Skip navigationen

Referat

Mandag den 4. november 2019 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Kim Dupont (V), Anne Funk (O)
Afbud fra: Katrine Tholstrup (C), Ebbe Kyrø (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).
 • 1
  Forslag til politisk dialog i samarbejdet med Tårnby Kommune
  Sagsid.: 18/5246

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har ved SSAU-udvalgsformanden haft en indledende drøftelse med Tårnby Kommunes Socialudvalgsformand og de to administrationer om en øget politisk dialog de to kommuner imellem, evt. med dannelsen af et politisk forum mellem de to kommuner som følge.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter forslaget. 

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-11-2019

  Forslaget blev drøftet.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dialogen er startet ud fra temaet ”Beskæftigelsesområdet”, hvor den årlige beskæftigelsesplan (bilag 1 og 2) jo udarbejdes af Tårnby Kommune og bliver politisk godkendt af kommunens politiske udvalg for derefter at blive sendt til tilsvarende godkendelse i Dragør Kommune. Så der er helt naturligt en fælles politisk interesse for dialog om temaet.

  Den øgede politiske dialog er således startet med et møde mellem udvalgsformænd og administration fra de to kommuner. Og rammen for et første, fælles politisk udvalgs-dialogmøde mellem de to kommuners fagudvalg blev også drøftet på mødet. Der skal nu findes en passende indholdsramme for et sådant møde, for efterfølgende er planen, at der indkaldes til et fælles dialogmøde mellem de to kommuners politiske udvalg.

  Formålet med dialogmødet kan som udgangspunkt være at drøfte den aktuelle status på arbejdsmarkeds- og beskæftigelsesområdet på baggrund af beskæftigelsesplanen for det kommende år samt rammen for den fremtidige dialog mellem Tårnby og Dragør Kommuner. Derfor ønskes det, at udvalget i forhold til den politiske dialog i samarbejdet med Tårnby Kommune drøfter emner til et første årligt tilbagevendende møde i et fælles politisk forum.

  Drøftelsen kan initialt tage udgangspunkt i:

  1)   Hvis vi kan få et årligt politisk møde med Tårnby, et politisk fælles forum, hvad skal tematisering så være til første møde?

  2)   Hvilke oplysninger kunne vi godt tænke os som politisk info ud over det, vi allerede får, fx indsatser, målgrupper og nøgletal?

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. november 2019.

  Bilag

 • 2
  Temadrøftelse Det Nære Sundhedsvæsen
  Sagsid.: 19/4515

  RESUMÉ:

  Temadrøftelse om udviklingen inden for Det Nære Sundhedsvæsen i Dragør Kommune med afsæt i oplæg af professor Jakob Kjellberg på budgetseminaret den 2. september 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at dialogen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-11-2019

  Til efterretning, udvalget var enige om et nyt temamøde, om samme emne i første kvartal 2020.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På kommunalbestyrelsens budgetseminar i september 2019 holdt professor Jakob Kjellberg oplæg om udfordringer, krydspres og forventninger til udviklingen inden for sundhedsområdet på nationalt plan.

  Temadrøftelsen i Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget vil tage udgangspunkt i Jakob Kjellbergs oplæg og relateret til den nuværende indsats og udvikling inden for området.

  Oplæg til drøftelsen fremlægges af Sundheds- og Omsorgschef Tina Roikjer Køtter.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedslovens bestemmelser om de kommunale forpligtelser til levering af sundhedsydelser

  Servicelovens bestemmelser i forhold til de kommunale forpligtelser til levering af ydelser inden for ældreområdet

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Værdigheds- og Ældrepolitikken.

  Sundhedspolitikken.

  Politik for et Aktivt medborgerskab.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget den 4.november 2019.

 • 3
  Handicappolitik 2020 -2023
  Sagsid.: 18/5377

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges et første udkast til Handicappolitik 2020 – 2023 med henblik på, at dette udkast drøftes med borgerne til Handicaptopmøde 3. december 2019. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender første udkast til Handicappolitik med henblik på drøftelse af dette til Handicaptopmøde 3. december 2019.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-11-2019

  Godkendt, udvalget var enige om et nyt temamøde, om samme emne i første kvartal 2020.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  6. maj 2019 vedtog Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget procesplan for udarbejdelse af ny Handicappolitik. 

  Udvalget besluttede, at der udarbejdes en målrettet politik, og at politik for psykiatri indarbejdes i sundhedspolitikken. 

  Derudover besluttede udvalget, at den nye politik omfatter børn og unge med handicap samt borger over 18 år med handicap. 

  Handicaprådet har deltaget aktivt i processen omkring revidering af politikken, og valgte på møde 21. august, at den nye politik indeholder fire temaer, der lægger sig tæt op af temaerne i Ældrepolitikken.

  De fire temaer er:

  • Mennesket først – tryghed for den enkelte
  • Et aktivt handicapliv
  • Rammer for et godt og værdigt handicapliv
  • Et sundt liv som handicappet

  Strukturen i politikken

  • Forord
  • Indledning
  • De fire temaer
  • Opfølgning

  Borgerinddragelse

  Som del af Demokratiudvalgets anbefalinger til lokaldemokrati og borgerinddragelse har Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttet, at processen hen mod at vedtage ny handicappolitik udvælges som projekt til afprøvning og udvikling af metoder til borgerinddragelse. For at sikre en bred inkluderende proces i forhold til borgerinddragelse og lokaldemokrati, er der afholdt to dialogmøder, så berørte borgere i dialog med valgte politikere kunne deltage med henblik på at bidrage til politikken.

  Til Handicaptopmøde 3. december 2019 vil et første udkast til handicappolitikken blive fremlagt. Borgernes input fra dialogmøderne, der blev afholdt i september, er indarbejdet. Input fra Handicaptopmøde vil også blive indarbejdet i Handicappolitikken.

  Første udkast til handicappolitik vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Første udkast til Handicappolitik 2020 - 2023 præsenteres for borgerne til Handicaptopmøde 3. december 2019.

  Derudover vil der være åben høring på kommunens hjemmeside samt i Handicaprådet og Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Politikken er tværgående og har sammenhæng med kommunens øvrige politikker. Dele af indsatsen skal ses i sammenhæng med de indsatser, der er beskrevet i kommunens Børne- og ungepolitik, Standarder for sagsbehandlingen i arbejdet med børn og unge med særlige behov, Ældrepolitik, Værdighedspolitik og Sundhedspolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. november 2019.

  Bilag

 • 4
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klager - oktober
  Sagsid.: 19/85

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-11-2019

  Til efterretning.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgående klager og borgerhenvendelser.

  Borgerhenvendelser og klager til Sundhed og Omsorg modtaget i perioden 22. september til 16. oktober 2019 fremgår af bilaget (lukket). Sundhed og Omsorg har modtaget 2 klager i perioden.

  Borgerhenvendelser og klager til den private leverandør af hjemmepleje i perioden august–oktober 2019 fremgår af bilaget (lukket). Dragør Pleje Omsorg har modtaget 1 klage i perioden.

  Siden sidste politiske behandling er der tilføjet tre klager i Borger og Social fra 2. - 4. september 2019. Se vedlagte bilag (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. november 2019.

  Bilag

  • Lukket bilag
  • Lukket bilag

 • 5
  Meddelelse - Besøg fra KL's Sundheds- og Ældreudvalg
  Sagsid.: 19/4400

  RESUMÉ:

  KL"s Sundheds- og Ældreudvalg planlægger at besøge Dragør Kommune i 2021 med henblik på at drøfte udviklingen på sundheds- og ældreområdet. Udvalget orienteres herom.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-11-2019

  Til efterretning.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  KL"s Sundheds- og Ældreudvalg aflægger besøg i de lokale fagudvalg i kommunerne i perioden 2019 – 2021 med henblik på drøftelse af udviklingen på sundheds- og ældreområdet.

  KL opfordrede de enkelte kommuner til at komme med forslag til emner, som kunne være relevante at drøfte med KL’s udvalg.

  Social, Sundheds og Arbejdsmarkedsudvalg har inviteret KL’s udvalg på besøg for at se nærmere på to projekter:

  1. Aktivitetshuset Wiedergården.
  2. Psykologordning for unge mellem 15 og 25 år.

  KL"s Sundheds- og Ældreudvalg kommer på besøg i Social, Sundheds og Arbejdsmarkedsudvalget i Dragør Kommune 7. oktober 2021. Det konkrete besøg og temaerne for det politiske møde vil udvalget høre nærmere om, når den pågældende dato for Dragør Kommune nærmer sig.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. november 2019.

 • 6
  Meddelelse - Dragør Kommunes indkøbsordning
  Sagsid.: 19/2194

  RESUMÉ:

  Der gives en kort status på kommunens indkøbsordning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-11-2019

  Til efterretning.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Borgere i eget hjem, som ikke selv har mulighed for (pga. funktionstab) at købe dagligvarer i alminde­lige dagligvarebutikker kan visiteres til indkøbsordning. Indkøbsordningen adskiller sig fra netsupermarkeder blandt andet ved, at der kan bestilles varer telefonisk og ved særlig løsning for bestilling af varer ved hjælp af hjemmeplejen. Derudover er der faste chauffører, løbende kontakt til Dragør Kommune og ikke et minimumsbeløb for ordrebestilling.

  Borgere i Dragør Kommune, som er visiteret til indkøbsordningen, kan vælge mellem to leverandører på området.

  Frem til 1. juli 2019 var der to leverandører: Egebjerg Købmandsgård ApS (ejet af SuperBrugsen) og Møller Jensen A/S (Meny). Meny opsagde kontrakten med Dragør Kommune med udgangen af juni 2019.

  Da kommunen som minimum skal have to leverandører på området for at sikre et frit valg, har Dragør Kommune indgået aftale med leverandøren Intervare A/S (moderselskab til nemlig.com). Intervare A/S samarbejder med mere end 40 kommuner i Danmark på indkøbsområdet og servicerer dagligt ca. 8.000 borgere.

  Intervare A/S leverer på de samme prisbetingelser og følger samme kvalitetskrav som Egebjerg Købmandsgård, hvilket følger af Dragør Kommunes anvendelse af godkendelsesmodellen, som det daværende Social-, Børn- og Kulturudvalg besluttede på møde den 19. februar 2013 i forhold til leverandører af indkøbsordningen.

  Et alternativ til flere leverandører er at borgere i stedet bliver tilbudt et fritvalgsbevis, der giver borgere visiteret til hjælp efter servicelovens § 83 mulighed for, at visiterede borgere selv indgår aftale med en CVR registreret virksomhed. Da der nu er to leverandører på området har det ikke været nødvendigt at etablere en sådan ordning med fritvalgsbevis.

  Fra 1. juli 2019 har visiterede borgere til indkøbsordningen i Dragør Kommune nu mulighed for at vælge mellem Egebjerg Købsgård og Intervare A/S.

  Der er for nuværende 55 borgere, der er visiteret til indkøbsordning hos Egebjerg Købmandsgård og 54 borgere, der har valgt Intervare A/S. Der har ikke været borgerklager i forbindelse med overgangen fra Meny til Intervare A/S. De borgere der var tilknyttet Meny fik muligheden for at vælge mellem Egebjerg Købmandsgård eller Intervare A/S.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om frit valg af leverandører af hjemmehjælp og fritvalgsbevis efter servicelovens § 91 og om kvalitetskrav til leverandører af hjemmehjælp efter servicelovens § 83.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. november 2019.

 • 7
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSAU den 4. november 2019

  Administrationen orienterede om at sagen Høring og inddragelse af Ældrerådet, der blev taget af SSAU den 9. september 2019, kommer på SSAU mødet i januar.

  Administrationen orienterede om at Jobcenteret i Tårnby Kommune har besluttet at udskyde udbuddet med dele af aktiveringsindsatsen.

  Administrationen mindede om Ældretopmødet den 27. november, program er uddelt. Og Handicaptopmødet den 3. december, alle udvalgsmedlemmer er tilmeldt, program udsendes.

  Kim Dupont (V) spurgte til BOB repræsentant på daghjemmet på Enggården.

  Anne Funk (O) spurgte til ansættelse af unge på Enggården.

  Ann Harnek (T) var indkaldt som stedfortræder for Ebbe Kyrø (T).

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.