Skip navigationen

Referat

Fredag den 25. marts 2022 kl. 07:30

Mødested:
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Helle Barth (V), Kenneth Gøtterup (C), Peter Læssøe (T), Flemming Blønd (L)
Afbud fra: Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole H. Hansen (A)
Bemærkninger: Godkendt.
Lisbeth Dam Larsen (A) deltog i stedet for Nicolaj Bertel Riber (A). Mia Tang (C) deltog i stedet for Ole Hansen (A), Theis Guldbech deltog i stedet for Jan Madsen (C).
 • 1
  Årlig revision - Code of Conduct
  Sagsid.: 20/4449

  RESUMÉ:

  I henhold til Kommunalbestyrelsens beslutning den 10. december 2020 skal der ske årlig revision af Code of Conduct.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at det besluttes om Code of Conduct skal ændres på et eller flere punkter.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Anbefales over for KB med tilføjelsen ”at der indarbejdes et afsnit om, at enkelte KB-medlemmer ikke på eget initiativ deltager i aktiviteter, der vedrører forvaltningens myndighedsudøvelse”.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 17. december 2020 ”Code of Conduct i Dragør Kommunalbestyrelse”.

  Baggrunden for vedtagelsen var et ønske om, at etablere nogle fælles rammer for samarbejdet i Kommunalbestyrelsen og understøtte et konstruktivt samarbejdsklima.

  I forbindelse med vedtagelsen blev det besluttet, at Code of Conduct skal revideres en gang årligt.

  Sagen skulle dermed have været til behandling i december 2021 og have været behandlet af den afgående kommunalbestyrelse.

  Administrationen vurderede imidlertid, at det ville være mere hensigtsmæssigt at revisionen foretages af den siddende kommunalbestyrelse, da dokumentet er medvirkende til at danne en fælles ramme for samarbejdet i kommunalbestyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

  Bilag

 • 2
  Strandparken - årsregnskab 2020/2021
  Sagsid.: 22/1508

  RESUMÉ:

  Der skal ske godkendelse af årsregnskab 2020/2021 for Strandparken

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at årsregnskab 2020/2021 for Strandparken godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med reglerne.

  2. at det godkendes at Dragør Kommune har følgende punkter på dagsordenen til styringsdialogmødet:

  a)  Drøftelse af boligselskabets og afdelingernes økonomi med afsæt i fokuspunkterne i bl.a.   egenkontrollen.

  b)  Status på helhedsplanerne i afd. 1 og 5.

  c)  Anvisninger.

  d) Overblik over hvor mange boliger Dragør Kommune har fået tilbudt det seneste år i forhold til aktuelt antal ledige boliger (fraflytninger)

  e) Eventuelt.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Ad 1+2

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Årsregnskab 20/21 med tilhørende revisionsprotokollat for det almene boligselskab Strandparken er modtaget og gennemgået af administrationen i Dragør Kommune.

  Revisionen af årsregnskabet har ikke givet anledning til påtegninger eller forbehold.

  Selve boligorganisationen har i regnskabsåret haft et overskud på 57.478 kr.

  Overskuddet skyldes især færre bestyrelsesudgifter.

  Dispositionsfonden udgør ved regnskabsårets udløb 30.548.416 Kr., hvoraf de 24.165.036 Kr. er disponibel dispositionsfond.

  Den samlede egenkapital udgør kr. 30.946.519, og den samlede disponible egenkapital er kr. 24.532.889.

  Den samlede disponible egenkapital svarer til 35.463 kr. pr. lejemålsenhed. Heraf udgør den disponible dispositionsfond kr. 34.931 samt den disponible arbejdskapital 532 Kr.

  For afdelingerne gør følgende resultat sig gældende for året:

  Afd. 1: har realiseret et underskud på 445.891 kr. og har en resultatkonto på  -28.702 kr.

  Afd. 2: har realiseret et overskud på 254.827 kr. og har en resultatkonto på 502.706 kr.

  Afd. 3: har realiseret et underskud på -61.978 kr. og har en resultatkonto på 128.802 kr.

  Afd. 4: Har realiseret et underskud på 761.317 kr. og har en resultatkonto på -826.234 kr.

  Afd. 5: har realiseret et underskud på 127.243 Kr. og har en resultatkonto på -32.418 kr.

  Afd. 6: har realiseret et underskud på 321.242 kr. og har en resultatkonto på -437.495  kr.

  Afd. 7: har realiseret et overskud på 7.187 kr. og har en resultatkonto på -37.990 kr.

  Afd. 8: har realiseret et underskud på 12.908 kr. og har en resultatkonto på -31.145 kr.

  Afd. 9: har realiseret et underskud på 141.914 kr., og har en resultatkonto på -88.242 kr.

  Afd. 10: har realiseret et overskud på 109.014 kr. og har en resultatkonto på 103.321 kr.

  Styringsdialogmødet er aftalt afholdt den 7. april 2022.

  Administrationen vurderer at der er fokuspunkter som bør gøres til genstand for en drøftelse med boligselskabet; herunder baggrunden for de realiserede underskud, lejeniveau m.v. samt hvilke tiltag boligselskabet vil gøre for at imødegå/forbedre disse punkter.

  Boligselskabet har ønsket at drøfte anvisninger med Dragør Kommune.

  På den baggrund agter administrationen – i lighed med styringsdialogmødet med Engparken – at bede om en opgørelse af, hvor mange boliger kommunen har fået tilbudt det seneste år sat i forhold til fraflytninger i Strandparken. 

  Administrationen vurderer også, at det vil være relevant at høre nærmere om status for helhedsplanerne i afd. 1 og 5.

  Administrationen anbefaler på ovennævnte baggrund, at årsregnskabet godkendes som værende aflagt i overensstemmelse med reglerne.

  Når styringsdialogmødet har været afholdt, fremlægges referatet for Økonomiudvalget i overensstemmelse med hidtidig praksis.

  LOVE/REGLER:

  Almenboliglovgivningen som foreskriver at Kommunalbestyrelsen fører økonomisk tilsyn med de almene boliger; herunder gennem årsregnskabet ligesom kommunerne skal afholde styringsdialogmøde med boligselskaberne.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022

  Bilag

 • 3
  Ansøgning om bådudlejning i 2022
  Sagsid.: 22/535

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til en ansøgning fra WeSail om bådudlejning i 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at WeSail får tilladelse til at udleje både fra Dragør Havn i 2022.
  2. at havnefogeden bemyndiges til at indgå aftale for evt. efterfølgende år.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Ad 1 + 2

  Anbefales overfor ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Ad 1+2

  Godkendt.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede den 14. april 2021 at give WeSail tilladelse til at udleje både fra Dragør Havn i 2021.

  WeSail ansøger om, at måtte udleje både i perioden 1. maj -1. september 2022 – med mulighed for at forlænge aftalen til og med oktober.

  I 2022 vil det være med en anden placering end i 2021, da der skal etableres en flydebro på det tidligere udlejningssted.

  Havnen og ansøger er enige om, at udlejning i 2022 kan finde sted fra placeringsmulighed nr. 2 på vedlagte kortbilag.

  Da sagen blev behandlet i 2021 var det på baggrund af en gennemført høring af Dragør Motorbådsklub, Dialogforum for havnen, Danpilot og Hjemmeværnsflotille 367 Dragør.

  Havnen har ikke oplevet problemer med udlejningen i 2021 og har heller ikke modtaget nogle klager over udlejningen.

  Administrationen vurderer på den baggrund ikke, at det er relevant at gennemføre en ny høring af de samme parter.

  Der er ikke brug for leje af areal på land, da der sættes en kontorflåde i vandet.

  Administrationen anbefaler at tilladelsen gives for 2022.

  Administrationen anbefaler også at havnefogeden bemyndiges til at indgå evt. aftaler med WeSail for efterfølgende år for at smidiggøre sagsbehandlingen for ansøger.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der skal betales leje i henhold til havnens takst for øvrigt erhverv på vand.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der blev gennemført høring i 2021.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Bilag

 • 4
  Fortsat behandling - udkast til nyt regulativ for udlejning af grunde i skurbyen
  Sagsid.: 21/3644

  RESUMÉ:

  Udkast til regulativ for udlejning af grunde i skurbyen har været i høring.

  Der skal tages stilling til den endelige udformning af regulativet på baggrund af de modtagne høringssvar.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Bi-erhvervsfiskere flyttes til kategori 2.
  2. at der etableres en medejerordning, svarende til hvad der gælder for bådpladser.
  3. at det gøres muligt at arve et skur og lejeaftalen på de i sagsfremstillingen angivne betingelser.
  4. at der indføres en pligt til at bebygge de enkelte skurgrunde inden for 2 år fra lejemålets opstart.
  5. at kravet om at udlejer skal have adgang til at besigtige skurene frafaldes.
  6. at regulativet godkendes til ikrafttræden pr. 1. maj 2022.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Oversendes til ØU/KB uden anbefaling.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Ad 1-6:

  Anbefales over for KB med tilføjelsen: ”Tilladelsen til at fortsætte lejemålet forudsætter, at lejer fortsat har/eller har haft tilknytning til Dragør Havn”.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 2 tilføjet efter behandling i SSAU den 9. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 28. oktober 2021 at sende udkast til nyt regulativ for udlejning af skurgrunde i høring.

  Høringsperioden var 3. december 2021 – 23. januar 2022. Dragør Havn har modtaget en del høringssvar som fremgår af bilag 1.

  På baggrund af de indkomne høringssvar, har administrationen vurderet, at der kan være basis for at ændre nogle punkter i forhold til det udkast, som blev sendt i høring.

  Ad indstillingspunkt 1:

  Ved en flytning af bi-erhvervsfiskere til kategori 2 indebærer det at de sidestilles med ”andre erhvervsdrivende”. Dette kan synes mere relevant, da en tilladelse til bi-erhvervsfiskeri kan erhverves af personer med andet fuldtidsarbejde, hvorved de ikke med rimelighed kan oppebære samme privilegier som erhvervsfiskere; herunder ret til at beholde lejemål for skurgrund, når landingskrav for bierhvervsfisker ikke længere opretholdes.

  Ad indstillingspunkt 2:

  Et høringssvar foreslår, at der indføres en medejerordning som den der gælder for bådpladser. Det er en betingelse, at medejeren skal registreres på lejekontrakten fra lejemålets start.

  Ad indstillingspunkt 3:

  Et høringssvar efterlyser muligheden for at kunne arve et skur og bevare lejekontrakten.

  Administrationen indstiller, at dette er en mulighed, men betinget af at arvingen kan tildeles grunden på de samme betingelser som arvlader blev tildelt den.

  Ad indstillingspunkt 4:

  Flere høringssvar foreslår, at der indføres en pligt til at sætte skur på (bebygge) grunden inden for 2 år fra lejemålets påbegyndelse.

  Administrationen finder forslaget relevant – både i forhold til aktuelt ubebyggede grunde og i forhold til de situationer, hvor lejer ved lejemålets ophør fjerner skuret.

  Ved at indføre en byggepligt bevares området i højere grad som en skurby. Konsekvensen af ikke at bebygge grunden rettidigt er, at lejemålet ophæves.

  Ad indstillingspunkt 5:

  Flere høringssvar anfægter udlejers ret til at besigtige skurene indvendigt.

  Bestemmelsen var indsat af brandsikkerhedsmæssige årsager med henblik på – ved konkret mistanke – at kunne påse, at der ikke er installeret varmekilder eller lignende i skurene.

  Administrationen anbefaler på nuværende tidspunkt at punktet udtages. Administrationen vil kunne ophæve lejemålet såfremt det viser sig, at en skurgrundlejer har installeret varmekilde eller lignende, da det er en misligholdelse af regulativets øvrige bestemmelser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er sket høring af havnens brugere, eksisterende lejere af skurgrunde samt personer der står på ventelisten.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

  Bilag

 • 5
  Udlejning af jordlod ved ejendommen Fælledvej 173
  Sagsid.: 22/853

  RESUMÉ:

  Sager om udlejning af visse stykker jord skal forelægges økonomiudvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Økonomiudvalget godkender udlejning af jordlod på 105 m2 til ny ejer af ejendommen, Fælledvej 173 pr. 1. juli 2022,
  1. at Økonomiudvalget giver administrationen bemyndigelse til at udleje små jordlodder til eventuelt nye ejere af ejendommene, hvor loddet grænser op til.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Ad 1+2

  Godkendt med tilføjelse af, at forvaltningen vurderer, om der på et senere tidspunkt kan iværksættes en salgsproces af arealerne.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune udlejer et jordlod på 105 m2, sydvest for ejendommen Fælledvej 173, til ejeren af ejendommen Fælledvej 173.

  Ejeren har solgt ejendommen pr. 1. juli 2022 og den nye ejer ønsker at leje arealet.

  Arealet må kun anvendes til havebrug og skal i øvrigt vedligeholdes og renholdes for ukrudt og lignende.

  Det fremgår af lejeaftalen, at aftalen ophører ved salg af ejendommen.

  Lejen er pt. 1.022 pr. år og pristalsreguleres, hver den 1. januar.

  Administrationen ønsker, at Økonomiudvalget giver administrationen bemyndigelse til at genudleje denne slags jordlodder til eventuelt nye ejere af de aktuelle ejendomme.

  Dragør Kommune udlejer syv jordlodder, med arealstørrelse på mellem 10 og 105 m2.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Bilag

 • 6
  Månedsopfølgning for januar 2022
  Sagsid.: 22/569

  RESUMÉ:

  Månedsopfølgning og status på forventet regnskab efter januar 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at månedsopfølgningen efter januar tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Anbefales over for KB med tilføjelse af, at der er en forventning om, at forvaltningen indhenter det aktuelle merforbrug, og Økonomiudvalget beder henholdsvis Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkeds udvalget om, at sikre at handleplan for indhentning af merforbruget finder sted, og foretager de fornødne politiske prioriteringer.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har baseret på forbrugstal for januar, skøn over udviklingen i aktivitet med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2022.

  De samlede forventninger til 2022 ses i Resultatopgørelsen i tabel 1 nedenfor. Af resultatopgørelsen fremgår de forventede indtægter og udgifter i 2022, fordelt på de enkelte sektorer, samt budget og forventet afvigelse.

  På driften forventer administrationen samlet set et merforbrug på 5,8 mio. kr. for hele 2022.

  Mer- og mindreforbrugene fordeler sig som vist nedenfor: Det forventede merforbrug er på Skoleområdet (sektor 3), Sundhed og Omsorg (sektor 7), samt Plan og Teknik (sektor 2) De er fordelt således:

  • merforbrug på skoleområdet på 2,9 mio. kr.
  • merforbrug på sundheds- og omsorgsområdet på 2,5 mio. kr.
  • merforbrug på Plan- og Teknik på 0,2 mio. kr.

  Skoleområdet forventer et merforbrug som følge af flere elever på specialområdet, flere elever til STU og forventet merforbrug på befordring af elever.

  Der forventes et samlet merforbrug på sundheds- og omsorgsområdet, som er sammensat af mindreindtægter på salg af plejehjemspladserpladser til udenbys borgere og for merudgifter på køb af udenbys plejehjemspladser.

  I forbindelse med månedsopfølgningen efter februar, skal begge områder afsøge muligheder- og løsninger for at håndtere de annoncerede merforbrug. Status herom vil medgå i månedsopfølgningen efter februar

  Plan- og Teknik forventer desuden mindreindtægter som følge af mindre indkrævet beløb til dækning af skadedyrsbekæmpelse en påkrævet.

  Tabel 1 Månedsopfølgning efter januar 2022 – forventet regnskab og budget

  Den opdaterede status er i vedlagte bilag 1 suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2022-2025 baseret på det forventede regnskab for 2022 og budgetoverslagsår 2023-2025.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:
   

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

  Bilag

 • 7
  Budgetanalyser til budget 2023
  Sagsid.: 20/3913

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører budgetanalyser der iværksættes forud for forhandlinger om budget 2023.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at iværksættelsen af 8 budgetanalyser godkendes,
    
  2. at eventuelle øvrige ideer til budgetanalyser indenfor eget udvalgsområde besluttes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2022

  Ad 1:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2:

  Udvalget besluttede at komme med forslag senere i budgetprocessen.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Ad 1

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 2

  Udvalget besluttede at komme med forslag til R, A og D skemaer senere i processen.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-03-2022

  Ad 1+2:

  Anbefales over for ØU/KB med tilføjelsen, at udvalget besluttede at komme med forslag senere i budgetprocessen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Ad 1:

  Anbefales over for KB

  Ad 2:

  Anbefales over for KB med tilføjelsen, at det er muligt for udvalgsformænd og de enkelte partier inden for de næste 14 dage at komme med forslag til analyser til forvaltningen, der kan behandles i ØU den 19. april, og at fagudvalgene i maj måned godkender R, A og D skemaer.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  I januar vedtog kommunalbestyrelsen en proces og tidsplan for budget 2023. Administrationen har med procesplanen forsøgt at nytænke elementer i den årlige budgetproces. Til forskel fra budgetprocessen i tidligere år, vil beslutningsgrundlaget i år få et større indhold af en række udarbejdede budgetanalyser, som skal indgå i det budgetmateriale, som kommunalbestyrelsen vil modtage i august. Det er forhåbningen, at budgetanalyserne kan anvise tilstrækkeligt økonomisk provenu til at sikre en økonomi i balance.

  Administrationen har på den baggrund iværksat arbejdet med budgetanalyser. Med de iværksatte budgetanalyser påbegyndes et arbejde med to spor, som er tænkt som temaer der, på forskellige områder, kan rammesætte budgetanalyser i de kommende år.

  For det første et spor hvor der tydeliggøres hvilke ydelser og hvilken service, der er lovpligtige og hvilke dele som ikke er lovpligtige. Den første analyse i dette spor bliver på sektor 4’s område (kultur og fritid).

  Det andet spor er tænkt som en række detaljerede benchmarkanalyser, der gennem sammenligning med andre kommuner går i dybden på forskellige områder. Til budget 2023 iværksættes i den forbindelse en benchmark af hjemmeplejeområdet.

  Til budget 2023 iværksættes derudover en bygningsanalyse.

  Ud over de større analyser vil et antal mindre omfangsrige analyser blive udarbejdet, herunder 1) Overordnet benchmarkanalyse 2) Hjemtagelse af indsats mod massivt skolefravær, 3) Effektiviseringer på rengøringsområdet 4) Afsøgning af forskellige muligheder for digitaliseringstiltag og 5) Optimering af mellemkommunal afregning.       

  Ud over administrationens iværksatte analyser, kan der ligeledes iværksættes analyser som ønskes politisk. På den baggrund lægges op til drøftelse af eventuelle yderligere temaer til budgetanalyser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. marts 2022.

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

 • 8
  Låneoptagelse på baggrund af regnskab 2021.
  Sagsid.: 22/1674

  RESUMÉ:

  Låneoptagelse på baggrund af regnskab 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at der optages lån for 3.599.068 kr.
  2. at der optages et fast forrentet lån.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Lånebekendtgørelsen for kommuner, har den enkelte kommune mulighed for optage lån på baggrund af bestemte typer af afholdte udgifter. Beslutning herom skal være foretaget således, at afledt låneoptag er foretaget senest den 30. april året efter regnskabsåret.

  I denne indstilling redegøres for grundlaget for Dragør Kommunes låneoptagelse på baggrund af regnskab 2021.

  De faktisk afholdte låneberettigede udgifter er nu opgjort i forbindelse med regnskabsafslutningen og Kommunalbestyrelsens låneramme for 2021 er - ud fra de udgifter, der er låneberettigede iflg. Lånebekendtgørelsen for kommuner - opgjort til 3.599.068 kr.

  Lånerammen er opgjort på baggrund af låneberettigede udgifter på følgende områder:

  • Anlægsudgifter til LED-belysning   528.979 kr.
  • Lån vedrørende ejendomsskatter                            3.070.089 kr.
  • I alt                                                                      3.599.068 kr.

  Administrationen indstiller der optages et fast forrentet lån for 3.599.068 kr.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om kommunernes låntagning. I henhold lånebekendtgørelsens jf. § 17. er fristen hvorefter lån skal være optaget senest den 30. april året efter regnskabsåret,

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i den økonomiske politik besluttet, at målet for den gennemsnitlige likviditet er 40 mio. kr. Prognose for udviklingen i den gennemsnitlige likviditet bliver løbende forelagt Kommunalbestyrelsen i forbindelse med de månedlige statusopfølgninger.

  I prognosen indgår den budgetterede låneoptagelse på baggrund af regnskab 2021. Oprindeligt var der budgetteret med et låneoptag på 6,9 mio.kr. I månedsopfølgningen efter januar 2022 er forventningen 5,0 mio.kr., og med denne indstilling tilrettes prognosen efterfølgende med 

  med det indstillede låneoptag, som vil medføre en mindre reduktion af likviditeten

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Låneoptagelse sker i henhold til Dragør Kommunes porteføljepolitik og økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

 • 9
  KBEU - driftsoverførsler fra regnskab 2021
  Sagsid.: 20/3913

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på KBEU’s områder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at der på KBEU’s område i henhold til reglerne om overførsel overføres netto -0,2 mio. kr. på baggrund af merforbrug i 2021.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge de af Kommunalbestyrelsen vedtagne regler for overførsler kan +/- 2 pct. af driftsbudgettet – for områder med overførselsadgang - overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter. Administrationen foreslår dog at de fulde merforbrug overføres, i de tilfælde det vurderes muligt at indhente. Det foreslår administrationen for at fastholde økonomisk ansvarlighed, hos de enkelte enheder og kommunen samlet set. Det er samme praksis som i forbindelse med overførselssagen efter regnskab 2020.

  Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  Corona har påvirket økonomien på mange områder i 2021. I enkelte tilfælde hvor merudgifter i regnskab 2021, vedrører udgifter relateret til Corona, som ligger i direkte forlængelse af enhedernes drift, foreslår administrationen at merforbruget eller dele af merforbruget ikke videreføres. Eventuelle eksempler er fremhævet i sagsfremstillingen.

  I henhold til ovenstående principper anbefaler Administrationen at der på KBEU’s område overføres samlet -0,2 mio. kr. Fordeling fremgår af bilag 1.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

   

  ·    Der kan overføres +/- 2 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  ·    Mere end +/- 2 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler ud over de 2 pct. med angivelse af formål.

  For driftsoverførelsen fra 2021 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer ol., indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede overførsel på KBEU’s område reducerer budget 2022 med 0,2 mio. kr. Såfremt alle midlerne hentes i 2022 reduceres kassetrækket med 0,2 mio. kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

  Bilag

 • 10
  BFKU - driftsoverførsler fra regnskab 2021
  Sagsid.: 20/3913

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på BFKU’s områder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller: 

  1. at BFKU godkender, at der på BFKU’s område i henhold til reglerne om overførsel overføres netto -0,1 mio. kr. på baggrund af merforbrug i 2021.
  2. at BFKU godkender, at der på BFKU’s område i henhold til reglerne overføres 0,4 mio. kr. i nettomindreforbrug på eksternt finansierede projekter.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-03-2022

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB med tilføjelsen, at der ikke overføres 0,1 mio. kr. vedrørende projektet ”løft til folkeskolen – indtægter”, som det fejlagtigt er anført i bilag 1. Dermed er den samlede overførsel på eksternt finansierede projekter (jf. beslutningspunkt 2) på 0,3 mio. kr.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge de af Kommunalbestyrelsen vedtagne regler for overførsler kan +/- 2 pct. af driftsbudgettet – for områder med overførselsadgang - overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter. Administrationen foreslår dog at de fulde merforbrug overføres, i de tilfælde det vurderes muligt at indhente. Det foreslår administrationen for at fastholde økonomisk ansvarlighed, hos de enkelte enheder og kommunen samlet set. Det er samme praksis som i forbindelse med overførselssagen efter regnskab 2020.

  Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  Corona har påvirket økonomien på mange områder i 2021. I enkelte tilfælde hvor merudgifter i regnskab 2021, vedrører udgifter relateret til Corona, som ligger i direkte forlængelse af enhedernes drift, foreslår administrationen at merforbruget eller dele af merforbruget ikke videreføres. Eventuelle eksempler er fremhævet i sagsfremstillingen.

  I henhold til ovenstående principper anbefaler Administrationen at der på BFKU’s område overføres samlet -0,8 mio. kr. Fordeling fremgår af bilag 1.

  Følgende afvigelser af de generelle principper fremhæves.

  Musikskolens merforbrug på 42 t. kr. foreslås ikke videreført. Det skyldes direktionsbeslutning om, som følge af coronanedlukning, ikke at opkræve børn og forældre for januar og februar 2021.

  Merudgifter på 0,4 mio. kr. på fællesudgifter skolevæsen foreslås ikke videreført. Det skyldes ansættelse af podere.

  Klub Dragørs merforbrug på 0,3 mio. kr. er ikke foreslået videreført. Grundet nedlukningen af Elisenborg oplevede Klub Dragør stærkt vigende tilslutning og budgettet er reduceret med mere end en mio. kr. som følge af pengene følger barnet. 

  De betydelige merforbrug på Sølyst (1,8 mio. kr.) og Halvvejen (1,5 mio. kr.) foreslås videreført i fuldt omfang og indhentes inden udgangen af 2023. Jf. månedsopfølgninger udarbejdes i børn, skole og kultur samlet plan for hvordan merforbruget indhentes, da det ikke er realistisk for det to institutioner at indhente merforbrug i den størrelsesorden. Planen forelægges politisk i BFKU og ØU primo andet kvartal.

  Der overføres 0,6 mio. kr. fra ”andre kulturelle opgaver ”, hvilket er mere end 2 %. De 0,4 mio. kr. vedrører tilskud til opførelse af ny spejderhytte. Derudover 0,2 mio. kr. vedrørende fejring af jubilæum til dronningens besøg.

  Derudover anbefaler administrationen at der på BFKU’s område overføres 0,2 mio. kr. på eksternt finansierede projekter, som fremgår af bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

   

  ·    Der kan overføres +/- 2 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  ·    Mere end +/- 2 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler ud over de 2 pct. med angivelse af formål.

  For driftsoverførelsen fra 2021 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer ol., indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede overførsel på BFKU’s område øger budget 2022 med 0,3 mio. kr. Såfremt alle midlerne anvendes i 2022 øges kassetrækket med 0,3 mio. kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

  Bilag

 • 11
  SSAU - driftsoverførsler fra regnskab 2021
  Sagsid.: 20/3913

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på SSAU’s områder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller: 

  1. at SSAU godkender, at der på SSAU’s område i henhold til reglerne om overførsel overføres netto -1,1 mio. kr. på baggrund af merforbrug i 2021.
  2. at SSAU godkender, at der på SSAU’s område i henhold til reglerne overføres 0,3 mio. kr. i nettomindreforbrug på eksternt finansierede projekter.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2022

  Ad 1-2:

  Anbefales overfor ØU/KB med tilføjelsen, at der overføres 0,5 mio. kr. vedrørende projektet ”værdighedsmia.: uforbrugte midler” og ikke 1,0 mio. kr., som det fejlagtigt er anført i bilag 1. Dermed er den samlede overførsel på eksternt finansierede projekter (jf. beslutningspunkt 2) på -0,1 mio. kr. Samt at udvalget ønskede det rettede bilag udsendt.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge de af Kommunalbestyrelsen vedtagne regler for overførsler kan +/- 2 pct. af driftsbudgettet – for områder med overførselsadgang - overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter. Administrationen foreslår dog at det fulde merforbrug overføres, i de tilfælde det vurderes muligt at indhente. Det foreslår administrationen for at fastholde økonomisk ansvarlighed, hos de enkelte enheder og kommunen samlet set. Det er samme praksis som i forbindelse med overførselssagen efter regnskab 2020.

  Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  Corona har påvirket økonomien på mange områder i 2021. I enkelte tilfælde hvor merudgifter i regnskab 2021, vedrører udgifter relateret til Corona, som i ligger i direkte forlængelse af enhedernes drift, foreslår administrationen at merforbruget eller dele af merforbruget ikke videreføres. Eventuelle eksempler er fremhævet i sagsfremstillingen.

  I henhold til ovenstående principper anbefaler Administrationen at der på SSAU’s område overføres samlet -1,1 mio. kr. Fordeling fremgår af bilag 1.

  Følgende afvigelser af generelle principper fremhæves.

  Det foreslås at kun 0,5 mio. kr. af 0,7 mio. kr. merforbrug på Enggården videreføres. Det skyldes at opgaven med at koordinere værnemiddelindsatsen for hele kommunen, er opgjort til at koste 0,2 mio. kr.

  Det foreslås at hele mindreforbruget på 55 t. kr. på Wiedergården botilbud videreføres til 2023, selvom det overstiger 2 %. Det skyldes at aftaler på det specialiserede socialområde i regi af KKR hovedstaden, fastlægger at mindreforbrug på institutioner på det specialiserede socialområde, som udgangspunkt skal blive indenfor området.

  Derudover anbefaler administrationen at der på SSAU’s område overføres 0,3 mio. kr. på eksternt finansierede projekter, som fremgår af bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

   

  ·    Der kan overføres +/- 2 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  ·    Mere end +/- 2 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler ud over de 2 pct. med angivelse af formål.

  For driftsoverførelsen fra 2021 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer ol., indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede overførsel på SSAU’s område reducerer budget 2022 med 0,8 mio. kr. Såfremt alle midlerne hentes i 2022 reduceres kassetrækket med 0,8 mio. kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022

  Bilag

 • 12
  ØU - driftsoverførsler fra regnskab 2021
  Sagsid.: 20/3913

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på ØU’s områder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at ØU godkender, at der på ØU’s overføres netto 0,7 mio. kr. på baggrund af mindreforbrug i 2021.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge de af Kommunalbestyrelsen vedtagne regler for overførsler kan +/- 2 pct. af driftsbudgettet – for områder med overførselsadgang - overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter. Administrationen foreslår dog at de fulde merforbrug overføres, i de tilfælde det vurderes realistisk at indhente. Det foreslår administrationen for at fastholde økonomisk ansvarlighed, hos de enkelte enheder og kommunen samlet set. Det er samme praksis som i forbindelse med overførselssagen efter regnskab 2020.

  Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  Corona har påvirket økonomien på mange områder i 2021. I enkelte tilfælde hvor merudgifter i regnskab 2021, vedrører udgifter relateret til Corona, som i ligger i direkte forlængelse af enhedernes drift, foreslår administrationen at merforbruget eller dele af merforbruget ikke videreføres. Eventuelle eksempler er fremhævet i sagsfremstillingen.

  I henhold til ovenstående principper anbefaler Administrationen at der generelt på ØU’s område ikke overføres driftsmidler

  Der er foreslås dog to konkrete undtagelser.

  For det første foreslås at 0,6 mio. kr. i ikke anvendte midler vedrørende besøg af kongehuset overføres.

  Derudover foreslås, jf. Økonomiudvalgets beslutning i januar, at der overføres 0,1 mio. kr. til etablering af ny hjemmeside

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  Der kan overføres +/- 2 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  Mere end +/- 2 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler ud over de 2 pct. med angivelse af formål.

  For driftsoverførelsen fra 2021 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer ol., indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede overførsel på ØU’s område øger budget 2022 med 0,7 mio. kr. Såfremt alle midlerne anvendes i 2022 øges kassetrækket med 0,7 mio. kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022

  Kommunalbestyrelsen den. 31. marts 2022

  Bilag

 • 13
  ØU - Overførsler anlæg fra 2021
  Sagsid.: 20/3913

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af uforbrugte anlægsmidler i 2021. Af restbudget på 18,5 mio. kr. søges om overførsel af 18,1 mio. kr. vedrørende anlægsprojekter, som endnu ikke er afsluttet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der på anlægsområdet overføres 18,1 mio. kr. fra 2021 som finansieres af kassen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Anlægsbevillinger adskiller sig fra driftsbevillinger ved at projekterne kan strække sig over flere budgetår. Overførsler på anlæg er således udtryk for midler, der skal anvendes til politisk igangsatte projekter.

  Af bilag 1 fremgår regnskabsresultater på de enkelte anlægsprojekter, samt forslag til overførsler fra 2021.

  Det fremhæves at kun 0,2 mio. kr. af merforbruget på 0,7 mio. kr. på digitaliseringspuljen videreføres. Det skyldes at 0,5 mio. kr. vedrører IT-udstyr til Dragør Skole, som kunne have været konteret på Dragør skoles drift. Dermed har det bidraget til at Dragør Skoles mindreforbrug i regnskab 2021 oversteg de 2 %, som Dragør skole forventeligt får lov at overføre til 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede overførsel på af anlæg øger budget 2022 med 18,1 mio. kr. Såfremt alle midlerne anvendes øges kassetrækket med 18,1 mio. kr. Det er beløb der, som følge af mindreforbrug på anlægsprojekterne, allerede er tilgået kassen i 2021.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den. 31. marts 2022.

  Bilag

 • 14
  Flyt af ejendomsbudget for Stationsvej 5
  Sagsid.: 22/670

  RESUMÉ:

  Udvalget skal tage stilling til om ejendomsudgifter og bygningsvedligehold af Stationsvej 5, det tidligere Dragør Lokalarkiv, skal overgå fra sektor 4 (kultur- og fritidsområdet) til sektor 2 (plan og teknik).

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, atlokalarkivets ejendomsdriftsbudget flyttes fra sektor 4 (kultur og fritid) til sektor 2 (plan og teknik) fra 2022 og fremover.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Anbefalet overfor ØU.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-03-2022

  Anbefales over for ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Godkendt.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Det gamle rådhus (Stationsvej 5) har i mange år været benyttet af Lokalarkivet, der nu organisatorisk er flyttet til Museum Amager. Bygningen skal fremover anvendes til almindelig mødevirksomhed, herunder for Lokalarkivets frivillige. De fortsatte udgifter til ejendommen og bygningsvedligehold ønskes af denne grund flyttet over til Center for Plan, Teknik og Erhverv, der også råder over kommunens øvrige bygninger.

  Det følger af den økonomiske politik, at flytning af budget fra en sektor til en anden sektor skal ske ved politisk godkendelse.
   

  Udgifter til ejendommen udgøres dels af budget til drift af ejendommen som el, vand, varme, forsikring mv., hvilket i 2022 udgør 80.794 kr., dels af budget til vedligehold af bygningen 47.148 kr. Det samlede budget der ønskes flyttet til bygningsudgifter og vedligehold af bygningen Stationsvej 5 udgør således 127.942 kr.

  På sektor 4 (kultur- og fritidsområdet) er fortsat budget til lovpligtig arkivering samt et årligt tilskud til lokalarkivet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgetomplacering af 127.942 kr. fra sektor 4 (kultur- og fritid) til sektor 2 (plan og teknik).

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.
  Børne- Fritids- og Kulturudvalget den 10. marts 2022.
  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

 • 15
  Godkendelse af affaldsregulativ
  Sagsid.: 21/1068

  RESUMÉ:

  Det nye affaldsregulativ har været i høring i fire uger. Der er kommet fire høringssvar, som giver anledning til nogle ændringer i det nye regulativ.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det nye affaldsregulativ godkendes.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Udvalget er opmærksom på, at den gamle by ikke er en del af ordningen.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  For stemte: 6 (A+C+L+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme: 1 (T)

  Anbefales over for KB med tilføjelsen, at der ønskes en status over tidsplanen for indfasningen.

  Udvalget er opmærksom på, at den gamle by ikke er en del af ordningen.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Det nye affaldsregulativ har været i høring i fire uger. Der er kommet fire høringssvar, som giver anledning til nogle ændringer i det nye affaldsregulativ (se bilag 1):

  -          Sommerhuse og kolonihaver fritages fra ordningen for farligt affald.

  -          Ordningen for farligt affald uddybes, således at det fremgår, at de røde bokse bliver byttet ud ved afhentning. En såkaldt vandrekasse.

  -          Sommerhuse og kolonihaver medtages i ordningen for haveaffald.

  Høringssvarene (bilag 2) er sammenfattet i et høringsnotat (bilag 3). Besvarelser som ikke er medtaget i regulativet vil administrationen arbejde videre ud fra og tage med i den fremtidige planlægning.

  Der har været et gennemgående ønske om et større fokus på Dragør Gl. By i det nye regulativ. Da vi endnu ikke har fundet den gældende løsning til området, vurderer administrationen at regulativet kan tages op til revision, såfremt den fremtidige valgte løsning i Dragør Gl. By giver anledning hertil.

  LOVE/REGLER:

  Affaldsbekendtgørelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalg den 9. marts. 2022

  Økonomiudvalg den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

  Bilag

 • 16
  Godkendelse af Beredskabet - Plan for fortsat drift
  Sagsid.: 22/761

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen skal hvert 4.år godkende en plan for fortsat drift – Beredskabsplan. Planen for fortsat drift beskriver kommunens organisering under en krise og sætter rammerne for, hvordan de enkelte indsatsplaner skal udformes. Der er foretaget en revision af den gældende plan ift. gældende lov for beredskab. Planen forelægges hermed til kommunalbestyrelsens godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at plan for fortsat drift godkendes.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør kommunes plan for fortsat drift blev godkendt af kommunalbestyrelsen den 31.08.2017         (Beredskabsplan). Planen beskriver både kommunens organisering under en krise og sætter rammerne for, hvordan de enkelte specifikke indsatsplaner skal udformes. Det er fx beredskabsplan ved stormflod, flystyrt i kommunen, indkvarteringsplan, fugleinfluenza mv.

  I henhold til lov om beredskab skal Kommunalbestyrelsen hvert 4 år godkende planen – en gang i hver valgperiode. Derfor fremlægges planen i en revideret udgave til kommunalbestyrelsens behandling.

  Forvaltningen har i sammenarbejde med Hovedstadens Bredskab revideret den gældende plan, hvori der er fortaget mindre tekniske ændringer. Disse ændringer er markeret med gult.

    

  Plan for fortsat drift erstatter Dragør Kommunes beredskabsplan for 2017. ”Plan for fortsat drift” er lovpligtig jf. beredskabslovens § 25. Planen skal godkendes af Kommunalbestyrelsen og indsendes med dokumentation for kommunal godkendelse til Beredskabsstyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Beredskabsloven §25.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Revisionen af planen for fortsat drift har ikke umiddelbart økonomiske konsekvenser.

  Der vil naturligvis i forbindelse med en eventuel kritisk hændelse kunne være økonomiske konsekvenser afhængig af hændelsens art, omfang og varighed. Det er bl.a. planens formål at sikre, at økonomiske konsekvenser i forbindelse med en eventuel hændelse minimeres, idet dog hensyn til særligt liv og miljø går forud herfor.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalg den 9. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den. 31. marts 2022.

  Bilag

 • 17
  Garantistillelse for lån til anlægsinvesteringer frem til 2027, HOFOR
  Sagsid.: 20/3157

  RESUMÉ:

  HOFOR søger om kommunal garantistillelse til Dragør Vand- og Spildevandsselskab på hhv 72 mio. kr. til HOFOR Spildevand Dragør A/S og 92 mio. kr. til HOFOR Vand Dragør A/S.

  Lån hos Kommunekredit kan kun optages med 100 % kommunal lånegaranti. Lånene er til meget lav rente, der er ingen stiftelsesomkostninger eller løbende bidrag. Der skal betales en årlig garantiprovision til kommunen svarende til markedsværdi, som p.t. skønnes til 0,4 % af restgælden.

  Det er en økonomisk fordel for forbrugerne, at lånene optage i kommunekredit, fordi det giver lavere vand- og spildevandstakster end ved banklån.

  Garantien skal være HOFOR i hænde senest den 31. marts 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Kommunalbestyrelsen godkender en garantiramme på 92 mio. kr. til garantistiftelse HOFOR Vand A/S´ lånoptagelse.
  2. at Kommunalbestyrelsen godkender en garantiramme på 72 mio. kr. til garantistiftelse HOFOR Spildevand A/S´ lånoptagelse.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Ad 1

  For stemte:  6 (A+C+L+V)

  Imod stemte:  

  Undlod at stemme:  1 (T)

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 2

  For stemte:  6 (A+C+L+V)

  Imod stemte:  

  Undlod at stemme:  1 (T)

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Ad 1

  For stemte: 6 (A+C+L+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme: 1 (T)

  Anbefales over for KB.

  Ad 2:

  For stemte: 6 (A+C+L+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme: 1 (T)

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  HOFOR søger om kommunal garantistillelse til HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S for deres låneoptagelse til anlægsinvesteringer. Se bilag 1 – 4 som er HOFORs ansøgninger om lånegaranti.

  Vand- og spildevandsselskaberne har behov for optagelse af lån til finansiering af anlægsinvesteringer, fordi investeringerne ikke kan finansieres over årets takster på grund af prislofterne, der hvert år fastsættes af Forsyningssekretariatet under Forbruger- og Konkurrencestyrelsen.

  I 2020 godkendte kommunen garantistillelse for lån til investeringer til og med 2025. Der er nu behov for nye rammer til garantistillelse frem til og med 2027.

  Der ansøges om en garantiramme på:

  -          92 mio. kr. til HOFOR Vand A/S

  -          72 mio. kr. til HOFOR Spildevand A/S

  En specifikation af de aktuelle garantirammer fremgår af bilag.

    

  Der er vedlagt udskrift af budget over investeringer 2021 – 2026 for begge selskaber i bilag 5.

  LOVE/REGLER:

  Vandsektorloven (LOV nr. 469 af 12/06/2009)

  Lånebekendtgørelsen (BEK nr. 1580 af 17/12/2013)

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunen kan stille garanti for lån til anlægsinvesteringer, uden at det påvirker kommunens låneramme. Den maksimale løbetid på lån for anlægsudgifter er 40 år.

  Med kommunal lånegaranti kan lån optages hos Kommunekredit til lav rente, ingen stiftelsesomkostninger og ingen løbende bidrag.

  Det er en økonomisk fordel for forbrugerne, fordi det giver lavere vand- og spildevandstakster.

  Godkendelsen af lånegarantierne er en beskeden økonomisk fordel for Dragør Kommune, og det har ingen personalemæssige konsekvenser.

  Kommunen skal opkræve en garantiprovision svarende til markedsniveau, som pt skønnes at ligge på 0,4 % af restgælden for lånene.

  Forbrugerne betaler for garantiprovisionen gennem taksterne, men får en større økonomisk fordel gennem låneoptagelsen med garantistillelse, fordi taksterne bliver lavere end ved finansiering via banklån.

  HOFOR Vand Dragør A/S og HOFOR Spildevand Dragør A/S er underlagt hvile-i-sig-selv princippet. Det betyder, at udgifter til etablering, drift, vedligeholdelse, administration og forrentning af lån mv skal dækkes fuldt ud af bidrag fra brugerne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

  Bilag

 • 18
  Godkendelse af takster for tillægsveje
  Sagsid.: 21/1068

  RESUMÉ:

  Det skal være muligt for borgerne i Dragør Kommune at købe sig til en ekstra tillægsvej for afhentning af affald. Derfor er der behov for at godkende en yderligere takst for køb af denne ekstra ydelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, atforslag til takster for tillægsveje ved afhentning af affald (bilag 1) i 2022, godkendes.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Som en del af implementeringen af den nye affaldsordning, blev det besluttet på kommunalbestyrelsesmødet d.29.06.2021, at det skal være muligt for borgerne at tilkøbe sig til en ekstra tillægsvej, såfremt de ikke ønsker eller har mulighed for at overholde det gældende afstandskrav på 10m fra matrikelskel til der hvor affaldsbeholderen står.

  For nogle borgere vil det være et ønske fortsat at kunne få afhentet affaldet fra der hvor de plejer (maksimalt 40m fra skel). Dette omfatter dog et mer’ arbejde for renovatøren, da de skal gå længere for at få tømme beholderene. Derfor er der behov for at opkræve en ekstra takst for afhentning af affald længere inde på matriklen end de 10m.

  I denne forbindelse er der blevet lavet et forslag til takst som fremgår af bilag 1., og som dækker henholdsvis en lille (10-20m) og stor tillægsvej (20-40m).

  Taksten dækker afhentning af alle 3 beholdere.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Affaldsområdet er et ”Hvil-i-sig-selv” område det vil sige, at indtægter og udgifter modsvare hinanden.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalg den 9. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

  Bilag

 • 19
  Anlægsregnskab Genopretning af skoler 2019
  Sagsid.: 21/8903

  RESUMÉ:

  Der aflægges anlægsregnskab for projektet genopretning af skoler 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for Genopretning af skoler 2019 godkendes.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Ad 1 + 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Ad 1+2

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Center for Plan, Teknik og Erhverv fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Genopretning af skoler 2019:

  Anlægsbevilling:  2.758.826 kr.

  Anlægsudgift:  2.676.271 kr.

  Mindreforbrug:       82.555 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 2.676.271 kr., hvilket er 82.555 kr. mindre end der er bevilliget.

  Følgende arbejder er udført under anlægsbevillingen:

  St. Magleby skole

  -         Udskiftning af brugsvandsinstallationer

  -         Renovering af mur ud mod Kirkevej

  -         Brandsikring af gymnastiksal

  Dragør skole

  -         Brandsikring på etagerne

  -         Maling af vinduer udvendigt på den røde bygning

  Nordstrandsskolen

  -         Udskiftning af vinduer i SFO

  Alle 3 skoler

  -         Indretninger ifm. Strategisk indeklima på skolerne

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Mindreudgiften er overført til anlægsprojektet Genopretning af skoler 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og udvalget den 9. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

  Bilag

 • 20
  Anlægsregnskab Kommunal svømmehal
  Sagsid.: 21/8919

  RESUMÉ:

  Der aflægges anlægsregnskab for projektet Kommunal svømmehal.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at anlægsregnskabet for Kommunal svømmehal godkendes.
  2. at mindreforbruget på 75 kr. i anlægsregnskabet tilføres kassen.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Ad 1 + 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Ad 1+2

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Center for Plan, Teknik og Erhverv fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Kommunal svømmehal:

  Anlægsbevilling:  69.094.897 kr.

  Anlægsudgift:  69.094.822 kr.

  Mindre forbrug:               75 kr.

  Anlægsudgiften har som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 69.09.822 kr., hvilket er 75 kr. mindre end der er bevilliget.

  Anlægsbevillingen omfatter følgende:

  -         Anlæggelse af ny Svømmehal

  -         Udvidelse af svømmehal med mulighed for i fremtiden af etablere en vandrutsjebane

  -         Håndtering af forurening

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Mindreudgiften for Kommunal svømmehal tilgår kassen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

  Bilag

 • 21
  Anlægsregnskab LED belysning i kommunens bygninger
  Sagsid.: 21/8925

  RESUMÉ:

  Der aflægges anlægsregnskab for projektet LED belysning i kommunens bygninger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at anlægsregnskabet for LED belysning i kommunens bygninger godkendes.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Ad 1 + 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Ad 1+2

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Center for Plan, Teknik og Erhverv fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  LED belysning i kommunens bygninger:

  Anlægsbevilling:  5.500.000 kr.

  Anlægsudgift:  5.255.218 kr.

  Mindreforbrug:     244.782 kr.

  Anlægsbevillingen omfatter udskiftning samt opgradering af belysningen til LED i følgende bygninger:

  - Hollænderhallen

  - Kongelundshallen

  - Klub Elisenborg

  - Klub Krudthuset

  - Klub Sølyst

  - Strandengens SFO

  - Blushøj SFO

  - Nordstrandens SFO

  - Hollænderhuset

  - Sansehuset

  - Nordstrandens vuggestue

  - Sølyst vuggestue og børnehave

  - Dagplejen

  -Musikskolen

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 5.255.218 kr., hvilket er 244.782 kr. mindre end der er bevilliget.

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Mindreforbruget for LED belysning i kommunens bygninger er i forbindelse med budgetaftale 2022-2026 besluttet afsat til fjernelse af asfalt på klub Elisenborgs udearealer.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

  Bilag

 • 22
  Anlægsregnskab Modernisering af Hollænderhallen
  Sagsid.: 21/8902

  RESUMÉ:

  Der aflægges anlægsregnskab for projektet Modernisering af Hollænderhallen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at anlægsregnskabet for Modernisering af Hollænderhallen godkendes.
  2. at restforbruget dækkes af projektet genopretning af Hollænderhallen 2020.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Ad 1 + 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Ad 1+2

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Center for Plan, Teknik og Erhverv fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Modernisering af Hollænderhallen:

  Anlægsbevilling:  14.800.000 kr.

  Anlægsudgift:  14.890.297 kr.

  Merforbrug:          90.297 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 14.890.297 kr., hvilket er 90.297 kr. mere end der er bevilliget.

  Følgende arbejder er udført under anlægsbevillingen:

  -         Efterisolering af facaderne på idrætshallen samt etablering af vinduer mod nord

  -         Etablering af ekstra flugtvej fra idrætshallen

  -         Udskiftning af vinduer, renovering af facader samt ombygning af tagudhæng på de lave bygninger samt biblioteksbygningen.

  -         Renovering af vægoverfalder i idrætshallen samt gangarealer

  -         Etablering af vindueshuller fra gangarealerne ind til hallen samt udskiftning døre.

  -         Opsætning af akustikregulering på vægge i idrætshallen

  -         Renovering af lofter og gulve i gangarealerne

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Merudgiften for Modernisering af Hollænderhallen dækkes af anlægsprojektet Genopretning af Hollænderhallen 2020, hvor der er et mindre forbrug på 96.380 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2021.

  Bilag

 • 23
  Anlægsregnskab SFO ombygning
  Sagsid.: 21/8901

  RESUMÉ:

  Der aflægges anlægsregnskab for projektet SFO ombygning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at anlægsregnskabet for SFO ombygning godkendes.
  2. at restforbruget dækkes af projektet genopretning af bygninger 2021.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Ad 1 + 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Ad 1+2

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Center for Plan, Teknik og Erhverv fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  SFO ombygning:

  Anlægsbevilling:  2.477.375 kr.

  Anlægsudgift:  2.666.652 kr.

  Merforbrug:      189.277 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 2.666.652 kr., hvilket er 189.277 kr. mere end der er bevilliget.

  Følgende arbejder er udført under anlægsbevillingen:

  - Ombygning af Sølyst SFO til vuggestue

  - Akustikregulering, SFO Tulipanen og Kirkevejens SFO

  - Solafskærmning, SFO Tulipanen

  - Nye gulve samt malerbehandling i udvalgte rum

  - Ekstra garderobeskabe, Kirkevejens SFO

  - Renovering af toiletter, Hartkorns SFO

  - Ombygninger i køkken, Hartkorns SFO

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Merudgiften for SFO ombygning foreslås finansieret af anlægsprojektet Genopretning af bygninger 2021, da dele af arbejderne, som er udført under projektet, kan sidestilles med arbejdet, som normalt bliver udført under denne pulje.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

  Bilag

 • 24
  Anlægsregnskab Udearealer på skoler, helhedsplan
  Sagsid.: 21/8926

  RESUMÉ:

  Der aflægges anlægsregnskab for projektet Udearealer på skoler, helhedsplan.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at anlægsregnskabet for Udearealer på skoler, helhedsplan godkendes.
  2. at merforbruget dækkes af projektet Legepladser renovering 2020.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Ad 1+2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Ad 1+2

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Center for Plan, Teknik og Erhverv fremlægger regnskab for følgende anlægsbevilling.

  Udearealer på skoler, helhedsplan:

  Anlægsbevilling:  8.995.084 kr.

  Anlægsudgift:  9.054.931 kr.

  Merforbrug:        59.846 kr.

  Anlægsudgiften har, som det fremgår af regnskabet, beløbet sig til 9.054.931 kr., hvilket er 59.846 kr. mere end der er bevilliget.

  Følgende arbejder er udført under anlægsbevillingen:

  St. Magleby skole

  -         Kunstgræsbane

  -         Multibane på asfalt

  -         Parkour område med balancebomme og kolbøttestænger

  -         Basket område

  -         Løbebane og springgrav

  -         Boldmure og trapper til ophold

  Nordstrandsskolen

  -         To beachvolley baner på sand

  -         Multibane og basket bane med gummibelægning

  -         Løbebane og publikum zone med bænke

  -         Rutsjebaner

  Dragør skole

  -         Boldbur

  -         Klatrestativ med gummibelægning

  Anlægsregnskabet er udarbejdet i henhold til Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Merudgiften for Udearealer på skoler, helhedsplan foreslås finansieret af anlægsprojektet Legepladser renovering 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kasse- og regnskabsregulativ.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By-, og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

  Bilag

 • 25
  Anmodning om godkendelse af SMOKAs køb af bygning
  Sagsid.: 22/1651

  RESUMÉ:
  Som medejer af Amager ressourcecenter (ARC), skal der tages stilling til udvidelsen af SMOKA’s (Storkøbenhavns Modtagestation for Olie og Kemikalie Affald) faciliteter. SMOKA oplever i disse dage en stor vækst, hvorfor de ønsker at udvide deres faciliteter ved at erhverve en bygning for 2.250.000 kr.

  Dette skal godkendes af ARCs ejerkommuner, heraf Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune, i medfør af vedtægten for ARC, godkender at ARC kan indgå købsaftale på bygning til SMOKA på i alt 2.250.000 kr.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  SMOKA (Storkøbenhavns Modtagestation for Olie og KemikalieAffald) er et samarbejde mellem ARC og Vestforbrænding, der håndterer farligt affald for ARC og Vestforbrænding samt for de 23 kommuner, som ejer henholdsvis ARC og Vestforbrænding.

  SMOKA ligger på Prøvestenen og oplever en markant vækst, der vurderes at fortsætte i de kommende år. Behov for areal og faciliteter til håndtering af farligt affald og mandskab samt mulighed for at erhverve en bygning på et naboareal har givet anledning til at rejse sagen.

  Købet vedrører en bygning, der erhverves for 2.250.000 kr. Finansiering af køb og efterfølgende omkostninger til ombygning m.v. sker inden for SMOKAs eksisterende budget.

  I henhold til ARCs vedtægter § 11, stk. 5 kræver køb af fast ejendom godkendelse i alle ejerkommuner, heraf Dragør Kommune.

  Til orientering kan oplyses, at Vestforbrænding, hvor vedtægterne ikke kræver de enkelte kommuners godkendelse, har godkendt købet betinget af endelig godkendelse i ARC-regi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Affaldsområdet er et ”Hvil-i-sig-selv” område det vil sige, at indtægter og udgifter modsvare hinanden. Hvis der skulle komme en udgift i forbindelsen med garantien, så skal udgiften afholdes over Dragør Kommunes renovationsbudget, som er takstfinansieret.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 24. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

 • 26
  Vilkår for udendørsservering på vejareal efter høring
  Sagsid.: 20/4339

  RESUMÉ:

  Forslag til vilkår for udendørsservering på vejareal har været i høring. Høringssvarene foreslås drøftet. Herunder specifikt om vintersæson skal tillades, om reklame på parasolkanter skal tillades samt om maksimal højde på planter skal skærpes til 1,0 meter og om planteart skal præciseres. Forslaget til vilkår foreslås i forlængelse heraf vedtaget med eventuelle rettelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Vilkår for udendørsserveringer på vejareal godkendes med enten

  A) tilladelse til reklamer på parasolkanten som i forslaget eller

  B) at der ikke må være reklame på parasolkanten

  1. at Vilkår for udendørsserveringer på vejareal godkendes med enten

  C) at plantekasser, krukker og lignende max. må være 1,2 meter høje inklusiv planter eller

  D) at plantekasser, krukker og lignende max. må være 1,0 meter høje inklusiv planter

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 09-03-2022

  Forslag fra T om, at affaldsbeholdere nævnes under inventar sammen med borde og stole:

  ”Inventar

  Borde og stole

  Design og udseende skal tilpasses områdets æstetik og kultur og have en let og luftig karakter. Inventaret skal bestå af flytbare borde, stole eller mindre bænke efter aftale. Inventar i signalfarver samt plastikmøbler i blød plast godkendes ikke. ”                           

  For stemte:  4 (A+C+T)

  Imod stemte:  

  Undlod at stemme: 3 (V+L)

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Forslag fra T om, at ’eventuelt’ fjernes i følgende sætning: Kopi af tilladelse og evt. tegning skal altid være tilgængelig og kunne fremvises ved tilsyn (fordi en nøjagtig tegning af det tilladte areal, ned på mm, tilsyneladende er det, der får tingene til at glide i KK).

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Forslag fra T om, at det præciseres, at reglerne for inventar i ydersæsonen kun gælder inventar langs husfacader, og at inventar på Neels Torv, Nordre Væl og Badestuevælen ikke tillades i uge 45-10.

  For stemte:  1 (T)

  Imod stemte: 3 (A+C) 

  Undlod at stemme: 3 (V, L)

    

  Faldet.

  Afstemning om punkt 1.B

  For stemte:  6 (A+C+T+V)

  Imod stemte: 1  (L) 

  Undlod at stemme:

  Anbefales overfor ØU/KB

  Punkt 2.D anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Anbefalet tillægsforslag fra KBEU:

  Anbefales over for KB.

  Tillægsforslag fra T:

  Det præciseres, at reglerne for inventar i ydersæsonen kun gælder inventar langs husfacader, og at inventar på Neels Torv, Nordre Væl og Badstuevælen ikke tillades i uge 45-10.

  For stemte: 4 (A+L+T+V)

  Imod stemte: 3 (C)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  Anbefaling fra KBEU (ad 1B):

  For stemte: 6 (A+C+T+V)

  Imod stemte: 1 (L)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB. 

  Anbefaling fra KBEU (ad 2D):

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:
   

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 16. december 2021, at administrationens udarbejdede forslag til Vilkår for udendørsservering på vejareal (bilag 1) skulle sendes i høring blandt de erhvervsdrivende med udendørsservering, Beboerforeningen for Dragør gamle By, Gadelauget samt Dragør Bevaringsnævn.

  Der er modtaget høringssvar fra Beboerforeningen for Dragør gamle By og fra Dragør Bevaringsnævn (bilag 2, 3 og 4). Der er efterfølgende den 24. februar 2022 modtaget bemærkninger fra Gadelaget. Det har ikke været muligt at nå at behandle deres bemærkninger i denne sag, men bemærkningerne er vedlagt i bilag 5.

  Høringssvar fra Beboerforeningen for Dragør gamle By:

  I forhold til forslaget til vilkår for udendørsservering spørger Beboerforeningen til, om vilkårene kun gælder for serveringssteder med alkoholbevilling. Administrationen kan oplyse, at vilkårene tænkes at gælde for alle forretninger med bevilling (tilladelse) til servering.

  Beboerforeningen ønsker ikke, at der tillades udendørsservering i perioden uden for hovedsæsonen uge 12 til 43. Beboerforeningen ønsker ro hen over det sene efterår, jul og vinter. Administrationen skal foreslå, at dette drøftes.

  Endvidere undrer Beboerforeningen sig over tilladelse til reklamer på parasoller og henviser til, at det offentlige rum bliver en form for reklamesøjle, der bortleder blikket fra byens fine bevaringsværdige rum. Se i øvrigt også omstående fra Dragør Bevaringsnævn.

  Høringssvar fra Dragør Bevaringsnævn:

  Bevaringsnævnet gør opmærksom på, at der på side 3 under Reklamer står, at man ikke må opstille attrapper, reklameparasoller... Imens der på side 3 under Parasoller står, at man gerne må sætte restaurantens navn eller logo og eventuel reklame i parasolkanten.

  Bevaringsnævnet ønsker dette præciseret og anbefaler, at der i et bevaringsværdigt miljø som Dragør gamle By ikke tillades reklamer på parasolkanterne. Administrationen foreslår, at dette punkt drøftes særskilt for beslutning, jf. også høringssvaret om reklame fra Beboerforeningen.

  Endvidere er Bevaringsnævnet betænkelig ved, om tilladelser til at efterlade inventar stående på det tildelte areal pænt samlet uden for åbningstid i sæsonen vil kunne udvikle sig til et udendørs møbelmagasin. Administrationen ser det som en videreførelse af nuværende praksis, der grundlæggende har fungeret. Og med de nye vilkår kan håndhævelse af, at inventar fjernes uden for sæsonen sikre mod udendørs møbelmagasiner.

  Dragør Bevaringsnævn har i et supplerende høringssvar anbefalet, at der anføres begrænset størrelse på parasolkanter. Dette for at mindske de eventuelle reklameblokke, der vil kunne opstå på områderne, hvis ikke Bevaringsnævnets anbefaling om forbud mod reklame følges.

  Endvidere foreslår Bevaringsnævnet, at der kommer retningslinjer for affaldsbeholdere. Det er dog ikke administrationens indtryk, at affaldsbeholderes udseende, placering eller størrelser hidtil har været genstand for problemer. Administrationen vil umiddelbart ikke lægge op til regulering heraf.

  Bevaringsnævnet mener, at planter bør reguleres til 1 meter i højden i stedet for som foreslået i vilkårene en højde på 1,2 meter. Dette for at sikre udsyn fra serveringsområdet og for at sikre, at planter ikke bliver en afskærmning, der resulterer i lukkede serveringsområder.

  Endelig anbefaler Bevaringsnævnet, at beplantningens art præciseres, så der bliver tale om arter af hjemmehørende karakter. Bevaringsnævnet henviser til lokalplan 25 for Dragør gamle by, § 8.2, hvori omtales plantning af vækster på gadeareal umiddelbart langs vejskel efter lokal tradition, såsom roser og stokroser og lignende…. Stedsegrønne vækster må ikke plantes, og bede må ikke anlægges. Som Bevaringsnævnet også oplyser, så er temaet Beplantning ikke berørt i lokalplan 3 for Kongevejsområdet omend temaet alt andet lige gælder for plantning i gadearealet på Badstuevælen. Administrationen kan dog ikke anbefale at indføre regulering af anvendte plantearter i krukker og plantekasser i forbindelse med udendørsserveringer.

  Administrationen vil til et senere møde få klarlagt muligheden og pris for at flytte ledelinje forløbet på Neels Torv, for at skabe mulighed for at butikkerne kan få bedre plads til udendørsservering. Endvidere vil til et senere møde blive fremlagt mulighederne for stadebetaling.

  LOVE/REGLER:

  Lov om offentlige veje og Privatvejsloven samt i medfør af disse Bestemmelser for brug af vej- og parkareal i Dragør Kommune.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forslag til vilkår for udendørsservering har været i høring blandt de erhvervsdrivende med udendørsservering, Beboerforeningen for Dragør gamle By, Gadelauget samt Dragør Bevaringsnævn. Der er modtaget høringssvar fra Beboerforeningen og Bevaringsnævnet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

  Bilag

 • 27
  Bevilling fra Novo Nordisk fonden - Naturfagligt forløb
  Sagsid.: 21/3459

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune modtager en bevilling fra Novo Nordisk fonden, der løber over de kommende 3 år på kr 2.947.600 til et naturfagligt forløb til SFOérne, og udvalget skal bekræfte frigivelsen af midlerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -1.411.000 kr. og udgifter på 1.411.000 kr. til skoleområde.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-03-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har modtaget 2.947.600 kr. i bevilling fra Novo Nordisk Fonden til Byg Din Egen Månebase – et naturfagligt forløb til SFO’er og KKFO’er. Arbejdet løber fra januar 2022 til august 2024 og sker i tæt samarbejde med Pia Maria Lie Consulting, Tina Ibsen Formidling, Pilot Film og Københavns Kommune.

  Månen er vores nærmeste nabo og det mest lysende objekt på nattehimlen. Det er den eneste klode uden for Jorden, som vi mennesker har besøgt, men det er snart 40 år siden, at den sidste Apollo astronaut forlod Månen. Inden for de næste 5-10 år vil vi opleve, at mennesket vender tilbage til Månen. Der arbejdes intenst på dette i både Europa, USA og Kina. De første missioner bliver kortere ophold på Månen, men vi kommer til at opleve permanente bosættelser på vores naboklode inden for en overskuelig fremtid. Derfor er Månen og bemandede missioner hertil, et højaktuelt emne som kommer til at præge forskning og udvikling de næste årtier.  Ved at bruge Månen som rammefortælling, ønsker Center for Børn, Skole og Pædagogik i Dragør Kommune at bruge denne fortælling som en krog til et naturvidenskabeligt forløb til vores tre SFO’er i kommunen. Vi ønsker at udvikle et spændende naturfagligt forløb, der kan understøtte pædagogerne og motivere børnene i deres fritid. Samtidig vil forløbet understøtte pædagogerne i deres arbejde med indsatsområderne Natur og Science, ved brug af kreative arbejdsmetoder.


  I Dragør kommune blev der i 2019 udarbejdet en Naturfagsstrategi, hvor indsatsområder og anbefalinger er i tråd med den nationale naturvidenskabsstrategi. Dragør kommune ønsker at søsætte naturfaglige projekter, der kan være med til at give børnene, i både skole og institutioner, en mere motiverende, alsidig og varieret hverdag, for på sigt at gøre dem endnu bedre i stand til at træffe informerede valg for deres videre liv og uddannelse. 

  Dragør kommune ønsker at styrke det pædagogiske personale på kommunens SFO’er, der har behov for en særlig indsats i forhold til at kunne løfte intentionerne i kommunens naturfagsstrategi. De har brug for naturfaglig viden samt motivation og inspiration til, hvordan de kan udvikle og arbejde med naturfaglige forløb, der kan skabe interesse for naturfagene og styrke børnenes naturfaglige kompetencer.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Atder gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -1.411.000 kr. og udgifter på 1.411.000 kr. til skoleområdet. Midlerne skal anvendes til ansættelse af nye lærere i folkeskolen og på Ungdsomsskolen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

 • 28
  Bevilling fra Realdania - Opfølgningsstøtte til indeklima
  Sagsid.: 18/3977

  RESUMÉ:

  Realdania har besluttet at bevillige op til kr. 100.000som opfølgningsstøtte til Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -100.000 kr. og udgifter for kr. 100.000 til skoleområdet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-03-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Realdania har bevilget op til kr. 100.000som opfølgningsstøtte til Dragør Kommune. Opfølgningsstøtten skal anvendes til workshops med fokus på forankring og tilpasning af læringsmiljøer og koncepter, som blev udviklet og afprøvet som led i den oprindelige indeklimastrategi, der blev udarbejdet i 2019. Tilsagnet om bevilling er tidsbegrænset og udløber den 31. december 2022.

  Pilotkommune – skolernes indeklima

  I 2019 blev Dragør Kommune udvalgt som pilotkommune i Realdanias indsats vedr. skolernes indeklima. En indsats, der havde til formål at skabe bedre læring og trivsel børnene i skolen. I den forbindelse samarbejder Dragør Kommune med arkitektfirmaet Arkitema om realiseringen af pilotprojektet. Det er i forlængelse af dette at Dragør kommune har fået oprølgningsstøtten.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  At der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på -100.000 kr. og udgifter på 100.000 kr til skoleområdet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

 • 29
  Kvalitetsrapport folkeskolerne 2021
  Sagsid.: 21/9377

  RESUMÉ:

  Udvalget skal drøfte udviklingen i Dragørs skoler, og godkende kvalitetsrapporten for folkeskolerne 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at kvalitetsrapporten for Dragørs folkeskoler 2021 godkendes.
  2. at udvalget tager skolebestyrelserne og FEDK’s udtalelser til efterretning.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-03-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kvalitetsrapporten giver en status på, hvordan skolerne i Dragør klarer sig på udvalgte parametre set i forhold til nationale og kommunale målsætninger. Rapporten er udarbejdet af Center for Børn, Skole og Kultur i samarbejde med de tre folkeskoler og Ungdomsskolen og omhandler senest afsluttede skoleår, skoleåret 2020/21.


  Indtil 2021 har det været lovkrav, at der laves kvalitetsrapport, hvad en kvalitetsrapport skal indeholde samt at en kvalitetsrapport skal godkendes af Kommunalbestyrelsen senest 31. marts hvert 2. år. Regeringen har i 2021 slækket på dette krav og givet øgede frihedsgrader til, at det nu lokalt kan vælges, om der skal laves en kvalitetsrapport.

  Kvalitetsafrapporteringen for skoleåret 2020/21 består af en samlet rapport for alle tre skoler. Rapporten har til hensigt at give en helhedsorienteret forståelse af skolevæsnet, hvor der ikke alene tages udgangspunkt i overordnede tal for karakterudvikling, resultater af trivselsmålinger mv., men også i kvalitative data fra fokusgruppeinterview med eleverne, observationer fra skolerne mv. De flere tilgange til at forstå Dragørs skolevæsen anno 2021 har til formål, at kvalitetsrapporten i højere grad er brugbar for skolerne og rapporten mere indsigtsfuldt kan anvendes i en ledelsesmæssig kontekst og drøftelse af skolens og skolevæsnets prioriteringer. Desuden gør det forhåbentlig også kvalitetsrapporten mere interessant at læse fra et politisk perspektiv.

  Konklusioner i kvalitetsrapporten 2021

  På baggrund af både kvalitative og kvantitative datakilder kan konklusionen af kvalitetsrapporten sammenfattes i følgende fire overskrifter:

  • Varieret undervisning skaber motivation og læring
  • Stadig brug for forbedring af indeklima og øvrige fysiske rammer
  • De voksne er afgørende for elevernes trivsel, læring og dannelse
  • Alle skal kæmpe imod ensomhed og isolation

  Kvalitetsrapporten danner grundlag for en ledelsesdialog og efterfølgende kvalitetsudvikling på skolerne, med udgangspunkt i skolepolitikken der blev vedtaget i 2021. Fælles prioriteringer for skolevæsnet formaliseres i Kommuneplanen for skolevæsnet, der udarbejdes i det tidlige forår 2022, og afspejles også i prioriteringer på den enkelte skole.

  Kvalitetsrapporten er vedlagt i sin fulde længde som bilag, sammen med to supplerende bilag ’samlede observationer’ og ’trivselsmålingen fulde besvarelser’.

  Til sidst i kvalitetsrapporten er tilføjet udtalelser fra skolebestyrelserne og fra FEDK.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Skolebestyrelserne og FEDK har haft perioden fra 27.01. til 25.02 til at lave en udtalelse, der fremgår i sidste afsnit i kvalitetsrapporten 2021.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Skolepolitikken 2021-2025.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. marts 2022.
  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.
  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

  Bilag

 • 30
  Pulje til bøger til dagtilbudsområdet
  Sagsid.: 21/8015

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har modtaget 90.000 kr. fra Slots- og Kulturstyrelsen til indkøb af bøger til dagtilbudsområdet i 2022. Udvalget skal bekræfte frigivelsen af midlerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på – 90.000 kr. og udgifter på 90.000 kr. til dagtilbudsområdet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10-03-2022

  Anbefales over for ØU.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Godkendt.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune modtog den 8. december 2021 tilsagn fra Slots- og Kulturstyrelsen om, at kommunen vil modtage 90.000 kr. til indkøb af bøger til dagtilbudsområdet i 2022.

  Tilskuddet modtages fra Slots- og Kulturstyrelsens BOGglad-pulje. Puljen har til formål at understøtte og stimulere børns adgang og lyst til litteratur, ved at materialer indkøbes, aktiveres og gøres let tilgængelige i børnenes hverdag. Målet er, at børnene skal opleve, at læsning og lytning af litteratur er en sjov og meningsfuld aktivitet på linje med dagtilbuddenes øvrige aktiviteter.

  Desuden er formålet med BOGglad-puljen at styrke det lokale samarbejde mellem biblioteket og de deltagende dagtilbud, og give grobund for mere varige samarbejdsrelationer.

  Bog-kanon til dagtilbudsområdet
  Med tilskuddet fra BOGglad puljen vil repræsentanter fra dagtilbudsområdet indgå et samarbejde med biblioteket, og i fællesskab udvikle en bog-kanon bestående af i alt 20 bøger, som alle børn på 0-6 års området vil blive præsenteret for i løbet af deres institutionsliv i Dragør Kommune.

  Til bøgerne fra bog-kanonen vil desuden knyttes aktiviteter, som på forskellig vis understøtter arbejdet med sprogstimulering og litteraturformidling i de enkelte dagtilbud og på tværs af området.

  LOVE/REGLER:

  Bevillingen fra Slots- og Kulturstyrelsen er omfattet af reglerne i bekendtgørelse nr. 1479 af 22. december 2014 om regnskab og revision af projekt- og aktivitetstilskud fra

  Kulturministeriet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  At der gives en budgetneutral tillægsbevilling med indtægter på – 90.000 kr. og udgifter på 90.000 kr. til dagtilbudsområdet. Midlerne skal anvendes til bøger til dagtilbudsområdet i første halvår af 2022.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Bilag

 • 31
  Overførsel af opgaver i det forpligtende samarbejde
  Sagsid.: 21/8929

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til ikrafttrædelsestidspunkt for overførsel af opgaver til Tårnby Kommune i det forpligtende samarbejde og godkendelse af revideret delaftale 5 på voksenområdet med tilhørende betalingsaftale.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at overførslen af opgaver til Tårnby Kommune formelt træder i kraft pr. 1. maj 2022 således at ændringerne kan offentliggøres,

  2. at delaftale 5 med tilhørende betalingsaftale godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  April 2021 meddelte Indenrigs- og Boligministeriet dispensation til, at Dragør Kommune uanset det forpligtende kommunale samarbejde med Tårnby Kommune selv kunne varetage en række opgaver omfattet at samarbejdet.

  På kommunalbestyrelsens møde i december 2021 blev det besluttet, atDragør og Tårnby anmoder Indenrigs- og Boligministeriet om tilladelse til ikke at udnytte dispensationen, således at opgaverne efter lov om specialundervisning for voksne og opgaverne efter servicelovens §§ 85 og 97 hurtigst muligt overgår til Tårnby som en del af opgaverne i det eksisterende forpligtende samarbejde. Årsagen er, at Dragør Kommune ikke kan rekruttere de rette kompetencer til at varetage opgaverne.

  Administrationen blev endvidere bemyndiget til at indlede forhandlinger med Tårnby om en tilpasning af de eksisterende del- og betalingsaftaler svarende til de konkrete opgaver som ønskes overført til det forpligtende samarbejde med Tårnby.

  Ministeriet har medio marts 2022 givet tilladelse til, at opgaverne fremover på ny varetages af Tårnby Kommune på vegne af Dragør Kommune. Det er en betingelse fra ministeriets side, at den ændrede arbejdsdeling offentliggøres af Dragør Kommune forud for ikrafttræden.

  Delaftale 5 - Sociale Personsager og Forsyning på voksenområdet er tilføjet §§ 85 og 97 og specialundervisning for voksne. Desuden er den eksisterende betalingsaftale gældende pr. 1. januar 2022 opjusteret med 0,909 normering (fra 2,714 årsværk til 3,623 årsværk). Det betyder på udgiftssiden, at betalingsaftalens bruttoløn stiger fra 1.455.609 kr. til 1.890.941 kr. og overhead stiger fra 373.032 kr. til 498.248 kr., i alt en samlet stigning på 560.548 kr.

  Administrationen anbefaler, at tilladelsen fra ministeriet til at Tårnby igen kan varetage de beskrevne opgaver formelt træder i kraft pr. 1. maj 2022 således at ændringerne kan offentliggøres i overensstemmelse med vilkårene fra ministeriet.

  Endvidere anbefaler administrationen at delaftale 5 med tilhørende betalingsaftale godkendes.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

  Bilag

 • 32
  Ændring af kommunalbestyrelsens forretningsorden
  Sagsid.: 22/375

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til ændring af kommunalbestyrelsens forretningsorden.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at de foreslåede ændringer drøftes og eventuelt suppleres af yderligere ændringer for endeligt at forelægges kommunalbestyrelsen til godkendelse i april 2022.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Anbefales over for KB med ændring af afsnit 7 til:

  ”Borgmesteren, udvalgsformanden, stilleren af et medlemsforslag eller det medlem, der har standset et forslag kan holde et indledende oplæg på op til 5 minutter. Derefter har hvert parti mulighed for et hovedindlæg på 3 minutter og den efterfølgende debat kan hvert medlem have kortere indlæg af 1 minuts varighed.

  Borgmesteren giver taletiden i den rækkefølge man anmoder om ordet. Borgmesteren skal dog tildele ordet til repræsentanter fra partier og løsgængere, der ikke har haft ordet til den pågældende sag, før øvrige talere i den orden, hvori de anmoder om det. Borgmesteren kan herudover ændre rækkefølgen for at bringe meningsudvekslinger om bestemte punkter til afslutning, eller hvor praktiske hensyn i øvrigt taler derfor. Talerne må ikke afbrydes af andre end borgmesteren. Det er ikke tilladt at tiltale nogen direkte under forhandlingerne, ligesom omtale af kommunalbestyrelsens medlemmer skal ske ved benyttelse af både fornavn og efternavn. Borgmestre og udvalgsformænd benævnes med den officielle titel. Såfremt partier, der ikke har haft ordet, indtegner sig efter talerlisten er lukket, får de ordet”.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsens forretningsorden er ikke for nylig blevet opdateret og administrationen har udarbejdet en udgave hvor samtlige rettelser fremgår med rødt.

  Foruden stavefejl har administrationen slettet afsnit som ikke længere giver mening på grund af den teknologiske udvikling, eksempelvis afsnittene:

  ”Kommunalbestyrelsen kan give pressens repræsentanter en personlig tilladelse til at optage lyden fra hele mødet eller under behandling af bestemte emner på dagsordenen, under den forudsætning, at lydoptagelsen kun benyttes som internt hjælpemiddel for pressen. Yderligere udnyttelse af lydoptagelserne kræver kommunalbestyrelsens tilladelse”.

  ”Når en sag er optaget på dagsordenen for et ordinært møde, skal det fornødne materiale til sagens bedømmelse – medmindre det forinden er tilsendt medlemmerne – være tilgængeligt på kommunekontoret i mindst 3 hverdage inden mødet, heraf mindst 1 dag i tidsrummet kl. 16-24. En fortegnelse over sagerne skal samtidig være fremlagt”.

  ”Ved indkaldelse til ekstraordinært møde giver borgmesteren i videst muligt omfang medlemmerne underretning om de sager, der skal behandles på mødet”.

  ” Når en sag undergives to behandlinger, skal dens dokumenter efter 1. behandling så vidt muligt fremlægges til eftersyn for medlemmerne eller cirkulere blandt disse”.

  Herudover er der enkelte mindre rettelser i § 7 stk. 2, §§ 10 og 14 som fremgår af bilaget.

  Det anbefales, at de foretagne ændringer drøftes og eventuelt suppleres med øvrige ændringer. Sagen vil herefter blive fremlagt til godkendelse i kommunalbestyrelsen i april 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Bilag

 • 33
  Forslag fra C - møde med Strandparken
  Sagsid.: 22/1024

  RESUMÉ:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Godkendt.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Nicolaj Bertel Riber (A).

  Mia Tang (C) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Theis Guldbech (C) var indkaldt som stedfortræder for Jan Madsen (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgmester Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 3. januar 2022 anmodet om at få følgende på dagsordenen:

  ” Borgmesteren foreslår, at udvalget drøfter om udvalget ønsker at afholde møde med formanden for boligselskabet Strandparken.

  Formanden for Strandparken har i mail af 20. januar til fire af Økonomiudvalgets medlemmer forespurgt om muligheden for afholdelse af møde. Borgmesteren har efterfølgende haft et møde med formanden, hvor bl.a. seneste beslutning om fortsat anvendelse af kommunens grund i Rødtjørnen blev drøftet. På baggrund af forespørgslen anmodes udvalget om, at forholde sig til, hvorvidt der på nuværende tidspunkt ønskes yderligere møder mellem formanden og Økonomiudvalget.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022

 • 34
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Administrationen meddelte, at der har været afholdt samtaler til stillingen som Borgerrådgiver, og der vil blive indstillet en ansættelse til udvalget.

 • 35
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 25-03-2022

  Intet.