Skip navigationen

Referat

Mandag den 13. januar 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Ebbe Kyrø (T)
Afbud fra: Morten Dreyer (O)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).
 • 1
  Kontrakt om vask og leje af arbejdsbeklædning og linned til Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune
  Sagsid.: 19/4918

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune skal indgå en ny aftale om vask og leje af arbejdsbeklædning og linned til Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  strategien for EU-udbud om vask og leje af arbejdsbeklædning og linned jf. strategien nedenfor godkendes med henblik på indgåelse af kontrakt i foråret 2020.

  2.

  at

  administrationen bemyndiges til at afholde EU-udbud på baggrund af de i strategien beskrevne kriterier, samt at indgå kontrakt uden fornyet politisk godkendelse.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-01-2020

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune skal indgå en ny kontrakt om vask og leje af arbejdsbeklædning og linned til Sundhed og Omsorg i Dragør Kommune.

  I henhold til udbudsloven, skal der afholdes EU-udbud af kontrakten, da kontrakten er udbudspligtig og kontraktens værdi overstiger tærskelværdien for EU-udbud (ca. 1,6 mio. kr.).

  Til grund for EU-udbuddet ligger et udbudsmateriale, der beskriver betingelser og proces for tildeling af kontrakt.

  De nuværende kontrakter på medarbejdernes arbejdsbeklædning er indgået i hhv. 2012 og 2013. Godkendes strategien forventes den nye arbejdsbeklædning leveret i februar 2021.

  Administrationen anbefaler på den baggrund, at strategien for EU-udbud af vask og leje af arbejdsbeklædning og linned, der er beskrevet nedenfor, godkendes.

  I udarbejdelsen af strategien for EU-udbuddet samt tilhørende materiale, har der været inddragelsesproces af medarbejdergruppen på Enggården, i hjemmeplejen, tandplejen og rådhusets kantine.

  Administrationen anbefaler endvidere, at den bemyndiges til at afholde EU-udbud, vurdere de indkomne tilbud, samt at indgå kontrakt på grundlag af udbudsstrategien, uden fornyet politisk godkendelse. Denne anbefaling beror på, at EU-udbud er præget af faglige vurderinger. Kontrakten tildeles den leverandør, hvis tilbud samlet set efter en objektiv vurdering opnår flest point og dermed har indgivet det tilbud, der giver det bedste forhold mellem pris, kvalitet og service, for Dragør Kommune.

  Det anbefales, at der fremlægges en meddelelsessag, når kontrakten er indgået.

  Strategi for EU-udbud 2020

  - Kontrakten omhandler vask og leje af arbejdsbeklædning og linned på Enggården, i hjemmeplejen, tandplejen og rådhusets kantine.

  - Kontrakten er gældende i 6 år fra den 01.02.2021 og indtil den 31.01.2027. Begge parter kan opsige kontrakten med 12 måneders varsel, dog tidligst til udløb pr. 01.02.2024, jf. dog opsigelse på baggrund af eventuel mislighold og reklamation, som angives i kontrakten.

  - Leverandøren skal i hele kontraktperioden være kvalitets- og miljøstyret og certificeret efter alle fire standarder:

  o Kvalitetsstandarden ISO 9001 eller tilsvarende

  o Infektionshygiejniske standard DS-2451-8:2013 eller tilsvarende

  o Miljøledelsesstandarden ISO 14001 eller tilsvarende, og

  o Arbejdsmiljøledelsesstandarden OHSAS 18001 eller tilsvarende

  - Kontrakten tildeles den leverandør, hvis tilbud leverer det bedste forhold mellem pris, kvalitet og service. I denne vurdering indgår følgende kriterier:

  o Pris vægter 55 %

  o Kvalitet (konkrete vareprøver) 30 %

  o Tilbudsgivers tilbudte service 15 %. Dette dækker over service og implementering ud over de i udbudsgrundlagets fastsatte krav.

  - Medarbejdergruppen inddrages i evalueringen af kvaliteten af de indkomne vareprøver og servicetilbud.

  Materialet, som ligger til grund for vurderingen af de indkomne tilbud, er altid udarbejdet i henhold til den gældende praksis og serviceniveau på området

  LOVE/REGLER:

  Udbudslovens afsnit II.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De årlige udgifter til vask og leje af arbejdsbeklædning og linned i 2019 estimeres samlet set til ca. 1.500.000 kr. ekskl. moms for de fire afdelinger. Det forventes, at udgifterne i den nye aftale vil holde sig inden for denne ramme.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. januar 2020.

  Økonomiudvalget den 23. januar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2020.

 • 2
  Ældrepolitikken - indsatsplan 2020
  Sagsid.: 18/1909

  RESUMÉ:

  Forslag til indsatsplan for 2020 for Dragør Kommunes ældrepolitik forelægges til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender indsatsplanen for 2020 til ældrepolitikken.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-01-2020

  Godkendt.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældre- og værdighedspolitikken blev endelig godkendt på møde i Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2019.

  Politikken blev lanceret og præsenteret på ældretopmødet den 27. november 2019. På ældretopmødet deltog ca. 75 personer til oplæg om dels det gode og værdige ældreliv dels i debat med Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  Med udgangspunkt i politikken, debatten og kerneopgaven for Sundhed og Omsorg er der udarbejdet en indsatsplan for 2020, hvori de foreløbige initiativer og indsatser for 2020 fremgår. Indsatserne skal understøtte implementeringen af politikken.

  Indsatsplanen er opdelt i de 4 temaer fra ældrepolitikken:

  1. Mennesket først – tryghed for den ældre
  2. Det aktive og sociale ældreliv
  3. Rammerne for et godt og værdigt ældreliv
  4. Livet med demens

  Ældrepolitikken og de fire områder er blevet til med udgangspunkt i input fra borgere, medarbejdere og repræsentanter fra Beboer- og Pårørenderådet på Enggården, Hjemmeplejen, Aktivitetshuset Wiedergården og Ældrerådet.

  Indsatsplanen anvendes af administrationen og justeres løbende. Den skal sikre, at der er fortsat fokus på og en retning for de fire områder.

  Den daglige drift i Sundhed og Omsorg, herunder hjemmeplejen og Enggården understøtter værdierne og retningen fra ældrepolitikken.  

  Der følges op på ældrepolitikken og indsatsplanen gennem halvårlige afrapporteringer, hvor status på indsatsplanens initiativer beskrives. 

  Det er vanskeligt at opstille egentlige succeskriterier for hvorvidt politikken – gennem initiativerne – er implementeret, men i det omfang det er muligt vil der arbejdes med data herfor. Et eksempel er, at i sundhedsprofilen for 2021 er der data om KRAM faktorerne, der kan bringes i anvendelse. Endelig er der ifbm. de årlige kommunale tilsynsrapporter interviews med borgerne, der eksempelvis modtager hjemmehjælp og som kan fungere som et pejlemærke for implementering. Endelig kan faktorer som anvendelsen af vikarer aflæses i de interne budgetopfølgninger. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken 2019-2022.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. januar 2020.

  Bilag

 • 3
  Ældrerådet: Høring og inddragelse - II
  Sagsid.: 19/3592

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget skal tage stilling til om der skal ændres i praksis for høring og inddragelse af Ældrerådet. Dette punkt var ligeledes på dagsordenen i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. september 2019, men blev udsat med henblik på yderligere politisk afklaring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  den nuværende model for inddragelse og høring af Ældrerådet fortsætter.

  2.

  at

  i særlige tilfælde og på foranledning af Ældrerådet, administrationen eller Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget kan der iværksættes to sagsbehandlinger i de politiske udvalg i Dragør Kommune.

  3.

  at

  vedtægterne for Ældrerådet godkendes, med den markerede ændring i § 2, stk. 7.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-01-2020

  Ad 1+2+3

  Anbefales over for ØU/KB

  Tillægsforslag fra A:

  At forvaltningen udarbejder forslag til et rådgivende organ på SSAU"s områder, i lighed med det Rådgivende Skole Organ, for at sikre den bedst mulige inddragelse og dialog på området.

  Godkendt.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 4, Ældrerådets høringssvar til Høring og inddragelse af Ældrerådet 10. januar 2020, tilføjet efter behandling i SSAU den 13. januar 2020.

  På møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. april 2019 var der temamøde med deltagelse af Ældrerådet. På temamødet blev praksis for høring og inddragelse af Ældrerådet drøftet.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgt skal tage stilling til, om der skal ændres i praksis.

  Sagen har tidligere været dagsordenssat på møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. september 2019. Her blev det besluttet, at sagen skulle udsættes med henblik på yderligere politisk afklaring. Ældrerådet afgav høringssvar den 8. september 2019. Dette vedlægges.

  Praksis for høring og inddragelse af Ældrerådet i dag er, at dagsordensmateriale / - høringsemner fremsendes til Ældrerådet samtidig med Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget. 

  I forhold til interne materialer som eksempelvis politikker og kvalitetsstandarder søges Ældrerådet inddraget tidligere og med en længere høringsfrist end ved egentlige sagsfremstillinger til de politiske dagsordener (se bilag af august 2019 vedr. det generelle samarbejde og dialogen mellem Ældrerådet og Dragør Kommune).

  Nuværende praksis betyder, at Ældrerådet får dagsordensmateriale til de politiske udvalg samtidig med de politiske udvalg.

  Lovgivningen og vedtægterne for Ældrerådet i Dragør Kommune

  I henhold til Retssikkerhedslovens § 30, stk. 3 står, at ”Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med ældrerådet fastlægge de nærmere rammer for rådets virke, herunder aftale nærmere om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres. Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres, skal kommunalbestyrelsen høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre”.

  I henhold til vedtægterne for Ældrerådet i Dragør Kommune skal Ældrerådet høres i forbindelse med kommunens planlægning af alle områder, der vedrører Ældrerådets målgruppe. I vedtægterne er det anført, jævnfør §2, stk. 7, at høringsperioden så vidt muligt er 2 uger, idet der kan forekomme tilfælde, hvor en kortere frist findes nødvendig. I undtagelsestilfælde aftales en særlig høringsprocedure mellem Ældrerådets formand og kommunen. Ældrerådets høringssvar skal følge med sagsfremstillingen.

  Praksis i Dragør Kommune

  På baggrund af temamødet den 1. april 2019 har der været afholdt et opfølgende møde mellem Ældrerådets formand og administrationen (juni 2019).

  På dette møde blev der blandt andet peget på dels det tidsmæssige aspekt i forhold til, hvornår Ældrerådet får dagsordensemner-/punkter i høring dels at udvalgsmedlemmerne ikke modtager Ældrerådets høringssvar samtidig med, at de modtager forvaltningens indstilling og sagsfremstilling.

  På baggrund heraf indstiller administrationen, at:

  Den nuværende model for inddragelse og høring af Ældrerådet fortsætter.

  Dog således, at i særlige tilfælde og på foranledning af Ældrerådet, administrationen eller Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget kan der iværksættes to sagsbehandlinger i de politiske udvalg i Dragør Kommune.

  a) 1. behandlingen består af en orientering til udvalget (og dermed også Ældrerådet). Herefter sendes sagen i høring i Ældrerådet.

  b) Ved 2. behandlingen i udvalget forelægges sagen til beslutning med Ældrerådets bemærkninger.

  c) Vedtægterne for Ældrerådet af 22. februar 2018 ændres i forhold til § 2, stk. 7.

  Fra:

  § 2, Stk. 7 Høringsperioden er så vidt muligt 2 uger, idet der kan forekomme tilfælde, hvor en kortere frist findes nødvendig. I undtagelsestilfælde aftales en særlig høringsprocedure mellem Ældrerådets formand og kommunen. Ældrerådets høringssvar skal følge med sagsfremstillingen.

  Til:

  § 2, Stk. 7 Ældrerådet får tilsendt dagsordner til de politiske udvalgsmøder samtidig med de politiske udvalg.  I helt særlige tilfælde kan Ældrerådet anmode om at der iværksættes to behandlinger af en sag i de politiske udvalg i Dragør Kommune. Generelt og især ift. interne materialer som f.eks. politikker og kvalitetsstandarder inddrages Ældrerådet så tidligt som muligt og høringsperioden er her så vidt muligt 2 uger.

  Med denne model vil det betyde, at Ældrerådet gives mulighed for at få en længere sagsbehandlingstid, således at udvalgssager behandles to gange i det specifikke udvalg. Dette kunne eksempelvis være i sager, der vedrører kommunale tilsyn.

  Det vil betyde længere forberedelsestid for Ældrerådet, dels at høringssvar kan vedlægges dagsordenen. Samtidig vil der ikke forekomme sager, som Ældrerådet har set før udvalget.

  Med denne ændring vil følge en ændring af vedtægterne, således at de tilpasses jævnfør ovenstående.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område af 21. august 2018.

  Vedtægter for Ældrerådet i Dragør af 22. februar 2018.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet har afgivet høringssvar den 8. september 2019 i forbindelse med at punktet var på dagsordenen den 9. september 2019. Høringssvaret vedlægges som bilag.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. januar 2020.

  Økonomiudvalget den 23. januar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2020.

  Bilag

 • 4
  Tiltrædelse af aftale om lægedækning af kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden
  Sagsid.: 19/5262

  RESUMÉ:

  KKR Hovedstaden opfordrer kommunerne i Hovedstaden til at tiltræde Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden mellem Region Hovedstaden, PLO Hovedstaden og kommunerne i Hovedstaden.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Dragør Kommunes tiltrædelse af samarbejdsaftalen godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-01-2020

  Anbefales over for ØU/KB.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Som led i udbygningen af det nære sundhedsvæsen har alle kommuner senest pr. 1. januar 2018 skulle etablere akutfunktioner med afsæt i de nationale kvalitetsstandarder.

  KKR Hovedstaden har den 7. november 2019 godkendt aftalen, som beskriver rammerne for samarbejdet mellem den kommunale akutfunktion, hospitalet, 1813 og de praktiserende læger.

  I tilknytning til samarbejdsaftalen lægges op til en forsøgsordning om honorering af praktiserende lægers ydelser ved kommunikation/rådgivning om patienter tilknyttet kommunale akutfunktioner. Forsøgsordningens formål er at styrke kvalitet og tilgængelighed i forhold til kommunikation mellem de kommunale akutfunktioner og praktiserende læger.

  Samarbejdsaftale om kommunale akutfunktioner i Region Hovedstaden er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedsstyrelsens kvalitetsstandarder for kommunale akutfunktioner i hjemmesygeplejen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der lægges op til en 50/50 finansiering mellem region og kommuner. Den årlige økonomiske ramme udgør i alt 4,2 mio. kr. under forudsætning af, at alle kommune tilslutter sig aftalen.

  Kommunernes samlede finansiering af ordningen udgør således 2,1 mio. kr. årligt. Aftalen skal tiltrædes af den enkelte kommune og udgifterne fordeles mellem kommunerne på baggrund af den seneste opgørelse af befolkningstal i Danmarks Statistik.

  Dragør Kommunes udgifter ved tiltrædelse af aftalen udgør 16.425 kr. om året. Eventuelt efterregulering ved mindre forbrug i forhold til den samlede ramme, vil blive tilbagebetalt til kommunerne efter fordelingsnøglen.

  Såfremt samarbejdsaftalen godkendes, træder honoreringen i kraft den 1. februar 2020 og udløber den 31. december 2020 med mulighed for genforhandling.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken 2019-2022.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. januar 2020.

  Økonomiudvalget den 23. januar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2020.

  Bilag

 • 5
  Kommunalt tilsyn med den kommunale hjemmepleje
  Sagsid.: 19/4160

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 19. november 2019 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Den Kommunale Hjemmepleje - gældende for 2019. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Den Kommunale Hjemmeplejes handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager tilsynsrapporten for Den Kommunale Hjemmepleje til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender handleplanen for Den Kommunale Hjemmepleje som opfølgning på tilsynet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-01-2020

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 3, Ældrerådets høringssvar til Kommunalt tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje 10. januar 2020, tilføjet efter behandling i SSAU den 13. januar 2020.

  Den 19. november 2019 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte kommunale tilsyn – gældende for 2019 - hos Den Kommunale Hjemmepleje, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  BDO har i forbindelse med tilsynet foretaget en gennemgang af faglig dokumentation og foretaget observationer hos borgerne. Tilsynet omfatter interview med ledelse, tilsynsbesøg hos 10 borgere og gruppeinterview med fire medarbejdere.

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

  Sammendrag af tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje – 2019

  BDO vurderer, at det overordnede indtryk af Den Kommunale Hjemmepleje er, at der er tale om en leverandør med forhold, der er meget tilfredsstillende.

  BDO giver denne vurdering på baggrund af, at tilsynet finder, at forholdene i Hjemmeplejen kan karakteriseres som gode og tilstrækkelige. Tilsynet har kun konstateret få mangler, som relativt let vil kunne afhjælpes, jf. tilsynets vurderingsskala (se evt. vedlagte bilag Tilsynsrapport Den kommunale hjemmepleje, afsnit 2.1 og 4.2).

  Tilsynet vurderer blandt andet at borgerne er særdeles tilfredse med den hjælp, der leveres af de faste medarbejdere og medarbejdere kan redegøre for faglige overvejelser i relation til leveringen. Det er dog borgernes oplevelse, at der i høj grad mangler kontinuitet i den pleje der leveres. Derudover har borgerne en oplevelse af at kvaliteten af plejen og tidspunkterne for levering af denne er svingende, når der kommer vikarer.

  Tilsynet vurderer videre, at arbejdet med sundhedslovsydelser som udgangspunkt er meget tilfredsstillende, men at borgerne ikke oplever samme grad af tryghed når det er vikarer der udfører opgaverne.

  Tilsynets anbefalinger og Hjemmeplejens handleplan

  Tilsynet giver 5 anbefalinger til den kommunale hjemmepleje:

  1. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen fortsætter det gode arbejde i relation til at kvalificere besøgsplanerne, så disse fremstår handlevejledende og med beskrivelser af samtlige visiterede ydelser.

  2. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen arbejder på at sikre højere grad af kontinuitet samt overholdelse af de aftalte tidspunkter for levering af hjælpen, herunder særligt i forbindelse med vikardækningen.

  3. Tilsynet anbefaler, at dokumentationen af borgernes rehabiliteringsforløb efter § 83 af struktureres og systematiseres yderligere, så det bliver tydeligt at der arbejdes rehabiliterende efter konkrete mål og planer.

  4. Tilsynet anbefaler, at der implementeres en indsats, der sikrer vikarernes faglighed både i relation til kommunikation og adfærd samt udførelse af sundhedsfaglige opgaver, herunder fx kateterpleje.

  5. Tilsynet anbefaler, at der rettes et fokus på, at alle handlingsanvisninger er udfyldte og fremstår med en tilfredsstillende kvalitet. Det er tilsynets vurdering af hjemmeplejen ikke bør udføre sundhedslovsindsatserne, såfremt handlingsanvisningen ikke er fyldestgørende udfyldt af hjemmesygeplejen.

  Den Kommunale Hjemmepleje har på baggrund af tilsynsrapportens anbefalinger udarbejdet en handleplan. Handleplanen er vedlagt som bilag.

  Opfølgning på anbefalinger fra tilsyn i 2018

  På baggrund af det sidste tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje var der anbefalinger, der blandt andet rettede sig mod at beskrivelserne i besøgsplanerne i højere grad er individuelle. Der er udarbejdet vejledning til medarbejderne og der arbejdes fortsat med sikring af gode besøgsplaner.

  Derudover blev der peget på at hjemmeplejen skulle iværksætte handlingsanvisninger på delegerede sundhedslovsydelser, således at disse kvalificeres. I 2019 har der blandt andet været fulgt op på hvor mange handlingsanvisninger der er lavet og i handlingsplanen for dette års tilsyn er et initiativ, at ledelsen foretager stikprøvekontroller.

  Og endelig viste tilsynet for 2018, at der var behov for en højere grad af kontinuitet i hjemmeplejen. Der arbejdes fortsat hermed og området er ligeledes en del af anbefalingerne for 2019. Der etableres besøg til Rødovre kommune.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. januar 2020.

  Økonomiudvalget den 23. januar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2020.

  Bilag

 • 6
  Kommunalt tilsyn med Dragør Pleje Omsorg
  Sagsid.: 19/4160

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 20. november 2019 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos den private leverandør af hjemmepleje Dragør Pleje Omsorg - gældende for 2019. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt den private leverandørs handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager tilsynsrapporten for den private leverandør af hjemmepleje Dragør Pleje Omsorg til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender handleplanen for Dragør Pleje Omsorg som opfølgning på tilsynet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-01-2020

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 20. november 2019 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte kommunale tilsyn – gældende for 2019 - hos den private leverandør for hjemmepleje Dragør Pleje Omsorg, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  BDO har i forbindelse med tilsynet foretaget en gennemgang af faglig dokumentation og foretaget observationer hos borgerne. Tilsynet omfatter interview med fem borgere og to social- og sundhedshjælpere.

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

  Sammendrag af tilsyn med Dragør Pleje Omsorg – 2019

  BDO vurderer, at det overordnede indtryk af Dragør Pleje Omsorg er, at der er tale om en leverandør med meget tilfredsstillende forhold.

  BDO giver denne vurdering på baggrund af, at tilsynet finder, at forholdene i den private hjemmepleje kan karakteriseres som gode og tilstrækkelige. Tilsynet har kun konstateret få mangler, som relativt let vil kunne afhjælpes.

  Tilsynet vurderer blandt andet, at den sundhedsfaglige dokumentation hos Dragør Pleje Omsorg er meget tilfredsstillende. Besøgsplanerne er fyldestgørende og vidner om et godt kendskab til borgernes ønsker og behov. Det er dog tilsynets vurdering at Dragør Pleje Omsorg ikke i tilstrækkelig grad dokumenterer tidstro observationer i CURA.

  Borgerne er meget tilfredse med den pleje og praktiske hjælp, der leveres og medarbejderne kan redegøre for faglige overvejelser i forbindelse hermed.

  Det vurderes, at de opgaveoverdragende sundhedslovsydelser generelt er tilfredsstillende. Dog mangler Dragør Pleje Omsorg at efterleve kravene for signering af ikke-dispenserbar medicin.

  Borgerne udtrykker derudover glæde ved den måde de oplever at blive behandlet på af Dragør Pleje Omsorg.

  Tilsynet har derudover vurderet, at ledelsen har redegjort tilfredsstillende for opfølgning på anbefalingerne fra sidste års tilsyn.

  Tilsynets anbefalinger og Dragør Pleje Omsorgs handleplan

  1. Tilsynet anbefaler, at Dragør Pleje Omsorg får etableret arbejdsgange, så observerede ændringer dokumenteres tidstro i CURA.

  2. Tilsynet anbefaler, at Dragør Pleje Omsorg efterlever kravene i forhold til signering af ikke-dispenserbar medicin samt mærkning af medicinske salver med anbrudsdato.

  3. Tilsynet anbefaler, at det sikres, at medarbejderne har et tilstrækkeligt kendskab til arbejdet med utilsigtede hændelser.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet den 13. januar 2020.

  Økonomiudvalget den 23. januar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2020.

  Bilag

 • 7
  Puljen til bedre bemanding 2020
  Sagsid.: 19/4485

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet i 2020 på 1.560.000 kr. til puljen om en bedre bemanding i ældreplejen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at tilskud på 1.560.000 kr. fra puljen til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger fra Sundheds- og Ældreministeriet i 2020 godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-01-2020

  Anbefales over for ØU/KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 2, Ældrerådets høringssvar af 10. januar 2020 til Puljen til bedre bemanding 2020, tilføjet efter behandling i SSAU den 13. januar 2020.

  Med finansloven 2018 er der afsat midler i 2018 og frem til 2021 til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Fra 2022 bliver midlerne udmøntet via det kommunale bloktilskud. Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om tilskud på 1.560.000 kr. til Dragør Kommune i 2020.

  Sundheds- og Ældreministeriet har bedt kommunerne om at indsende en redegørelse for den forventede anvendelse af 2020-midlerne for puljen til en bedre bemanding i ældreplejen (bilag).

  Social- og Sundhedsudvalget forelægges her redegørelsesskemaet for 2020-tilskud til godkendelse.

  Bedre bemanding i ældreplejen - 2020

  Midler fra puljen skal anvendes i forlængelse af indsatsen i 2019 ift.  et løft af ældreområdet til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på Enggården. Midlerne blev i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendt til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere.

  Oplægget til anvendelse i 2020 følger dermed oplægget fra 2019, som senest blev behandlet i SSU i april 2019.

  I hjemmeplejen/ hjemmesygeplejen vil der fortsat være ansat nye medarbejdere. Der vil blive sat særlig fokus på at bidrage til mere kvalitet i den personlige pleje for borgerne.

  På Enggården vil der fortsat være ansat medarbejder til koordinering af

  rehabilitering og forløbskoordination på midlertidigt ophold ligesom der vil være en opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere. Her vil fokus være på at styrke den rehabiliterende og koordinerende indsats på især de midlertidige pladser.

  LOVE/REGLER:

  Finanslov 2020.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om tilskud til puljen bedre bemanding i ældreplejen på 1.560.000 kr. til Dragør Kommune i 2020.

  Godkender udvalget tilskuddene skal der gives to budgetneutrale tillægsbevillinger i 2020 på (+/-) 1.560.000 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget. Budgetterne anvendes til indtægter fra Sundheds- og Ældreministeriet samt de udgifter, kommunen afholder i overensstemmelse med de godkendte formål og ydelser.

  Det årlige regnskab for puljen skal revisionsgodkendes og fremsendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. januar 2020.

  Økonomiudvalget den 23. januar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2020.

  Bilag

 • 8
  Decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR)
  Sagsid.: 19/5168

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om decisionsskrivelse for regnskab 2018, som er modtaget fra Udlændinge og Integrationsministeriet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at decisionsskrivelsen for regnskab 2018 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-01-2020

  Anbefales over for KB.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har den 27. november 2019 modtaget decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vedr. revisionsberetning om ydelser og tilskud på Udlændinge og Integrationsministeriets område for regnskabsåret 2018.

  Udlændinge og Integrationsministeriet finder det tilfredsstillende, at revisor ikke har forbehold eller revisionsbemærkninger på Udlændinge- og Integrationsministeriets område og at Dragør Kommune generelt administrerer personsagerne i overensstemmelse med gældende regler.

  Decisionsskrivelse fra STAR vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. januar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2020.

  Bilag

 • 9
  Fastholdelse af specialtandplejen i Dragør Kommune
  Sagsid.: 19/3452

  RESUMÉ:

  I forbindelse med genbesættelse af stillingen som specialtandlæge, er det blevet muligt at hjemtage de mere komplekse dele af specialtandplejen fra Hvidovre Kommune. Udgift hertil indstilles omplaceret til løn til specialtandlæge i Dragør Kommune

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  specialtandplejen hjemtages

  2.

  at

  driftsmidler til betaling af ekstern leverandør overføres til løn i Tandplejen

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-01-2020

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Specialtandplejen forestår bøjlebehandling m.m. for børn og unge, der har en tandstatus, der fordrer dette.

  I forbindelse med at såvel tandlægen som specialtandlægen, der har varetaget specialtandplejen gennem de sidste mange år, begge er gået på pension, har stillingen som specialtandlæge været annonceret og der har fra september 2019 til februar 2020 været indgået en aftale med privatpraktiserende specialtandlæge i København. Det er efter annonceringen blevet muligt at tilbyde bøjlebehandling samt at hjemtage de dele af specialtandplejen, der indtil videre er blevet varetaget i Hvidovre Kommune.

  Ved fortsat at varetage den mindre komplekse tandretning, såvel som de mere komplekse opgaver, vil det blive muligt at tilbyde børn, unge og familier et tilbud i nærmiljøet, som til fulde opfylder de faglige krav til tandretning.

  Børn, unge og familier får således mindre transport og Tandplejen får et mere samlet tilbud.

  Da dele af økonomien hidtil har været bevilget til betaling i anden kommune, skal der foretages en omlægning fra driftsmidler til lønmidler. Da der er tale om flytning af midler, er der ingen indvirkning på det samlede budget - hverken positivt eller negativt. Begge områder er omfattet af serviceloftet. Der kommer derfor ikke indvirkning på dette.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om tandpleje, BEK nr. 1658 af 22/12/2017.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der foretages en permanent overførsel på 200.000,- kr. Midlerne flyttes fra driftsbudgettet under sektor 6, Social og Omsorg til sektor 9, løn i Tandplejen pr. 1. januar 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. januar 2020.

  Økonomiudvalget den 23. januar 2020.

  Kommunalbestyrelsen 29. januar 2020.

 • 10
  Forslag fra A - Reglerne om boliganvisning
  Sagsid.: 19/5356

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-01-2020

  Godkendt.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Nicolaj Bertel Riber (A) har i mail den 25. november 2019 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”A forslår at udvalget på sit næste møde drøfter reglerne om boliganvisning, med henblik på at få reglerne til revision igen.

  Motivation:

  Der er set eksempler på borgere, i triste situationer, som vi ikke har kunne hjælpe inden for det nuværende regelsæt”.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. januar 2020.

 • 11
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klager - december
  Sagsid.: 19/85

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-01-2020

  Til efterretning.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgående klager og borgerhenvendelser.

  Borgerhenvendelser og klager til Sundhed og Omsorg modtaget i perioden 15. november til 17. december 2019 fremgår af bilag 1 (lukket). Sundhed og Omsorg har modtaget fire klager i perioden.

  Siden sidste politiske behandling er der tilføjet to klager i Borger og Social. Se vedlagte bilag 2 (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. januar 2020.

  Bilag

  • Lukket bilag
  • Lukket bilag

 • 12
  Meddelelse - Enggården - brandforhold, LED-belysning og renovering af tag og vinduer
  Sagsid.: 19/3756

  RESUMÉ:

  På møde i By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. januar 2020 er der en sag på dagsordenen vedrørende tiltag på Omsorgscentret Enggården til forbedring af brandsikkerhed, LED belysning og renovering af tag og vinduer.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-01-2020

  Til efterretning.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges denne sag som meddelelsessag. Selve sagen kan læses på dagsorden til By-, Erhvervs- og Planudvalget den 14. januar 2020. Sagen vedrører som nævnt renoveringstiltag på Enggården. Sager inden for Bygningsreglementet og Byggeloven behandles af By-, Erhvervs- og Planudvalget (og Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen) og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges derfor alene meddelelsessagen til orientering.

  Social- og Sundhedsudvalget har tidligere været orienteret om (på mødet den 11. marts 2019) at der har været gennemført en landsdækkende undersøgelse af brandforholdene på landets plejecentre.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. januar 2020.

 • 13
  Meddelelse - Ansøgning til pulje til bedre indsats for borgere i ressourceforløb
  Sagsid.: 19/5188

  RESUMÉ:

  Tårnby Kommune har på vegne af begge kommuner ansøgt om midler til bedre indsats til borgere på ressourceforløb.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-01-2020

  Til efterretning.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Tårnby Kommune har ansøgt om 2.270.000,- kr. til en bedre indsats til borgere i ressourceforløb.

  Initiativet skal øge kvaliteten i ressourceforløb, så flere borgere i ressourceforløb modtager en virksomhedsrettet indsats og/eller lønnede timer.

  LOVE/REGLER:

  Finansloven for 2019.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget 13. januar 2020.

  Bilag

 • 14
  Meddelelse - Årshjul: Sager til Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
  Sagsid.: 19/5362

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for et årshjul med kendte sager til politisk behandling i 2020.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13-01-2020

  Til efterretning.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har udarbejdet et årshjul med kendte sager som skal forelægges udvalget i 2020. Herudover vil der løbende komme sager ind, som er foranlediget af politisk fokus, lovgivning eller andre aktuelle temaer inden for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet.

  Årshjulet er vedhæftet som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 13. januar 2020.

  Bilag

 • 15
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSAU den 13. januar 2020

  Peter Læssøe (T) spurgte til psykologordningen.

  Kathrine Tholstrup (C) spurgte til flygtningepavillonerne.

  Anne Funk (O) spurgte til præsentation af CURA.

  Administrationen orienterede og uddelte folder om tilbud til pårørende.

  Eik Dahl Bidstrup (V) var indkaldt som stedfortræder for Morten Dreyer (O).