Skip navigationen

Referat

Mandag den 3. juni 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Ebbe Kyrø (T)
Afbud fra: Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).
Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).
Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.
 • 1
  Udvidelse af målgruppen for Aktivitetshuset Wiedergården
  Sagsid.: 19/828

  RESUMÉ:

  Dagsordenspunktet vedrører muligheden for udvidelse af målgruppen i Aktivitetshuset Wiedergården til at omfatte seniorførtidspensionister samt borgere i fleksjob. Punktet er en opfølgning på forslag fra liste A den 4. februar 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvide målgruppen til aktiviteter på Wiedergården til ligeledes at omfatte seniorførtidspensionister samt borgere i fleksjob.

  2.

  at

  udvidelsen sker for foreløbigt et år, og der dermed ikke i første omgang ændres i vedtægterne for Aktivitetshuset Wiedergården.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Ad 1+2

  Godkendt.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget (tidligere Social- og Sundhedsudvalget) den 4. februar 2019 var der et forslag fra Liste A om at udvide målgruppen til Aktivitetshuset Wiedergården. Udvidelsen skulle gælde borgere i fleksjob og seniorførtidspensionister.

  Forvaltningen har været i dialog med Wiedergårdens brugerråd.

  Brugerrådet er positivt indstillet overfor udvidelsen, idet der gives mulighed for netværk, aktiviteter og livskvalitet. Brugerrådet peger imidlertid på forhold som er under pres, eksempelvis p-pladser og budget til rengøring. Endelig peges der på vigtigheden af introduktion til huset og at det skal overvejes hvordan gruppen orienteres herom. Ift. sidstnævnte vil der kunne orienteres gennem kommunens hjemmeside.

  Brugerrådet foreslår at udvidelsen i første gang gælder 1 år. Administrationen indstiller, at denne anbefaling følges.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019.

  Bilag

 • 2
  Kvalitetsstandarder for plejebolig, midlertidigt ophold og daghjem
  Sagsid.: 19/1243

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandarderne for plejebolig, midlertidigt ophold og daghjem, som på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 1. april 2019 blev videresendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet, fremlægges nu til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kvalitetsstandarderne for plejebolig, midlertidigt ophold og daghjem godkendes med de af Ældrerådets foreslåede mindre justeringer.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Anbefales over for KB.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kvalitetsstandarderne for plejebolig, midlertidigt ophold og daghjem har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Høringssvar fra Ældrerådet er vedlagt som bilag. Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar.

  Ældrerådet finder kvalitetsstandarderne for meget informative og anbefaler Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget at godkende dem med de af Ældrerådets mindre foreslåede justeringer.

  Ældrerådet har fremsendt forslag til en justeret udgave af de tre kvalitetsstandarder (bilag). Her har Ældrerådet blandt andet foreslået, at rækkefølgen på punkt 4 og 5 byttes rundt, da Ældrerådet finder det mest logisk, at det først fastslås hvem der kan modtage en ydelse som beskrevet under formålet, før der oplyses hvilke aktiviteter der indgår i ydelsen. Derudover har Ældrerådet foreslået mindre sproglige justeringer, som er fremhævet med rød skrift.

  Ældrerådet bemærker i sit høringssvar, at rådet ikke bekendt med, om der eksisterer tidligere versioner af de pågældende standarder. Ved fremtidige høringer ser Ældrerådet gerne, at eventuelle tidligere versioner medsendes, da det vil give rådet mulighed for at vurdere eventuelle ændringer.

  Det er ikke lovpligtigt at udarbejde standarder for disse områder og det har ikke tidligere været gjort. Det er administrationens vurdering at de nye kvalitetsstandarder vil bidrage til styrket faglighed og bedre forventningsafstemning med borgere.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Almene Boliger § 5 og Lov om Social Service § 84, stk. 1 og stk. 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 3
  Kvalitetsstandard for servicelovens § 96 (Borgerstyret personlig assistance (BPA))
  Sagsid.: 19/248

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandarden om støtte efter servicelovens § 96 (Borgerstyret personlig assistance (BPA)), som efter møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets 1. april 2019 blev videresendt til høring i Handicaprådet, fremlægges nu til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kvalitetsstandarden for støtte efter servicelovens § 96, Borgerstyret personlig assistance, godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Sagen går videre til KB. Anbefalet over for KB.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget blev på møde 1. april 2019 forelagt en tidligere kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 95 og 96 fra 2011. Den er ikke længere lovmedholdelig. 

  1. april blev udkast til ny kvalitetsstandard på servicelovens § 96 videresendt i høring i Handicaprådet. Handicaprådet eller andre har ikke afgivet høringssvar inden for svarfristen. Det vedlagte bilag er derfor udelukkende grammatisk redigeret.

  Kvalitetsstandard på servicelovens § 96 fremlægges hermed til endelig godkendelse i udvalget.

  Kvalitetsstandarden sætter følgende serviceniveau:

  1. Sagsbehandlingen startes inden for 10 hverdage efter ansøgning.
  1. Dragør Kommune tilbyder kun støtte til borgere, der er omfattet af personkredsen efter § 96 stk. 1
  1. Reglerne i servicelovens § 96 målrettet benyttes til dækning af behov for personlig pleje og praktisk bistand, overvågning og ledsagelse.
  1. Der ydes helhedsorienterede hjælp til borgere i en kombination mellem servicelovens § 96 og brug af anden lovgivning.
  1. Dragør Kommune efter konkret, individuelt vurdering kan yde tilskud til dækning af ekstra hjælpeomkostninger forbundet med afholdelse af ferie i op til to uger (fordelt på højst to ferieperioder) pr. år samt ekstra hjælp i forbindelse med op til to weekendophold pr. år.
  1. Der ikke ydes støtte efter servicelovens § 96 til borgere under hospitalsophold, skolegang, aflastning eller lignende, hvor der er afsat personale til at forestå den nødvendige støtte.
  1. Der udmåles:

  · 10 timer pr. år pr. fuldtidsansat til oplæring

  · 10 timer pr. år pr. fuldtidsansat til afholdelse af MUS og personalemøder

  · 3 timer pr. år pr. fuldtidsansat til gennemgang af APV

  1. Dragør Kommune betaler 6 kr. (2019) pr. bevilget time til dækning af administrationsomkostningerne, hvis arbejdsgiverrollen varetages af en forening eller en privat virksomhed.
  1. Beløbet til dækning af administrationsomkostningerne årligt reguleres med den af KL udmeldte løn og prisfremskrivning.

  LOVE/REGLER:

  Servicelovens § 96.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forslaget som stillet vil være en videreførelse af gældende praksis.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 4
  Kvalitetsstandard for servicelovens § 95 (Kontanttilskud til nærtstående)
  Sagsid.: 19/248

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandarden om støtte efter servicelovens § 95 (kontanttilskud til nærtstående), som efter Social- og Sundhedsudvalgets møde den 11. marts 2019 blev videresendt til høring i Handicaprådet, fremlægges nu til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kvalitetsstandarden for støtte efter servicelovens § 95, kontanttilskud til nærtstående, godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Sagen går videre til KB. Anbefalet over for KB, med tilføjelse af redaktionelle rettelser fra Liste T.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-05-2019

  Sagen udsættes til næste møde i juni.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag ”Kommentarer til kvalitetsstandard §95” er tilføjet efter behandling i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget 6. maj 2019. 
  Nyt udkast til kvalitetsstandard § 95 med indarbejdede ændringer, på baggrund af de modtagne kommentarer, vedlægges ligeledes som bilag.

  Baggrund

  Social- og Sundhedsudvalget blev på mødet d. 11. marts 2019 forelagt en tidligere kvalitetsstandard for borgerstyret personlig assistance efter servicelovens § 95 og 96 fra 2011, som ikke længere er lovmedholdelig. Samtidig blev udvalget forelagt administrationens forslag til en ny kvalitetsstandard for servicelovens § 95. Denne blev videresendt til høring i Handicaprådet og fremlægges nu til endelig godkendelse.

  Handicaprådet eller andre har ikke afgivet høringssvar vedrørende kvalitetsstandarden for støtte efter servicelovens § 95 inden for svarfristen.

  Det vedlagte bilag er derfor udelukkende grammatisk redigeret. 

  Kvalitetsstandarden sætter følgende serviceniveau:

  1.

  sagsbehandlingen startes indenfor 10 hverdage efter ansøgning

  2.

  reglerne i servicelovens § 95 målrettet benyttes til dækning af behov for personlig pleje og praktisk bistand, afløsning og aflastning samt eventuelle rådighedstimer

  3.

  udmålingen af støtte til personlig pleje og praktisk bistand tager afsæt i den til enhver tid gældende kvalitetsstandard for servicelovens § 83 i Dragør Kommune

  4.

  udmålingen af støtte i form af afløsning og aflastning tager afsæt i den til enhver tid gældende kvalitetsstandard for servicelovens § 84 i Dragør Kommune

  5.

  der foretages et individuelt skøn af støttebehov i forhold til henholdsvis servicelovens § 83 og § 84 samt et eventuelt behov for rådighedstimer

  6.

  der ydes helhedsorienterede hjælp til borgere i en kombination mellem servicelovens § 95 og brug af anden lovgivning

  7.

  Dragør Kommune efter konkret, individuelt vurdering kan yde tilskud til dækning af ekstra hjælpeomkostninger forbundet med afholdelse af ferie i op til to uger (fordelt på højst to ferieperioder) pr. år samt ekstra hjælp i forbindelse med op til to weekendophold pr. år

  8.

  der ikke ydes støtte efter servicelovens § 95 til borgere under hospitalsophold, skolegang, aflastning eller lignende, hvor der er afsat personale til at forestå den nødvendige støtte

  9.

  der udmåles:

  -   10 timer pr. år pr. fuldtidsansat til oplæring

  -   10 timer pr. år pr. fuldtidsansat til afholdelse af MUS og personalemøder

  -   3 timer pr. år pr. fuldtidsansat til gennemgang af APV

  10.

  Dragør Kommune betaler 6 kr. (2019) pr. bevilget time til dækning af administrationsomkostningerne, hvis arbejdsgiverrollen varetages af en forening eller en privat virksomhed

  11.

  beløbet til dækning af administrationsomkostningerne årligt reguleres med den af KL udmeldte løn og prisfremskrivning

  LOVE/REGLER:

  Servicelovens § 95.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen.

  Forslaget som stillet vil være en videreførelse af gældende praksis.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. maj 2019.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 5
  Boligtildeling
  Sagsid.: 18/5513

  RESUMÉ:

  Der har løbende været fokus på kommunens muligheder for tildeling af almene boliger til kommunens borgere. 

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede 1. april, at administrationen udarbejder kriterier for boligtildeling for flygtninge og familiesammenførte til politisk behandling i juni.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede endvidere 1. april, at kommunens andel via fjerdedelsreglen udelukkende tildeles til boligsociale formål.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  husvildelisten udelukkende anvendes til boligsociale forhold,

  2.

  at

  flygtninge, som visiteres til kommunen efter 1. marts 2019, ikke umiddelbart optages til prioritering til almene boliger,

  3.

  at

  vejledning om opskrivning til husvildeboliger tilpasses Lov 140 af 21. februar 2019,

  4.

  at

  administrationen udarbejder forslag til vejledende rådighedsbeløb til politisk behandling i august 2019.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Ad 1-4

  For stemte:

  5 (A+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (O)

  Godkendt.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  På møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedet 1. april 2019 blev udvalget præsenteret for ændringer i reglerne for boligplacering af flygtninge jf. Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love.

  På møde 1. april 2019 godkendte udvalget forslag fra O om, at kommunens andel via fjerdedelsreglen udelukkende tildeles boligsociale formål.

  På møde i Social- og Sundhedsudvalget 5. november 2018 blev den reviderede vejledning om opskrivning til og tildeling af husvildeboliger godkendt.

  For at sikre den rette udnyttelse af kommende ledige boliger i kommunen, foreslår administrationen, at vejledende rådighedsbeløb sættes lavere, således at flere borgere, ifølge rådighedsberegning, får råd til de ledige boliger.  


  Såfremt der er ønske om ændring af administrationens vejledende rådighedsbeløb, kan der forelægges sag til yderligere belysning på møde i august 2019.

  Flygtninge visiteret til kommunen efter 1. marts 2019

  Afskaffelsen af kommunernes pligt til at anvise en permanent bolig, når det var muligt, efter integrationsloven har virkning for de flygtninge, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen i medfør af integrationslovens § 10 efter den 1. marts 2019 (se bilag ”Orienteringsskrivelse om Lov nr. 140” side 8 under ”ikrafttrædelse”).

  Det skal dog bemærkes, at såfremt den pågældende udlænding ikke har mulighed for selv at finde en bolig, har den pågældende fortsat samme adgang til at få hjælp fra kommunen, som alle andre boligtrængende borgere efter de almindelige principper og regler for løsning af kommunale boligsociale opgaver jf. Almenboliglovens § 59. (se bilag ”Orienteringsskrivelse om Lov nr. 140” side 4 om ”Afskaffelse af kommunernes pligt til at anvise en permanent bolig efter integrationsloven”).

  Flygtninge visiteret til kommunen før 1. marts 2019

  Kommunen har fortsat pligt til at finde permanent bolig, når det er muligt, til de flygtninge, som Udlændingestyrelsen har visiteret til kommunen i medfør af integrationslovens § 10 før 1. marts 2019. 

  LOVE/REGLER:

  Almenboliglovens § 59

  Integrationsloven §10

  Jf. Lov om ændring af udlændingeloven, integrationsloven, repatrieringsloven og forskellige andre love trådte de nye regler for boligplacering af flygtninge i kraft den 1. marts 2019. Dog har afskaffelsen af kommunens pligt til at anvise en permanent bolig efter integrationsloven udelukkende virkning for de flygtninge, som Udlændingestyrelsen visiterer til kommunen i medfør af Integrationslovens § 10 efter den 1. marts 2019.

  Flygtninge visiteret til kommune før den 1. marts 2019, har således fortsat krav på permanent bolig.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  En bibeholdelse af flygtninge i midlertidige boliger vil medføre en belastning på kommunens samlede nettodrift på 2 mio. kr. årligt. Permanent boligplacering er den mindst økonomisk belastende løsning for kommunen. 

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019.

  Bilag

 • 6
  Forslag til revideret anlægsplan 2019-2022
  Sagsid.: 19/2553

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget har på mødet i april anmodet om forslag til en revideret anlægsplan for perioden 2019 – 2022, med henblik på prioritering af renovering, udskydelse eller aflysning af projekter. Det er udviklingen i kommunens likviditet som begrunder en revision.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  forslag til revideret anlægsplan for 2019-2022 godkendes.

  2.

  at

  forvaltningen udarbejder et forslag til placering af udskudte anlægsprojekter i perioden 2023 og frem.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-05-2019

  Udvalget besluttede at stemme, om hvorvidt de enkelte anlægsposter inden for udvalgets område fortsat skulle fremstå som opstillet:

  Friluftstræning mv. langs Sydstranden

  Forslag fra A: Udskudt i stedet for stoppet:

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  4 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet

  Udvalget stemte om White water rafting anlæg skulle stoppes:

  For stemte:

  7 (A+C+O+T)

  Imod stemte:

  1 (V)

  Undlod at stemme:

  Maritime haver til undervisningsbrug

  Forslag fra A: Udskudt i stedet for stoppet.

  For stemte:

  4 (A+O+V)

  Imod stemte:

  4 (C+T)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget har på mødet den 19. april 2019 besluttet, at få udarbejdet et forslag til en revideret anlægsplan for 2029-2022 med prioritering af vedligeholdelse og renoveringsprojekter samt færdiggørelse af igangværende projekter. Baggrunden er udviklingen i kommunens likviditet, som fremgår af bilag 2.


  Forvaltningen har udarbejdet et forslag til revideret anlægsplan, som tager udgangspunkt i en prioritering af projekter, som har til formål at renovere eller genoprette allerede eksisterende forhold. Herudover er digeprojektet prioriteret, ligesom igangværende projekter foreslås fastholdt. Anlægsplanen omfatter også forventede overførsler af anlægsmidler fra 2018 til 2019, som behandles på møderne i juni.

  Forslag til revideret anlægsplan fremgår af bilag 1.

  I forslag til revideret anlægsplan er der forslået at udskyde eller stoppe projekter for i alt 30.855.000 kr. Heraf er det administrationens vurdering, at det er muligt at aflyse projekter for i alt 22.000.000 kr. og udskyde projekter for 8.855.000 kr. Projekterne fremgår af anlægsoversigten.

  Der vil blive udarbejdet forslag til revideret anlægsplan for perioden efter 2023, for de projekter som besluttes udskudt. Projekterne kan herefter indgå i den fremtidige budgetlægning.

  I bilag 3 ses udviklingen i likviditeten med og uden revision af anlægsplanen.

  Det forslås, at de enkelte udvalg drøfter de projekter, som udvalget har i deres portefølje. De enkelte udvalgs projekter er markeret med farve på anlægsplanen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. maj 2019.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. juni 2019.

  Skoleudvalget den 6. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 7
  Forslag til justeringer af budget 2019 - SSAU
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  På baggrund af budgetopfølgningen efter 1. kvartal fremlægges forvaltningens forslag til et budget i balance.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget over for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler:

  1.

  at

  der gennemføres de besparelser på udvalgets område som fremgår af bilag 1.

  2.

  at

  der gives en tillægsbevilling på 3,0 mio. kr. i 2019 og efterfølgende år til kommunal hjemmepleje, jf. nedenstående.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Ad 1

  Udvalget anbefaler over for ØU/KB at aktivitetspuljen ikke reduceres.

  Ad 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsens møde i maj 2019 præsenterede forvaltningen budgetopfølgningen efter 1. kvartal. Efter 1. kvartal forventes foreløbigt en samlet afvigelse på 10,4 mio.kr. i merudgifter i forhold til det korrigerede budget for kommunen som helhed. Dette er sammensat af et forventet merforbrug på servicerammen på 12,3 mio.kr. og et forventet mindreforbrug uden for servicerammen på 2,0 mio. kr.

  Selv om årets resultat er ganske usikkert, så er det nuværende forventede merforbrug af en sådan størrelse for kommunen som helhed, at forvaltningen annoncerede at der på møderne i juni måned vil blive fremlagt konkrete forslag til kompenserende besparelser.

  I forhold til ældreområdet, udviser det forventede regnskab et samlet merforbrug, hvor der er et særligt bekymringspunkt omkring eksterne ydelser vedr. privat hjemmepleje samt kommunens interne hjemmepleje. Jf. notatet ”Analyse af hjemmeplejeområdet – Baggrundsnotat til 1. budgetopfølgning 2019” forelagt på SSAU d. 6. maj 2019 forventes, et permanent højere udgiftsniveau i den kommunale hjemmepleje end budgetteret på baggrund af demografi, og det er således nødvendigt, at tilpasse budgettet til udgiftsniveauet i 2019 og efterfølgende år.

  Ifølge Kommunalbestyrelsens økonomiske politik skal overskridelser på enkelt områder finansieres via omprioriteringer inden for budgettets rammer. Forvaltningen har i bilag til denne sag fremlagt forslag til kompenserende besparelser. Besparelserne er især en følge af et færre antal brugere end budgetteret samt udskydelse af genbesættelse af stillinger. Den samlede besparelse i 2019 er på i alt 3,625 mio. kr., jf. bilag. Besparelserne vil ikke medføre personalereduktioner.

  Det skal bemærkes, at budgettet følges tæt, og at der i forbindelse med budgetopfølgningen efter 2. kvartal i august vurderes, om der er behov for yderligere tiltag.

  LOVE/REGLER:

  Kommunalbestyrelsens økonomiske politik

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den kommunale hjemmepleje tilføres bevillingen jf. ovenstående.

  De modgående budgetreduktioner i 2019 lægges i kassen og udmøntes jf. bilag.

  Administrationens besparelsesforslag medfører ikke afskedigelser af medarbejdere.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019

  Bilag

 • 8
  Udgiftsreducerende initiativer på hjemmeplejeområdet
  Sagsid.: 19/2535

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget drøftede på møde den 6. maj 2019 bilag til 1. budgetopfølgning vedrørende udviklingen på hjemmeplejeområdet. Sagen indeholder nærmere beskrivelse af plan for arbejdet med de udgiftsreducerende initiativer.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  administrationen arbejder med de angivne indsatsområder

  2.

  at

  der udarbejdes forslag til kvalitetsstandarder på hhv. rengøring og tøjvask

  3.

  at

  igangsættelse af udbud på §83 (private leverandører af hjemmepleje)

  og

  4.

  at

  udvalget bedes tage stilling til hvorvidt etablering af velfærdsteknologisk sygeplejeklinik skal igangsættes i 2019, samt i givet fald bevilger tillægsbevilling på 250.000 kr.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Ad 1+2+3

  Godkendt.

  Ad 4

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der har i 2018 været et udgiftspres på hjemmeplejeområdet under et. Det betød et merforbrug i regnskab 2018 på knap 7 mio. kr., fordelt på 3,1 mio. kr. i den kommunale hjemmepleje og 3,9 mio. kr. i den private hjemmepleje.

  Budgettet for den private hjemmepleje er derfor opjusteret med 2,9 mio. kr. i 2019, sammenlignet med 2018.

  Dette er ikke tilsvarende foretaget for den kommunale hjemmepleje, hvor der tværtimod er overført en del af merforbruget svarende til 2,2 mio. kr. i 2019.

  På baggrund af forbruget på hjemmeplejeområdet i første kvartal 2019 forventes der et merforbrug på området for såvel den kommunale som den private hjemmepleje.

  Ældreområdet generelt er ramt af både en demografisk udvikling med 25% flere ældre over 80 år i den kommende budgetperiode, og udfordringer med rekruttering, som betyder brug af dyre vikarer. Der er derfor behov for at vurdere både kort- og langsigtede muligheder for at optimere driften og reducere udgifterne.

  Administrationen har udpeget en række initiativer, der samlet set vil virke udgiftsreducerende og øge omkostningseffektiviseringen i hjemmeplejen. Nogle af initiativerne retter sig mod det kommunale serviceniveau, og andre retter sig mod effektivisering af tilrettelæggelse af hjemmeplejens arbejde. Det er på nuværende tidspunkt vanskeligt præcist at opgøre den økonomiske gevinst ved det enkelte initiativ. Dette skyldes dels der endnu mangler viden og analyser på nogle af indsatserne og dels fordi det fx ikke vides hvor store besparelser et udbud vil medføre. Overordnet set er det væsentligt at understrege, at der arbejdes på mange fronter på samme tid for at dæmpe udgiftsudviklingen på hjemmeplejeområdet.

  1. Indsatser der kan have konsekvenser for serviceniveauet:

  Initiativerne i dette spor retter sig mod fokus på områder, hvor der ydes hjælp til praktisk bistand i hjemmet, og som optager en stor del af hjemmeplejens samlede tidsforbrug. De to indsatser, der er særligt fokus på er;

  · Effektivisering af tøjvask

  · Effektivisering af rengøring

  Forvaltningen anbefaler at udarbejdes en nye kvalitetsstandarder, som vil blive forelagt Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget til godkendelse. Der vil blive udarbejdet en sammenligning med andre kommuners serviceniveau i forbindelse med sagen.

  Sag forventes forlagt SSAU ultimo 2019.

  2. Indsatser med fokus på optimering af ressourceanvendelsen:

  Initiativerne i dette spor retter sig mod den interne tilrettelæggelse af hjemmeplejens rutiner, herunder at understøtte, at der er det rette antal medarbejdere til at løse opgaverne, således at vikarforbruget mindskes.

  De indsatser, der er særligt fokus på er;

  · Rekruttering, sygefravær, jobomsætning mv

  · Etablering af en velfærdsteknologisk sygeplejeklinik. A-skema er udarbejdet og udgør 250.000

  · Fuld implementering af revisitation, samt hverdagsrehabilitering

  · Skabe sammenhæng i indsatser på tværs af sundhedslovs- og servicelovsydelser, herunder kobling til genoptræning og hjælpemidler.

  · Intern rute- og ressourceplanlægning i den kommunale hjemmepleje og hjemmesygepleje

  Økonomiudvalget igangsatte en rekrutteringsstrategi, der gælder hele Dragør Kommune. Som aktivitet under strategien er Sundheds- og Omsorgsområdet udpeget til at iværksætte lokale initiativer, da det er særligt inde for dette område, der opleves store rekrutteringsudfordringer. Initiativerne vil bestå af en pallette af indsatser, hvor der både kikkes på arbejdsmiljøet på den lokale arbejdsplads, på styrket samarbejde med uddannelsesstederne, samt incitamentsstrukturer for potentielle nye medarbejderes lyst til at vælge Dragør Kommune som arbejdsplads.

  Indsatsen vil strække sig over flere år, og SSAU vil få forelagt sager i det omfang der er behov for politisk stillingtagen – fx i fht. incitamentsfremmende initiativer.

  Etablering af velfærdsteknologisk sygeplejeklinik ligger klar som projekt, og der er udarbejdet a-skema til budgetforhandlingerne for 2020. SSAU kan vælge at anbefale igangsættelse allerede i 2019, og i givet fald anbefale tillægsbevilling på 250.000 kr.

  I forbindelse med budget 2019, blev det besluttet at borgere 80+ skulle revisiteres, da andelen af borgere, der modtager hjemmehjælp i Dragør Kommune i den målgruppe er højere end landgennemsnittet. Forudsætningen var, at indsatsen kunne implementeres inden for visitationens ramme. Da der i 2018 og 2019 er arbejdet med implementering af nyt omsorgssystem (CURA) samt ny dokumentationsform (Fælles Sprog III) har det ikke været muligt at revisitere borgere i perioden. Med midlertidig anvendelse af midler fra forløbsprogrammer til visitationsområdet vil indsatsen sættes i gang i efteråret 2019. Der er indlagt en besparelse på revisitation i 2019 på 800.000 kr. stigende til 1,2 mio. kr. i 2020. Det vil på baggrund af en pilotindsats blive vurderet om det givne budgetmål kan nås. Indsatsen kombineres med en systematisk indsats på hverdagsrehabiliteringsområdet.

  SSAU vil få forelagt sager ved behov for politisk justering af mål for området.

  De øvrige indsatser er løbende tilpasninger, og justeringer

  3. Indsatser med fokus på prisniveau

  Initiativerne i dette spor retter sig mod at mindske udgiften til den enkelte hjemmeplejeydelse udført af privat hjemmepleje.

  Indsatsen der er er særligt fokus på er:

  · Udbud af §83 indsatser, med henblik på prissætning af ydelser udført af privat hjemmepleje som er mere konkurrencedygtige for kommunen. Herunder indførsel af differentierede takster på praktisk hjælp og personlig pleje.

  Udvalget skal beslutte, om der ønskes udbud på hjemmeplejeområdet. På baggrund af dette vil administrationen iværksætte proces for dette, og SSAU forelægges sag til endelig beslutning.

  4. Indsatser med fokus på tildeling af budget til området

  Initiativer i dette spor retter sig mod at have en mere gennemsigtig og retvisende model for hvilket budget, der skal tildeles området.

  Indsatser der særligt sætte fokus på:

  · Udarbejdelse af en ny tildelingsmodel på ældreområdet.

  Økonomiudvalget har besluttet, at er skal udarbejdes tildelingsmodeller på velfærdsområderne, der er robuste i forhold til demografiske og andre ændringer over tid. Første tildelingsmodel blev udarbejdet på daginstitutions og skoleområdet, hvorefter ældreområdet skulle i gang. Tildelingsmodellen skal tage højde for såvel demografi og sund aldring som udviklingen inden for Det Nære Sundhedsvæsen. Tildelingsmodellen forventes at kunne slå igennem til budget 2021.

  SSAU forelægges tildelingsmodel til godkendelse primo 2020.

  5. Indsatser med forslag til konkrete reduktioner

  Dette spor retter sig mod forslag til konkrete reduktioner, som udvalget kan beslutte som del af budgetprocessen for 2020

  Administrationen fremlægger konkrete forslag til budgetreduktion, der indgår i budgetmappen til Budget 2020.

  Denne sag går videre til Økonomiudvalg og kommunalbestyrelse, hvis indstillingens ad 4 om en tillægsbevilling anbefales af udvalget.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service og Sundhedsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 9
  Politisk godkendelse af sundhedsaftale 2019-2023
  Sagsid.: 19/137

  RESUMÉ:

  Sundhedskoordinationsudvalget har godkendt det endelige forslag til Sundhedsaftale 2019-23 for Region Hovedstaden, kommunerne og almen praksis. Denne fremlægges til politisk godkendelse i Dragør kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Sundhedskoordinationsudvalgets endelige forslag til sundhedsaftale 2019-2023 godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Anbefales over for KB.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Inden den 1. juli 2019 skal der være indgået en ny sundhedsaftale mellem Region Hovedstaden og kommunerne i regionen for 2019-2023. Denne sag vedrører den politiske godkendelse af Sundhedskoordinationsudvalgets endelige forslag til sundhedsaftale 2019-2023.

  Sundhedskoordinationsudvalget har tidligere haft udkast til sundhedsaftale 2019-2023 i en bred høring fra den 20. december 2018 til den 28. februar 2019. Udkastet og tilhørende høringssvar har været på dagsorden i Social- og Sundhedsudvalget i Dragør Kommune den 4. februar 2019 og i Kommunalbestyrelsen den 28. februar 2019.

  I det endelige forslag til Sundhedsaftalen, som er godkendt i Sundhedskoordinationsudvalget den 23. april 2019 er der indarbejdet en del af de forslag, som der blev peget på gennem den brede høring til bl.a. alle kommuner i Regionen. I dette endelige forslag er der et endnu større fokus på udviklingen af samarbejdet om borgere med psykisk sygdom.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 10
  Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse for regnskab 2017
  Sagsid.: 19/2172

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om decisionsskrivelse for regnskab 2017, som er modtaget fra Børne- og Socialministeriet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at decisionsskrivelsen for regnskab 2017 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29-05-2019

  Udvalget anbefaler sagen over for ØU/KB med den bemærkning, at forvaltningen er i gang med kvalitetskontrollen af personsager

  Kim Dupont (V) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har 22. februar 2019 modtaget decisionsskrivelse fra Børne- og Socialministeriet vedr. revisionsberetning om ydelser og tilskud på Børne- og Socialministeriets område for regnskabsåret 2017.

  Revisor konkluderer, at Dragør Kommunes forvaltning og udbetaling af ydelser og tilskud på Børne- og Socialministeriets område ikke har givet revisionen anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger.

  Opfølgning for regnskabsåret 2016

  Ministeriet henstillede i decisionsskrivelse af 16. januar 2018, at Dragør Kommune lavede en aftale med Tårnby Kommune med henblik på at sikre kvalitetskontrol på personsagsområderne efter serviceloven §§ 41, 42 og 100.

  Ministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at kommunen fortsat ikke har etableret kvalitetskontrol. Ministeriet henstiller, at Dragør kommune udarbejder en aftale med Tårnby Kommune.

  Ministeriet anmoder revisor om at følge op på forholdet i forbindelse med beretningen for 2018.

  Revision på det sociale område

  Der er ikke konstateret fejl eller mangler i administration af de omfattende ordninger på det sociale område.

  Fravalg af personsagsgennemgang

  Revisor har fravalgt personsagsgennemgang på refusionsberettigede udgifter til flygtninge, jf. dagtilbudslovens § 99 med begrundelsen, at kommunen ingen udgifter havde herefter i 2017.

  Derudover har revisor fravalgt personsagsgennemgang på servicelovens § 41 om merudgifter til børn, § 42 om tabt arbejdsfortjeneste, § 100 om merudgifter til voksne samt §§ 109-110 om botilbud.

  Områderne er fravalgt med begrundelsen, at 1) der ikke er sket væsentlige ændringer i lovgivningen, 2) revisor ved seneste års revision ikke har konstateret fejl på området, 3) kommunens forretningsgange på området er uændrede, 4) personalet er uændret og 4) IT-systemerne er uændrede.

  Ministeriet henstiller, at revisors begrundelse for fravalg fremadrettet tydeliggøres.

  Temarevision 2017: §181 om statsrefusion af udgifter til flygtninge

  Revisor vurderer, at Dragør Kommune har etableret betryggende og hensigtsmæssige forretningsgange for hjemtagelse af refusion efter servicelovens §181. Der er tiltrækkelig dokumentation i de sager, hvor kommunen har hjemtaget refusion, og refusionen er hjemtaget korrekt.

  Revisors gennemgang har ikke givet anledning til væsentlige anbefalinger i forhold til yderligere konkrete tiltag vedr. hjemtagelse af refusion efter servicelovens § 181.

  Børne- og Socialministeriets decisionsskrivelse vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  Bekendtgørelse nr. 1617 af 15. december 2016 om statsrefusion og tilskud samt regnskabsaflæggelse og revision på visse områder inden for Børne- og Socialministeriets, Beskæftigelsesministeriets, Udlændinge- og Integrationsministeriets, Transport-, Bygnings- og Boligministeriets og Undervisningsministeriets ressortområder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 29. maj 2019.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 11
  Beskæftigelsesplan 2019 - 2023
  Sagsid.: 18/5246

  RESUMÉ:

  Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen i Tårnby Kommune har udarbejdet en Beskæftigelsesplan, der skal sætte rammen for jobcenterets beskæftigelsesindsats for perioden 2019-2023. Beskæftigelsesplan 2019-2023 forelægges hermed til orientering.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Beskæftigelsesplanen samt bilag (forbedringsforslag) tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen har udarbejdet en Beskæftigelsesplan for de kommende fire år (2019 – 2023). Beskæftigelsesplanen er politisk godkendt i Tårnbys Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg 26. februar 2019.

  Som følge af det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune varetager Tårnby Jobcenter beskæftigelsesindsatsen for ledige og sygemeldte borgere fra Dragør.  Beskæftigelsesplanen omfatter derfor ledige og sygemeldte i begge kommuner, da indsatsen er ens i de to kommuner.

  Beskæftigelsesplanen indeholder konkrete og målbare succeskriterier, og endvidere er indsatsen over for de unge ledige prioriteret højere end de sygemeldte borgere.

  Udgangspunktet for Tårnbys og Dragørs beskæftigelsessituation er godt. Sammenlignet med andre kommuner er beskæftigelsen høj, ledigheden lav og undersøgelser viser, at indsatsen er effektiv set i forhold til, hvad den koster. Dette udgangspunkt skal fastholdes.

  Imidlertid vidner den høje beskæftigelse og lave ledighed om, at Tårnby og Dragør er tættere på det man kalder det strukturelle minimumsniveau for ledigheden end mange andre kommuner. Det betyder, at de tilbageværende overførselsmodtagere kræver en mere målrettet og ”håndholdt” indsats, hvis de skal komme i beskæftigelse eller uddannelse.

  Set i dette lys anbefaler Arbejdsmarkeds- og Sundhedsforvaltningen, at indsatsen ift. de respektive overførselsgrupper prioriteres således de kommende år:

  1. Unge uden uddannelse

  2. Sygemeldte borgere

  3. Voksne langtidsledige

  4. Personer på ledighedsydelse

  5. Voksne med kort ledighed

  For at underbygge ovenstående fokusområder skal Jobcentret have gode samarbejdspartnere i erhvervslivet, ikke mindst Lufthavnen, og derfor beskrives den virksomhedsrettede indsats som et særskilt fokuspunkt i Beskæftigelsesplanen.

  Samtidig er måden jobcenteret møder borgeren på helt afgørende. Tilgangen skal være anerkendende og præget af en tro på, at borgeren kommer i beskæftigelse, og indsatsen skal give mening, være rettidig og med så få sagsbehandlere som muligt.

  Som et bilag til Beskæftigelsesplanen er der redegjort for forbedringsforslag til indsatsen.

  Ressourcerne til en forbedret indsats fremkommer som afledt konsekvens af øget digitalisering af arbejdet i Jobcentret. Der er administrativt truffet beslutning om, at medarbejderne i Jobcentret skal overgå til bærbare PC’er og anvende digitale robotter til regningsbetaling. Det

  er de ressourcer, der frigives ved den øgede digitalisering, som der er forslag til anvendelsen af. Det skal nævnes, at det selvfølgelig er usikkert, hvad ressourcegevinsten ved digitaliseringen bliver, og at det må forventes, at der går lidt tid før den fulde gevinst ved digitaliseringen er realiseret.

  Som bilag vedlægges Beskæftigelsesplanen 2019 samt bilag til Beskæftigelsesplanen (forbedringsforslag).

  LOVE/REGLER:

  Lov om Aktiv Beskæftigelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ikke merudgifter forbundet med beskæftigelsesplanen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019.

  Økonomiudvalget den 11. juni 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 20. juni 2019.

  Bilag

 • 12
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klagesager - maj 2019
  Sagsid.: 19/85

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Til efterretning.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgående klager og borgerhenvendelser.

  Sundhed og Omsorg har ikke modtaget klager i perioden 17. april 2019 til 16. maj 2019.

  Siden sidste politiske behandling er der tilføjet en klage i Borger og Social fra 11. april 2019. Se vedlagte bilag (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019.

  Bilag

  • Lukket bilag

 • 13
  Meddelelse - Plejebolig - pladskapacitet
  Sagsid.: 19/643

  RESUMÉ:

  Der gives i denne sag en status på den aktuelle plejeboligkapacitet i Dragør Kommune. Behovet for plejeboliger forventes at kunne håndteres inden for de nuværende rammer på Enggården.  

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Til efterretning.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget (tidligere Social- og Sundhedsudvalget) har på møde den 17. august 2017 været præsenteret for en analyse af Dragør Kommunes fremtidige plejebehov. Et år senere var der en opfølgning på analysen. Her blev det bl.a. besluttet, at der på daværende tidspunkt ikke skulle iværksættes arbejde med at skabe flere plejeboliger, men at udvalget skulle forelægges jævnlige statusrapporteringer på plejeboligkapaciteten.

  Status ultimo april 2019:

  Der er pt. 8 borgere på venteliste til plejebolig i Dragør Kommune. Af de 8 er 2 passivt ventende, idet de allerede er i plejebolig, men anmoder om en specifik type bolig.

  Fra 1. januar 2019 har der i alt været 30 borgere på venteliste og 16 indflytninger i plejeboliger. Der er endvidere planlagt 3 indflytninger i maj 2019. Der er 99 permanente plejeboliger og 5 midlertidige boliger, der kan anvendes til permanente boliger.

  Den gennemsnitlige ventetid for borgere omfattet af pladsgaranti har siden 1. januar 2019 været 25 dage. Siden 1. januar 2019 har der været en enkelt overskridelse af pladsgarantien, som er 8 uger. 

  Til sammenligning var der i 2018 i alt 58 borgere på venteliste, og den gennemsnitlige ventetid i 2018 var 36 dage for borgere omfattet af pladsgaranti.

  Der er dermed sket et fald i den gennemsnitlige ventetid for de borgere, der er omfattet af pladsgarantien. Behovet for plejeboliger forventes derfor fortsat at kunne håndteres inden for rammerne af Enggården.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019.

 • 14
  Meddelelse - Status på implementeringen af CURA
  Sagsid.: 19/2414

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres om status på implementeringen af omsorgssystemet Cura.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-06-2019

  Til efterretning.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune er del af Den Storkøbenhavnske Digitaliseringsforening (DSD). DSD er et fællesskab bestående af ni kommuner i Storkøbenhavn.

  I efteråret 2016 besluttede DSD i samarbejde med 4 andre kommuner, at iværksætte et fælles EU-udbud vedrørende anskaffelse af et elektronisk omsorgssystem (EOJ). I foråret 2017 blev vinderen af udbuddet Systematic, da de blev vurderet, som den tilbudsgiver, der havde afgivet det økonomisk mest fordelagtige tilbud udtrykt ved bedste forhold mellem kvalitet og pris, af de tre tilbudsgivere: Systematics A/S, KMD A/S og EG A/S.

  Implementeringen af CURA:

  I henhold til den oprindelige kontrakt skulle Systematics have leveret Cura i 1. kvartal 2018. Men da Systematics ikke var klar til implementeringen på det aftalte tidspunkt, blev det udskudt til 2. kvartal 2018. Ved leveringstidspunktet var systemet ikke færdigudviklet, og derfor var det ikke alle funktionaliteter i kontrakten, som kunne leveres på det aftalte tidspunkt.

  Der har derfor løbende været kompensationsforhandlinger mellem DSD-kommunerne og Systematics. Den seneste forhandling blev afsluttet maj 2019. Det er hermed aftalt, at kontrakten opfyldes med en sidste opdatering i august 2020. Kompensationsforhandlingerne har resulteret i en nedsat månedlig betaling frem til kontraktens opfyldelse, hvorefter Dragør Kommune betaler fuld pris. Yderligere har kompensationsforhandlingerne resulteret i, at vi kan købe visse moduler til halv pris samt at vi får 200 timers konsulentbistand.

  Status pr. 1. maj 2019:

  Cura er pr. 1. maj 2019 blevet leveret med ca. 80 %. Dog forventes implementeringen af nedenstående moduler færdig i løbet af maj/juni måned, og derved vil størstedelen af de bærende moduler i kontrakten være leveret. Hvorefter man frem til august 2020 vil fokusere på fejlrettelser og finjustering.

  Bolig/plads: Forventes leveret ved udgangen af maj måned. Modulet skal gøre det let for medarbejderne at administrere ventelisten til plejeboliger og andre boliger, som Sundhed og Omsorg henviser til. Hermed optimeres arbejdsgangen væsentligt.

  Hjælpemiddelmodulet: Et modul, hvor der bestilles afhentning og levering af et visiteret hjælpemiddel Modulet medfører, at det bliver tydeligt, at se, hvilken beholdning vi har og hvor de enkelte hjælpemidler er.

  Cura Business Intelligence (Cura BI): Er den del, der kan levere ledelsesinformation. Cura BI bliver leveret slut maj, hvorefter det på sigt bliver muligt at trække rapporter til at følge udviklingen og understøtte kvaliteten i Dragør Kommunes indsats på sundheds- og ældreområdet.

  Fælles Medicinkort (FMK): Opdatering leveres i efteråret 2019. Med opdateringen bliver det muligt for medarbejderne, at sende receptfornyelser direkte fra Cura, både til borgerens egen læge men også til den ordinerende afdeling på hospitalerne, og dermed spare tid. Tidligere har det ikke været muligt at sende receptfornyelserne til hospitalerne og medarbejderne måtte derfor kontakte den pågældende afdeling telefonisk.

  Fælles Sprog III:

  FSIII er en fælleskommunal metode for dokumentation og udveksling af data på sundheds- og ældreområdet, som har til formål at bidrage til sammenhæng, kvalitet og effektivisering i den kommunale indsats rettet mod borgeren. Implementeringen af FSIII-metoden er del af Sundhedsdataprogrammet – et nationalt udviklingsprogram med fokus på udvikling af IT-infrastruktur og samarbejde omkring brug og deling af sundhedsdata på tværs af stat, regioner og kommuner. Ved udgangen af 2018 er alle landets kommuner overgået til FSIII.

  Omsorgssystemet Cura har FSIII indbygget i brugergrænsefladen og understøtter dermed medarbejdernes brug af metoden og gør det nemt og effektivt for medarbejderne at dokumentere, opdatere og genbruge relevante oplysninger om den enkelte borger og derved sikre en bedre tilrettelæggelse af sammenhængende borgerforløb.

  Dette har betydet, at medarbejderne skulle lære at bruge både et nyt omsorgssystem med en ny brugergrænseflade, men også en ny dokumentationsmetode i deres daglige arbejde. I 2018 var der stort fokus på opkvalificering af medarbejderne, hvilket er en indsats der også er stort fokus på i 2019, da medarbejderne fortsat har brug for understøttelse i overgangen fra FSII til FSIII. Indsatsen prioriteres så Dragør Kommune får den gevinst som metoden lægger op til. Der er iværksat undervisning af visitationen og hjemme-sygeplejegruppen. Yderlige vil der være en lederworkshop i DSD-regi i efteråret om gevinstrealisering i Cura og FSIII.

  Det er en generel tendens at opkvalificering af medarbejderne fylder meget i implementeringen af FSIII-metoden. PA Consulting foretog i marts 2019 en opfølgning på KLs business-case for implementeringen af Fælles Sprog III fra 2016. Opfølgningen indikerer, at projektomkostningerne forbundet med at implementere FSIII vil strække sig over en længere periode end estimeret i den oprindelige business case. Dette skyldes, bl.a. at kommunerne oplever, at der er behov for flere ressourcer til opkvalificering af medarbejderne end først estimeret. Yderligere er timingen af undervisningen samt mulighed for træning i hverdagen efterfølgende vigtige faktorer, som har været vanskeliggjort af forsinkelserne i leveringen fra Systematics.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019.

 • 15
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSAU den 3. juni 2019

  Administrationen orienterede om:

  Henvendelse fra KL’s Sundheds- og Ældreudvalg om eventuelt besøg i Dragør.

  Temamøde i SSAU med gennemgang af Ældrepolitikken den 17. juni 2019.

  Indkøbsordning, der er kommet en ny udbyder, det er derfor ikke nødvendigt med fritvalgsbevis.

  Allan Holst (A) var indkaldt som stedfortræder for Anne Funk (O).

  Helle Barth (V) var indkaldt som stedfortræder for Kim Dupont (V).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.