Skip navigationen

Referat

Mandag den 3. februar 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Ebbe Kyrø (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Temadrøftelse: Tilsyn på social og sundhedsområdet
  Sagsid.: 19/4508

  RESUMÉ:

  Inden for social og sundhedsområdet er der årligt forskelligt typer af tilsyn med hver deres fokus. Sagen indeholder en orientering om de forskellige typer inden for områderne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-02-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Afdelingschef Flemming Bøchmann Andersen fremlægger tilsyn inden for socialområdet.

  Afdelingschef Tina Roikjer Køtter orienterer om tilsyn inden for sundheds- og omsorgsområdet.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  Sundhedsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. februar 2020.

 • 2
  Kommunalt tilsyn med de midlertidige pladser, MTO
  Sagsid.: 19/4160

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 2. december 2019 gennemført et uanmeldt kommunalt tilsyn af de midlertidige pladser på Omsorgscentret Enggården (MTO). Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Omsorgscentret Enggårdens (MTO) handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager tilsynsrapporten for de midlertidige pladser på Omsorgscentret Enggården til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender handleplanen for de midlertidige pladser på Omsorgscentret Enggården som opfølgning på tilsynet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-02-2020

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 2. december 2020 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO et uanmeldt helhedstilsyn af de midlertidige pladser på Omsorgscentret Enggården, MTO.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem. I forbindelse med at BDO gennemførte det lovpligtige tilsyn af hjemmeplejen og Enggården gennemførtes ligeledes et helhedstilsyn af de midlertidige pladser.

  BDO har i forbindelse med tilsynet foretaget en gennemgang af faglig dokumentation og foretaget observationer og tilsynsbesøg hos 4 borgere. Tilsynet omfatter interview med de midlertidige pladsers ledelse og gruppeinterview af to medarbejdere (en social- og sundhedsassistent og en sygeplejerske).

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

  Sammendrag af tilsyn med de midlertidige pladser - 2019

  BDO vurderer, at det overordnede indtryk af de midlertidige pladser på Omsorgscentret Enggården (MTO) er, at der er tale om et tilbud med tilfredsstillende forhold.

  BDO giver denne vurdering på baggrund af, at tilsynet finder, at forholdene generelt er tilstrækkelige, men konstaterer flere mangler, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats (se evt. afsnit 1.1. og 4.3 i BDOs tilsynsrapport, hvor vurderingsskalaen er beskrevet).

  Tilsynet vurderer, at den personlige pleje inklusiv hverdagsrehabilitering leveres efter en god faglig standard og at borgerne er tilfredse med indsatsen, om end borgerne kunne medinddrages på bedre vis med henblik på øget synliggørelse af mål og plan for opholdet.

  Derudover er det vurderingen, at der er fokus på det sundhedsfremmende og forebyggende arbejde, hvor medarbejderne har stor faglig opmærksomhed og viden. Derudover peges der på en imødekommende og venlig omgangsform.

  Det er tilsynets vurdering, at den sundhedsfaglige dokumentation er af varieret kvalitet, og at det ikke er muligt på en overskuelig og systematisk måde at se formål, mål, plan og træningsindsatser som er iværksat under opholdet, hvor træningsdokumentationen mangler i borgernes journal. Der mangler ligeledes oprettelse af relevante helbredstilstande, så der gives et tydeligt billede af borgers sundhedsmæssige tilstand. I alle tilfælde er der ikke angivet aftaler med behandlingsansvarlig læge/hospital. Der er imidlertid oprettet handlingsanvisninger på alle de visiterede sundhedslovsydelser, hvor disse generelt er af høj faglig kvalitet. 

  Besøgsplanerne fremstår veldokumenterede og overskueligt opbyggede med detaljerede og handlevejledende beskrivelser af den indsats som leveres. 

  Endelig er det tilsynets vurdering, at der er behov for bedre koordinering af den samlede tværfaglige indsats.

  Tilsynets anbefalinger og MTOs handleplan

  Tilsynet giver anledning til tre anbefalinger fra BDO i forhold til den fremadrettede udvikling:

  1. Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med den sundhedsfaglige dokumentation, herunder at få skabt systematik og overskuelighed over borgers MTO forløb. Hertil anbefaler tilsynet, at der arbejdes med at få tydeliggjort formål, mål og plan for opholdet.
  1. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne trænes i at få udarbejdet helbredstilstande på alle aktuelle behandlingsforløb, samt at de er opmærksomme på at få dokumenteret aftaler i forhold til den behandlingsansvarlige læge.
  1. Tilsynet anbefaler, at der skabes mulighed for bedre koordinering af den samlede tværfaglige indsats, herunder at der etableres faste møde med de trænede terapeuter. Hertil anbefaler tilsynet, at de trænede terapeuter gives mulighed for at dokumentere i borgers journal.

  MTO har på baggrund af tilsynsrapportens anbefalinger udarbejdet en handleplan. Handleplanen er vedlagt som bilag

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  BOP får rapporten til drøftelse og evt. opfølgning.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. februar 2020.

  Økonomiudvalget den 20. februar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2020.

  Bilag

 • 3
  Kommunalt tilsyn med Omsorgscentret Enggården
  Sagsid.: 19/4160

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 30. oktober 2019 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Omsorgscentret Enggården - gældende for 2019. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Enggårdens handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager tilsynsrapporten for Omsorgscentret Enggården til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender handleplanen for Omsorgscentret Enggården som opfølgning på tilsynet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-02-2020

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 30. oktober 2019 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte kommunale tilsyn – gældende for 2019 - hos Omsorgscentret Enggården, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  BDO har i forbindelse med tilsynet foretaget en gennemgang af faglig dokumentation og foretaget observationer hos beboerne. Tilsynet omfatter interview med Enggårdens ledelse, tilsynsbesøg hos ti beboere og gruppeinterview med fire medarbejdere (social- og sundhedsassistenter).

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

  Sammendrag af tilsyn med Omsorgscentret Enggården - 2019

  BDO vurderer, at det overordnede indtryk af Omsorgscentret Enggården er, at der er tale om en leverandør med tilfredsstillende forhold.

  BDO giver denne vurdering på baggrund af, at tilsynet finder, at forholdene på Enggården generelt er tilstrækkelige, men konstaterer flere mangler, som vil kunne afhjælpes ved en målrettet indsats (se evt. afsnit 1.1. og 4.3 i BDOs tilsynsrapport, hvor vurderingsskalaen er beskrevet).

  Det er tilsynets vurdering, at der er mangler i den sundhedsfaglige dokumentation. Der mangler generelt visitation af plejehjemspakker, udfyldte funktionsevnetilstande og livshistorier. Der er generelt oprettet besøgsplaner og disse fremstår med fagligt fokus på blandt andet mad og ernæring.

  Der er ligeledes handlingsanvisninger i alle journaler. Dog mangler der henvisninger i besøgsplanerne til disse og der mangler opfølgning på konkrete handleanvisninger om beboernes vægt og det er generelt utydeligt, om der er fulgt op på handleanvisningerne.

  I forhold til hjælp til personlig pleje er vurderingen, at beboerne modtager den hjælp som de har behov for ligesom beboerne fremstår velsoignerede. Derudover er vurderingen, at der er rent i boligerne ved tilsynets besøg og beboerne er tilfredse med den praktiske hjælp.

  Tilsynet vurderer, at der er fokus på måltiderne på omsorgscentret, der er dog enkelte beboere, der finder at måltiderne er stille og at medarbejderne ikke har tid til at sidde med.

  Der er fortsat udviklingsmuligheder i forhold til medarbejdernes roller,

  kommunikation og handskebrug.

  Beboerne er tilfredse med omgangsformen og medarbejdernes adfærd ligesom der er tilfredshed med tilbud om aktiviteter.

  I forhold til de fysiske rammer og omsorgscentrets indretning peger tilsynet på, at det fortsat er vanskeligt at finde rundt på omsorgscentret.

  Tilsynets anbefalinger og Enggårdens handleplan

  1. Tilsynet anbefaler, at omsorgscentret sikrer en ensartet faglig kvalitet i dokumentationen. Herunder, at der sættes et særligt fagligt fokus på, at der udfyldes funktionsevnetilstande og livshistorier, samt at besøgsplanerne opnår en ensartet faglig kvalitet.

  2. Tilsynet anbefaler, at der sikres henvisning til handlingsanvisningerne i besøgsplanerne, samt at der systematisk følges op på disse.

  3. Tilsynet anbefaler, at der sættes fagligt fokus på beboernes selvbestemmelsesret både i forhold til måltider, medicin og daglige opgaver.

  4. Tilsynet anbefaler, at der implementeres arbejdsgange, så beboernes hjælpemidler rengøres ved behov.

  Enggården har på baggrund af tilsynsrapportens anbefalinger udarbejdet en handleplan. Handleplanen er vedlagt som bilag.

  Enggården har fortsat fokus på indretning og skiltning og arbejder i forhold til modeller for at gøre det lettere at orientere sig på Omsorgscentret.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  BOP får rapporten til drøftelse og evt. opfølgning.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. februar 2020.

  Økonomiudvalget den 20. februar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2020.

  Bilag

 • 4
  Drøftelse af strategi og handlemuligheder i forhold til servicerammen på sundhed og omsorg, sektor 7
  Sagsid.: 20/125

  RESUMÉ:

  Dragør kommune har gennem de senere år oplevet stigende udfordringer med overholdelse af den afsatte økonomiske ramme til Sundheds- og Omsorgsområdet, sektor 7. På Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalgets møde den 3. juni 2019 forelagde administrationen et oplæg til en række udgiftsdæmpende initiativer.

  Administrationen har i forbindelse med 1., 2. og 3. budgetopfølgning redegjort særskilt for de udfordringer området stod med, og området blev tilført en tillægsbevilling på 3 mio. kr. i juni 2019. Trods de igangsatte initiativer målrettet nedbringelse af sygefravær, samt at fastholde og rekruttere medarbejdere til stillingerne må det forventes, at der fortsat vil være et merforbrug på området.

  Denne sag indeholder gennemgang af de strukturelle forhold, samt oplæg til initiativer inden for rammen af de kommunale handlemuligheder i forhold til at kunne skabe bedre balance inden for området, som blev varslet i forbindelse med 3. Budgetopfølgning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget drøfter administrationens forslag til strategi i forhold til at arbejde i retning af en bedre balance på servicerammen på sundhed og omsorg
  1. at udvalget godkender, at administrationen indarbejder forslag til ændringer i nye kvalitetsstandarder som forelægges udvalget marts 2020.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-02-2020

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Godkendt.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør kommune har gennem de senere år oplevet stigende udfordringer med overholdelse af den afsatte økonomiske ramme til Sundheds- og Omsorgsområdet.

  Det er en generel national tendens blandt kommunerne, at budgetterne til området er udfordret, hvoraf nogle af forholdene er strukturelt betingede og andre er betinget af lokale forhold og prioriteringer.

  Ved 3. budgetopfølgning var det forventede merforbrug på 8,4 mio. kr. ved udgangen af 2019, hvilket var en stigning i forhold til det forventede merforbrug ved 2. budgetopfølgning på 5 mio. kr., og den stigende tendens er fortsat mod slutningen af året.

  Årsagerne er en manglende balance mellem den demografiske udvikling for 80+ årige, stigning i komplekse opgaver og opgaveoverdragelse, udfordringer med rekruttering af stabilt og kompetent personale, det nuværende høje serviceniveau, jf. Jakob Kjellberg´s oplæg på Kommunalbestyrelsens budgetseminar den 2. september 2019, samt vanskeligheder med at imødekomme forventede besparelser grundet den generelle opgaveudvikling inden for området.

  Den demografiske udvikling, vanskeligheder med rekruttering og fastholdelse af stabilt og kompetent personale, opgaveglidning fra det specialiserede sygehusvæsen til det Nære Sundhedsvæsen i kommunerne, er strukturelt betingede faktorer, der ikke umiddelbart kan påvirkes af lokalpolitisk.

  Professor Jacob Kjellberg havde til Kommunalbestyrelsens budgetseminar analyseret på Dragør Kommunes serviceniveau, som kan påvirkes lokalepolitisk, og konklusionen var, at Dragør Kommune har et højere niveau for de 80+ årige end vores sammenligningskommuner. Derudover blev der peget på nødvendigheden af omstillinger indenfor området i forhold til udviklingen af det Nære Sundhedsvæsen.

  Administrationen har på baggrund af sammenligninger med andre kommuner, samt en generel faglig vurdering af områdets robusthed overfor opgaveudviklingen, udpeget områder, hvor der lokalpolitisk er er handlemuligheder for at arbejde i retning af bedre balance på området.

  Nogle af områderne er gengangere fra tidligere budgetforslag, og nogle områder kan indgå i den igangværende strukturprojektproces og atter andre kan indgå i revisionen af kvalitetsstandarderne, der skal godkendes for 2020.

  Det har ikke været muligt at udarbejde detaljerede gevinstberegninger for de enkelte områder. I den forbindelse henvises til sag vedrørende omlægning af ydelsen tøjvask, hvor gevinstberegningen har været mulig.

  Nedenstående er en oversigt over administrationens forslag til lokalpolitiske handlemuligheder (der henvises til bilag for nærmere beskrivelse af de konkrete tiltag):

  1. Prioritering af tilstrækkeligt med hænder til borgeropgaven

  Tilpasning af serviceniveauet har i første omgang primært fokus på at mindske behovet for vikarer, hvilket er et af målene i Ældrepolitikken, samt have fokus på de borgernære opgaver.

  2. Visitation som gatekeeper og inddragelse af borgernes ressourcer og netværk

  Visitationen er borgernes første møde med kommunen og har en meget væsentlig funktion med at sikre, at det er de rette borgere, der modtager kommunale ydelser. Mødet skal tage tydeligt afsæt i den rehabiliterende tilgang, således at Servicelovsydelserne skal tage udgangspunkt i borgernes ressourcer.

  3.  Indgå strategiske tværkommunale samarbejder

  Formål at robustgøre opgaveløsning i et større netværk. Dragør indgår således i det fælles kommunale projekt ”Bliv en vinder uden tobak”. Erfaringerne er gode og kan således virke som referencepunkt i forhold til nye frivillige strategiske samarbejder.

  • Fx undersøge mulighed for fælles hjælpemiddeldepot med
  • Indsats borgere med kronisk sygdom indenfor kræftområdet
  • Fælleskommunal akutfunktion

  Ud over ovenstående nye initiativer er det væsentligt også at arbejde med allerede igangsatte initiativer og beslutninger:

  4. Revisitation af borgere

  Kommunalbestyrelsen vedtog i budgetaftalen for 2019, at iværksætte revisitation for borgere 80+ årige. Indsatsen har været forsinket i 2019, men erfaringerne fra de 20 dyreste borgere har vist, at der er et økonomisk potentiale i denne indsats

  5. Rekrutterings- og fastholdelsesindsats, arbejde med at være en tiltrækkende arbejdsplads og uddannelsesorganisation

  Iværksættelse af elementer fra rekrutteringsstrategien, herunder udmøntning af midler fra fastholdelsespuljen, der er afsat i budget 2020.

  6. Ny økonomimodel

  Kommunalbestyrelsen har vedtaget, at der skal udarbejdes nye og mere robuste økonomimodeller på velfærdsområderne. Arbejdet er i gang og det forventes, at den nye økonomimodel vil have virkning til budget 2021, hvor forhold som demografi og aktivitetsniveau vil være centrale byggesten. Administrationen har indgået aftale med KLK om udarbejdelse af modellen.

  7. Øget anvendelse af velfærdsteknologi og sygeplejeklinik

  Kommunalbestyrelsen har strategi for implementering af velfærdsteknolog. Efterhånden som de nye teknologier bliver bedre vil der også være muligheder for afløse besøg i hjemmet. Fx via:

  • Indførsel af skærmbesøg i øget omfang
  • Indførsel af digital understøttelse af rehabilitering i hjemmet
  • Borgerne behandles i sygeplejeklinik fremfor i hjemmet

  8. Forebyggelse og frivillighed

  Ideelt set kan en forebyggelse dæmme op for behov for sundhedsfaglige indsatser, ligesom frivillighedssektoren rummer store potentialer. Målet er, at forebyggelsesmiljøet bliver en større integreret del af Aktivitetshusets opgaveløsning og dermed kobles tæt ind til det store frivillighedsmiljø.

  • Fx tryghedsskabende telefonkæder
  • Understøttelse af netværk i bolig – og villaområder
  • Større vægt på integration på tværs af generationer

  LOVE/REGLER:

  Servicelovens §§ vedr. levering af hjemmepleje, hjælpemidler og genoptræning.

  Sundhedslovens §§ vedr. levering af sygepleje og genoptræning.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Det er på nuværende tidspunkt ikke muligt at beregne det fulde økonomiske potentiale grundet de enkelte elementers interne afhængigheder men også påvirkning af de eksterne strukturer.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken.

  Dragør Kommunes økonomiske strategi.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. februar 2020.

  Bilag

 • 5
  Tøjvask til hjemmeboende borgere
  Sagsid.: 19/4520

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget skal træffe beslutning om, hvorvidt Dragør Kommunes vaskeordning for hjemmeboende borgere skal ændres fra vask i eget hjem/på ejendomsvaskeri til vask hos eksterne leverandører.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, at der sker en omlægning af tøjvaskeordningen, så alle borgere der af hjemmeplejen får vasket tøj hjemme eller på ejendomsvaskeri visiteres til en tøjvaskeordning hos eksterne leverandører.

  Såfremt udvalget beslutter at omlægge vasketøjsordningen, skal udvalget endvidere tage stilling til niveauet for egenbetaling: 

  a) En egenbetaling på 125 kr. måned for vask af 8 kg tøj hver 14. dag. (For par er der mulighed for vask hver 14. dag af 12 kg. Hertil foreslås en egenbetaling på 188 kr./måned). 

  eller

  b) En egenbetaling på 175 kr. måned for vask af 8 kg. tøj hver 14. dag.

  (For par er der mulighed for vask hver 14. dag af 12 kg. (hertil foreslås en egenbetaling på 263 kr./måned). 

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-02-2020

  Ad b

  For stemte:

  2 (C+V)

  Imod stemte:

  3 (A+T)

  Undlod at stemme:

  2 (O)

  Faldet.

  Ad a

  For stemte:

  5 (A+O+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (C+V)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Udvalget ønsker, at det undersøges, om der er mulighed for at fritage borgere, der kun har pension og ATP.   

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019, punkt 8, drøftede udvalget forslag til udgiftsreducerende initiativer i hjemmeplejen. Det blev bl.a. besluttet, at der skal udarbejdes forslag til ændringer i kvalitetsstandard for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice, jf. Servicelovens § 83.

  Denne sag er en del af dette arbejde med fokus på udgiftsreducerende initiativer til at imødegå udfordringerne i forbindelse med den demografiske udvikling, kombineret med rekrutteringsudfordringer og nye komplekse opgaver.

  I henhold til Servicelovens § 83 skal kommunalbestyrelsen tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Tilbuddene gives til personer, der på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Området er omfattet af fritvalgsordningen, jævnfør Servicelovens § 91. Det frie valg kan bl.a. etableres via godkendelsesmodellen.

  Tøjvask er omfattet af Dragør Kommunes kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice efter Servicelovens § 83. Hjælpen og støtten gives til tøjvask i hjemmet (maskinvask), til tøjvask på vaskeri i ejendommen eller ved deltagelse i en vaskeordning, hvor en ekstern leverandør afhenter, vasker og leverer tøjet. Nogle gange løses der også andre praktiske opgaver i hjemmet i forbindelse med tøjvask. Derudover vil det være muligt at få hjælp til at hænge tøj til tørre, sammenlægning af tøj og lægge på plads. Og endelig håndvask af specielle ting som f.eks. kompressionsstrømpe.

  I Dragør Kommune er der for nuværende 147 borgere, der får deres tøj vasket af den kommunale eller private hjemmepleje. Enten i hjemmet i egen vaskemaskine eller på ejendomsvaskeri. Derudover er der 5 borgere, der får vasket deres tøj af en ekstern leverandør.

  Hjælpen tildeles som udgangspunkt hver anden uge i dagtimerne på hverdage. Hjemmeplejen i Dragør peger på, at det særligt i forbindelse med vask i ejendomsvaskerier er vanskeligt at planlægge tøjvask, når vasketiden skal koordineres med rengøringen. I forhold til vasketid er det muligt at booke tider fra kl. 8 på ejendomsvaskerier. Dette tidspunkt er en del af spidsbelastningstiden i hjemmeplejen. Derudover skal der anvendes uhensigtsmæssigt meget tid til at gå frem og tilbage mellem lejlighed og vaskeri, ligesom der kan være tøj, som ikke kan tørres i tørretumbler og derfor senere skal hænges op/tages ned og lægges på plads. Sidstnævnte vil også være en udfordring for vask i hjemmet. Der peges på, at tøjvask tager tid fra kerneopgaven i hjemmeplejen. 

  Af de borgere, der får vasket hjemme, er det ca. halvdelen af borgerne, der får vasket tøj på ejendomsvaskeri. Den anden halvdel får vasket tøj i egne maskiner. Der er derudover 5 personer, der får vasket tøj hos ekstern leverandør.

  I fald udvalget beslutter, at hjemmeboende borgere skal have vasket tøj af eksterne leverandører, og ikke længere i borgernes eget hjem eller på ejendomsvaskeri, skal der ændres i kvalitetsstandarderne for praktisk hjælp, personlig pleje og madservice, Servicelovens § 83.

  Nedenstående oversigt viser, hvordan vaskeordningen ser ud i udvalgte andre kommuner, som Dragør Kommune normalt sammenligner sig med (2019):

  Kommune

  Kvalitetsstandard for tøjvask

  Egenbetaling

  København

  Der vaskes tøj af eksterne leverandører (tøjvaskeordning).

  145 kr./måned for vask hver anden uge -  8 kg. (også mulighed for 12 kg. for par, 235 kr./måned)

  Tårnby

  Der vaskes tøj af eksterne leverandører (tøjvaskeordning).

  102 kr./måned for vask hver anden uge 8 kg. (også mulighed for vask op til 12 kg 153 kr./måned for par)

  Vallensbæk

  Tøjvask foregår i hjemmet eller på fællesvaskeri i Vallensbæk

  Borgers eget vaskekort anvendes på fællesvaskeri

  Allerød

  Tøjvask udføres i hjemmet. Hvis der ikke er vaske- og tørremulighed i borgerens egen bolig, er der mulighed for  tøjvaskeordning af eksterne leverandører.

  Enlige 184 kr./måned vask 8 kg. hver 14. dag

  Enlige 207 kr./måned vask 8 kg. hver uge

  Par 188 kr./måned, vask 12 kg. hver 14. dag.

  Par 311 kr./måned vask 12 kg. hver uge. 

  Furesø

  Tøjvask foretages i hjemmet og af eksterne leverandører

  163 kr/måned hver anden uge – 8 kg.

  Lyngby-Taarbæk

  Der vaskes tøj i hjemmet af hjemmeplejen. Der er en omlægning af ordning undervejs, således at tøjvask skal foretages af eksterne leverandører.

  Administrationen har foretaget et foreløbigt skøn af økonomi ved forskellige scenarier i fald der sker ændringer i vask af tøj. Skønnet er foretaget ved skift fra vask i eget hjem/på ejendomsvaskeri til at alle borgere får vasketøjet vasket af ekstern leverandør.

  Der er indregnet en række forudsætninger. En af disse er, at der vil være et frafald af halvdelen af borgere tilknyttet tøjvaskeordningen, når denne ændres fra vask i eget hjem/på ejendomsvaskeri til vask hos ekstern leverandør. Skønnet er foretaget på baggrund af to uforpligtende tilbud fra eksterne leverandører.

  Udgangspunktet er, at der vaskes tøj hver 14. dag og at dette tilbageleveres efter en uge. Det tøj der vaskes skal kunne tåle at blive vasket og tumblet. Der vaskes 8 kg. tøj. (I fald der vaskes tøj for par vil der være mulighed for større vaskeposer)

  Der er udarbejdet to scenarier med egenbetaling. Egenbetalingen dækker ikke hele udgiften til tøjvaskeordningen, og Dragør Kommune vil fortsat have en udgift til tøjvask hos hjemmeboende borgere.

  En omlægning af vaskeordning vil betyde en mindreudgift til tøjvaskeordning for Dragør Kommune og en merudgift for den enkelte Dragør borger, der i dag får vasket tøj i eget hjem eller på ejendomsvaskeri. Der er i dag ligeledes egenbetaling for de 5 borgere, der får vasket tøj af ekstern leverandør. 

  2 scenarier med to forskellige niveauer for egenbetaling

  Dragør Borgere, der er visiteret til vasketøjsordning overgår til ekstern leverandør:

  Scenarie 1

  Scenarie 2

  Egenbetaling - kr./måned

                          125

                          175

  Besparelse Dragør Kommune (anslået)  - kr./år

                 555.000

                 600.000

  Merudgift for borgere der anvender vasker - (anslået) - kr./år

                          500

                      1.100

  Merudgift for borgere der har en vaskemaskine (anslået) - kr./år

                      1.100

                      1.700

  Forudsætninger:

  • Der er indregnet et frafald på 50% af borgerne i overgangen fra vask i hjem eller på ejendomsvaskeri.
  • Vask hver 14. dag / 8 kg
  • At borgerne, der får vasket af hjemmeplejen får vasket to maskiner pr gang hver 14. dag.
  • I fald borgeren kun får vasket én maskine hver 14. dag er egenbetalingen højere
  • Pris fra Engparkens vaskeri og Bolius er anvendt ved beregning af omkostninger ved vask i eget hjem.
  • Der er ikke indregnet eventuelle omkostninger for hjemmeplejen i fald borgeren skal have hjælp til at lægge tøj på plads. Ej heller de indirekte omkostninger der måtte være i forbindelse med eventuel omlægning (indgåelse af kontrakt med mere).

  I fald en omlægning af tøjvaskeordningen besluttes vil det bl.a. betyde at hjemmeplejen aflastes arbejdsmiljømæssigt og der i højere grad kan prioriteres borgernære opgaver. For borgeren vil det betyde en ensartet standard for tøjvask. 

  LOVE/REGLER:

  Servicelovens §83, §91 og §161.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der forventes en mindreudgift for Dragør Kommune i fald udvalget beslutter, at omlægge vasketøjsordningen, jævnfør sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. februar 2020.

  Økonomiudvalget den 20. februar 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. februar 2020.

 • 6
  Handicappolitik 2020 - 2023
  Sagsid.: 18/5377

  RESUMÉ:

  Social, Sundheds, og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges andet udkast til Handicappolitik 2020 – 2023 med henblik på, at dette udkast sendes i offentlig hørring.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget sender andet udkast til Handicappolitik i offentlig hørring i perioden 4. februar 2020 til 22. marts 2020.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-02-2020

  Godkendt.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  6. maj 2019 vedtog Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget procesplan for udarbejdelse af ny Handicappolitik.

  Udvalget besluttede, at der udarbejdes en målrettet politik, og at politik for psykiatri indarbejdes i sundhedspolitikken.

  Derudover besluttede udvalget, at den nye politik omfatter børn og unge med handicap samt borger over 18 år med handicap.

  Handicaprådet har deltaget aktivt i processen omkring revidering af politikken, og valgte på møde 21. august, at den nye politik indeholder fire temaer, der lægger sig tæt op af temaerne i Ældrepolitikken.

  De fire temaer er:

   • Mennesket først – tryghed for den enkelte
   • Et aktivt handicapliv
   • Rammer for et godt og værdigt handicapliv
   • Et sundt liv som handicappet

  Strukturen i politikken

   • Forord
   • Indledning
   • De fire temaer
   • Opfølgning

  Borgerinddragelse

  Som del af Demokratiudvalgets anbefalinger til lokaldemokrati og borgerinddragelse har Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttet, at processen hen mod at vedtage ny handicappolitik udvælges som projekt til afprøvning og udvikling af metoder til borgerinddragelse. For at sikre en bred inkluderende proces i forhold til borgerinddragelse og lokaldemokrati, er der afholdt to dialogmøder, så berørte borgere i dialog med valgte politikere kunne deltage med henblik på at bidrage til politikken.

  Der blev i september afholdt to dialogmøder. Borgernes input fra dialogmøderne var indarbejdet i første udkast til Handicappolitik 2020 – 2023.

  Der blev afholdt Handicaptopmøde 3. december 2019, hvor første udkast blev fremlagt og drøftet. Input fra Handicaptopmødet er indarbejdet i andet udkast til Handicappolitik 2020 - 2023.

  Første og andet udkast til handicappolitik samt oversigt over ændringer vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Andet udkast til Handicappolitik 2020 – 2023 sendes i offentlig høring i perioden 4. februar 2020 til 22. marts 2020.

  Andet udkast til Handicappolitik 2020 – 2023 sendes direkte til Handicaprådet og Ældrerådet med følgebrev og opfordring til at afgive høringssvar.

  Der orienteres om høringen i Dragør Nyt og på kommunens hjemmeside.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Politikken er tværgående og har sammenhæng med kommunens øvrige politikker. Dele af indsatsen skal ses i sammenhæng med de indsatser, der er beskrevet i kommunens Børne- og Ungepolitik, Standarder for sagsbehandling i arbejdet med børn og unge med særlige behov, Ældrepolitikken, Værdighedspolitikken og Sundhedspolitikken samt aftalerne for det forpligtende samarbejde på de berørte områder.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. februar 2020.

  Bilag

 • 7
  Revurdering af kriterier for opskrivning på husvildeliste
  Sagsid.: 18/620

  RESUMÉ:

  På anledning af anmodning fra Socialdemokratiet og på baggrund af drøftelser på møde i Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedet den 2. december 2019 samt 13. januar 2020 lægges der op til politisk drøftelse af, hvilke kriterier der ønskes for tildeling af ledige almene boliger efter almenboliglovgivningens regler om kommunalbestyrelsens mulighed for at tildele indtil hver fjerde ledige almene familiebolig til løsning af påtrængende boligsociale opgaver i kommunen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at nuværende kriterier for opskrivning på husvildelisten fastholdes, men tilføjes et yderligere punkt:

  Familier der indgår i Familieretshusets sagsbehandling om komplekse sager med et højt konfliktniveau eller vold i familien, familier der indgår i politimæssig efterforskning af fysisk eller psykisk vold i familien samt familier hvor én part er dømt for vold mod anden part i familien.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-02-2020

  Sagen udsættes til næste SSAU møde.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget har 7. maj 2018 vedtaget nye kriterier for tildeling af bolig i almene boliger efter fjerdedelsreglen. Kriterierne blev justeret 5. november 2018. De gældende regler er blevet fulgt i visitation til husvildelisten og til de boliger i almene boligselskaber, der er blevet stillet til rådighed for kommunal tildeling. 

  Det blev besluttet at skærpe reglerne, da der tidligere har været oparbejdet en venteliste, hvor borgere stod i årevis, uden at blive tildelt en bolig.

  Der er i 2020 tildelt 11 boliger efter fjerdedelsreglen. Seks boliger er blevet tildelt i henhold til servicelovens § 80. Fem boliger er blevet tildelt efter integrationslovens § 12.

  Der står aktuelt ingen borgere på husvildelisten. Ud over borgere på husvildelisten tildeles der boliger til flygtninge, der er i integrationsforløb, som har økonomisk formåen til at bo i permanent bolig.

  Ved hver ledig bolig, der bliver stillet til rådighed for kommunal tildeling, foretages en afvejning af borgere på husvildelistens og flygtninge i midlertidig boligplacerings behov. Den borger der har det største behov på det givne tidspunkt tilbydes boligen, hvis borgeren har den økonomiske formåen til over tid at betale den specifikke bolig ud fra individuel og konkret vurdering i forhold til det politisk vedtagne vejledende rådighedsbeløb. En bolig til anvisning kan således blive anvist til en borger, der blot har stået en enkelt dag på husvildelisten, hvorimod den borger der har stået i længere tid så må vente yderligere. 

  Ved tilpasning af kriterier, så kriterierne rummer flere borgeres behov for bolig, kan der oparbejdes en venteliste, hvor borgere kan vente. Der var frem til seneste justering af kriterierne borgere, som havde stået på listen i flere år, som det gør sig gældende ved opskrivning på boligselskabets almene venteliste.

  LOVE/REGLER:

  Lov om social service § 80.

  Lov om almene boliger m.v. § 59.

  Lov om integration af udlændinge i Danmark § 12.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Fjernelse af kriterier iht. Servicelovens §§ 76, 85, 107, 108, 109, 110 vil medføre risiko for væsentligt øgede udgifter samlet set.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. februar 2020.

  Bilag

 • 8
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klagesager - januar 2020
  Sagsid.: 19/4912

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-02-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgående klager og borgerhenvendelser.

  Borgerhenvendelser og klager til Sundhed og Omsorg modtaget i perioden 18. december 2019 til 16. januar 2020 fremgår af bilag 1 (lukket). Sundhed og Omsorg har modtaget to klager i perioden.

  Siden sidste politiske behandling er der tilføjet én klage i Borger og Social. Se vedlagte bilag 2 (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. februar 2020.

  Bilag

  • Lukket bilag
  • Lukket bilag

 • 9
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSAU den 3. februar 2020.

  Administrationen oplyste, at der har været dialog med Blå Kors og har sendt ansøgning til Sundheds- og Ældreministeriet på 1.035.944,- kr. for 2020 og 2021.