Skip navigationen

Referat af tillæg til ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 31. marts 2022 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Kenneth Gøtterup (C), Flemming Blønd (L), Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra: Ole H. Hansen (A)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt

Lisbeth Dam Larsen (A) deltog i stedet for Ole Hansen (A).
 • 1
  Fordrevne borgere fra Ukraine - mandat til administrationen
  Sagsid.: 22/2176

  RESUMÉ:

  Udlændinge- og Integrationsministeriet har meddelt, at den procentvise fordeling til Dragør Kommune er 35 personer med opholdstilladelse forudsat at der kommer 10.000 fordrevne ukrainere til Danmark og 70 personer forudsat der kommer 20.000 fordrevne ukrainere. Regeringen har dog meldt ud, at man forbereder sig på, at der kommer 100.000 ukrainere med opholdstilladelse. Denne sag omhandler stillingtagen til administrationens videre håndtering af modtagelse af forventede flygtninge fra Ukraine.

  INDSTILLING:
   

  Administrationen indstiller,

  1. at der gives mandat til, at forvaltningen indgår aftale om husly ud fra følgende prioritering: 1) Pavillioner ved Halvejen, 2) Dragør Badehotel 3) Baggersmindelejren 4) Høgevænget 5) Kongelundshallen og 6) Asylgrunden,
    
  2. at der onsdag den 6. april kl. 16.00 afholdes møde i Økonomiudvalget om ressourceallokering til personale forbundet med håndtering af fordrevne ukrainere.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 31-03-2022

  Ad 1:

  For stemte: 6 (A+C+L+V)

  Imod stemte: 1 (T)

  Undlod at stemme:

  Liste T begærede sagen hævet til KB med tilføjelsen, at Dragør Kommune hurtigt inddrager borgerne i, hvor vidt nogle af flygtningene kan indkvarteres i private hjem, og at kommunikationen med andre frivillige intensiveres.

  Ad 2:

  Godkendt med ændring af tidspunktet til kl. 20, onsdag den 6. april.

  Lisbeth Dam Larsen (A) deltog i stedet for Ole H. Hansen (A).

  SAGSFREMSTILLING:

  Som tidligere oplyst i sag på ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 15. marts 2022, ejer Dragør Kommune ikke ejendomme som umiddelbart kan tages i brug til beboelse.

  Administrationen har på nuværende tidspunkt følgende lokationer i spil; Pavillonerne på Halvejen, Baggersmindelejren, den tidligere institution på Høgevænget, Kongelundshallen, og det tidligere asylcenter i Kongelunden (Asylgrunden).

  Forvaltningen har henvendt sig til KL, Udlændingestyrelsen og Bolig- og Planstyrelsen jævnfør vedlagte bilag 2, 3 og 4. Det er indtil videre meddelt fra Bolig- og Planstyrelsen, at der kan gives fornyet dispensation til anvendelsen af pavillonerne til nye, nyankomne ved Halvejen efter en høring. Forvaltningen har fremsendt supplerende materiale til brug for behandlingen af spørgsmålet om dispensation for støjkonsekvenszonen.  

  Parallelt hermed skal de nødvendige myndighedsforhold afklares,

  Pavillonerne på Halvejen.

  Der er på nuværende tidspunkt fem ledige boliger, som umiddelbart kan benyttes under den dispensation som gælder frem til august 2022.

  Dragør Badehotel

  Dragør Badehotel har oplyst, at de kan modtage 20 personer fordelt på 10 dobbeltværelser.

  Hotellet vil udstyre værelserne med kogeplader og sengetøj og sørge for, at der er rengøringsfaciliteter til rådighed for beboerne.

  Økonomien ved denne løsning er beskrevet i bilag 1.

  Baggersmindelejren.

  Som udgangspunkt kan der huses 70-100 personer.

  Der er et industrikøkken, et mindre køkken og tekøkkener i barakkerne – men der kan ikke laves rigtig mad i tekøkkenerne. Køkkenet er ikke godkendt efter fødevarestyrelsens regler.

  Der er puder og dyner, men ikke sengelinned, håndklæder og viskestykker. Der er ikke vaskeri.

  Der er to pavilloner med seks værelser og fire senge i hver. I alt 48 senge i barakker.

  Dertil kommer fire lejligheder. I hver lejlighed var der tre værelser med to senge, undtagen i den ene lejlighed hvor der kun var to værelser. I alt 22 senge.

  Sengepladser på nuværende tidspunkt i alt 70.

  Der kan godt laves skalerbare løsninger, hvor der lejes en mindre del og så øges kapaciteten med tiden.

  Der skal formentlig være personale i form af opsyn/pedel.

  Den nærmere økonomi ved denne løsning er beskrevet i bilag 1.

  Den tidligere institution på Høgevænget.

  Høgevænget kan ved ombygning bringes i stand til husning af 55 familiepladser. Der skal foretages rengøring og oprydning. Der skal udskiftes børnetoiletter som kan anvendes af voksne og der skal etableres brusebade samt opsætning af skillevægge. Der skal indkøbes hårde hvidevarer og udskiftes en del knuste ruder samt indkøbes nødvendigt inventar.

  Udgiften er nærmere beskrevet i bilag 1.

  Det tidligere asylcenter i Kongelunden.

  Der har været en foreløbig kontakt med ejeren af grunden.

  Ejer har – på baggrund af en henvendelse fra Udlændingestyrelsen – opfordret til, at kommunen går i dialog med styrelsen om et samarbejde.

  Der skønnes at ville kunne etableres 40 boliger med hver 2 dobbeltværelser.

  Udlændingestyrelsen forventer alene at skulle benytte faciliteterne i 6 måneder, hvorefter kommunen gradvist kan overtage boligerne.

  Økonomien forbundet med denne løsning er beskrevet i bilag 1.

  Kongelundshallen.

  Kongelundshallen kan evt. ved at indsætte skillevægge benyttes til midlertidigt ophold. Det er ikke afklaret hvad omkostninger ved etableringen af skillevægge og indkøb af senge mv vil koste.

  Fællesudgifter.

  Der vil formentlig være behov for personale til at varetage opsyn/pedelfunktion, hvis der skal huses mere end 20-30 beboere. Hertil kommer køkkenpersonel (gælder ved leje af Baggersmindelejeren) med mindre, der kan laves aftaler om, at køkkenet betjenes af beboerne. Der kan yderligere opstå behov for personale til behandling af borgere med traumer m.v. Hertil kommer udgifter til forplejning.

  På nuværende tidspunkt mobiliseres modtagelsen at borgere fra Ukraine på flere områder. Selve modtagelsen i kommunalt regi kræver tolkebistand for både at kunne forklare evt. børne- og sundhedsrelaterede problemstillinger, og ydermere er især skoleområdet nødsaget til at forberede en modtagelsesklassestruktur, der kan håndtere alt fra få til mange børn. Spørgsmålet foreslås drøftet på et særskilt møde i Økonomiudvalget den 6. april.

  Administrationens vurdering:

  Ud fra en samlet vurdering af usikkerheden omkring antallet og sammensætningen af ukrainere med opholdstilladelse der skal have husly m.v., kommunens evne til at kunne agere hurtigt, de foreløbige vurderingen af økonomien ved de enkelte løsninger vurderer administrationen, at det er mest hensigtsmæssigt at arbejde ud fra følgende prioritet

  1.  Brug af Pavillonerne ved Halvejen

  2.  Dragør Badehotel

  3.  Baggesmindelejeren (skalerbare løsning)

  4.  Høgevænget

  5.  Kongelundshallen

  6.  Asylgrunden

  Alt afhængigt af behovet, kan det være at administrationen vurderer at det til en start er mest rentabelt at indgå aftale med hotellet. Økonomien i forhold til leje af Baggersmindelejren forudsætter, at Dragør Kommune har behov for at leje et vist volumen af lejren.

  I forhold til Baggersmindelejren vil der blive søgt indgået en kontrakt, der muliggør en gradvis ibrugtagning af lejeren efterhånden som behovet opstår. Administrationen vender tilbage med en sag hvis det skulle vise sig muligt og nødvendigt at igangsætte en renovering af Høgevænget. 

  Endelig består der også muligheden for at tage imod tilbud fra private, der tilbyder at give fordrevne husly. Administrationen anbefaler ikke at denne løsning tages i brug som det første, da den kan give logistiske og ressourcemæssige udfordringer i forhold til institutioner samt kommunens mulighed for at reagere i forhold til eventuelle personlige udfordringer hos de enkelte fordrevne.

  LOVE/REGLER:

  Aktstykket og særloven. I henhold til begge reguleringer skal kommunerne kunne stille husly til fordrevne fra Ukraine.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De samlede udgifter til fordrevne borgere fra Ukraine, medfører i første omgang et ressourcestræk til ophold, forplejning mv.  Der kan desuden være enkeltstående udgifter, fx til sociale tilbud, som refunderes fuldt via statsrefusion. Finansieringsmodellen for langt hovedparten af udgifterne, vil dog være en anden. Kommunerne vil samlet set forhandle dækning af kommunernes samlede udgifter, ifbm. Økonomiforhandlingerne i maj og juni. Det betyder, at Dragør Kommune kan risikere, at være underkompenseret i forhold til de udgifter, der afholdes til fordrevne ukrainere.

  Det foreslås på den baggrund at udgifterne til fordrevne ukrainere i første omgang finansieres fra kassen, mod forventning om at beløbet dækkes ved midtvejsregulering (på baggrund af økonomiaftale). Hvis det i august viser sig, at Dragør Kommune er underkompenseret, udarbejder administrationen forslag til, hvorledes mankoen kan finansieres inden for rammen f.eks. via rammebesparelser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 31. marts 2022.

  Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen den 6. april 2022.

  Bilag