Skip navigationen

Referat

Mandag den 2. marts 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Ebbe Kyrø (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  TEMA: Dialog med Ældrerådet
  Sagsid.: 20/65

  RESUMÉ:

  Udvalget har ønsket en dialog med Ældrerådet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældrerådet i Dragør konstituerede sig den 3. november 2017.

  Ældrerådets formål er, at sikre de bedst mulige forhold for kommunens ældre og formidle synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen.

  Følgende deltager på mødet fra ældrerådet:

  o Leif Ingersholm (formand)

  o René Schwaner

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. marts 2020.

 • 2
  Kvalitetsstandarder for aflastning og midlertidigt ophold efter servicelovens §84 stk. 1 og 2
  Sagsid.: 19/5212

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges kvalitetsstandarder for aflastende ophold og midlertidigt ophold efter servicelovens §84 stk. 1 og 2 med henblik på høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at sagen sendes i høring og behandles endeligt i april 2020.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2020

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges kvalitetsstandarder for aflastning efter servicelovens §84 stk. 1 og midlertidigt ophold efter §84 stk. 2 med henblik på at disse sendes i høring og godkendes endeligt i april 2020.

  Aflastning og midlertidigt ophold efter servicelovens §84 stk. 1 og 2 har tidligere være sammenlagt i én kvalitetsstandard. Denne er blevet todelt, således at §84 stk. 1 og §84 stk. 2 nu har hver sin kvalitetsstandard. Dette er for at synliggøre, at der er tale om to forskellige tilbud.

  Jf. Lov om social service §84 stk. 1 er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at tilbyde aflastning. Kommunalbestyrelsen kan vælge at tilbyde midlertidigt ophold efter §84 stk. 2. 

  Det er ikke lovpligtigt at udarbejde en standard for §84, men det var administrationens vurdering, da standarden først blev udarbejdet i marts 2019, at dette ville bidrage til en styrket faglighed og bedre forventningsafstemning med borgerne. Den nye opdeling skal bidrage yderligere hertil.

  Ændring af kvalitetsstandarden

  På baggrund af udvalgets drøftelse af strategi og handlemuligheder i forhold til servicerammen på sektor 7 på udvalgsmødet den 3. februar 2020, indeholder udkastet til de reviderede kvalitetsstandarder på §84 følgende ændring:

  • Aflastende ophold efter §84 stk. 1:

  Der er sat en begrænsning på antal af ophold pr. år og opholdenes varighed. Borgerne kan således få op til tre aflastningsophold pr. år af maksimalt to ugers varighed.

  • Midlertidigt ophold efter §84 stk. 2:

  Indsatsens omfang er beskrevet som en tidsbegrænset periode af op til 2 ugers varighed. Opholdets længde tager udgangspunkt i målene for opholdet og der følges løbende op med henblik behov for at forkorte eller forlænge opholdet.

  LOVE/REGLER:

  Servicelovens §84 stk. 1 og 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De økonomiske konsekvenser af forslaget, er omfattet af beregningerne i R-skemaer fra Sundhed og Omsorg, behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. februar 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet inden endelig godkendelse.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. marts 2020.

  Bilag

 • 3
  Kvalitetsstandarder for rehabilitering, personlig pleje, praktisk hjælp og madservice 2020
  Sagsid.: 19/5212

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges kvalitetsstandarder for rehabilitering, personlig pleje, praktisk hjælp og madservice efter servicelovens §§ 83 og 83a med henblik på høring og endelig godkendelse i april 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at sagen sendes i høring og behandles endeligt i april 2020.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2020

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges kvalitetsstandarder for rehabilitering, personlig pleje, praktisk hjælp og madservice efter servicelovens §§83 og 83a (bilag 1 og 2).

  Ændringer i kvalitetsstandarderne

  På baggrund af udvalgets drøftelser af strategi og handlemuligheder i forhold til servicerammen på sektor 7 på mødet den 3. februar 2020 indeholder udkastet til de reviderede kvalitetsstandarder følgende ændringer:

  • Der er fastsat en ramme for samlet antal besøg i døgnet på maksimalt seks besøg. Der kan i særlige tilfælde undviges fra denne standard.
  • Rehabilitering (§83a):
   • Præcisering af lovgrundlaget for rehabilitering samt en skærpelse af fokusset på den rehabiliterende indsats således at alle borgere i udgangspunktet skal gennemgå et kort rehabiliteringsforløb før de bevilliges hjælp efter §83.
   • Rehabiliteringsforløbenes varighed er ændret fra 6-12 uger til ”op til 12 uger”.
  • Personlig pleje (§83):
   • Flere enkeltydelser lægges ind under personlig pleje (f.eks. toiletbesøg, sengeredning m.v.)
   • Tilbud om bad er ændret fra fem gange ugentligt til én gang ugentligt på hverdage.
   • Psykisk pleje og omsorg er præciseret som en tidsbegrænset ydelse, der som udgangspunkt leveres i dagtimerne.
  • Praktisk hjælp (§83):
   • Hyppigheden af rengøring er ændret fra hver anden uge til hver tredje uge.
   • Der ydes ikke erstatningsrengøring, hvis ydelsen falder på en helligdag.
   • Tøjvask omlægges, så opgaven fremover varetages af en ekstern leverandør.  

  LOVE/REGLER:

  Servicelovens §§83 og 83a.

  Bekendtgørelse om kvalitetstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§83, 83a og 86.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De økonomiske konsekvenser af forslaget, er omfattet af beregningerne i R-skemaer fra Sundhed og Omsorg, behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. februar 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet inden endelig godkendelse.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. marts 2020.

  Bilag

 • 4
  Kvalitetstandarder for genoptræning og vedligeholdende træning 2020
  Sagsid.: 19/5212

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges kvalitetsstandard for kommunal genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens §86 til orientering.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens §86.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2020

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetstandard for kommunal genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens §86.

  Tårnby Kommune varetager kommunal genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens §86, som en del af det forpligtende samarbejde. Delaftalerne i det forpligtende samarbejde er senest revideret og godkendt af Kommunalbestyrelsen i december 2019.

  Det fremgår af samlenotatet om ændringer i delaftalerne i forbindelse med serviceeftersyn af det forpligtende samarbejde 2019, at Dragør Kommune følger det af Tårnby fastsatte serviceniveau med mindre Dragør har angivet andet i de konkrete delaftaler. Af delaftale 8 fremgår, at Dragør følger serviceniveauet i Tårnby på genoptræningsområdet.

  Udvalget forelægges Tårnby Kommunes kvalitetsstandard for genoptræning og vedligeholdende træning for 2020 til godkendelse. Kvalitetsstandarden blev godkendt af Sundheds- og Omsorgsudvalg i Tårnby Kommune den 16. december 2019 (bilag 1).

  Der er foretaget mindre ændringer siden udvalget sidst fik forelagt kvalitetsstandarden for genoptræning og vedligeholdende træning efter servicelovens §86 på udvalgsmødet den 4. februar 2019. Ændringerne fremgår af bilag 2 og 3.

  Det er administrationens vurdering, at der er sket en præcisering af den faglige baggrund for træningen med henvisning til vejledning om genoptræning og vedligeholdelsestræning i kommuner og regioner, samt at målgruppen og kvalitetsmålene fortsat er tilstrækkeligt beskrevet.

  Høring og inddragelse

  Der har ikke hidtil været en klar og strømlignet proces i samarbejdet med Tårnby i forhold til inddragelse og høring af relevante instanser i Dragør Kommune i den årlige revision af kvalitetsstandarden på området, og derfor er Dragør Kommunes Ældreråd og Handicapråd ikke blevet hørt i revisionen af 2020 standarden.

  Administrationen vil i samarbejde med Tårnby Kommune arbejde på at tilrettelægge en proces, hvor Dragør Kommunes hørings- og inddragelsesproces indtænkes i den samlede revision af kvalitetsstandarderne for hhv. genoptræning og hjælpemidler fra 2021.

  LOVE/REGLER:

  Servicelovens § 86.

  Bekendtgørelse om kvalitetstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86.

  Bekendtgørelse af lov om forpligtende kommunale samarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 12. marts 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2020.

  Bilag

 • 5
  Styrelsen for Patientsikkerheds tilsyn med sygeplejen i Dragør Kommunes hjemmepleje
  Sagsid.: 20/519

  RESUMÉ:

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 14. november 2019 gennemført tilsyn hos Hjemmesygeplejen. Sagen indeholder resultaterne fra tilsynsrapporten samt Hjemmesygeplejens handleplan udarbejdet som opfølgning på tilsynsrapportens konklusion.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget tager tilsynsrapporten og afgørelsen om påbud til Hjemmesygeplejen til efterretning.

  2.

  at

  udvalget godkender handleplanen.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2020

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 4, ’Høringssvar fra Ældrerådet’ er tilføjet efter behandling i SSAU den 2. marts 2020.

  Som Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget blev orienteret om i mail af 18. november 2019 fra Dragør Kommunes kommunaldirektør, har Styrelsen for Patientsikkerhed den 14. november 2019 gennemført et varslet planlagt tilsyn med Dragør Kommunes hjemmesygepleje.

  Styrelsen for Patientsikkerhed skal som en af sine hovedopgaver føre tilsyn på behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen. Formålet med styrelsens tilsynsbesøg er dels at sikre patientsikkerheden og -rettigheder dels at understøtte læring på behandlingsstederne. Tilsynet er et planlagt risikobaseret tilsyn udvalgt ved stikprøve.

  Tilsynets samlede vurdering efter tilsynsbesøget den 14. november 2019 i Dragør Kommunes hjemmepleje er, at hjemmeplejen indplaceres i kategorien ”Større problemer af betydning for patientsikkerheden”.

  Vurderingen af patientsikkerheden er baseret på en drøftelse og gennemgang af sundhedsfaglige instrukser, gennemgang af medicinhåndtering og medicinopbevaring for fire patienter, journalgennemgang på seks patienter, interviews af ledere og personale med henblik på at vurdere de sundhedsfaglige forhold på behandlingsstedet.

  Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at der var problemer med medicinhåndteringen, at der ikke systematisk blev foretaget sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå, og at journalføringen var mangelfuld.

  Styrelsen for Patientsikkerhed har stillet en række krav til Dragør Kommune herunder givet et påbud den 3. februar 2020.

  Kravene relaterer sig til en række målepunkter inden for journalhåndtering og medicinføring, og kan ses af tilsynsrapporten s.4-5. Tilsynsrapporten fremgår af bilag.

  Påbud

  Styrelsen for Patientsikkerhed har på baggrund af tilsyn givet et påbud efter sundhedsloven § 215 b, stk. 1 til Hjemmeplejen, Sundhedscenter Wiedergården om:

  1. at sikre forsvarlig medicinhåndtering, herunder implementering af instruks herfor fra dags dato,
  1. at sikre, at der gennemføres systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå for nyvisiterede patienter fra dags dato,
  1. at sikre, at der er gennemført systematiske sygeplejefaglige vurderinger og opfølgning herpå for alle patienter, der aktuelt er i behandling inden den 17. februar 2020, og
  1. at sikre tilstrækkelig journalføring i overensstemmelse med lovgivningen herom fra dags dato.

  Påbuddet ophæves, når Styrelsen ved et nyt tilsynsbesøg har konstateret, at påbuddet er efterlevet.

  Handleplan

  Efter tilsynsbesøget i november 2019 nedsatte ledelsen i Dragør Kommunes hjemmepleje et team af en sygeplejerske og to social- og sundhedsassistenter med henblik på sikring af korrekt journalføring og på baggrund af den umiddelbare tilbagemelding fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

  I forhold til medicininstruksen er den udarbejdet og alle medarbejdere både kender og anvender den.

  Der er derudover indledt et samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed som del af fokus på kvalitetsudvikling og patientsikkerhed. Alle nyhenviste borgere til sygeplejen starter op korrekt.

  På baggrund af den endelige rapport og især afgørelsen om påbuddet af 3. februar 2020, fremlægges hermed handleplan til godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedsloven § 213, stk. 2.

  Sundhedsloven § 215 b, stk. 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 12. marts 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 26. marts 2020.

  Bilag

 • 6
  Løbende status på flygtningeområdet - marts 2020
  Sagsid.: 20/604

  RESUMÉ:

  Status på flygtningeområdet forelægges udvalget til orientering og drøftelse af fremtidig politisk fremlæggelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  en løbende status tages til efterretning.

  2.

  at

  status fremover fremlægges til politisk orientering, når der er sket væsentlige ændringer dog mindst én gang om året.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2020

  Ad 1+2

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 1, ’Flygtningestatus oversigt -  SSU og ØU marts 2020’ er tilføjet efter behandling i SSAU den 2. marts 2020.

  Status på antal af ankomne flygtninge og familiesammenførte

  Siden seneste status i september 2019 er der kommet én flygtning, to voksne og tre børn på familiesammenføring.

  Udvalget har hidtil fået forelagt kvartalsvis status på flygtningeområdet.

  Denne status fremgår af bilag, der belyser følgende:

  • Status/antal flygtninge og familiesammenførte
  • Oversigt over nationalitet
  • Oversigt over midlertidig boligplacering
  • Status på beskæftigelse jf. tal fra Jobindsats
  • Oversigt over grundtilskud

  Repatriering

  Der er ingen flygtninge, der har søgt frivillig repatriering i 2019.

  Forventninger 2020

  Der er, som i 2019, varslet fire flygtninge som visterede til Dragør. I 2019 blev dette til én flygtning. Det skønnes at der i 2020 vil komme maksimalt fire flygtninge.

  Ændringer 2020

  I 2015 blev der givet dispensation i medfør af planloven § 5u til etablering af boligpavilloner ved Hollænderhallen til midlertidig boligplacering af flygtninge.

  Dispensationen udløber i august 2020 og der skal derfor tages beslutning om, hvad Dragør Kommune skal gøre fremadrettet, da dispensationen ikke kan forlænges på nuværende tidspunkt.

  Mulige løsninger bliver fremlagt for og drøftet i Økonomiudvalget.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 12. marts 2020.

  Bilag

 • 7
  SSAU - driftsoverførsler fra 2019 til 2020
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på SSAU’s områder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller:

  1.

  at

  SSAU tager til efterretning, at der på SSAU’s område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 2 pct. overføres merforbrug på 1.310.479 kr., som finansieres af den i 2020 afsatte pulje til overførsler.

  2.

  at

  SSAU godkender, at der SSAU’s område ud over de +/- 2 pct. overføres et merforbrug for Enggården og tandplejen for samlet 1.259.333 kr. Beløbet finansieres af den i 2020 afsatte pulje til overførelser.

  3.

  at

  SSAU godkender, at der ikke overføres merforbrug for hjemme-pleje.

  4.

  at

  SSAU tager til efterretning, at der på SSAU’s område i henhold til reglerne om overførsel af +/- 2 pct. overføres mindreforbrug på 168.534 kr., som finansieres af den i 2020 afsatte pulje til overførsler.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2020

  Ad 1+2+3+4

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge kommunalbestyrelsens regler for overførsler kan +/- 2 pct. af driftsbudgettet overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter.

  For driftsoverførelsen fra 2019 til 2020 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres, jf. bilag 1.

  Det indstilles, at SSAU godkender, at samlede merforbrug på hjemmeplejen er undtaget herfor.

  I henhold til princippet om overførelse af +/- 2 pct. anbefales På SSAU’s område overførsel af merforbrug på i alt 1.310.479 kr. på driftsbudgettet, samt overførsel af mindreforbrug på i alt 168.534 kr. jf. bilag 1

  Derudover indstiller administrationen, at SSAU godkender overførsel af merforbrug på samlet 219.552 kr. over 2 pct. samt 50 pct. af merforbruget udover 2 pct. for Enggården svarende til 1.039.781 kr. Hermed videreføres uændret princip for Enggården i forhold til overførsel af merforbrug fra 2018 til 2019. Driftsoverførslerne ud over de +/- 2 pct. vedrører derudover:

  Tandplejen:

  Skyldes overvejende merudgifter til løn som søges indhentet i 2020

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

  · Der kan overføres +/- 2 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  · Mere end +/- 2 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler ud over de 2 pct. med angivelse af formål.

  For driftsoverførelsen fra 2019 til 2020 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  I sagen er det forudsat, at Kommunalbestyrelsen d. 27.2.2020 godkender, at regelsættet for overførselsgrundlaget ændres til +/- 2 pct., jf. revideret økonomisk politik.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Kommunalbestyrelsen har i budget 2020 afsat en pulje på i alt 5,2 mio. kr. til håndtering af overførsler fra 2019 til 2020.

  Konsekvensen af driftsoverførslerne på SSAU’s område er, at der fra 2019 til 2020 overføres merforbrug på samlet alt 2.569.812 til kr. samt mindreforbrug på i alt 168.534 kr.

  Mht. overførslen af merforbruget på Enggården, vil der i forbindelse med første budgetopfølgning bliver forelagt en 2 årig handleplan for indhentning af merforbruget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 12. marts 2020.

  Kommunalbestyrelsen den. 26. marts 2020.

  Bilag

 • 8
  Forslag fra C - orientering om praksis for visitation til plejeboliger
  Sagsid.: 20/617

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2020

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail den 2. februar 2020 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ” C gr. foreslår, at udvalget får en orientering om praksis for visitation til plejeboliger. Herunder hvordan kommunens praksis er, hvis ikke plejeboliggarantien kan overholdes. Endvidere at udvalget to gange årligt får en status over ventetid.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. marts 2020.

 • 9
  Meddelelse - Handicaprådets årsberetning for 2019
  Sagsid.: 20/66

  RESUMÉ:

  I henhold til Handicaprådets forretningsorden § 1 stk. 5, afgiver Handicaprådet en gang årligt en beretning om rådets arbejde og forslag til

  Kommunalbestyrelsen.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Handicaprådet har, i henhold til forretningsordenen, udarbejdet en årsberetning for 2019.

  Årsberetningen fremgår af vedlagte bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område samt Handicaprådets forretningsorden.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. marts 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 26. marts.

  Bilag

 • 10
  Meddelelse - Tilsyn med Sundhedsplejen fra Styrelsen for Patientsikkerhed
  Sagsid.: 20/218

  RESUMÉ:

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 21. november 2019 gennemført tilsyn med Sundhedsplejen i Dragør Kommune.

  Tilsynet munder ud i en placering af Sundhedsplejen som indplaceret i kategorien ”Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 21. november 2019 gennemført tilsyn med Sundhedsplejen i Dragør Kommune. Tilsynsbesøget blev gennemført som en del af Styrelsens planlagte tilsyn.

  Tilsynet mundede ud i en placering af Sundhedsplejen som indplaceret i kategorien ”Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”.

  Styrelsen fandt, at Sundhedsplejen i Dragør Kommune fremstod sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og høj grad af systematik.

  Styrelsen lagde i sin vurdering vægt på, at sundhedsplejens organisering, instrukser, kommunikation i overgange i patientforløbet samt hygiejne var opfyldt. Journalføringen var udførlig og omfattende.

  Styrelsen fandt dog én enkelt mangel i den sundhedsfaglige dokumentation vedrørende opfølgning og evaluering af den aktuelle sundhedspleje hos ét barn. Det omhandlede eksem hos et spædbarn, hvor der blev rådgivet om at søge læge, hvor der ved det næste besøg ikke blev dokumenteret skriftligt om, at der var søgt læge, om der var bedring eller forværring af eksem. Sundhedsplejersken kunne ved tilsynet mundtligt redegøre for hvorledes der var sket opfølgning og evaluering.

  Det er styrelsens vurdering, at behandlingsstedet vil være i stand til at rette op på den anførte mangel. Styrelsen vurderer således, at der er tale om mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse af sundhedsloven (kapitel 36), LBK nr. 1286 af 2. november 2018

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. marts 2020.

  Bilag

 • 11
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klagesager - februar 2020
  Sagsid.: 19/4912

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgående klager og borgerhenvendelser.

  Sundhed og Omsorg har ikke modtaget nogle klager i perioden 17. januar til 13. februar.

  På mødet i januar 2019 bad Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget om en kvartalsvis oversigt over klager til den private leverandør af hjemmepleje. Sundhed og Omsorg har ikke modtaget klager over den private leverandør af hjemmeplejen i perioden november 2019 – januar 2020.

  Borger og Social har modtaget tre klager siden sidste politiske behandling. Se vedlagte bilag (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. marts 2020.

  Bilag

  • Lukket bilag

 • 12
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klagesager - halvårlig
  Sagsid.: 19/4912

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges hermed en halvårlig status på klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 02-03-2020

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget modtager en halvårlig status på borgerhenvendelser og klager.

  Borgerhenvendelser og klager modtaget i Sundhed og Omsorg i perioden 21. august 2019 til og med 13. februar 2020 fremgår af bilag 1 (lukket). Der er modtaget 11 klager i perioden.

  Borgerhenvendelser og klager modtaget i Borger og Social i perioden juli 2019 til februar 2020 fremgår af bilag 2 (lukket). Der er modtaget 13 klager i perioden.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 2. marts 2020.

  Bilag

  • Lukket bilag
  • Lukket bilag

 • 13
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSAU den 2. marts 2020

  Katrine Tholstrup (C) spurgte til bøjletandlægen.

  Ebbe Kyrø (T) spurgte til Rødtjørnens pavilloner.

  Administrationen orienterede om ansøgning til STAR på 1,8 mio, i puljen nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

  Administrationen orienterede om, at Region Hovedstaden har meddelt at Dragør får en ekstra lægekapacitet i 2020.

  Administrationen orienterede om, at der i forbindelse med Coronavirus er nedsat en Task Force på tværs af sundheds-, ældre-, børne-, skole- og HR-områderne i kommunen.

  Katrine Tholstrup (C) spurgte til CURA.

  Morten Dreyer (O) orienterede om møde med Campingpladsen.

  Kim Dupont (V) spurgte til Coronavirus og karantæne.

  Ebbe Kyrø (T) spurgte til Cura og monopolbrud. 

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.