Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Torsdag den 4. august 2022 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Økonomiudvalget
Medlemmer: Kenneth Gøtterup (C), Flemming Blønd (L), Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Nicolaj Bertel Riber (A)
Afbud fra: Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T)
Bemærkninger: Dagsorden godkendt.

Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).
Peter Læssøe (T) var ikke til stede.
 • 1
  Beslutning - Ansøgning om særtilskud, skattejusteringer og lån
  Sagsid.: 22/5939

  RESUMÉ:

  I indstillingen giver administrationen forslag vedr. mulighed for ansøgning om særtilskud til vanskelig stillede kommuner, ansøgning om lånepuljer samt brug af ramme til skatteforhøjelser i henhold til Indenrigs- og Boligministeriets udmeldte tidsfrister for samme.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Dragør Kommune ansøger særtilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner,
    
  2. at Dragør Kommune ikke ansøger om lånepuljer for 2023,
    
  3. at Kommunalbestyrelsen drøfter mulighed for brug af ramme til skatteforhøjelser, og beslutter om Dragør Kommune skal gøre brug heraf eller ej.

  BESLUTNING: Økonomiudvalget den 04-08-2022

  Ad 1-2:

  Anbefales over for KB.
   

  Ad 3:

  Ændringsforslag fra et samlet ØU: At kommunalbestyrelsen ikke ønsker, at have mulighed for brug af ramme til skatteforhøjelser.

  Anbefales over for KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Kommunalbestyrelsen den 04-08-2022

  Ad 1-2:

  Godkendt.
   

  Ad 3:

  Ændringsforslag fra ØU: At kommunalbestyrelsen ikke ønsker, at have mulighed for brug af ramme til skatteforhøjelser.

  Godkendt.

  Kurt Christensen (C) indkaldt som stedfortræder for Theis Guldbech (C)

  Jerrik Walløe (C) indkaldt som stedfortræder for Trine Søe (C)

  Rikke Karlsson (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Indenrigs- og Boligministeriet har i juni måned fremsendt brev til landets kommuner om rammerne for kommunernes budgetlægning for 2023. Brevet er vedlagt som bilag til denne indstilling. I brevet – side 2 – fremgår en række frister for ansøgning om særtilskud, skattejusteringer og lån. I denne indstilling behandles de muligheder, hvor ansøgningsfristen kræver en kommunal ansøgning i august måned – og tilhørende politisk stillingtagen.

  I forhold til frist for ansøgning om særtilskud efter § 16 til særligt vanskeligt stillede kommuner - med ansøgningsfrist d. 5. august - indstilles, at Dragør Kommune ansøger herom særlig med henvisning til kommunens demografiske udfordring i forhold til udviklingen i antallet af ældre og de manglende muligheder for at kompensere herfor ved at øge erhvervsudvikling og bosætning.

  I forhold til frist for ansøgning om lånepuljer for 2022 – med ansøgningsfrist d. 15. august – indstilles, at Dragør Kommune ikke ansøger herom, da kommunens likviditetsmæssige status ikke giver anledning til låneoptag.

  I forhold til frist for ansøgning om brug af ramme til skatteforhøjelser – med ansøgningsfrist d. 17. august - indstilles, at Kommunalbestyrelsen drøfter denne mulighed og tager stilling til, om Dragør Kommune skal gøre brug heraf – eller ej. Udligningsreformen giver mulighed for at tilpasse indkomstskatten svarende til tabet i udligningsreformen. Har kommunen ikke noget tab, vil kommunen være omfattet af risikoen for den vanlige konsekvens og bod ved skatteforhøjelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Ekstraordinært økonomiudvalgsmøde den 4. august 2022.

  Ekstraordinært kommunalbestyrelsesmøde den 4. august 2022.

  Bilag