Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Tirsdag den 15. marts 2022 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Kenneth Gøtterup (C), Flemming Blønd (L), Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagosen: Godkendt
 • 1
  Husly til borgere fra Ukraine
  Sagsid.: 22/1678

  RESUMÉ:

  Det må forventes at borgere der er flygtet fra Ukraine også kommer til Dragør.

  Administrationen ønsker mandat til at afsøge muligheder og indgå aftaler, som kan sikre at de ukrainske borgere kan få husly.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at administrationen får mandat til:

  a) at kontakte planmyndighederne i forhold til en dispensation af plangrundlaget for blandt andet Baggersmindelejren, Asylgrunden, kongelundshallen, arealet ved halvejen,

  b) at indgå de relevante aftaler i forhold til de muligheder der måtte blive som følge af henvendelsen til planmyndighederne,

  c) at undersøge mulighederne for at facilitere, at der skabes kontakt mellem flygtningene og dragørborgere der tilbyder at stille hus/husrum til rådighed.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 15-03-2022

  Godkendt.

  Udvalget beslutter ligeledes, at forvaltningen oplyser ministeriet og udlændingestyrelsen om de lovmæssige og planmæssige hindringer, Dragør har for generel placering af nye boliger.  

  SAGSFREMSTILLING:

  Som følge af Ruslands invasion af Ukraine må det forventes, at også Dragør Kommune vil modtage borgere der er flygtet fra Ukraine.

  Der er en særlov på vej som forventes vedtaget den 17. marts 2022, men på tidspunktet for udfærdigelsen af denne sag er lovforslaget ikke vedtaget endnu, så det endelige indhold kendes ikke. Lovforslaget – som fremsat – vedlægges sagen som bilag.

  På nuværende tidspunkt er kommunernes handlemuligheder reguleret i et aktstykke.

  Kommunerne har mulighed for at tilvejebringe husly til de flygtninge der måtte ankomme.

  Dragør Kommune ejer ikke ejendomme som umiddelbart kan tages i brug til beboelse.

  Administrationen overvejer, om der kan gives husly i Kongelundshallen, Baggersmindelejren, arealet ved Halvejen og eventuelt på asylgrunden (i privat eje).

  Hvis de nævnte lokationer skal kunne benyttes til at give husly, så forudsætter det at planmyndighederne dispenserer fra gældende plangrundlag samt evt. bygningsreglementet.

  Administrationen har brug for at kunne agere, og beder derfor om mandat til at iværksætte henvendelsen til planmyndighederne og foretage afdækning af, hvor der realistisk set kan gives husly.

  Alt efter planmyndighedernes svar på henvendelsen har administrationen også brug for mandat til at kunne indgå de – efter behovet – relevante og tilstrækkelige aftaler.

  Administrationen har fået flere henvendelser fra dragørborgere der tilbyder at stille husly til rådighed for flygtningene fra Ukraine. Administrationen vil undersøge mulighederne for at etablere en ordning, hvor der skabes kontakt mellem dragørborgerne og flygtningene.

  Hvis Dragør Kommune står for at skabe denne kontakt, påtager kommunen sig samtidig et ansvar for at husly foregår i ejendomme der er godkendt i henhold til byggelov m.v., at boligreguleringsloven overholdes samt at der foreligger børneattester m.v.

  Generel information:

  Med mindre flygtninge søger asyl i Danmark, kan kommuner normalt ikke yde hjælp og bistand, da personerne ikke ses at have et lovligt opholdsgrundlag.

  Det ændres imidlertid i en særlov som forventes vedtaget den 17. marts 2022. Ind til den 17. marts 2022 har kommunerne hjemmel til at yde bistanden på baggrund af et aktstykke.

  Særloven tilsigter at give et midlertidigt, lovligt opholdsgrundlag for de borgere der er flygtet fra Ukraine. Det er – administrationen bekendt – tanken, at de ukrainske borgere skal søge opholdstilladelse. Herefter bliver de indkvarteret på et asylindkvarteringssted hvor Udlændingestyrelsen vil stå for forplejning og ophold.

  Særloven tilsigter dog også, at de, der er omfattet af særloven skal ud og bo i kommunerne så hurtigt som muligt. Det vil være regeringen der forestår fordelingen mellem kommunerne.

  I henhold til lovforslaget – i den fremsatte form – skal kommunerne kunne påtage sig opgaven og overtage ansvaret 4 dage efter at Udlændingestyrelsen har truffet afgørelse om at give opholdstilladelse.

  LOVE/REGLER:

  Er beskrevet i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Økonomien kendes ikke. På nuværende tidspunkt og frem til den 17. marts 2022 er det muligt for kommunerne at få refunderet op til 500 Kr. pr. dag, afholdt til husly og forplejning pr. flygtning fra Ukraine. Det er ikke den enkelte kommune der kompenseres én-til-én for sit faktiske antal af indkvarterede, men derimod et samler regnestykke for alle kommuner under ét. Den samlede kompensation for kommunerne under ét, vil først blive udmøntet til kommunerne via bloktilskudsaktstykket for 2023.

  I forhold til økonomien kan det oplyses, at administrationen tilsigter at afpasse tiltagene – og dermed udgifterne – efter det behov som konkret måtte vise sig.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 15. marts 2022.

  Bilag