sagsid.: 21/9144

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til forslag til ny styrelsesvedtægt som konsekvens af konstitueringsaftalen af 22. november 2021 mellem A, C og V.

  INDSTILLING:

  Borgmesteren indstiller, at forslag til ny styrelsesvedtægt efter 1. behandling i kommunalbestyrelsen oversendes til 2. behandling og godkendelse i kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 05-01-2022

  Ændringsforslag fra Helle Barth (V):

  Navnet ”By-, Erhvervs- og Klimaudvalg” ændres til ”Klima-, By- og Erhvervsudvalg”, forkortet KBEU.

  Administrationens forslag med ændringsforslaget anbefales over for KB.

  Peter Læssøe var fraværende under punktet.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 05-01-2022

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T), Annette Nyvang (T) og Ann Harnek (T) var fraværende under punktet.

  SAGSFREMSTILLING:

  I konstitueringsaftalen fra den 22. november 2021 mellem A, C og V er det blandt andet aftalt, at nedlægge Skoleudvalget og By-, Erhvervs- og Planudvalget ændres til By-, Erhvervs- og Klimaudvalget.

  Opgaver vedrørende levnedsmidler under By-, Erhvervs- og Planudvalget er slettet da kommunen ikke løser sådanne opgaver.

  Under By-, Erhvervs- og Klimaudvalget er klima indskrevet som en selvstændig opgave.

  De turismemæssige opgaver som hørte under By-, Erhvervs- og Planudvalget overføres til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  De opgaver som hørte under Skoleudvalget overføres også til Børne-, Fritids- og Kulturudvalget.

  Under Børne-, Fritids- og Kulturudvalget er idrætsområdet indskrevet som en selvstændig opgave.

  Væksthus Hovedstadsregionen er ændret til Erhvervshus Hovedstaden.

  I konstitueringsaftalen er det endvidere aftalt, at formanden for By-, Erhvervs- og Klimaudvalget skal modtage samme vederlag som formændene for de to andre stående udvalg. Derfor er procentsatsen ændret fra 10,7 % til 19 %.

  Den nye styrelsesvedtægt skal behandles to gange i kommunalbestyrelsen, første gang den 5. januar 2022 og anden gang den 19. januar 2022.

  Hvis forslaget til ny styrelsesvedtægt godkendes, træder den i kraft den 20. januar 2022.

  LOVE/REGLER:

  Styrelseslovens § 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Vederlaget til Skoleudvalget spares fra 1. februar 2022.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 5. januar 2022.

  Ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen den 5. januar 2022.

  Ekstraordinært møde i kommunalbestyrelsen den 19. januar 2022.

  Bilag