Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Onsdag den 6. april 2022 kl. 20:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Kenneth Gøtterup (C), Flemming Blønd (L), Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Ressourceallokering til personale forbundet med håndtering af fordrevne ukrainere
  Sagsid.: 22/2176

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler ressourceallokering til personale forbundet med håndtering af fordrevne ukrainere.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der afsættes 250.000 kr., til at håndtere modtagesituationen som koordinerende modtageværtsfunktion inkl. tolkekompetence tilknyttet Borgerservice og Ydelsesteamet frem til foreløbig den 1. december,
    
  2. at det i første omgang på børneområdet besluttes at håndteringen af op til ca. 15 børn på 0-6. årsområdet og op til ca. 15 skolebørn løses inden for områdets eksisterende ramme samt at forvaltningen har mulighed for at tilrettelægge pasning og undervisningen fleksibelt,
    
  3. at Økonomiudvalget forlægges en ny sag om ressourceallokering såfremt behovet opstår.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 06-04-2022

  Ad 1-3:

  Godkendt.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 06-04-2022

  Ad 1-3:

  Godkendt.

  René Bomholt (T) deltog i stedet for Ann Harnek (T).

  SAGSFREMSTILLING:

  Lovforslag L 145 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine, blev vedtaget i Folketinget den 16. marts 2022, og loven betyder bl.a., at ukrainere kan få opholdstilladelse, så de hurtigt kan komme i arbejde, uddanne sig eller starte i skole. Loven har som udgangspunkt en varighed på 2 år med mulighed for forlængelse. De ukrainske børn i skolealderen (6-17 år) skal således tilbydes skolegang.

  Dragør Kommunes andel af personer fordrevet fra Ukraine kendes ikke. I denne sagsfremstilling estimeres den til at være 35 ukrainere, heraf 15-20 børn og unge mellem 0-17 år. Der er mange usikkerheder forbundet med denne estimering, herunder også i hvilket tempi, flygtningene kommer til kommunen.

  Når personer der er fordrevet fra Ukraine får opholdstilladelse, overgår ansvaret for undervisning, pasning m.v. til kommunerne. Såvel voksne som børn skal behandles efter de regler som gælder alle borgere med lovligt ophold i Danmark. Børnene skal kunne blive passet og undervist jf. de almindelige regler herom.

  Loven om midlertidig opholdstilladelse til personer fra Ukraine fastlægger ikke finansieringsgrundlaget. Det er endnu ukendt, hvordan og i hvilket omfang kommunerne kompenseres for merudgifter til modtagelse af flygtninge fra Ukraine. Det bemærkes, at KL oplyser, at de direkte og afledte økonomiske konsekvenser af særloven, og presset på de kommunale serviceområder, vil indgå som tema i forhandlinger med regeringen om kommunernes økonomi for 2023.

  Hvordan kunne vi gøre det;

  1) Ind i eksisterende klasser/stuer (altså flere børn pr. klasse/stue)

  2) Samle ét sted, det kunne være et tomt klasselokale el på Baggersmindelejren.

  På nuværende tidspunkt mobiliseres modtagelsen af borgere fra Ukraine på flere områder. Selve modtagelsen i kommunalt regi kræver tolkebistand allerede fra ankomst, da der er registreringer i de brugte systemer samt anvisning, indkøb osv., men også for at kunne forklare evt. børne- og sundhedsrelaterede problemstillinger, og ydermere er skoleområdet nødsaget til at forberede en modtagelsesklassestruktur, der kan håndtere alt fra få til mange børn.

  Derfor er der som udgangspunkt frem til 1. december ansat en ukrainer, der har boet i Danmark nogle år og er læreruddannet, til den halve tid at være i Borgerservice-regi for at støtte indslusningen, og dels til at være halvtids tilknyttet skoleområdet, primært Dragør Skole, hvor DSA (Dansk Som Andetsprog) indsatsen er centreret. Indtil der nås en kritisk masse (8-10+), vil der være én samlet modtageklasse. Men det vil skulle suppleres med en mere praktisk og systemteknisk bistand, der kan fungere som koordinator for hele modtagelsen i en slags modtageværtsfunktion i bl.a. samarbejde med tolken.

  0-6 årsområdet:

  Der oprettes en modtagegruppe for ukrainske børn (ikke lovpligtigt). Modtagegruppen holder åbent 3 dage om ugen i 6-8 timer. Modtagegruppen koordineres af Støttekorpset, og besættes af medarbejdere fra Støttekorpset og fra de øvrige institutioner, afhængig af antal børn og hvilke dagtilbud børnene skal gå i senere. Alle ukrainske børn, der ankommer, tilbydes plads i gruppen.

  Modtagegruppen er således et tilbud til de ukrainske børn og familier, inden de får plads i dagtilbud. Afhængig af behovet og af kompetencer og ressourcer hos de ukrainske børn og familier, kan modtagegruppen også gøre det ud for et ordinært dagtilbud på et senere tidspunkt. Såfremt forældre vælger ikke at indskrive deres barn/børn i dagtilbud, er der stadig mulighed for at komme i modtagegruppen, i begrænset omfang og afhængig af kapaciteten i modtagegruppen.

  Op til ca. 8-10 børn i skolealderen:

  Børnene indskrives på Dragør skole. Børnene samles på tværs af alder på 1-2 modtagehold (der må have op til 7 elever i alle aldersklasser). Undervisningen varetages af DSA-koordinatoren på Dragør skole, samt lærere fra alle tre skoler.

  Fra ca. 10 børn i skolealderen:

  Børnene indskrives midlertidigt på Dragør skole, i modtagerklasser. Der laves – afhængig af elevernes alder – fire modtagerklasser M1 (0.-2. klasse), M2 (3.-5. klasse), M3 (6.-7. klasse) og M4 (8.-10. klasse). Se nedenfor beskrivelse af indskrivningsmøde mv. Undervisningen i DSA varetages af DSA-koordinatoren, samt evt. DSA-lærere fra de to andre skoler. Undervisning i matematik/naturfag, sprogfag, idræt, musik mv. varetages af lærere fra alle tre skoler.

  Når medarbejdere fra de øvrige dagtilbud og skoleområdet varetager opgaven vedr. børn fra Ukraine, har det den konsekvens, at dagtilbuddenes og skolernes normale tilbud på nogle områder begrænses eller midlertidigt bliver sat på pause. Det kan dreje sig om særlige indsatser i fht. et enkelt barn, arbejde med læringsmiljø i en konkret gruppe af børn mv. og for skoleområdet kan det dreje sig om ekstra læsehold, særlig støtte i nogle timer til enkelte elever mv. Såfremt der er behov for behandlingstilbud til børn, vil udgifterne blive refunderet 100%

  Så ressourceforbruget skaleres ift. de (foreløbige) scenarier, der skildres oven for. Forbruget er ikke automatisk 1:1, for nogle aktiviteter/undervisningstimer, vil kunne dækkes ind af eksiste-rende årsværk. Men en indsats med flere klasser kan kræve flere ressourcer i et eller andet omfang.

  LOVE/REGLER:

  Folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog er reguleret i Folkeskoleloven og bekendtgørelse nr. 1053 af 29/06/2026: ”Bekendtgørelse om folkeskolens undervisning i dansk som andetsprog.”

  Lovforslag L 145 om midlertidig opholdstilladelse til personer, der er fordrevet fra Ukraine vedtaget den 16. marts 2022.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Loven om midlertidig opholdstilladelse til personer fra Ukraine fastlægger ikke finansieringsgrundlaget. Det er endnu ukendt, hvordan og i hvilket omfang kommunerne kompenseres for merudgifter til modtagelse af flygtninge fra Ukraine. Det bemærkes, at KL oplyser, at de direkte og afledte økonomiske konsekvenser af særloven, og presset på de kommunale serviceområder, i 2022 og 2023 vil indgå som tema i forhandlinger med regeringen om kommunernes økonomi for 2023.

  Det foreslås på den baggrund, at udgifterne på op til 250.000 kr. til at håndtere den koordinerende modtageværtsfunktion inkl. tolkekompetence frem til foreløbig den 1. december i første omgang finansieres fra kassen, mod forventning om at beløbet dækkes ved midtvejsregulering (på baggrund af økonomiaftale). Såfremt der opstår behov for øget ressourceallokering, skal kommunalbestyrelsen tage stilling hertil, herunder finansiering via rammebesparelser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært møde i Økonomiudvalget den 6. april 2022.

  Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen den 6. april 2022.