Skip navigationen

Referat

Mandag den 7. oktober 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Ebbe Kyrø (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).
 • 1
  Tema - Dialog med Handicaprådet
  Sagsid.: 19/3915

  RESUMÉ:

  Der afholdes temamøde med deltagelse af formanden for Handicaprådet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at dialogen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2019

  Til efterretning.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Handicaprådet i Dragør konstituerede sig for en fireårig periode den 1. januar 2018.

  Rådet består af fem medlemmer, hvoraf tre medlemmer repræsenterer handicaporganisationerne i kommunen, og to medlemmer repræsenterer kommunen.


  Til orientering har et medlem, der repræsenterer handicaporganisationerne, valgt at trække sig fra rådet i sommer. Nyt medlem er trådt til. Administrationen opdaterer løbende bilag til forretningsorden med nye medlemmer. 

  Handicaprådet rådgiver Kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap. Handicaprådet kan tage spørgsmål af mere generel karakter op til drøftelse og komme med forslag og initiativer samt formidle synspunkter mellem borgere og Kommunalbestyrelsen. 

  Handicaprådets årsberetning for 2018 blev behandlet i SSAU 11. marts 2019.

  Fra Handicaprådet deltager formanden Jeanet Barth.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2019.

 • 2
  Ældrepolitikken
  Sagsid.: 18/1909

  RESUMÉ:

  Ældrepolitikken har nu været i høring og indstilles til endelig godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at ældrepolitikken indstilles til endelig godkendelse.
  1. at der afholdes ældretopmøde den 27. november 2019 med det foreslåede program, herunder paneldebat.
  1. at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget tager stilling til, hvem fra udvalget der skal sidde i panelet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2019

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 3

  Udvalget ønsker at hele SSAU deltager i panelet.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Høringsperioden for ældrepolitikken er nu slut. Ældrepolitikken har været dels i offentlig høring dels i høring hos Ældrerådet, Beboer- og Pårørenderådet på Enggården, Brugerrådet Wiedergården og endelig ledelse og medarbejdere på ældreområdet.

  Der er indkommet et høringssvar fra Ældrerådet (se bilag).

  Administrationen anbefaler derfor, at ældrepolitikken indstilles til endelig godkendelse. Den endelige godkendelse af politikken skal ske i Kommunalbestyrelsen.

  Det forventes, at politikken vil ligge i trykt form ved det forestående ældretopmøde. Med inspiration fra ældretopmødet vil der blive udarbejdet en handlingsplan.

  Ældretopmødet

  Ældretopmødet afholdes i aktivitetshuset Wiedergården den 27. november 2019 fra kl. 15 til kl. 17.

  Der vedlægges et foreløbigt program.

  I programmet er der indlagt en paneldebat med Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  Af hensyn til den forestående planlægning bedes Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget tilkendegive, hvorvidt de ønsker at deltage i panelet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2019.

  Økonomiudvalget den 24. oktober 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2019.

  Bilag

 • 3
  Ældrerådet og Beboer- og Pårørenderådet på Enggården
  Sagsid.: 18/2124

  RESUMÉ:

  Ældrerådet har anmodet om repræsentation i Beboer- og Pårørenderådet på Omsorgscentret Enggården.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  Ældrerådet kan repræsenteres i Beboer- og Pårørenderådet på Enggården.

  2.

  at

  vedtægterne for Beboer- og Pårørenderådet på Enggården skal ændres, således at der sker en tilføjelse til § 7, stk. 1 ”I Rådets møder deltager Centerlederen, samt et medlem af Kommunalbestyrelsen og et medlem af Ældrerådet, alle uden stemmeret”. (Tilføjelsen er angivet med fed).

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2019

  Ad 1+2

  Anbefales over for KB.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældrerådet har i brev af 31. juli 2019 henvendt sig til Dragør kommune, Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på at søge repræsentation i Beboer- og Pårørenderådet på Enggården.

  Baggrunden for ønsket har blandt andet været, at en repræsentation vil styrke Ældrerådets kontakt til baglandet, de ældre i Dragør Kommune, jf. Socialministeriets vejledning om ældreråd.

  Anmodningen om repræsentation i Beboer- og Pårørenderådet har været drøftet på møde i Beboer- og Pårørenderådet den 20. august 2019. På mødet var der generel stemning for, at det var en god ide, at Ældrerådet er repræsenteret i Beboer- og Pårørenderådet.

  I fald Ældrerådet skal repræsenteres i Beboer- og Pårørenderådet kræver det en vedtægtsændring af rådets vedtægter. Disse blev senest besluttet på møde i kommunalbestyrelsen den 21. juni 2018.

  LOVE/REGLER:

  Vedtægter for Beboer- og Pårørenderådet på Enggården.

  Socialministeriet: Vejledning om ældreråd, VEJ nr. 40 af 11/5-2011.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2019.

  Bilag

 • 4
  Orientering om udbud af dele af aktiveringsindsatsen
  Sagsid.: 19/4011

  RESUMÉ:

  Jobcenteret i Tårnby Kommune har besluttet at gå i udbud med dele af aktiveringsindsatsen med henblik på at få flere marginaliserede langtidsledige overførselsmodtagere i job. Der er tale om en gruppe, som Jobcentret har haft begrænset succes med at aktivere.

  Udbuddet vil frigøre ressourcer i Jobcentret, som med fordel vil anvendes på øvrige overførselsmodtagere.

  Sagen forelægges hermed til politisk orientering.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2019

  Til efterretning.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 4. september 2019 besluttede Økonomiudvalget i Tårnby Kommune at gå i udbud med dele af aktiveringsindsatsen og myndigheden for borgere, som har været på offentlig forsørgelse i over et år med afsæt i, at antallet af overførselsmodtagere de seneste to år ikke har fulgt den faldende landstendens.

  Jobcenteret har indgået et treårigt offentlig/privat samarbejde om at få 400 Tårnby-borgere og 100 Dragør-borgere, som har været på offentlig forsørgelse i over et år, i beskæftigelse eller uddannelse.

  En stor del af disse borgere har sociale og/eller sundhedsmæssige udfordringer, som hæmmer dem i at komme i beskæftigelse. Det kan være af både psykisk såvel som fysisk karakter.

  Borgerne er i målgrupperne:

  • Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere
  • Sygedagpengemodtagere
  • Ressourceforløbsmodtagere
  • Borgere i jobafklaringsforløb

  Der lægges med udbuddet op til et tæt samarbejde med to leverandører, hvor myndighedsopgaverne er delt mellem leverandørerne og Jobcenteret, mens den beskæftigelsesrettede indsats er leverandørernes ansvar. Med denne konstellation får leverandørerne status af anden aktør. Der er en forventning om, at det tætte samarbejde vil sikre, at kommunen ikke mister relationen til borgeren og samtidig løbende kan være medvirkende til at kvalificere borgerens arbejdsevne.

  Den treårige periode løber fra 1. februar 2020 til 31. januar 2023. 

  For at sikre en effektfuld indsats over for borgerne har Jobcenteret en betalingsmodel, hvor leverandøren først får betaling, når der er resultater. Der lægges op til, at leverandørens betaling vil svare til maksimalt 50% af de sparede ydelsesudgifter, når en borger har ordinære timer/job. Kontraktens længde på tre år skønnes at give leverandøren incitament til at arbejde ud fra varige timer, da betalingen ellers ikke vil finde sted.

  Dragør Kommune

  I nedenstående tabel ses opgørelse over Dragør Kommunes borgere, der omfattes af udbuddet, fordi de har været fultidsforsørgede det seneste år.

  Emne

  Antal personer

  Aktivitetsparate kontanthjælpsmodtagere

  38

  Sygedagpengemodtagere

  24

  Ressourceforløbsmodtagere

  16

  Borgere i jobafklaringsforløb

  22

  I alt

  100

  Aktivering for ovenstående borgere frigøres. Ydermere er der en forventning om, at der bliver frigjort tid hos sagsbehandlerne i Jobcenteret, som kan bruges på en forbedret indsats over for de øvrige borgere.

  Beregning for Dragør Kommune kan ses i det vedhæftede bilag. 

  LOVE/REGLER:

  Lov om forpligtende kommunale samarbejder.

  Rammerne for udbuddet er den til enhver tid gældende lovgivning på området. Herunder Udbudsloven (LOV nr. 1564 af 15.12.2015), Lov om en aktiv beskæftigelsesindsats LBK nr. 1342 af 21/11/2016, Bekendtgørelse om andre aktører BEK nr. 1561 af 23/12/2014, Forvaltningsloven LBK nr. 433 af 22/04/2014, Databeskyttelsesloven LOV nr. 502 af 23/05/2018, Lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen m.v.  LOV nr. 1482 af 23/12/2014, og af de ovenstående tilhørende bekendtgørelser og vejledninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der skønnes i alt at være en besparelse på ca. 2 mio. kr. årligt for Dragør Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2019.

  Bilag

 • 5
  Kvalitetsstandard for de forebyggende hjemmebesøg
  Sagsid.: 17/766

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg (servicelovens §79 a) har været videresendt til høring i Ældrerådet, og fremlægges nu til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kvalitetsstandard for de forebyggende hjemmebesøg godkendes med Ældrerådets bemærkninger.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2019

  Anbefales over for KB.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget forelægges forslag til kvalitetsstandard for forebyggende hjemmebesøg, jf. servicelovens § 79a til godkendelse med Ældrerådets bemærkninger. Ældrerådet har fremsendt høringssvar den 8. september 2019 samt den 10. september 2019, hvor der var vedlagt kvalitetsstandard for de forebyggende hjemmebesøg med Ældrerådets synlige rettelser. (Der vedlægges derfor to bilag, dels Ældrerådets høringssvar af 8. september 2019 dels forslaget til kvalitetsstandard for de forebyggende hjemmebesøg med Ældrerådets synlige bemærkninger af 10. september 2019).

  De forbyggende hjemmebesøg er et landsdækkende tilbud, som er forankret i Servicelovens § 79a.

  Formålet med de forebyggende hjemmebesøg er en forebyggende og sundhedsfremmende indsats overfor ældre. Indholdet af de forebyggende hjemmebesøg er bl.a. råd og vejledning om sund levevis, aktiviteter og støttemuligheder.

  De forebyggende hjemmebesøg kan tilbydes som kollektive arrangementer eller individuelle besøg i borgernes hjem.

  Folketinget vedtog den 25. april 2019 forslag til Lov om ændring af lov om social service, målretning af de forebyggende hjemmebesøg.

  Lovændringen indebærer bl.a. at kommunalbestyrelsen skal tilbyde et forebyggende hjemmebesøg til alle borgere, der bor alene i kommunen i deres fyldte 70. år. Lovændringen er gældende fra 1. juli 2019. Formålet med forslaget er at opspore og forebygge ensomhed i de år, hvor mange er i risiko for at opleve ensomhed som følge af overgangen fra arbejdsliv til pension og derudover at styrke opsporingen af ældre i risiko for nedsat social, psykisk og fysisk funktionsevne, som ikke har nærtstående i hverdagen, som kan bistå dem.

  Det betyder, at der tilbydes forebyggende hjemmebesøg til borgere i deres fyldte 70., 75. og 80. år samt fra det fyldte 82. år. Der er dog undtagelser som eksempelvis hvis borgere er visiteret til personlig pleje og praktisk hjælp.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændring af lov om social service af 1. maj 2019 (målretning af de forebyggende hjemmebesøg). Lov nr. 504.

  Bekendtgørelse om tilrettelæggelse af samt kvalitetsstandarder for de forebyggende hjemmebesøg efter servicelovens § 79a (BEK nr. 304 af 20/03/2016).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De forebyggende hjemmebesøg varetages af medarbejdere i hjemmeplejen med relevant baggrund og lovændringen forventes at kunne varetages inden for den afsatte økonomiske ramme til området.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2019.

  Bilag

 • 6
  Afprøvning af demokratiudvalgets anbefalinger
  Sagsid.: 19/4089

  RESUMÉ:

  Demokratiudvalgets anbefalinger til lokaldemokrati og borgerinddragelse skal afprøves, og derfor skal alle fagudvalg vælge et projekt, hvor de gerne vil afprøve eller udvikle metoder til borgerinddragelse. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget vælger Handicappolitik 2020 – 2024 til afprøvning eller udvikling af metoder til borgerinddragelse. 

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2019

  Godkendt.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Formål og fælles proces for alle fagudvalg

  Økonomiudvalget har i august besluttet, at alle fagudvalg i oktober skal vælge et projekt, hvor de gerne vil afprøve eller udvikle de metoder og anbefalinger til borgerinddragelse og lokaldemokrati, som demokratiudvalget har udarbejdet. Projektet skal være et, hvor der i forvejen er en beslutning eller plan om, at en form for borgerinddragelse skal indgå – fx en høring, en undersøgelse, en evaluering af en politik o.lign.

  Blandt demokratiudvalgets deltagere har et par stykker tilbudt at fungere som ’ambassadører’, og som fx kan anvendes til rådgivning/sparring o.lign. i borgerinddragelsesprojekterne. På kommunens hjemmeside vil der være kontaktoplysninger til dem, således at der fra projekt til projekt kan laves nærmere aftaler.

  Den del af udvalgets projekt, som omhandler borgerinddragelse, skal være afsluttet senest i marts 2020 med en opsamling for udvalget. Inden sommerferien 2020 vil Økonomiudvalget lave en samlet evaluering af demokratiudvalgets anbefalinger, på baggrund af fagudvalgenes opsamlinger. 

  Udvalgets projekt

  Administrationen foreslår, at processen hen mod at vedtage en ny Handicappolitik for 2020-2024 udvælges. Processen hen mod Handicappolitikken foreslås, da den til fulde lever op til kriterierne, som økonomiudvalget har vedtaget, inddrager elementerne fra Demokratiudvalgets anbefalinger og ligger inden for Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets område.   

  6. maj 2019 besluttede SSAU procesplan for Handicappolitik 2020 – 2024, som omfatter dels børn og unge, dels borgere over 18 år med handicap.  

  Handicaprådet deltager aktivt i gennemførelsen af processen hen mod en ny politik.

  Dialogmøder i september 2019

  For at sikre en bred inkluderende proces i forhold til borgerinddragelse og lokaldemokrati, blev der afholdt dialogmøde 3. september og 10. september med fokus på hhv. børn og unge med handicap og borgere over 18 år med handicap. Både berørte børn og unge, borgere over 18 år samt pårørende blev inviteret til at deltage med henblik på at bidrage til målsætningerne i kommunens nye handicappolitik. 

  Dragør Handicap besluttede, at der på dialogmøderne blev arbejdet med følgende delemner:

  • Mennesket først – tryghed for den enkelte
  • Et aktivt handicapliv
  • Rammer for et godt og værdigt handicapliv
  • Et sundt liv som handicappet

  Afholdelse af dialogmøder blev annonceret på kommunens hjemmeside samt Dragør Nyt. Derudover rettede administrationen skiftlig henvendelse til samtlige handicaporganisationer med henblik på at invitere relevante medlemmer, der bor i Dragør, til at deltage i dialogmøderne. Administrationen har derudover sendt breve ud til berørte borgere og deres pårørende med henblik på at invitere til dialogmøderne.

  Inspiration og temaer fra dialogmøderne indarbejdes i Handicappolitikken.

  Handicaptopmøde 3. december 2019

  Handicaptopmøde afholdes på FN’s internationale handicapdag 3. december 2019. På topmødet vil det være oplæg, uddeling af handicappris, markedsplads med hjælpemidler samt præsentation af udkast til Handicappolitik på baggrund af dialogmøderne.  

  Topmødet annonceres på kommunens hjemmeside samt Dragør Nyt. Derudover inviterer administrationen de borgere, der har deltaget på dialogmøderne, særskilt.

  Inspiration og temaer fra Handicaptopmøde indarbejdes i Handicappolitikken.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Eftersom projektet i forvejen er planlagt til at indeholde borgerinddragelse, bør det ikke føre til udgifter, som ikke kan rummes inden for egen ramme. 

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Åben høring på kommunens hjemmeside samt i Handicaprådet og Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Handicappolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2019.

 • 7
  Mødekalender 2020
  Sagsid.: 19/4099

  RESUMÉ:

  Mødekalenderen for 2020 indstilles til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødekalender 2020 godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2019

  Godkendt, for så vidt angår udvalgets egne møder.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Forslag til mødekalender 2020

  Der er udarbejdet forslag til mødekalender 2020. Indholdet er nedenfor.

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder, som afholdes på torsdage.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så afholdes det lukkede møde kl. 17.00 inden det åbne møde.

  Det åbne møde begynder kl. 19.00. Hvis der er temamøde forud for kommunalbestyrelsesmødet, flyttes det lukkede møde dog til efter det åbne møde.

  Mødet den 29. januar 2020 er en onsdag.

  Mødet den 1. oktober 2020 vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Temamøder:

  Der er indlagt 10 temamøder. Møderne afholdes inden kommunalbestyrelsesmøderne og varer som udgangspunkt fra kl. 17.00 – 18.00. Temamøde revision ligger før ØU den 20. august 2020.

  Økonomiudvalg:

  Der er indlagt 12 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 19. maj 2020 er en tirsdag.

  Mødet den 24. september 2020 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på mandage kl. 17.00.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage kl. 17.00.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage kl. 17.00.

  Skoleudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Miniseminar:

  I 2020 er der indlagt 3 miniseminarer. Tirsdag den 10. marts, tirsdag den 26. maj og tirsdag den 24. november 2020.

  Budgetseminar, infomøde om budget og budgethøringsmøder:

  Møder om budget 2021 afklares senere.

  Kommunalpolitisk Forum (KØF)

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 9. januar og fredag den 10. januar 2020.

  KL Børn og Unge Topmøde:

  KL afholder Børn- og Unge Topmøde torsdag den 30. januar og fredag den 31. januar 2020.

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 19. marts og fredag den 20. marts 2020.

  Teknik og Miljø ’20:

  KL afholder Teknik og Miljø ’20 konference torsdag den 16. april og fredag den 17. april 2020.

  Social- og Sundhedspolitisk Forum 2020:

  KL afholder Social- og Sundhedspolitisk Forum ’20 torsdag den 14. maj og fredag den 15. maj 2020.

  Kultur- og Fritidskonference 2020:

  KL afholder Kultur- og Fritidskonference i maj. Dato er endnu ikke fastsat.

  Folkemøde på Bornholm:

  Der afholdes Folkemøde på Bornholm fra torsdag den 11. juni til søndag den 14. juni 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2019.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 8. oktober 2019.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. oktober 2019.

  Skoleudvalget den 10. oktober 2019.

  Økonomiudvalget den 24. oktober 2019.

  Kommunalbestyrelsen den 31. oktober 2019.

  Bilag

 • 8
  Godkendelse af delegationsplan 2019
  Sagsid.: 18/3685

  RESUMÉ:

  Sagen handler om endelig godkendelse af delegationsplan 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at delegationsplan 2019 godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2019

  Godkendt.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget i september måned drøftede udvalget konkrete forslag til ændringer af delegationsplan 2019.

  De besluttede ændringer er indarbejdet i delegationsplan 2019 som udsendes til endelig godkendelse for udvalgets eget område.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2019.

  Bilag

 • 9
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klager - september
  Sagsid.: 19/85

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2019

  Til efterretning.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgående klager og borgerhenvendelser.

  Borgerhenvendelser og klager fra Sundhed og Omsorg modtaget i perioden 21. august til 19. september 2019 fremgår af bilag (lukket). Sundhed og Omsorg har modtaget én klage i perioden.

  Borgerhenvendelser og klager fra Borger og Social modtaget i perioden 21. august til 19. september 2019 fremgår af bilag (lukket.) Borger og Social har i alt modtaget to klager i perioden.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2019.

  Bilag

  • Lukket bilag
  • Lukket bilag

 • 10
  Meddelelse - Klippekort til beboere på plejecenter - regnskab 2018
  Sagsid.: 17/510

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget blev på møde den 9. marts 2017 præsenteret for klippekortsordningen for beboere på plejecentre 2017-2018. Regnskab for anvendelse af klippekortsordningen i 2018 foreligger nu.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2019

  Til efterretning.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Med Finansloven 2017 afsatte regeringen og de øvrige finanslovspartier 380 mio. kr. årligt i 2017 og frem til et klippekort til ekstra hjælp til plejehjemsbeboere. Klippekortsordningen indebærer, at plejehjemsbeboerne får det, der svarer til ca. en halv times ekstra hjælp og støtte en gang om ugen.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges her det revisorgodkendte regnskab for klippekortsordningen i 2018 (bilag).

  Klippekortsordningen for beboere på plejehjem – regnskab 2018

  Dragør Kommune modtog i 2018 tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet på 970.614 kr. Derudover fik kommunen tilsagn om overførsel på 690.418 kr. i ubrugte midler fra puljen fra 2017 til 2018. I 2018 havde kommunen dermed i alt et tilskud på 1.661.032 kr. til klippekortsordningen, hvor der er anvendt 407.181 kr. Der således et uforbrugt beløb på 1.253.851 kr. i forhold til tilsagnet om tilskud, som ikke anvendes. Der skal derfor foretages en tilbagebetaling til Sundheds- og Ældreministeriet.

  I lighed med klippekortsordningen til de svageste ældre 2015-2016, har plejehjemsbeboerne haft mulighed for at spare en halv times ekstra hjælp om ugen op i en periode på 12 uger, dvs. op til seks timer. Er hjælpen ikke blevet anvendt indenfor 12 uger er den erhvervede tid blevet bortfaldet, og en ny opsparingsperiode begyndt. Denne begrænsning er blevet sat af hensyn til planlægning af personaleressourcerne.

  Klippekortet er borgerens tid. Beboerne har derfor selv kunne bestemme, hvad den ekstra hjælp skulle bruges på. Midlerne for klippekortsordningen har været målrettet beboere i almene plejeboliger, fortrinsvis for ældre. Midlerne er ikke aldersbetingede. Kriteriet for tildeling af klippekort er, at borgeren bor på plejehjem.

  I Dragør Kommune har klippekortsordningen være anvendt til beboerne på Omsorgscenter Enggården. I 2018 blev klippekortsordningen anvendt af 97 plejehjemsbeboere, der i alt har anvendt 748,5 timer i klip.

  Klippene har været brugt til forskellige aktiviteter, som borgerne selv har været med til at bestemme. Fx cykel- eller gåture, udflugter, høstfest, kagebord, banko etc.

  Der har været situationer, hvor borgeren ikke har ønsket eller har kunnet deltage i den planlagte aktivitet, hvis borgeren fx er blevet syg, indlagt eller gået bort.

  Ældrevelfærdspulje på Omsorgscentret Enggården - 2019

  Fra 2019 er klippekortsordningen overgået til kommunernes bloktilskud. 

  Dragør Kommune har fået 794.000 kr. ind i bloktilskuddet i 2019, hvor de 400.000 kr. er gået til ældrevelfærdspuljen på Omsorgscentret Enggården i budget 2019-2022. Ældrevelfærdspuljen har efter klippekortsordningens ophør fokus på at fremme livskvalitet og sociale aktiviteter for Enggårdens beboere.

  LOVE/REGLER:

  Finansloven 2017.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommune modtog tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet på i alt 1.661.032 kr. i 2018., hvor der er anvendt 407.181 kr. Der er således et ubrugt beløb på 1.253.851 kr. ift. tilsagnet. Der skal derfor foretages en tilbagebetaling til ministeriet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2019.

  Bilag

 • 11
  Meddelelse - Opfølgning på det specialiserede socialområde - oktober 2019
  Sagsid.: 18/4487

  RESUMÉ:

  Opfølgning på det specialiserede socialområde forelægges til orientering.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2019

  Til efterretning.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede på møde den 8. oktober 2018, at udvalget skal have en opfølgning på det specialiserede socialområde hver anden måned med henblik på at få overblik over udgifter fordelt på paragraffer, evt. forskydning i antallet af borgere samt væksten vedr. § 85 (bostøtte).

  Den 4. februar 2019 besluttede Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget af opfølgningen på det specialiserede socialområde fremover skal komme en gang i kvartalet, hvor økonomien på området samtidig belyses i budgetopfølgningen, således at udvalget får det samlede billede både på antal og økonomi.

  Administrationens bud på opfølgning fremgår af bilaget.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2019.

  Bilag

 • 12
  Meddelelse - Status på igangværende sager og nye initiativer i Handicaprådet
  Sagsid.: 18/5298

  RESUMÉ:

  Udvalget har ønsket en årlig status fra Handicaprådet. Der forelægges hermed en kort status på arbejdet i Handicaprådet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-10-2019

  Til efterretning.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Handicaprådet skal rådgive kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål, og rådet kan behandle alle lokalpolitiske spørgsmål, som vedrører mennesker med handicap.

  Rådet består af fem medlemmer, hvoraf tre medlemmer repræsenterer handicaporganisationerne i kommunen, og to medlemmer repræsenterer kommunen.

  I første halvår af 2019 har Handicaprådet arbejdet med:

  • Tilgængelighed i Dragør

  Herunder:

  - Tilgængelighed på Kongevejen og Strandlinien ift. Erhvervsdrivende

  - Ledelinjer for svagtseende på Kongevejen

  - Veje og fliser

  - Adgang til toilettet på havnen og i Hollænderhallen

  - Vibrationssignaler

  - Handicapparkering

  • Adgang til badeanlæg for borgere med handicap

  Herunder:

  - Badeanstalten

  - Pontoner

  - Platformen på Mormorstranden

  - Svømmehallen

  • Genetablering af bustransport til/fra svømmehallen for handicapsvømning
  • Psykologhjælp for handicappede borgere (a la psykologhjælp til unge)
  • Kommunens skovture fra Wiedergården
  • Planlægning af dialogmøder om ny Handicappolitik
  • Planlægning af Handicaptopmøde
  • Dragør Kommunes handicappris 2019
  • Dragør Kommunes budget 2020
  • Handicapvenlige tiltag – anlæg 2019

  Herunder:

  - Ønske om ombygning af signalregulering ved Kirkevej/Hovedgade, såfremt det kan håndteres indenfor beløbet 133.200 kr.

  - Ellers skal vibrationssignaler og taktile fliser ved signalanlægget Krudttårnsvej/Lundegård Strandvej etableres.

  • Deltagelse i høringer om:

  - Kvalitetsstandard for bevilling af beboerindskudslån

  - Genbrugshjælpemidler

  • Deltagelse i Årsmøde 2019 – Danske Handicaporganisationer

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område § 37 a.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I budgetaftalen 2019 – 2022 er der afsat 38.000 kr. pr. år fra 2019 og efterfølgende år til Handicaprådet, herunder tildeling af årlig handicappris a 5.000,- kr.

  Handicaprådets forbrug i 2019 er indtil videre på 17.900 kr.

  Der overføres desuden 15.000 kr. fra det resterende beløb for Ældretopmøde til afholdelse af Handicaptopmøde.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2019.

 • 13
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSAU den 7. oktober 2019

  Formanden fulgte op på udvalgets temadrøftelse med sundhedsplejen på sidste møde i SSAU.

  Formanden orienterede om besøg med Tårnby Kommunes Arbejdsmarkedscenter. 

  Administrationen oplyste, at implementeringen af nyt hjælpemiddelsystem kan betyde længere sagsbehandlingstider.

  Martin Wood Pedersen (C) var indkaldt som stedfortræder for Katrine Tholstrup (C).