Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Torsdag den 19. maj 2022 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Kenneth Gøtterup (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Flemming Blønd (L)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Handleplan for merforbrug på sektor 3
  Sagsid.: 22/3033

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har den 31. marts 2022 besluttet, at ”forvaltningen indhenter det aktuelle merforbrug, og at henholdsvis Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkeds sikrer, at handleplan for indhentning af merforbruget finder sted, og foretager de fornødne politiske prioriteringer.”  Administrationen forventer et merforbrug på skoleområdet, sektor 3, og foreslår på denne baggrund nedenstående handleplan for at imødekomme denne udvikling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender handleplanen for at imødekomme det forventede merforbrug på sektor 3.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-05-2022

  For stemte: 4 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme: 1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2022

  For stemte:   6 (A+C+L+V)

  Imod stemte: 1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der forventes et merforbrug på 2,4 mio. kr. på sektor 3 ved månedsopfølgning pr. marts 2022.

  Det er et forventet merforbrug på 1,4 % af den samlede forventede budgetramme på sektor 3 på 170 mio. kr. i 2022.

  Grunden til at der forventes et merforbrug er stigende udgifter til specialundervisningsområdet, herunder udgifter til specialskolekørsel. Hvis vi anser det forventede resultat herfor isoleret set på sektor 3 forventes ved opgørelse ved 1. kvartal et samlet merforbrug på 3,2 mio. kr.

  Korr. budget

  Forv. resultat (merforbrug)

  Specialskoler

  10.673.655

  903.657

  Behandlingsskoler undervisning inkl. anbragte

  6.457.431

  1.515.084

  Specialskole kørsel

  1.062.304

  783.696

  Forventet merforbrug total

  3.202.437

  Der er andre steder på sektor 3, hvor der isoleret set er et forventet mindreforbrug og forvaltningen forsøger også at imødekomme merforbruget med tiltag, der kan gøres inden for området ved 1. kvartal. Det er vedrører ved opgørelse pr. 1. kvartal posterne:
   

  • Der forventes et mindre forbrug på fællesudgifter skolevæsen på 0,6 mio. kr.
  • Der forventet et mindre forbrug på Fælles SFO på 0,2 mio. kr. som følge af flere forældreindtægter og færre udgifter til fripladstilskud end budgetteret.


  Forventet merforbrug på kørslen af ny kørselsudbyder kan henføres til, at der generelt er flere børn som har fået visiteret befordring, når de går på special- eller behandlingsskole. Der er i marts-april lavet tiltag i forhåbning om at nedbringe den forventede årlige udgift. Der er bl.a. udsendt foldere til forældre med børn på specialiserede undervisningsområde som kører med kørselsudbyder med specifik information om afmelding af kørsler, dette med henblik på at nedbringe ’spildte kørsler’ i det daglige. Der er desuden i samarbejde med kørselsudbyder fortsat opmærksomhed på sikre samkørsel, hvor det er muligt, for herved at opnå en mindre gennemsnitlig udgift pr. elev. Når to børn eksempelvis kører sammen får kørselsudbyder 15 % af for andet barn af, hvad en kørsel ellers koster til den aftalte faste pris pr. kørsel jf. kørselsudbud.
   

  I forhold til forventede merforbrug til specialundervisningstilbud bør det, i denne sammenhæng, nævnes at der ikke er visiteret til specialundervisningsområdet, budgetomplacering til egne skoler (egne integrerede) eller behandlingsskoler, så vel som specialskole kørsel endnu for de sidste 3 mdr. af året 2022. Der forventes derfor at komme yderligere udgifter til det specialiserede børnerområde i løbet af 2022. Vedlagt er som bilag en oversigt over nuværende indregnede helårselever på det specialiserede børneområde i perioden.

  Kompenserende handleplan for merforbrug

  Det forventes at skolerne gennemfører kompenserende tiltag ved at lave et mindreforbrug på 2 %, der kan holdes inden for overførselsadgang for efterfølgende år.
   

  2 % af korr. budget 2022

  Nordstrandskolen inkl. SFO

  1.090.000

  Dragør Skole inkl. SFO

  780.000

  St. Magleby Skole inkl. SFO

  1.066.000

  total

  2.936.000


  Skolelederne og administrationen vil hver måned følge op på det forventede samlede forbrug for 2022 og vil henvende sig til udvalget igen, hvis der viser sig behov for mere indgribende kompenserende foranstaltninger. I yderste konsekvens vil merforbruget bliver indhentet via en rammebesparelse på sektoren.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beslutningen vil påvirke skolernes økonomiske handlerum herunder mulighed for nyansættelser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Skolepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. maj 2022.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 2. juni 2022.

  Bilag

 • 2
  Handleplan for merforbrug på sektor 5
  Sagsid.: 22/3033

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har den 31. marts 2022 besluttet, at ”forvaltningen indhenter det aktuelle merforbrug, og at henholdsvis Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkeds sikrer, at handleplan for indhentning af merforbruget finder sted, og foretager de fornødne politiske prioriteringer.”  Administrationen forventer et merforbrug på dagtilbudsområdet, sektor 5, og foreslår på denne baggrund nedenstående handleplan for at imødekomme denne udvikling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget drøfter foreslåede scenarier for handleplan på dagtilbudsområdet.
  2. at udvalget godkender en handleplan for at området samlet imødekommer overført merforbrug fra forrige regnskabsår.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12-05-2022

  Ad 1:

  Drøftet.

  Ad 2:

  Afstemning om scenarie 2:

  For stemte: 1 (A)

  Imod stemte: 5 (C+T+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Afstemning om scenarie 1:

  For stemte: 5 (C+T+V)

  Imod stemte: 1 (A)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Henrik L. Kjærsvold-Niclasen (V).

  Ann Harnek (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2022

  Ad 1:

  Drøftet.

  Anbefaling fra BFKU:

  For stemte:   3 (C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:  4 (A+L+T)

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som følge af beslutning om at overfører, det generede merforbrug fra to dagtilbudsinstitutioner i 2021 på samlet 3,3 mio. kr., bedes udvalget forholde sig til, hvordan det overførte merforbrug håndteres på dagtilbudsområdet.

  Overført merforbrug, Halvejen

            1.498.000

  Overført merforbrug, Sølyst

            1.838.000

  Total

  3.336.000


  Det skal desuden nævnes for sektor 5 i 2022, at der herudover forventes at blive genereret et merforbrug på grund af mellemkommunal refusion på 1,0 mio. kr. samt hertil forventede udgift ved det stigende børnetal, der afregnes med kassen jf. ressourcetildelingsmodellen.
   

  Administrationen foreslår på denne baggrund, at der vedtages en handleplan som kompenserende tiltag mod økonomiske udvikling for dagtilbudsområdet grundet overførselssagen. Der foreslås to scenarier som udvalget bedes drøfte.

  Scenarie 1 (toårig):

  I 2022 findes samlet 1,8 mio. kr. ved at Sølyst og Halvejen bidrager hvert med 2 % af deres oprindelige budget, mens øvrige institutioner finder 1,75 % af deres oprindelige budget, ved at forvaltningens centrale midler til møder og kurser på dagtilbudsområdet inddrages (20 t.kr.), Støttekorpset finder 400 t.kr. samt at øvrige overførte mindre forbrug fra regnskabsår 2021 inddrages (samlet 337 t.kr.) hvoraf sidste ville påvirke Støttekorpset, Sansehuset, Harevænget og et mindre beløb på Køjevænget. Desuden foreslås 200 t.kr. fundet via anlægsmidler.

  I 2023 findes samlet 1,5 mio. kr. ved følgende tiltag: Sølyst og Halvejen bidrager med hver 2,75 % af budgettet, mens øvrige institutioner bidrager med 1,75 % af oprindelige budget 2022, samt at Støttekorpset finder 248 t.kr.


  Scenarie 2 (treårig):
  I 2022 findes samlet 1,6 mio. kr. ved at Sølyst og Halvejen bidrager med 2 % af deres oprindelige budget i 2022, mens institutioner på dagtilbudsområdet bidrager med 1,5 % af deres oprindelige budget i 2022. Støttekorpset bidrager med 400 t.kr. Trefjerdedele af overført mindre forbrug fra 2021 inddrages (samlet 262 t.kr. hvilket rammer Støttekorpset, Sansehuset, Harevænget og et mindre beløb på Køjevænget). Desuden foreslås 200 t.kr. fundet via anlægsmidler.

  I 2023 findes samlet 0,9 mio. kr. ved at Sølyst og Halvejen bidrager med 1,5 % af det oprindelige budget i 2022, øvrige institutioner 1 % af deres oprindelige budget 2022 og Støttekorpset 200 t.kr.

  I 2024 findes samlet 0,8 mio. kr. ved at Sølyst og Halvejen bidrager med 1,5 % af det oprindelige budget i 2022, øvrige institutioner 1 % af deres oprindelige budget 2022 og Støttekorpset 100 t.kr.

  Merforbruget fra 2021 kan delvist tilskrives, at der blev oprettet en ekstra vuggestuegruppe på Sølyst i 2021, der resulterede i udgifter til istandsættelse af fysiske rammer. Da Sølyst ikke modtog anlægsudgifter til denne opgave, er derfor indskrevet i begge scenarier, at der fra fælles anlægsmidler bidrages med 200 t.kr.

  Det påpeges desuden at merforbrug over 2 % i dette tilfælde er overført for de to institutioner, samtidig med at institutionen Sansehuset ikke fik overført mindre forbrug over 2 %. Sansehuset fik fra 2021 til 2022 overført 109 t.kr. ud af et samlet mindre forbrug på 243 t.kr. i 2021. Det overførte mindre forbrug på 109 t.kr. forventes dog inddraget i begge foreslåede scenarier.

  Begge foreslåede scenarier vil indhente det generede merforbrug fra 2021, der er overføres til kommende budgetår.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beslutningen vil påvirke institutionernes økonomiske handlerum generelt herunder kunne påvirke mulighed for nye ansættelser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Begge scenarier er drøftet i ledelsesgruppen på dagtilbudsområdet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  0-6 års politikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 12. maj 2022.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 2. juni 2022.

  Bilag