Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Onsdag den 22. juni 2022 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Kenneth Gøtterup (C), Nicolaj Bertel Riber (A), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Flemming Blønd (L)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Dom i sagen om Nyby 8
  Sagsid.: 21/1289

  RESUMÉ:

  Byretten i København har den 20. juni 2022 afsagt dom i sagen om renserigrunden Nyby 8. Denne sag omhandler stillingtagen til en eventuel anke af dommen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det besluttes om dommen skal ankes.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-06-2022

  Dommen ankes ikke.

  SAGSFREMSTILLING:

  Byretten har afsagt dom i sagen om renserigrunden Nyby 8.

  Retten finder, ”at Dragør Kommune tilpligtes at anerkende med virkning fra 1. april 2019, at have overtaget den på Nyby 8 beliggende bygning.

  Dragør Kommune tilpligtes at anerkende, at Lis Markussen fra og med 1. april 2019 ikke skal betale udgifter af nogen art vedrørende ejendommen.

  Dragør Kommune skal til Lis Markussen betale 155.902,49 kr. med procesrente fra den 22. april 2021 af 69.677,42 kr. og af 86.225,07 kr. fra den 9. maj 2022.

  Dragør Kommune skal til Lis Markussen betale sagsomkostninger med 39.060 kr.”

  De 155.902 kr. er leje og ejendomsskatter.

  Dommen skal i givet fald ankes inden fire uger, dog inden to uger, hvis ikke kommunen vil betale de nævnte beløb allerede senest om 14 dage.

  Da dommen blev afsagt den 20. juni 2022 er der endnu ikke udarbejdet en begrundet indstilling om eventuel anke af dommen. Administrationens vurdering af sagen fremlægges på mødet i Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beskrevet i sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 22.  juni 2022.

  Bilag

 • 2
  Orientering - Hjemtagning af rottebekæmpelsen
  Sagsid.: 22/3793

  RESUMÉ:

  Tårnby Kommune varetager forebyggelse og bekæmpelse af rotter i både Tårnby og Dragør Kommune. Kontrakten med firmaet Rentokil Initial der i dag står for udførelsen af arbejdet ophører fra d. 31. oktober 2022, hvorefter at Tårnby Kommune vil hjemtage opgaven.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, atTårnby Kommunes beslutning om at hjemtage bekæmpelsen af rotter tages til efterretning.

  BESLUTNING: Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 08-06-2022

  Anbefales overfor ØU/KB.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 22-06-2022

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Tårnby Kommune skal lovmæssigt og via det forpligtende samarbejde udføre en effektiv forebyggelse og bekæmpelse af rotter i både Tårnby og Dragør Kommuner. I øjeblikket varetages denne opgave af bekæmpelsesfirmaet Rentokil Initial og kontrakten udløber den 31. oktober 2022.

  Rottehandlingsplanen 2022-2024 for Tårnby og Dragør Kommune og rottebekendtgørelsen danner grundlag for indsatsen med rottebekæmpelse i kommunen.

  Kommunalbestyrelsen i Tårnby Kommune har på sit møde den 26. april 2022 vedtaget at hjemtage rottebekæmpelsen til Tårnby Kommune, og lægge opgaven hos Vej, Park og Institution i Teknisk Forvaltning. Rottebekæmperne vil få kontor og tage på tilsyn ud fra den eksisterende materialeplads for enden af Ugandavej

  Ved at hjemtage opgaven kan det vigtige samarbejde mellem rottemyndigheden i Tårnby Kommune og rottebekæmperorganisationen optimeres med større fokus på forebyggelse, jf. også intentionerne i ovennævnte Rottehandlingsplan. Langsigtet opbygning af lokalkendskab til kilder til rotternes forekomst i Tårnby og Dragør Kommune vurderes at kunne effektivisere indsatsen. 

  Forberedelse til overtagelse af rottebekæmpelsen sker ved ansættelse af medarbejdere pr. 1. oktober 2022. Medarbejderne bl.a. gennemfører lovpligtig (R1) uddannelse samt holder møder med Myndighedsafdelingen i Tårnby Kommune. I oktober måned forventes ligeledes udført øvelsesopstilling og renholdelse af fælder og brug af øvrige remedier som f.eks. røgsporingsmateriel.

  Det overvejes i øvrigt, om der med fordel kan indgås aftale med et privat skadedyrsfirma til at stå for en vagtordning i weekender og på helligdage med benyttelse af Tårnby Kommunes fældestationer med korrekt mærkning.

  Tårnby Kommune investerer i forbindelse med hjemtagning i lokaler, biler mv. 

  Det lægges til grund, at Dragør Kommune i lighed med tidligere (og i samme størrelsesorden) skal betale for driftsomkostningerne ved ordningen svarende til den andel af alle anmeldelser, der kommer fra Dragør. Antallet af rotteanmeldelser fra Dragør Kommune har i det seneste halve år været stigende.”

  LOVE/REGLER:

  Rottebekendtgørelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften til rottebekæmpelse vil indgå i budget 2023, og Tårnby Kommune vil fremsende forslag til budget til Dragør Kommune. Udgiften er brugerfinansieret og opkræves i forbindelse med ejendomsskatten. Den årlige udgift ligger i 2022 på ca. 700.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 8. juni 2022.

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2022.