Skip navigationen

Referat

Mandag den 6. maj 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Ebbe Kyrø (T)
Afbud fra: Katrine Tholstrup (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).
 • 1
  Anvendelse af ubrugte 2018-midler i 2019 under 'En værdig ældrepleje' og 'Bedre bemanding i ældreplejen'
  Sagsid.: 18/4963

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende forslag til anvendelse af ubrugte 2018-midler i 2019 under de statslige puljer "En værdig ældrepleje" og "Bedre bemanding i ældreplejen’.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender forslag til anvendelse af ubrugte 2018-midler i 2019 under puljen ’En værdig ældrepleje’.

  2.

  at

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender forslag til anvendelse af ubrugte 2018-midler i 2019 under puljen ’Bedre bemanding i ældreplejen’.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har fået tilsagn om tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet på 3.192.000 kr. i 2019 til puljen ’En værdig ældrepleje’. Dragør Kommune har derudover 1.041.737 kr. af ubrugte 2018-midler fra puljen, som administrationen søger om godkendelse hos Sundheds- og Ældreministeriet til at få overført til 2019. 

  I 2019 har Dragør Kommune også fået tilsagn om tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet på 1.536.000 kr. til puljen ’Bedre bemanding i ældreplejen’. Her har kommunen 1.311.884 kr. af ubrugte 2018-midler, som administrationen søger om godkendelse hos Sundheds- og Ældreministeriet til at få overført til 2019.

  Sundheds- og Ældreministeriet har bedt kommunerne om at indsende en samlet anmodning om overførsel af ubrugte 2018-midler, herunder en redegørelse for anvendelsen af midlerne i 2019 (bilag).

  Udvalget har på møde den 3. december 2018 godkendt anvendelse af 2019-tilskud for de to puljer. Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges her til godkendelse anvendelse af ubrugte 2018-midler i 2019 for de to puljer.

  En værdig ældrepleje - 2019

  Administrationen foreslår, at de ubrugte 2018-midler fra puljen i 2019 anvendes under følgende områder under kommunens værdighedspolitik:

  • Livskvalitet

  Det fastholdes, at borgerne får øget hjælp og støtte til rengøring og skift af sengetøj hver anden uge samt får tilbud om bad op til fem gange om ugen. Administrationen foreslår, at der afsættes yderligere 150.000 kr. til dette af de ubrugte 2018-puljemidler.  

  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen

  Med henblik på at understøtte kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen foreslår administrationen, at der afsættes 300.000 kr. til kompetenceudvikling blandt medarbejdere i hjemmeplejen og på kommunens plejecenter. Fokus vil blandt andet være på kompetenceudvikling inden for demens, at skrive den gode besøgsplan og sårbehandling.

  • Mad og ernæring

  Administrationen foreslår, at der afsættes yderligere 200.000 kr. af de ubrugte 2018-midler til, at Dragør Kommune i 2019 kan fremtidssikre, at ældre hjemmeboende borgere fortsat kan få bragt varm mad ud hver dag.

  • Andet

  Under ’Andet’ foreslår administrationen, at der afsættes yderligere 200.000 kr. af de ubrugte 2018-midler til, at Dragør Kommune i 2019 kan sætte fokus på at sikre øget mobilitet i borgernes hverdag gennem anskaffelse af en bus.

  Derudover foreslår administrationen, at der ansøges om at afsætte 141.737 kr. af de ubrugte 2018-midler til projektledelse af de tiltag, der i regi af en værdig ældrepleje finder sted i 2019, særligt i forhold til ’Mad og ernæring’ og ’Andet’ i forhold til at sikre øget mobilitet i borgernes hverdag.

  Endelig foreslår administrationen, at der afsættes 50.000 kr. af de ubrugte 2018-midler til udarbejdelse af kommunens nye ældrepolitik, som værdighedspolitikken fremadrettet vil blive en aktiv del af.

  Bedre bemanding i ældreplejen

  Administrationen foreslår, at de ubrugte 2018-midler fra puljen i 2019 anvendes til: 

  • Bedre bemanding i hjemmeplejen

  At afsætte 576.884 kr. til nyansættelser og opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere i hjemmeplejen.

  • Bedre bemanding på plejehjem

  At afsætte 725.000 kr. til nyansættelser og opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere på Omsorgscentret Enggården.

  • Administration mv. bedre bemanding

  At 10.000 kr. af de ubrugte 2018-midler under ’Administration’ overføres til 2019 og afsættes, som planlagt, til revision af puljen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommune har henholdsvis 1.041.737 kr. ubrugte 2018-midler fra puljen ’En værdig ældrepleje’ og 1.311.884 kr. ubrugte 2018-midler fra puljen ’Bedre bemanding i ældreplejen’, som administrationen søger om godkendelse hos Sundheds- og Ældreministeriet til at få overført til 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes Værdighedspolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

  Bilag

 • 2
  Tildeling af midler til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18
  Sagsid.: 19/679

  RESUMÉ:

  I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

  Dragør Kommune har modtaget 8 ansøgninger om støtte i 2019. Udvalget skal tage stilling til fordeling af midlerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter hvilke ansøgninger der tildeles midler i 2019.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Udvalget besluttede at tildele nedenstående beløb.

  Besøgstjenesten - Dragør Aktivitetshus

  5.000 kr.

  Børns Vilkår – Børnetelefonen

  5.000 kr.

  Dragør Lydavis – Aktivitetshuset

  7.500 kr.

  Døveforeningen af 1866

  3.201 kr.

  Nyreforeningen Københavns Omegnskreds

  5.000 kr.

  Parkinson Klub Amagerland

  5.000 kr.

  Schleroseforeningen

  5.000 kr.

  Ældre Sagen – Tårnby Lokalforening

  1.500 kr.

  Udvalget besluttede at der gennemføres en ny ansøgningsrunde og tildeling i efteråret, for det resterende beløb.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Servicelovens § 18 skal kommunalbestyrelsen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte kommunalbestyrelse, jf. Servicelovens § 18, stk. 1 og 2.

  Den økonomiske støtte er kendt som paragraf 18-midler. Med disse midler kan Dragør Kommune støtte aktiviteter til iværksættelse af frivilligt socialt arbejde i kommunen.

  Dragør Kommune har i 2019 afsat 100.000 kr. til støtte af frivilligt socialt arbejde.

  Kommunen har i år modtaget 8 ansøgninger, hvor de ansøgte midler summer til i alt 53.301 kr. Samtlige ansøgninger fremgår af vedlagte bilag.

  I Dragør Kommune kan der ydes støtte til frivillige sociale arbejde, som udføres med henblik på at forebygge og afhjælpe sociale problemer. Det er en forudsætning for støtte, at det frivillige arbejde overvejende sker til gavn for borgere i kommunen. Støtten kan gives til organisationer, grupperinger og andre, der styrker den frivillige indsats.

  I år indgår nye principper for tildelingen af midlerne til frivilligt socialt arbejde. Principperne blev godkendt af Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsudvalget på udvalgsmødet den 1. april 2019.

  Principperne for tildeling af frivilligt socialt arbejde i Dragør Kommune er vedlagt som bilag.

  Ansøgere:

  ·

  Besøgstjenesten - Dragør Aktivitetshus

  5.000 kr.

  ·

  Børns Vilkår – Børnetelefonen

  14.000 kr.

  ·

  Dragør Lydavis – Aktivitetshuset

  6.000 kr.

  ·

  Døveforeningen af 1866

  3.201 kr.

  ·

  Nyreforeningen Københavns Omegnskreds

  8.600 kr.

  ·

  Parkinson Klub Amagerland

  10.000 kr.

  ·

  Schleroseforeningen

  5.000 kr.

  ·

  Ældre Sagen – Tårnby Lokalforening

  1.500 kr.

  I alt

  53.301 kr.

  Ansøgningerne og liste over ansøgere, fremgår af de vedlagte bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om social service § 18

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Midler til uddeling er afsat i budget 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Politik om Aktivt Medborgerskab.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  Bilag

 • 3
  Ældrepolitikken - forberedelse til ældredialogmøde den 21. maj 2019
  Sagsid.: 18/1909

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges et første udkast til ældrepolitikken med henblik på, at dette drøftes på ældredialogmødet den 21. maj 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der til ældredialogmødet den 21. maj 2019 fremlægges et første udkast til en ældrepolitik med henblik på en drøftelse af dette den 21. maj 2019.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Godkendt.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 4. februar 2019, at der som del af udarbejdelsen af en ældrepolitik for Dragør Kommune skal afholdes et ældredialogmøde i maj 2019 med henblik på en fortsat drøftelse af ældrepolitikken.

  Dette møde afholdes den 21. maj 2019 i Hollænderhallen.

  Til mødet er inviteret Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, Ældrerådet, Beboer- og Pårørenderådet, Brugerrådet i Aktivitetshuset Wiedergården, Ledelsen fra Aktivitetshuset Wiedergården, hjemmeplejen, Enggården, Sundhed- og Omsorg samt relevante tillidsrepræsentanter.

  Til ældredialogmødet den 21. maj 2019 vil et første udkast til ældrepolitikken blive fremlagt. Udkastet er blevet til på baggrund af input fra Ældretopmødet, der blev afholdt den 28. november 2018 samt de drøftelser, der var på ældredialogmødet den 7. januar 2019

  I første udkast til ældrepolitikken foreslås det, at: 

  • Titlen er ”Det gode og værdige ældreliv – for alle”. Og dermed markere at ældrepolitikken i Dragør Kommune favner bredt.
  • At værdigheds- og ældrepolitikken samtænkes.

  · At strukturen i ældrepolitikken udformes således, at der indledes med et forord fra Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, herefter de centrale tendenser på området og endelig en politik, der tager udgangspunkt i 4 centrale temaer: 

  1. Mennesket først – tryghed for den enkelte

  2. Det aktive ældreliv

  3. Rammer for et godt og værdigt ældreliv

  4. Livet med demens

  Politikkens varighed

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget har på møde den 5. november 2018 besluttet, at varigheden er en politik, der gælder i en 4 årig periode. Det foreslås, at denne er 2019-22, også selvom det ikke følger kadencen med kommunalvalg. Der forventes at blive udarbejdet årlige handleplaner til understøttelse af politikken.

  Struktur – forslag

  Forord

  Baggrund – tendenser på ældreområdet

  Den demografiske udvikling, flere ældre

  Sund aldring

  Forandringer i sundhedsvæsenet, det nære sundhedsvæsen, sundhedsreform

  Temaer

  1.       Mennesket først – tryghed for den enkelte

  2.       Det aktive ældreliv

  3.       Rammer for et godt og værdigt ældreliv

  4.       (Livet med demens)

  Opfølgning:

  Lidt om hvordan der følges op på politikken.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  Bilag

 • 4
  Handicappolitikken 2019-2023 - procesplan
  Sagsid.: 18/5377

  RESUMÉ:

  Udvalget forelægges hermed procesplan for udarbejdelse af ny Handicappolitik til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  der udarbejdes en handicappolitik

  2.

  at

  procesplanen for udarbejdelse af politikken godkendes

  3.

  at

  der i handicappolitikken indarbejdes fokuspunkterne:

  1.       Børn og unge

  2.       Borgere over 18 år

  4.

  at

  der afholdes to dialogmøder i september 2019, om hvert af de to fokuspunkter

  5.

  at

  der afholdes handicaptopmøde den 3. december 2019, som ekstraordinært finansieres med op til 15.000 kr. fra puljen til ældretopmøde.

  6.

  at

  Handicappolitikken vurderes/revideres senest 2024

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Ad 1-6

  Godkendt.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Udvalget besluttede den 5. marts 2018, at administrationen skulle udarbejde et forslag til proces for udarbejdelse af nye politikker.

  Procesforslaget tog udgangspunkt i den forestående revidering af Ældrepolitikken og administrationen foreslog, at samme format skulle anvendes som procesplan for samtlige politikker på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.

  Udvalget godkendte følgende rækkefølge for udarbejdelse af politikkerne:

  • Maj 2018-marts 2019 Ældrepolitikken
  • 2019 Handicap- og psykiatripolitikken
  • 2020 Sundhedspolitikken
  • 2021 Socialpolitik

  Handicappolitik

  Administrationen foreslår, at der udarbejdes en målrettet handicappolitik og at politik for psykiatri i stedet efterfølgende indarbejdes i sundhedspolitikken.

  Dragør Kommunes nuværende handicap- og psykiatripolitik er udgivet i november 2009. Politikken indeholder Dragør Kommunes vision om ”Lige muligheder for alle” og definerer indsatsområderne som fysisk tilgængelighed, kommunikation, adgang til kultur-, fritids- og idrætstilbud, uddannelse og arbejdsliv.

  Handicaprådet har ønsket at blive inddraget i processen omkring revidering af politikken. Handicaprådet deltager aktivt i udarbejdelse af procesplan og gennemførelsen af processen hen mod en ny politik.

  Dialogmøder i september 2019

  For at sikre en bred inkluderende proces i forhold til inddragelse af borgerens perspektiv, lægges der op til at man i forbindelse med udarbejdelse af politikken afholder to dialogmøder med fokus på hhv. børn og unge med handicap og borgere over 18 år med handicap.

  Handicaptopmøde den 3. december 2019

  Handicaptopmødet afholdes på den internationale handicapdag den 3. december 2019. På topmødet vil det være oplæg, uddeling af handicapprisen, temadrøftelser omkring det foreløbige udkast til ny politik og markedsplads med hjælpemidler m.v.

  Det foreslås at topmødet finansieres med indtil 15.000 kr. fra puljen til ældretopmødet. Ved afholdelse af Ældretopmødet 2018 blev de samlede udgifter under de budgetterede 60.000 kr. og det vurderes derfor muligt at afholde det årlige ældretopmøde samt i år også et handicaptopmøde.

  Udvalget præsenteres her for forslaget til en procesplan for Handicappolitikken 2019-2020 – se bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Såfremt der skal afholdes dialogmøder og topmøde vil der være udgifter forbundet hermed.

  Der søges midler via Dansk Handicap Forbund til afholdelsen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der vil undervejs ske høring på følgende måder:

  Åben høring på Dragør Kommunes hjemmeside

  Handicaprådet

  Ældrerådet

  Patientforeninger der har indgået i processen

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Handicap- og psykiatripolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  Bilag

 • 5
  Godkendelse af midlertidig ordning om fritvalgsbevis under kommunens indkøbsordning
  Sagsid.: 19/2194

  RESUMÉ:

  Én af kommunens to fritvalgsleverandører til indkøbsordningen har opsagt samarbejdet med kommunen ved udgangen af juni 2019. Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges derfor til godkendelse forslag om midlertidig ordning, hvor de berørte borgere kan tilbydes et fritvalgsbevis, indtil kommunen har valgt én eller flere nye leverandører til indkøbsordningen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at der indføres en midlertidig ordning med mulighed for at tilbyde fritvalgsbevis til de borgere, der i dag har valgt den private leverandør, der har opsagt samarbejdet med kommunen ved udgangen af juni 2019.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgere i Dragør Kommune, der er visiteret til indkøb, kan i dag under indkøbsordningen frit vælge mellem kommunens to fritvalgsleverandører på området - Egebjerg Købmandsgård og Møller Jensen A/S (Meny). 10 borgere har i dag Egebjerg Købmandsgård, som deres valgte leverandør, mens 35 borgere har Meny.

  Meny har opsagt samarbejdet med kommunen ved udgangen af juni 2019.

  Administrationen er derfor gået i gang med at finde mindst én ny fritvalgsleverandør under indkøbsordningen.

  Kommunen skal, som minimum, have to leverandører på området for at sikre det frie valg – eller tilbyde borgerne et fritvalgsbevis. Et fritvalgsbevis giver borgere, der er visiteret til hjælp efter servicelovens § 83, adgang til, at den pågældende borger selv indgår aftale med en cvr-registreret virksomhed til at udføre den visiterede hjælp, der er truffet afgørelse om efter servicelovens § 83. Et fritvalgsbevis har dermed karakter af en købsret til den hjælp, som kommunalbestyrelsen har truffet afgørelse om efter servicelovens § 83.

  Det daværende Social-, Børn- og Kulturudvalg har på møde den 19. februar 2013 besluttet, at leverandører af indkøbsordningen kan findes efter den såkaldte godkendelsesmodel. Dette blev besluttet med henblik på at sikre ensartethed i kommunes valg af fritvalgsleverandører.

  Godkendelsesmodellen indebærer, at kommunen offentliggør og annoncerer de prisbetingelser og kvalitetskrav, som kommunen har opstillet på området. Under godkendelsesmodellen er der dermed ikke en direkte konkurrence på prisen. De private leverandører, der byder ind på opgaven skal levere til de timepriser, som kommunen har beregnet ud fra kommunens egne langsigtede omkostninger ved at levere varer ud til borgerne. Priserne beløber sig i dag på 139,46 kr. ved bestilling af varer over telefonen og 118,01 kr. ved bestilling af varer over internettet. Administrationen vil i forbindelse med annonceringen se på prisniveauet. Derudover har administrationen en generel opmærksomhed på de muligheder, der er på området med bestilling over nettet af varer og derigennem har administrationen fokus på, at ældre borgere understøttes til at benytte sig af denne mulighed. 

  Administrationen forventer først omkring september 2019 at have godkendt og indgået kontrakt med én eller flere nye fritvalgsleverandører under indkøbsordningen.

  Administrationen anbefaler derfor, at der indføres en midlertidig ordning for de borgere, der i dag har Meny, som deres valgte leverandør. Den midlertidige ordning vil løbe frem til en eller flere nye fritvalgsleverandører er fundet. Ordningen vil omfatte, at de berørte borgere pr. 1. juli 2019 tilbydes enten at vælge Egebjerg Købmandsgård som leverandør eller modtage et fritvalgsbevis til selv at indgå aftale med en cvr-registreret virksomhed til levering af varer.

  Kommunen kan i særlige tilfælde fratage borgeren retten til et fritvalgsbevis. Det kan blandt andet ske, hvis det vurderes, at borgeren ikke kan administrere ordningen.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om frit valg af leverandør af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Priserne beløber sig i dag på 139,46 kr. ved bestilling af varer over telefonen og 118,01 kr. ved bestilling af varer over internettet. I 2018 havde kommunen et forbrug på området på omkring 200.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

 • 6
  Kvalitetsstandard for servicelovens § 95
  Sagsid.: 19/248

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandarden om støtte efter servicelovens § 95, som efter Social- og Sundhedsudvalget møde den 11. marts 2019 blev videresendt til høring i Handicaprådet, fremlægges nu til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kvalitetsstandarden for støtte efter servicelovens § 95 godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Sagen udsættes til næste møde i juni.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Social- og Sundhedsudvalget blev på mødet d. 11. marts 2019 forelagt en tidligere kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 95 og 96 fra 2011, som ikke længere er lovmedholdelig. Samtidig blev udvalget forelagt administrationens forslag til en ny kvalitetsstandard for servicelovens § 95. Denne blev videresendt til høring i Handicaprådet og fremlægges nu til endelig godkendelse.

  Handicaprådet eller andre har ikke afgivet høringssvar vedrørende kvalitetsstandarden for støtte efter servicelovens § 95 inden for svarfristen.

  Det vedlagte bilag er derfor udelukkende grammatisk redigeret. 

  Kvalitetsstandarden sætter følgende serviceniveau:

  1.

  sagsbehandlingen startes indenfor 10 hverdage efter ansøgning

  2.

  reglerne i servicelovens § 95 målrettet benyttes til dækning af behov for personlig pleje og praktisk bistand, aflastning samt eventuelle rådighedstimer

  3.

  udmålingen af støtte til personlig pleje og praktisk bistand tager afsæt i den til enhver tid gældende kvalitetsstandard for servicelovens § 83 i Dragør Kommune

  4.

  udmålingen af støtte i form af aflastning tager afsæt i den til enhver tid gældende kvalitetsstandard for servicelovens § 84 i Dragør Kommune

  5.

  der foretages et individuelt skøn af støttebehov i forhold til henholdsvis servicelovens § 83 og § 84 samt et eventuelt behov for rådighedstimer

  6.

  der ydes helhedsorienterede hjælp til borgere i en kombination mellem servicelovens § 95 og brug af anden lovgivning

  7.

  Dragør Kommune efter konkret, individuelt vurdering kan yde tilskud til dækning af ekstra hjælpeomkostninger forbundet med afholdelse af ferie i op til to uger (fordelt på højst to ferieperioder) pr. år samt ekstra hjælp i forbindelse med op til to weekendophold pr. år

  8.

  der ikke ydes støtte efter servicelovens § 95 til borgere under hospitalsophold, skolegang, aflastning eller lignende, hvor der er afsat personale til at forestå den nødvendige støtte

  9.

  der udmåles:

  -   10 timer pr. år pr. fuldtidsansat til oplæring

  -   10 timer pr. år pr. fuldtidsansat til afholdelse af MUS og personalemøder

  -   3 timer pr. år pr. fuldtidsansat til gennemgang af APV

  10.

  Dragør Kommune betaler 6 kr. (2019) pr. bevilget time til dækning af administrationsomkostningerne, hvis arbejdsgiverrollen varetages af en forening eller en privat virksomhed

  11.

  beløbet til dækning af administrationsomkostningerne årligt reguleres med den af KL udmeldte løn og prisfremskrivning

  LOVE/REGLER:

  Servicelovens § 95.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  Forslaget som stillet vil være en videreførelse af gældende praksis.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  Bilag

 • 7
  Kvalitetsstandard for bevilling af beboerindskudslån
  Sagsid.: 19/879

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandard for bevilling af beboerindskudslån efter lov om boligstøtte §§ 54,55, 56 og 57 fremlægges.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kvalitetsstandard for optagelse af beboerindskudslån efter lov om boligstøtte §§ 54, 55, 56 og 57 sendes i høring på Dragør Kommunes hjemmeside, direkte til i de almene boligselskaber, Handicaprådet, Ældrerådet samt Beboer- og Pårørenderådet på Omsorgscentret Enggården.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Godkendt.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune yder lån til betaling af beboerindskud i lejligheder til boligtagere, i henhold til lov om boligstøtte §§ 54, 55, 56 og 57. Lån ydes primært til boliger beliggende i Dragør Kommune. Har lejeren måttet fraflytte sin hidtidige lejlighed i Dragør Kommune på grund af sanering eller byfornyelse ydes dog beboerindskudslån selv om den nye bolig ligger i anden kommune.

  Det er muligt at afslå at yde lån, hvis ansøgeren efter kommunalbestyrelsens samlede vurdering af ansøgerens økonomiske og personlige forhold ikke har behov for lånet.

  Lån kan således kun bevilges:

  o Hvis borgeren har den økonomiske formåen til at opretholde lejeudgiften og til at indfri lånet efter gældende regler.

  o Hvis borgerens personlige forhold tilsiger, at der er behov for at yde boligindskudslån.

  Reglerne for vurderingen af den økonomiske formåen er reguleret ved lovgivning. Det er en kommunalpolitisk beslutning, hvilke personlige forhold, der prioriteres, når der træffes beslutning om bevilling af indskudslån.

  Borgercentret varetager opgaven med bevilling af beboerindskudslån.

  LOVE/REGLER:

  Lov om boligstøtte §§ 54, 55, 56 og 57.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beslutningen vil ikke medføre yderligere kommunale udgifter eller indtægter i større omfang. Der kan over tid blive tale om mindre indvirkninger på kassebeholdningen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sendes i høring via Dragør Kommunes hjemmeside, direkte til de almene boligselskaber, Handicaprådet, Ældrerådet samt Beboer-og Pårørenderådet på Omsorgscentret Enggården.

  Høringen annonceres i kommunens spalte med informationer i Dragør Nyt.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, og Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  Bilag

 • 8
  Delegationsplan 2019
  Sagsid.: 18/3685

  RESUMÉ:

  Sagen handler om drøftelse af bemærkninger og spørgsmål til udkast til delegationsplan 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at de indkomne bemærkninger og spørgsmål til delegationsplanen drøftes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Drøftet.

  Udvalget ønsker et årligt møde med boligorganisationer om boligsociale indsatser, tilføjes årsplanen.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Samtlige udvalg har på møderne i marts drøftet udkast til delegationsplan 2019 hvor der også blev truffet beslutning om, at konkrete forslag om henholdsvis beslutning i eller orientering af udvalget fremsendes til forvaltningen, med henblik på behandling på kommende møder i udvalgene.

  Administrationen har modtaget 40 bemærkninger og spørgsmål til udkastet til delegationsplan 2019.

  Det hele er samlet i udsendte bilag. Administrationen skal foreslå, at udvalget med udgangspunkt i bilaget drøfter de indkomne bemærkninger og spørgsmål til delegationsplanen. På baggrund af drøftelserne vil administrationen formulere udkast til ændring af delegationsplanen som fremlægges til yderligere udvalgsbehandling i juni 2019.

  Når samtlige udvalg er færdige med at behandle delegationsplanen, vil den blive oversendt til kommunalbestyrelsens samlede godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. maj 2019.

  Skoleudvalget den 13. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Bilag

 • 9
  Det forpligtende samarbejde, bestillinger 2020 - SSAU
  Sagsid.: 19/1850

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune, betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hjælpemiddelområdet og for genoptræning jf. delaftalerne 1A og 1B, børne- og voksensocialområdet jf. delaftalerne 4 og 5 samt delaftale 6 på beskæftigelses- og integrationsområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  administrationen i Tårnby Kommune og Dragør Kommune foretager en gennemgang af samarbejdsmodellen og de enkelte delaftaler i det forpligtende samarbejde i anden halvdel af 2019 som efterfølgende forelægges til politisk behandling

  2.

  at

  der ikke foretages ændringer på bestillingen på hjælpemiddelområdet - delaftale 1A.

  3.

  at

  der ikke foretages ændringer på bestillingen af genoptræning – delaftale 1B.

  4.

  at

  der ikke foretages ændringer på bestilling på det specialiserede børne- og voksenområdet – delaftale 4 og 5.

  5.

  at

  der foretages ændringer på bestilling på beskæftigelsesområdet – delaftale 6 – i forhold til ressourceforløb og flygtningeindsatsen således at Tårnby Kommune i højere grad foretager indsatsen i stedet for brug af eksterne leverandører.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Ad 1-5

  Anbefales over for ØU/KB.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Delaftale 1A: Hjælpemidler

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hjælpemiddelområdet.

  På hjælpemiddelområdet har der siden 2012 været bestilt og leveret ud fra en samlet normering på 6,02. Der har gennem årene været variationer på flere af de registrerede hovedområder, men samlet set ligger afvigelsen på et acceptabelt niveau.

  Administrationen foreslår derfor, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budgettet hertil for delaftale 1A vedrørende hjælpemidler.

  Delaftale 1B: Genoptræning

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for genoptræningsområdet i henhold til Sundhedsloven og Serviceloven.

  Der har ikke været væsentlig ændring i omfanget af genoptræning efter Sundhedslovens § 140, siden bestilling og budget blev tilpasset med virkning fra 2017.

  Administrationen foreslår derfor, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budgettet til genoptræning efter Sundhedslovens § 140.

  I 2018 modtog 76 borgere fra Dragør Kommune genoptræning efter Servicelovens § 86. Dragør Kommune vil i 2020 afdække muligheder for yderligere hjemtagning af den del af træningsindsatsen efter § 86. stk. 1 og 2 som blev igangsat i 2017 og som relaterer sig til hverdagsrehabilitering efter § 83a.

  Delaftale 4 og 5: Det sociale område og sociale personsager

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for en række opgaver på det sociale område og sociale personsager i henhold til serviceloven. Delaftalerne omhandler det specialiserede børnehandicapområde og det sociale voksenområde.

  Der har ikke været væsentlige ændringer i omfanget af indsatsen

  Administrationen foreslår derfor, at der ikke ændres i den nuværende bestilling og budgettet hertil for delaftale 4 og 5.

  Delaftale 6: Beskæftigelse og integration

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune betaler Dragør Kommune for myndighedsopgaven på jobcenterområdet.

  Administrationen foreslår derfor at der ændres i forhold til ressourceforløb hvor erfaringerne fra projekt ”Flere skal med” videreføres med fortsatte gode resultater, samt at der ændres i flygtningeindsatsen således at Tårnby Kommune i højere grad foretager indsatsen i stedet for brug af eksterne leverandører.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder)

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgettet for delaftale 1A: Hjælpemidler er på i alt 3.800.436 kr. i 2019.

  Budgettet for delaftale 1B: Genoptræning er på i alt 1.621.442 kr. i 2019.

  Budgettet for delaftale 4 og 5: Voksenområdet er på i alt 2.126.354 kr. i 2019.

  Budgettet for delaftale 4 og 5: Wiedergården er på i alt 1.925.370 kr. i 2019.

  Budgettet for delaftale 4 og 5: Børneområdet er på i alt 1.799.803 kr. i 2019.

  Budgettet for delaftale 6: Beskæftigelsesområdet er på i alt 11.388.906 kr. i 2019.

  Budgettet for delaftale 6: Integrationsområdet er på i alt 1.029.655 kr. i 2019.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

  Bilag

 • 10
  1. budgetopfølgning 2019 på SSAUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på SSU’s område blevet gennemgået og det vurderes overordnet, at der er et opmærksomhedspunkt vedr. hjemmeplejen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det forventede regnskab tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Udvalget ønsker at A-skema for sygeplejeklinik indgår i kommende anlægsrevision, med henblik på eventuel fremrykning af investering til 2019.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  På SSAU’s område er der på nuværende tidspunkt et forventet merforbrug på privat og kommunal hjemmepleje. Administrationen har ligeledes noteret sig, at der forventes et merforbrug indenfor servicerammen på det specialiserede voksenområde.

  Baggrundsnotat vedr. status for kommunens samlede økonomi er vedlagt som bilag 1.

  Aktivitetsbilledet efter årets tre første måneder kan ændre sig i begge retninger, og der er fortsat mulighed for at ned- eller opskalere aktiviteter, så budgettet rammes så præcist som muligt.

  Selv om udgifterne kan ændre sig, så er det nuværende forventede merforbrug af en sådan størrelse for kommunen som helhed, at forvaltningen i juni måned vil fremlægge konkrete forslag til kompenserende besparelser i det omfang det vurderes nødvendigt for at overholde årets budget, jf. Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  Som bilag 2 er vedlagt uddybende baggrundsnotat vedr. status for hjemmeplejen

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 23. maj 2019.

  Bilag

 • 11
  Forberedelse af budget 2020-2023
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Indledende drøftelse af økonomiske og politiske pejlemærker som forberedelse af budget 2020-23.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen drøftes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Drøftet.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Som en del af forberedelsen af budget 2020-23 indgår drøftelse af økononien på de enkelte fagområder. Drøftelsen sker på baggrund af, at fagudvalgene primo marts drøftede grundlaget for budget 2020 og efterfølgende på budgetseminaret rapporterede omkring de budgetmæssige opmærksomhedspunkter.

  Økonomiudvalget har efterfølgende peget på hvilke pejlemærker der skal være i budgetprocessen

  De 5 pejlemærker er:

  · at der arbejdes mod et budget i balance over 4 år

  · at der udarbejdes et prioriteringskatalog med forslag til driftsbesparelser på 10 mio. kr.

  · at der forelægges et revideret anlægsbudget, med henblik på prioriteringer af renovering, udskydelse og aflysning af projekter

  · at mulighederne for låneomlægning vurderes og

  · at der arbejdes med forslag til muligheder for at tiltrække flere borgere, herunder byfortætning.

  Som tidligere år har administrationen involveret ledere og medarbejdere på de forskellige fagområder i udarbejdelsen af forslag til driftsbesparelser på i alt 10 mio. kr. På fagudvalgs-møderne i maj vil administrationen præsentere de indledende overvejelser omkring budgetforslag på udvalgets fagområder.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 7. maj 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. maj 2019.

  Skoleudvalget den 13. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Bilag

 • 12
  Forslag fra A - Ernæringspolitik
  Sagsid.: 19/2328

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Udvalget besluttede, at kost og ernæring indgår som et tema i den kommende sundhedspolitik.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Nicolaj Bertel Riber (A) har i mail af 26. marts 2019 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”A foreslår at der udarbejdes en separat ernæringspolitik som tillæg til den kommende sundhedspolitik.

  Motivation: det er vigtigt at sætte fokus på ernæring på tværs af kommunens tilbud og dermed forebygge overvægt mm.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

 • 13
  Meddelelse - Opfølgning på det specialiserede socialområde - maj 2019
  Sagsid.: 18/4487

  RESUMÉ:

  Opfølgning på det specialiserede socialområde forelægges til orientering.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Til efterretning.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 8. oktober 2018, at udvalget skal have en opfølgning på det specialiserede socialområde hver anden måned med henblik på at få overblik over udgifter fordelt på paragraffer, evt. forskydning i antallet af borgere samt væksten vedr. § 85 (bostøtte).

  Den 4. februar 2019 besluttede Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget af opfølgningen på det specialiserede socialområde fremover skal komme en gang i kvartalet, hvor økonomien på området samtidig belyses i budgetopfølgningen, således at udvalget får det samlede billede både på antal og økonomi.

  Administrationens bud på opfølgning fremgår af bilaget.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  Bilag

 • 14
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klagesager - april 2019
  Sagsid.: 19/85

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser. Derudover bad udvalget på møde den 8. oktober 2018 om en kvartalsvis oversigt over klager over den private leverandør af hjemmepleje. 

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Til efterretning. Udvalget besluttede, at antallet af klager fremadrettet skal fremgå af sagsfremstillingen.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  Borgerhenvendelser og klager fra Borger og Social modtaget i perioden 16. marts 2019 til 17. april 2019 fremgår af bilag (lukket.)

  Sundhed og Omsorg har ikke modtaget klager i perioden 16. marts til 17. april 2019.

  På møde den 8. oktober 2018 bad Social- og Sundhedsudvalget også om en kvartalsvis oversigt over klager over den private leverandør af hjemmepleje. 

  Klager over den private leverandør af hjemmepleje – Dragør Pleje Omsorg i perioden januar – marts 2019 fremgår af bilag (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  Bilag

  • Lukket bilag
  • Lukket bilag

 • 15
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet - maj 2019
  Sagsid.: 18/625

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Til efterretning.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget forelægges kvartalsvis status på flygtningeområdet.

  Forvaltningen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal flygtninge og familiesammenførte
  • Oversigt over nationalitet
  • Oversigt over midlertidig boligplacering
  • Status på beskæftigelse jf. tal fra Jobindsats
  • Oversigt over grundtilskud

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen indvirkning, da perioden for integrationsydelsen er forlænget fra tre år til fem år.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  Økonomiudvalget den 14. maj 2019.

  Bilag

 • 16
  Meddelelse - Kvalitetsstandarder på det specialiserede voksenområde
  Sagsid.: 18/5381

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges kvalitetsstandarder for det specialiserede voksenområdet til orientering.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Til efterretning.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kvalitetsstandarderne på det specialiserede voksenområde beskriver det politisk vedtagne serviceniveau for den støtte, der ydes til borgere. 

  Som en del af det forpligtende samarbejde jf. Lov om forpligtende kommunale samarbejder samt delaftale 2, 4 og 5 på det specialiserede voksenområde, følger Dragør Kommune Tårnby Kommunes kvalitetsstandarder på området. 

  Tårnby Kommune (Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen) reviderer kvalitetstandarderne på det sociale område årligt. I 2019 blev de revideret og godkendt på møde i Sundheds- og Omsorgsudvalget den 21. januar 2019.

  Tårnby Kommunes kvalitetsstandarder definerer, hvilket serviceniveau borgere i Tårnby og Dragør Kommune kan forvente, hvis de søger hjælp fra kommunen på de områder, hvor Tårnby varetager myndighedsudøvelsen. 

  Kvalitetsstandarder på de myndighedsområder Tårnby Kommune varetager omhandler følgende paragraffer i serviceloven:

  • § 85: Socialpædagogisk støtte
  • § 85: Botilbudslignende tilbud (socialpædagogisk støtte)
  • § 97: Ledsagerordning
  • § 98: Kontaktperson til døvblinde
  • § 100: Dækning af nødvendige merudgifter
  • § 101: Social behandling af stofmisbrug 
  • § 101a: Anonym ambulant stofmisbrugsbehandling
  • § 103: Beskyttet beskæftigelse
  • § 104: Aktivitets- og samværstilbud
  • § 107: Midlertidige ophold i boformer
  • § 108: Længerevarende botilbud
  • § 110: Forsorgshjem, herberger og beskyttede pensionater

  Dragør Kommune:

  Nedenstående tabel er en oversigt over antal borgere på de forskellige ydelser pr. 31. marts 2019.

  Paragraf

  Antal pr. 31 marts 2019

  § 85: Socialpædagogisk støtte

  13

  § 85 + 105: Botilbudslignende tilbud

  (socialpædagogisk støtte)

  13

  § 97: Ledsagerordning

  27

  § 98: Kontaktperson til døvblinde

  1

  § 100: Dækning af nødvendige merudgifter

  3

  § 101: Social behandling af stofmisbrug 

  24 over 18 år

  2 under 18 år

  § 101a: Anonym ambulant stofmisbrugs behandling

  0

  § 103: Beskyttet beskæftigelse

  12

  § 104: Aktivitets- og samværstilbud

  30

  § 107: Midlertidige ophold i boform (inkl. Wiedergården)

  23

  § 108: Længerevarende botilbud

  12

  § 110: Forsorgshjem, herberger og beskyttede pensionater

  3

  LOVE/REGLER:

  Lov om social service.

  Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  Bilag

 • 17
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSAU den 6. maj 2019

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).