Skip navigationen

Referat

Onsdag den 23. februar 2022 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Kenneth Gøtterup (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Flemming Blønd (L)
Afbud fra:
Bemærkninger: Punkt 21 optages som beslutningspunkt.

Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Valg af næstformand til Økonomiudvalget
  Sagsid.: 21/9577

  RESUMÉ:

  Der skal vælges en næstformand til Økonomiudvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der vælges en næstformand til Økonomiudvalget.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Nicolaj Bertel Riber (A) blev valgt som næstformand.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget skal på sit konstituerende møde vælge en næstformand.

  Borgmesteren er født formand for Økonomiudvalget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

 • 2
  Det gamle værft - regulativ - evt. udlån/udleje i 2022
  Sagsid.: 22/666

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til om det skal være muligt at låne/leje det gamle bådeværft og udearealet foran værftet i 2022.

  I bekræftende fald skal der tillige tages stilling til udkast til regulativ for lån/leje af værftet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det besluttes om det gamle bådeværft og udearealet foran værftet skal stilles til rådighed for lån/leje i perioden 1. juni – 31. oktober 2022,
    
  2. at det udarbejdede regulativ for lån/leje godkendes, såfremt værftet kan udlånes/udlejes, samt at administrationen bemyndiges til at administrere udlejning/udlån.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Ad 1

  Godkendt at det gamle bådeværft og udearealet foran værftet stilles til rådighed for lån/leje under forudsætning af, at el-forholdene bringes i orden.

  Ad 2

  Godkendt med følgende bemærkninger:

  Udlejning kan omfatte hele værftet.

  Prisen fastholdes som hidtil.

  For ikke kommercielle aktiviteter bemyndiges forvaltningen til at foretage udlån uden for den angivne periode.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med behandlingen af en sag om evt. afholdelse af julemarked ved/i det gamle værft besluttede økonomiudvalget den 16. september 2021:

  ”AOTV ønsker at forvaltningen udarbejder retningslinjer for den midlertidige udlejning af det gamle bådeværft, inden der foretages udlejning”.

  Administrationen har modtaget flere henvendelser fra personer der ønsker oplyst, om det er muligt at låne/leje udearealerne ved værftet og selve værftet i 2022.

  Administrationen anbefaler i givet fald, at udlån/udleje kan ske i perioden 1. juni – 31. oktober 2022, og at der fastsættes en frist for at søge mandag den 11. april 2022.

  I 2021 blev der afholdt ét arrangement i selve værftet, hvor der var gratis adgang for alle.

  Uganda Is og Backstage Burgers lejede udearealerne og opstillede hver én food truck.

  Tilbagemeldingerne fra de erhvervsdrivende lejere er, at det var en god sæson, men også at prisen for at leje areal var høj. Begge lejere betalte hver især 1000 Kr. pr. dag de var i drift på arealet. Den ene lejer foreslår, at lejeprisen i stedet bør være identisk med den leje som opkræves på Nordre Væl, hvilket er 302 Kr. pr. m2 pr. måned. Administrationen vurderer, at det rent administrativt er lettest at operere med en fast pris pr. dag i drift, i stedet for at skulle måle op og afregne efter arealforbrug.

  På baggrund af de henvendelser administrationen har modtaget vedr. 2022 anbefaler administrationen, at der tages stilling til om en del af værftet og grunden foran værftet skal kunne udlejes/udlånes til midlertidige formål i 2022. 

  Såfremt det besluttes, at det skal være muligt at låne/leje værftet, anbefaler administrationen at følgende regulativ godkendes:

  • Kommercielle aktiviteter på udearealet koster 500 Kr. pr. m2 pr. dag i drift.
  • Kommercielle aktiviteter i selve værftsbygningen koster 900 Kr. pr. m2 pr. dag. (Dette svarer til den leje der tidligere blev opkrævet ved udlejningen af Færgevej 9).
  • Arrangementer som ikke er kommercielle og hvor der er adgang for alle er gratis.
  • Uanset formålet med lånet/lejen skal bruger selv betale for el og vand samt selv bortskaffe evt. affald.
  • På udearealerne kan det tillades hver bruger/lejer at opsætte lette udeserverings-møbler, svarende til 3 borde-bænkesæt hver.
  • Møblerne skal samles og sikres efter lukketid og de skal være bortfjernet fra arealet de dage lejerne/brugerne ikke er i drift på arealet.
  • Udlån/udleje sker ikke til formål, som er en udvidelse af allerede etableret erhverv i byen/på havnen.
  • Dragør Kommune giver afslag på udlån/udleje, hvis aktiviteten vurderes uhensigtsmæssig i forhold til andre arrangementer i samme periode, eller hvis f.eks. der er brandkrav som ikke kan opfyldes.
  • Man kan ikke påregne at få tilladelse til at benytte værftet/udearealet mere end én gang i perioden såfremt flere ansøgere søger den samme periode.

  Sagen er drøftet med havnefogeden, der oplyser at havnekontoret gerne står for ud- og tilbagelevering af nøglerne til værftet, men ikke har mulighed for at bidrage yderligere i forbindelse med udlån/udleje.

  Havnen benytter en del af værftet til opbevaring af maskiner m.v., så det er alene den del der er markeret med grønt på vedhæftede kortbilag, som kan stilles til rådighed for udlån/udleje.

  Havnefogeden påpegede dog yderligere, at der er en udfordring med de elektriske installationer i selve værftet. Disse vurderes ikke at være sikkerhedsmæssigt forsvarlige, og skal derfor udskiftes hvis der ske udlån/udleje. Havnen er i gang med en mindre udskiftning (til havnens eget behov) – primært i form af nedtagning af installationer.

  Der er ikke budgetteret med en fuldstændig sikring/udskiftning af alt el i værftet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I 2021 havde Dragør Kommune en lejeindtægt på i alt 57.000Kr.

  Indtægten i 2022 afhænger af om der søges til kommercielle formål og for hvor lang en periode. Lejeindtægten må dog – såfremt de foreslåede lejeniveauer kan godkendes – forventes at blive lavere.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Bilag

 • 3
  Månedsopfølgning - status efter december 2021
  Sagsid.: 21/9600

  RESUMÉ:

  Månedsopfølgning og status på forventet regnskab (foreløbigt regnskab) efter december 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Økonomudvalget tager indstilling til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved budgetopfølgningen efter november blev Økonomiudvalget orienteret om et forventet mindreforbrug på 3,8 mio. kr. Medio januar har administrationen udarbejdet et forventet regnskab for 2021, som samlet indikerer et forventet mindreforbrug på 9,6 mio. kr. Nedenstående og vedhæftede relaterer sig til det forventede mindreforbrug på 9,6 mio. kr.

  Det skal understreges, at der fortsat er tale om forventninger til 2021 og ikke et endeligt regnskab. Der kan fortsat komme væsentlige ændringer.  

  Det samlede mindreforbrug på 9,6 mio. kr. er 5,8 mio. kr. større end ved seneste økonomiopfølgning. På flere af kommunens driftsenheder (daginstitutioner, skoler, bibliotek osv.) er bogføring efter december stort set afsluttet. Dermed er opfølgningen efter december i høj grad udtryk for et foreløbigt regnskab, hvor de tidligere har været forventninger/prognose til hvordan året ville gå. Skiftet fra ”forventet regnskab” til ”foreløbigt regnskab” har givet mange relativt mindre nedjusteringer af forventninger til årets forbrug. Der er også enkelte større nedjusteringer af det forventede regnskab. Det er uddybet i vedhæftede bilag. 

  Det samlede skøn for årets forbrug er dog kun nedjusteret med mindre end én procent (fra 884 mio. kr. til 878 mio. kr.).

  I tabel 1 fremgår forbrug og forventet regnskab per sektor. I tabel 2 fremgår afvigelserne måned for måned i 2021.

  Merforbrug i forbindelse med Corona er indregnet i det forventede resultat.

  Servicerammen forventes overholdt.

  Tabel 1. Månedsopfølgning december måned 2021 – forbrug og forventet regnskab pr. sektor

  Tabel 2. Forventet regnskab måned for måned 

  FVR efter marts 2021 (BOF 1)

  FVR efter juli 2021 (BOF 2)

  FVR efter  september 2021 (BOF 3)

   FVR 2021, efter november

  FVR 2021 efter

  decem ber

  2021

  Korr. Budget 2021

  Måne-dens afvigelse

  Sektor 1, Renovation

  0,0

  0,0

  0,0

  0,0

  -0,1

  0,0

  0,4

  Sektor 2, Plan og Teknik

  34,7

  34,7

  34,6

  34,4

  34,3

  34,7

  -0,4

  Sektor 3 og 6b, Skoler og det specialiserede børneområde

  191,6

  191,5

  192,3

  193,4

  189,4

  191,1

    -1,1

  Sektor 4, Kultur og Fritid

  46,1

  45,1

  46,4

  44,7

  43,6

  45,8

  -2,3

  Sektor 5, Dagtilbudsområdet

  69,4

  71,6

  71,4

  75,3

  72,3

  69,8

  1,8

  Sektor 6, Borger og Social

  213,3

  211,2

  205,3

  203,3

  204,2

  215,0

  -10,9

  Sektor 7, Sundhed og Omsorg

  223,6

  224,3

  224,9

  224,4

  228,5

  221,0

  6,9

  Sektor 9, Forvaltning

  110,0

  108,9

  110,4

  108,0

  106,1

  110,0

  -3,3

  I alt

  888,7

  887,3

  885,2

  883,6

  878,3

  887,5

  -9,6

  + = merudgift/mindreindtægt, - = mindreudgift/merindtægt

  Den opdaterede status er i vedlagte bilag 1 suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2021.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2021.

  Bilag

 • 4
  Forslag til lokalplan 78 for Madsens Krog, genfremsendelse
  Sagsid.: 18/3664

  RESUMÉ:

  Et opdateret forslag til Lokalplan 78 for Madsens Krog skal vedtages med henblik på udsendelse i ny høring. Lokalplan 78 blev endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen den 26. september 2019 efter 8 ugers høring. Lokalplanen er ikke blevet indberettet til plandata, og er derfor ikke gældende. Der er der krav om fornyet høring, inden planen kan vedtages igen, og indberettes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til Lokalplan 78 ”Madsens krog” godkendes i henhold til planlovens bestemmelser og offentliggøres i en høringsperiode på 4 uger.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Lokalplanforslagets formål er, at fastlægge anvendelsen til fritidsmæssige og erhvervsmæssige havneformål, at muliggøre opførelsen af nye skure til havnerelaterede formål (byggefelt F) og, at fastholde den lokale byggeskik for de fredede og bevaringsværdige bygninger under hensyntagen til områdets karakter af offentligt tilgængeligt fritids- og havneområde.

  Administrationen har opdateret lokalplanen med de ændringer området har undergået siden lokalplanen blev vedtaget i 2019, sådan at lokalplanen afspejler de eksisterende forhold, når den genfremsendes i høring.

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 2. maj 2019, at forslag til Lokalplan 78 for Madsens Krog skulle fremlægges i offentlig høring i 8 uger. Lokalplanforslaget har været sendt i offentlig høring i perioden 16. maj til 11. juli 2019 og der har været afholdt et orienteringsmøde i Madsens Krog d. 17 juni 2019. Lokalplanen blev endeligt vedtaget 26.september 2019. Lokalplanen blev herefter ikke indberettet til plandata, og er derfor ikke gældende. Derfor er der krav om fornyet høring, inden planen kan vedtages igen, og indberettes.

  Høring

  Lokalplanen skal genfremsendes i høring. Både nye såvel som gamle høringssvar vil tilgå kommunalbestyrelsen, når den opdaterede plan fremlægges til endelig vedtagelse inden udgangen af første halvår 2022. I høringen i 2019 modtog administrationen 10 høringssvar.

  På baggrund af høringssvarene foretog administrationen i 2019 mindre indholdsmæssige og redaktionelle tilretninger. Den væsentligste indholdsmæssige tilretning var at byggeretten inde i byggefelt F – foran roklubben/kajakklubbens nuværende skure - blev udvidet fra 50 til 65 m².

  Opdatering af lokalplanen

  I den opdaterede udgave af lokalplan 78 har administrationen foretaget mindre ændringer.

  Administrationen har opdateret lokalplanen med de ændringer området har undergået siden lokalplanen blev vedtaget i 2019, sådan at lokalplanen afspejler er de eksisterende forhold. Dette omhandler matrikulære ændringer, et nyopført skur i byggefelt G og en gennemført udvidelse af Greisens Pakhus – begge opført af sejlklubben. Den opdaterede udgave indeholder også mindre plantekniske ajourføringer som den gennemførte affredning af Tolderhuset og opdatering af lovmæssige referencer. Der er foretaget en miljøscreening af lokalplanforslaget i 2019. Det er vurderet, at indholdet i lokalplanforslaget ikke har væsentlig indvirkning på det eksisterende miljø i forhold til hidtil gældende planer, i et sådant omfang, at der skal udarbejdes en mere detaljeret miljøvurdering.

  LOVE/REGLER:

  Planloven, LBK nr. 1157 af 1. juli 2020.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Den tekniske revision er af begrænset omfang, og planen sendes i høring i 4 uger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, herunder udpegning af bevaringsværdige bygninger.

  Forslaget understøtter hensigterne i kommunens Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020 under fokusområdet ”Aktivt liv – i frihed og fællesskab”.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 5
  Byggesagsbehandling - Plan for genopretning af byggesagsområdet
  Sagsid.: 22/309

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen ønsker, at prioritere byggesagsområdet med hensyn til at opnå hurtigere sagsbehandling på byggetilladelser. Dette fremgår af konstitueringsaftalen af 22. november 2021.

  Administrationen fremlægger hermed forslag til servicemål for sagsbehandling samt plan for afvikling af sagspukkel.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at forslag til servicemål for plan- og byggesager godkendes.
  2. at det godkendes at der anvendes yderligere 450.000 kr. i 2022 til ekstraordinært afvikling af lovliggørelsessager, klagesager og bevaringssager, således at planen kan søges realiseret. Merudgiften finansieres af tilsvarende besparelse på rengøringsområdet.
  3. at der fra 2023 afsættes yderligere 250.000 kr. årligt i driftsbudgettet til plan- og byggesagsbehandling mhp at kunne understøtte den løbende sagsbehandling. Dette vil indgå som teknisk korrektion i forbindelse med budget 2023.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Ad 1-2 anbefales over for ØU.

  Ad 3 oversendes til budgetforhandlingerne.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Ad 1-3

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I konstitueringsaftalen fremgår det, at byggesagsbehandlingen ønskes genoprettet i form af kortere sagsbehandlingstider.

  Nationale mål

  Kommunernes Landsforening og staten har i 2015 indgået aftale om nationale mål for byggesagsbehandling. Målene er:

  - Mindre byggesager og en-familiehuse 40 dage.

  - Industri og lagerbygninger 50 dage.

  - Etagebyggeri til erhverv 55 dage.

  - Etagebyggeri til boliger 50 dage.

  Der er ikke nationale mål for øvrige bygge- eller plansager, som fremgår af sagsopgørelsen i bilag 1.

  Dragør Kommune har de sidste 2 år levet op til de nationale mål for mindre byggesager og en-familiehuse, hvorimod vi ikke har levet op til målene for erhvervs- og etagebyggeri.

  Målopfyldelsen er sket ved at nedprioritere fx lovliggørelsessager og klagesager mv., hvor der ikke er servicemål.

  En anden væsentlig årsag til sagspuklen skyldes, at antallet af ansøgninger om byggetilladelser m.v. har været stærkt stigende de sidste 2 år på 50 – 100% på henvendelser. Samtidigt er der øget krav til dokumentation og afgørelser i enkeltsager, øget krav om partshøring, vækst i klagesager samt flere lovliggørelsessager, som konsekvens af den statslige omlægning af ejendomsbeskattesystemet, hvor ældre byggesager er udtaget til revision og efterfølgende lovliggørelse. Specielt kravet til dokumentation i afgørelser og krav om partshøring før afgørelse betyder, at der ikke kan forventes sagsbehandlingstider som før i tiden.

  Sagsbehandling af byggetilladelser til erhverv og etagebyggeri er iøvrigt vanskelig at overholde, fordi ansøgningerne også kræver sagsbehandling og tilladelser fra andre myndigheder. Det giver længere sagsbehandlingstider.

  De nationale mål opgøres under et, som et gennemsnit, en gang årligt af Kommunernes Landsforening (KL).

  Tiltag

  Forvaltningen har taget en række tiltag løbende for at imødegå udviklingen med længere sagsbehandlingstider. Det drejer sig om opnormering på plan- og byggesagsområdet samt supplerende konsulenthjælp til sagsforberedende arbejde.

  De sidste 3 måneder er der afviklet flere sager end der er indgået, hvilket er et fremskridt, men afviklingen er begrænset, og yderligere afvikling af sagspuklen inden for overskuelig tid forudsætter yderligere tiltag, som fx at der:

  -  allokeres en byplanlægger til enkeltsags- og klagesagsbehandling på bevaringsområdet. 

  -  tilbydes merarbejdsaftale til 3 sagsbehandlere.

  -  afsøges mulighed for yderligere konsulenthjælp fra erfarne konsulenter til sagsforberedende arbejde.

  Det vurderes, at sagsbehandlingstiden på traditionelle byggetilladelser vil kunne opretholdes samtidigt med afvikling af sagspuklen. Revision af lokalplan 25 for Dragør Gl. by, som er bestilt på Kommunalbestyrelsens møde i juni 2021, foreslås udskudt indtil sagspuklen på bevaringsområdet er nedbragt.

  Administrationen foreslår endvidere følgende fremtidige mål for plan- og byggesagsbehandling, når sagspuklen er nedbragt:

  - 21 dage for screening af nye byggeansøgninger for mangler og afsendelse af 1. mangelbrev.

  - 40 dage for byggesagsbehandling af mindre byggesager og en-familiehuse.

  - 50 dage for lettere erhvervsbyggeri.

  - 60 dage for byggetilladelse til erhvervsbyggeri.

  - Klagesager, som ikke kræver akut sagsbehandling, påbegyndes inden 90 dage. Øvrige klagesager påbegyndes straks.

  - Lovliggørelsessager påbegyndes inden for 90 dage.

  - 4 - 6 måneder for landzonetilladelser inkl. nabohøring og partshøring.

  - 30 dage for udstykning, hvis udstykning kræver dispensation må påregnes længere sagsbehandlingstid.

  Målene foreslås, at gælde fra sagerne er fuldt oplyst og alle øvrige tilladelser foreligger, og for sager som ikke kræver dispensation eller udvalgsbehandling. Målene svarer til de nationale mål på byggesagsområdet.

  Det foreslås i øvrigt, at målene gælder fra 2. kvartal 2023, når puklen er afviklet, og at en sag er afviklet, når der er truffet afgørelse i sagen. Der må forventes opfølgende tiltag efter afgørelsen er truffet i form af tilsyn mv.

  Det kan oplyses, at administrationen prioriterer og tilbyder ansøgere forhåndsdialog i plan og byggesager, således at ansøgningsmaterialet er så fyldestgørende som muligt, og at projektønskerne er tilpasset gældende regler mv.

  Det kan videre oplyses, at der ikke forslås servicemål for bevaringssager, fordi denne sagstype forudsætter ydere dialogen med ansøger for at formidle og vejlede om, hvordan de bedst kommer i mål med deres ønsker inden for rammerne af de bevarende lokalplaner. Det er helt centralt, at der gennem dialogen er mulighed for at tilpasse og ændre projektet frem for at få et hurtigt afslag. På den måde får borgerne den bedste service.

  Det vil dog være et mål, at give en tilbagemelding på ansøgninger inden for ca. 30 dage. Afhængig af sagens kompleksitet vil den blive behandlet indenfor 3-6 mdr. fra den er fuldt oplyst. Sager der skal i høring eller forelægges bevaringsnævn og udvalg må forvente længere sagsbehandlingstid end sager, der alene kan godkendes af forvaltningen. I praksis vil der være typer af sager som kan afgøres hurtigere end de 3 måneder. Fx mindre vedligeholdelsesopgaver, udskiftning af mindre bygningsdele mv.

  Det vurderes, at de fremtidige servicemålene vil kunne overholdes med nuværende bemanding understøttet af en driftsbevilling på 250.000 kr. årligt til indkøb af supplerende konsulenthjælp der kan understøtte sagsbehandlingen.

  Evaluering og risikovurdering

  Forvaltningen vil løbende vurdere og justere planen for afvikling og fortsat orientere By- Erhverv- og Planudvalget om fremdrift.

  Den væsentligste risiko for realisering af planen er dels yderligere vækst i tilgangen af byggesager, jobskifte samt risiko for ikke at kunne få erfarne sagsbehandlere eller understøttende konsulenthjælp.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De hidtidige tiltag er delvis finansieret ved øget bevilling og gennem omprioritering i og på tværs af forvaltningerne.

  De yderligere tiltag skønnes at beløbe sig til 450.000 kr. tiltagene forslås finansieret ved besparelse på rengøringsområdet, hvor vi forventer et mindre forbrug på indkøb af vikarer på grund af lavere sygefravær.

  Herudover foreslås, at der fra 2023 afsættes yderligere 250.000 kr. årligt i driftsbudgettet til plan- og byggesagsbehandling med henblik på at kunne understøtte den løbende sagsbehandling. Det vil indgå som teknisk korrektion i forbindelse med budget 2023.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Bilag

 • 6
  Fremtidens Vandforsyning af Dragør Kommune
  Sagsid.: 21/1974

  RESUMÉ:

  HOFOR skal træffe beslutning om den fremtidige vandforsyning i Dragør Kommune. Kommunalbestyrelsen har på møde den 24. juni 2021 behandlet sagen og afgivet høringssvar med anbefaling om at HOFOR indhenter en ekstern vurdering af de mulige strategier med henblik på bl.a. at vurdere, hvad der giver den bedste vandforsyning med høj forsyningssikkerhed, til den laveste pris for forbrugerne i Dragør Kommune.

  Den eksterne vurdering foreligger nu og der skal træffes beslutning om høringssvar i sagen.

  Der er tema-drøftelse for Kommunalbestyrelsen den 9. februar kl. 17-18, hvor der er mulighed for at stille spørgsmål til rådgiver og HOFOR. Efter temamødet vil Klima-, By- og Erhvervsudvalget fortsætte deres møde, herunder behandle sagen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det meddeles HOFOR, at rapportens hovedkonklusion tages til efterretning.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  For stemte   4 (C+V)

  Imod stemte

  Undlod at stemme  3 (A+L+T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  For stemte:  5 (A+C+V)

  Imod stemte:  

  Undlod at stemme:  2 (L+T)

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  HOFOR har fået udarbejdet en ekstern vurdering af forslag til fremtidig vandforsyning af Dragør Kommune, som Dragør Kommune har anmodet om i høringsbrev af 24. juni 2021.

  Den eksterne vurdering er udarbejdet af rådgivningsfirmaet COWI for HOFOR, og rapporten er vedlagt i bilag 1.

  Sagens samlede baggrund fremgår af udvalgssagen fra den 24. juni 2021, punkt 6. Sagen og dens bilag er vedlagt i bilag 2.

  I rapporten er fordele og ulemper for 4 forskellig løsningsmuligheder gennemgået. Det drejer dig om:

  1) nyt vandværk med membranfiltrering.

  2) nyt vandværk med membranfiltrering og ny HOFOR-ledning.

  3) lokalt mindre vandværk og ny HOFOR-ledning.

  4) ny HOFOR-ledning.

  COWI har også vurderet om der er andre løsningsmuligheder. Konklusionen er, at der ikke er andre realistiske alternativer end de 4 løsningsforslag som HOFOR har undersøgt. (jf rapporten side 14).

  COWI hovedkonklusion er, at en ny HOFOR ledning (forslag 4) overordnet set er mest attraktiv, når fordel og ulemper gøres op. (Jf rapportens side 28).

  Det kan oplyses, at behovet for at ændre på fremtidens vandforsyning hovedsageligt skyldes:

  - miljøfremmede stoffer i grundvandet i form af pesticider og PFAS.

  - saltvand i undergrunden, som betyder, at det ikke er muligt at flytte vandindvindingen til ny lokalitet i Dragør.

  - behov for renovering af de to vandværker i Dragør.

  - omstilling til blødt vand - etablering af blødtvandsanlæg.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I notatet fra HOFOR, bilag 1 til udvalgssagen den 24. juni 2021, fremgår det, at vandtaksten beregningsmæssigt vil stige med ca. 5 kr. pr. m3 ved valg af ny forsyningsledning til HOFOR og 7,5 kr. pr. m3 ved valg af nyt vandværk med membrananlæg. Hvis vandet fra rensningen i membrananlægget må afledes urenset til Øresund vil prisen kunne reduceres med ca. 2,5 kr. pr. m3 til ca. 5 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Vandforsyningsplan 2018 – 2027.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 7
  Høringssvar Trafikafvikling ved nyt erhvervsområde Kirstinehøj 3
  Sagsid.: 22/612

  RESUMÉ:

  Tårnby Kommune har sendt forslag til lokalplan i høring om et nyt erhvervsområde kaldet Kirstinehøj 3. Forslaget medfører forslag til ændret trafikafvikling i Tårnby Kommune på Englandsvej og muligvis også på Tømmerupvej. Administrationen har udarbejdet et forslag til høringssvar.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til høringssvar (bilag 1) til Tårnby Kommune godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Der tilføjes en tak for udvidelsen af Englandsvej.

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Tårnby Kommune har sendt forslag til lokalplan i høring om et nyt erhvervsområde kaldet Kirstinehøj 3 i Tårnby Kommune. Formålet med lokalplanen er at gøre det muligt, at etablere nye virksomheder i Tårnby Kommune gennem et nyudlæg af erhvervsarealer og en mulig omdannelse af eksisterende erhvervsarealer ud til Tømmerupvej. Formålet er desuden at sikre, at lokalplanområdet i fremtiden anvendes til erhverv, der ikke begrænser lufthavnens drifts- og udviklingsmuligheder.

  I forbindelse med forslaget til lokalplanen, har Tårnby Kommune fået lavet en trafikanalyse, der kan ses som bilag 2. I trafikanalysen oplyses, at Tårnby Kommune har et ønske om at fredeliggøre Tømmerup ved at reducere trafikmængderne betragteligt på Tømmerupvej gennem Tømmerup. Det er Tårnby Kommunes ønske med etablering af et nyt stort erhvervsområde at udforme en ny forbindelsesvej, så den så vidt muligt flytter trafik fra Tømmerupvej til Kirstinehøj.

  Tårnby Kommune har fået analyseret 3 forskellige udformninger af en ny vejforbindelse for at fastlægge nødvendig udformning af veje og kryds for at sikre en tilfredsstillende trafikafvikling. Rapporten er blevet udbygget med et ekstra scenario (2B), der tager udgangspunkt i løsningsforslag 2, men hvor Tømmerupvej lukkes permanent for trafik umiddelbart øst for Englandsvej.

  Af de 3 oprindelige udformninger af ny vejforbindelse anbefaler Tårnby Kommunes trafikrådgiver at arbejde videre med løsning 1, da trafikken gennem Tømmerup reduceres, og der kan opnås en acceptabel trafikafvikling. De oplyser endvidere, at det ekstra scenario 2B med lukning af Tømmerupvej øst for Englandsvej også kan opnå en acceptabel trafikafvikling, hvis infrastrukturen udbygges tilstrækkeligt til det.

  I forhold til Dragør Kommunes pendlende borgere, så vil alle scenarier bevirke oplevelse af mertrafik på Englandsvej i Tårnby Kommune, med mindsket fremkommelighed og med behov for tiltag ved signalreguleringen Englandsvej/Kirstinehøj/Ugandavej. Dette er en del af trafikanalysen og med forslag til afhjælpning, så der kan opnås acceptable løsninger på trafikafviklingen (fremkommeligheden). En acceptabel løsning er i analysen defineret som en forsinkelse i myldretidstrafikken på 30-60 sekunder ved krydset.

  Derudover vil en eventuel beslutning om spærring af Tømmerupvej øst for Englandsvej bevirke omvejskørsel for Dragør Kommunes borgere, i den udstrækning de fx har ærinder ind ad Amager Landevej.

  Administrationen skal foreslå at afsende et høringssvar til Tårnby Kommune med anmodning om i det fremadrettede arbejde med lokalplanen at sikre et hensigtsmæssigt flow både på Englandsvej, men også på strækningen mellem Englandsvej og Amager Landevej. Ikke mindst såfremt en beslutning måtte medføre lukning af Tømmerupvej øst for Englandsvej.

  LOVE/REGLER:

  Planloven hhv. vejloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Tårnby Kommune har høringsfrist til lokalplanforslaget den 25. februar 2022.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  I henhold til Dragør Kommunes trafikpolitik, så prioriteres det at optimere den sammenhængende pendlertrafik på tværs af kommunegrænser samt at fremme optimal tilgængelighed til de overordnede trafiksystemer. Et høringssvar til Tårnby Kommune om sikring af trafikflowet på Englandsvej vil være i tråd med denne politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Bilag

 • 8
  Kystbeskyttelse - Fondsansøgning til realiseringsmidler
  Sagsid.: 21/3789

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune er inviteret ind i en ansøgningsproces om midler til realisering af et eller dele af et kystbeskyttelsesprojekt. Det er et krav fra Partnerskabet, at ansøgningen skal godkendes politisk inden den sendes frem til Partnerskabet i marts 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune ansøger om tildeling af modnings- og realiseringsmidler fra Partnerskabet mellem Miljøministeriet og Realdania med afsæt i udkast til ansøgning (bilag 1).

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  Udvalget har fokus på fortsat borgerdialog forud for endelig beslutning om valg af endelig digeløsning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte 28. oktober 2021 at deltage i den fastlagte ansøgningsproces om tildeling af realiseringsmidler med afsæt i et udkast til ansøgning. Ansøgningen er herefter færdiggjort og vedhæftet denne sag.

  Dragør Kommune har tidligere modtaget 1,5 mio. kr. til gennemførelse af konkurrence og udviklingsplan for kystbeskyttelse fra Partnerskabet. Ni kommuner på tværs af landet opnåede støtte i første ansøgningsrunde.

  Partnerskabet har afsat op til 40 mio. kr. til 2-3 realiseringsprojekter, som skal udvælges blandt de ni kommuner. Projektet skal have eksempelværdi i både planlægningen og anlægsløsningen. Endvidere ønskes projekter, der kan have første spadestik indenfor 3-5 år fra tildelingstidspunktet.

  Partnerskabet har i løbet af 2021 inviteret kommunerne på administrativt niveau til at deltage i tre dialogmøder som hjælp til kommunernes fokusering i udarbejdelse af ansøgning om realiseringsmidler, som skal sendes frem til Partnerskabet i marts 2022. En eventuel tildeling forventes offentliggjort i sommeren 2022. Oplæg til ansøgningen er vedhæftet som bilag 1. Der kan forventes mindre korrektioner fx specificeret budget inden fremsendelse.

  Fokus for ansøgning

  Partnerskabet har gennem dialogmøderne vist nysgerrighed på de landskabelige løsninger som etablering af forlande i kombination med tilbagetrukne løsninger i det mulighedsrum, som udviklingsplanen spænder ud på delstrækning 5 og 6. Se s. 98 i udviklingsplanen, bilag 3.

  Derudover ser Partnerskabet med interesse på den myndighedsmæssige opgave vedrørende naturbeskyttelse og Natura 2000 i et naturudviklingsperspektiv, sammenhængen med en eventuel regional opgradering af løsningerne, og ikke mindst har Partnerskabet en interesse i at følge hvilke stedtilpassede designløsninger på land, som kan findes gennem dialog med de enkelte grundejere på delstrækning 5 og 6.

  Administrationen har fået en forståelse af, at ovenstående opgaver kan have en generel interesse for andre kommuner, og derfor indeholder potentiale for en bevilling. Omvendt er der brug for tid og modning til at løse opgaverne set i forhold til opgavens kompleksitet, og det er usikkert om ansøgningen kan møde Partnerskabets behov for sikkerhed for løsninger inden for tidsperspektivet.

  På baggrund af dialogen og den politiske godkendelse i oktober 2021, har forvaltningen udarbejdet et færdigt udkast til ansøgning.

  Ansøgning har fokus på modning af den myndighedsmæssige proces ift. delstrækning 4 (Søvang), 5 og 6 (Søvang til Kongelunden) samt realisering af et kystbeskyttelsesprojekt på delstrækning 5 og 6 i det mulighedsrum, som udviklingsplanen spænder ud. Anbefalingen om realisering af et projekt for delstrækning 5 og 6 følger udviklingsplanens forslag til en tids- og etapeplan, idet delstrækning 5 og 6 har det laveste beskyttelsesniveau i dag, og oversvømmelse her kan også ramme andre områder fx Søvang.

  LOVE/REGLER:

  Før realisering af et eventuelt projekt skal der gennemføres omfattende myndighedsprocesser fx i forhold til naturbeskyttelseslov, miljøvurderingslov, planlov og kystbeskyttelseslov.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Projektbeskrivelsen lægger op til at søge samlet 22 mio. kr. i støtte (inkl. fondsafgift 17,5 procent). Heraf søges 19 mio. kr. til anlæg på delstrækning 5 og 6 samt 3 mio. kr. til modningsaktiviteter – projektudvikling og myndighedsbehandling på delstrækning 4,5 og 6.

  Det er administrationens foreløbige skøn, på baggrund af økonomien i udviklingsplanen, at kystbeskyttelsen for anlæg på delstrækning 5 og 6 skønnes til 41 mio. kr. Hertil kommer 3 mio. kr. til modningsaktiviteter og myndighedsbehandling samt medarbejdertimer skønnet til 2,5 årsværk.

  Såfremt Dragør Kommune modtager midler til realisering, skal kommunen som udgangspunkt medfinansiere 50 procent af det samlede projektbudget. En del af disse midler kan muligvis også komme fra andre parter fx fonde eller de statslige puljer i år 2022/23.

  Den kommunale finansiering vil som udgangspunkt kunne ske gennem et lån i kommunekredit, og arbejdet organiseres gennem et digelag med kommunen som bygherre, som besluttet af kommunalbestyrelsen i juni 2018. Grundejerne skal deltage i en betalingsmodel jf. kystbeskyttelsesloven. Der er med ansøgningen ikke taget stilling til finansieringsmodellen, idet en model skal besluttes i projektudviklingen. En tildeling fra Partnerskabet vil nedsætte grundejerfinansieringen betydeligt.

  I anlægsbudget 2022 til 2025 er der afsat i alt 14.5 mio. kr. til kystbeskyttelsesprojektet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ud over de lovmæssige høringer, vil administrationen søge at inddrage grundejerne på forkant af den endelige politiske beslutning om placering af anlæg. For delstrækning 5 og 6 gælder det, at løsningen så vidt muligt skal findes inden for det mulighedsrum, som udviklingsplanen skitserer og med blik for det regionale perspektiv.

  I forbindelse med projektudviklingen skal der ske høringer af de berørte grundejere, blandt andet gennem kapitel 1a proces i kystbeskyttelsesloven og gennem en lokalplanproces.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. planstrategi 2019, forslag til kommuneplan 2021 og risikostyringsplan 2021.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 9
  Kystbeskyttelse - Plan for gennemførelse af supplerende undersøgelser og bidragsmodel
  Sagsid.: 21/1459

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. oktober 2021, at der skulle indhentes yderligere input fra grundejerne på delstrækning 1, 4 og 5, 6. Disse input er indhentet og er blevet fremlagt på temamøde 18. januar 2022. Der skal tages stilling til, at der udarbejdes undersøgelser af alternative forslag, som skal supplere udviklingsplan for kystbeskyttelse, i overensstemmelse med grundejernes input.

  Der skal tages stilling til, at der i samme periode udarbejdes oplæg til bidragsmodel for et samlet kystbeskyttelsesprojekt. Endelig foreslås proces og rækkefølge for gennemførelsen af undersøgelserne, borgerinddragelse og beslutning

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der udarbejdes supplerende undersøgelser for delstrækning 1 - Nordstranden, 4 – Søvang og 5,6 - Sydvestpynten på baggrund af grundejernes input.
  2. at der udarbejdes oplæg til en bidragsmodel.
  3. at resultatet af de supplerende undersøgelser og bidragsmodel danner grundlag for en politisk drøftelse med efterfølgende borgerinddragelse før endelig beslutning.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsens møde den 28. oktober blev det besluttet, at udkast til udviklingsplanen skulle sætte den helt overordnede ramme og retning for arbejdet med kystbeskyttelse. Det blev også besluttet, at der skulle hentes supplerende input fra grundejerne fra delstrækning 1 – Nordstranden, 4 -Søvang og 5,6 – Sydvestpynten med henblik på at få udarbejdet supplerende undersøgelser inden der træffes politisk beslutning om projektet.

  Forvaltningen har i november/december 2021 afholdt møder med en række repræsentanter fra de tre delstrækninger foruden repræsentanter fra klubberne i Madsens Krog (bilag 1-8).

  I det følgende gennemgås, hvilke undersøgelser de afholdte møder og indsendte input giver anledning til at udarbejde:

  Delstrækning 1: Nordstrand

  Med afsæt i input fra Nordstrandens digelag (bilag 2 og 3) undersøges en løsning, der er karakteriseret ved en begrænset udbygning fra landsiden med en udvidelse af eksisterende dige og et forland til at tage kraften af bølger og gøre højden acceptabel.

  Derudover undersøges en løsning som tager udgangspunkt i klubbernes behov for et større vandspejl til brug for vandsportsaktiviteter og behovet for at kunne sætte både i vandet (bilag 1). Løsningen tager afsæt i en udbygning fra landsiden, men tilpasses efter forhold, som kan gøre løsningen mere robust i forhold områdets karakter og til det besluttede sikkerhedsniveau.

  Endelig undersøges en ”ydre” løsning, som tager udgangspunkt i klubbernes behov for et større vandspejl til brug for vandsportsaktiviteter og behovet for at kunne sætte både i vandet (bilag 1). En ”ydre løsning” udgøres i typologi af et forland der rykkes længere ud i bugten, hvilket muliggør sejlads i bugten i en stor lagune og samtidig sikrer vandgennemstrømning.

  Delstrækning 4: Søvang

  Med afsæt i input fra grundejerforeningen (bilag 5) i Søvang undersøges en løsning, som er mindre i udstrækning (og forventet økonomi) end løsningen, der er skitseret i udviklingsplanen men i øvrigt er af samme typologi.

  Delstrækning 5,6, Sydvestpynten

  Med afsæt i input fra grundejere på Sydvestpynten (bilag 7 og 8) undersøges dels et fremskudt dige, der ligger så tæt på de gamle ”strandvolde” som muligt. Derudover undersøges en løsning, som i hovedtræk følger linjeføringen for ”Kombinationsdiget” med landskabelig bearbejdning. Med henblik på landskabelig bearbejdning tages følgende i betragtning:

  • Grundejere der ønsker det, skal placeres bag hoveddiget (ikke ringdiger).
  • Mulighed for græsning fastholdes.
  • En eventuel stiforbindelse trækkes så langt væk fra bebyggelse som muligt.

  Endelig foreslår forvaltningen en overordnet undersøgelse af en løsning, som trækkes så langt ud i vandet som muligt, da der tidligere har været ønske om at få dette alternativ belyst. 

  Undersøgelserne vurderes med enslydende kriterier for at være sammenlignelige for hver delstrækning. Disse kriterier vil for alle delstrækninger dække det fastsatte sikkerhedsniveau om en 100 års hændelse i 2050 klima for hele kommunen, inkl. udbygningskrav, teknisk vurdering og realiserbarhed samt økonomisk overslag.

  Der vil indgå en indledende vurdering af forhold, der kan have særlig betydning for den enkelte delstrækning, eks. Ekspropriation/værdibetragtning på delstrækning 1; Natura 2000 og andre fredningsforhold på delstrækning 4,5 og 6.

  Endelig vil indgå en vurdering af, hvorvidt det er muligt at gennemføre den samlede kyststrækning billigere og hurtigere end skitseret i udviklingsplanen. Dette vil tage afsæt i kravene om at belyse alternativer, som skal beskrives i den efterfølgende myndighedsbehandling.

  Udarbejdelse af oplæg til bidragsmodel

  Kommunalbestyrelsen kan i forbindelse med et kommunalt fællesprojekt om kystbeskyttelse efter §1 a i kystbeskyttelsesloven pålægge ejere af fast ejendom, som opnår en beskyttelse eller anden fordel ved foranstaltningen, en bidragspligt. Det enkelte bidrags størrelse fastsættes af kommunalbestyrelsen. 

  Den enkelte grundejers konkrete bidrag afhænger bl.a. af den samlede pris på kystbeskyttelse, eventuel etapevis udbygning, miljømæssige krav om kompenserende foranstaltninger med mere. Det er altså ikke muligt på nuværende tidspunktet i projektet at udarbejde en bidragsfordeling, der oplyser, hvor stor udgiften til kystbeskyttelse bliver for den enkelte grundejer.

  Det er dog muligt for kommunalbestyrelsen at beslutte en række principper for en model, som udgifterne skal fordeles efter.

  For at nedbringe de samlede udgifter, vil der derudover være en løbende afsøgning af anden finansiering, eks. i form af de aktuelle statslige puljer til kystbeskyttelsesprojekter og fondsmidler, der kan bidrage til at nedbringe grundejerbetalingen.

  I udarbejdelse af oplæg til bidragsmodeller vil også forhold omkring organisering indgå.

  Kommunikation og inddragelse

  I forlængelse af tidligere beslutninger, har forvaltningen lagt op til, at kommunalbestyrelsen får forelagt resultaterne af de supplerende undersøgelser og arbejdet med bidragsmodeller og har mulighed for at deltage i den efterfølgende dialog for at afklare opbakning og holdninger til fysiske løsninger og indhold i bidragsmodeller.

  Forslag til proces for udarbejdelse af undersøgelser og bidragsmodel som præsenteret på kommunalbestyrelsens temadag den 18.1.2022 med forbehold for justeringer som følge af politiske beslutninger eller forsinkelser.

  Tid

  Hvem

  Indhold

  Februar 2022

  Politisk behandling

  • Plan for udarbejdelse af supplerende undersøgelser
  • Plan for udarbejdelse af forslag til bidragsmodel

  Marts – Juni 2022

  Rådgivere/ forvaltning

  Udarbejde supplerende undersøgelse

  Marts – Juni 2022

  Forvaltning/ rådgivere

  Udarbejde forslag til bidragsmodeller

  August 2022

  Politisk behandling

  • Drøftelse af supplerende undersøgelser
  • Drøftelse af forslag til bidragsmodel

  September/ oktober 2022

  Forvaltning

  Politikere

  Grundejere/ interessenter

  Inddragelse og afholdelse af dialogmøder med interessenter om resultater af supplerende løsningsforslag

  September/ oktober 2022

  Forvaltning

  Politikere

  Grundejere/ interessenter

  Borgerdialog og debat om forslag til bidragsmodel(ler)

  December 2022/ Januar 2023

  Politisk behandling

  •          Beslutning om valg af løsningstyper

  •          Beslutning om valg af bidragsmodel

  I øvrigt orienterer administrationen fortsat løbende ambassadørgrupper og borgere i bred forstand om de politiske beslutninger og øvrig fremdrift af bred interesse.

  Derudover fortsættes de eksterne samarbejder med bl.a. Sund og Bælt og samarbejdet med Tårnby, København og Hvidovre Kommune. Regeringen har besluttet at der skal udarbejdes en samlet model for stormflodsikring af København som led i national klimatilpasningsplan, og Dragør Kommune har leveret input hertil i samarbejde med de nævnte kommuner.

  LOVE/REGLER:

  Før realisering af et eventuelt projekt skal der gennemføres omfattende myndighedsprocesser fx i forhold til naturbeskyttelseslov, miljøvurderingslov, planlov og kystbeskyttelseslov.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ikke indhentet endeligt tilbud på udarbejdelse af de supplerende undersøgelser og bistand til udarbejdelse af bidragsmodeller. Udgifterne vil kunne afholdes indenfor for de afsatte midler til projektudvikling.

  I budget 2022 er der afsat 1,5 mio. kr. årligt i årene 2022-2023 og 1 mio. kr. årligt i årene 2024 - 2025 til projektudvikling. Derudover er der afsat hhv. 3 mio. kr. i 2024 og 6,5 mio. kr. i 2025 til opsparing til den kommunale medfinansiering af kystbeskyttelsesprojektet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Processen med inddragelse med afsæt i de supplerende undersøgelser og debat om bidragsmodel er en fortsættelse af den tidlige inddragelse forud for den formelle kap 1 a proces for at kvalificere de løsninger, der kommer til at indgå i den samlede behandling af projektet.

  I forbindelse med den senere projektudvikling vil der indgå direkte høringer af de berørte grundejere, blandt andet gennem en kapitel 1a proces i kystbeskyttelsesloven.

  Derudover vil der være offentlige høringer knyttet til lokalplanproces og i forbindelse med miljøvurderingen af det samlede projekt.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. planstrategi 2019, forslag til kommuneplan 2021 og risikostyringsplan 2021.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 10
  Movia høring - Tilgængelighedskrav i udbud
  Sagsid.: 21/1860

  RESUMÉ:

  Movia har forespurgt, om kommunerne, der har fælles buslinjer og er en del af busudbuddet A21, ønsker, at der i det fælles udbud indføres krav om elektriske ramper i busserne, så ældre og handicappede i højere grad kan benytte bustilbuddet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune meddeler, at vi er indforstået med, at Movia i busudbuddet A21 medtager krav om elektriske ramper i busser med henblik på at sikre bedre tilgængelighed for ældre og handicappede.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Movia har oplyst, at Region Hovedstaden i forbindelse med busdrift udbuddet A21 har besluttet at stille skærpede krav til tilgængeligheden i form af elektriske ramper på fire linjer, som regionen har med i udbud A21. Movia tilbyder afledt deraf, at også alle kommuner, som er involveret i udbud A21, får en mulighed for tilsvarende tilvalg. Et tilvalg af elektriske ramper forudsætter dog enighed blandt alle kommuner, som er involveret i fælles linjer og fælles udbudsenhed.

  For Dragør Kommunes vedkommende er der tale om buslinje 35, der er i fælles udbudsenhed med linjerne 31, 34, 36 og 77, som kører i København, Frederiksberg og Tårnby Kommune. Der skal således meddeles accept fra alle fire kommuner, hvis elektriske ramper skal medtages i udbud A21.

  I dag skal alle linjer betjenes af busser, der er udstyret med ramper. Movias busser lever op til kravet ved at være indrettet med manuelle, håndbetjente ramper, som giver ældre med nedsat mobilitet og passagerer med fysisk handicap, især kørestolsbrugere, adgang til bussen. Det kræver dog som passager, at man selv medbringer en hjælper til at folde rampen ud, da man ikke kan betjene rampen fra en kørestol, og chaufføren ikke må forlade førersædet i bussen.

  Movia har gennem en årrække fulgt udviklingen med elektriske rampeløsninger og vurderer, at elektriske ramper kan betyde øget tilgængelighed for særligt passagerer i kørestol, idet en elektrisk rampe kan aktiveres af chaufføren fra førersædet. Movia gør dog opmærksom på, at det ikke alene er rampeløsningen i bussen, der er afgørende for tilgængeligheden til busdriften, idet hældningen på rampen også afgøres af indstigningshøjden og den øvrige tilgængelighed ved stoppestederne. Dette uanset elektrisk eller manuel rampe. Således handler stoppestedernes tilgængelighed også om, hvor nemme de er at komme til og om, hvordan de indrettes for at fungere bedst muligt for passagerer med handicap. Fx skal der ved et stoppested være almindelig eller forhøjet kantsten, for at ramperne kan benyttes. Uden kantsten bliver hældningen på rampen for stor og dermed for svær at forcere. Movia tilbyder rådgivning om stoppestedsforhold til kommunerne i udbud A21, der har ønske derom.

  I den udstrækning at elektriske ramper bliver en del af udbud A21, og der måtte være behov for ændrede forhold ved stoppesteder langs linje 35s rute i Dragør Kommune, så foreslår administrationen, at Kommunens Vej- og Gartnerafdeling foretager de nødvendige ændringer samt, at disse ændringer udføres finansieret af anlægspuljen til handicapvenlige tiltag. Dog afhængigt af omfanget, der måtte blive afdækket.

  Det kan i øvrigt oplyses, at Movia har undersøgt Dragør Kommunes anmodning om at afsøge mulighederne for, at der afsættes mere plads til cykler og barnevogne på linje 35 i forbindelse med udbud A21.

  Det kan oplyses, at hverken Frederiksberg eller Københavns Kommune har kunne tilslutte sig Dragør Kommunes ønske om mere plads til cykler og barnevogne, hvorfor ønsket ikke kan medtages i udbud A21. Movia har oplyst, at de andre kommuners manglende tilslutning skyldes hensynet til ældre og gangbesværede.

  For at lave plads til 4 cykler/enheder i stedet for i dag 2 cykler/enheder, så skal der fjernes mindst 6 siddepladser i bussens lavgulvsområde. Det betyder typisk, at der kun er 2 siddepladser tilbage, som er ældre- og gangbesværvenlige. Det vil sige pladserne tæt på flexareal og midterdør. Der kan ikke skaffes mere flexareal på andre måder end at fjerne netop disse pladser. Som følge deraf har Movia heller ikke anbefalet løsningen.

  LOVE/REGLER:

  Lov om trafikselskaber samt udbudsreglerne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Prismæssigt er den aktuelle markedsvurdering fra Movia, at elektriske ramper vil betyde en gennemsnitlig merpris i udbuddet i størrelsesordenen 4-5 kr./bustime.

  Buslinje 35 forventes alt andet lige at have 6.860 bustimer i Dragør Kommune i 2023. Det vil i så fald medføre en årlig merudgift til busdrift i størrelsesordenen 27.000 – 34.000 kr., hvis markedsvurderingen holder. Det samlede busbudget for Dragør Kommune er pt. i alt på 7.400.000 kr. inklusiv flextur.

  Merudgiften skønnes at være begrænset i forhold til det samlede budget for kollektiv busdrift. Og skønnes at kunne holdes inden for rammen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen vil på møde i Handicaprådet den 25. januar 2022 fremlægge Movias forslag. Rådets umiddelbare respons vil blive medtaget mundligt på mødet i Klima-, By- og Erhvervsudvalget.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  I henhold til Dragør Kommunes Trafikpolitik vil administrationen indarbejde trafikpolitikken ved at understøtte initiativer, som fremmer tilgængelighed.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

 • 11
  Høgevænget - Pris for nedrivning
  Sagsid.: 22/209

  RESUMÉ:

  Overslag på nedrivning af tidligere børneinstitutionen beliggende Høgevænget 5-7 samt rydning af grunden.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at pris på nedrivning og rydning af grunden tages til efterretning, og eventuelt indgår i budgetforhandlingerne for 2023.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Anbefales over for ØU.

  Udvalget ønsker et økonomisk overslag på, hvad der skal til for at få bygningerne i drift som institution igen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  På By-, Erhvervs-, og Planudvalgets møde den 30. november 2021 blev administrationen anmodet om at udarbejde et praktisk og økonomisk forslag til nedrivning af den tidligere børneinstitution på Høgevænget 5-7. I konstitueringsaftalen fremgår det, at Kommunalbestyrelsen skal tage stilling til en fremtidig arealreservation af grunden til et muligt institutionsbyggeri.

  I 2018 blev Høgevænget lukket som børneinstitution og bygningerne har siden stået tomme. Bygningerne holdes frostfrie og der er driftsudgifter til gas og el. Derudover føres der løbende tilsyn med bygningerne.

  Vej- og gartner har foretaget rydning af grunden og vil inden for nærmeste fremtid fjerne legeredskaber mm. således at grunden ser præsentabel ud for naboer. Fremover vil grunden blive vedligeholdt med græsslåning samt hækkeklipning i fornøden omfang.

  Anslået årlige driftsudgifter er på ca. 100.000 kr. ekskl. moms.

  Administrationen har udarbejdet et overslag på, hvad det koster at nedrive bygningerne samt rydde grunden. Overslaget er på ca. 1.5 mio. kr. ekskl. moms. (Detaljeret overslag kan ses i bilag).

  Overslaget er udarbejdet på baggrund af besigtigelse på stedet, bygningstegninger samt erfaringer med hvilke materialer der blev benyttet ved byggeriet opførelse. Der er ikke fortaget miljøanalyser for fx PCB og asbest. Hvis det besluttes at bygningerne skal nedrives, vil disse prøver skulle udføres. Dette kan medføre, at der er flere miljøskadelige stoffer i byggeriet end det der er regnet med i overslaget og dermed vil det fordyre projektet.

  Der er ikke afsat midler i budgettet til nedrivning af bygningen.

  Grunden er udlagt til institutionsformål i gældende lokalplan og der må ikke opføres boliger eller andet på grund af landsplandirektivet for Københavns Lufthavn (støj). En fortsat anvendelse af grunden til fx institution er mulig. Området indgår i dialogen med Indenrigsministeriet med henblik på at skabe mulighed for, at grunden kan anvendes til boligudvikling.

  LOVE/REGLER:

  Landsplandirektivet for Københavns lufthavn og lokalplan nr. 30.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ved nedrivning af bygningen vil drift udgifter til el og gas sparres. Driftsudgifter til vedligeholdes af grunden vil stadig skulle afsættes.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Bilag

 • 12
  Frigivelse af midler til genopretning af havnen 2022
  Sagsid.: 22/314

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til frigivelse af midler til genopretning, udvikling og vedligeholdelse af havnen i henhold til budgetvedtagelse, og efter prioriteret liste.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der gives anlægsbevilling på kr. 2,0 mio. til genopretning af Dragør Havn, og at rådighedsbeløbet frigives, og
  2. at mindre forbruget på anlægsbevillingen fra 2021 omprioriteres til renovering af toiletbygning på Ny Havn og videreudvikling af video overvågning på havnen.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I anlægsbudget 2022 er der afsat 2,0 mio. kr. til genopretning af Dragør Havn. Det foreslås at årets budget disponeres som følger:

  1. Belægning m.m., Dansesalen, Lodsbroen, Dampskibsbroen (750.000 kr.)
  2. Reparation af huller i stål spuns, Industrikajen (45.000 kr.)
  3. Pæle (5 stk.) for enden af Bro 1 (125.000 kr.)
  4. Molehoved, Gl. Havn (60.000 kr.)
  5. Slæbested, Nordre Mole (375.000 kr.)
  6. Renovering af kloakering, Gl. Havn (200.000 kr.)
  7. Uforudsete udgifter pkt. 1-6 (300.000 kr.)
  8. Rådgivning pkt. 1-6 (145.000 kr.).

  Det kan oplyses, at der er udarbejdet vedligeholdelsesplaner (bilag 1-3) for Dragør Havn, hvor det anslås at der skal investeres knap 19,5 mio. kr. de næste 5 år i vedligeholdelse.

  Herudover vurderer havneadministrationen løbende øvrige tekniske anlæg, og på den baggrund foreslår havnen disponering af årets anlægsbevilling.

  I 2021 er der gennemført følgende aktiviteter:

  Reparationer i Madsens Krog, udskiftning af beskadigede pæle og tagpap på masteskure, omfattende asfaltering samt belægning i ’bukkehullet’ i Ny Havn. To projekter blev dog ikke gennemført. Det drejer sig om:

  • renovering af toiletbygningen i Ny Havn blev ikke gennemført, fordi det afgivne tilbud lå væsentlig over budget.
  • renovering af Nordre Mole blev ikke gennemført, da de konstaterede skader ikke var så kritiske som først antaget, og det derfor gav mening at afvente den nye tilstandsvurdering.

  Derfor foreslås at ubrugte midler fra 2021 på 1,26 mio. kr. anvendes til følgende aktiviteter i 2022:

  1. Renovering af toiletbygning, Ny Havn (900.000 kr.).
  2. Yderligere CCTV dækning baseret på erfaring fra fase 1 (90.000 kr.).
  3. Uforudsete udgifter pkt. 7 (180.000 kr.).
  4. Rådgivning pkt. 7 (90.000 kr.).

  Der kan forekomme ændringer i projekternes omfang og prioritering, idet priserne udelukkende er anslåede overslagspriser.

  Endvidere kan der opstå nye akutte sager, som gør det nødvendigt at udskyde enkelte planlagte projekter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Pengene er afsat i anlægsbudget 2021 og 2022.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 13
  Godkendelse af Dragør Kommunes indtræden i fælleskommunalt §60a-selskab
  Sagsid.: 21/4201

  RESUMÉ:

  Zealand Care har opsagt kontrakten på driften af kommunens hjælpemiddeldepot pr. 1. januar 2022. Zealand Care vil fortsætte sin drift indtil 31. marts 2022, hvorefter det vil overdrage sine aktiviteter til Fælles Hjælpemiddeldepot I/S. I november 2021 bemyndigede Kommunalbestyrelsen, efter forudgående behandling i fagudvalget og Økonomiudvalget, administrationen til at afgive et forhåndstilsagn om at Dragør Kommune vil indtræde i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S sammen med de seks andre interesserede kommuner. Der har den 3. februar 2022 været afholdt et temamøde i Kommunalbestyrelsen om sagen.

  Udvalget skal nu tage endelig stilling til Dragør Kommunes indtræden i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S samt den dertilhørende økonomi.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,
   

  1. at udvalget godkender, at Dragør Kommune deltager i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S under følgende forudsætninger:
    
   1. at Fælles Hjælpemiddeldepot I/S driver et hjælpemiddeldepot på vegne af Dragør Kommune og håndterer genbrugshjælpemidler til udlån til Dragør Kommunes borgere.
   2. at Fælles Hjælpemiddeldepot stiftes på baggrund af de fremlagte vedtægter og det øvrigt fremlagte materiale (bilag 1-8).
   3. at Dragør Kommune bidrager med et indskud på 560 t. kr. i 2022 til Fælles Hjælpemiddeldepot I/S. Indskuddet dækker Dragør Kommunes andel af udgiften til overtagelsen af aktiver samt ekstraordinært driftsbidrag for 2022. I 2023 forventes et ekstraordinært driftsbidrag på 454 t. kr. Indskuddet og driftsbidraget for 2022 og 2023 finansieres indenfor hjælpemiddelområdets budget på sektor 7.
   4. at Dragør Kommune afholder en befolkningsmæssig andel af kommunernes rådgiveromkostninger fra processen. Rådgiveromkostningerne, som udgør 65 t. kr., afholdes indenfor rammen på hjælpemiddelområdet på sektor 7.
   5. at der deponeres 2.967 t. kr. Midlerne finansieres af kassen. Deponeringen frigives løbende over 25 år.
  1. at udvalget godkender, at Dragør Kommunes deltagelse i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S er betinget af, at Kommunalbestyrelserne i nedenstående kommuner tillige godkender deltagelsen i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S:
    
   1. Faxe Kommune.
   2. Greve Kommune.
   3. Halsnæs Kommune.
   4. Lejre Kommune.
   5. Ringsted Kommune.
   6. Solrød Kommune.
     

  at udvalget udpeger en repræsentant til bestyrelsen for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer for årene 2022-2025 samt en suppleant herfor.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-02-2022

  Ad 1-3:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 23-02-2022

  Ad 1-3

  Godkendt.

  Tim Meicker (A) deltog i stedet for Lisbeth Dam Larsen (A).

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Ad 1-2

  Anbefales over for KB.

  Ad 3

  Nicolaj Bertel Riber (A) udpeges som repræsentant og Ole Hansen (A) som suppleant.

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Serviceloven pålægger Kommunalbestyrelsen at yde støtte til hjælpemidler til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derfor er det nødvendigt at have et depot, som opbevarer genbrugshjælpemidler, når disse ikke er udlånt, og som kan vaske og desinficere hjælpermidler inden genudlån. Dragør Kommune har derfor tidligere, efter udbud, tildelt Zealand Care en kontrakt på at drive et hjælpemiddeldepot på kommunens vegne. Zealand Cares drift af hjælpemiddeldepotet ophører pr. 31. marts 2022 hvor Zealand Care nedlægges.

  Administrationen har i 2021 undersøgt forskellige muligheder for at etablere et nyt hjælpemiddeldepot, disse muligheder fremgår i materialet fremsendt til temamødet den 3/2-2022 for kommunalbestyrelsen. §60a-selskabet Fælles Hjælpemiddeldepot I/S er umiddelbart den eneste løsning, som sikrer forsyningssikkerheden over for borgerne.

  Etablering af Fælles Hjælpemiddeldepot I/S

  I 2021 har der været en omfattende proces om etableringen af et fælles hjælpemiddeldepot med de nedenstående kommuner:
   

  -         Faxe Kommune.

  -         Greve Kommune.

  -         Halsnæs Kommune.

  -         Lejre Kommune.

  -         Ringsted Kommune.

  -         Solrød Kommune.

  Tværkommunale arbejdsgrupper har undersøgt og vurderet muligheden for at etablere et §60a-selskab med bistand fra Advokatfirmaet Horten og Revisionsselskabet BDO. Der har været nedsat fem arbejdsgrupper som har vurderet følgende spørgsmål:
   

  -         Udformning af vedtægterne.

  -         Overdragelse af aktiver til drift af hjælpemiddeldepotet.

  -         Overdragelse af leasede biler.

  -         Overtagelse af lejemål.

  -         Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere.

  Om Fælles Hjælpemiddeldepot I/S

  Fælles Hjælpemiddeldepot I/S vil være ansvarlig for levering, installation og afhentning af genbrugshjælpemidler hos borgere i Dragør Kommune. Fælles Hjælpemiddeldepot I/S skal herudover desinficere, rengøre og reparere hjælpemiderne efter udlån. I særlige tilfælde tilbydes også reparation hjemme hos en borger.

  Fælles Hjælpemiddeldepot I/S vil blive oprettet som et §60a-selskab. Et §60a-fællesskab er et fælleskommunalt selskab, der løser en eller flere opgaver på vegne af sine ejerkommuner. Dette betyder, at Dragør Kommune vil overføre udførselskompetencen på følgende områder til Fælles Hjælpemiddeldepot I/S:
   

  -         Levering af hjælpemidler.

  -         Installation af hjælpemidler.

  -         Afhentning af hjælpemidler.

  -         Reparation af hjælpemidler.
   

  Dragør Kommune indskrænker dermed sine beføjelser på disse områder ved indtrædelsen i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S, hvilket også er tilfældet i dag med Zealand Care som leverandør.

  Fælles Hjælpemiddeldepot I/S vil bestå af 40 medarbejdere med 33 driftsmedarbejdere, 6 administrative medarbejdere samt en direktør. Selskabet vil blive ledet af en bestyrelse bestående af ni medlemmer. Syv medlemmer er udpeget af ejerkommunerne således hver ejerkommune har én bestyrelsespost. På baggrund af en anbefaling fra den eksterne rådgiver, er det indarbejdet i vedtægterne, at formanden og næstformanden vil være eksternt udpeget.

  Evaluering ultimo 2023

  Administrationen vil ved udgangen af 2023 forelægge en orienteringssag for udvalget med erfaringer fra driften af Fælles Hjælpemiddeldepot I/S. Forholdet vedrørende udtrædelsesbestemmelser indgår i vedtægterne jævnfør bilag 1 og er yderligere belyst i notat til temamødet for kommunalbestyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Lov om social service.

  Lov om kommunernes styrelse.

  Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommune vil pr. 1. april 2022 blive medejer af Fælles Hjælpemiddeldepot I/S sammen med Faxe Kommune, Greve Kommune, Halsnæs Kommune, Lejre Kommune, Ringsted Kommune og Solrød Kommune. Ejerandelen mellem hver kommune er opgjort efter befolkningsandel. Dragør Kommune vil eje 6,60% af Fælles Hjælpemiddeldepot I/S.

  Dragør Kommune vil være berettiget til en andel af et overskud i selskabet svarende til sin ejerandel samt hæfte for underskud i selskabet svarende til ejerandelen. Dragør Kommune vil også hæfte for eventuelle udgifter som måtte blive påført Fælles Hjælpemiddeldepot I/S, hvis Dragør Kommune måtte vælge at udtræde heraf på et senere tidspunkt.

  Dragør Kommune skal i 2022 forbindelse med oprettelsen af Fælles Hjælpemiddeldepot I/S betale i alt 625 t. kr. i indskud og dækning af rådgiverudgifter, mens de seks andre kommuner i alt skal bidrage med 8.849 t. kr. i indskud. Indskuddene medfører, at Fælles Hjælpemiddeldepot I/S har en driftskapital i sit første leveår samt kan afholde opstartsudgifter. Driftstilskuddet for 2023 forventes på nuværende tidspunkt at udgøre 454 t. kr. Indskud og driftstilskud for begge år afholdes indenfor hjælpemiddelområdets budget på sektor 7.

  Herudover er det nødvendigt at deponere 2.967 t. kr. Det endelige beløb, som skal deponeres, kan blive reduceret såfremt, at ledige kontorer udlejes til Greve Kommune. I dette tilfælde forventes Dragør Kommunes andel at udgøre 2.347 t. kr (se scenarie 2 i bilag 7). Denne udgift finansieres af kassen. Deponeringen frigives løbende over 25 år.

  Yderligere betales i 2022 1.395 t. kr. for ydelser, svarende til en helårseffekt på 1.860 t. kr. Denne udgift er på niveau med hidtidige udgifter til dette og afholdes indenfor det nuværende budget.

  Fælles Hjælpemiddeldepot I/S vil få virksomhedsoverdraget 40 medarbejdere fra Zealand Care. Udgiften til medarbejderne er indregnet i budgettet for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S, og Dragør Kommune vil afholde en befolkningsmæssig andel af disse udgifter gennem sine faste betalinger til selskabet.

  Ved oprettelsen af Fælles Hjælpemiddeldepot I/S er der et stort fokus på at sikre, at selskabet kan levere de påkrævede ydelser fra opstarten og dermed sikre forsyningssikkerheden for borgerne. Interessenterne er enige om, at bestyrelsen for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S på længere sigt skal optimere depotets drift. Dette er derfor skrevet ind i selskabets vedtægter i §3.4. Det er derfor den nye bestyrelses opgave at reducere driftsomkostningerne i en sådan grad, at behovet for et driftstilskud mindskes eller helt fjernes.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social, Sundheds og Arbejdsmarkedsudvalget 7. februar 2022.
  Økonomiudvalget 23. februar 2022.

  Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen 23. februar 2022.

  Bilag

 • 14
  Revidering af fundats for Dragør Kommunes Initiativpris
  Sagsid.: 12/786

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til revideringen af fundatsen for Dragør Kommunes Initiativpris, samt aftalen mellem Dansk Bank i Tårnby og Dragør Kommune, om sponsorering af Dragør Kommunes Initiativpris.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget godkender samarbejdsaftalen med Danske Bank i Tårnby.
  2. at udvalget anbefaler fundatsen over for Økonomiudvalget/Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 03-02-2022

  Udskudt til kommunalbestyrelsesmødet den 3. marts 2022.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-02-2022

  Ad 1:

  Godkendt.

  Ad 2:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune modtog i 2012 en henvendelse fra Danske Bank, der gerne ville sponsorere en årlig pris i Dragør Kommune. Forvaltningen foreslog at man oprettede en Dragør Kommunes Initiativpris, og den 12. juni 2012 godkendte Kommunalbestyrelsen fundatsen for denne pris.

  Initiativprisen er en pris på 25.000 kr., der uddeles én gang årligt. Prisen overrækkes af borgmesteren sammen med en repræsentant for den aktuelle sponsor af prisen. 

  Administrationen har i samarbejde med Danske Bank i Tårnby, den nuværende sponsor af prisen, revideret fundatsen fra 2012, samt aftalen mellem Dragør Kommune og Danske Bank i Tårnby.

  Den aktuelle sponsor har blandt andet ytret ønske om at ændre kriterierne for hvem der kan modtage prisen. I samarbejde med Danske Bank i Tårnby, har administrationen lavet et udkast til en revideret fundats. Nedstående opsummerer de væsentligste ændringer og aftaler som er indgået.

  • Formål

  Under prisens formål, har man besluttet af fjerne borger og virksomhed. I stedet har man tilføjet: At prisen gives til en initiativrig institution, forening eller et fællesskab. Denne ændring er foretaget med henblik på at sikre, at prisen gør en forskel for fællesskaberne i kommunen.

  • Prisoverrækkelsen

  Det tilføjes at prisen uddeles ultimo august og senest ved udgangen af september.

  • Årlig genforhandling

  I aftalen har man tilføjet at aftalen mellem Danske Bank i Tårnby og Dragør Kommune genforhandles hvert år, forinden prisoverrækkelsen, i forbindelse med mødet om indstillinger til prisen.

  Vedlagt som bilag er den reviderede fundats for Dragør Kommunes Initiativpris, samt aftale mellem Danske Bank i Tårnby og Dragør Kommune, om sponsorering af Initiativprisen i 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 15
  Tilbagemelding på borgerrådgiverens årsberetning
  Sagsid.: 22/60

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til tilbagemelding fra centercheferne på borgerrådgiverens årsberetning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at tilbagemeldingerne tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Godkendt.

  Udvalget ønsker, at den nyansatte borgerådgiver med baggrund i den nuværende årsrapport fremkommer med forslag til, hvordan organisationen kan arbejde med forbedring af de kritikpunkter der er rejst. Samtidig ønskes forslag til, hvordan vi hvert år kan arbejde med forbedringer i forhold til eventuelle kritikpunkter.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Økonomiudvalget den 20. januar 2022 blev det besluttet, at udvalget skal have en kort tilbagemelding fra centercheferne på borgerrådgiverens beretning. Tilbagemeldingen skal særligt iagttage borgerrådgiverens afsnit ”observationer” og ”nye indsatsområder for opfølgning på seneste beretning”.

  Tilbagemelding fra Center for Børn, Skole og Kultur:

  ”Center for Børn, Skole og Kultur har haft ganske få henvendelser fra Borgerrådgiveren i perioden. Henvendelserne har hovedsaligt har været under kategorien vejledningssager.

  Center for Børn, Skole og Kultur tager Borgerrådgiverens anbefalinger til efterretning. Center for Børn, Skole og Kultur arbejder målrettet på at sikre overholdelse af lovfristerne i forhold til sagsbehandlingen, herunder behandling af aktindsigtsanmodninger, ansøgninger, klager og hurtig tilbagemelding til borgerne.

  Beretningen giver anledning til en dybdegående drøftelse med medarbejdergrupperne om fortsat at sikre, at journaliseringspligten overholdes, samt hvordan centret i højere grad kan orientere borgerne, når det ikke er muligt at behandle borgernes henvendelser inden for tidsfristen eller hvis sagsbehandlingsfristen trækker ud.

  Center for Børn, Skole og Kultur prioriterer en styrket borgerkontakt. Dette kommer blandt andet til udtryk ved, at borgere i åbningstid og telefontiden altid kan træffe en medarbejder som kan hjælpe borgeren videre til rette fagperson.” 

  Tilbagemelding fra Center for Plan, Teknik og Erhverv:

  ”Vi er opmærksomme på løbende at blive bedre til at overholde tidsfristerne på aktindsigtssager, at give tilbagemeldinger på borgernes henvendelser til os og på vores skriftlige og mundtlige kommunikation.

  Centreret modtager flere tusinde henvendelser årligt på områderne plan, byg, affald, vej og trafik og behandler flere hundrede ansøgninger om tilladelser. På plan- og byggesagsområdet har vi oplevet en fordobling i ansøgninger og dermed et efterslæb som giver et pres og en udfordring på at kunne levere afgørelser og tilbagemeldinger hurtigt nok samt til at arbejde på kvaliteten i vores kommunikation. For at forsøge at imødegå det har vi senest taget følgende initiativer:

  • Fast bemanding med back-up på telefon – og alle har fået mobiltelefoner for at være tilgængelige
  • Tilbagemelding, når vi modtager telefonbeskeder hurtigst muligt og feed-back på hinandens håndtering af telefonhenvendelser
  • Overholdelse af tidsfrister på aktindsigtssager, herunder tilbagemelding, hvis frist ikke kan overholdes på grund af omfattende bilagsmateriale
  • Flere ressourcer til plan- og byggesagsbehandling med henblik på at nedbringe efterslæb på ansøgninger og for at forbedre sagsbehandlingstiderne fremover
  • Tilbyder forhåndsdialog før ansøgning og efterdialog i større sager med henblik på om modtager læser og tolker afgørelsen som tiltænkt.  

  Borgerservice indgår som et fast punkt på vores månedsmøde i centreret med henblik på at vi løbende holder fokus på forbedringer. Et ny tiltag vil i 2022 være fokus på at gennemgå vores skriftlige kommunikation til borgerne for at tydeliggøre kommunikationen.”

  Tilbagemelding fra Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering:

  ”Rapportens emner er vigtige både for borgerne og for os som administration. De tidligere beskrevne fokus områder, samt forslag til indsatspunkter er relevante at arbejde videre med og have fokus på, som organisation – alene af den grund at det er grundlæggende lovgivningskrav til forvaltning.

  I forhold til rapportens behandling af data er der et misforhold imellem det antal sager der er gennemgået, generaliserbarheden og de konklusioner der udledes. Alene i vores center har vi hundredevis af daglige borgerkontakter. Eventuelle kommende rapporter bør være mere metodebevidste, herunder i forhold til, om der anvendes kvalitative eller kvantitative metoder, samt hvad formålet er.”

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

 • 16
  Mødekalender 2022
  Sagsid.: 21/3061

  RESUMÉ:

  Administrationen præsenterer et forslag til mødekalender 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødekalender 2022 godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-02-2022

  Anbefales over for ØU/KB med bemærkningen, at Handicapprisen på FN’s Handicapdag 3. december bør fremgå af kalenderen.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-02-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er udarbejdet forslag til mødekalender 2022. Indholdet er nedenfor.

  Kommunalbestyrelsen

  Der er indlagt 11 møder, som holdes torsdage kl. 19.00.

  Mødet den 29. september 2022 vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så holdes det lukkede møde efter det

  åbne møde.

  Temamøder

  Der er indlagt 9 temamøder. Møderne holdes inden kommunalbestyrelsesmøderne og er

  som udgangspunkt fra kl. 17.00 – 18.00.

  Økonomiudvalg

  Der er indlagt 11 møder, som holdes torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 23. februar 2022 er en onsdag.

  Mødet den 25. marts er en fredag.

  Mødet den 19. april 2022 er en tirsdag.

  Mødet den 22. juni er en onsdag.

  Mødet den 22. september 2022 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes tirsdage kl. 17.00.

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes onsdage kl. 17.00.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes torsdage kl. 17.00.

  Introseminar

  Afholdes i forbindelse med budgetseminaret den 24.-25. marts 2022.

  Miniseminar:

  I 2022 er der indlagt 3 miniseminarer. Den 1. marts 2022, den 3. maj 2022 og den 8. november 2022.

  Budgetseminar

  Der holdes to budgetseminarer. Den 24. – 25. marts 2022 og den 31. august 2022 til 1. september 2022.

  Infomøde om budget

  Der er indlagt et borgermøde om budget den 17. august 2022.

  Kommunalpolitisk Topmøde

  KL holder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 17. marts og fredag den 18. marts 2022.

  Teknik og Miljø ’22

  KL holder Teknik og Miljø konference onsdag den 20. april 2022 og torsdag den 21. april 2022.

  Social- og Sundhedspolitisk Forum

  KL holder Social- og Sundhedspolitisk Forum tirsdag den 24. maj 2022 og onsdag den 25. maj 2022.

  Folkemøde på Bornholm

  Der holdes Folkemøde på Bornholm fra torsdag den 16. juni 2022 til søndag den 19. juni 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. februar 2022.

  Klima,- By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 17
  Status sygefravær januar til december 2021
  Sagsid.: 14/3024

  RESUMÉ:

  Hvert kvartal får Økonomiudvalget forelagt en status på udviklingen i

  sygefraværet. Denne status omfatter sygefraværet til og med december 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at status på sygefravær til og med december 2021 tages til efterretning,
    
  2. at Økonomiudvalget beslutter måltal for 2022.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Godkendt.

  Måltallet fastsættes til 4,8 procent.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ad1

  Resultat for 2021

  Måltallet for 2021 er desværre ikke nået, hverken måltallet for det samlede sygefravær eller for langtidsfraværet. Måltallet for 2021 var på 4,8 procent for det samlede fravær og 40 procent på langtidsfraværet.

  Tabel 1

  2018

  2019

  2020

  2021

  Måltal sygefraværsdage pr. fuldtidsansat/procent

  11,3 dage/5 procent

  11,2 dage/4,9 procent

  11,1 dage/4,8 procent

  11,0 dage/4,8 procent

  Realiseret sygefravær i procent

  5,45 %

  4,96 %

  4,81 %

  5,19 %

  Tabel 2

  Kort fravær (under 14 dage)

  Langt fravær (over 15 dage)

  2019

  59,65%

  40,35%

  2020

  47,79%

  52,21%

  2021

  54,20%

  45,80%

  Det vurderes, at den væsentligste årsag til at årets måltal ikke er nået er, at Covid 19 fra 1. juli 2021 til 22. november 2021 er tastet som almindeligt fravær. Baggrunden for det er at i 2020 og frem til 1. juli 2021 blev Covid-19 sygefravær tastet under andre fraværskoder, og det havde således ikke en indflydelse på sygefraværsprocenten. Dette bekræftes også af, at der er sket et skifte i løbet af de seneste 3-4 måneder. Det hyppige og kortvarige fravær er steget.

  Flere leder fortæller desuden, at Covid-19 slider på medarbejderne. Mange er ramt, og derfor skal de raske kolleger løbe hurtigere. Der er et potentiale for at få afholdt omsorgssamtaler, når det har drejet sig om kortvarig sygdom med Covid-19, som administrationen har fokus på.

  De enkelte områder

  Der er flere af de større områder, som har stigninger. Bl.a. i Hjemmeplejen ses en stigning på 2,69 procentpoint. I Hjemmeplejen er det primært en afdeling, som gennem året har haft et højt fravær, men desværre ses i efteråret/vinteren samme tendens i de andre afdelinger i Hjemmeplejen. Hjemmeplejens centerleder fortæller, at de både er ramt af langtidsfravær, samt flere medarbejdere med hyppigt fravær. Hjemmeplejen vil i 2022 sætte fokus på, at opbygge en afløserliste, så der ikke slides unødigt på de faste medarbejdere ved kollegaernes sygdom, hvilket både Covid-19 og de mange langtidssygemeldinger har bidraget til. Lederen af Hjemmeplejen gennemgår sammen med områdelederne sygefraværet på ledermøderne for at sikre, at de sammen overholder politikken.

  På dagtilbudsområdet ses også en stigning. Det er primært i Dagplejen, at sygefraværet er steget, mens størstedelen af daginstitutionerne overordnet set har et fald. Hvis man kigger på Dagplejens sygefravær kvartalsvis ses det, at der sker et fald over året, hvilket kan give en forhåbning om, at faldet fortsætter i 2022. Lederen af dagplejen fortæller, at de sidste to år med Covid-19 indirekte har bidraget til sygefraværet. Medarbejderne har efterspurgt sparring og kollegialt samvær, og det har bl.a. givet udslag i flere sygemeldinger. Lederen har handlet på sygefraværet og har blandt andet etableret en ordning, så man kan mødes med mindst en kollega, samt drøftet arbejdsmiljø på personalemøderne. Der er fokus på, at dagplejerne skal føle sig som en del af en gruppe. 

  På kulturområdet ses også en stigning. Her er det Klubberne, som står for den største stigning i sygefraværet. I modsætning til dagtilbud, kan man se på kvartalsopgørelsen, at sygefraværet er stigende henover året. Klubberne har været ramt af langtidsfravær, som ikke er direkte relateret til arbejdspladsen. Klubberne følger sygefraværspolitikken og vejledningerne, samt sætter sygefraværet på dagsordenen til afdelingsmøder.

  Rådhuset har et fald på 0,55 procentpoint. Det er især langtidssygemeldingerne, som fylder i sygefraværet. Det drejer sig om 5-7 medarbejdere og ledere, som har været langtidssygemeldte i de første 3 kvartaler af 2021. I det sidste kvartal i 2021 er 2 medarbejdere langtidssygemeldte. Det betyder, at der forventes et fald i langtidsfraværet i 2022.

  Rengøringsafdelingen har haft et rigtig flot år sygefraværsmæssigt. De har vendt et kontinuerligt højt sygefravær og går ud af 2021 med et samlet fald på 4,28 procentpoint og et meget lavt samlet fravær på kun 2,54 procent. Lederen fortæller, at hun har arbejdet aktivt på, at sygefraværet er noget, som man taler om. I en lille organisation kan det være svært at dække over hinandens sygefravær i længere perioder, og lederen opdagede, at det genererede et højere fravær. Derfor anvendes der i højere grad vikarer, og lederen og den tilsynsførende hjælper også til ved sygdom.

  Sammenligning med andre kommuner

  Der har været et ønske fra direktionen om, at kunne sammenligne Dragør Kommunes sygefravær med andre kommuner. Kommunernes og Regionernes Løndatakontor (KRL) tilbyder en sammenligning, men denne er forsinket med to måneder, og derfor er 2021 kun til og med oktober. Tallene fra KRL er højere end dem, Dragør kommune sædvanligvis trækker. Det skyldes bl.a. at der er Covid-10 med i opgørelsen, samt at KRl har en anden opgørelse af arbejdsdage end KMD. Derfor ses også en betydelig forskel mellem tallene i tabel 1 og 3. I denne tabel, er tallene sammenlignelige, da de alle er trukket i KRL:

  Tabel 3

  2018

  2019

  2020

  2021**

  KRL årligt gennemsnit pr. fuldtidsansat*

  11,9 dage/5,3 procent

  12,1 dage/5,3 procent

  12,2 dage/5,3 procent

  12,7 dage/5,6 procent

  Dragør Kommune

  13,2 dage/5,8 procent

  11,6 dage/5,1 procent

  13 dage/5,7 procent

  13,4 dage/5,8 procent

  * Tallene fra KRL er inklusiv Covid-19, og derfor højere end de opgørelser, som Dragør kommune normalt trækker i KMD, hvilket giver en diskrepans mellem tabel 1 og 3.

  **Dette data er kun januar til og med oktober 2021.

  I nedenstående ses en sammenligning i KRL-tal mellem Dragør Kommunes sygefravær og nabo- og vestegnskommunerne ser det i hele 2020, samt januar til oktober 2021. Bemærk at opgørelse alene kan trækkes i dage. I både 2020 og 2021 ligger Dragør Kommune i den øverste halvdel sammenholdt med sammenlignelige kommuner.

  Sygefraværsdage januar til december 2020

  Fravær pr fuldtids- besk. Dagsværk

  Vallensbæk

  11,4

  København

  11,7

  Rødovre

  12,1

  Høje-Taastrup

  12,1

  Dragør

  13,0

  Ishøj

  13,1

  Glostrup

  13,3

  Tårnby

  13,7

  Hvidovre

  13,8

  Frederiksberg

  13,8

  Albertslund

  14,8

  Brøndby

  15,1

  Sygefraværsdage januar til oktober 2021

  Fraværs- dagsværk pr fuldtid

  Vallensbæk

  12,3

  Høje-Taastrup

  12,6

  København

  12,7

  Frederiksberg

  13,3

  Dragør

  13,4

  Rødovre

  13,4

  Hvidovre

  13,7

  Ishøj

  14,0

  Tårnby

  14,1

  Glostrup

  14,3

  Albertslund

  14,7

  Brøndby

  14,7

  Handlemuligheder

  I 2022 vil administrationen fortsat have fokus på trivsel og fokus på afholdelse af omsorgssamtaler. Der er fortsat de sundhedsfremmende midler fra HMU, som igen i år vil blive brugt på stresscoach, rabatordning på massage/fysioterapi, rabat i svømmehallen, samt en pulje til HR-afdelingen, som vil målrette midlerne efter samråd med de enkelte arbejdspladser. Endvidere vil sygefraværspolitikken og håndbogen om håndtering af sygefravær blive relanceret i 1. kvartal 2022. Lederne har i slutningen af 2021 fået adgang til en ny sygefraværsportal, som de vil blive undervist yderligere i brugen af i 2022.

  Ad2

  Måltal for 2022

  Sygefraværet for 2021 er sluttet over måltallet. De første 3 kvartaler af året lå stabilt under måltallet, men i sidste kvartal, hvor Covid-19 også har været opgjort som almindeligt sygefravær fra 1. juli til 22. november 2021, er Dragør Kommune kommet over måltallet.

  At sygefraværet kan veksle, er også noget som ses i andre kommuner. I den årlige opgørelse fra KRL kan det ses, at alle kommuner bevæger sig op og ned i sygefraværsdage. I Dragør er man udfordret af vores størrelse, da det ikke kræver mange langtidssygemeldinger førend, at det samlede sygefraværet stiger.

  På baggrund af årets resultat og behovet for, at sætte et realistisk måltal, foreslås det, at i 2022 fastholdes måltallet for 2021, værende 4,8 procent for det samlede sygefravær, samt 40 procent for det langvarige fravær.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Bilag

 • 18
  Ny hjemmeside - Status
  Sagsid.: 21/997

  RESUMÉ:

  Sagen kommer i forlængelse af økonomiudvalgets beslutning på mødet den 20. januar 2022 om anskaffelse af ny hjemmeside.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udkast til menustruktur på ny hjemmeside godkendes som beskrevet i bilag 5a,
    

  eller
   

  1. at økonomiudvalget drøfter og kommenterer udkastet,
    
  2. at anskaffelse af nyt billedmateriale godkendes og finansieres inden for rammen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Ad 1

  Godkendt, udvalget ønsker en demonstration af den nye hjemmeside.

  Ad 3

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen har senest været behandlet på økonomiudvalgets møde den 20. januar 2021, hvor udvalget besluttede anskaffelse af ny hjemmeside. Finansiering foreslås fundet inden for rammen.

  Administrationen kan oplyse, at arbejdet med den nye hjemmeside er i gang. Leverandøren hedder Cabana og deres hjemmesideløsning til kommuner hedder Kommuneplatformen.

  Følgende kommuner har løsningen (flere er på vej):

  Næstved Kommune  

  Guldborgsund Kommune

  Albertslund Kommune

  Greve Kommune

  Ikast-Brande Kommune.

  Der er tale om en Umbraco-baseret standardløsning (open source), hvor design og funktionalitet for hovedparten ligger fast. Vi har mulighed for at vælge farver og logo, til- og fravælge funktionalitet og integrationer - samt beslutte, hvilke webdele, der skal vises på de enkelte sider og i hvilken rækkefølge. Webdele er ”byggeklodser”, der f.eks. kan indeholde tekst, filer, video, billeder, links m.v.

  Konceptet for Kommuneplatformen, funktionalitetsliste samt integrationsmuligheder fremgår af bilag 1.

  Fokusområder og principper

  Arbejdet med den nye hjemmeside tager udgangspunkt i de fokusområder, der er beskrevet i bilag 2. Samtidig arbejder administrationen ud fra en række principper om blandt andet brugervenlighed, Mobile first og informationsarkitektur. Principperne er beskrevet i bilag 3.

  Inspiration

  Administrationen har kigget på de fem kommunale hjemmesider, som benytter Kommuneplatformen og udvalgt en række eksempler på gode løsninger, som vi kan lade os inspirere af i forbindelse med opsætning af den nye hjemmeside. Se bilag 4.

  Informationsarkitektur

  Informationsarkitektur er en plan for, hvordan indhold og funktionalitet skal opdeles og bindes sammen på hjemmesiden. Udkast til menustruktur, det vil sige indholdsdelen af den nye informationsarkitektur, fremgår af bilag 5.

  Nye billeder

  Det nuværende billedmateriale er af ældre dato og den nye hjemmeside kalder på nye fine billeder af både steder og personer i Dragør. Administrationen anbefaler derfor anskaffelse af nyt billedmateriale.

  Opsigelse af nuværende løsning

  Opsigelse af aftalen om den eksisterende hjemmesideløsning kan ske skriftligt med 3 måneders varsel til udgangen af en faktureringsperiode. Opsigelse planlægges fremsendt med udgangen af juni 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Bilag

 • 19
  Orienteringssag - Uddannelses-, rekrutterings- og fastholdelsesstrategi
  Sagsid.: 21/9620

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har udarbejdet en uddannelses-, rekrutterings- og fastholdelsesstrategi som en del af indsatsen for at imødegå udfordringen med rekruttering og fastholdelse på velfærdsområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orientering om ny Uddannelses-, rekrutterings- og fastholdelsesstrategi til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Kommunekontaktråd Hovedstaden (KKR) i juni 2021 blev det besluttet, at de deltagende kommuner skulle udarbejde en uddannelsesstrategi. Samtidigt er der i Dragør Kommune og generelt fokus på rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer på vedlfærdsområderne – særligt ældre- og sundhedsområdet, samt det pædagogiske område.

  Dragør Kommunes kontor for HR og personale har i samarbejde med de decentrale områder udarbejdet en strategi for uddannelse, rekruttering og fastholdelse.

  Strategien samler op på de tiltag og indsatser der er igangsat eller planlagt på tværs af kommunen, herunder i relation til § 17 stk. 4 udvalg om rekruttering der var nedsat i 2021.

  Strategien er todelt, hvor første del indeholder generelle tværgående indsatser. I anden del fremhæves udvalgte decentrale initiativer. Der har hidtil særligt været fokus på ældre- og sundhedsområdet, hvorfor der er flest konkrete initiativer på dette område.

  Der er et fortsat fokus på uddannelse, rekruttering og fastholdelse. Blandt andet har Center for Børn, Skole og Kultur igangsat en proces på skole- og dagtilbudsområdet der i første omgang skal afklare omfanget af udfordringen med rekruttering og fastholdelse for dernæst at igangsætte tiltag og aktiviteter til at afhjælpe udfordringen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Strategien sendes til orientering til Kommunekontaktråd Hovedstaden.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Bilag

 • 20
  Orienteringssag - Afspadsering i forbindelse med glatførebekæmpelse under Corona i 2021
  Sagsid.: 22/687

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har varslet afspadsering i forbindelse med glatførebekæmpelse vinteren 2020/2021. Der har ikke kunnet opnås enighed mellem Dragør Kommune og 3F om afspadsering ved hjemsendelsen af medarbejderne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager orienteringen om afspadsering i forbindelse med glatførebekæmpelsen til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Ole Hansen (A) rejste spørgsmålet om han var inhabil. Udvalget fandt ikke Ole Hansen (A) inhabil.

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:
  Dragør Kommune og 3F indgår hvert år en lokalaftale om rådighedsvagter i forbindelse med vintervedligeholdelsen. Rådighedsvagten etableres i perioden fra den 13.11.2020 – 19.3.2021 for vinteren 2020/2021.

  I lokalaftalen er det aftalt, at der betales overtidsbetaling med 100 % overtidstillæg for den effektive arbejdstid. Udkaldene afregnes i hele timer og afspadseres time for time efter nærmere aftale med driftslederen, således at alene overtidstillægget kommer til udbetaling.

  Det er aftalt, at den samlede afspadseringssaldo max må udgøre 40 timer med udgangen af marts måned i det indeværende år. Timer herudover vil blive udbetalt den 1. april. De resterende timer vil blive hensat til afspadsering efter august måned, da det er aftalt, at der ikke kan ske afspadsering i perioden fra den 1. april – 31. august med mindre andet aftales individuelt. 

  På grund af Coronasituationen var medarbejderne hjemsendt med løn og medarbejderne arbejdede kun i nødberedskab med blandt andet glatførebekæmpelse. Hjemsendelsen var medvirkende til at mange medarbejdere stod til at få udbetalt afspadseringstimer efter den 31. marts. I den forbindelse ønskede Dragør Kommune, at indgå en aftale om afspadsering for den enkelte medarbejdere. I overenskomsten mellem KL og 3F er det aftalt, at afspadsering skal aftales med den lokale tillidsrepræsentant. Da det ikke var muligt at opnå enighed om afspadsering med den lokale tillidsrepræsentant, varslede Dragør Kommune den 18. februar 2021 medarbejdere på Materialegården afspadsering under deres hjemsendelse.

  3F gør indsigelse med varslingen, da de ikke mener, at varslingen er i overensstemmelse med gældende lokalaftale eller at der er hjemmel til dette i overenskomsten mellem 3F og KL.

  KL (Kommunernes Landsforening), som repræsenterer Dragør Kommune, er sammen med Dragør Kommune uenig med 3F, og derfor har der været forsøgt, at opnå forlig ved mæglingsmøde i KL den 2. november 2020 og ved fællesmøde også i KL den 25. januar 2022.

  Dragør Kommune har tilbudt at forlige sagen ved at tilbyde, at den enkelte medarbejder kan få udbetalt 30% af de opsparende timer. Dette er afvist af 3F, som vil have alle timerne tilbageført eller udbetalt.

  På grund af den fortsætte uenighed vil sagen bliver videreført i KL og forligsinstitutionen. Såfremt Dragør Kommune og KL bliver dømt til at tilbageføre eller udbetale¨alle timerne, vil det have en omkostning på 200.000 kr.

  LOVE/REGLER:

  Lokalaftale om rådighedsvagter i forbindelse med vintervedligeholdelsen

  Overenskomst for specialarbejdere, faglærte gartnere, faglærte chauffører m.fl.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  200.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Bilag

 • 21
  Markering af 500-året i 2022
  Sagsid.: 19/1323

  RESUMÉ:

  Grundet coronapandemien besluttede Økonomiudvalget den 17. marts 2021 bl.a. at udskyde markering af 500-årsjubilæum for den dansk-hollandske forbindelse i Dragør Kommune til 2022. Denne sag er en opfølgende orientering.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Punktet blev optaget som behandlingspunkt.

  Udvalget besluttede,

  1) at planlægning af Kongehusets besøg fortsættes, og

  2) at der samme dag, efter Kongehusets besøg, sker en generel fejring med deltagelse af borgere.

  Forvaltningen bemyndiges til at sammensætte arrangementsudvalg, herunder vurdere om der skal indhentes ekstern bistand. Budgettet er den tidligere afsatte ramme på ca. 200.000 kr.

  3) at ØU orienteres løbende og har forankringen af sagen.

  SAGSFREMSTILLING:

  I 2021 var det 500 år siden, at Christian II og hollandske indvandrere indgik en aftale, hvor 184 hollandske bønder fik brugs- og ejendomsret til hele Amager og Saltholm. Dateringen skyldes et kongeligt privilegiebrev fra 1521. I den anledning har Dragør Kommune inviteret såvel det danske som det hollandske kongehus til at være med til at festligholde markeringen af 500-årsjubilæet.

  Ved fornyet kontakt har HM Dronningens Kabinetssekretariat ladet os vide, at datoen fredag den 20. maj 2022 fortsat er noteret i Dronningens kalender, og at HM er opsat på at deltage i markeringen af 500-året.

  Ultimo januar 2022 er desuden fremsendt en fornyet invitation til DKH Kronprinsparrets hof i håbet om, at flere generationer af de kongelige vil bidrage til at festligholde 500-året. Der er flere fortilfælde for det. Invitationen er under sagsbehandling i DKH Kronprinsparrets Hofstat, og svar afventes.

  Det indgår ydermere i planlægningen, at det hollandske kongehus er repræsenteret den 20. maj 2022. Den nærmere koordinering og fastlæggelse af program sker i tæt dialog med det danske hof og den hollandske ambassade i Danmark samt ved inddragelse af de lokale aktører.

  Der er bl.a. fremsendt et udkast til et mere koncentreret program, jf. bilag.

  Markeringen i 2022 falder i øvrigt tidsmæssigt sammen med Museum Amagers 100-årsjubilæum med en planlagt særudstilling: ’Hollænderbyen i Dragør – 500 års unik lokalhistorie fortalt med genstande fra private hjem’. For et hundrede år siden deltog DM Kong Christian X og Dronning Alexandrine og HKH Kronprins Frederik sammen med HM Dronning Wilhelmina og HKH prinsgemal Hendrik af Nederlandene i åbningen af museet.

  Der er i forbindelse med budgetterne 2019-2021 afsat dels 600.000 kr. til selve besøget af kongehuset, som nu er berammet til 20. maj, og dels er der ydermere afsat 250.000 kr. i BSK til under BFKU at markeret jubilæumsåret med diverse foreningsarrangementer. Dette sidste beløb er delt i to på hver 125.000 kr., så forvaltningen kunne fordele den ene del, og således at den anden del kunne søges af foreninger og institutioner til særlige markeringsformål. Der er allerede blandt andet brugt nogle midler til jubilæumsstillingen på Museum Amager i sommeren 2021. Den fortsatte brug af resten af de 250.000 kr. aftales med sagsgang i BFKU.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  600.000 kr. afsat på sektor 9.

  250.000 kr. afsat på sektor 4.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Bilag

 • 22
  Orienteringssag - Administrationens særlige indsatser 2022 - BFKU
  Sagsid.: 21/3428

  RESUMÉ:

  I denne sag præsenteres et overblik over hvilke særlige indsatser der planlægges at arbejde med i de kommende år inden for BFKUs område. Oversigten viser kun udvalgte driftsopgaver, såfremt de er vurderet særligt kritiske for den samlede organisation.

  Formålet med sagen er, at give indsigt i og skabe overblik over administrationens arbejdsopgaver de kommende år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at oversigt over administrationens særlig indsatser 2022-2024 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-02-2022

  Til efterretning.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag giver et overblik over særlige indsatser i 2022 til 2024 på BFKUs område. Oversigten indeholder udvalgte opgaver og tiltag der skal arbejdes med i Dragør Kommune.

  Formålet med sagen er dels at give et overblik over administrationens opgaver for at Kommunalbestyrelsen kan vurdere mulighederne for eventuel prioritering af opgaver, samt en mulighed for forventningsafstemning mellem organisationen og Kommunalbestyrelsen om hvad organisationen skal bruge kompetencer og ressourcer på. Derudover er det en supplering af den introduktion til udvalgenes arbejde der blev givet på mødet i januar 2022.

  Som også fremhævet under introduktionen til udvalgets arbejde i januar forventer administrationen følgende temaer vil fylde mest de kommende år.

  Dagtilbudsområdet

  Skoleområdet

  Kultur- og fritidsområdet

  • Corona
  • Udvidelse af kapaciteten på dagtilbudsområdet
  • Ny 0-6 års politik
  • Styrket tilsynspraksis
  • Fastholdelse og rekruttering af pædagogisk personale
  • Minimumsnormeringer fra 2024
  • Corona
  • Implementering af skolepolitik
  • Nyt bedømmelses- og evalueringssystem
  • Nyt fællesskab om udvikling af folkeskolen
  • Udeskole
  • Inkluderende læringsmiljøer
  • Ny didaktik (Teknologiforståelse)
  • Fastholdelse og rekruttering
  • Mulighedernes Hus: Fælles administrative arbejdsopgaver og styrket samarbejde
  • Genetablering af Billed- og Dramaskolen under Musikskolen
  • Fortsat implementering af biblioteksstrategi
  • Ny styrelsesvedtægt for Idrætshallerne
  • Genåbning af kultur- og fritidsområdet efter corona
  • Turismestrategi

  Opgaverne er udvalgt ud fra væsentlighed, hvorfor der er en lang række driftsopgaver og mindre projekter der ikke er medtaget. Det betyder også, at der er forskel i detaljeringsgrad imellem områderne. Opgaverne er opdelt i syv kategorier, hvilket gør det muligt at se, hvorfra opgaven udspringer.

  Kriterierne er for udvælgelsen har været:

  Opgavekategori

  Forklaring/Formål

  Drift/tilbagevendende opgave

  Større kritiske driftsopgaver der løber gennem hele året eller er tilbagevendende og ressourcekrævende.

  Projekt

  Konkrete projekter der slutter et givent tidspunkt. Projektet skal være besluttet lokalt. Gælder f.eks. Ny skolepolitik, lokalplaner, anlægsprojekter, §17.4 udvalg.

  Pulje

  Opgaver knyttet op på en konkret økonomisk pulje. De kan derfor have karakter af projekter, hvis puljen ikke er tilgængelig på et senere tidspunkt.

  Ny lovgivning/nationale initiativer

  Skal-opgaver der kommer udefra. Dimensioneringen kan nogen gange diskuteres, men ikke altid.

  Implementering af aftaler

  Opgaver som følge af f.eks. budgetbeslutninger eller konstitueringsaftale.

  Politisk/strategisk udvikling

  Indeholder f.eks. implementering af politiker og strategier, samt større strategiske udviklingsopgaver forvaltningen udfører af egen drift.

  Udviklingen af driften

  Opgaver forvaltningen udfører for f.eks. at øge effektiviteten eller kvaliteten af løsningen af kerneopgaven

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 23
  Orienteringssag - Administrationens særlige indsatser 2022 - KBEU
  Sagsid.: 21/3428

  RESUMÉ:

  I denne sag præsenteres et overblik over hvilke særlige indsatser der planlægges at arbejde med i de kommende år inden for KBEUs område. Oversigten viser kun udvalgte driftsopgaver, såfremt de er vurderet særligt kritiske for den samlede organisation.

  Formålet med sagen er, at give indsigt i og skabe overblik over administrationens arbejdsopgaver de kommende år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at oversigt over administrationens særlig indsatser 2022-2024 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-02-2022

  Til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag giver et overblik over særlige indsatser i 2022 til 2024 på KBEUs område. Oversigten indeholder udvalgte opgaver og tiltag der skal arbejdes med i Dragør Kommune. Oversigten indeholder ikke en detaljeret gennemgang af anlægsprojekter, men der er et kontinuert arbejde med anlægsprojekter og udvalget vil løbende blive orienteret om relevante projekter og halvårligt blive givet en samlet status.

  Formålet med sagen er dels at give et overblik over administrationens opgaver for at Kommunalbestyrelsen kan vurdere mulighederne for eventuel prioritering af opgaver, samt en mulighed for forventningsafstemning mellem organisationen og Kommunalbestyrelsen om hvad organisationen skal bruge kompetencer og ressourcer på. Derudover er det en supplering af den introduktion til udvalgenes arbejde der blev givet på mødet i januar 2022.

  Som også fremhævet under introduktionen til udvalgets arbejde i januar forventer administrationen følgende temaer vil fylde mest de kommende år.

  • Kystbeskyttelse – undersøgelser, fondsansøgning, bidragsfordeling, borgerinddragelse
  • Kommuneplan 2021, Planstrategi 2023, revision Kommuneplan 2025
  • Lokalplaner:
   • Boligudvikling Engvej, Sdr. Tangvej
   • Dragør Badehotel
   • Revision af Lokalplan for Dragør Gl. By
  • Erhvervsudvikling lufthavn syd – nye muligheder

  Der følges som minimum op på oversigten i forbindelse med budgetseminaret i eftersommeren 2022.

  Opgaverne er udvalgt ud fra væsentlighed, hvorfor der er en lang række driftsopgaver og mindre projekter der ikke er medtaget. Det betyder også, at der er forskel i detaljeringsgrad imellem områderne. Opgaverne er opdelt i syv kategorier, hvilket gør det muligt at se, hvorfra opgaven udspringer.

  Kriterierne er for udvælgelsen har været:

  Opgavekategori

  Forklaring/Formål

  Drift/tilbagevendende opgave

  Større kritiske driftsopgaver der løber gennem hele året eller er tilbagevendende og ressourcekrævende.

  Projekt

  Konkrete projekter der slutter et givent tidspunkt. Projektet skal være besluttet lokalt. Gælder f.eks. Ny skolepolitik, lokalplaner, anlægsprojekter, §17.4 udvalg.

  Pulje

  Opgaver knyttet op på en konkret økonomisk pulje. De kan derfor have karakter af projekter, hvis puljen ikke er tilgængelig på et senere tidspunkt.

  Ny lovgivning/nationale initiativer

  Skal-opgaver der kommer udefra. Dimensioneringen kan nogen gange diskuteres, men ikke altid.

  Implementering af aftaler

  Opgaver som følge af f.eks. budgetbeslutninger eller konstitueringsaftale.

  Politisk/strategisk udvikling

  Indeholder f.eks. implementering af politiker og strategier, samt større strategiske udviklingsopgaver forvaltningen udfører af egen drift.

  Udviklingen af driften

  Opgaver forvaltningen udfører for f.eks. at øge effektiviteten eller kvaliteten af løsningen af kerneopgaven

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 24
  Orienteringssag - Administrationens særlige indsatser 2022 - SSAU
  Sagsid.: 21/3428

  RESUMÉ:

  I denne sag præsenteres et overblik over hvilke særlige indsatser der planlægges at arbejde med i de kommende år inden for SSAUs område. Oversigten viser kun udvalgte driftsopgaver, såfremt de er vurderet særligt kritiske for den samlede organisation.

  Formålet med sagen er, at give indsigt i og skabe overblik over administrationens arbejdsopgaver de kommende år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at oversigt over administrationens særlig indsatser 2022-2024 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-02-2022

  Til efterretning.

  Trine Søe var ikke til stede under punktet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag giver et overblik over særlige indsatser i 2022 til 2024 på SSAUs område. Oversigten indeholder udvalgte opgaver og tiltag der skal arbejdes med i Dragør Kommune.

  Formålet med sagen er dels at give et overblik over administrationens opgaver for at Kommunalbestyrelsen kan vurdere mulighederne for eventuel prioritering af opgaver, samt en mulighed for forventningsafstemning mellem organisationen og Kommunalbestyrelsen om hvad organisationen skal bruge kompetencer og ressourcer på. Derudover er det en supplering af den introduktion til udvalgenes arbejde der blev givet på mødet i januar 2022.

  Som også fremhævet under introduktionen til udvalgets arbejde i januar forventer administrationen følgende temaer vil fylde mest de kommende år.

  Sundheds- og ældreområdet

  Social- og arbejdsmarkedsområdet

  • Demografisk udvikling
  • Rekrutteringsgrundlag og kompetenceudvikling
  • Flytning af hjemmeplejen til Enggården
  • Kapacitetsbehov og evt. udbygning i tilknytning til Enggården
  • Rehabilitering, herunder rehab-teams, forebyggelse af (gen) indlæggelser
  • Optimering inden for hjemmeplejen
  • Patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
  • Sundhedsklynger, det nære sundhedsvæsen, kronikere og forløbsprogrammer
  • Ny model for aktivitetsbaseret afregning
  • Konsolidering af teamet – kompetenceudvikling, kultur og onboarding af leder
  • Lande endelig opgaveportefølje – også i relation til Tårnby
  • Efter et travlt og omskifteligt år (bl.a. pga. lederskifter, sygdom og udskiftning af 3 nøgle-it-systemer) skal organiseringen og strukturen for netop Borger- og socialområdet tages op igen, og der skal samtidig fokuseres på kontrol og tilsyn med en del af sagsområderne, f.eks. brøkpensioner, sygedagpenge, 225-timers beskæftigelsen mm.
  • Implementering af Borgerblikket
  • Implementering af IT-systemer

  Opgaverne er udvalgt ud fra væsentlighed, hvorfor der er en lang række driftsopgaver og mindre projekter der ikke er medtaget. Det betyder også, at der er forskel i detaljeringsgrad imellem områderne. Opgaverne er opdelt i syv kategorier, hvilket gør det muligt at se, hvorfra opgaven udspringer.

  Kriterierne er for udvælgelsen har været:

  Opgavekategori

  Forklaring/Formål

  Drift/tilbagevendende opgave

  Større kritiske driftsopgaver der løber gennem hele året eller er tilbagevendende og ressourcekrævende.

  Projekt

  Konkrete projekter der slutter et givent tidspunkt. Projektet skal være besluttet lokalt. Gælder f.eks. Ny skolepolitik, lokalplaner, anlægsprojekter, §17.4 udvalg.

  Pulje

  Opgaver knyttet op på en konkret økonomisk pulje. De kan derfor have karakter af projekter, hvis puljen ikke er tilgængelig på et senere tidspunkt.

  Ny lovgivning/nationale initiativer

  Skal-opgaver der kommer udefra. Dimensioneringen kan nogen gange diskuteres, men ikke altid.

  Implementering af aftaler

  Opgaver som følge af f.eks. budgetbeslutninger eller konstitueringsaftale.

  Politisk/strategisk udvikling

  Indeholder f.eks. implementering af politiker og strategier, samt større strategiske udviklingsopgaver forvaltningen udfører af egen drift.

  Udviklingen af driften

  Opgaver forvaltningen udfører for f.eks. at øge effektiviteten eller kvaliteten af løsningen af kerneopgaven

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 25
  Orienteringssag - Administrationens særlige indsatser 2022 - ØU
  Sagsid.: 21/3428

  RESUMÉ:

  I denne sag præsenteres et overblik over hvilke særlige indsatser der planlægges at arbejde med i de kommende år inden for Dragør Kommunes administration. Oversigten viser kun udvalgte driftsopgaver, såfremt de er vurderet særligt kritiske for den samlede organisation.

  Formålet med sagen er, at give indsigt i og skabe overblik over administrationens arbejdsopgaver de kommende år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at oversigt over administrationens særlig indsatser 2022-2024 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag giver et overblik over udvalgte særlige indsatser i 2022 til 2024 på Dragør Kommunes administrations område. Hvert fagudvalg har fået forelagt en oversigt relevant for deres område.

  Formålet med sagen er dels at give et overblik over administrationens opgaver for at Kommunalbestyrelsen kan vurdere mulighederne for eventuel prioritering af opgaver, samt en mulighed for forventningsafstemning mellem organisationen og Kommunalbestyrelsen om hvad organisationen skal bruge kompetencer og ressourcer på. Derudover er det en supplering af den introduktion til udvalgenes arbejde der blev givet på møderne i januar 2022.

  Opgaverne er udvalgt ud fra væsentlighed, hvorfor der er en lang række driftsopgaver og mindre projekter der ikke er medtaget. Det betyder også, at der er forskel i detaljeringsgrad imellem områderne. Opgaverne er opdelt i syv kategorier, hvilket gør det muligt at se, hvorfra opgaven udspringer.

  Kriterierne er for udvælgelsen har været:

  Opgavekategori

  Forklaring/Formål

  Drift/tilbagevendende opgave

  Større kritiske driftsopgaver der løber gennem hele året eller er tilbagevendende og ressourcekrævende.

  Projekt

  Konkrete projekter der slutter et givent tidspunkt. Projektet skal være besluttet lokalt. Gælder f.eks. Ny skolepolitik, lokalplaner, anlægsprojekter, §17.4 udvalg.

  Pulje

  Opgaver knyttet op på en konkret økonomisk pulje. De kan derfor have karakter af projekter, hvis puljen ikke er tilgængelig på et senere tidspunkt.

  Ny lovgivning/nationale initiativer

  Skal-opgaver der kommer udefra. Dimensioneringen kan nogen gange diskuteres, men ikke altid.

  Implementering af aftaler

  Opgaver som følge af f.eks. budgetbeslutninger eller konstitueringsaftale.

  Politisk/strategisk udvikling

  Indeholder f.eks. implementering af politiker og strategier, samt større strategiske udviklingsopgaver forvaltningen udfører af egen drift.

  Udviklingen af driften

  Opgaver forvaltningen udfører for f.eks. at øge effektiviteten eller kvaliteten af løsningen af kerneopgaven

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 26
  Orienteringssag - Processen vedrørende Afgangshallen
  Sagsid.: 22/773

  RESUMÉ:

  På baggrund af omtalen af etableringen af ”Afgangshallen”, et ca. 30 x 30 m2 areal ved Hollænderhallen, gives et kort overblik over projektet og dets baggrund.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I foråret 2020 henvendte Føtex sig til daværende borgmester i Dragør Kommune og spurgte til muligheden for et samarbejde om en mindre projekt, som man evt. kunne søge Sallingfondene om støtte til. I løbet af sommeren 2020 fik administrationen overdraget sagen af borgmesteren på baggrund af henvendelsen og tog efterfølgende i juni måned 2020 kontakt til Føtex om et indledende møde. På den baggrund blev det til en ide om at konkretisere nogle tanker fra Hollænderhalsområdet til en egentlig projektansøgning.

  Projektansøgningen blev udarbejdet i en powerpointpræsentation, og det er nødvendigt at se den opdelt i to temaer:

  1. ”Afgangshallen”. Navnet er valgt som parallel til ”Ankomsthallen”, som Hollænderhallens indgangsparti er kaldt. Denne del er det reelle projekt, dét der er søgt penge til, dét som der politisk er nikket til, da projektet blev meddelt BFKU den 2. december 2020, på baggrund af de tildelte midler, og det eneste der er brugt tid på. Da det er forbrugt ledelsestid, er det ingen ekstra udgift for kommunen i udarbejdelsen af ansøgningen.
  2. ”Destinationsstien”. En sti rundt om hele baneanlægget med mulighed for ”mellemlandinger” undervejs. Denne del var kun med i prospektet for at vise fondene, at der godt kunne perspektiveres til større visioner om nødvendigt, for det kan være en fordel i projektansøgninger, men delen har aldrig været drøftet, besluttet eller på nogen måde planlagt, og der har ikke siden været talt om eller tænkt over det yderligere.

  Området til ”Afgangshallen” er ikke stort, ca. 30 x 30m. Og eksempler fra henholdsvis Albertslund og Sverige med henblik på redskaber eller opstillinger af en bænk og lignende har været det eneste skitsemæssige grundlag at arbejde ud fra. Derfor har der ikke været afholdt møder med referater, plantegninger eller andre skriverier i sagen, for det har ikke været nødvendigt. Oplægget har i al sin enkelthed været: græsset skal fjernes, nogle træstativer samt lidt bænke sættes op, og flis skal pålægges. 

  Det har fra starten af været klart tilkendegivet for det politiske udvalg, at det kun er tema 1, Afgangshallen, der er operationaliseret. Torsdag den 24. september 2020 blev projektansøgningen forelagt Sallingfondene. Som det kan ses af den powerpoint, der er eneste tegning i projektet, er der tydeligt skelnet mellem ”Afgangshallen” og resten. Efterfølgende bevilgede Sallingfondene 250.000 kr. til projektet. Det har aldrig konkret været på tale, at projektets følgende faser skal realiseres; det er der hverken tid, kræfter eller penge til. Og det ville jo netop også stille andre krav til processer og beslutninger. Dette blev også tydeligt tilkendegivet under oplægget for Sallingfondene.

  Det blev aftalt mundtligt med ledelsen i Hollænderhallen og Vej og Gartner, at Dragør Kommune for bevillingen kunne anskaffe materialer samt betale med intern afregning for opsætningen af ”Afganghallen”, således at der netop ikke skulle bruges kommunale ekstra midler på projektet. Og dermed blev det også lagt op til halledelsen og de udførende at tilrettelægge arbejdet, der så ville kunne laves og prioriteres over det følgende år mellem alle mulige andre opgaver.

  Der har undervejs i forløbet været forespørgsler om aktindsigt og klagesager, som alle er løbende besvaret efter gældende regler.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Intet bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Intet bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Intet bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

 • 27
  Forslag fra A - Revidering af kommunens indkøbspolitik
  Sagsid.: 22/568

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden anbefaling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  For stemte:  4 (A+T+V)

  Imod stemte: 2 (C) 

  Undlod at stemme:  1 (L)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Nicolaj Bertel Riber (A) har i mail af 3. februar 2022 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ” Socialdemokratiet foreslår at den eksisterende Indkøbspolitik revideres med henblik på at få indarbejdet arbejdsklausuler og sociale klausuler.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

 • 28
  Forslag fra C - Bekymring for vandmiljøet i Køge Bugt
  Sagsid.: 22/479

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Sagen drøftet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgmester Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 28. januar 2022 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Borgmesteren foreslår, at udvalget drøfter om Dragør Kommune skal tilslutte sig kommunerne Køge, Solrød, Stevns, Vallensbæk, Greve, Ishøj og Brøndby, i deres arbejde, hvor de udtrykker bekymring for vandmiljøet i Køge Bugt, i forbindelse med udbygningen af Lynette holmene.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

 • 29
  Forslag fra L - Alternativ til medlemskab af HOFOR
  Sagsid.: 22/689

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stiller i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Sagen drøftet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Flemming Blønd (L) har i mail af 13. februar 2022, anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ”Det indstilles, at Forvaltningen - som scenarie 5 - undersøger hvilke omkostninger og muligheder, det vil medføre, hvis Dragør i stedet for medlemskab af Hofor

  1) fortsætter samarbejdet med at modtage vand fra Tårnby på de hidtidige gældende vilkår

  2) etablerer et membrananlæg med oprensning af grundvand eller afsaltning af havvand med anvendelse af nyeste teknologi.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

 • 30
  Meddelelser
  Sagsid.:
 • 31
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 23-02-2022

  Peter Læssøe (T) spurgte til en sag i folkeoplysningsudvalget.