Skip navigationen

Referat

Mandag den 12. august 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Ebbe Kyrø (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Godkendelse af kvalitetsstandard for bevilling af beboerindskudslån
  Sagsid.: 19/879

  RESUMÉ:

  På møde den 6. maj 2019 blev det besluttet, at kvalitetsstandard for beboerindskudslån efter lov om boligstøtte §§ 54,55, 56 og 57 sendes i høring. Der er modtaget to høringssvar. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kvalitetsstandard for beboerindskudslån vedtages.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2019

  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget 6. maj 2019 blev det besluttet, at kvalitetsstandard for optagelse af beboerindskudslån efter lov om boligstøtte §§ 54, 55, 56 og 57 sendes i høring på Dragør Kommunes hjemmeside, direkte til de almene boligselskaber, Handicaprådet, Ældrerådet samt Beboer- og Pårørenderådet på Omsorgscentret Enggården.

  Kvalitetsstandard for beboerindskudslån blev sendt i høring med svarfrist 14. juni 2019.

  Administrationen har i alt modtaget to høringssvar fra henholdsvis Handicaprådet og Ældrerådet.


  I nedenstående ses kort uddrag af modtagne høringssvar.

  Handicaprådet

  Handicaprådet foreslår, at der i kvalitetsstandarden indarbejdes, at der også kan søges om lån efter lov om boligstøtte §§ 54, 55, 56 og 57 til handicapegnede boliger.

  Ældrerådet

  Ældrerådet foreslår, at der i kvalitetsstandarden indarbejdes et afsnit om lånets afvikling. De henviser til borger.dk.

  Derudover anbefaler rådet, at de enkelte afsnit så vidt muligt afsluttes på samme side.

  Nyt udkast til kvalitetstandard med indarbejdede ændringer på baggrund af de modtagne høringssvar vedlægges som bilag.


  Derudover vedlægges høringssvar ligeledes som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om boligstøtte §§ 54, 55, 56 og 57.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Beslutningen vil ikke medføre yderligere kommunale udgifter eller indtægter i større omfang. Der kan over tid blive tale om mindre indvirkninger på kassebeholdningen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. august 2019.

  Bilag

 • 2
  Vejledende rådighedsbeløb
  Sagsid.: 19/3061

  RESUMÉ:

  På møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni blev det besluttet, at der på møde i august forelægges sag vedrørende vejledende rådighedsbeløb til politisk behandling.

  Det vejledende rådighedsbeløb anvendes i vurderingen af ansøgninger om bevilling af enkeltydelser og personlige tillæg.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  satsen for det vejledende rådighedsbeløb i Dragør Kommune justeres til: 

  Enlige:                             3.600 kr.

  Ægtepar/samboende:          5.800 kr.

  Tillæg pr. barn:                  1.300 kr.

  2.

  at

  det vedtages, at satsen for det vejledende rådighedsbeløb fremadrettet reguleres årligt i forhold til forbrugerprisindekset fra Danmarks Statistik,

  3.

  at

  det vedtages, at satsen for det vejledende rådighedsbeløb skal være ens ved bevilling af alle ydelser, således at der kun er ét rådighedsbeløb for hele kommunen.  

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2019

  Ad 1-3

  Anbefales over for ØU.

  SAGSFREMSTILLING:

  Vejledende rådighedsbeløb ved bevilling af økonomisk støtte

  Når en borger søger om bevilling af økonomisk støtte fra kommunen foretages en beregning med henblik på at udlede borgerens månedlige rådighedsbeløb. 

  Kommunens vejledende rådighedsbeløb anvendes som en rettesnor i forbindelse med den individuelle og konkrete vurdering af borgerens berettigelse til økonomisk støtte fra kommunen samt størrelsen af støtten. Der foretages således altid en konkret og individuel vurdering af den enkelte borgers forhold.

  Det vejledende rådighedsbeløb er det beløb, der er tilbage, når borgerens faste udgifter (husleje, vand, varme, el/gas, telefonabonnement/internet, forsikring m.m.), er betalt.

  Voksenområdet (Aktivloven og Lov om social pension)

  På voksenområdet bruges vejledende rådighedsbeløb, når der træffes beslutning om bevilling af enkeltydelser efter Aktivloven eller personlige tillæg efter Lov om social pension til borgere, som oplever uforudsete ekstraudgifter som f.eks. ekstraordinær tandbehandling, medicinbehandling, hjælp til flytning eller lignende, som borgeren på ingen måde selv kan betale eller spare op til.

  Børneområdet (Serviceloven)

  På børneområdet bruges vejledende rådighedsbeløb, når der træffes beslutning om økonomisk støtte til forældremyndighedsindehaver jf. servicelovens § 52 a stk.2, f.eks. i forbindelse med økonomisk støtte til efterskoleophold.
  Børneområdet benytter aktuelt samme rådighedsbeløb som ved ansøgning om enkeltydelser jf. Aktivloven.

  Anvisning af bolig (almenboligloven)

  Det politisk godkendte vejledende rådighedsbeløb benyttes også i andre administrative sammenhænge. Eksempelvis når der skal anvises almene boliger efter fjerdedelsreglen. Før boligen anvises, laves der en beregning med henblik på at vurdere, om borgeren har økonomisk mulighed for at afholde alle de fremtidige boligudgifter samt have midler til den løbende forsørgelse.

  Rådighedsbeløbet skal f.eks. dække:

  • Mad og drikke
  • Dagligvarer til husholdning
  • Tøjvask
  • Indkøb af tøj
  • Midler til personlig hygiejne
  • Almindelig tandbehandling
  • Fritidsinteresser
  • Transport
  • Eventuelle ferieudgifter
  • Gaver
  • Daglige forlystelser
  • Udgifter til eventuelle husdyr

  Borgeren kan som udgangspunkt kun bevilges økonomisk støtte, hvis borgerens månedlige rådighedsbeløb er mindre end det politisk vedtagne vejledende rådighedsbeløb. 

  Det skal fremhæves, at kommunens rådighedsbeløb alene er en vejledende sats, hvilket betyder, at bevilling af økonomisk støtte altid gives efter en konkret og individuel vurdering i hver enkel sag.

  Dragør Kommunes vejledende rådighedsbeløb

  Det nuværende vejledende rådighedsbeløb i Dragør Kommune blev sidst vedtaget på møde i Økonomi- og Planudvalget 11. december 2008. Det er ikke reguleret, siden det trådte i kraft 1. januar 2009.

  Det vejledende rådighedsbeløb, som administrationen aktuelt benytter:

  Bevilling af støtte (Lov om social pension):

  Enlige:                             3.300 kr.

  Ægtepar/samboende:         5.200 kr.

  Tillæg pr. barn:                 1.250 kr.

  Bevilling af støtte (Aktivloven og Serviceloven):

  Enlige:                             3.000 kr.

  Ægtepar/samboende:         5.000 kr.

  Tillæg pr. barn:                 1.000 kr.

  I 2018 var der i alt fire borgere, der fik bevilget personlige tillæg jf. Lov om social pension. Udgiften for 2018 udgør 28.854,04 kr.

  I 2018 var der i alt 23 borgere, der fik bevilget enkeltydelser jf. Aktivloven. Udgiften for 2018 udgør 399.229. kr.

  I 2018 var der i alt ni borgere, der fik bevilget økonomisk støtte jf. Serviceloven i forbindelse med efterskoleophold. Udgiften for 2018 udgør 178.759, 24 kr.

  Administrationen har ikke opgørelse over, hvor mange borgere, der har fået afslag. Derudover kan det forekomme, at borgere ikke har søgt, på baggrund af deres kendskab til gældende niveau for vejledende rådighedsbeløb. Dette kan ikke registreres.

  Vejledende rådighedsbeløb i andre kommuner

  Administrationen har undersøgt, hvordan det vejledende rådighedsbeløb ligger i sammenlignelige kommuner. Tårnby, Allerød og Vallensbæk Kommune er udvalgt til sammenligning.

  Tabel - Rådighedsbeløb jf. Lov om social pension og Aktivloven

  Lov om social pension

  Aktivloven

  Kommune

  Enlige

  Samboende

  Tillæg barn

  Ung hjemme

  Ung udeboende

  Enlig

  Samboende

  Tillæg barn

  Dragør

  3.300

  5.200

  1.250

  3.000

  5.000

  1.000

  Tårnby

  4.000

  6.400

  -

  1.800

  3.200

  4.400

  *

  Allerød

  3.630

  6.820

  1.210

  990

  2.200

  3.080

  5.720

  1.210

  Vallensbæk

  4.800

  6.000

  1.100

  1.000

  2.000

  3.200

  5.400

  1.100

  OBS:

  * Tårnby Kommune har forskellige satser for vejledende rådighedsbeløb, når der er tale om børn:

  1v og 1b kr.   3700

  1v og 2b kr.   4200

  2v og 1b kr.   4900

  2v og 2b kr.      5400

  Som det ses i sammenligningstabellen er der forskel på satser, som kommunerne bruger. Dragørs rådighedsbeløb for enlige og samlevende pensionister (Lov om social pension) er lavere end i de sammenlignelige kommuner.

  Rådighedsbeløbet for enlige og samboende ydelsesmodtagere (Aktivloven), er også lavere end i de sammenlignelige kommuner, på nær Tårnby Kommune, som har den laveste sats for ægtepar/samboende.

  Derudover er der også forskel på satser i forhold til tillæg pr. barn, samt hvis der er tale om hjemmeboende eller udeboende unge.  

  Forslag til justering af rådighedsbeløb

  Administrationen har beregnet forslag til en mindre forhøjelse af rådighedsbeløbet på baggrund af takster fra forbrugerprisindeks – Danmarks Statistik.Såfremt udvalget godkender forslag til justering af rådighedsbeløb, bør det fremadrettet reguleres årligt pr. 1. januar efter forbrugerprisindeks.

  Fremskrevet rådighedsbeløb (Lov om social pension):

  Enlige:                              3.721,58 kr.

  Ægtepar/samboende:          5.864,31 kr.

  Tillæg pr. barn:                  1.409,69 kr.

  Fremskrevet rådighedsbeløb (Aktivloven og Serviceloven):

  Enlige:                              3.383.26 kr.

  Ægtepar/samboende:         5.638,77 kr.

  Tillæg pr. barn:                 1.127,75 kr.

  Såfremt udvalget beslutter, at der skal være ét vejledende rådighedsbeløb i Dragør Kommune, foreslår administrationen, at det er gennemsnittet af de ovenstående tal, derberegnes:

  Forslag til ét vejledende rådighedsbeløb ved bevilling af alle ydelser:

  Enlige:                              3.552,42 kr. ≈ 3.600 kr.

  Ægtepar/samboende:          5.751,54 kr. ≈ 5.800 kr.

  Tillæg pr. barn:                  1.268,72 kr. ≈ 1.300 kr.

  Administrationen har i indstillingen afrundet gennemsnitsbeløbet for ét vejledende rådighedsbeløb til nærmeste hundrede.

  Højere, lavere eller fastholdt niveau for det vejledende rådighedsbeløb

  Såfremt rådighedsbeløbet hæves, vil det betyde, at flere borgere vil komme i betragtning til at modtage økonomisk støtte, og det vil være en merudgift for kommunen.

  Såfremt rådighedsbeløbet sættes lavere, vil det betyde, at færre borgerne vil komme i betragtning til at modtage økonomisk støtte, og det vil være en mindreudgift for kommunen.

  For at sikre at borgernes økonomi bliver vurderet i forhold til den gældende prisudvikling, bør beløbet reguleres efter forbrugerprisindekset fra Danmarks Statistik. Reguleringen kan, som på andre områder, reguleres én gang årligt pr. 1. januar.

  Ét vejledende rådighedsbeløb eller differentieret vejledende rådighedsbeløb 

  Satserne for vejledende rådighedsbeløb er på nuværende tidspunkt forskellige ved ansøgninger om økonomisk støtte jf. Aktivloven/Serviceloven og ved ansøgninger om personlige tillæg jf. Lov om social pension. 

  Argument for differentieret vejledende rådighedsbeløb

  En forskellig sats for rådighedsbeløb for henholdsvis kontanthjælpsmodtagere (herunder modtagere af integrationsydelse, uddannelseshjælp, ressourceforløb m.m.) og pensionister kan fastholdes med det argument, at pensionen er en varig ydelse, hvorimod kontanthjælp og lignende ydelser er midlertidige ydelser, hvor der er en forventning om, at borgeren på sigt overgår til ordinær beskæftigelse. Kontanthjælpsmodtagere har derfor mulighed for i en kortere periode at undvære diverse fornødenheder for at få økonomien til at hænge sammen, hvorimod pensionister ikke har den mulighed.

  Argument for ét vejledende rådighedsbeløb

  Én fælles sats for rådighedsbeløb vil medvirke til at sikre ensretning i sagsbehandlingen i kommunen.

  Det er aktuelt kun er Gentofte Kommune, der har et ens vejledende rådighedsbeløb blandt kommuner i Region Hovedstaden.

  Pensionister har ret til at modtage en række offentlige tilskud udover personlige tillæg som f.eks. boligydelse, varmetillæg, helbredstillæg, nedsat licens, ældrecheck m.m. Derudover modtager pensionister, der bor i lejebolig, også højere boligstøtte end modtagere af andre ydelser, fordi disse modtageres samlede indtægt kan være påvirket af kontanthjælpsloftet.

  LOVE/REGLER:

  Aktivloven.

  Lov om social pension.

  Serviceloven.

  Almenboligloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Antallet af ansøgninger er varierende over tid, det er dermed vanskeligt at vurdere betydningen af en ændring i rådighedsbeløbet.

  Såfremt det vejledende rådighedsbeløbet hæves, må der forventes en merudgift for kommunen. Det er ikke muligt at give et estimat på merudgiften i budgettet, da administrationen ikke er bekendt med, hvor mange flere, der ville være berettigede til at modtage økonomisk støtte ud fra en beregning med et nyt rådighedsbeløb.

  Såfremt det vejledende rådighedsbeløb sænkes, må der forventes en mindreudgift for kommunen. Det er ikke muligt at give et sikkert estimat på mindreudgiften i budgettet.   

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. august 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 14. august 2019.

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

 • 3
  Ældrepolitikken - udkast til høring
  Sagsid.: 18/1909

  RESUMÉ:

  Der fremlægges et udkast af ældrepolitikken af august 2019. Udkastet indstilles til at blive udsendt i høring. Det foreslås endvidere, at der afholdes et ældretopmøde ultimo 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Udkast til ældrepolitik af august 2019, godkendes til udsendelse i høring.

  2.

  at

  Udkastet sendes i høring hos Ældrerådet i Dragør Kommune, Beboer- og Pårørenderådet på Enggården, Brugerrådet på Wieder-gården, ledelses- og medarbejderrepræsentanter fra Enggården, Wiedergården og hjemmeplejen. 

  3.

  at

  der afholdes et ældretopmøde ultimo 2019, hvor ældrepolitikken præsenteres. Social-, Sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget foreslås at udgøre et panel og indgå i dialog med borgerne.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2019

  Ad 1-3

  Godkendt med enkelte redaktionelle kommentarer.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 17. juni 2019 blev der afholdt et ekstraordinært temamøde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  Formålet med mødet var, at udvalget i fællesskab kom frem til en ældrepolitik, som kunne godkendes på møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget i august 2019. Dette udkast vedlægges. Udkastet skal godkendes med henblik på udsendelse i høring. Udkastet af august 2019 vedlægges som bilag. Det ekstraordinære temamøde er fulgt i kølvandet af initiativer som ældretopmøde i november 2018, udvalgsbehandling samt to ældredialogmøder i januar og maj 2019 som led i processen omkring udarbejdelsen af ældrepolitikken.

  I juni 2019 adspurgte hjemmeplejens personale, borgere i Dragør Kommune ”hvad der er vigtigt for dig”?

  Svarene fremgår af det vedlagte bilag, og er i vid udstrækning indfanget i ældrepolitikken.

  Udvalget bedes nu tage stilling til om dette udkast af august 2019 skal udsendes til høring. (Inden selve udsendelsen vil der være en korrekturlæsning af udkastet)

  På temamødet den 17. juni 2019 var der blandt andet drøftelser af niveauet for og opfølgning på mål i ældrepolitikken. Det blev besluttet, at der så vidt muligt opstilles succeskriterier i de efterfølgende handleplaner og at ældrepolitikken dermed i højere grad er en retningsgivende politik. 

  Høringen vil dels være som en offentlig høring på Dragør Kommunes hjemmeside dels udsendes til høring i Ældrerådet, Beboer- og Pårørenderådet på Enggården, Brugerrådet på Wiedergården, ledelses- og medarbejderrepræsentanter på Enggården, Wiedergården og i hjemmeplejen.

  Høringsperioden forventes at være fra den 21. august 2019 til den 10. september 2019.

  Det foreslås, at ældretopmødet i år anvendes til at lancere ældrepolitikken. Her vil SSAU kunne have en paneldebat med borgerne. (Dato er endnu ikke fastlagt, men det forventes dog at ældretopmødet afholdes ultimo november eller primo december 2019)

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Se indstilling til sagen.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. august 2019.

  Bilag

 • 4
  Høringssvar - "Sammen om Psykiatriens Udvikling, treårsplan 2020-2022"
  Sagsid.: 19/3050

  RESUMÉ:

  28. juni modtog Dragør Kommune invitation til høring af forslag til ”Sammen om Psykiatriens Udvikling – Treårsplan 2020-2022”. Udvalget præsenteres for forslag til Treårsplan for psykiatrien 2020-2022 samt udkast til Dragør Kommunes høringssvar.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udkast til høringssvar godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2019

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har den 28. juni modtaget invitation til høring af forslag ”Sammen om Psykiatriens Udvikling – Treårsplan 2020-2022”.

  Regionsrådet vil med Treårsplan 2020-2022 arbejde for en psykiatri, hvor mennesker med psykisk sygdom mødes som ligeværdige partnere, der har indflydelse på egen behandling og tilbydes et recovery-orienteret og sammenhængende patientforløb af høj faglig kvalitet.

  Som optakt til processen med Dragør Kommunes kommende sundhedspolitik, som kommer til at indeholde psykiatriområdet, har administrationen udarbejdet forslag til høringssvar på Treårsplan 2020-2022. Se vedlagte bilag. 

  Forslaget er i høring til og med 9. september 2019.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  Sundhedsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes kommende Sundhedspolitik.  

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. august 2019.

  Bilag

 • 5
  Øget dimensionering uddannelse af elever indenfor sundhedsområdet
  Sagsid.: 19/3516

  RESUMÉ:

  Sagen indeholder orientering om 2- årig aftale der i februar 2019 blev indgået mellem regeringen, KL, Danske regioner og FOA om øget dimensionering af elevoptag og dermed udvidelse af antal praktikpladser på SOSU-området, samt kobling til Dragør Kommunes rekrutteringsstrategi.

  INDSTILLING:

  Sagen bedes taget til efterretning

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2019

  Godkendt, udvalget ønsker at administrationen overvejer tiltag der kan øge tilknytningen for elever til Dragør Kommune.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som led i den nationale strategi til at understøtte flere medarbejdere indenfor det social- og sundhedsfaglige område er der i februar 2019 indgået aftale mellem regeringen, KL, Danske regioner og FOA om en aftale der indeholder følgende elementer:

  · 30% øget elevoptag på SOSU-området

  · Overtagelse af arbejdsgiveransvaret for de regionale sosu-assistentelever (regionerne har fortsat uddannelsesansvaret)

  Der er afsat 30 mio. kr. årligt i 2020 og 2021 som fordeles over bloktilskuddet til understøttelse af kommunernes implementering af aftalen, herunder styrket praktikpladsvejledning, fokus på frafald mv. Finansieringen på de 30 mio. kr. er dermed ikke permanent, hvilket modsvarer, at aftalen alene er tidsbegrænset til 2 år og dermed skal genforhandles for 2022 og frem. Dragør Kommune forventes at få tilført ca. 72.000 kr. via bloktilskuddet til området.

  For Dragør Kommune betyder den øgede dimensionering, at der fra 2020 skal ansættes 8 hjælperelever (nuværende niveau er 6) og 18 assistentelver (nuværende niveau er 10) pr. år. Uddannelsesperioderne vil overlappe hinanden og derfor vil der fremadrettet i gennemsnit være 34 elever ansat pr. måned.

  Det øgede optag vil betyde øgede udgifter til elevlønninger, hvilket ikke er medtaget i finansieringen af aftalen, da udgifterne forventes modsvaret af den arbejdsindsats eleverne leverer. I praksis forventes der flere udgifter på området til såvel praktikvejledere, administration samt elevlønninger.

  Den øgede dimensionering lægger sig tæt op ad rekrutteringsstrategien som økonomiudvalget igangsatte i 2018. Med de stigende udfordringer der er med at rekruttere medarbejdere indenfor SOSU-området ser Sundhed og Omsorg uddannelsesområdet som et vigtigt aktiv til at dæmme op for den udvikling.

  Tilgangen er således at, at de studerende i højere grad skal ses som en strategisk ressource og som en rekrutteringskanal for fremtidige ansættelser. Det understøttes af en række initiativer med det formål at rekruttere gode elever og studerende, at byde dem godt velkommen bl.a. ved at en fast person er ansvarlig for introduktionen på arbejdspladsen og et bedre netværk mellem praktikansvarlige.

  Det vil være væsentligt i det kommende år både at systematisere og sammentænke indsatsen med praktikmodtagelse og -vejledning, og samtidig sikre at den konkrete hverdag med elever og studerende fordeles på flere afdelinger og medarbejdere end i dag.

  Målet er at gøre elever og studerende så dygtige, at vi selv ønsker at tilbyde dem ansættelse efter endt uddannelse. Samt at de har haft så godt et praktikforløb, at de ønsker at arbejde i Dragør og er gode ambassadører for Dragør Kommune på deres studier og i deres omgangskreds.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Med den nuværende lønstruktur vil den øgede dimensionering medføre en øget udgift på ca. 1.2 mio. kr. Da eleverne i forbindelse med uddannelsen leverer faglige indsatser ligesom der kan være tvivl om, hvorvidt kvoten fyldes helt ud, vurderes det, at den øgede dimensionering vil betyde et øget udgiftsbehov på 600.000 kr. i 2020 og 2021, hvilket indgår som budgetkorrektion i administrationens oplæg til budget 2020.

  Kommunerne DUT-dispenseres for de øgede opgaver til blandt andet praktikvejlederområdet. Beløbet til Dragør Kommune udgør ca. 72.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. august 2019.

 • 6
  2. budgetopfølgning 2019 på SSAUs område
  Sagsid.: 19/2351

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på SSU’s område blevet gennemgået og det vurderes overordnet, at der er et forventet merforbrug vedr. den private og kommunale hjemmepleje, genoptræning, hjælpemidler og Enggården samt på det specialiserede voksenområde.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at det forventede regnskab tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2019

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved opfølgning på kommunens budgetter vurderes det, om det afsatte budget på området overholdes i forhold til det forventede forbrug på

  området.

  På SSAU’s område er der et forventet merforbrug på privat og kommunal hjemmepleje, genoptræning, hjælpemidler og Enggården. Administrationen har ligeledes noteret sig, at der forventes et merforbrug indenfor servicerammen på det specialiserede voksenområde.

  Baggrundsnotat vedr. status for kommunens samlede økonomi er vedlagt som bilag 1. Særskilt notat om status på ældreområdet er vedlagt som bilag 2.

  For hele Dragør Kommune er fortsat en forventning på nuværende tidspunkt om en samlet overskridelse på 13,6 mio.kr. i forhold til det korrigerede budget og et tilsvarende et træk på likviditeten. Det er en mindre forværring i forhold til 1. budgetopfølgning.

  I forhold til den udmeldte servicerammen ligger den fremskrevne overskridelse på 14,5 mio.kr.

  Der har i tidligere år været en tendens til, at der er sket en forbedring i årets sidste måneder, så regnskabsresultat bliver lidt bedre end forventningerne ved budgetopfølgningerne. Hvis denne tendens fastholdes kan forventes et regnskabsresultat inden for ca. 1 – 1½ pct. af det korrigerede budget.

  Administrationen er opmærksom på at holde igen på udgifterne, hvor det er muligt. Det er administrationens vurdering, at yderligere besparelser på nuværende tidspunkt kun vil få begrænset effekt i indeværende budgetår, hvorfor yderligere initiativer ikke anbefales. Det skal dog samtidig pointeres, at beslutning om eventuel økonomisk opbremsning er en politisk vurdering.

  Som bilag er vedlagt baggrundsnotat over kommunens samlede økonomi.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. august 2019.

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

  Bilag

 • 7
  Meddelelse - Opgørelse af psykologisk rådgivning for unge mellem 15-25 år
  Sagsid.: 18/2130

  RESUMÉ:

  Udvalget forelægges opgørelse over henvendelser på psykologisk rådgivning for unge mellem 15 og 25 år efter de første tre måneder.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde den 4. februar 2019 blev det besluttet, at udvalget forelægges opgørelse over henvendelser på psykologisk rådgivning efter de første tre måneder.

  Der har i alt været fem personer, der har henvendt sig.

  Der har efterfølgende været otte rådgivningssamtaler i perioden april til juli 2019.

  Ud over annonceringen i den lokale dagspresse, hos de praktiserende læger og i de kommunale institutioner i foråret ligger tilbuddet om psykologisk rådgivning også på www.ungekompasset.dk.

  På Ungekompasset kan unge, der er psykisk sårbare, samt deres venner og familie søge efter tilbud for hjælp og støtte i den kommune, som de bor i.

  I forbindelse med skolestart gentages annonceringen i den lokale dagspresse og i de kommunale institutioner. Tilbuddet relanceres også i forbindelse med det kommende møde mellem Dragør Kommune og de praktiserende læger.

  Skema med opgørelse og fordeling af henvendelser på den åbne, anonyme rådgivning vedlægges som lukket bilag.

  Der foretages en egentlig første evaluering efter 9 måneder, dvs. omkring årsskiftet 2019/2020, som forelægges udvalget primo 2020.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedslovens regler om psykologbehandling.

  Forvaltningslovens regler om bred rådgivning.

  Servicelovens regler om underretninger.

  Forældreansvarslovens om forældres ansvar.

  Autorisationslovens regler om psykologers virke.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 90.000 kr. i 2019 og 150.000 kr. fra 2020 og årene frem.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Børne- og Ungepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. august 2019.

  Bilag

  • Lukket bilag

 • 8
  Meddelelse - Status på handleplaner fra det kommunale tilsyn med den kommunale hjemmepleje, Omsorgscentret Enggården og den private leverandør
  Sagsid.: 18/5187

  RESUMÉ:

  Udvalget forelægges en opfølgning på tilsynshandleplanerne fra BDOs årlige uanmeldte tilsyn med den kommunale hjemmepleje, Omsorgscentret Enggården og den private leverandør af hjemmepleje (Dragør Pleje Omsorg) - gældende for 2018.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Rådgivningsfirmaet BDO gennemførte i januar 2019 det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos den kommunale hjemmepleje, Omsorgscentret Enggården og den private leverandør af hjemmepleje (Dragør Pleje Omsorg) – gældende for 2018.

  Udvalget blev forelagt resultaterne af tilsynsrapporterne samt aktørernes handleplaner på mødet i den 11. marts 2019.

  Udvalget forelægges her en status på tilsynshandleplanerne pr. juni 2019.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16.

  Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. august 2019.

  Bilag

 • 9
  Meddelelse - Indførelse af indtægtsreguleret egenbetaling på MTO
  Sagsid.: 19/2123

  RESUMÉ:

  Udvalget informeres om, at Dragør Kommune på baggrund af Ankestyrelsens afgørelse i en konkret klagesag indfører en indtægtsreguleret egenbetaling for midlertidigt ophold.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Indtægtsreguleret egenbetaling for midlertidigt ophold på Enggården

  På Omsorgscentret Enggården kan borgere tilbydes et midlertidigt ophold efter Servicelovens § 84 stk. 1 og 2.

  På baggrund af en konkret klagesag vedr. egenbetaling for midlertidigt ophold på Enggården har Ankestyrelsen afgjort, at Dragør Kommune skal beregne egenbetaling ved midlertidige ophold efter Servicelovens § 84 ud fra borgers og eventuelle ægtefælles samlede indkomstgrundlag jf. Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens § 79, 83 og 84 (betalingsbekendtgørelsen).

  Dragør Kommune har tidligere opkrævet alle borgere på midlertidigt ophold en ensartet fastlagte takst. Taksten har været fastlagt i forhold til kommunens faktiske gennemsnitslige og langsigtede omkostninger. I 2019 var den fastlagte takst 133 kr. pr. døgn.

  Ankestyrelsens afgørelse indebærer, at Dragør Kommune skal beregne taksten individuelt i forhold til den enkelte borgers økonomiske forhold jf. betalingsbekendtførelsen. Konsekvensen er, at Dragør Kommune skal vedtage den maksimale pris pr. døgn for midlertidigt ophold inden for de spænd som fremgår af betalingsbekendtgørelsen. Administrationen har beregnet den maksimale døgnpris til kr. 137 i 2019. Dette skal indarbejdes i takstbladet for 2020.

  Oplysningen om indkomstreguleret egenbetaling indarbejdes i kvalitetsstandarden for midlertidigt ophold.

  LOVE/REGLER:

  Servicelovens § 84, stk. 2.

  Bekendtgørelse om betaling for generelle tilbud og tilbud om personlig og praktisk hjælp m.v. efter servicelovens § 79, 83 og 84.

  Cirkulærebeskrivelse om regulering af betaling for hjælp efter servicelovens § 84 pr. 1. januar 2019.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De økonomiske konsekvenser kendes ikke på nuværende tidspunkt, men opfølgning på området indarbejdes i de løbende budgetopfølgninger i Sundhed og Omsorg.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. august 2019.

  Økonomiudvalget den 22. august 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 29. august 2019.

  Bilag

 • 10
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klagesager - juni og juli 2019
  Sagsid.: 19/85

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgående klager og borgerhenvendelser.

  Borgerhenvendelser og klager fra Sundhed og Omsorg modtaget i perioden 17. maj til 24. juli 2019 fremgår af bilag (lukket). Sundhed og Omsorg har i alt modtaget syv klager i perioden.

  Borgerhenvendelser og klager fra Borger og Social modtaget i perioden 17. maj til 24. juli 2019 fremgår af bilag (lukket.) Borger og Social har i alt modtaget to klager i perioden.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. august 2019.

  Bilag

  • Lukket bilag
  • Lukket bilag

 • 11
  Meddelelse - Opfølgning på det specialiserede socialområde - august 2019
  Sagsid.: 18/4487

  RESUMÉ:

  Opfølgning på det specialiserede socialområde forelægges til orientering.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12-08-2019

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 8. oktober 2018, at udvalget skal have en opfølgning på det specialiserede socialområde hver anden måned med henblik på at få overblik over udgifter fordelt på paragraffer, evt. forskydning i antallet af borgere samt væksten vedr. § 85 (bostøtte).

  Den 4. februar 2019 besluttede Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget af opfølgningen på det specialiserede socialområde fremover skal komme en gang i kvartalet, hvor økonomien på området samtidig belyses i budgetopfølgningen, således at udvalget får det samlede billede både på antal og økonomi.

  Administrationens bud på opfølgning fremgår af bilaget.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 12. august 2019.

  Bilag

 • 12
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSAU den 12. august 2019

  Administrationen gjorde opmærksom på møde om Handicappolitikken den 3. og 10. september.

  Administrationen orienterede om ansøgning fra Handicaprådet til §18 midler.

  Kim Dupont (V) spurgte til borgersag og manglende chikaner ved udkørsel til Hartkornsvej.

  Anne Funk (O) spurgte til revisitering af de +80 årige.