Skip navigationen

Referat

Mandag den 1. april 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Ebbe Kyrø (T)
Afbud fra: Katrine Tholstrup (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).
 • 1
  TEMA: Dialog med Ældrerådet
  Sagsid.: 19/302

  RESUMÉ:

  Udvalget har ønsket en dialog med Ældrerådet i Dragør.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at dialogen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2019

  Til efterretning.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældrerådet i Dragør konstituerede sig den 3. november 2017.

  Der er for nuværende 4 medlemmer i Ældrerådet jf. Sundheds- og Ældreministeriets dispensation for antallet af medlemmer af Ældrerådet i Dragør Kommune af den 7. marts 2019.

  Ældrerådets formål er, at sikre de bedst mulige forhold for kommunens ældre og formidle synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen.

  Ældrerådets beretning for 2018 blev behandlet i SSAU i marts 2019.

  Følgende deltager fra ældrerådet:

  • Leif Ingersholm (formand)
  • Nadia Langhoff

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. april 2019.

 • 2
  Kvalitetsstandard - Borgerstyret personlig assitance (SEL § 96)
  Sagsid.: 19/248

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om tidligere kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter servicelovens §§ 95 og 96 fra 2011.

  Administrationen fremlægger kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96 til drøftelse og efterfølgende høring før endelig godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 96, sendes i høring i Handicaprådet og genbehandles af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2019

  Godkendt til høring.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  En tidligere kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter servicelovens §§ 95 og 96 blev politisk behandlet i 2010/11. Med ændret retspraksis er denne ikke længere lovmedholdelig.

  Administrationen har udarbejdet udkast til ny kvalitetsstandard for SEL § 96, som fremlægges til drøftelse, med henblik på høring i Handicaprådet og endelig behandling 3. juni 2019.

  LOVE/REGLER:

  Servicelovens § 96.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Handicaprådet i perioden 2. april til 2. maj 2019.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. april 2019.

  Bilag

 • 3
  Kvalitetsstandarder for plejebolig, midlertidig ophold og daghjem - 2019
  Sagsid.: 19/1243

  RESUMÉ:

  Dragør Kommunes kvalitetsstandarder for plejebolig, midlertidigt ophold og daghjem fremlægges her til drøftelse i udvalget, hvorefter kvalitetsstandarderne sendes i høring før endelig politisk godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget godkender kvalitetsstandard for plejebolig efter Lov om Almene Boliger § 5 med henblik på høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  2.

  at

  udvalget godkender kvalitetsstandard for midlertidigt ophold efter Lov om Social Service § 84, stk. 1 og stk. 2 med henblik på høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  3.

  at

  udvalget godkender kvalitetsstandard for daghjem efter Lov om Social Service § 84, stk. 1 og stk. 2 med henblik på høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2019

  Ad 1-3

  Godkendt til høring.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget forelægges her til drøftelse kvalitetsstandarderne for plejebolig, midlertidigt ophold og daghjem inden de sendes i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet før endelig politisk godkendelse.

  I forbindelse med udarbejdelsen af kvalitetsstandarderne har administrationen haft særlig fokus på, at kvalitetsstandarderne er formuleret i et enkelt og direkte sprog og at de kort og præcist beskriver de konkrete ydelser.

  Ændringen i kvalitetsstandardernes form er blandt andet foranlediget af Ældrerådets bemærkninger i forbindelse med høringen af de godkendte kvalitetsstandarder for rehabilitering, hjælp, pleje og madservice samt kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning, der blev behandlet på udvalgsmødet den 4. februar 2019. Ældrerådet bemærkede i deres høringssvar, at de gerne ser, at kommunen fremadrettet har fokus på at beskrive ydelserne mere præcist og tydeligt i kvalitetsstandarderne.

  Det er ikke lovpligtigt at udarbejde standarder for disse områder og det har ikke tidligere været gjort. Det er administrationens vurdering at de nye kvalitetsstandarder vil bidrage til styrket faglighed og bedre forventningsafstemning med borgere.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Almene Boliger § 5 og Lov om Social Service § 84, stk. 1 og stk. 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet inden endelig godkendelse.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. april 2019.  

  Bilag

 • 4
  Orientering om gældende regler for boligplacering af flygtninge
  Sagsid.: 18/5513

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres hermed om gældende regler for boligplacering af flygtninge jf. Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  orienteringen om ændrede regler tages til efterretning.

  2.

  at

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter hvilken betydning lovændringen eventuelt skal medføre i Dragør Kommune.

  3.

  at

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter principper for minimumskrav til den plads, som familiesammenførte familier har til rådighed.

  4.

  at

  administrationen efterfølgende udarbejder kriterier for boligtildeling for flygtninge og familiesammenførte til politisk behandling i juni.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2019

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2+3

  Drøftet.

  Ad 4

  Godkendt.

  Tillægsforslag fra O:

  Kommunens andel via fjerdedelsreglen fra d.d. udelukkende tildeles boligsociale formål.

  For stemte:

  4 (C+O+V)

  Imod stemte:

  3 (A+T)

  Undlod at stemme:

  Godkendt.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  På baggrund af drøftelsen af Liste Ts forslag om, at der stilles minimum to pavilloner til rådighed for flygtninge ved familiesammenføring, blev det på mødet i SSU d. 3. december 2018 besluttet, at administrationen orienterer udvalget om gældende regler for boligplacering af flygtninge når følgeloven af finanslovsaftalen 2019 er vedtaget.

  D. 21. februar 2019 vedtog folketinget Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love og udvalget orienteres derfor om gældende for boligplacering af flygtninge med oplæg fra administrationen.

  Skærpet fokus på midlertidigt ophold:

  Fremover vil der være fokus på, at flygtninges ophold i Danmark i udgangspunktet er midlertidigt, og at flygtninge skal vende hjem, når behovet for beskyttelse er væk.

  Fra og med d. 1. marts 2019 udstedes opholdstilladelser til flygtninge og familiesammenførte til flygtninge for alle flygtningegrupper derfor alene med henblik på midlertidigt ophold.

  Midlertidige opholdssteder og boliger: 

  Lovgivningsændringen danner baggrund for, at retskravet på en permanent bolig til flygtninge efter integrationsloven ophæves, da den hidtidige lovgivning ikke flugter med et udgangspunkt om midlertidighed.

  Fra 1. marts 2019 har Dragør Kommune således kun pligt til at anvise et midlertidigt opholdssted (fremfor en permanent bolig) til flygtninge omfattet af integrationslovens regler om boligplacering.

  Lovændringerne for boligplacering af flygtninge har ingen indvirkning på boligreguleringslovens § 52a, hvoraf det følger at et lejemål ikke må udlejes til eller bebos af flere end to personer pr. beboelsesrum (beboermaksimum). Det vil sige, at det fortsat er lovligt at indkvartere op til to personer i værelse eller pavillon.

  LOVE/REGLER:

  Integrationslovens §§ 12 og 15.

  Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love.

  Boligreguleringslovens § 52a.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Flygtninges egenbetaling 2018:

  Jf. bekendtgørelse om flygtninge og andres betaling for ophold i midlertidig indkvartering og opholdssteder i 2018 kan den maksimale månedlige betaling højst udgøre følgende beløb:

  Enlige med og uden børn

  2.236,-

  Par uden børn         

  4.098,-

  Par med et, to eller tre børn         

  4.472,-

  Par med fire eller flere børn

  4.844,-

  Bruttoudgift pr. værelse pr. måned ved tomgangsdrift 2018:

  Harevænget 8         

  5.954,-

  Rødtjørnen 60C (på de fem pavilloner)

  6.739,-

  Rødtjørnen 60C (SFO)

  2.392,-

  Halvejen 9

  5.333,-

  Dragør Kommunes nettoudgifter pr. måned til midlertidige boliger var i 2018 som følger:

  Adresse

  Enlige m./u. børn

  Par u. børn

  Par m. 1-3 børn

  Par m. 4 børn

  Harevænget 8

  3.718,-         

  1.865,-

  Et barn

  7.436,-

  13.018,-

  To børn

  7.436,-

  Tre børn

  13.390,-

  Rødtjørnen 60C

  (pavilloner)

  4.503,-

  2.641,-

  Et barn

  9.006,-

  15.373,-

  To børn

  9.006,-

  Tre børn

  15.745,-

  Rødtjørnen 60C

  (SFO)

  156,-

  0,-

  Et barn

  312,-

  2.332,-

  To børn

  312,-

  Tre børn

  2.704,-

  Halvejen 9

  3.097,-

  1.235,-

  Et barn

  6.194,-

  11.155,-

  To børn

  6.194,-

  Tre børn

  11.527,-

  *Beregningerne er foretaget på baggrund af regnskabstal fra 2018. **Grå baggrund = ikke tidligere forekommet i Dragør Kommune.

  Liste Ts forslag:

  Liste Ts forslag om at stille minimum to pavilloner til rådighed, hvis disse bruges til familiesammenføring af flygtninge (dvs. et forslag om, at én pavillon maksimalt skal huse én flygtning) vil medføre følgende nettoudgifter.

  Adresse

  Enlige m./u. børn

  Par u. børn

  Par m. 1-3 børn

  Par m. 4 børn

  Harevænget 8

  Et barn

  3.718,-

  7.810,-

  Et barn

  13.390,-

  30.880,-

  To/tre børn

  9.672,-

  To børn

  19.344,-

  Trebørn

  25.298,-

  Rødtjørnen 60C

  (pavilloner)

  Et barn

  4.503,-

  3.244,-

  Et barn

  15.745,-

  -

  To/tre børn

  11.242,-

  To børn

  22.454,-

  Tre børn

  29.223,-

  Rødtjørnen 60C

  (SFO)

  Et barn

  156,-

  686,-

  Et barn

  2.704,-

  9.868,-

  To/tre børn

  2.548,-

  To børn

  5.096,-

  Tre børn

  7.448,-

  Halvejen 9

  Et barn

  3.097,-

  6.568,-

  Et barn

  11.527,-

  27.154,-

  To/tre børn

  8.430,-

  To børn

  16.860,-

  Tre børn

  22.193,-

  *Beregningerne er foretaget på baggrund af regnskabstal fra 2018.

  **Da der kun er 5 pavilloner til rådighed på Rødtjørnen kan disse ikke huse en familie på 6 efter dette princip.

  ***Grå baggrund = ikke tidligere forekommet i Dragør Kommune.

  Yderligere følger løbende ekstra udgifter til vedligehold som kommunen som lejer afholder.

  Boligplacering i permanent bolig:

  Boligplacering i egen permanent bolig bliver dækket fuldt ud af den enkelte flygtning, fraset eventuel boligsikring. Permanente boliger kan udelukkende tildeles borgere, der selv kan finansiere den samlede boligudgift – efter eventuel boligsikring. Boligplacering i permanente boliger er således mindst økonomisk belastende for Dragør Kommune. Hertil skal det dog bemærkes, at den nye selvforsørgelses- og hjemrejseydelse er lavere end den hidtidige integrationsydelse, hvilket kan få konsekvenser for flygtninges mulighed for at finansiere en permanent bolig, hvis der skulle være en bolig tilgængelig.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. april 2019.

 • 5
  Det forpligtende samarbejde - årsrapport 2018 for delaftale 1a, 1b, 2, 4, 5 og 6 i det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune
  Sagsid.: 19/1200

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør Kommune og Tårnby Kommune en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Samarbejdsområderne er beskrevet i syv delaftaler.

  Der udarbejdes hvert år årsrapporter, som grundlag for udvalgets drøftelse på næste møde om hvorvidt der skal ændres i bestillingen.  

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at afrapporteringen for 2018 for delaftale 1a, 1b, 2, 4, 5 og 6 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2019

  Anbefales over for ØU/KB. Udvalget ønsker fremadrettet, at Tårnby Kommune udarbejder mere uddybende årsrapporter for de enkelte delaftaler under det forpligtende samarbejde.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftalens rammer:

  Dragør Kommune og Tårnby Kommune har indgået et forpligtende samarbejde i henhold til lov om forpligtende samarbejde. I det forpligtende samarbejde er der indgået syv delaftaler. Delaftale 2 – 6 har været gældende siden 1. januar 2017. Delaftale 1a og 1b har været gældende siden 1. januar 2011. Tårnby Kommune er udførende på alle rådgivnings- og myndighedsopgaver, som beskrevet i delaftalerne om det forpligtende samarbejde. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelse.

  For at skabe sikker drift er det aftalt, at der er løbende dialog på topleder-, mellemleder- og medarbejderniveau året igennem. Der ud over er der aftalt et årshjul for at sikre de nødvendige informationer dels om leveringer, dels om serviceniveauændringer og om bestillinger til kommende år.

  Delaftalernes årshjul:

  Marts måned:

  Tårnby Kommune orienterer Dragør Kommune på hvert delområde. Som led i regnskabsafviklingen udarbejdes evaluering på; Mål, leverancer, resultater og økonomi.

  Maj / juni:

  På afdelingsniveau udveksler kommunerne oplysninger for det kommende års bestillinger.

  Frem til juni:

  Dragør Kommune kan, som led i den interne budgetproces, tilkendegive ønsker om ændret kvalitet og service på de områder, der er dækket af det forpligtende samarbejde.

  Tårnby Kommune udarbejder herefter forslag til den endelige økonomi for hver delaftale.

  Senest med udgangen af juni:

  Tårnby Kommune udarbejder en samlet økonomisk oversigt for hver delaftale for det kommende år og for overslagsårene.

  Oversigt over Dragør Kommunes syv delaftaler med Tårnby Kommune

  Delaftale 1a:            Hjælpemidler

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 1b:           Genoptræning

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 2:             Specialundervisning og PPR

  (Skoleudvalget samt Børne, Fritids- og Kulturudvalget)

  Delaftale 3:             Natur og Miljø

  (By- Erhvervs- og Planudvalget)

  Delaftale 4 + 5:       Det sociale område og sociale personsager

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Børne- Fritids- og Kulturudvalget)

  Delaftale 6:             Beskæftigelse og Integration

  (Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget)

  Delaftale 1a: Hjælpemidler

  I det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hjælpemiddelområdet.

  Delaftale 1b: Genoptræning

  I det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for genoptræningsområdet i henhold til Serviceloven og Sundhedsloven.

  Delaftale 2: Specialundervisning og PPR

  I det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for specialundervisningsområdet og PPR i henhold til Folkeskoleloven og Lov om specialundervisning for voksne.

  Herunder ligger § 85 (socialpædagogisk støtte) og specialundervisning for voksne inden for SSAUs område og er inkluderet i afrapporteringen fra Handicap og Psykiatri på delaftale 4 og 5.

  Delaftale 4/5: Det sociale område og sociale personsager

  I det forpligtende samarbejde mellem Dragør Kommune og Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for en række opgaver på det sociale område og sociale personsager i henhold til Serviceloven. Delaftalerne omhandler det specialiserede børnehandicapområde og det sociale voksenområde.

  Delaftale 6: Beskæftigelse og integration

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for myndighedsopgaven på jobcenterområdet.

  Dragør Kommune har endnu ikke modtaget en afrapportering på jobcenterområdet fra Tårnby Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. april 2019.

  Økonomiudvalget den 11. april 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 2. maj 2019.

  Bilag

 • 6
  Principper for tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde
  Sagsid.: 19/679

  RESUMÉ:

  I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges her til godkendelse forslag til principper for uddeling af midler til frivilligt socialt arbejde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslag til principper for uddeling af midler til frivilligt socialt arbejde efter Servicelovens § 18.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2019

  Godkendt.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunalbestyrelsen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse, jf. Servicelovens § 18, stk. 1 og 2.

  Dragør Kommune har i 2019 afsat 100.000 kr. til støtte af frivilligt socialt arbejde, som udføres med henblik på at forebygge og afhjælpe sociale problemer. På udvalgsmødet den 6. maj 2019 behandler og uddeles udvalget dette års midler til frivilligt socialt arbejde.

  Udvalget har i den forbindelse bedt administrationen om, at forelægge forslag til principper for uddeling af midler til frivilligt socialt arbejde. På Social og Sundhedsudvalgsmødet den 8. juni 2017 godkendte det daværende udvalg principper for tildeling af § 18-midler.

  Administrationen har udarbejdet forslag til nye principper med afsæt i de daværende principper, andre kommuners principper og lovgivningen generelt på området.

  Forslag til principper, i vilkårlig rækkefølge, for tildeling af frivilligt socialt arbejde er:

  1) Aktivitetens formål

  2) Målgruppen for aktiviteterne

  3) Antal borgere

  4) Hvem støtten går til

  5) Aktivitetens gavn og borgerinddragelse

  6) Lokal forankring

  7) Aktivitetens indtægter

  1) Aktivitetens formål

  Aktiviteten er en frivillig indsats, der har et konkret formål, og skal udføres med henblik på at forebygge eller forhindre sociale eller sundhedsmæssige problemer.

  Aktiviteten udføres primært af frivillige foreninger, grupper og netværk.

  2) Målgruppen for aktiviteterne

  Målgruppen for de støttede aktiviteter er socialt udsatte eller sårbare grupper herunder

  - sygdomsgrupper, f.eks. borgere med kronisk sygesygdomme, samt borger med fysisk eller psykiske lidelser

  - udstødte og marginaliserede grupper

  - udsatte børn og unge

  - udsatte voksne, herunder bl.a. misburgere, hjemløse og voldsramte

  - borgere med etnisk minoritetsbaggrund, som har vanskeligt ved at blive integrerede

  - borgere med personlige eller sociale problemer

  - ældre med begrænset eller intet netværk

  - ensomme borgere

  - borgere i krise

  - pårørende til overnævnte målgrupper

  3) Antal borgere

  Aktiviteten er åben og skal komme et betydeligt antal borgere til gode eller opfylder et behov for en mindre gruppe borgere fra Dragør Kommune, som ellers ikke tilgodeses af andre tilbud.

  Foreningens regnskab og budgettet for aktiviteten vurderes forholdsmæssigt, herunder udgiftsniveauet i forhold til antal brugere.

  4) Hvem støtten går til

  Støtten skal gå til selve det frivillige arbejde, og de dermed forbundne udgifter. Alle aktiviteter og projekter for frivilligt socialt arbejde skal udføres af frivillige.

  5) Aktivitetens gavn og borgerinddragelse

  Den frivillige indsats skal være afgørende, og udeføres til gavn for andre end én selv og ens familie.

  Aktiviteten skal være borgerrettet, og skal have en direkte inddragelse af borger.

  6) Lokal forankring

  Aktiviteterne skal være lokalt forankret, og primært målrettet borgere i Dragør Kommune.

  Hvis en aktivitet vedrører borgere i flere kommuner, ydes der som hovedregel kun tilskud til borgere bosat i Dragør Kommune. Det skal dokumenteres, at en landsforening benyttes lokalt af borgere bosat i Dragør Kommune.

  7) Aktivitetens indtægter

  Som udgangspunkt skal de frivillige sociale foreninger forsøge at skabe andre indtægter, så foreningen ikke alene baserer sig på kommunale tilskudsmidler.

  Det er muligt at få støtte til den frivillige del af en driftsoverenskomstdækket organisation eller forening. Dette gælder kun for de lønnede aktiviteter, som direkte vedrører koordineringen af den frivillige indsats.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven – Lov om social service, § 18.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Politik om aktivt medborgerskab.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. april 2019.

 • 7
  Meddelelse - Anvendelse af midler under puljen bedre bemanding i ældreplejen - 2019
  Sagsid.: 18/4593

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har i 2019 fået tilskud på 1.536.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet under puljen bedre bemanding i ældreplejen. Udvalget orienteres om plan for anvendelsen af tilskuddet i 2019.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2019

  Til efterretning.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede på udvalgsmøderne den 28. maj 2018 og den 13. august 2018 Dragør Kommunes ansøgning om tilskud til puljen bedre bemanding i ældreplejen.

  I finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt på landsplan til bedre bemanding i ældreplejen. Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 via en statslig pulje, hvorefter midlerne fra 2022 vil blive udmøntet via det kommunale bloktilskud. Dragør Kommunes andel af midlerne er ca. 1,5 mio. kr. årligt i 2018-2021, mens beløbet vil falde, når midlerne overgår til bloktilskuddet i 2022.

  Formålet med puljen er at give et løft til ældreområdet til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på Omsorgscentret Enggården. Tilskuddet fra puljen skal anvendes til at opjustere arbejdstiden for nuværende medarbejdere, der ønsker dette og til ansættelse af nye medarbejdere.

  Udvalget orienteres om plan for anvendelsen af puljemidlerne i 2019 under bedre bemanding i ældreplejen.

  Plan for anvendelsen af midlerne under puljen bedre bemanding i ældreplejen

  Dragør Kommune modtager i 2019 tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet på 1.536.000 kr. under puljen bedre bemanding i ældreplejen. Derudover ansøger kommunen ministeriet om at overføre kommunens ubrugte puljemidler fra 2018 til 2019 på i alt 1.311.884 kr. jf. dagsordenpunkt 8 på udvalgsmødet den 1. april 2019.

  Dragør Kommune vil i 2019 dermed have i alt 2.847.884 kr. under puljen bedre bemanding i ældreplejen, såfremt ministeriet godkender overførslen af ubrugte 2018-midler til 2019. 

  Budget 2019 for bedre bemanding i ældreplejen fordeler sig således:

  2019/          kr.

  Overførte 2018-midler/ kr.

  I alt 2019/kr.

  Hjemmeplejen

  731.000

  576.884

  1.307.884

  Enggården  

  731.000

  725.000

  1.456.000

  Administration

  74.000

  10.000

  84.000

  I alt

  1.536.000

  1.311.884

  2.847.884

  Hjemmeplejen har i 2019 fokus på at anvende puljemidlerne på en sådan måde, at de bidrager til mere kvalitet for de borgere, der modtager hjemmepleje med særlig fokus på kvaliteten i den personlige pleje. Hjemmeplejens plan for anvendelse af puljemidlerne i 2019 er:

  • En sygeplejefaglig koordinator (nyansat pr. 1. oktober 2018)
  • Opjustering af arbejdstid hos en social- og sundhedshjælper (eksisterende medarbejder) 
  • Opnormering af aftenvagten med to social- og sundhedsassistenter (eksisterende medarbejdere).

  Omsorgscentret Enggården har i 2019 fokus på at anvende puljemidlerne på en sådan måde, at de bidrager til særligt at styrke den rehabiliterende og koordinerede indsats på især de midlertidige pladser. Enggårdens plan for anvendelse af puljemidlerne i 2019 er:

  • En sygeplejefaglig koordinator til koordinering af rehabilitering og forløbskoordination på midlertidigt ophold (nyoprettet stilling)
  • Opjustering af arbejdstid hos social- og sundhedspersonale (syv eksisterende medarbejdere)
  • En sygeplejerske til omsorgsafdeling E (nyansættelse pr. 1. juni 2019).

  LOVE/REGLER:

  Finansloven 2018.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommune modtager i 2019 tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet på 1.536.000 kr. under puljen bedre bemanding i ældreplejen. Derudover er der ubrugte puljemidler på i alt 1.311.884 kr. i 2018, som ansøges overført til 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. april 2019.

 • 8
  Meddelelse - Bedre bemanding i ældreplejen - Regnskab 2018
  Sagsid.: 18/2129

  RESUMÉ:

  Med finansloven 2018 er der afsat midler i 2018 og frem til bedre bemanding i ældreplejen. Dragør Kommune fik i 2018 tilskud på 1.524.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet. Regnskab 2018 for puljen foreligger nu.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2019

  Til efterretning.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede på udvalgsmøderne den 28. maj 2018 og den 13. august 2018 Dragør Kommunes ansøgning om tilskud til puljen bedre bemanding i ældreplejen.

  I finanslovsaftalen for 2018 blev der afsat 500 mio. kr. årligt på landsplan til bedre bemanding i ældreplejen. Midlerne udmøntes i perioden 2018 – 2021 via en statslig pulje, hvorefter midlerne fra 2022 vil blive udmøntet via det kommunale bloktilskud. Dragør Kommunes andel af midlerne er ca. 1,5 mio. kr. årligt i 2018-2021, mens beløbet vil falde, når midlerne overgår til bloktilskuddet i 2022.

  Formålet med puljen er at give et løft til ældreområdet til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på Omsorgscentret Enggården. Tilskuddet fra puljen skal anvendes til at opjustere arbejdstiden for nuværende medarbejdere, der ønsker dette og til ansættelse af nye medarbejdere.

  Det revisorgodkendte regnskab for bedre bemanding i 2018 foreligger nu og udvalget orienteres herom (bilag).

  Regnskab 2018

  Dragør Kommune modtog i 2018 tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet på 1.524.000 kr., hvor der er anvendt 212.116 kr. Der er således et ubrugt beløb på 1.311.884 kr., som kommunen ansøger ministeriet om at få overført til 2019.

  Årsagen til, at kommunen ikke har anvendt flere af puljemidlerne i 2018 skyldes, at kommunen først i andet halvår 2018 fik endelig tilsagn til puljen efter politisk behandling. 

  Hjemmeplejen har i 2018 anvendt i alt 148.116 kr. under puljen. Der er pr. 1. oktober 2018 blevet ansat en ny medarbejder i hjemmeplejen (sygeplejefaglig koordinator), der skal være med til at bidrage til mere kvalitet i den personlige pleje af borgerne. Derudover er en medarbejder (social- og sundhedshjælper) i hjemmeplejen pr. 1. oktober 2018 gået op i tid.

  Omsorgscentret Enggården har i 2018 ikke anvendt midler under puljen.

  I forhold til administration af puljen er der i 2018 anvendt det budgetterede beløb hertil på 64.000 kr. 

  LOVE/REGLER:

  Finansloven 2018.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommune modtog i 2018 tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet på 1.524.000 kr. under puljen bedre bemanding i ældreplejen, hvor der er anvendt 212.116 kr. Der er således et ubrugt beløb på 1.311.884 kr., som ansøges overført til 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. april 2019.

  Bilag

 • 9
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klagesager - marts 2019
  Sagsid.: 19/85

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2019

  Til efterretning.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  Borgerhenvendelser og klager fra Sundhed og Omsorg modtaget i perioden 15. februar til 14. marts 2019 fremgår af bilag (lukket).

  Borgerhenvendelser og klager fra Borger og Social modtaget i perioden 15. februar 2019 til 14. marts 2019 fremgår af bilag (lukket.)

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. april 2019.

  Bilag

  • Lukket bilag
  • Lukket bilag

 • 10
  Meddelelse - Unge og fritidsjob på Enggården
  Sagsid.: 19/1144

  RESUMÉ:

  Der gives en kort status på udvalget beslutning den 14. januar 2019 om ansættelse af unge 13-17 årige i fritidsjob på Enggården.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-04-2019

  Til efterretning.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget den 14. januar 2019 (pkt. 8) besluttede udvalget at oprette fritidsjob ved ansættelse af unge mellem 13 og 17 år på Enggården.

  Formålet med etableringen af fritidsjob er dels at give unge mulighed for indblik i ansættelse indenfor social- og sundhedsområdet, og dermed være medvirkende til at fremme rekruttering til social- og sundhedsuddannelserne dels at varetage opgaver som ”handler om hygge og omsorg. Tid til at snakke, se fjernsyn, spille spil eller måske gå en tur sammen med en beboer”. For beboerne vil det bringe ekstra liv og nærvær til afdelingerne ligesom der kan være synergi i mødet mellem generationer.

  Forslaget har været behandlet på det MED-udvalget indenfor Sundhed og Omsorgsområdet i Dragør Kommune, CMU. CMU fandt forslaget positivt og opfordrede til at der blev udarbejdet klare retningslinjer for indholdet af opgaverne.

  Endelig har administrationen orienteret FOA.

  Der arbejdes nu videre med forslaget på Enggården ift. konkretisering af arbejdsopgaver, stillingsopslag o.lign. Det forventes, at der kan ansættes 2-3 unge i aldersgruppen mellem 13-17 år, i 2-5 timer per uge.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. april 2019.

 • 11
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSAU den 1. april 2019

  Udvalget drøftede høring af Ældrerådet, udvalget ønsker et oplæg fra administrationen til godkendelse. 

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).