Skip navigationen

Referat

Mandag den 9. september 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Ebbe Kyrø (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Punkt 3 taget af dagsorden.
Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).
 • 1
  Tema: Sundhedsprofil for børn og unge
  Sagsid.: 19/10

  RESUMÉ:

  Der afholdes temamøde med deltagelse af ledende sundhedsplejerske Dorthe Svendsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at dialogen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2019

  Til efterretning.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ledende sundhedsplejerske Dorthe Svendsen deltager i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. september 2019 med henblik på dialog og gensidig orientering.

  Dorthe Svendsen præsenterer Sundhedsprofil for børn og unge i Region Hovedstaden og kommuner 2016/2017.

  Peter Henriksen, SSP-konsulent, deltager i første del af mødet ift. evt. misbrugsspørgsmål.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. september 2019.

 • 2
  Danmarkskort for omgørelsesprocent på voksenhandicapområdet 2018
  Sagsid.: 19/3457

  RESUMÉ:

  Børne- og Socialministeriet offentliggør årligt danmarkskort over omgørelsesprocenter i Ankestyrelsens afgørelser i klagesager jf. serviceloven.  Jf. retssikkerhedslovens § 79 b skal danmarkskort forelægges til politisk behandling årligt og inden udgangen af det år, hvor danmarkskortene er offentliggjort. Udvalget præsenteres hermed for danmarkskort for afgørelser truffet i 2018.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at omgørelsesprocenten tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2019

  Til efterretning.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Baggrund

  Folketinget vedtog i maj 2018 en lovændring om retssikkerhed og administration på det sociale område. Loven trådte i kraft 1. juli 2018 og medførte, at Børne- og Socialministeriet årligt, inden 1. juli, offentliggør kommuneopdelt danmarkskort med det forudgående års statistik over omgørelsesprocenten i Ankestyrelsens afgørelser i Klagesager efter lov om social service.

  Derudover indebærer lovændringen, at danmarkskortet behandles politisk på et udvalgsmøde inden udgangen af det år, hvor danmarkskortet offentliggøres.

  Sådan læses danmarkskort

  Ankestyrelsen bruger tre begreber, når de udregner omgørelsesprocenter:

  • Stadfæstelse: Styrelsen er enig i afgørelsen. Der sker ingen ændringer for den, der har klaget.
  • Ændring/Ophævelse: Styrelsen er helt eller delvist uenig i afgørelsen og ændrer/ophæver den.
  • Hjemvisning: Hvis der for eksempel mangler væsentlige oplysninger i en sag, og styrelsen ikke selv kan indhente dem, sender styrelsen sagen tilbage til myndigheden. Det hedder at hjemvise en sag og betyder, at myndigheden skal genoptage sagen og afgøre den på ny.

  Når en afgørelse hjemvises, ændres eller ophæves kaldes det, at kommunens afgørelse bliver omgjort, selvom en hjemvisning ikke nødvendigvis betyder, at afgørelsen bliver ændret, når kommunen træffer ny afgørelse. Omgørelsesprocenten er derfor andelen af sager, der bliver omgjort (hjemvist, ændret eller ophævet) af Ankestyrelsen.

  De tre danmarkskort

  Børne- og Socialministeriet har udarbejdet tre danmarkskort for henholdsvis det samlede socialområde, børnehandicapområdet og voksenhandicapområdet i 2018.

  Udvalget præsenteres for danmarkskort for bestemmelser på voksenhandicapområdet samt det samlede socialområde.

  Dragør Kommune – voksenhandicapområdet 2018

  I kortet specifikt for særlige bestemmelser på voksenhandicapområdet indgår følgende:

  • Voksne - kontante tilskud § 95
  • Voksne - borgerstyret personlig assistance § 96
  • Voksne - ledsageordning § 97
  • Voksne - merudgifter § 100

  Dragør Kommune har beslutningskompetencen vedr. § 95 og § 96. Tårnby Kommune har beslutningskompetencen vedr. § 97 og § 100.

  På voksenhandicapområdet havde Dragør Kommune en omgørelsesprocent på 0 %. Antallet af afgørelser var én.

  Dragør Kommune – det samlede socialområde 2018

  I kortet for socialområdet indgår alle bestemmelser i serviceloven, hvor der er kommunal klageadgang, herunder både børneområdet og voksenområdet. Det vil sige, at kortet for voksenhandicapområdet også indgår i kortet for socialområdet generelt.

  På socialområdet generelt havde Dragør Kommune en omgørelsesprocent på 0 %. Antallet af afgørelser var seks.  

  Forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune

  I alle tre danmarkskort er der tilføjet: ”Tårnby Kommune varetager en række opgaver for Dragør Kommune på det sociale område i henhold til lov om forpligtende kommunale samarbejder.”

  Ministeriets tilføjelse er lavet på baggrund af administrationens henvendelse til Børne- og Socialministeriet 10. december 2018. Administrationen anmodede ministeriet om, at Danmarkskortet fremover blev opgjort ud fra borgerens bopælskommune fremfor som nu ud fra myndighedens administrative placering. Ministeriet svarede, at de ikke havde planer om at ændre dette, men at de gerne vil indsætte en bemærkning om, at Tårnby varetager myndighedsopgaven på de pågældende områder.

  Administrationens vurdering

  Administrationen arbejder fortsat på at sikre høj kvalitet i sagsbehandlingen. Dragør Kommune er en lille kommune med få klagesager i Ankestyrelsen, hvilket kan påvirke omgørelsesprocenten.

  Med en omgørelsesprocent på nul anser administrationen den administrative sagsbehandling for relevant, velvidende at ét forhold i en sag ville ændre omgørelsesprocenten til 100.

  Kort på socialområdet og voksenhandicapområdet i 2018 er vedlagt som bilag.

  Se alle kort

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  Lov om ændring af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. september 2019.

  Bilag

 • 3
  Omlægning af specialtandplejen
  Sagsid.: 19/3452

  RESUMÉ:

  I forbindelse med genbesættelse af stillingen som specialtandlæge, er det blevet muligt at hjemtage de mere komplekse dele af specialtandplejen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  specialtandplejen hjemtages.

  2.

  at

  driftsmidler til betaling af ekstern leverandør overføres til løn i Tandplejen.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2019

  Sagen taget af dagsorden.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Specialtandplejen forestår bøjlebehandling m.m. for børn og unge, der har en tandstatus, der fordrer dette.

  I forbindelse med at såvel tandlægen som specialtandlægen, der har varetaget specialtandplejen gennem de sidste mange år, begge er gået på pension, har stillingen som specialtandlæge været annonceret. Det er efter annonceringen blevet muligt at hjemtage de dele af specialtandplejen, der indtil videre er blevet varetaget i Hvidovre Kommune.

  Ved fortsat at varetage den mindre komplekse tandretning, såvel som de mere komplekse opgaver, vil det blive muligt at tilbyde børn, unge og familier et tilbud i nærmiljøet, som til fulde opfylder de faglige krav til tandretning.

  Børn, unge og familier får således mindre transport og Tandplejen får et mere samlet tilbud.

  Da dele af økonomien hidtil har været bevilget til betaling i anden kommune, skal der foretages en omlægning fra driftsmidler til lønmidler. Da der er tale om flytning af midler, er der ingen indvirkning på det samlede budget - hverken positivt eller negativt. Begge områder er omfattet af serviceloftet. Der kommer derfor ikke indvirkning på dette.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om tandpleje, BEK nr. 1658 af 22/12/2017.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der foretages en permanent overførsel på 200.000,- kr. fra kontoområde xg-0000200505-02003 (henvisninger til kommuner/priv) til sektor 9 Tandplejen pr. 1. januar 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. september 2019.

 • 4
  Høring og inddragelse af Ældrerådet
  Sagsid.: 19/3592

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget skal tage stilling til om der skal ændres i praksis for høring og inddragelse af Ældrerådet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  den nuværende model for inddragelse og høring af Ældrerådet fortsætter.

  2.

  at

  i særlige tilfælde og på foranledning af Ældrerådet, administrationen eller Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget kan der iværksættes to sagsbehandlinger i de politiske udvalg i Dragør Kommune.

  3.

  at

  vedtægterne for Ældrerådet godkendes, med den markerede ændring i § 2, stk. 7.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2019

  A foreslår, at sagen udsættes med henblik på yderligere politisk afklaring.

  Godkendt.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet.  

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. april 2019 var der temamøde med deltagelse af Ældrerådet. På temamødet blev praksis for høring og inddragelse af Ældrerådet drøftet.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgt skal tage stilling til, om der skal ændres i praksis.

  Praksis i dag er, at dagsordensmateriale / - høringsemner fremsendes til Ældrerådet samtidig med Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget. 

  I forhold til interne materialer som eksempelvis politikker og kvalitetsstandarder søges Ældrerådet inddraget tidligere og med en længere høringsfrist end ved egentlige sagsfremstillinger til de politiske dagsordener (se bilag af august 2019 vedr. det generelle samarbejde og dialogen mellem Ældrerådet og Dragør Kommune).

  Nuværende praksis betyder, at Ældrerådet får dagsordensmateriale til de politiske udvalg samtidig med de politiske udvalg.

  Lovgivningen og vedtægterne for Ældrerådet i Dragør Kommune

  I henhold til Retssikkerhedslovens § 30, stk. 3 står, at ”Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med ældrerådet fastlægge de nærmere rammer for rådets virke, herunder aftale nærmere om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres. Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres, skal kommunalbestyrelsen høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre”.

  I henhold til vedtægterne for Ældrerådet i Dragør Kommune skal Ældrerådet høres i forbindelse med kommunens planlægning af alle områder, der vedrører Ældrerådets målgruppe. I vedtægterne er det anført, jævnfør §2, stk. 7, at høringsperioden så vidt muligt er 2 uger, idet der kan forekomme tilfælde, hvor en kortere frist findes nødvendig. I undtagelsestilfælde aftales en særlig høringsprocedure mellem Ældrerådets formand og kommunen. Ældrerådets høringssvar skal følge med sagsfremstillingen.

  Praksis i Dragør Kommune

  På baggrund af temamødet den 1. april 2019 har der været afholdt et opfølgende møde mellem Ældrerådets formand og administrationen (juni 2019).

  På dette møde blev der blandt andet peget på dels det tidsmæssige aspekt i forhold til, hvornår Ældrerådet får dagsordensemner-/punkter i høring dels at udvalgsmedlemmerne ikke modtager Ældrerådets høringssvar samtidig med, at de modtager forvaltningens indstilling og sagsfremstilling.

  På baggrund heraf indstiller administrationen, at:

  Den nuværende model for inddragelse og høring af Ældrerådet fortsætter.

  Dog således, at i særlige tilfælde og på foranledning af Ældrerådet, administrationen eller Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget kan der iværksættes to sagsbehandlinger i de politiske udvalg i Dragør Kommune.

  a) 1. behandlingen består af en orientering til udvalget (og dermed også Ældrerådet). Herefter sendes sagen i høring i Ældrerådet.

  b) Ved 2. behandlingen i udvalget forelægges sagen til beslutning med Ældrerådets bemærkninger.

  c) Vedtægterne for Ældrerådet af 22. februar 2018 ændres i forhold til § 2, stk. 7.

  Fra:

  § 2, Stk. 7 Høringsperioden er så vidt muligt 2 uger, idet der kan forekomme tilfælde, hvor en kortere

  frist findes nødvendig. I undtagelsestilfælde aftales en særlig høringsprocedure mellem

  Ældrerådets formand og kommunen. Ældrerådets høringssvar skal følge med sagsfremstillingen.

  Til:

  § 2, Stk. 7 Ældrerådet får tilsendt dagsordner til de politiske udvalgsmøder samtidig med de politiske udvalg.  I helt særlige tilfælde kan Ældrerådet anmode om at der iværksættes to behandlinger af en sag i de politiske udvalg i Dragør Kommune. Generelt og især ift. interne materialer som f.eks. politikker og kvalitetsstandarder inddrages Ældrerådet så tidligt som muligt og høringsperioden er her så vidt muligt 2 uger.

  Med denne model vil det betyde, at Ældrerådet gives mulighed for at få en længere sagsbehandlingstid, således at udvalgssager behandles to gange i det specifikke udvalg. Dette kunne eksempelvis være i sager, der vedrører kommunale tilsyn.

  Det vil betyde længere forberedelsestid for Ældrerådet, dels at høringssvar kan vedlægges dagsordenen. Samtidig vil der ikke forekomme sager, som Ældrerådet har set før udvalget.

  Med denne ændring vil følge en ændring af vedtægterne, således at de tilpasses jævnfør ovenstående.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område af 21. august 2018.

  Vedtægter for Ældrerådet i Dragør af 22. februar 2018. 

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. september 2019.

  Bilag

 • 5
  Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg - til høring
  Sagsid.: 17/766

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg (servicelovens §79 a) til drøftelse med henblik på efterfølgende høring i Ældrerådet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at forslag til kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg (servicelovens §79a) oversendes til høring i Ældrerådet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2019

  Godkendt.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet.  

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget forelægges forslag til kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg, jf. servicelovens § 79a inden den sendes i høring hos Ældrerådet og før endelig politisk godkendelse i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget og Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune.

  De forbyggende hjemmebesøg er et landsdækkende tilbud, som er forankret i Servicelovens § 79a.

  Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er en forebyggende og sundhedsfremmende indsats overfor ældre. Indholdet af de forebyggende hjemmebesøg er bl.a. råd og vejledning om sund levevis, aktiviteter og støttemuligheder.

  De forebyggende hjemmebesøg kan tilbydes som kollektive arrangementer eller individuelle besøg i borgernes hjem.

  Folketinget vedtog den 25. april 2019 forslag til Lov om ændring af lov om social service, målretning af de forebyggende hjemmebesøg.

  Lovændringen indebærer bl.a. at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der bor alene i kommunen i deres fyldte 70. år. Lovændringen er gældende fra 1. juli 2019. Formålet med forslaget er at opspore og forebygge ensomhed i de år, hvor mange er i risiko for at opleve ensomhed som følge af overgangen fra arbejdsliv til pension og derudover at styrke opsporingen af ældre i risiko for nedsat social, psykisk og fysisk funktionsevne, som ikke har nærtstående i hverdagen, som kan bistå dem.

  Det betyder, at der tilbydes forebyggende hjemmebesøg til borgere i deres fyldte 70., 75. og 80. år samt fra det fyldte 82. år. Der er dog undtagelser som eksempelvis hvis borgere er visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændring af lov om social service af 1. maj 2019 (målretning af de forebyggende hjemmebesøg). Lov nr. 504.

  Bekendtgørelse om tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79a (BEK nr. 304 af 20/03/2016).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De forebyggende hjemmebesøg varetages af medarbejdere i hjemmeplejen med relevant baggrund og lovændringen forventes at kunne varetages inden for den afsatte økonomiske ramme til området.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. september 2019.

  Bilag

 • 6
  Delegationsplan 2019
  Sagsid.: 18/3685

  RESUMÉ:

  Sagen handler om drøftelse af delegationsplan 2019 med udgangspunkt i opdateret bilag med bemærkninger og spørgsmål til delegationsplanen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget med udgangspunkt i det opdaterede bilag tager en drøftelse inden endelig vedtagelse af delegationsplanen.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2019

  Drøftet.

  Punkt 1, 3 og 4 går videre.

  C gr. foreslår, at udvalget forpligter sig til, at der på møde i oktober måned, træffes endelig beslutning om delegationsplanen med videre oversendelse til ØU og KB.

  Godkendt.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget i maj måned fremlagde administrationen et samlet bilag med 40 bemærkninger og spørgsmål til udkastet til delegationsplan 2019.

  På baggrund af yderligere fremsendte bemærkninger har administrationen opdateret bilaget, som her udsendes igen. Nye bemærkninger er markeret med rødt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. september 2019.

  Bilag

 • 7
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klager - august 2019
  Sagsid.: 19/85

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2019

  Til efterretning.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgående klager og borgerhenvendelser.

  Sundhed og Omsorg har ikke modtaget klager i perioden 25. juli til 21. august 2019.

  Borgerhenvendelser og klager fra Borger og Social modtaget i perioden 25. juli til 21. august 2019 fremgår af bilag (lukket.) Borger og Social har i alt modtaget én klage i perioden.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger. 

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. september 2019.

  Bilag

  • Lukket bilag

 • 8
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klager - halvårlig status
  Sagsid.: 19/85

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget forelægges hermed halvårlig status på klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2019

  Til efterretning, fremover ønsker udvalget at der i dagordenspunktet står hvor mange klager der er på hvert område.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget modtager en halvårlig status på borgerhenvendelser og klager.  Borgerhenvendelser og klager modtaget i Borger og Social samt Sundhed og Omsorg fra 15. februar 2019 til og med 21. august 2019 fremgår af bilagene (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. september 2019.

  Bilag

  • Lukket bilag
  • Lukket bilag

 • 9
  Meddelelse - Løbende status på flygtningeområdet - september 2019
  Sagsid.: 18/625

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2019

  Til efterretning.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget forelægges kvartalsvis status på flygtningeområdet.

  Forvaltningen vedlægger hermed bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal flygtninge og familiesammenførte
  • Oversigt over nationalitet
  • Oversigt over midlertidig boligplacering
  • Status på beskæftigelse jf. tal fra Jobindsats
  • Oversigt over grundtilskud

  Repatriering

  Uden for flygtningeområdet er der en borger, der har fået udbetalt repatrieringsstøtte i 2019. Dette har til dato været en samlet udgift for Dragør Kommune på 176.893 kr.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen indvirkning på flygtningeområdet, da perioden for integrationsydelsen er forlænget fra tre år til fem år.

  Der er en borger, der har fået udbetalt repatrieringsstøtte i 2019. Dette har været en samlet udgift for Dragør Kommune på 176.893 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. september 2019.

  Økonomiudvalget den 19. september 2019.

  Bilag

 • 10
  Meddelelse - Status på Ankestyrelsens afgørelser 2018
  Sagsid.: 19/3671

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres hermed for den årlige status på afgørelser af klagesager fra Dragør Kommune i Ankestyrelsen. Sagen vedrører afgørelser truffet i 2018 inden for ældreområdet samt det specialiserede voksenområde.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-09-2019

  Til efterretning.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget præsenteres hermed for den årlige status på afgørelser af klagesager fra Dragør Kommune i Ankestyrelsen.

  Afgørelser på klagesager på ældreområdet og det specialiserede voksenområde

  Af bilag (Sundhed og Omsorg og Borger og Social) fremgår opgørelse over de afgjorte sager i 2018, herunder også opgørelse over afgjorte sager fra 2017.

  I Sundhed og Omsorg var der i 2018 i alt 12 afgjorte sager, hvoraf de 10 er stadfæstet og 2 er afvist. Af disse sager har de 8 vedrørt hjælpemiddelområdet.

  Hjælpemiddelområdet varetages i det forpligtende samarbejde af Tårnby Kommune.

  I Borger og Social var der i 2018 i alt en afgjort sag, og den var stadfæstet.

  Ankeprocedure

  Såfremt en borger ønsker at klage over kommunens afgørelse, kan borgeren klage inden for fire uger. Ved alle afgørelser fremsendes der en klagevejledning.

  Hvis borgeren har klaget, har kommunen fire uger til at revurdere afgørelsen. Hvis kommunens revurdering af sagen medfører, at borgeren får

  fuldt medhold, ændres afgørelsen. Hvis borgeren kun får delvist medhold, orienteres borgeren herom og får en ny frist på fire uger. I det tilfælde hvor kommunen fastholder sin afgørelse ved genvurdering af sagen, fremsendes sagen til Ankestyrelsen.

  Ankestyrelsen kan:

  • give medhold (stadfæste) i hele kommunens afgørelse eller ændre kommunens afgørelse
  • give borgeren ret i nogle af forholdene og kommunen ret i andre
  • hjemvise sagen til fornyet behandling i kommunen med henvisning til, at sagen ikke er tilstrækkelig belyst
  • afvise at behandle en klage, hvis klagefristen er overskredet

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. september 2019.

  Bilag

 • 11
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSAU den 9. september 2019

  Kim Dupont (V) spurgte til tilbud om hjemflytninger på det specialiserede socialområde.

  Morten Dreyer (O) spurgte til antal borgere på langvarig kontanthjælp.

  Administrationen orienterede om styrket visitation via midler til forløbsprogrammer.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).