Skip navigationen

Referat

Torsdag den 20. januar 2022 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Kenneth Gøtterup (C), Flemming Blønd (L), Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Valg af næstformand til Økonomiudvalget
  Sagsid.: 21/9577

  RESUMÉ:

  Der skal vælges en næstformand til Økonomiudvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der vælges en næstformand.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-01-2022

  Nicolaj Bertel Riber (A) blev valgt som næstformand.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget skal på sit konstituerende møde vælge en næstformand.

  Borgmesteren er født formand for Økonomiudvalget.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesloven § 22.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. januar 2022.

 • 2
  Café Havslapning - ansøgning om udeservering 2022
  Sagsid.: 21/9063

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til en ansøgning fra Café Havslapning om udeservering langs kajkanten i 2022, samt en ansøgning om at tilladelsen til udeservering gives for en fireårig periode.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler:

  1. at der gives tilladelse til udeservering langs kajkanten i 2022 på de hidtil gældende vilkår.

  2. at der gives afslag på at give tilladelsen for en fireårig periode.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-01-2022

  Ændringsforslag 1 fra C til ad 1:

  C gr. foreslår at der gives tilladelse for en fireårig periode.

  For stemte   2 (C)

  Imod stemte  5 (A+L+T+V)

  Undlod at stemme 

  Faldet.

  Ændringsforslag 2 fra C til ad 1:

  C gr. foreslår at der gives tilladelse som er gældende frem til der er truffet beslutning om den videre proces af det vestlige byggefelt.

  For stemte   2 (C)

  Imod stemte  5 (A+L+T+V)

  Undlod at stemme 

  Faldet.

  Ad 1

  For stemte   6 (A+C+L+V)

  Imod stemte  

  Undlod at stemme 1 (T)

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Café Havslapning har i november 2021 fremsendt en ansøgning om tilladelse til udeservering langs kajkanten i perioden 1. marts – 31. oktober 2022.

  Der ansøges også om, at en eventuel tilladelse gives for fire år.

  Ansøger har siden 2016 fået étårige tilladelser til udeservering langs kajkanten.

  Administrationen anbefaler, at denne praksis fastholdes.

  Begrundelsen er, at en placering af udeserveringsstedet langs kajkanten antaster intentionerne i lokalplan 70, som bl.a. indeholder følgende sætning:

  ”Langs kajer og på moler skal der sikres sammenhængende promenader ved at friholde areal til offentlighedens adgang, ophold og færdsel, under hensyntagen til havnens erhvervsmæssige og maritime anvendelse.”

  Såfremt ansøgningen om udeservering i 2022 imødekommes vil det ske på hidtil gældende vilkår; herunder at der betales leje i henhold til havnens takst for 2022 for ”øvrigt erhverv”.

  Øvrige, hidtil gældende betingelser fremgår af bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget 20. januar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. februar 2022.

  Bilag

 • 3
  Midlertidig flygtningeboligplacering 2022 - fortsat behandling
  Sagsid.: 21/3100

  RESUMÉ:

  Sagen kommer til fortsat behandling med de oplysninger som Økonomiudvalget besluttede at rekvirere den 14. oktober 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at det besluttes at arbejde videre med etablering af en førstesalsløsning på 5 pavilloner ved

      Rødtjørnen, eller

  2. at det besluttes at arbejde videre med en placering af 7 pavilloner på en del af Hvidtjørns-

          arealet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-01-2022

  Procedureforslag fra A:

  Socialdemokratiet foreslår, at forvaltningen undersøger mulighederne for at leje en villa til at boligplacere de borgere der i dag bor ved Halvejen og dem som eventuelt måtte komme.

  For stemte   3 (A+T)

  Imod stemte  4 (C+L+V)

  Undlod at stemme 

  Faldet.

  Ad 1

  For stemte   4 (C+L+V)

  Imod stemte  1 (T)

  Undlod at stemme 2 (A)

  Godkendt.

  A og T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen har senest være behandlet på Økonomiudvalgets møde den 14. oktober 2021, hvor udvalget besluttede følgende:

  ” Sagen udsættes med henblik på, at forvaltningen belyser hvor mange midlertidige boliger til flygtninge Dragør Kommune havde i brug d. 1.1.2020 / d. 1.1.2021 / d. 31.10.2021 – med henblik på at belyse behovet for midlertidige boliger medio 2022.”

  Administrationen kan oplyse følgende:

  Harevænget har i alt 5 værelser.

  Rødtjørnen har 12 værelser og 6 pavilloner.

  I brug pr.:

  1. januar 2020:

  Harevænget: 3 værelser i brug.

  Rødtjørnen 60 C: 3 i pavillon og 7 værelser i huset i brug.

  Halvejen 9, alle pavilloner og 16 i brug. 

  1. januar 2021:

  Harevænget 8: 4 værelser af 5 i brug.

  Rødtjørnen 60 C havde 4 pavilloner i brug og 8 værelser i brug i huset.

  Halvejen 9 havde 10 pavilloner i brug.

  31.oktober 2021

  Harevænget 8: 4 værelser i brug.

  Rødtjørnen 60 C i huset 7 værelser i brug og 5 pavilloner i brug.

  Halvejen 9 har 8 pavilloner i brug.

  Siden sagens seneste behandling kan administrationen se en stigning i antallet af familiesammenføringer, og der er yderligere sket dét, at Udlændingestyrelsen har udmeldt opjusteret landstal for modtagelse af flygtninge.

  Dragør Kommune kan forvente at modtage 4. Udlændingestyrelsen har besluttet at administrere fordelingen fra centralt hold. Dette indebærer, at den tidligere indgåede aftale med Bornholms Regionskommune om at regionskommunen skulle modtage 2 flygtninge fra Dragør, ikke står ved magt.

  Pr. januar 2022 er der 8 personer boende på Halvejen som skal flyttes.

  Dette aktualiserer behovet for en beslutning i sagen, da dispensationen ved Halvejen udløber i august 2022 på hvilket tidspunkt genhusningen af de borgere der bor dér skal være realiseret.

  Fra sagens tidligere behandling:

  ”Dispensationen til at have boligpavilloner på Halvejen udløber endegyldigt i august 2022.  Derfor er det vigtigt, at der på nuværende tidspunkt træffes beslutning om, hvilket areal administrationen skal arbejde videre med i forhold til placering af 5 pavilloner i stedet.

  På nuværende tidspunkt (oktober 2021) bor der 10 borgere på Halvejen. Der er indrettet vaskefaciliteter i 2 pavilloner.

  Der er ledige værelser i de øvrige midlertidige boliger, og på nuværende tidspunkt ser det ud til, at 3 borgere vil mangle midlertidig bolig, når dispensationen udløber.

  Administrationen anbefaler imidlertid at der opstilles 5 pavilloner for at have en buffer jf. også orienteringssag om status på integrationsområdet på SSAU den 9. august 2021 (sag 9).

  Der er umiddelbart 3 lokationer i Dragør, hvor der kan opstilles pavilloner uden at placeringen kommer til at hvile på en tidsbegrænset dispensation jf. planloven.

  Der er tale om:

  A. Hvidtjørnsarealet

  Grundarealet er ca. 3000 m2 og der er anslået en rummelighed for opstilling af potentielt 40-50 boligpavilloner. Området er udlagt i kommuneplanen til tæt lav boligbebyggelse. Området er omfattet af Byplanvedtægt 4, der udlægger arealet til gårdhusbebyggelse, og det er derfor tidligere vurderet, at realiseringen af boligpavilloner kan ske med afsæt i den gældende byplanvedtægt.

  Arealet skal byggemodnes og de præcise omkostninger vil blive undersøgt og fremlagt til politisk behandling, såfremt denne løsning besluttes. En placering her vil også udløse krav om indretning af vaskefaciliteter, hvorfor det antal pavilloner der skal opstilles vil være 7.

  B. En del af Engvejsarealet

  Engvejsarealet er – for en dels vedkommende – i høring med henblik på boligudvikling og byggeri. Imidlertid er det ikke hele arealet der er omfattet, hvorfor det vurderes at der vil kunne placeres boligpavilloner på arealet – alt afhængigt af hvilke andre funktioner der ønskes indpasset.

  En placering af boligpavilloner dér vil indebære at der skal udarbejdes et nyt plangrundlag, da nugældende Lokalplan 49 udlægger området til et ubebyggeligt sports-og fritidsområde.

  Der vil ligeledes skulle ske byggemodning og opstilling af i alt 7 containere, da 2 skal indrettes med vaskefaciliteter.

  Administrationen anbefaler ikke umiddelbart denne løsning primært grundet den igangværende proces for en del af arealets vedkommende.

  C. Rødtjørnen.

  Det vil – efter omstændighederne – være muligt at etablere en førstesalsløsning på 5 ud af 6 pavilloner som i dag står opstillet ved Rødtjørnen.

  Området er udlagt til ”særlig anvendelse” uden at dette defineres nærmere. Det kan planretligt tolkes således, at det er kommunalbestyrelsen som skal godkende anvendelsen – i givet fald etagebeboelse.

  Kommuneplanramme 3.06A angiver at området fastlægges til tæt lav boligbebyggelse. Kommuneplanrammen er ikke bindende for grundejer, men kommunalbestyrelsen skal som udgangspunkt virke for kommuneplanens gennemførelse.

  Endvidere skal man – for at realisere løsningen – være indstillet på at dispensere fra reglerne i BR18 i forhold til det skrå højdegrænseplan.

  Det som – udfordringerne til trods – taler for løsningen er, at pavillonerne er placeret ud mod stien, ikke vil tage udsyn fra omgivende byggeri samt at der er byggemodnet og etableret vaskefaciliteter. Endvidere ejer Dragør Kommune grunden, og det indebærer at løsningen ikke er tidsbegrænset.

  Den helt præcise udgift til etablering af førstesalsløsningen kendes ikke.

  De tal som fremgår af sagens bilag er fremskrevne tal fra etableringen af førstesalsløsningen på Halvejen.

  Endelig har administrationen undersøgt muligheden for etablering af bofællesskaber i nogle af de større, almene boliger. Engparken har tidligere takket nej, og Strandparken har tilkendegivet, ikke at ville indlede nærmere vilkårsforhandlinger før de har fået et uigenkaldeligt tilsagn fra Dragør Kommune om, at Strandparken må købe og bebygge Rødtjørnsarealet. Det har endvidere været nævnt at løsningen måske skal være tidsbegrænset. Hvis det indebærer at der vil foreligge en ”fremleje-situation” eller at lejemålet i øvrigt tidsbegrænses for beboerne, løser det ikke kommunens umiddelbare udfordring på langt sigt.

  Indstillingen i sagen er administrationens prioriterede anbefaling.

  Administrationen vurderer, at der er behov for en beslutning på nuværende tidspunkt – ikke mindst i forhold til igangsættelse af beregninger, yderligere behandling af sagen samt iværksættelse af byggemodning, planarbejder, høringer m.v.”

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven som foreskriver at der skal anvises permanente boliger til flygtninge ankommet før 2019 samt at der skal stilles midlertidigt opholdssted til rådighed for flygtninge ankommet efter 2019.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. januar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. februar 2022.

  Bilag

 • 4
  Dragør Tennis - forlængelse af aftale
  Sagsid.: 21/9358

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til, om der skal ske forlængelse af Dragør Tennis aftale om brugsret til arealerne på Engvej.

  INDSTILLING:

  Administrationen anbefaler, at det besluttes om aftalen skal forlænges efter 1. juli 2028 og i bekræftende fald med hvilket åremål.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-01-2022

  Forslag fra A+C+L+V:

  Aftalen forlænges med 30 år pr. 1. juli 2028. Forvaltningen bemyndiges til at forhandle kontraktens indhold som sendes til ØU til orientering.

  For stemte   6 (A+C+L+V)

  Imod stemte  

  Undlod at stemme 1 (T)

  Godkendt.

  T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 16. december 2021 behandlede Kommunalbestyrelsen et medlemsforslag fra T om at drøfte en forlængelse af tennisklubbens aftale med Dragør Kommune om brugsretten til arealerne på Engvej, hvor tennisklubbens baner er beliggende.

  Kommunalbestyrelsen besluttede at sende sagen til udvalget med henblik på behandling i januar 2022.

  Administrationen kan oplyse, at tennisklubbens aftale med Dragør Kommune efter sin ordlyd udløber pr. 1. juli 2028.

  Økonomiudvalget besluttede den 17. marts 2021 at tilbyde tennisklubben en forlængelse på 10 år efter den 1. juli 2028.

  Dragør Tennis har ikke ønsket at underskrive det fremsendte tillæg til aftalen, da tennisklubben ønsker en forlængelse på 50 år.

  Administrationen vurderer ikke, at der vil være juridiske udfordringer med at give en forlængelse på maksimalt 50 år fra den 1. juli 2028.

  Det der bør overvejes i forbindelse med fastsættelsen af længden på en eventuel forlængelse er, at kommunen som udgangspunkt vil være bundet i forlængelsesperioden.

  Alternativt kunne der fastsættes et gensidigt opsigelsesvarsel i forlængelsesperioden på f.eks. 2 eller 3 år.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. januar 2022.

  Kommunalbestyrelsen 3. februar 2022.

  Bilag

 • 5
  Orienteringssag - Referat fra styringsdialogmøde med Engparken
  Sagsid.: 21/4910

  RESUMÉ:

  Referatet fra styringsdialogmødet med Engparken fremlægges til orientering for Økonomiudvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-01-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har den 18. november 2021 holdt styringsdialogmøde med Engparken, og referatet fremlægges i henhold til praksis som orientering for Økonomiudvalget.

  Hovedindholdet af drøftelserne på mødet vedrørte følgende:

  • Generel drøftelse af boligselskabets økonomi.

  Økonomien er fornuftig nu, og der er fokus på at helhedsplanen ikke ændrer dette radikalt. Boligselskabet søger at undgå bratte stigninger.

  • Drift og vedligehold; herunder status for helhedsplanen og det videre arbejde.

  Der udføres fortsat normal drift og vedligehold uagtet helhedsplanen. Status for helhedsplanen pr. november 2021 blev drøftet. Kommunikationen med beboerne op til afstemning om helhedsplanen blev ligeledes drøftet.

  • Kyst- og klimasikring.

  Boligselskabet er fortsat interesseret i at kende økonomien og fik oplysning om, hvilke sager man kan orientere sig i for at se de forskellige scenarier.

  • Stigning i renovationsomkostningerne.

  Det blev drøftet at den store stigning i renovationsomkostningerne er kommet meget bag på boligselskabet. Administrationen forklarede årsagen.

  • Sagsbehandlingstid på igangværende sager.

  Der blev foretaget drøftelser af sager, som har været under sagsbehandling længe. Navnlig en konkret enkeltsag.

  Administrationen gav forklaring på den lange sagsbehandlingstid, og lovede at enkeltsagen ville være afgjort senest 18. december 2021.

  • Parkering.

  Engparken har generelt parkeringsproblemer og helhedsplanen vil ikke medføre et øget antal P-pladser på området.

  Boligselskabet havde forslag om, at der kunne etableres flere P-pladser på den ene side af Strandjægervej.

  Det blev aftalt, at bestyresen sender forslag til administrationen, som herefter vil se på sagen.

  • Dokumentation for og overblik over kommunens tildeling af anvisningsret i det forløbne år.

  Det blev aftalt, at boligselskabet fremsender oplysninger om accepterede anvisninger, således at boliglisten kan ajourføres.

  • Etablering af flere P-pladser i området (under eventuelt)

  Det blev drøftet, at der generelt er P-problemer hele vejen rundt om Engparken (Fasanvænget, Lodsvænget og den del af Strandjægervej hvor Engparken ikke er beliggende).

  Der parkeres på fortove, så gående må ud på vejen. Derfor er det et ønske, at Dragør Kommune kan etablere flere P-pladser.

  Dragør Kommune tog orienteringen til efterretning og vil se på mulighederne.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. januar 2022.

  Bilag

 • 6
  Månedsopfølgning for november 2021
  Sagsid.: 21/9021

  RESUMÉ:

  Månedsopfølgning og status på forventet regnskab efter november 2021

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at månedsopfølgningen efter november tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-01-2022

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har baseret på forbrugstal for november, skøn over udviklingen i aktivitet med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2021.

  De samlede forventninger til 2021 ses i Resultatopgørelsen i tabel 1 nedenfor. Af resultatopgørelsen fremgår de forventede indtægter og udgifter i 2021, fordelt på de enkelte sektorer, samt budget og forventet afvigelse.

  På driften forventer administrationen samlet set et mindreforbrug på 3,8 mio. kr. for hele 2021. I dette mindreforbrug indgår merudgifter som følge af Corona.

  Mer- og mindreforbrugene fordeler sig som vist nedenfor: Det forventede merforbrug er på Skoleområdet (sektor 3), Dagtilbud (sektor 5), samt Sundhed og Omsorg (sektor 7). På områderne Teknik og miljø (sektor 2), Kultur og Fritid (sektor 4), Borger og Social (sektor 6), Forvaltning (sektor 9) er der et forventet mindreforbrug. De samlede væsentligste årsager er:

  • et merforbrug på skoleområdet og Børn med specielle behov på 2,4 mio. kr.
  • et merforbrug på Dagtilbud på 5,0 mio.kr.
  • et merforbrug på sundheds- og omsorgsområdet på 3,3 mio. kr.
  • et samlet mindreforbrug på Borger og Social (sektor 6) på 11,7 mio. kr.
  • et mindreforbrug på forvaltningen på 1,3 mio. kr.
  • Et mindreforbrug på Kultur- og Fritid på 1,1 mio. kr.

  Skoleområdet forventer et merforbrug på 2,4 mio.kr. som følge af mindreudgifter på fællesudgifter, størstedelen grundet frit skolevalg. Desuden merforbrug på specialskoler grundet 4 ekstra helårselever, og merforbrug på ungdomsuddannelser – primært pga. flere elever til STU end forudsat i budgettet.

  Kultur og Fritid forventer mindreforbrug 1,1 mio.kr. på bl.a. tilskud til ny spejderhytte samt midler afsat til besøg af kongehuset.

  For Dagtilbud forventes et samlet merforbrug på 5,0 mio.kr., hvor merforbruget siden oktober er øget væsentligt. Stigningen kan primært henføres til merforbrug på Sølyst og Halvvejen, på hhv. 1,4 og 1,3 mio. kr.

  For Borger og Social forventes mindreforbrug på 11,7 mio. kr. – primært på beskæftigelsesområdet. Der forventes også mindreforbrug for det specialiserede voksenområde og Integration, mens der forventes merforbrug til førtids- og seniorpension. Mindreforbruget skal ses i forhold til at Kommunalbestyrelsen i maj gav en samlet tillægsbevilling på 10 mio.kr.

  Der forventes et samlet merforbrug på Sundheds- og Omsorgsområdet på 3,3 mio.kr., som er sammensat af merforbrug på særlige pladser på psykiatriske afdelinger, mindreindtægter på salg af pladser, samt mindreforbrug på hjælpemidler og genoptræning.

  For forvaltning er mindreforbruget ifht. oktober opjusteret fra 1,1 mio.kr. til 1,3 mio.kr. Mindreforbruget kan henføres til  pga. lavere forbrug på posterne medarbejderuddannelse, elevers rådighedsløn og administrationsbidrag til Udbetaling Danmark. Desuden er merforbruget vedrørende podning flyttet fra sektor 9 til sektor 3. For forvaltning forventes derudover fortsat merindtægter fra byggesagsbehandling og mindreforbrug på mødeforplejning og uddannelsespuljer. I forvaltningens samlede mindreforbrug er indregnet eftervederlag til borgmesteren og merforbrug på tjenestemandspensioner.

  Corona relaterede udgifter

  Forvaltningen opgør månedsligt de forventede udgifter i 2021 i forbindelse med Corona Pandemien. Samlet forventes udgifter for 7,9 mio. kr. på grund af Corona. Foreløbigt har Dragør Kommune modtaget 2,2 mio. kr. i kompensation ved midtvejsreguleringen af tilskud og udligning.

  Tabel 1 Månedsopfølgning efter november 2021 – forventet regnskab og budget

  Den opdaterede status er i vedlagte bilag 1 suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2021 baseret på det forventede regnskab.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. januar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. februar 2022.

  Bilag

 • 7
  Tidsplan for budget 2023-2026
  Sagsid.: 21/8990

  RESUMÉ:

  Indeholder forslag til budgetprocessen for Budget 2023-26.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at økonomiudvalget godkender forslag til proces for budget 2023-2026.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-01-2022

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det vedlagte oplæg til budgetprocessen for Budget 2023-26 er tilrettelagt på baggrund af den politisk vedtagne mødeplan.

  Planen giver mulighed for, at fagudvalgene indgår i processen i lighed med processen for B2022-25.

  I lighed med processen for B2022-25 afholdes der budgetseminar i marts, samt budgetseminar omkring 1. september. Det vil blive tilrettelagt således, at der er mulighed for at påbegynde politiske forhandlinger der skal afsluttes med budgetforhandlingsweekenden senest den 11. september.

  Budgetprocessen afsluttes efterfølgende med 2. behandling i Økonomiudvalget den 22. september 2. behandling i Kommunalbestyrelsen den 29. september.

  LOVE/REGLER:

  Kommunestyrelsesloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Se vedlagte bilag.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. januar 2022.

  Bilag

 • 8
  Årsberetning fra borgerrådgiveren
  Sagsid.: 22/60

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til anden beretning fra kommunens borgerrådgiver for perioden 1. marts 2021 til 30. november 2021.

  INDSTILLING:

  Borgmesteren indstiller til kommunalbestyrelsen, at borgerrådgiverens beretning tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-01-2022

  Forslag fra A:

  Socialdemokratiet foreslår, at Økonomiudvalget får en kort tilbagemelding fra centercheferne på borgerrådgiverens beretning. Tilbagemeldingen skal særligt iagttage borgerrådgiverens afsnit ”observationer” og ”nye indsatsområder for opfølgning på seneste beretning”.

  Godkendt.

  Administrationens indstilling:

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dette er den anden afrapportering til kommunalbestyrelsen fra borgerrådgiveren i Dragør Kommune. Beretningen dækker perioden 1. marts til 30. november 2021. Dette skyldes, at kommunen har valgt at opsige udlånsaftalen med Tårnby Kommune til ophør med udgangen af prøveperioden den 31. december 2021.

  Beretningen er udarbejdet til kommunalbestyrelsen på baggrund af § 18 i vedtægt for Dragør Kommunes borgerrådgiver, og skal vise omfang og typer af sager der er behandlet og borgerrådgiverens vurdering af de primære årsager til borgerhenvendelserne.

  Yderligere skal beretningen indeholde forslag og anbefalinger til ændringer til kommunalbestyrelsen, de stående udvalg og forvaltningerne, der kan forbedre sagsbehandlingen.

  Den selvstændige borgerrådgiverfunktion er en enhed, der er uafhængig af kommunens administration og ledelse. Borgerrådgiveren er ansat direkte under kommunalbestyrelsen og refererer således også direkte til kommunalbestyrelsen.

  Borgmesteren anbefaler, at beretningen tages til efterretning.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. januar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. februar 2022.

  Bilag

 • 9
  Godkendelse af stillingsopslag til borgerrådgiver m.v.
  Sagsid.: 22/77

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler godkendelse af stillingsopslag til stilling som borgerrådgiver i Dragør Kommune og nedsættelse af ansættelsesudvalg.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udkast til stillingsopslag godkendes,

  2. ansættelsesudvalget består af borgmesteren, to kommunalbestyrelsesmedlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, direktionen og én medarbejderrepræsentant udpeget af Hovedudvalget.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-01-2022

  Ad 1-2

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 19. november 2021 at acceptere, det af Bolig- og Planstyrelsen bevilgede tilskud på 2.130.000 kr. til Dragør Kommune til ansættelse af borgerrådgiver frem til og med den 31. december 2024. Tilskuddet svarer til udgiften til en borgerrådgiver på fuld tid i tre år.

  Tilsagnet om tilskud er givet med forbehold for Folketingets tilslutning til at videreføre bevillingerne på finanslovene for 2022-2024.

  I forbindelse med ansøgningen har kommunalbestyrelsen tilkendegivet en intention om at fastholde borgerrådgiverfunktionen efter projektperioden.

  Det fremgår af kommunens styrelsesvedtægt, at direkte under kommunalbestyrelsens myndighed etableres en borgerrådgiverfunktion, jf. styrelseslovens § 65 e.

  Borgerrådgiveren skal yde vejledning og rådgivning til borgerne inden for de af kommunalbestyrelsen fastsatte rammer herfor og skal bistå kommunalbestyrelsen med dennes tilsyn med kommunens administration. Kommunalbestyrelsen fastsætter nærmere regler for dennes virksomhed.

  Der er mere eller mindre fri adgang til at udforme ordningen med en uafhængig borgerrådgiver efter styrelseslovens § 65 e. Borgerrådgiveren skal dog i alle tilfælde ansættes og afskediges af kommunalbestyrelsen.

  På baggrund af ovenstående har administrationen udarbejdet udkast til stillingsopslag som behandles i Økonomiudvalget og kommunalbestyrelsen.

  Det foreslås, at ansættelsesudvalget kommer til at bestå af borgmesteren, to kommunalbestyrelsesmedlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, direktionen og én medarbejderrepræsentant udpeget af Hovedudvalget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. januar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. februar 2022.

  Bilag

 • 10
  Godkendelse af ny takst for bådplads - Dragør Havn
  Sagsid.: 21/9569

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget har på mødet den 30. november 2021 anmodet om en orientering om projektet for etablering af 16 nye bådepladser i Færgehavnen. I den forbindelse foreslås en ny takst for bådeplads på den nye flydebro.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at orienteringen om flydebro tages til efterretning.
  2. at ny supplerende takst for bådeplads på ny flydebro godkendes.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11-01-2022

  Ad 1)

  Til efterretning.

  Ad 2)

  For stemte   6 (A+C+L+V).

  Imod stemte  

  Undlod at stemme 1 (T).

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-01-2022

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget har på mødet den 30. november 2021 bl.a. besluttet, at der skal etableres 15 nye bådpladser i færgehavnen inden sæsonen 2022. Udvalget besluttede endvidere, at forslag udformning og placering af flydebroen forelægges udvalget. I den forbindelse foreslås en ny takst for bådeplads på den nye flydebro fordi, at der er tale om to forskellige pladstyper, hvor plads ved flydebroen har en række andre fordele:

  • Pladsen ved flydebroen med Y-bom kan fyldes helt ud i modsætning til pælepladser, hvor der skal være mere spillerum for og agter.
  • Både, flydebro og Y-bomme hæver og sænker sig lige meget i takt med ændringer i vandstand, således at justering af fortøjning og fendere ikke er nødvendigt i samme omfang, og risiko for bristede fortøjninger dermed er reduceret væsentligt.
  • Y-bommen gør det endvidere muligt at gå til og fra borde på siden af båden, hvilket er et stort ønske hos mange sejlere.

  Placering og udformning af flydebro fremgår af vedlagte bilag 1.

  Der pågår pt. udbud af flydebro, og den forventes anlagt i løbet af marts 2022 med henblik på udlejning fra sæson 2022.

  I forbindelse med vedtagelse af budget 2022 blev der også godkendt takster gældende for 2022 for Dragør Havn. Da der er tale om et nyt projekt, som er kommet til efter budgetbehandlingen for 2022, foreslås en ny supplerende takst for bådeplads ved den nye flydebro gældende for udlejning i 2022.

  Der foreslås en takst for bådeplads ved den nye flydebro:

  375 kr./m2 vandareal (inkl. moms).

  Det kan oplyses, at taksten for en almindelig traditionel pæleplads er på

  295 kr./m2 vandareal.

  Det er imidlertid muligt at tilpasse vandarealet til det nødvendige behov ved flydebroen. Det er ikke muligt ved en traditionel pæleplads. Det betyder, at en båd ved en pæleplads årligt skal betale 17.762 kr. (295 kr./m2 vand areal), mens en båd ved flydebro koster 19.688 kr. (375 kr./m2 vand areal).

  LOVE/REGLER:

  Takster skal godkendes af Kommunalbestyrelsen jf. styrelsesloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anslået omkostninger til anskaffelse og installation af flydebroen er ca. 785.000 kr., og er indeholdt i frigivne midler til udvikling af havnen. Anslået indtægt (ved ny takst) ved udlejning af bådpladser er ca. 277.000 kr. årligt, hvilket giver en tilbagebetalingstid på knap 3 år.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 11. januar 2022.

  Økonomiudvalget den 20. januar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. februar 2022.

  Bilag

 • 11
  Ny hjemmeside 2022
  Sagsid.: 21/997

  RESUMÉ:

  Brugervenlighed er en hjørnesten i webkommunikationen. Kommunens hjemmeside skal være let at bruge for alle - på tværs af aldersgrupper og it-kompetencer. Designet skal være fleksibelt, opbygningen logisk, og alt indhold skal kunne leve op til ”tilgængelighedsdirektivet”. Hjemmesiden skal give gode muligheder for selvbetjening, så den automatisk bliver borgeres og virksomheders ”første valg” i forhold til information fra og kommunikation med kommunen. Derfor skal Dragør Kommune have en ny hjemmeside.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at etablering af ny hjemmeside godkendes og finansieres via overførsel af opsparede midler på hjemmesidens 2021-budget til budgettet for 2022,
  1. at øgede driftsudgifter forbundet med den nye løsning i 2. halvår 2022 finansieres inden for rammen med midler fra 2021 og 2022,
  1. at First Agendas webservice tilkøbes og finansieres via det almindelige hjemmesidebudget,
  1. at dagsordner/referater fra møder i kommunalbestyrelsen og politiske udvalg gøres webtilgængelige og kan tilgås for en byrådsperiode tilbage, hvilket ved lanceringen af ny hjemmeside vil sige fra 2018,

  eller

  1. at Økonomiudvalget beslutter, hvilken tidsperiode - kortere eller længere end den anbefalede – mødematerialet skal omfatte, når den nye hjemmeside lanceres.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-01-2022

  Ad 1-3

  Godkendt.

  Ad 5

  Mødematerialet skal gå tilbage til 2014 som den nuværende hjemmeside.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:
  Hjemmeside

  Indstilling om driftsudvidelse til gennemførelse af projektet om ny hjemmeside har i 2021 været behandlet i Kommunalbestyrelsen i forbindelse med indgåelse af budgetaftale 2022-2025. Der var opbakning til projektet, men midlerne skulle findes i det eksisterende budget.

  Den nuværende hjemmeside er 6 år gammel. Løsningen er dyr at videreudvikle og opfylder desuden ikke de lovgivningsmæssige tekniske krav om webtilgængelighed. Mulighederne for øget selvbetjening og højere grad af brugervenlighed er endvidere stærkt begrænsede.

  Den anbefalede løsning understøtter kommunens fokusområder for ny hjemmeside. Fokusområderne er beskrevet i bilag 1.

  Løsningen har en kendt, fast månedlig udgift, som dækker hosting, drift, support og løbende udvikling af ny funktionalitet. Løsningen er valgt på baggrund af en gennemført markedsundersøgelse, hvor tre tilbud blev indhentet. Proces for udvikling og implementering af ny hjemmeside fremgår af bilag 2.

  Politisk mødemateriale

  Projektet om ny hjemmeside samt ny lovgivning om webtilgængelighed giver anledning til overvejelser og beslutninger om, hvordan vi fremadrettet præsenterer det politiske mødemateriale på den nye hjemmeside – og hvor meget mødemateriale, der skal være adgang til efter lancering. Administrationen anbefaler, at det politiske mødemateriale omfatter en byrådsperiode.

  Lov om webtilgængelighed betyder, at mødemateriale på offentlige myndigheders websites, der er publiceret efter den 23. september 2018, skal være webtilgængeligt. Materiale, der er publiceret før denne dato, er undtaget fra loven, med mindre det indgår i en aktiv administrativ proces.

  Administrationen har undersøgt muligheden for at optimere og modernisere præsentationen af det politiske mødemateriale og anbefaler et tilkøb af First Agendas webservice.

  Den nuværende løsning for præsentation af det politiske mødemateriale samt fordelene ved at tilkøbe First Agendas webservice er beskrevet i bilag 3.

  LOVE/REGLER:

  • Lov om offentlighed i forvaltningen (offentlighedsloven), hvoraf det følger, at Dragør Kommune skal informere om sin virksomhed på kommunens hjemmeside (§17).
  • Lov om Kommunernes styrelse
  • Lov om webtilgængelighed og regler om persondata (GDPR).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ny hjemmeside

  Anskaffelse i henhold til tilbud udgør 80.000 kr. Øgede driftsudgifter i 2. halvår 2022 udgør 30.000 kr. I alt 110.000 kr.

  Den nye hjemmeside finansieres inden for rammen med midler fra 2021 og 2022.

  Ressourcer

  For at undgå et større ressourcetræk i centrene i forbindelse med projektet, har direktionen besluttet, at klargøring, sikring af webtilgængelighed i dokumenter og flytning af indhold til den nye hjemmeside, primært vil blive udført af kommunens webmaster.

  Tilbuddet fra leverandøren omfatter teknisk opsætning af den nye løsning - samt bistand til opsætning af DNS og domæne. Ressourcetræk på kommunens it-organisation forventes at være 1-2 dage (effektivt)

  Politisk mødemateriale

  First Agendas webservice

  First Agendas webservice til visning af det politiske mødemateriale koster 35.000 kr. årligt (abonnement). Leverandøren har givet en rabat på 18.000 kr. (oprindelig pris er 53.000 kr.). Betaling skal først ske fra 2023, selv om løsningen tages i brug i 2022. Der er ingen etableringsudgifter forbundet med løsningen.

  Finansiering sker via det almindelige hjemmesidebudget.

  Ressourcer

  Efter vurdering i It og Support og Center for Politik, Service og Social vil ressourcetrækket for administrationen være yderst begrænset i form af 1-2 dage for systemejer, som er placeret i Center for Politik, Service og Social.

  Økonomi i forbindelse med anskaffelse af ny hjemmeside er beskrevet yderligere i bilag 4.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Spørgsmålet om ny hjemmeside og ressourcetræk har været præsenteret for kommunens centerchefer samt It og Support.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  • Webstrategi
  • Kanalstrategi
  • Digitaliseringsstrategi.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. januar 2022.

  Bilag

 • 12
  Alkoholbevilling - KJ Vin
  Sagsid.: 22/35

  RESUMÉ:

  Kent Ivan Jensen søger om alkoholbevilling til KJ Vin, Dragør Fort, Prins Knuds Dæmning 2.

  Sagen forelægges Økonomiudvalget, da der er tale om alkoholbevilling til et nyt udskænkningssted, jf. tidligere delegation af 20. maj 2013.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at ansøgning fra Kent Ivan Jensen om alkoholbevilling til KJ Vin, Dragør Fort, Prins Knuds Dæmning 2, 2791 Dragør, imødekommes,
    
  2. at bevillingen gives for 8 år.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-01-2022

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kent Ivan Jensen søger om alkoholbevilling til KJ Vin, Dragør Fort, Prins Knuds Dæmning 2, 2791 Dragør.

  KJ Vin er en vinforretning med showroom på 15 m2, hvor der er plads til 8 siddende gæster.

  Forretningen vil holde åbent fredag og lørdag fra kl. 12.00 til 21.00 og søndag fra kl. 12.00 til 19.00.

  Ansøger er selvfinansieret og da restaurationslovens relevante betingelser ses opfyldt, udtaler politiet sig ikke imod en første bevilling på 8 år.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 20. januar 2022.

 • 13
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-01-2022

  Direktionen orienterede om situationen i Borgercenteret, coronasituationen på børn- og skoleområdet og hjælpemiddeldepot.

  Borgmesteren orienterede om bestyrelsen i Movia og nærpolitistationen på Amager.

 • 14
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 20-01-2022

  Nicolaj Bertel Riber (A) spurgte til kontrakt med Intervare, afgangshallen ved Hollænderhallen og om kommunen har søgt varmehjælp i forhold til særligt udsatte.