Skip navigationen

Referat

Mandag den 30. marts 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Ebbe Kyrø (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Tema: Dialog med Jobcentret
  Sagsid.: 20/820

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for jobcenterchefen fra Tårnby Kommune og får en gennemgang af nye tiltag.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-03-2020

  Temamødet blev afholdt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med gennemgangen af aftalerne om det forpligtende samarbejde er det blevet aftalt, at afdelingerne i Tårnby kan deltage i udvalgsmøder i Dragør.

  Jobcenterchef fra Jobcenter Tårnby indgår i dialog om arbejdet i Jobcentret og om de tiltag der bliver sat i værk i 2020 for at styrke indsatsen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds, og Arbejdsmarkedsudvalget 30. marts 2020.

  Bilag

 • 2
  Afrapportering på det forpligtende samarbejde - delaftale 1 og 8
  Sagsid.: 20/1029

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør Kommune og Tårnby Kommune i 2007 en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Samarbejdsområderne er beskrevet i otte delaftaler.

  Der udarbejdes hvert år årsrapporter, som grundlag for udvalgets drøftelse på næste møde om, hvorvidt der skal ændres i bestillingen.

  Udvalgene forlægges den årlige afrapportering på delaftale 1 og 8 vedrørende sundheds- og omsorgsområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at afrapporteringen for 2019 for delaftale 1 og 8 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-03-2020

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune og Tårnby Kommune indgik i 2007 et forpligtende samarbejde i henhold til lov om forpligtende kommunale samarbejder. Det forpligtende samarbejde og delaftalerne er senest revideret og opdateret iht. lov- og serviceændringer i efteråret 2019.

  Delaftalens rammer:

  I det forpligtende samarbejde er der indgået otte delaftaler. Tårnby Kommune er udførende på alle rådgivnings- og myndighedsopgaver, som beskrevet i delaftalerne om det forpligtende samarbejde. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelse.

  For at skabe sikker drift er det aftalt, at der løbende er dialog på topleder-, mellemleder- og medarbejderniveau året igennem. Derudover er der udarbejdet et årshjul, som skal sikre, at Dragør Kommune får de nødvendige informationer angående leveringer, serviceniveauændringer og bestillinger til kommende år.

  Delaftalernes årshjul:

  Hvert år primo februar udarbejder de to kommuner i fællesskab en skabelon for årsrapportering samt et årshjul vedrørende rapportering, politisk behandling og betaling – så det følger de politiske tidsplaner i de respektive kommuner.

  Gældende aftaler på nuværende tidspunkt vedrørende årsrapportering og årshjul er:

  Januar: Tårnby Kommune udarbejder en årsrapportering til Dragør Kommune. Rapporteringen består af faktaark for hver delaftale med oplysninger om resultater i det forgangne år og fremtidsudsigter på kort og lang sigt.

  Marts-maj: Efterfølgende foretages en vurdering i Dragør Kommune og der foretages bestilling til Tårnby Kommune senest ultimo maj.

  Juni: Tårnby Kommune udarbejder betalingsaftaler og oversigt over betaling for det efterfølgende år senest ultimo juni.

  Udvalgene forlægges her afrapportering på delaftaler i det forpligtende samarbejde som vedrører Sundheds- og Omsorgsområdet.

  Årsrapport på delaftale 1: Hjælpemidler

  Delaftalen omhandler myndighedsafgørelser vedrørende hjælpemidler, herunder boligændringer, forbrugsgoder, biler m.m. efter Lov om Social Service. Herudover ydes specialiseret rådgivning.

  Af afrapporteringen på området fremgår det, at der i 2019 er leveret 0,07 normering mindre end bestilt (se bilag 1).

  I 2019 har Tårnby kommune haft 1.283 afgjorte sager på ansøgning om hjælpemidler fra Dragør borgere og 2.558 fra Tårnby borgere.

  Årsagen til, at Tårnby Kommune kun har ca. dobbelt så mange afgjorte sager i opgørelsen som Dragør til trods for, at Tårnby har ca. tre gange så mange indbyggere kan tilskrives følgende faktorer:

  • Dragør har en højere gennemsnitsalder (ca. 3 år) og forholdsmæssigt flere ældre, hvilket kan have indflydelse på, i hvilke udstrækning der er brug for hjælpemidler. Tårnby Kommune har kun ca. dobbelt så mange borgere i aldersgruppen 75+.
  • Udlevering af hjælpemidler fra Sundhedshuset er inkluderet i opgørelsen af afgjorte sager for Dragør Kommune men ikke i opgørelsen for Tårnby Kommune.

  Antallet af afgjorte sager i Dragør fra 2016-2019 har ligget stabilt.

  Det fremgår yderligere at det er lykkedes at opfylde delmålet om, at 95% af de indkomne ansøgninger fra Dragør borgere bliver færdigbehandlet inden for de offentliggjorte sagsbehandlingstider.

  Det forventes, at det i 2020 fortsat vil være muligt at imødekomme ønskerne om sagsbehandlingstider.

  Årsrapport på delaftale 8: Genoptræning

  Delaftalen omhandler genoptræningsområdet som Tårnby Kommune løser på vegne af Dragør Kommune i henhold til Lov om Social Service og Sundhedsloven.

  Af afrapporteringen for området fremgår det at, Tårnby Kommune i 2019 har modtaget 607 genoptræningsplaner jf. Sundhedslovens §§ 140 og 46 henvisninger, ud over de igangværende på Servicelovens §86 fra Dragør borgere. Dette svarer til en stigning på 10,85 % ift. 2018 (se bilag 2).

  Den gennemsnitlige ventetid for Dragør borgere var i 2019 8,01 dage. Der er i 2019 blevet arbejdet ambitiøst med at reducere ventetiden og sikre opretholdelse af serviceniveauet.

  Samlet set forventes det antallet af genoptræningsplaner stiger i 2020 og at man derfor vil opleve et større pres på genoptræningsområdet.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 23. april 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.

  Bilag

 • 3
  Anvendelse af ubrugte 2019-midler under "en værdig ældrepleje"
  Sagsid.: 20/944

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende forslag til anvendelse af ubrugte 2019-midler i 2020 under de statslige puljer ”En værdig ældrepleje”.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender forsalg til anvendelse af ubrugte 2019-midler under puljen ”En værdig ældrepleje”.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-03-2020

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Fra 2020 udbetales midlerne fra Værdighedsmilliarden sammen med bloktilskuddet. Midlerne udbetales som et særtilskud til kommunerne på baggrund af fordelingsnøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Dragør Kommune modtager i 2020 et tilskud på 3,2 mio. kr.

  Derudover har Sundheds- og Ældreministeriet bedt kommunerne indsende en samlet anmodning om overførsel af ubrugte 2019-midler for puljerne ”Bedre bemanding i ældreplejen” og ”En værdig ældrepleje”, herunder en redegørelse for anvendelse af restmidlerne i 2020.

  • Dragør har ingen ubrugte 2019-midler fra puljen ”Bedre bemanding i ældreplejen”.
  • Dragør Kommune har ubrugte 2019-midler svarende til 1.010.868 kr. fra puljen ”En værdig ældrepleje”, som administrationen søger om godkendelse hos Sundheds- og Ældreministeriet til at få overført til 2020.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges her til godkendelse, forslag til anvendelse af ubrugte 2019-midler i 2020 for puljen ”En værdig ældrepleje” (se bilag).

  En værdig ældrepleje – 2020

  Administrationen foreslår, at de ubrugte 2019-midler fra puljen i 2020 anvendes til at styrke de faglige kompetencer hos Dragør Kommunes sundhedspersonale inden for hverdagsrehabilitering, demensområdet, sårbehandling og palliation og derved understøtter følgende områder under kommunens ældre- og værdighedspolitik:

  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • En værdig død

  Administrationens forslag er fremsendt til Sundheds- og Ældreministeriet sammen med det revisorgodkendte regnskab for Værdighedsmilliarden 2019 - med forbehold for politisk godkendelse.

  LOVE/REGLER:

  Lov nr. 171 af 27. februar 2016 om ændring af lov om social service (Værdighedspolitikker for ældreplejen).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommune har ubrugte 2019-midler svarende til 1.010.868 kr. fra puljen ”En værdig ældrepleje”, som administrationen søger om godkendelse hos Sundheds- og Ældreministeriet til at få overført til 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken – det gode og værdige ældreliv (2019-2022).

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 23. april 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.

  Bilag

 • 4
  Kvalitetsstandarder for aflastning og midlertidigt ophold
  Sagsid.: 19/5212

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandarderne for aflastning og midlertidigt ophold efter servicelovens § 84 stk. 1 og 2, som på Social-, Sundheds- og Arbejdsudvalgets møde den 2. marts 2020 blev videresendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet, fremlægges nu til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kvalitetsstandarderne for aflastning og midlertidigt ophold efter servicelovens § 84 stk. 1 og 2 godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-03-2020

  Ændringsforslag fra C:

  At oversende sagen uden anbefalinger.

  For stemte:

  3 (C+O)

  Imod stemte:

  3 (A+T)

  Undlod at stemme:

  1 (V)

  Faldet.

  Administrationens indstilling:

  For stemte:

  6 (A+O+T+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  1 (C)

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalgene forelægges kvalitetsstandarder for aflastning efter servicelovens §84 stk. 1 og midlertidigt ophold efter §84 stk. 2 til godkendelse.

  Aflastning og midlertidigt ophold efter servicelovens §84 stk. 1 og 2 har tidligere være sammenlagt i én kvalitetsstandard. Denne er blevet todelt, således at §84 stk. 1 og §84 stk. 2 nu har hver sin kvalitetsstandard. Dette er for at synliggøre, at der er tale om to forskellige tilbud.

  Jf. Lov om social service §84 stk. 1 er Kommunalbestyrelsen forpligtet til at tilbyde aflastning. Kommunalbestyrelsen kan vælge at tilbyde midlertidigt ophold efter §84 stk. 2. 

  Det er ikke lovpligtigt at udarbejde en standard for §84, men det var administrationens vurdering, da standarden først blev udarbejdet i marts 2019, at dette ville bidrage til en styrket faglighed og bedre forventningsafstemning med borgerne. Den nye opdeling skal bidrage yderligere hertil.

  Ændring af kvalitetsstandarderne:

  På baggrund af udvalgets drøftelse af strategi og handlemuligheder i forhold til servicerammen på sektor 7 på udvalgsmødet den 3. februar 2020, indeholder udkastet til de reviderede kvalitetsstandarder på §84 følgende ændring:

  • Aflastende ophold efter §84 stk. 1:

  Der er sat en begrænsning på antal af ophold pr. år og opholdenes varighed. Borgerne kan således få op til tre aflastningsophold pr. år af maksimalt to ugers varighed.

  • Midlertidigt ophold efter §84 stk. 2:

  Indsatsens omfang er beskrevet som en tidsbegrænset periode af op til 2 ugers varighed. Opholdets længde tager udgangspunkt i målene for opholdet og der følges løbende op med henblik behov for at forkorte eller forlænge opholdet.

  Høringssvar:
  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på mødet den 2. marts 2020, at udkastet til kvalitetsstandarderne med forslag om ovenstående ændringer blev sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Høringssvar fra Ældrerådet er vedlagt som bilag (bilag 1). Ældrerådet havde kun en enkelt sproglig rettelse, denne fremgår af kvalitetsstandarden (bilag 2).

  Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar.

  LOVE/REGLER:

  Servicelovens §84 stk. 1 og 2.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De økonomiske konsekvenser af forslaget, er omfattet af beregningerne i R-skemaer fra Sundhed og Omsorg, behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. februar 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 23. april 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.

  Bilag

 • 5
  Kvalitetsstandarder for plejebolig, handicapegnet bolig og daghjem
  Sagsid.: 20/861

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges kvalitetsstandarder for plejebolig, ældre- og handicapegnede boliger og daghjem med henblik på høring i Ældrerådet og Handicaprådet før endelige politisk godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget godkender kvalitetsstandard for plejebolig efter Lov om Almene Boliger §5 og Servicelovens §192a med henblik på høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  2.

  at

  udvalget godkender kvalitetsstandard for ældre- og handicapegnede boliger efter Lov om boliger for ældre og personer med handicap §17 og Lov om almene boliger §§ 54, 57 og 58a med henblik på høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  3.

  at

  udvalget godkender kvalitetsstandard for daghjem efter Lov om Social Service § 79 med henblik på høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-03-2020

  Ad 1+2+3

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges kvalitetsstandarder for plejebolig, ældre- og handicapegnede boliger og daghjem med henblik på, at disse sendes i høring og godkendes endeligt i maj 2020.

  Det er ikke lovpligtigt at udarbejde standarder for disse områder, men det er fortsat administrationens vurdering, at kvalitetsstandarderne bidager til en styrket faglighed og en bedre forventningsafstemning med borgerne.

  I forbindelse med revideringen af kvalitetsstandarderne har administrationen haft særligt fokus på, at kvalitetsstandarderne er formuleret i et enkelt og direkte sprog og at de kort og præcist beskriver de konkrete ydelser.

  Kvalitetsstandarder for plejebolig og ældre- og handicapegnede boliger:

  Kvalitetsstandarden for plejebolig blev senest revideret og godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet d. 20. juni 2019.

  Kvalitetsstandarden for ældre- og handicapegnede boliger har ikke været revideret siden 2016.

  Udvalget forelægges kvalitetsstandarderne, da der er foretaget sproglige tilpasninger og tilføjelser, som skal sikre at kvalitetsstandarden lever op til ovenstående princip om et enkelt sprog og en præcis beskrivelse af ydelserne, samt sikre en ensartethed i forhold til de resterende kvalitetsstandarder på Sundheds- og Omsorgsområdet. Disse vil løbende blive samlet i et katalog, der gør det nemmere for borgerne at orientere sig i Dragør Kommunes tilbud og serviceniveau på området.

  Kvalitetsstandard for daghjem:

  Kvalitetsstandarden for daghjem blev senest revideret og godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet d. 20. juni 2019.

  På baggrund af udvalgets drøftelse af strategi og handlemuligheder i forhold til servicerammen på sektor 7 på udvalgsmødet den 3. februar 2020, indeholder udkastet til den reviderede kvalitetsstandard for daghjem følgende ændring:

  • Daghjem målrettes hjemmeboende borgere. Det betyder, at de 15 pladser målrettet beboere på Omsorgscentret Enggården nedlægges, da disse ikke har tilstrækkelig gavn af tilbuddet.

  Derudover er der også her foretaget sproglige tilpasninger.

  LOVE/REGLER:

  Lov om boliger for ældre og personer med handicap §17.

  Lov om almene boliger §§5, 54, 57 og 58a.

  Lov om social service §192a.

  Lov om social service §79.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De økonomiske konsekvenser af forslaget, er omfattet af beregningerne i R-skemaer fra Sundhed og Omsorg, behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. februar 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet inden endelig godkendelse.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. marts 2020.

  Bilag

 • 6
  Kvalitetsstandarder for rehabilitering, personlig pleje, praktisk hjælp og madservice
  Sagsid.: 19/5212

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandarderne for rehabilitering, personlig pleje, praktisk hjælp og madservice efter servicelovens §§ 83 og 83a, som på Social-, Sundheds- og Arbejdsudvalgets møde den 2. marts 2020 blev videresendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet, fremlægges nu til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kvalitetsstandarderne for rehabilitering, personlig pleje, praktisk hjælp og madservice efter servicelovens §§ 83 og 83a godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-03-2020

  Ændringsforslag fra AOT:

  Rengøring hver 2,5 uge og 2 bade om ugen, samt erstatningsrengøring ved helligdage et begrænset antal gange i løbet af året.

  For stemte:

  5 (A+O+T)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:

  2 (C+V)

  Anbefales over for ØU/KB:

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne skal mindst én gang årligt udarbejde en kvalitetsstandard for personlig og praktisk hjælp, rehabiliteringsforløb samt kommunal genoptræning og vedligeholdelsestræning efter servicelovens §§ 83, 83a og 86.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på mødet den 2. marts 2020, at udkastet til kvalitetsstandarderne blev sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Ændringer i kvalitetsstandarderne:

  På baggrund af udvalgets drøftelser af strategi og handlemuligheder i forhold til servicereammen på sektor 7 på mødet d. 3. februar 2020 indeholder udkastet til de reviderede kvalitetsstandarder følgende ændringer:

  • Der er fastsat en ramme for samlet antal besøg i døgnet på maksimalt seks besøg. Der kan i særlige tilfælde undviges fra denne standard.
  • Rehabilitering (§83a):
   • Præcisering af lovgrundlaget for rehabilitering samt en skærpelse af fokusset på den rehabiliterende indsats således at alle borgere i udgangspunktet skal gennemgå et kort rehabiliteringsforløb før de bevilliges hjælp efter §83.
   • Rehabiliteringsforløbenes varighed er ændret fra 6-12 uger til ”op til 12 uger”.
  • Personlig pleje (§83):
   • Flere enkeltydelser lægges ind under personlig pleje (f.eks. toiletbesøg, sengeredning m.v.)
   • Tilbud om bad er ændret fra fem gange ugentligt til én gang ugentligt på hverdage.
   • Psykisk pleje og omsorg er præciseret som en tidsbegrænset ydelse, der som udgangspunkt leveres i dagtimerne.
  • Praktisk hjælp (§83):
   • Hyppigheden af rengøring er ændret fra hver anden uge til hver tredje uge.
   • Der ydes ikke erstatningsrengøring, hvis ydelsen falder på en helligdag.
   • Tøjvask omlægges, så opgaven fremover varetages af en ekstern leverandør. 

  Høringssvar:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på mødet den 2. marts 2020, at udkastet til kvalitetsstandarderne med forslag om ovenstående ændringer blev sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Høringssvar fra Ældrerådet er vedlagt som bilag (bilag 1). Ældrerådets bemærkninger angående erstatningsrengøring og hovedrengøring er indarbejdet og fremgår af kvalitetsstandarden (bilag 2).

  Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar.

  LOVE/REGLER:

  Servicelovens §§83 og 83a.

  Bekendtgørelse om kvalitetstandarder for hjemmehjælp, rehabiliteringsforløb og træning efter servicelovens §§83, 83a og 86.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De økonomiske konsekvenser af forslaget, er omfattet af beregningerne i R-skemaer fra Sundhed og Omsorg, behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. februar 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 23. april 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.

  Bilag

 • 7
  Ældrerådet: Høring og inddragelse - III
  Sagsid.: 19/3592

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget skal tage stilling til, om der skal ændres i praksis for høring og inddragelse af Ældrerådet.

  Dette punkt var ligeledes på dagsordenen i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. september 2019 og den 13. januar 2020. Og efterfølgende Økonomiudvalget den 23. januar 2020 og i Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2020. Punktet har været udsat dels med henblik på yderligere politisk afklaring dels har Dragør Kommunes kommunalbestyrelse på møde den 29. januar 2020 anmodet om fornyet behandling i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget med henblik på, at der har skullet indhentes erfaringer fra Gribskov Kommune. Dette er nu sket og punktet fremsættes til fornyet behandling. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  den nuværende model for inddragelse og høring af Ældrerådet fortsætter.

  2.

  at

  der afholdes månedlige møder mellem Ældrerådet og chefen for Sundhed og Omsorg med henblik på drøftelse af igangværende og kommende sager og at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget inviterer Ældrerådet til to årlige dialogmøder.

  3.

  at

  i særlige tilfælde og på foranledning af Ældrerådet, administrationen eller Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget kan der iværksættes to sagsbehandlinger i de politiske udvalg i Dragør Kommune.

  4.

  at

  Vedtægterne for Ældrerådet godkendes, med den markerede ændring i § 2, stk. 7.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-03-2020

  Ad 1+2+3+4

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagen har tidligere været på dagsordenen – senest i Kommunalbestyrelsen den 29. januar 2020. Her fremsatte liste A et procedureforslag der blev godkendt.

  ”På baggrund af Ældrerådets henvendelse til Dragør Kommunalbestyrelse sendes sagen tilbage til udvalget med henblik på, at forvaltningen indhenter erfaringer fra Gribskov Kommunes høringsmodel”.

  Administrationen i Sundhed og Omsorg har været i kontakt med Gribskov Kommune. Der henvises derudover til det vedhæftede bilag, der beskriver Gribskov modellen.

  I Gribskov Kommune er der indgået en samarbejdsaftale mellem Ældrerådet og Gribskov Kommune.

  Høringsproceduren i Gribskov er sådan, at en uge før offentliggørelsen af dagsordnerne fra de politiske fagudvalg fremsendes Ældrerådet i Gribskov de sager, der forventes at blive forelagt udvalget Ældre, Social og Sundhed. Sagerne er i udkastform og fortrolige indtil de offentliggøres på kommunes hjemmeside. Ældrerådet får dermed tilsendt de foreløbige sager før det politiske udvalg.

  I praksis er der sager, som ikke tilgår Ældrerådet som beskrevet ovenfor. Det kan fx være sager, som relaterer sig til budgetprocessen eller sager af særlig politisk karakter, som fremsendes ”tomme” og hvor Ældrerådet først får dem at se ved offentliggørelsen og fremsendelsen af endelig dagsorden til udvalget.

  En gang om måneden holder Gribskov Kommune et møde med Ældrerådet for drøftelse af igangværende og kommende sager til Ældre, Social og Sundhed. Der afholdes derudover 4 dialogmøder mellem det politiske udvalg og Ældrerådet. Formålet med denne måde at arbejde på er at sikre Ældrerådet en tidlig inddragelse og holde fokus på sager på vej. Dermed er den fortløbende dialog understøttet, således at synspunkter og bemærkninger fra Ældrerådet indgår i processen og i udarbejdelsen af dagsordenerne.

  Med udgangspunkt i de hidtidige behandlinger af sagen samt ovenstående erfaringer fra Gribskov Kommune forelægges sagen til fornyet godkendelse – med samme sagsfremstilling og indstilling som på møde i SSAU den 13. januar 2020, i ØU den 23. januar 2020 og endelig i KB den 29. januar 2020. Der tilføjes dog et ekstra beslutningspunkt til indstillingen med henblik på sikring af en skærpelse af den løbende dialog og inddragelse af Ældrerådet i den politiske proces ligesom der fortsat er et beslutningspunkt om muligheden for at en sag kan behandles to gange.

  Nuværende praksis

  Praksis for høring og inddragelse af Ældrerådet i dag er, at dagsordensmateriale / - høringsemner fremsendes til Ældrerådet samtidig med Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  I forhold til interne materialer som eksempelvis politikker og kvalitetsstandarder søges Ældrerådet inddraget tidligere og med en længere høringsfrist end ved egentlige sagsfremstillinger til de politiske dagsordener.

  Nuværende praksis betyder, at Ældrerådet får dagsordensmateriale til de politiske udvalg samtidig med de politiske udvalg.

  Lovgivningen og vedtægterne for Ældrerådet i Dragør Kommune

  I henhold til Retssikkerhedslovens § 30, stk. 3 står, at ”Kommunalbestyrelsen skal i samarbejde med ældrerådet fastlægge de nærmere rammer for rådets virke, herunder aftale nærmere om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres. Såfremt der ikke kan opnås enighed om, hvordan og i hvilket omfang ældrerådet skal høres, skal kommunalbestyrelsen høre ældrerådet om alle forslag, der vedrører de ældre”.

  I henhold til vedtægterne for Ældrerådet i Dragør Kommune skal Ældrerådet høres i forbindelse med kommunens planlægning af alle områder, der vedrører Ældrerådets målgruppe. I vedtægterne er det anført, jævnfør §2, stk. 7, at høringsperioden så vidt muligt er 2 uger, idet der kan forekomme tilfælde, hvor en kortere frist findes nødvendig. I undtagelsestilfælde aftales en særlig høringsprocedure mellem Ældrerådets formand og kommunen. Ældrerådets høringssvar skal følge med sagsfremstillingen.

  Praksis i Dragør Kommune

  På baggrund af temamøde den 1. april 2019 har der været afholdt et opfølgende møde mellem Ældrerådets formand og administrationen (juni 2019).

  På dette møde blev der blandt andet peget på dels det tidsmæssige aspekt i forhold til, hvornår Ældrerådet får dagsordensemner-/punkter i høring dels at udvalgsmedlemmerne ikke modtager Ældrerådets høringssvar samtidig med, at de modtager forvaltningens indstilling og sagsfremstilling.

  På baggrund heraf indstiller administrationen, at:

  Den nuværende model for inddragelse og høring af Ældrerådet fortsætter.

  Dog således, at i særlige tilfælde og på foranledning af Ældrerådet, administrationen eller Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget kan der iværksættes to sagsbehandlinger i de politiske udvalg i Dragør Kommune.

  a) 1. behandlingen består af en orientering til udvalget (og dermed også Ældrerådet). Herefter sendes sagen i høring i Ældrerådet.

  b) Ved 2. behandlingen i udvalget forelægges sagen til beslutning med Ældrerådets bemærkninger.

  c) Vedtægterne for Ældrerådet af 22. februar 2018 ændres i forhold til § 2, stk. 7.

  Fra:

  § 2, Stk. 7 Høringsperioden er så vidt muligt 2 uger, idet der kan forekomme tilfælde, hvor en kortere frist findes nødvendig. I undtagelsestilfælde aftales en særlig høringsprocedure mellem Ældrerådets formand og kommunen. Ældrerådets høringssvar skal følge med sagsfremstillingen.

  Til:

  § 2, Stk. 7 Ældrerådet får tilsendt dagsordner til de politiske udvalgsmøder samtidig med de politiske udvalg. I helt særlige tilfælde kan Ældrerådet anmode om at der iværksættes to behandlinger af en sag i de politiske udvalg i Dragør Kommune. Generelt og især ift. interne materialer som f.eks. politikker og kvalitetsstandarder inddrages Ældrerådet så tidligt som muligt og høringsperioden er her så vidt muligt 2 uger.

  Med denne model vil det betyde, at Ældrerådet gives mulighed for at få en længere sagsbehandlingstid, således at udvalgssager behandles to gange i det specifikke udvalg. Dette kunne eksempelvis være i sager, der vedrører kommunale tilsyn.

  Det vil betyde længere forberedelsestid for Ældrerådet, dels at høringssvar kan vedlægges dagsordenen. Samtidig vil der ikke forekomme sager, som Ældrerådet har set før udvalget.

  Med denne ændring vil følge en ændring af vedtægterne, således at de tilpasses jævnfør ovenstående.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område af 21. august 2018.

  Vedtægter for Ældrerådet i Dragør af 22. februar 2018.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet har afgivet høringssvar den 8. september 2019 i forbindelse med at punktet var på dagsordenen den 9. september 2019. Høringssvaret vedlægges som bilag.

  Høringssvar fra den 13. januar 2020 er ligeledes vedlagt som bilag.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. marts 2020.

  Økonomiudvalget den 23. april 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.

  Bilag

 • 8
  Ældrerådets årsberetning 2019
  Sagsid.: 20/1028

  RESUMÉ:

  I henhold til Ældrerådets vedtægter, § 2, stk. 8, udarbejder Ældrerådet i første kvartal en beretning om sin virksomhed i det foregående år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Ældrerådets årsberetning for 2019 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-03-2020

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældrerådet har, i henhold til § 2 i vedtægterne, udarbejdet en årsberetning for 2019.

  Årsberetningen fremgår af vedlagte bilag.

  Når årsberetningen er behandlet politisk, vil beretningen blive offentliggjort på Dragør Kommunes hjemmeside.

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven og Ældrerådets vedtægter.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. marts 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.

  Bilag

 • 9
  Ændringsforslag til Budget 2020, med henblik på budgetoverholdelse
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Ændringsforslag til budget 2020 og overslagsår med henblik på budgetoverholdelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  fagudvalgene drøfter R-forslagene på eget område,

  2.

  at

  kommunalbestyrelsen udvælger forslag til reduktioner i forbindelse med den igangværende proces med at sikre budgetoverholdelse for budget 2020.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 01-04-2020

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Nicolaj Riber (A) var indkaldt som stedfortræder.

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31-03-2020

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-03-2020

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen besluttede d. 27. februar 2020 at sende administrationens 53 reduktionsforslag i høring i perioden 28. februar til 13. mart 2020.

  Høringsmaterialet tager udgangspunkt i at der på nuværende tidspunkt forventes et merforbrug på den ordinære drift i 2020 på 22 mio. kr., der kan forventes at fortsætte i de efterfølgende budgetår.

  Fortsættes merforbruget, vil det uden kompenserende tiltage, medfører at kommunens kassebeholdning i 3. kvartal 20020 vil være negativ. 

  For at opnå balance i budget 2020, har administrationen udarbejdet 53 forslag til reduktioner. Der foreligger i alt reduktionsforslag vedrørende drift og anlæg for budget 2020 på 26 mio. kr. og 19,3 mio. kr. budget 2021.

  Forslagene har været sendt i høring hos interessenter, borgere, og ansatte med høringsfrist til den 13. marts. Der indkom 52 høringssvar (se bilag), som tidligere er fremsendt til Kommunalbestyrelsen og offentliggjort på kommunens hjemmeside. Der er desuden udsendt et samlet afstemningsark, hvor der ud for hvert forslag er anført hvilke høringssvar der vedrører forslag (bilagt).

  Den videre proces er:

  • 31. marts Budgetseminar for Kommunalbestyrelsen
  • 30. marts til 2. april: Fagudvalgene drøfter egne R-forslag.
  • 23. april: ØU drøfter egne R-forslag og fagudvalgenes tilbagemeldinger
  • 23. april: Temamøde med HMU
  • 30. april: KB vedtager R-forslag og analyser af strukturelle forslag

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. marts 2020.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 31. marts 2020.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 1. april 2020.

  Skoleudvalget den 2. april 2020.

  Økonomiudvalget den 23. april 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 30. april 2020.

  Bilag

 • 10
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klager - marts 2020
  Sagsid.: 19/4912

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-03-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgående klager og borgerhenvendelser.

  Sundhed og Omsorg har ikke modtaget nogle klager i perioden 14. februar til 12. marts 2020.

  Borger og Social har modtaget én klage siden sidste politiske behandling. Se vedlagte bilag 1 (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. marts 2020.

  Bilag

  • Lukket bilag

 • 11
  Meddelelse - Status på implementering af velfærdsteknologi, marts 2020
  Sagsid.: 20/487

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget gives hvert år en status på anvendelsen og implementeringen af velfærdsteknologi i Dragør Kommune.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-03-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Status på implementering af velfærdsteknologi

  Senest fik Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget en status på implementering af velfærdsteknologi den 4. februar 2019.

  Der gives en opfølgning på nedenstående initiativer i forlængelse af tidligere status samt orientering om nye initiativer for 2020 og frem.

  Opfølgning på implementerede teknologier:

  1. Mobilitetsteknologi

  Loftslifte

  For at forbedre det fysiske arbejdsmiljø er der implementeret loftslifte på Omsorgscentret Enggården med henblik på at reducere tunge løft og uhensigtsmæssige arbejdsstillinger. Disse er fortsat i brug.

  Raizer

  For at forbedre det fysiske arbejdsmiljø er der implementeret mekaniske mobile løftestole, der kan hjælpe en liggende person op til stående stilling. Raizer er f.eks. nyttig ved fald og hjælper til at forhindre uhensigtsmæssige tunge løft. I 2020 vil der være fornyet fokus på anvendelsen bl.a. i forbindelse med undervisningen i hjemmeplejen. 

  2. Hygiejneteknologi

  Vasketoiletter

  Der er implementeret vasketoiletter, men kun få borgere har dem installeret. Vasketoilettet er et ældre/handicapvenligt toilet som installeres i borgers eget hjem med henblik på, at gøre borgeren helt eller delvist selvhjulpen ved toiletbesøg.

  Gevinsten ved anvendelse af vasketoiletter er stor, da det både frigiver tid hos medarbejderne og sikre et godt fysisk arbejdsmiljø samtidigt med at det gør borgeren mere selvhjulpen og understøtter et værdigt ældreliv. I 2020 vil der være øget fokus på anvendelsen af vasketoiletter (se velfærdsteknologisk lab).

  Intelligente bleer

  Omsorgscentret Enggården gennemførte i 2018 et mindre pilotprojekt ift. anvendelse af intelligente bleer i samarbejde med bleleverandøren Tena. Erfaringen fra afprøvningen viste, at teknologien virkede efter hensigten og anvendelsen af intelligente bleer blev fuldt idriftsat i juni 2019. Teknologien hjælper plejepersonalet til at udarbejde individuelle planer til kontinenspleje og øger værdigheden.

  Som noget nyt i 2020 undersøges muligheden for at implementere intelligente bleer i hjemmeplejen og på den måde f.eks. reducere behovet for natbesøg.

  3. Sengeteknologi

  Vendletten

  For at forbedre det fysiske arbejdsmiljø, er der implementeret ”vendletter”, som er et elektrisk vendelagen, hvis formål er at skåne medarbejderne for tunge løft samt give kognitivt velfungerende borgere mulighed for selvstændigt at vende sig om natten. Vendletten mindsker risikoen for tryksår. Disse er fortsat i brug.

  Floor bed

  Der er implementeret fire Floor beds på Omsorgscentret Enggården. Floor bed er en mekanisk plejeseng, som kan sænkes helt ned i gulvhøjde og på den måde forebygge fald hos borgere, der glemmer at de ikke kan stå selv.

  4.  Tryghedsskabende teknologi

  GPS

  GPS-teknologien er fortsat godt i brug på Omsorgscentret Enggården. For nuværende anvendes der fast GPS til seks borgere på Enggården og der er yderligere tre GPSer til udlån til borgere når de skal ud. Der lejes GPS gennem leverandøren Stella Care. Der er endvidere indkøbt 4 GPS mobiltelefoner med apps til tracking af GPS’ere. Brugen af GPS giver beboere mulighed for at bibeholde evnen til udendørsfærden samtidig med at beboeren kan føle sikkerhed ved at de kan finde og hjælpes hjem, hvis dette bliver nødvendigt.

  Som en del af demensindsatsen har demenskonsulenten på Omsorgscentret Enggården undersøgt muligheden for at installere geofences indendørs. De har haft besøg af leverandøren Otium, men det har vist sig at teknologien endnu ikke er moden til at imødekomme behovet for indendørs geofences. Det er fortsat kun muligt at opsætte geofences udendørs men dette behov dækkes fint med den eksisterende GPS-løsning.

  5. Træningsteknologier

  LiteGait

  I Aktivitetshusets træningscenter er der installeret en LiteGait. LiteGaiten er en træningsteknologi, som skaber et sikkert miljø for borgeren ift. træning og rehabilitering samtidigt med at terapeuten skånes for mange tunge løft. Denne er fortsat i brug.

  6.  Småhjælpemidler

  Strømpe af- og påtager

  Dragør Kommune har længe haft implementeret strømpe af- og påtagere, men da det kræver megen vejledning at få borgerene til at bruge disse, anvendes hjælpemidlet ikke i tilstrækkelig grad. Derfor kommer der i 2020 fornyet fokus på anvendelse af hjælpemidlet (se velfærdsteknologisk lab).

  7. Andre velfærdsteknologiske initiativer

  Derudover anvendes der fortsat mobile devices som tablets og smartphones i forbindelse med dokumentationsarbejdet på Omsorgscentret Enggården og i hjemmeplejen. Hjemmeplejens smartphones anvendes ligeledes som e-låse.

  Nye initiativer i 2020 og frem

  I 2019 blev der etableret en velfærdsteknologisk styregruppe, som har til formål at sikre koordineringen omkring implementering af velfærdsteknologiske løsninger i Dragør Kommune. I 2020 og frem vil der bl.a. være fokus på nedenstående.

  1. Velfærdsteknologisk Lab

  Jf. handleplanen for Ældrepolitikken arbejdes der i 2020 på at etablere et velfærdsteknologisk laboratorium i Aktivitetshuset. Dette har til formål at inspirere borgerne til selvhjulpenhed samt øge kendskabet til eksisterende velfærdsteknologiske løsninger i Dragør Kommune.

  Velfærdsteknologisk Lab er tænkt som et præsentationsrum, hvor borgerne kan få mulighed for selv at afprøve hjælpemidler og blive instrueret i brugen af dem. Der vil i første omgang være fokus på at promovere teknologier, vi allerede har (f.eks. strømpe af- og påtager og vasketoiletter), og hvor en større udbredelse kan hjælpe til at imødekomme udfordringerne i hjemmeplejen ved at frigøre hænder og arbejdstid.

  På sigt kan andre velfærdsteknologiske løsninger promoveres f.eks. ved at invitere producenter ud og fremvise produkter, som Dragør Kommune kan konstatere har en dokumenteret positiv effekt.

  2. Telemedicin og skærmbesøg:

  Implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering

  Landets regioner og kommuner er gået sammen om at etablere et tværsektorielt telemedicinsk tilbud til borgere med KOL.

  I maj 2020 går Dragør Kommune i luften med pilotafprøvningen af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Det betyder, at borgere med KOL kan måle sine værdier i eget hjem og videre sende data til sygeplejeklinikken, som derfra monitorere udviklingen i sygdomstilstanden. Dette har til formål at forebygge indlæggelser samt øge fleksibilitet og tryghed i hverdagen.

  Yderligere forventes det, at projektet i 2021 udvides til også at omfatte hjertepatienter.

  Skærmbesøg fra ny sygeplejeklinik på Wiedergården

  Efterhånden som de nye teknologier bliver bedre og telemedicin-projektet er fuldt implementeret, vil der også være basis for at afløse besøg i hjemmet ved at øge omfanget af skærmbesøg f.eks. i forbindelse med medicinindtag, psykisk støtte el.lign.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken – det gode og værdige ældreliv (2019-2022).

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. marts 2020.

 • 12
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSAU den 30. marts 2020

  Administrationen orienterede om, at vi har modtaget STAR-midler til at arbejde med nedbringelse af sygefravær på ældreområdet.