Skip navigationen

Referat

Onsdag den 22. juni 2022 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Kenneth Gøtterup (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Flemming Blønd (L)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse ad dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Dialog med Strandparken
  Sagsid.: 22/1024

  RESUMÉ:

  Der holdes dialog med formanden for Strandparken jf. Økonomiudvalgets beslutning den 25. marts 2022.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede den 25. marts 2022 at imødekomme et ønske om en dialog med formand for Strandparken, Søren Keldorff.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022

 • 2
  Dragør Strandhotel - ansøgning om udeservering på havnen
  Sagsid.: 22/4263

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til en ansøgning fra Dragør Strandhotel om udeservering på havnen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1. at der meddeles afslag på ansøgningen,
    
  2. at administrationen bemyndiges til at meddele afslag på evt. kommende ansøgninger om udeservering samme sted.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-06-2022

  Ad 1

  Godkendt.

  Ad 2

  Godkendt med tilføjelse af, at hvis der er tale om enkelte dag/dage i forbindelse med arrangementer på havnen, fx havnefest, Skt. Hans og lignende, kan der gives tilladelse for kortere varighed.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Strandhotel har – i forbindelse med at der blev ansøgt om tilladelse til udeservering på vej- og gadeareal – også ansøgt Dragør Kommune om tilladelse til, yderligere at etablere udeservering på et areal ved det lille slæbested på Dragør Havn jf. bilag 1.

  Ansøgningen vedrører perioden 23. juni – 30. august 2022.

  Ansøger ønsker at opstille borde, stole, blomster og parasoller på et område der er 3.5 meter bredt og 8 meter langt.

  Arealet er beliggende på den modsatte side af restauranten, og således vil Strandlinjen skulle krydses for at kunne betjene kunderne på arealet ved det lille slæbested. Dette kan potentielt medføre trafikale udfordringer.

  Det vurderes at en placering af udeservering dér heller ikke vil være til fordel for havnedriften, da arealet ligger lige op til bådene.

  Ansøger har senest i 2020 fået afslag på en ansøgning om udeservering samme sted.

  På ovennævnte baggrund anbefaler administrationen at der gives afslag på ansøgningen.

  Såfremt ansøgningen desuagtet måtte blive imødekommet skal udlejning ske på samme vilkår som de der gælder for øvrige lejere af udeserveringsarealer på Dragør Havn.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Bilag

 • 3
  Dragør Tennis - aftale pr. 1. juli 2028 - stillingtagen til vilkår
  Sagsid.: 21/9358

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til om aftalen med Dragør Tennis pr. 1. juli 2028 kan indeholde en panthaverdeklaration.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at § 8 godkendes som udformet i aftaleudkastet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-06-2022

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 20. januar 2022 besluttede Kommunalbestyrelsen at administrationen skulle forhandle og indgå en ny aftale med Dragør Tennis, og at aftalen alene skulle sendes til Økonomiudvalget til orientering.

  I forbindelse med forhandlingerne med tennisklubben har tennisklubben fremsat ønske om, at aftalen indeholder en panthaverdeklaration.

  Den gamle/gældende aftale indeholder ikke en panthaverdeklaration, ligesom situationen ikke tidligere har været drøftet. Derfor kommer sagen til behandling i Økonomiudvalget før aftalen indgås endeligt.

  Panthaverdeklarationen er formuleret i aftaleudkastet § 8.

  Bestemmelsen indebærer, at hvis tennisklubben på et senere tidspunkt optager i lån i klubbens eget løsøre eller klubhuset som en bank eller et realkreditinstitut tinglyser pant i, så kan banken eller realkreditinstituttet indtræde i brugsretsaftalen om arealerne, såfremt tennisklubben misligholder lånene.

  En indtræden vil være betinget af, at panthaver i givet fald skal betale markedsleje for brugen af arealerne, da der ikke vil være hjemmel til at stille dem vederlagsfrit til rådighed.

  Administrationen kan oplyse, at parterne er enige om aftalen øvrige indhold, og at administrationen anbefaler at § 8 godkendes som formuleret i aftaleudkastet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Bilag

 • 4
  Befolknings- og elevtalsprognose for 2022-2032
  Sagsid.: 22/3468

  RESUMÉ:

  Administrationen har i samarbejde med COWI udarbejdet ny befolkningsprognose for 2022-2032. Prognosen er udarbejdet på grundlag af data for forventet fertilitet, mortalitet og flytning for borgere i Dragør kommune. Prognosen anvendes i forbindelse med årets budgetlægning og andet planlægningsarbejde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at den i sagen beskrevne befolkningsprognose godkendes og danner grundlag for budgetlægningen for 2023-2026

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-06-2022

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Til brug for den fremtidige budgetlægning udarbejdes der en befolkningsprognose for perioden 2022-2032. Befolkningsprognosen udarbejdes efter følgende metode og ud fra disse parametre: fertilitet, mortalitet og flytninger med udgangspunkt i den historiske periode 2014-2021. Det vil sige, at der foretages en fremskrivning af de aktuelle befolkningsdata for den historiske periode (eller udvalgte dele heraf) for Dragør Kommune med det forventede antal fødsler og dødsfald samt tilflyttere og fraflyttere.

  UDVIKLING I BEFOLKNINGSPARAMETRENE

  Udviklingen i Dragør kommunes befolkningstal er stabil til let stigende i prognoseperioden, og befolkningstallet forventes at vokse med i alt 1 pct.

  Den mest markante udvikling er dog at antallet af +85 årige forventes at vokse med 68 pct. i hele prognoseperioden og i budgetperioden frem til 2026 med 22 pct.

  ELEVPROGNOSE – Udvikling

  Det samlede elevtal forventes at være uændret frem til 2027, hvorefter det stiger, med 4 pct. frem til 2032

  For Dragørs folkeskoler forventes svagt stigende elevtal i budgetperioden frem til 2026, hvorefter elevtallet stiger så det samlet er vokset med 5 pct. i 2032.

  For 0-klasserne gælder, at der allerede fra skoleåret 2022/2023 ventes en vækst fra 184 elever i 2021/2022 til i alt 214 elever (vækst på 16 pct.). I de efterfølgende to skoleår forventes elevtallet at falde til henholdsvis 199 elever i 2023/2024 og 187 i 2024/2025. Derefter forventes elevtallet i 0-klasserne at være på lige over de 200 elever for dog at slutte på 199 elever i 2031/2032. Otte klasser med 24 elever, svarer til et samlet elevtal i de tre folkeskoler på i alt 192 elever. Elevtallet kan dog påvirkes ifht. ændringer på øvrige skoletilbud som eksempelvis, ”Andre skoler” og ”folkeskoler i andre kommuner”.

  Opmærksomheden henledes på, at BFKU hver måned får en status for udviklingen i elevtallet med udgangspunkt i det aktuelle børnetal.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
   

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2022

  Bilag

 • 5
  Præsentation af ny hjemmeside
  Sagsid.: 21/997

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen præsenterer den nye hjemmeside og Kommuneplatformen:

  • Kort gennemgang af opbygning, design og funktionalitet
  • Planlagt lancering primo august 2022

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

 • 6
  Månedsopfølgning for april 2022
  Sagsid.: 22/3518

  RESUMÉ:

  Månedsopfølgning og status på forventet regnskab efter april 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at månedsopfølgningen efter april tages til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-06-2022

  Anbefales over for KB.

  Forvaltningen vurderer til næste budgetopfølgning om der er mulighed for indhentning af merforbrug på 1 mio. kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har baseret på forbrugstal for april, skøn over udviklingen i aktivitet med videre udarbejdet et forventet regnskab for 2022.

  De samlede forventninger til 2022 ses i resultatopgørelsen i tabel 1 nedenfor. Af resultatopgørelsen fremgår de forventede indtægter og udgifter i 2022, fordelt på de enkelte sektorer, samt budget og forventet afvigelse.

  På driften forventer administrationen samlet set et merforbrug på 1,0 mio. kr. for hele 2022 inklusiv effekten af handleplanerne. Merforbruget er sammensat af både mer- og mindreforbrug for de enkelte sektorer.

  Mer- og mindreforbrugene fordeler sig som vist nedenfor:

  • merforbrug på Plan- og Teknik på 0,3 mio. kr.
  • mindreforbrug på Skoleområdet på -0,7 mio. kr.
  • merforbrug på Børn og unge med specielle behov med 0,6 mio. kr.
  • mindreforbrug på Kultur- og fritidsområdet på -1,2 mio.kr.
  • merforbrug på Institutionsområdet på 2,4 mio. kr.
  • mindreforbrug på Borger og Social på -1,3 mio. kr.
  • merforbrug på Sundheds- og omsorgsområdet på 1,7 mio. kr.
  • mindreforbrug på Forvaltning på -0,9 mio.kr.

  For uddybning af mer- og mindreforbrugene henvises til bilag med samlenotat.

  I forbindelse med månedsopfølgningen efter marts afsøgte alle områderne muligheder- og løsninger for at håndtere de ventede merforbrug, som på daværende tidspunkt udgjorde 8,4 mio. kr. I maj blev BFKU og SSAU forelagt sager med handleplaner, der anviser løsning på de økonomiske udfordringer i 2022 og heraf videreført i 2023. Herunder udfordringer vedrørende overførte merforbrug fra 2021. Handleplanerne ventes at nedbringe det samlede merforbrug med 6,8 mio. kr. Udfordringen på KBEU’s område forventes at kunne håndteres indenfor området, uden tiltag der kræver politisk behandling. De forelagte handleplaner har nedbragt merforbruget betragteligt.

  Handleplanerne omfattede for skoleområdet kompenserende tiltag ved at lave et mindreforbrug på 2 pct., svarende i alt 2,9 mio. kr.

  For dagtilbud omfattede handleplanen et to årigt scenarie:

  I 2022 findes samlet 1,8 mio. kr. ved at Sølyst og Halvejen bidrager hver med 2 % af deres oprindelige budget, mens øvrige institutioner finder 1,75 % af deres oprindelige budget, ved at forvaltningens centrale midler til møder og kurser på dagtilbudsområdet inddrages (20 t.kr.), Støttekorpset finder 400 t.kr. samt at øvrige overførte mindre forbrug fra regnskabsår 2021 inddrages (samlet 337 t.kr.) hvoraf det sidste ville påvirke Støttekorpset, Sansehuset, Harevænget og et mindre beløb på Køjevænget. Desuden foreslås 200 t.kr. fundet via anlægsmidler.

  I 2023 findes samlet 1,5 mio. kr. ved følgende tiltag: Sølyst og Halvejen bidrager med hver 2,75 % af budgettet, mens øvrige institutioner bidrager med 1,75 % af oprindelige budget 2022, samt at Støttekorpset finder 248 t.kr. I alt nedbringes dagtilbuds merforbrug med 2,9 mio. kr.

  Handleplanen for sektor 7 skal sikre, at det forventede merforbrug nedbringes fra 3,5 mio. kr. til 1,7 mio. kr. hvoraf 1,5 mio. kr. vedrører køb og salg af plejehjemspladser, mens de resterende 0,2 mio. kr. er i den kommunale hjemmepleje, som forventes overført til 2023. I alt nedbringes sektor 7 merforbrug med 1,8 mio. kr.

  Udfordringerne på sektor 7 skyldes hovedsageligt overført merforbrug fra 2022.

  Der er iværksat en række økonomiske tiltag i den kommunale hjemmepleje og Enggården med særlig fokus på vikarudgifter, stram lønsumsstyring, fokus på nedbringelse af sygefravær, optimering af kørelister med fokus på ressourceoptimering mm. Derudover forventes et mindreforbrug hos den private leverandør af hjemmepleje, som skal sikre råderum inden for sektoren, primært den kommunale hjemmepleje. 

  Tabel 1 Månedsopfølgning efter april 2022 – forventet regnskab og budget

  Den opdaterede status er i vedlagte bilag 1 suppleret med de overordnede afvigelsesforklaringer, samt en likviditetskurve for 2022-2025 baseret på det forventede regnskab for 2022 og budgetoverslagsår 2023-2025.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2022.

  Bilag

 • 7
  Godkendelse af forhåndsaftale med HOFOR og brug af Dragør Havn for servicering af vindmølleparker
  Sagsid.: 22/4175

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget har på mødet den 5. oktober 2021 besluttet at forvaltningen kan gå i dialog med HOFOR om virksomhedens brug af Dragør Havn som base for servicering af to vindmølleparker i Øresund og Køge Bugt.

  Forhåndsaftalen fremlægges hermed til udvalgets godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udkast til forhåndsaftale med HOFOR godkendes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-06-2022

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget godkendte på mødet den 5. oktober 2021, at give mandat til at forvaltningen kan gå i dialog med HOFOR med henblik på at indgå en forhåndsaftale om at virksomhedens brug af Dragør Havn som base for servicering af to vindmølleparker i henholdsvis Øresund og Køge Bugt.

  Sagen har tidligere været behandlet i By-, Erhverv- og Planudvalget den 7. september og senest i Økonomiudvalget den 5. oktober 2021. Projektet er nærmere beskrevet i udvalgssagen som er vedlagt i bilag 1.

  HOFOR og Forvaltningen har i fællesskab udarbejdet vedlagte forhåndsaftale på leje af havneareal og vandareal til to både, som skal servicere de to vindmølleparker som forventes etableret i Øresund og Køge Bugt.

  HOFOR forventer at opstart på anlæg af vindmølleparkerne sker i 2024 og at HOFOR for brug for forhåndsaftalen fra 2024. I første omgang til en servicebåd og efterfølgende til 2 servicebåde. Vindmølleparkerne er ikke endeligt godkendt endnu men forventes godkendt.

  Det er aftalt følgende i forhåndsaftalen:

  - leje af havneareal og vandareal til to servicebåde

  - aflæg af supplerende kajanlæg i erhvervshavnen til båd nr. 2 som anlægges af HOFOR

  - aftalen gælder for 30 år og kajanlæg overdrages frit til Dragør Havn efter kontraktudløb eller hvis HOFOR opsiger lejemålet

  - den årlige leje er kr. ca. 250.000 ved to både

  - kontrakten kan overdrages til trediepart, hvis HOFOR sælger vindmølleparkerne eller overdrager servicen til andet selskab

  Forhåndsaftalen er vedlagt i bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  Aftalen er indgået som en privatretlig aftale med iagttagelse af Kommunalfuldmagtens regler.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Aftalen er i overensstemmelse med målsætningerne for Dragør Havn om at havnen også ønsker at understøtte en maritim erhvervsudvikling.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Bilag

 • 8
  Beslutning - Ansøgning og donation af skaterpark på Dragør Havn
  Sagsid.: 21/2621

  RESUMÉ:

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede d. 5. oktober 2021 at se positivt på ansøgning om en udvidelse af eksisterende skaterpark på havnen finansieret af private midler. Udvalget ønskede at gennemføre høring af havnens brugerforum og beboerforeningen for Dragør Gl. By og sideløbende søge om tilladelse hos Fredningsnævnet og Kystdirektoratet.

  Udvalget skal nu drøfte de indkomne høringssvar samt tage stilling til proces mod realisering, idet Fredningsnævnet i mellemtiden har meddelt dispensation fra fredningen af kystområdet på Sydamager.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget tager stilling til, om udvalget fortsat ser positivt på ansøgning og donation af en skaterpark på Dragør Havn på baggrund af høringssvarene.

  Såfremt udvalget er positivt indstillede;
   

  1. at bede ansøger om at lave en landskabelig tilretning af projektet og undersøge projektets tekniske, driftsmæssige, økonomiske og sikkerhedsmæssige aspekter

  før endelig stillingtagen til at fremme projekt og igangsætte lokalplanlægning.

  1. at det meddeles ansøger, at dokumentere finansieringen før igangsættelse af lokalplanprocessen.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  Ad 1

  Anbefales overfor ØU/KB at være positive.

  Ad a

  Anbefales overfor ØU/KB. Anbefales at støjen fra anlægget skal undersøges, banen inklusiv volde skal holdes inden for de 750 m2. Højden på anlægget ud mod det åbne land (græsarealerne) skal maks. Være 130 cm inklusiv dæk. De høje anlæg skal etableres ind mod værftet og være maks. 190 cm inklusiv dæk.

  Ad b

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-06-2022

  Ad 1

  For stemte  6 (A+C+T+V)

  Imod stemte  

  Undlod at stemme 1 (L)

  Anbefales over for KB.

  Anbefaling ad 1a fra KBEU suppleret med, at der i den landskabelige tilretning indarbejdes og indtænkes muligheder for en delvis nedgravning af projektet. Initiativtager vurderer økonomien i begge løsninger:

  For stemte  5 (A+C+T)

  Imod stemte  

  Undlod at stemme 2 (L+V)

  Anbefales overfor KB.

  Anbefaling ad 1b fra KBEU:

  For stemte  6 (A+C+T+V)

  Imod stemte  

  Undlod at stemme 1 (L)

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  En gruppe borgere har fremsendt et forslag til udvidelse af den eksisterende skaterpark på Dragør Havn. Der er tale om en skaterpark på ca. 750 m2, hvortil kommer et areal med bakker af overskudsjord. Eksisterende skaterbane er ca. 200 m2.  Anlægget bliver ikke nedsænket, men anlagt ovenpå eksisterende terræn. Projektet er nærmere beskrevet i bilag 1.

  Placeringen af den nye skaterpark ligger på havnens areal og delvis inden for fredning af Sydamager og strandbeskyttelseslinjen. Fredningen strækker sig fra Dragør Havn og ned til Kongelunden langs kysten.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget besluttede d. 5. oktober 2021, at se positivt på ansøgningen og at der skulle gennemføres høring af havnens brugerforum og beboerforeningen for Dragør gl. By og sideløbende skulle der søges om tilladelse hos Fredningsnævnet og Kystdirektoratet.

  Dispensation fra fredning af Kystområdet Sydamager

  Fredningsnævnet har imod forvaltningens forventning tildelt dispensation til skaterparken.

  Der kræves ikke en særlig dispensation fra Kystdirektoratet for arealer beliggende inden for strandbeskyttelseslinjen, da den dispensation er indeholdt i fredningsnævnets afgørelse. Der er således i Fredningsnævnets afgørelse givet den fornødne dispensation fra Fredningsnævnet og Kystdirektoratet. Fredningsnævnet har stillet følgende vilkår i dispensationen:

  at Dragør Kommune løbende påser, at den øgede aktivitet som følge af banens udvidelse ikke medfører en øget mængde bortkastet affald i det fredede område omkring banen;

  at Dragør Kommune løbende påser, at skateboardbanen holdes i en rimelig vedligeholdelsesstand og afrenses for eventuel graffiti; samt

  • at Dragør Kommune retablerer arealet som græsareal, hvis aktiviteten i form af skateboard-bane på et senere tidspunkt måtte blive indstillet.

  Fredningsnævnets afgørelse og dispensation kan læses i bilag 2.

  Indledende høring

  Der er gennemført en indledende høring, som besluttet af By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. oktober 2021. I høringsperioden er der indkommet fem høringssvar, hvoraf fire er imod projektet i dets nuværende form. Modstanden mod projektet omfatter bl.a. at projektet risikerer at sløre områdets åbenhed, støje, skabe utryghed om aftenen, generere færdsel på havnen og blive forbeholdt en bestemt gruppe brugere. Alle høringssvar kan læses i sin helhed i bilag 3.

  Foreningen Dragør Skaterpark har ønsket at få tilsendt høringsvar, og få mulighed for at udtale sig om høringssvarene. Foreningens kommentarer kan læses i bilag 4.

  Lokalplanpligt
  Administrationen har vurderet, at projektet er lokalplanpligtigt, og udarbejdelsen af lokalplanen skal prioriteres i forhold til rækkefølgen af øvrige lokalplaner, hvis udvalget tager endelig stilling til at ville fremme projektet.

  Den videre proces

  Såfremt udvalget fortsat er positivt indstillede overfor projektet anbefaler administrationen, at ansøger skal søge at tilrette sit projekt, så det fremstår mindst muligt dominerende i landskabet – fx skal omfanget af projektet præciseres og højden nedsættes, hvis muligt.

  Derudover foreslår administrationen at projektets tekniske, driftsmæssige, økonomiske og sikkerhedsmæssige aspekter undersøges, for at vurdere, hvilke konsekvenser projektet kan få for kommunen. Forslag til krav fremgår af bilag 2.

  Endelig kan udvalget vælge om ansøger skal dokumentere projektets finansiering overfor kommunen før lokalplanprocessen igangsættes. Dette kan Kommunen vælge fordi Kommunen er grundejer.

  Projektet vil blive fremlagt til politisk beslutning, når ovenstående materiale er indhentet og vurderet af forvaltningen. Udvalget vil skulle tage stilling til fortsat at fremme projektet gennem igangsættelse af lokalplanlægning, herunder spørgsmålet om miljøvurdering og VVM.

  LOVE/REGLER:

  Naturklagenævnets kendelse af 17. juni 2004 om fredning af Kystområdet på Sydamager

  Lov om Planlægning (Planloven) LBK nr. 1157 af 1. juli 2020.

  Lokalplanpligt

  Administrationen har vurderet, at projektet er lokalplanpligtigt, og udarbejdelsen af lokalplanen skal prioriteres i forhold til rækkefølgen af øvrige lokalplaner, hvis udvalget tager endelig stilling til at ville fremme projektet.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Projektet forventes gennemført ved donation og uden kommunal medfinansiering. Ansøger ønsker selv at udføre anlægget for at holde prisen nede, og overdrage skaterparken til kommunen efterfølgende. Det er derfor vigtigt at projektets tekniske, driftsmæssige, økonomiske og sikkerhedsmæssige aspekter undersøges, for at vurdere, hvilke konsekvenser projektet kan få for kommunen. Der vil være en udgift til teknisk gennemgang af projektet, som skønnes at kunne holdes inden for driftsbudgettet.

  Udvalget skal tage stilling til om projektets finansiering skal dokumenteres over for kommunen som grundejer før lokalplanprocessen igangsættes.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der er gennemført en indledende høring på to uger, mellem d. 22. november og d. 7. december 2021, udsendt til havnens brugerforum og beboerforeningen for Dragør gl. By. I høringsperioden er der indkommet fem høringssvar idet der også er indkommet svar fra DN-Amager og Dragør Havn. 

  Såfremt projektet skal gennemføres skal der gennemføres en høring i forbindelse med lokalplanlægning af skaterparken.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommuneplan 2009 vil sikre at områdets attraktionsværdi for alle brugergrupper skal søges øget. Arkitekturpolitikken 2017 vil sikre og udvikle kystlandskabets kvaliteter gennem en planlægning, der både har fokus på rekreativ benyttelse og naturbeskyttelse. Der skal sikres et fokus på byranden og overgangen mellem by og landskab fx ved at fastholde den skarpe bykant mod de åbne engarealer og forstrand. Kultur og fritidspolitikken vil fastholde og udvikle attraktive og tidssvarende idræts- og fritidstilbud, der kan tiltrække og fastholde kommunens børn og unge.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By-  og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022

  Kommunalbestyrelsen den 30.juni 2022

  Bilag

 • 9
  Beslutning - Endelig vedtagelse af Lokalplan 78 for Madsens Krog
  Sagsid.: 18/3664

  RESUMÉ:

  Forslag til Lokalplan 78 for Madsens Krog har været udsendt i fornyet offentlig høring. Kommunalbestyrelsen skal beslutte, om planforslaget skal vedtages endeligt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Lokalplan 78 for Madsens Krog vedtages uden ændringer.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-06-2022

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Lokalplan 78 blev endeligt vedtaget af kommunalbestyrelsen den 26. september 2019 efter 8 ugers høring. Lokalplanen blev ikke indberettet til plandata, og er derfor ikke gældende. Dette udløser et krav om fornyet høring, inden planen kan vedtages igen, og indberettes.

  Fornyet høring

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 3. marts 2022, at sende Forslag til Lokalplan 78 for Madsens Krog i fornyet offentlig høring i fire uger. Ved høringsperiodens udløb, var der ikke indkommet nye høringssvar. Beboerforeningen for Dragør Gamle By har genfremsendt sit høringssvar fra 2019.

  Lokalplanens indhold

  Lokalplanforslagets formål er, at fastlægge anvendelsen til fritidsmæssige og erhvervsmæssige havneformål, at muliggøre opførelsen af nye skure til havnerelaterede formål (byggefelt F) og, at fastholde den lokale byggeskik for de fredede og bevaringsværdige bygninger under hensyntagen til områdets karakter af offentligt tilgængeligt fritids- og havneområde. Forslag til vedtagelse – Lokalplan 78 – er vedlagt som bilag 1.

  Administrationen har opdateret lokalplanforslaget med de ændringer området har undergået siden lokalplanen blev vedtaget i 2019, før udsendelse i fornyet høring, sådan at lokalplanen afspejler de eksisterende forhold.

  LOVE/REGLER:

  Planloven, LBK nr. 1157 af 1. juli 2020.

  Lov om miljøvurdering af planer og programmer og af konkrete projekter (VVM), LBK nr. 1976 af 27. oktober 2021.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Planen har været sendt i fornyet offentlig høring i fire uger, indtil den 13. april 2022. Ved den fornyede høringsperiodens udløb, var der ikke indkommet nye høringssvar. Beboerforeningen for Dragør Gamle By har genfremsendt sit høringssvar fra 2019.

  I høringssvaret anførte Beboerforeningen bl.a. at foreningen var enig i lokalplanens formål om at sikre søsportsklubbernes udvidelsesmuligheder og sikre byggeskikken for den bevaringsværdige bebyggelse, og anerkendte lokalplanforslaget, som det vil opleves fra syd. Foreningen var dog bekymret for, at bebyggelsesmulighederne mod nord vil sløre havnens og byens profil set fra nord, og var utilfredse med den nye SF-stens belægning i Madsens Krog. Derudover anbefalede beboerforeningen, at der skulle ses på mulige udvidelses og

  opbevaringsmuligheder for klubberne i området ved skurbyen.

  Forvaltningens bemærkninger til svaret var, at belægningen med SF-sten igennem flere år har været en ønske fremsendt fra Dragør Vandaktivitet (søsportsklubberne). Belægningen gør det lettere for klubberne at manøvrere med både. SF-belægningen er ikke i strid med lokalplanforslagets bestemmelser, og er udført før lokalplanen blev sendt i høring.

  Forvaltningens kommentarer til forslaget om skurbyen var, at der ikke er tilstrækkelig rummelighed inden for eksisterende skurby, idet der i marts 2019 blev givet plangodkendelse til sidste lod til sejlklubben. Derfor vil forslaget betyde udlægning af nye skurgrunde indenfor lokalplan 70. En placering i nærheden af skurbyen vil skulle drøftes med klubberne grundet afstanden til Madsens Krog.

  Høring i 2019

  Administrationen modtog 10 høringssvar, og indlæg i debatten kan læses i vedlagte bilag: Bilag 3 – sammenfatning af høringssvar, bilag 4 - alle høringssvar i fuld længde og bilag 5 – stikordsreferat fra orienteringsmøde af den 17. juni 2019.

  Høringssvarene fra 2019 viste en generel opbakning til de bevarende bestemmelser men bekymring/modstand mod byggefelterne F og G. Flere mente, at de historiske bygninger og byens profil, set fra nord, ville blive skæmmet af nye skure, at pladsen til arrangementer ville blive for lille og at manglende udsyn ville medføre manglende sikkerhed for nye sejlere. Endelig ønskede Motorbådsklubben og Dragør Kajakklub at kunne fremrykke de udendørs opholdsarealer. Administrationens vurdering af høringssvarende fremgår af udvalgssagen om vedtagelse af lokalplan, vedlagt som bilag 6.

  Lokalplanforslaget blev efterfølgende godkendt af kommunalbestyrelsen med mindre indholdsmæssige og redaktionelle tilretninger, som blev indarbejdet i planen. Den væsentligste indholdsmæssige tilretning var at byggeretten inde i byggefelt F blev ændret fra 50 til 65 m². Byggefeltets ydre afgrænsning blev ikke ændret.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Lokalplanen er i overensstemmelse med kommuneplanen, herunder udpegning af bevaringsværdige bygninger. Forslaget understøtter hensigterne i kommunens Kultur- og Fritidspolitik 2017-2020 under fokusområdet ”Aktivt liv – i frihed og fællesskab”.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2022.

  Bilag

 • 10
  Beslutning - Juridisk vurdering af PFAS-Forurening - Dragør Kommune
  Sagsid.: 21/6698

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 3. marts 2022 anmodet om at få vurderet hvorvidt der er et ansvar at gøre gældende mht. forurening med PFAS i Dragør Kommune.

  Advokatfirmaet Horten har udarbejdet en juridisk vurdering. Advokaten vil være tilstede og præsentere vurderingen og svare på spørgsmål. I sagen skal der tages stilling til notatet og hvorvidt der skal arbejdes videre med spørgsmålet om ansvar. Tilbud og eventuel bevilling på yderligere undersøgelser mv. vil blive forelagt til beslutning efterfølgende.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at notatet tages til efterretning, idet yderligere tiltag kræver bevis for culpa fra Lufthavnens side,
  2. at der tages stilling til, om der skal indhentes tilbud på en yderligere detaljeret vurdering af ansvarsgrundlaget med henblik på, at vurdere mulighed for eventuelt at kunne udstede påbud om undersøgelser og oprensning, efter miljøbeskyttelsesloven,
  3. at der tages stilling til om der skal indhentes tilbud på en særskilt vurdering af hvorvidt Dragør Kommune kan kræve udgifter til eventuel oprensning af Hovedgrøfte dækket af Københavns lufthavn samt om grundejerne langs Høvedgrøften, kan kræve undersøgelser og eventuel fjernelse af PFAS-holdigt jord på privat matrikel fjernet og finansieret af Københavns Lufthavne A/S.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-06-2022

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2 og 3

  Forvaltningen foretager vurdering af pris og der optages drøftelse med Tårnby Kommune om deres vurdering af videre forløb. Endelig beslutning om ad 2 og 3 tages i september 2022.

  Anbefales over for KB.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 22-06-2022

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2 og 3

  Forvaltningen foretager vurdering af pris og der optages drøftelse med Tårnby Kommune om deres vurdering af videre forløb. Endelig beslutning om ad 2 og 3 tages i september 2022.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har på mødet den 2.marts besluttet, at få vurderet, hvorvidt der er et ansvar at gøre gældende mht. forurening med PFAS i Dragør Kommune.

  Advokatfirmaet Horten har udarbejdet en juridisk notat, som vedlægges i bilag 1 og 2. Det fremgår af notatet:

  • at det hovedsageligt skal kunne påvises culpa for at der kan meddeles påbud om undersøgelser og oprensning.
  • at for miljøbeskyttelsesloven gælder imidlertid, at såfremt der forurenede aktiviteter har været omfattet af Miljøskadeerstatsningsloven kan der være basis for at udstede påbud om oprensning, da der gælder et objektivt ansvar. Dette kræver yderligere belysning af de faktiske forhold sammenholdt fx med historiske tilladelser og tilsyn mv.
  • at der på det foreliggende grundlag ikke vurderes, at der kan gøres ansvar gældende i kraft af uagtsomhedsbedømmelse.

  Der er tale om en kompleks bevisbyrde for Dragør Kommune at kunne påvise culpa – ansvarspådragende handlinger fra Københavns Lufthavnes side.

  På mødet vil advokaten præsentere vurderingen og svare på spørgsmål som oplæg til udvalgets drøftelse om hvorvidt der skal arbejdes videre med udredningen.

  På udvalgsmødet deltager også chefen for Miljø i Tårnby Kommune, idet de varetager miljøsagsbehandlingen for Dragør Kommune jf. lov om det forpligtigende samarbejde.

  Hvis det besluttes at der skal indhentes tilbud på yderligere undersøgelser vil tilbuddene blive forslag udvalget, herunder økonomi jf Kommunalbestyrelsens beslutning på mødet den 3. marts 2022.

  LOVE/REGLER:

  Lov om miljøbeskyttelse, miljøskadeerstatningsloven, jordforureningsloven og de gennerelle bestemmelser om erstatningsansvar.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Notatet er udarbejdes i samarbejde med Tårnby Kommune, og opgaven finansieres i fællesskab men hvor Dragør Kommune bidrager med 2/3 del og Tårnby Kommune med resten.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Bilag 1 og 2 er lukke fordi vurderingerne har betydning for kommunens retsstilling. Bilag 4 er et åbent ekstraheret bilag af advokatens juridiske vurdering.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 22. juni 2022.

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2022.

  Bilag

 • 11
  Beslutning - Forskrift til musikarrangementer
  Sagsid.: 22/3805

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har givet lov til at der afholdes koncerter og mindre musikarrangementer henover sommeren 2022. Med afsæt i det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune på miljøområdet, er det blevet vurderet, at det er nødvendigt med et lokalt regelsæt for miljømæssigt ansvarligt at kunne regulere musikarrangementerne. På den baggrund er der udarbejdet en musikforskrift. Udvalget skal tage stilling om musikforskriften kan godkendes.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, atforslag tilforskriften for musikarrangementer godkendes.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-06-2022

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I løbet af sommeren skal afvikles flere koncertarrangementer i både Tårnby Kommune og Dragør Kommune. Musikkoncerter giver en ekstra dimension til kulturlivet i begge kommuner og skaber glæde for mange musikelskende mennesker, men kan samtidig også påvirke omgivelserne med støj, når koncerterne afvikles. På nuværende tidspunkt er der ikke noget lovgrundlag til miljømæssigt at regulerer støjen fra musikkoncerterne i nogen af kommunerne. Tårnby Kommune varetager funktionen som miljømyndighed i Dragør Kommune, efter gældende samarbejdsaftale. Miljømyndigheden vurderer, at det er nødvendigt at udarbejde en forskrift for musikarrangementer, som gør det muligt at regulere støjen fra arrangementerne.

  Miljøbeskyttelsesloven § 18, stk. 1 og 2 og Miljøaktivitetsbekendtgørelsen Kapitel 10 giver kommunen beføjelse til at fastsætte lokale regler, når det er nødvendigt for at forebygge og imødegå forurening og uhygiejniske forhold. Kommunalbestyrelsens udstedelse af en forskrift kan ikke påklages til anden administrativ myndighed. Teknisk forvaltning i Tårnby Kommune har fået støjeksperter hos et konsulentfirma til at udarbejde forskriften. Hvis et arrangement ikke kan overholde vilkårene i forskriften er der mulighed for at give dispensation til det konkrete arrangement.

  Sådanne musikarrangementer kan typisk ikke overholde Miljøstyrelsens vejledende støjgrænser. For at forebygge støjgener og klager, giver forskriften forvaltningen mulighed for at stille yderligere vilkår til musikarrangørerne til størst mulig tilfredshed for de omboende.

  Dragør Kommune har meddelt godkendelse af to musikarrangementer på Dragør Fort. Forskriften ændrer ikke på det men vil kunne regulere andre arrangementer fremover.

  Der vil efterfølgende blive foretaget mindre redaktionelle præciseringer om at de enkelte vilkår også gælder for Dragør Kommune.

  Det kan oplyses, at Tårnby Kommune behandler samme forskrift parallelt med Dragør Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Forslaget har hjemmel i miljøbeskyttelsesloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udkast til forskrift har ingen økonomiske eller personalemæssige konsekvenser.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forskriften vil blive offentliggjort på Kommunens hjemmeside.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2022.

  Bilag

 • 12
  Beslutning - Frigivelse - Enggården Brandforanstaltninger
  Sagsid.: 22/3850

  RESUMÉ:

  Det er besluttet at udbedre brandforhold på Enggården, og at tiltagene skal gennemføres og finansieres ved lånoptag. I forbindelse med sagen om lånoptag er det konstateret, at der ikke er meddelt en præcis bevilling i henhold til praksis. Denne sag retter op på dette forhold og sagen har ingen yderligere økonomiske eller praktiske konsekvenser. Der er således alene tage om en teknisk berigtigelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives anlægsbevilling på i alt 3,3 mio. kr. inkl. moms til brandforanstaltninger på Enggården, og at rådighedsbeløbet frigives.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-06-2022

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 20. maj 2020 fremsendte Trafik- og Boligministeren brev som indskærpede over for kommunerne, at udbedringen af brandforholdene på landets plejehjem skulle være løst inden udgangen af 2020. Dragør Kommune skulle også udbedre forholdene på Enggården i form af bl.a. nye skillevægge, trappe til det fri mv.

  På kommunalbestyrelsesmødet den 25. juni 2020 blev det besluttet, at de nødvendige brandforanstaltninger skulle igangsættes og at der skulle optages lån på op til 6.5 mio. kr. til finansieringen af brandforanstaltninger på Enggården. Lånene betales over huslejen fra beboerne og Dragør Kommune som ejer servicearealer.

  Brandforanstaltningerne er udført på Enggården. Optagning af lån og betaling af KAB (ejendomsselskaber som varetager drift og anlæg på Enggården) udestår. Der er i forbindelse med beslutningen i 2020 ikke meddelt en bevilling i økonomisk forstand. Derfor skal der meddeles en bevilling.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sagen har ingen yderligere økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune. Der er alene tale om en teknisk bevillingssag.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2022.

 • 13
  Beslutning - HF Maglebylund - salg eller mageskifte af areal
  Sagsid.: 21/7786

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til et ønske fra HF Maglebylund om enten køb eller mageskifte af et kommunalt areal ud for haveforeningen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der gives afslag på at sælge arealet.
  2. at beslutningen om et eventuelt mageskifte afventer, at Dragør Kommune træffer beslutning om, hvad kommunen vil med det tilstødende areal og hvordan arealet skal disponeres.
  3. at et eventuelt mageskifte under alle omstændigheder sker på vilkår af, at HF Maglebylund afholder samtlige omkostninger forbundet hermed.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-06-2022

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  HF Maglebylund har rettet henvendelse til Dragør Kommune med et ønske om at kommunen enten sælger et mindre areal til Maglebylund eller mageskifter arealet med haveforeningen jf. kortbilag.

  Haveforeningen vil gerne have en grøn buffer i hele haveforeningens forløb mod Kirkevej, for at være skærmet for, hvad Dragør Kommune fremtidigt måtte beslutte at benytte det tilstødende, kommunalt ejede areal til.

  I dag dyrkes der rullegræs på arealet, men Lokalplan 45 rummer mulighed for, at arealet kan tages i fremtidig anvendelse til fritidsformål. 

  Den endelige beslutning om anvendelsen af arealet; herunder disponeringen af det er ikke truffet endnu.

  På den baggrund anbefaler administrationen, at en eventuel beslutning om at sælge – eller mageskifte – arealet afventer at denne beslutning træffes.

  I valget mellem salg og mageskifte anbefaler administrationen, at det i givet fald er mageskifteløsningen der vælges, da denne er lettere rent administrativt.

  Kommunen afgiver et areal og modtager et tilsvarende fra haveforeningen.

  Såfremt det – nu eller senere – besluttes at mageskifte arealet, anbefaler administrationen at det sker på vilkår af, at HF Maglebylund afholder samtlige omkostninger forbundet med mageskiftet.

  Betingelserne for at kunne mageskifte arealet vurderes at være opfyldt jf. gældende bekendtgørelse om offentligt udbud ved salg af kommunal fast ejendom.

  Arealet er mindre end 2000 m2 og kan ikke bebygges selvstændigt. Det areal som i givet fald overføres udgør endvidere mindre end 10% af den faste ejendom (haveforeningen) som arealet overføres til.

  Planretligt er de 2 arealer omfattet af forskellige lokalplaner, men det vurderes at det ikke giver problemer i forhold til den fremtidige anvendelse for hverken kommunen eller haveforeningen.

  LOVE/REGLER:

  Udbudsbekendtgørelsen. Der er redegjort for de relevante bestemmelser i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By– og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2022.

  Bilag

 • 14
  Beslutning - Kommandørboligen - Tillægsbevilling
  Sagsid.: 21/3643

  RESUMÉ:

  Der skal træffes beslutning, om der skal gives en tillægsbevilling til anlægsbudget 2022 på i alt 1 mio. kr. til udskiftning af installationer på Kommandørboligen eller om projektet skal udsættes til 2023, idet modtaget tilbud er over budget. Tillægsbevillingen forslås finansieret af anlægsbudget 2023, og rådighedsbeløbet på 1 mio. kr. finansieres af forventede mindreforbrug på anlægsbudget 2022. I praksis er der tale om at der fremrykkes et bygningsvedligeholdelsesprojekt fra 2023 til 2022. fremrykningen har ingen likviditetsmæssige konsekvenser, idet der forventes et mindre forbrug på det samlede anlægsbudget 2022.

  INDSTILLING:
   

  Administrationen indstiller,

  1. at der meddeles en anlægsbevilling på 1 mio. kr. finansieret af uforbrugte anlægsmidler på 1 mio. kr. Enggården og at rådighedsbeløbet frigives,

  ELLER

  1. at projektet med udskiftning af installationer udskydes til 2023.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  Ad 1

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 2

  Faldet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-06-2022

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2022 afsat 1.372.000 kr. til genopretning af Kommandørboligen. Derudover besluttede kommunalbestyrelsen på mødet den 28.10.2021 at anlægsmidlerne på i alt 744.000 kr. fra 2021 skulle overføres til 2022 til finansiering af projektet. Det giver et rådighedsbeløb på i alt 2.116.000 kr. 

  Anlægsmidlerne er afsat til udskiftning af vand-, varme- og afløbsinstallationer i ejendommen.

  Administrationen har haft projektet i udbud, og der er 3 entreprenører, som har budt på opgaven. Alle tre tilbud er over det afsatte budget. Anlægsbudgettet for opgaven efter tilbud er på i alt 3.116.000 kr. og de dækker projektering, udbud, håndværker, flytning, byggestyring, evt reduktion i husleje samt uforudsigelige udgifter.

  Generelt er priserne på anlægsarbejdet steget kraftigt det sidste år dels pga. Corona og dels pga. krigen i Ukraine. Derudover er der også en stigende tildens til, at der er lang leveringstid på vare som normalt er lagervare.

  Administrationen anbefaler, at der gives en bevilling på i alt 1 mio.kr. som finansieres over uforbrugte anlægsmidler på Enggården idet bevillingen hertil på nuværende tidspunkt ikke er disponeret. Bevillingen har tidligere været disponeret til brandtekniske tiltag, som dog er gennemført. 

  Alternativ kan projektet flyttes til 2023 eller til priserne falder igen. Der kan dog være risiko for, at nogle af installationerne bliver utætte og der dermed skal udføres reparationsarbejder.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Se sagsfremstilling.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen har været i kontakt med 3 lejere i ejendommen (2 lejere var ikke at træffe) for at få deres synspunkt på sagen. For de to af lejerne har det ikke nogen betydning for dem, om projektet udføres i år eller til næste år. Den sidste lejer vil gerne have at projektet bliver udskudt.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2022.

 • 15
  Beslutning - Samarbejde med staten om Kystbeskyttelse
  Sagsid.: 22/3922

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune er inviteret til at indgå i samarbejdet om ”Forundersøgelse af stormflodsplan for København”, som har til formål at sikre kritisk infrastruktur i hovedstadsområdet mod oversvømmelser ved stormflod. Arbejdet er forankret i staten ved Transportministeriet og Miljøministeriet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommune træder ind i arbejdet for en ”Forundersøgelse af stormflodsplan for København”.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-06-2022

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Staten ved Transportministeriet og Miljøministeriet har igangsat ”Forundersøgelse af stormflodsplan for København” som en særskilt indsats under udarbejdelse af ”Den nationale klimatilpasningsplan”, som forventes lanceret i løbet af sommeren 2022.

  Begrundelsen for forundersøgelsen er, at der i Københavnsområdet er samlet meget kritisk infrastruktur, som på grund af Købehavns geografiske og topografiske forhold gør det hensigtsmæssigt at se på en samlet ydre løsning frem for at sikre de enkelte infrastrukturanlæg enkeltvist.

  Målet med forundersøgelsen er at tage første skridt mod en samlet beskyttelse af hovedstadsområdet for at imødegå risikoen for oversvømmelse som følge af stormflod.

  Foruden Dragør Kommune, forventes Københavns-, Tårnby- og Hvidovre Kommuner at deltage i samarbejdet ligesom infrastrukturselskaberne også deltager. Disse parter bidrager også økonomisk til finansieringen af forundersøgelsen.

  Arbejdet vil blive organiseret i en styregruppe på ledelsesniveau med underliggende arbejdsgrupper, der udarbejder en række delundersøgelser:

  • Analyse af sikringsniveauer
  • Undersøgelse af teknik, miljø og anlægsøkonomi
  • Samfundsøkonomisk analyse af gevinster og omkostninger
  • Analyse af finansiering (herunder bidragsfordelingsmodel), organisering og myndighedsbehandling

  Udgangspunktet for placering af beskyttelsen er en linjeføring bag om Dragør, hvor det eksisterende Ullerupdiget forlænges til lufthavnen, da dette forventes at være den billigste løsning.

  I arbejdet vil forskellige linjeføringer kunne undersøges, hvor Dragør Kommunes egne undersøgelser af henholdsvis en sikring mod 2050 og en sikring frem mod 2100 kan indgå, hvis Dragør ønsker det.

  Arbejdet er planlagt udfra nedenstående overordnede tidsskitse:

  Tid

  Aktivitet

  Efterår 2022 – årsskiftet 2023/ 2024

  Forundersøgelse

  Første halvår 2024

  Politisk behandling i kommuner, stat, infrastrukturselskaber

  Medio 2024:

  Indgåelse af politisk principaftale

  2024 - 2026

  Gennemførelse af VVM

  2027

  Anlægsstart

  Eftersom forundersøgelsens primære formål er at sikre kritisk infrastruktur i hovedstadsområdet (København) foreslås det, at kommunens eget kystbeskyttelsesprojekt fortsætter uændret.

  Forventningen er, at en aktiv deltagelse fra Dragørs side kan bidrage til for at afsøge synergier og sikre sammenhæng til kommunens kystbeskyttelsesprojekt i øvrigt.

  LOVE/REGLER:

  Før realisering af et eventuelt projekt skal der gennemføres omfattende myndighedsprocesser fx i forhold til naturbeskyttelseslov, miljøvurderingslov, planlov og kystbeskyttelseslov.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ingen umiddelbare økonomiske konsekvenser for Dragør Kommune forbundet med at indgå i samarbejdet. Såfremt der skal udarbejdes undersøgelser vedr. Dragør, der ligger udenfor kommissoriet for forundersøgelsen, vil Dragør Kommune blive bedt om at bidrage til undersøgelserne. Det forventes, at udgifterne hertil vil kunne holdes inden for den afsatte ramme til kystbeskyttelse.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Forundersøgelsen forventes at blive afrapporteret politisk til de involverede parter omkring årsskiftet 2023/ 2024.

  Hvis det derefter besluttes at gå videre med projektet, vil der i de følgende faser være offentlige høringer, eksempelvis i forbindelse med miljøvurdering.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Samlet kystbeskyttelse er en prioriteret indsats jf. planstrategi 2019, forslag til kommuneplan 2021 og risikostyringsplan 2021.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2022.

  Bilag

 • 16
  Drøftelse - Vandmiljø i Køge Bugt
  Sagsid.: 22/4010

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 31. marts 2022, at tilkendegive over for kommunerne i Køge Bugt området, at indgå i det videre samarbejde om bekymring for vandmiljøet i Køge bugt.

  Administrationen har derfor været i dialog med Køge Kommune og Stevns Kommune, som har formandskabet i arbejdsgruppen om, rammerne for samarbejdet. Der skal tages stilling til, om der forsat er interesse for at indgå i samarbejdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at det drøftes, hvorvidt der fortsat er interesse for at indgå i samarbejdet om bekymring for vandmiljøet.
  2. at der træffes beslutning om, hvorvidt Dragør Kommune skal tiltræde kommissoriet.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  V foreslår, at Dragør ikke tiltræder kommissoriet, selvom V også udtrykker bekymring for vandmiljøet i Køge Bugt. Dragør Kommune vil dog følge arbejdet nøje og bidrage i det omfang, det vil være relevant.

  For stemte:  4 (C+V)

  Imod stemte: 2 (T+L) 

  Undlod at stemme:  1 (A)

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Liste L og T ønsker at deltage i arbejdet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-06-2022

  Ad 1

  Drøftet

  Ad 2

  For stemte:   5 (A+C+V)

  Imod stemte:  2 (T+L) 

  Undlod at stemme:   

  Anbefales overfor KB.

  Protokoltilføjelse fra L og T:

  Liste L og Liste T ønsker at deltage i arbejdet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Brøndby, Greve, Ishøj, Køge, Solrød, Stevns og Vallensbæk kommuner der alle ligger ud til Køge Bugt samarbejder om at beskytte havmiljøet i Køge Bugt. Samarbejdet har følgende indsatser:

  - Arbejde for at Køge Bugt bliver en marine-nationalpark til glæde for naturen og vores borgere.

  - Sikre, at der foretages en samlet miljøkonsekvensvurdering af de igangværende og kommende projekter i Køge Bugt, både for det enkelte projekt i sin helhed (anlæggelse og driftsfase), men også for projekterne sammen.

  - Dele en grundlæggende skepsis over for etableringen af 9 kunstige øer ved Avedøre og efterlyse en langt dybere vurdering, dialog og drøftelse med staten om dette er nødvendigt.

  - Arbejde imod, at alt spildevand fra København og omegnskommuner skal udledes i Køge Bugt.

  - Arbejde imod en yderligere trafik- og støjbelastning på et allerede belastet vejnet, særligt ved etablering af Holmene, i lyset af udvidelsen af København.

  - Sikre deltagelse i følgegruppe vedrørende Holmeneprojektet, så projektet har alle aspekter af miljøpåvirkningen med.

  Samarbejdet omfatter en gensidig dialog og koordinering om de ovenstående projekter. Der er nedsat en arbejdsgruppe under ledelse af Stevns Kommune og en styregruppe på direktørniveau under ledelse af Køge Kommune jf. bilag 1.

  Administrationen har på baggrund af kommunalbestyrelsens beslutning været i dialog med Køge og Stevns Kommuner. Kommunerne oplyser, at fokus i den kommende tid i samarbejdet især vil være på miljøkonsekvenserne af Holmene i Hvidovre Kommune og flytningen af udledningen af spildevand fra Lynetten. Kommunen har endvidere oplyst, at det er en bekymring for at Køge Bugt ikke har det godt, der er baggrunden for hele samarbejdet. De involverede kommuner forventes, at have en klar holdning til de to projekter. I praksis foregår samarbejdet gennem arbejdsgruppen hvor, der er en tovholder fra en af kommunerne, der er i spidsen for hvert projekt, og hvor tovholderen har en særlig forpligtigelse til at følge de rapporter m.v., der findes/udarbejdes om det pågældende projekt. Det politiske samarbejde består i, at udsende pressemeddelelser samt interessevaretagelse i forhold til indsatserne i kommissoriet.

  Administrationens vurdering

  Administrationen bemærker, at Dragør Kommune som andre kommuner anvender klapning i forbindelse med uddybning af havnen, ligesom vi er i gang med et stort kystbeskyttelsesprojekt, der også berører Køge Bugt. Administrationen bemærker samtidig, at såfremt en marin naturnationalpark vil skulle etableres, må det forventes at have betydning for mulighederne for klapning, råstofindvinding mv. i Køge Bugt. Den nordlige del af Øresund er blevet udpeget som marin nationalpark.

  Da det er Tårnby Kommune, der via det forpligtende samarbejde har den faglige viden på det miljømæssige område vil det være vanskeligt for administrationen at bidrage til det faglige arbejde i arbejdsgruppen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De deltagende kommuner har hver bidraget med 60.000 kr. til arbejdet. Hvis Dragør Kommune ønsker at tiltræde samarbejdet må det forventes, at vi også skal bidrage med 60.000 kr. Der er ikke afsat midler hertil.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2022.

  Bilag

 • 17
  Frigivelse Trafikdæmpende foranstaltninger 2022 med trafikforhold på Vestgrønningen
  Sagsid.: 22/3908

  RESUMÉ:

  Frigivelsessag for Trafikdæmpende foranstaltninger 2022, der er afsat i anlægsbudget 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der gives en anlægsbevilling på i alt 95.000 kr. til Trafikdæmpende foranstaltninger 2022 og at rådighedsbeløbet frigives til,

  1. at etablering af cykelbaner på Vestgrønningen mellem Strandgade og Drogdensvej henholdsvis Strandgade og Wiedersvej,

  ELLER

  1. at indkøb og opsætning af LED lys i vejbelægningen i fodgængerfeltet på Krudttårnsvej ved Mågevænget.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  Ad 1

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 2

  Faldet.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-06-2022

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har i anlægsbudget 2022 afsat 95.000 kr. til Trafikdæmpende foranstaltninger 2022.

  Trafikdæmpende foranstaltninger er en årlig pulje, som ved frigivelse prioriteres ved politisk beslutning sædvanligvis ud fra kommunens trafiksikkerhedsplan Trafiksikker i Dragør 2016, hvori på side 20 ses en liste over kommunens større fysiske udfordringer (vedlagt som bilag 1).

  Projekter, der er vurderet til at koste under 100.000 kr. står nævnt som projekt nr. 1-8. Heraf er nr. 1, 3, 5 og 8 udført.

  Nr. 2 og 7 omhandler forholdene på Vestgrønningen, hvor der med fordel kan etableres cykelbaner på Vestgrønningen, således at der ikke længere kan parkeres langs kørebanen på Vestgrønningen. Herved kan farlige situationer blandt andet på grund af begrænset udsyn ved udkørsel undgås. Etablering af cykelbaner på Vestgrønningen bliver også behandlet i særskilt sag om Trafikale forhold på Vestgrønningen, hvor etablering af cykelstier i stedet for cykelbaner på Vestgrønningen behandles i sammenhæng med tilvejebringelse af erstatningsparkering for de i tilfælde af cykelstier/cykelbaner nedlagte parkeringsmuligheder på Vestgrønningen. Såfremt det i den sag vælges at arbejde videre med cykelstier langs Vestgrønningen, så udgår nærværende forslag om cykelbaner langs Vestgrønningen.

  Såfremt der ikke skal arbejdes videre med etablering af cykelbaner på Vestgrønningen, kan administrationen foreslå tiltag ved fodgængerkrydsningen af Krudttårnsvej ved Mågevænget. Det er en utryg krydsning, der i Trafiksikker i Dragør er oplistet som projekt nr. 9 med forslag om etablering af en krydsningshelle. Dette koster i størrelsesordenen 200.000 - 500.000 kr.

  Administrationen kan foreslå en anden og billigere løsning på håndtering af utrygheden. Dette i form af LED lys, der bliver nedfældet i asfalten og som blinker og advarer bilisterne, når der står fodgængere ved fodgængerfeltet, og når fodgængerne er på vej over krydset. Når en fodgænger er ca. midtvejs begynder LED-lysene også at blinke til bilisterne i den anden retning. Med denne løsning kan utrygheden ved krydsningen af Krudttårnsvej mindskes og til en noget billigere pris end ved etablering af en egentlig krydsningshelle.

  Man kunne også overveje at iværksætte nr. 4 eller 6 og ændre forholdene lokalt ved at fjerne rabatten på cykelstien mod kørebanen på Kirkevej ved Hartkornsvej eller at adskille vendeplads og cykelgangsti på Aldershvilestien ved Bøgeengen.

  Administrationen kan foreslå enten at etablere cykelbaner på Vestgrønningen eller at nedfælde LED-lys i vejbelægningen i fodgængerfeltet på Krudttårnsvej ved Mågevænget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Anlægsbeløb på 95.000 kr. til Trafikdæmpende foranstaltninger 2022 er afsat i anlægsbudget 2022.

  Cykelbaner på Vestgrønningen og LED-lys i asfalten på Krudttårnsvej ved Mågevænget kan hver især etableres for under 95.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2022.

  Bilag

 • 18
  Aftale om forpligtende samarbejde - delaftale 8, genoptræning
  Sagsid.: 21/824

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør Kommune og Tårnby Kommune i 2007 en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Samarbejdsområderne er oprindeligt beskrevet i otte delaftaler. Delaftale 8 omhandler to typer af genoptræning jf. Serviceloven §86 og Sundhedsloven §140.

  Tårnby udarbejder hvert år årsrapporter for delaftalen. Fra september 2021 er ordningen jf. Serviceloven §86 hjemtaget til Dragør Kommune, hvorfor årsrapporten for §86 dækker perioden fra januar 2021 til august 2021. Udvalget forlægges her årsrapport for 2021, som er udarbejdet af Tårnby Kommune, samt forslag til revideret samarbejdsaftale.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at afrapporteringen for 2021 for delaftale 8 vedrørende genoptræning tages til efterretning.
  2. at administrationen bemyndiges til at indgå revideret samarbejdsaftale for delaftale 8, genoptræning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2022

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Theis Guldbech (C) var ikke tilstede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-06-2022

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune og Tårnby Kommune indgik i 2007 et forpligtende samarbejde i henhold til lov om forpligtende kommunale samarbejder. Aftale om forpligtende samarbejde, delaftale 8 vedrørende genoptræning, samt aftale om betaling for ydelser til Tårnby Kommune, herunder udgifter vedrørende den administrative del af genoptræningen, er senest revideret i 2021 som led i hjemtagning af §86 opgaver pr. 1. september 2021.

  Delaftalens rammer – udkast til revideret samarbejdsaftale

  I det forpligtende samarbejde er Tårnby Kommune udførende på alle rådgivnings- og myndighedsopgaver, som er beskrevet i delaftalen. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby kommunes opgavevaretagelse.

  For at skabe sikker drift er det aftalt, at der løbende er dialog på lederniveau året igennem. Delaftalen er revideret på foranledning af Tårnby Kommune. Ændringerne fremgår af bilag 2, udkast til delaftale, under punkt 8 på side 6 og er fremhævet og kursiveret. Der er efter administrationen opfattelse tale om præciseringer, der ikke giver anledning til bemærkninger. Det foreslås derfor, at administrationen bemyndiges til at indgå i denne aftale. 

  For 2021

  Tårnby Kommune løser på vegne af Dragør Kommune opgaver vedrørende genoptræning i henhold til Lov om Social Service og Sundhedsloven. Konkret er der for 2021 tale om:

  -         Genoptræning efter Sundhedsloven §140

  -         Serviceloven § 86

  Fra årsrapporten, vedlagt som bilag 1, fremgår:

  ”I 2021 modtog Tårnby Kommune 562 genoptræningsplaner jf. Sundhedsloven §140. Dette tal forventes at have været påvirket både af COVID-19 pandemien og sygeplejerske-strejken. Begge dele har medført en reduktion i bl.a. antallet af planlagte operationer på hospitalet og deraf færre genoptræningsplaner end forventet.”

  Til sammenligning modtog Tårnby Kommune i 2020 548 genoptræningsplaner.

  ”Til og med august, har der været bevilget 52 forløb jf. Serviceloven §86 for borgere fra Dragør kommune. Fra september er denne opgave overgået til Dragør Kommunes egen varetagelse.

  ”Ventetiden, for borgere henvist med genoptræningsplan (i Tårnby Kommune red.), har været på gennemsnitligt 4,41 dage i 2021. Total har 30 borgere ventet mere end 7 kalender-dage på opstart af genoptræning, dvs. gennemsnitligt 2,5 borger pr. måned. 1 borger har taget imod tilbud om frit valg hos privat aktør.”

  Til sammenligning var den gennemsnitlige ventetid for disse forløb i 2020 på 5,87 dage.

  ”5 borgere har været henvist med rehabiliteringsplan på specialiseret niveau.”

  Forventninger til udvikling på området

  Den administrative del

  Det forventes, på baggrund af dialog med Tårnby Kommune, at der ikke er ændringer til bestillingen, der omhandler den administrative del. Den samlede bestilling udgør 1,1 millioner kroner (i 2021 niveau). Udgifterne reguleres årligt med den af KL foreslåede prisfremskrivning af budgettet med hensyn til art 1 ”Løn”, som den fremgår af KL’s årlige budgetvejledning. Første gang med virkning for regnskabsåret 2022.

  Forløb

  Det forventes, at antallet af genoptræningsplaner vil stige i 2022 og årene frem.

  Uddrag af årsrapporten:

  ”Frem til Covid-19 pandemien er der set en stigning i genoptræningsplaner på ml. 8-10% årligt. Om dette vil blive billedet i 2022 vil afhænge af kapaciteten på hospitalerne – men det forventes, at antallet af genoptræningsplaner i 2022 er større end 2021. Afhængig af antallet (og om der kommer en ekstra pukkel), er der risiko for, at terapeutnormeringen ikke matcher behovet, hvilket kan medføre stigende ventetider og en stigning i antallet af borgere, der har ret til frit valg.”

  2018

  2019

  2020

  2021

  Antal GOP *), SUL § 140

  544

  607

  548

  562

  %-vis ændring fra forrige år

  8,8%

  10,85%

  -9,7%

  0,03%

  3.527.257

  2.640.496

  2.549.097

  *) Genoptræningsplan – forkortet GOP.

  Udviklingen i forløb indgår i budgetudarbejdelsen for 2023 og overslagsår.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede udgift for bestilling i 2023 (den administrative del) vedrørende delaftale 8, genoptræning forventes at udgøre 1,1 millioner kroner (2021 niveau). Forventede stigende omkostninger til forløb indgår i budgetudarbejdelse for 2023.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtende samarbejder med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2022.

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2022.

  Bilag

 • 19
  Beslutning om brugsrammer for Stationsvej 5
  Sagsid.: 22/3915

  RESUMÉ:

  Reglerne for anvendelse af Stationsvej 5, Det gamle Rådhus, har været politisk besluttet siden februar 2022, og flere foreninger har benyttet sig af muligheden til mødeafholdelse. De sidste forhold omkring dette skal nu til at falde på plads, og samtidig er det også en overvejelse, om Lokalarkivrådet skal formaliseres som enkeltstående råd efter lokalarkivet er uddelegeret til Museum Amager.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Stationsvej 5 oprettes som bookingemne i Hollænderhallens bookingsystem med virkning fra 1. september.
  2. at proceduren for adgang fastholdes via en mail gennem kommunens hjemmeside om bookingen, man har foretaget, hvorefter låneren modtager adgangskode.
  3. at der ved betalingsarrangementer opkræves et gebyr på 1000 kr. såfremt indtægter overstiger honorering af aktør.
  4. at der igangsættes en proces til at afdække behov og mulig form på genetablering af Lokalarkivrådet.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-06-2022

  Ad 1-4:

  Anbefales overfor ØU.

  Theis Guldbech (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-06-2022

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Reglerne for benyttelse af Lokalarkivet i Det gamle Rådhus, Stationsvej 5, har nu været prøvekørt i praksis et par måneder siden den politiske godkendelse i februar 2022, (se regler for anvendelse i bilag 1). Der er ikke som udgangspunkt tilknyttet nogen pedelfunktion til bygningen, men den løbende drift er tillagt Vej & Park i et løbende tilsyn i stil med kommunens andre bygninger.

  Adgangen til huset fungerer for foreninger, der ønsker at afholde et møde, foredrag e.lgn. ved at sende en mail til rådhuset, hvorefter der tildeles en adgangskode, og samtidig forpligter man sig til at overholde anvendelsesreglerne.

  Denne procedure fastholdes for af hensyn til driftsomkostninger/bygningsvedligehold at kende til forholdene. Samtidig foreslås det dog også, at Stationsvej 5 oprettes i Hollænderhallens bookingsystem, så foreninger og andre kan se, om der er ledig tid ift. deres arrangement. Se fx https://dragoer.halbooking.dk/newlook/default.asp

  Foreninger kan jf. reglerne for anvendelse bruge Stationsvej nr. 5 til mødearrangementer. Det har i mindre omfang også været muligt at afholde foredrag e.lgn. med betaling fra de deltagende tilhørere. For at imødekomme den oprindelige tanke med at huset stilles til rådighed for foreninger til egne aktiviteter, fx møder/generalforsamlinger og lignende, opkræves et mindre beløb i tilfælde af, at arrangementet er med adgangsbetaling. Anbefalingen er 1000 kr. pr. arrangement, såfremt indtægten overstiger udgifterne ifm. honorering af aktør, fx foredragsholder e.lgn.

  Da Lokalarkivet blev udskilt fra biblioteket ved uddelegeringen af opgaven til Museum Amager, forsvandt samtidig forbindelsen imellem Biblioteksråd og Lokalarkivråd, hvorfor det på nuværende tidspunkt kan være relevant at genetablere det egentlige Lokalarkivråd. Derfor anbefales det, at der henover sommeren igangsættes en mindre proces ift. at afdække behovet og udarbejde det eventuelle konkrete forslag til politisk godkendelse. (Vedtægterne for det gamle lokalarkivråd vedlægges som bilag 2 til orientering).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. juni 2022.

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Bilag

 • 20
  Udlejning af jord - Kalvebodvej 253-255
  Sagsid.: 22/3086

  RESUMÉ:

  Sager om udlejning af visse stykker jord skal forelægges Økonomiudvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Økonomiudvalget godkender udlejning af jordlod på 4,7 ha til ny ejer af ejendommen, Kalvebodvej 249,
  1. at Økonomiudvalget giver administrationen bemyndigelse til at udleje arealet til eventuelt nye ejere af ejendommen ved salg.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 19-05-2022

  Forslag fra L:

  Sydamagerlisten foreslår, at arealet på Kalvebodvej 253-255 ikke genudlejes, men i stedet overgår til høslæt med fokus på biodiversitet.

  For stemte:    1 (L)

  Imod stemte:   5 (A+C+V)

  Undlod at stemme:   1 (T)

  Faldet.

  Ad 1-2

  For stemte:   5 (A+C+V)

  Imod stemte:  1 (L)

  Undlod at stemme:  1 (T)

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 02-06-2022

  Liste L begærede sagen tilbage til udvalgsbehandling:

  Godkendt.

  Sven Norup (L) var indkaldt som stedfortræder for Flemming Blønd (L).

  Jerrik Walløe (C) var indkaldt som stedfortræder for Mia Tang (C).

  Tim Meicker (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-06-2022

  Ændringsforslag fra L:

  Liste L- Sydamagerlisten – foreslår, at området overgår til høslæt med offentlig tilgængelighed. Området udbydes i lokal licitation til fx 5 årig leje med mulighed for 5 årig forlængelse.  

  For stemte:   2 (L+T)

  Imod stemte:  3 (A+V) 

  Undlod at stemme:   2 (C)

  Faldet.

  Administrationens indstilling ad 1-2:

  For stemte  5 (A+C+V)

  Imod stemte  1 (L)

  Undlod at stemme 1 (T)

  Godkendt.

  Liste T begærede sagen i KB, jf. styrelseslovens § 23.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har gennem mange år udlejer et landbrugsareal på 4,7 ha på Kalvebodvej 253-255 til ejeren af ejendommen Kalvebodvej 249.

  Ejeren har solgt ejendommen pr. 1. april 2022 og den nye ejer ønsker at leje arealet.

  Arealet må kun anvendes til landbrugsjord. Ud af de 4,7 ha er det ca. 16.000 m2 som er en dyrknings-, beplantnings og anlægsfri zone.

  Det fremgår af lejeaftalen, at genudlejning ikke kan ske uden kommunalbestyrelsens godkendelse. Udlejning er af jord er delegeret til Økonomiudvalget.

  Lejen er pt. 16.228 kr. pr. år og pristalsreguleres, hver den 1. januar.

  Administrationen ønsker, at Økonomiudvalget giver administrationen bemyndigelse til at genudleje jorden til eventuelt nye ejere af den aktuelle ejendom.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 19. maj 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 2. juni 2022.

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2022.

 • 21
  Justering af den administrative organisation
  Sagsid.: 22/4341

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget forlægges en sag om justering af den administrative organisation. Baggrunden er, at stillingen som centerchef for Politik, Service og Social har været vankant siden november 2021, og stillingtagen til justering af den administrative organisation har afventet, at direktionen blev fuldtallig. Det anbefales, at stillingen som centerchef for Politik, Service og Social nedlægges og at den fremadrettet administrative organisering af centret tager udgangspunkt i, at ledelsen af området forsætter med, at afdelingslederne for hhv. Ydelsesteam og Socialservice samt Borgerservice refererer direkte til direktør Asger Villemoes Nielsen, samt at afdelingslederen for HR og Personaleservice samt en kommende afdelingsleder for Borgmestersekretariatet referer direkte til kommunaldirektøren.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslaget til justering af den administrative organisation sendes i høring hos CMU-forvaltning frem til 10. august 2022.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-06-2022

  Godkendt med tilføjelse af, der til ØU fremsendes job- og funktionsbeskrivelse på chefer og ledere i den administrative organisation.

  SAGSFREMSTILLING:

  Stillingen som centerchef for Politik, Service og Social har været vakant siden november 2021. Stillingen omfattede Borgmestersekretariatet inklusiv HR og Personaleservice, Jura og Kommunikation samt Ydelsesteamet og Borgerservice. Stillingtagen til det videre forløb har sidenhen afventet, at direktionen blev fuldtallig. Siden november 2021 har opgaverne været løst med direkte reference til direktionen.

  Direktionen foreslår, at den fremadrettet administrative organisering tager udgangspunkt i, at stillingen som centerchef for Politik, Service og Social erstattes med en afdelingsleder, så der oprettes en stilling som afdelingsleder for Borgmestersekretariat, Jura og Kommunikation med reference til kommunaldirektøren.

  Ledelsen af øvrige områder forsætter med at afdelingslederne for hhv. Ydelsesteam og Borgerservice refererer til direktør Asger Villemoes Nielsen samt at afdelingslederen for HR og Personaleservice referer direkte til kommunaldirektøren – der henvises til vedlagte bilag. Generelt ønsker direktionen at fremme samarbejdet på tværs af organisationen blandt andet ved brug af det såkaldte konsulentnetværk på rådhuset. 

  Denne løsning er valgt, fordi det vurderes, at opgaverne i centret har været meget forskelligartet, og der ikke har været det store potentiale for at skabe synergi mellem fagområderne i centreret. Forskellige andre løsninger har været overvejet, herunder at integrere delområder fra centreret med de øvrige centre, men hensynet til at centrene ikke blev for store og løsningen af de specifikke opgaver er baggrunden for den foreslåede løsning.

  Den fremtidige organisering skal også ses i lyset af tilkendegivelser fra medarbejderne og afdelingslederne i centreret, der oplever at opgaveløsningen i dagligdagen typisk sker i den direkte referencelinje med direktionen.

  Med henblik på at få umiddelbare tilkendegivelser fra medarbejdersiden, har den foreslåede organisering været mundtligt præsenteret for Rådhusets medarbejderudvalg, med forbehold for politisk godkendelse.

  Med denne justering er antallet af centerchefer på rådhuset reduceret fra 7 til 3 siden 2020.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til delegationsplanen skal Økonomiudvalget på indstilling fra administrationen godkende oprettelse og nedlæggelse af afdelingschefstillinger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der vil være en mindre samlet besparelse i størrelsesordenen af 130.000 kr. forbundet med at stillingen som centerchef ikke genbesættes og der ansættes en afdelingschef i Borgmestersekretariatet. Besparelsen indgår i budgetforhandlingerne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der igangsættes en høring i organisationen fra den 23. juni til den 10. august.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Bilag

 • 22
  Status sygefravær 1. kvartal 2022
  Sagsid.: 14/3024

  RESUMÉ:

  Hvert kvartal får Økonomiudvalget status på sygefraværet. Her følger status for 1. kvartal 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Økonomiudvalget tager status på sygefravær januar til og med marts 2022 til efterretning.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-06-2022

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Det blev besluttet i Økonomiudvalget at fastholde et måltal på 4,8 procent for 2022. Desværre har Dragør Kommune i 1. kvartal 2022 5,4 procents sygefravær. Sammenlignes der med samme periode i 2021 kan man se, at det er korttidsfraværet, som er stigende. Langtidsfraværet er derimod faldet 25 procent sammenlignet med 2021.

  Selvom sygefraværsprocenten i 1. kvartal 2022 er steget med 0,86 procentpoint, så er der et fald i langtidsfraværet på 349 dage. Til gengæld ses en stigning på korttidsfraværet på 988 dage. Da det kun er i marts 2022 at fravær grundet Covid-19 er talt med, er det ikke hele forklaringen på stigningen. Men som nævnt i forrige status, fortæller flere leder, at Covid-19 har slidt på medarbejderne. Mange har været ramt, og derfor har de raske kolleger skulle løbe hurtigere, hvilket også kan give sygefravær.

  Administrationen har endvidere fået oplyst af lederne, at stigningen i det korte fravær skyldes infektionssygdomme. Administrationen kan endvidere se, at korttidsfraværet er faldende i april 2022, hvilket ikke fremgår af denne status for 1. kvartal 2022. Da det ser ud til, at sygefraværet falder igen, vil der ikke blive iværksat yderligere tiltag. Skulle det mod forventet vise sig, at stigningen i korttidsfraværet er vedvarende, så vil administrationen handle derpå.

  De enkelte områder

  Der er flere af de større områder, som har stigninger. I Hjemmeplejen er det primært en afdeling, som gennem længere tid har haft et højt fravær. Hjemmeplejens centerleder fortæller, at de både er ramt af langtidsfravær, samt flere medarbejdere med hyppigt fravær, men at der fortsat er fokus på det.

  Enggården har også været ramt af et højere kortidsfravær i 1. kvartal 2022. Hele 91,8 procent af sygefraværet er korttidsfravær. På Enggården skyldes det forskellige udbrud af smitte, som har roteret mellem medarbejderne. Til gengæld har Enggården et flot lavt langtidsfravær, som skyldes, at de har haft fokus på fraværet. De gør bl.a. fast brug af regelmæssige samtaler og mulighedserklæringer, når sygefraværet overstiger 14 dage.

  Der ses et fald på dagtilbudsområdet, men der er dog også et markant korttidsfravær sammenlignet med tidligere. Institutionerne har, ligesom på Enggården, været ramt af forskellige udbrud af sygdom, og der er derfor en forventning om, at korttidsfraværet falder igen.

  Skolerne og SFO’erne har et stigende sygefravær. Her er det primært Nordstrandsskolen og SFO’en, som har en stigning. Nordstrandsskolen og SFO’en har et højere langtidsfravær end de to andre skoler. Men generelt er skolerne også ramt af et højere korttidsfravær end det foregående år.

  Rådhuset ligger også højere end samme periode 2021. Det skal bemærkes, at mange af rådhusets medarbejdere var delvist hjemsendt i denne periode i 2021. Ligesom mange af de andre områder, har der været en stigning i det korte fravær, samt der har været tre langtidssygemeldinger. Det forventes, at sygefraværstallet for rådhuset er faldende i det næste kvartal.

  Sammenligning med andre kommuner

  I nedenstående ses en sammenligning i KRL-tal mellem Dragør Kommune og nabo- og vestegnskommunerne i januar 2022. Dragør Kommune er i den øverste top-3:

   Sygefraværsdage januar 2022 per fuldtidsansat*

  Albertslund

  2,89

  Brøndby

  2,88

  Dragør

  2,31

  Frederiksberg

  2,48

  Glostrup

  2,82

  Hvidovre

  2,69

  Høje-Taastrup

  2,30

  Ishøj

  2,76

  København

  2,30

  Rødovre

  2,88

  Tårnby

  2,39

  Vallensbæk

  2,85

  *KRLs datasæt opgøres to måneder bagud, hvorfor det kun er januar 2022, som kan opgøres, og Tallene fra KRL er inklusiv Covid-19, og derfor højere end de opgørelser, som Dragør kommune normalt trækker i KMD. 

  Samlet for hele 2021 lå Dragør Kommune således sammenholdt med nabo- og vestegnskommuner og alle kommuner:

  Sygefraværsdage januar til december 2021 per fuldtidsansat* 

  Alle kommuner

  13,3

  Albertslund

  15,2

  Brøndby

  15,1

  Dragør

  13,5

  Frederiksberg

  13,7

  Glostrup

  15,1

  Hvidovre

  14,4

  Høje-Taastrup

  13,0

  Ishøj

  14,3

  København

  13,4

  Rødovre

  14,1

  Tårnby

  14,0

  Vallensbæk

  12,9

   * Tallene fra KRL er inklusiv Covid-19, og derfor højere end de opgørelser, som Dragør kommune normalt trækker i KMD.

  Dragør Kommune ligger således på en flot 4. plads, når der sammenlignes med kommunerne omkring os. Dragør Kommune ligger dog en smule over landsgennemsnittet.

  Indsatser

  Lederne skal holde omsorgssamtaler efter 14 dages sygefravær eller 3 fraværsperioder på 3 måneder. På intranettet kan lederne finde sygefraværspolitikken, samt guides til at håndtere og arbejde med sygefraværet lokalt. Administrationen har desuden genoptrykt sygefraværshåndbogen, og den udleveres fortsat til nye ledere. Lederne får automatisk reminders fra Opus ved de 14 dage og 3 perioder, og administrationen gennemgår månedligt sygefraværet og kontakter lederne, hvis de enten har glemt at holde samtalerne eller blot mangler at journalisere referater og anden dokumentation.

  Det er værd at nævne, at arbejdet med 3-i-1 målingen (medarbejdertrivsel, ledelsesevaluering og arbejdspladsvurdering) også har en positiv indflydelse på trivslen og derved også på sygefraværet.

  Endvidere er der fortsat mulighed for, at medarbejdere og ledere kan få hjælp og rådgivning hos en stresscoach. Flere medarbejdere får også tilbudt stresscoaching før en sygemelding. I foråret 2022 vil der ydermere blive tilbud om kursus i meditation.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Bilag

 • 23
  Orienteringssag - Svar på decisionsskrivelse fra Social- og Ældreministeriet
  Sagsid.: 22/3835

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har den 25. februar 2022 modtaget decisionsskrivelse vedrørende regnskab 2020 for områder under Social- og Ældreministeriet. For Dragør Kommune vedrører dette Ydelsesteamet, afdeling for IT og Digitalisering, samt center for Børn, Skole og Kultur. Sagen er en orientering til fagudvalgene om decisionsskrivelsen samt administrationens svar herpå.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2022

  Anbefales overfor ØU.

  Theis Guldbech (C) var ikke tilstede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-06-2022

  Anbefales overfor ØU.

  Theis Guldbech (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-06-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Hermed fremlægges svar på decisionsskrivelse fra Social- og Ældreministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2020 vedr. Dragør Kommune.

  Dragør Kommunes svar og bemærkninger er angivet med de gult markerede afsnit i det fremsendte svar. Med svaret følger endvidere – til orientering – tilhørende anvendte retningslinjer og arbejdsgangsbeskrivelser vedr. §41 og §42.

  I bilag 1, som er skrivelsen samt de gult markerede afsnit, er de første afsnit dedikerede til børneområdet (BSK), derefter kommer socialområdet (Ydelsesteam) og derefter IT og Borgerservice vedr. ydelser til alternative modtagere (socialt bedrageri).

  Det bemærkes, at dette svar – af hensyn til afleveringsfristen - er afgivet administrativt, og efterfølgende nu orienteres politisk i Dragør Kommune. Ministeriet er orienteret herom.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2022.

  Børn-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. juni 2022.

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Bilag

 • 24
  Medlemsforslag fra C - Dialog med firmaet "To good to go"
  Sagsid.: 22/4279

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør at initiativretten.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-06-2022

  Økonomiudvalget besluttede, at der skal fremsendes et projektforslag, herunder med konkrete eksempler.

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgmester Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 13. juni 2022, anmodet om at få følgende på hjemmesiden:

  ”C gr. foreslår, at udvalget træffer beslutning om, at forvaltningen indgår i dialog med firmaet ”To good to go” for at vurdere om der kan indledes et samarbejde mod madspil.

  Motivation:

  ”To good to go” har kontaktet borgmesteren og oplyst, at de kunne være interesseret i et privat-offentlig samarbejde mod madspild. Der er i forvejen indgået samarbejdsaftale med med kommuner i trekantsområdet, Frederiksberg, København, Randers og Odense kommuner.

  Borgmesteren har haft et møde med direktøren for ”To good to go” der fremlagde deres projekt. Dette handler i korte træk om, at kommunale institutioner der producerer mad kan sælge overskudsmad via ”To good to go” og dermed kanalisere midler tilbage til den enkelte arbejdsplads, samtidig med, at madspild formindskes.

  Dragør er i forhold til andre kommuner mindre, men til trods for dette mener ”To good to go” at der kan vær en positiv gevinst for kommunen. Opgaven for forvaltningen er at foretage en faglig vurdering i samarbejde med ”To good to go” om der er en positiv gevinst for Dragør, hvorefter sagen kan forelægges på ny til endelig politisk vurdering.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

 • 25
  Meddelelser
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-06-2022

  Borgmesteren orienterede om ibrugtagning af Baggersmindelejren til fordrevne ukrainere.

  Borgmesteren orienterede om flagning med det ukrainske flag.

 • 26
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-06-2022

  Nicolaj Bertel Riber (A) orienterede om faldende elevtal i FGU-Hovedstaden.