Skip navigationen

Referat

Mandag den 4. maj 2020 kl. 17:00

Mødested:
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Morten Dreyer (O), Peter Læssøe (T), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Ebbe Kyrø (T)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  TEMA: Dialog med hjemmeplejen
  Sagsid.: 20/1251

  RESUMÉ:

  Social-, sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget afholder årligt dialogmøder med relevante ledere eller repræsentanter for områder inden for udvalgets ansvarsområde. På dette møde vil leder af hjemmeplejen Ann-Kathrine Fog Dieckmann deltage og indgå i en dialog med udvalget om udviklingen inden for hjemmeplejen.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Afholdt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den kommunale hjemmepleje er en kompleks enhed, der både leverer indsatser inden for Lov om Social service samt Sundhedslovsydelser. Udviklingen i Det Nære Sundhedsvæsen medfører særligt øgede krav til de sundhedsfaglige ydelser.

  Leder af den kommunale hjemmepleje Ann-Kathrine Fog Dieckmann vil på mødet gennemgå status og udviklingsperspektiverne, herunder områdets arbejde med påbud fra Styrelsen for Patientsikkerhed.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2020.

 • 2
  1. budgetopfølgning 2020 på SSAU’s område
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på SSAU’s område blevet gennemgået og der forventes samlet set et merforbrug på 16,7 mio.kr.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  budgetopfølgningen tages til efterretning.

  2.

  at

  der gives en budgetneutral tillægsbevilling og overføres 642 t.kr. fra pulje til ”Tilskud, Styrket kvalitet i ældreplejen” under ældreområdet til Sundhed og Omsorg, forvaltning under ØU.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Ad 1 + 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved 1. budgetopfølgning er budgettet på SSAU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet et merforbrug på 16,7 mio.kr.

  Det samlede merforbrug på 16,7 mio.kr. består af et merforbrug på det sociale område på 4,4 mio.kr. samt et merforbrug på ældreområdet på 12,3 mio.kr.

  På det det sociale område kan det forventede merforbrug på 4,4 mio.kr. henvises til følgende:

  Tandplejen forventer et merforbrug på 0,4 mio. kr. som skyldes merforbrug på løn og merforbrug på sammenlægning af klinikker. Der er igangsat tilpasning af lønudgifter på området.

  Børneområdet forventer et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. Der er ift. budget mindreforbrug på en række områder pga. mindre aktivitet herunder udgifter til plejefamilier, opholdssteder, døgnanbringelser og familiebehandling.

  Beskæftigelse forventer et merforbrug på 4,7 mio. kr., hvilket bl.a. skyldes, at forudsat besparelse fra Tårnby kommune på forventet 2 mio. kr. omkring udlicitering af opgaver ikke forventes realiseret. Desuden merforbrug som følge af større tilgang af førtidspensionister end ventet og merudgift på dagpengeområdet på ca. 2 mio. kr. og større udgifter end budgetteret på flexløntilskud og på personer med løntilskud.

  På ældreområdet forventes et samlet merforbrug på 12,3 mio. kr. Det forventede merforbrug er sammensat af et merforbrug i hjemmeplejen på 4,5 mio. kr., Enggården 3,3 mio. kr., kommunal genoptræning 0,6 mio. kr., hjælpemidler 2,6 mio. kr. samt 1,3 mio. kr. særlige psykiatriske pladser.

  Det indstilles samtidig at, der gives en budgetneutral tillægsbevilling og overføres 642 t.kr. fra pulje til ”Tilskud, Styrket kvalitet i ældreplejen” under ældreområdet til Sundhed og Omsorg, forvaltning under ØU. Derved tilsikres, at der er overensstemmelse mellem praksis og budgetplacering indenfor området.

  Ændringer siden sidste månedsopfølgning

  Social område:

  Integration; Fra et forventet merforbrug på 0,6 mio.kr. efter februar forventes nu budgetoverholdelse, idet besparelse omkring refusion for repatriering, samt mindreindtægt fra resultattilskud som følge af færre modtagne flygtninge, forventes at kunne dækkes inden for eksisterende budget.

  Beskæftigelse; Det forventede merforbrug er øget med 2,5 mio.kr. Dette medfører samlet forventet merforbrug på 4,7 mio. kr. Det yderligere merforbrug skyldes større tilgang af førtidspensionister end ventet, merudgift på dagpengeområdet på ca. 2 mio. kr. og større udgifter end budgetteret på flexløntilskud og på personer med løntilskud. Effekten af Corona-nedlukning er ikke en del af det yderligere merforbrug. Dette vil først komme til udtryk ved næste månedsopfølgning.

  Børneområdet; Børneområdet forventer nu et mindreforbrug på 0,7 mio. kr. I februar var forventningen et mindreforbrug på 2,1 mio. kr. Dette skyldes stigende omkostninger til anbringelser uden for hjemmet.

  Ældreområdet:

  Hjælpemidler; Merforbruget til hjælpemidler er nedskrevet med 0,5 mio. kr. til 2,6 mio. kr. Dette bygger på lavere hidtidigt forbrug end først antaget.

  Genoptræning; Merforbruget til genoptræning er nedskrevet med 1 mio. kr. til 0,6 mio. kr. Dette bygger på lavere hidtidigt forbrug hidtil end først antaget.

  Mellemkommunale betalinger; I februar var forventningen, at der ville være mindreindtægter på 0,9 mio. kr. til mellemkommunale betalinger. Forventningen er nu, at indtægter vil svare til budget

  En mere detaljeret oversigt budget og forbrug år til dato for de to områder er vedlagt i bilag 1

  Budgetopfølgningen er udarbejdet samtidig med, at administrationen har udarbejdet reduktionsforslag vedr. budget 2020 og efterfølgende år. Dette betyder, at det ikke har været muligt, at udarbejde aktivitetstal i forbindelse med opfølgningen.

  Opfølgningen er også udarbejdet under, mens vi er i Corona-beredskab. Som følge heraf er usikkerheden i vurdering af de forventede udgifter og indtægter for året markant større end normalt, og de økonomiske merudgifter pga. af Coronasituationen, som fx øgede udgifter til medarbejdere på dagtilbudsområdet og skoleområdet, øgede udgifter til værnemidler, øgede udgifter til beskæftigelsesområdet og forventet krav om større betaling til Movia, er ikke medregnet i denne opfølgning.

  Som bilag 2 er vedlagt månedsopfølgning efter marts 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Forvaltningen vil på grundlag af beslutning i Kommunalbestyrelsen omkring genvurderingen budget 2020, fremlægge en samlet sag for Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen i forhold til en revision af budget 2020, således, at de budgetansvarlige i 2. halvår af 2020 har et grundlag for deres aktiviteter. Sagen forventes fremlagt på maj måderne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2020.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 3
  Afrapportering af det forpligtende samarbejde - delaftale 6
  Sagsid.: 20/820

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør Kommune og Tårnby Kommune i 2007 en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Samarbejdsområderne er beskrevet i otte delaftaler.

  Der udarbejdes hvert år årsrapporter, som grundlag for udvalgets drøftelse om, hvorvidt der skal ændres i bestillingen.

  Udvalgene forlægges den årlige afrapportering på delaftale 6 Beskæftigelse og integrationen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at afrapporteringen for 2019 for delaftale 6 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune og Tårnby Kommune indgik i 2007 et forpligtende samarbejde i henhold til lov om forpligtende kommunale samarbejder. Det forpligtende samarbejde og delaftalerne er senest revideret og opdateret iht. lov- og serviceændringer i efteråret 2019.

  Delaftalens rammer:

  I det forpligtende samarbejde er der indgået otte delaftaler. Tårnby Kommune er udførende på alle rådgivnings- og myndighedsopgaver, som beskrevet i delaftalerne om det forpligtende samarbejde. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelse.

  For at skabe sikker drift er det aftalt, at der løbende er dialog på topleder-, mellemleder- og medarbejderniveau året igennem. Derudover er der udarbejdet et årshjul, som skal sikre, at Dragør Kommune får de nødvendige informationer angående leveringer, serviceniveauændringer og bestillinger til kommende år.

  Delaftalernes årshjul:

  Hvert år primo februar udarbejder de to kommuner i fællesskab en skabelon for årsrapportering samt et årshjul vedrørende rapportering, politisk behandling og betaling – så det følger de politiske tidsplaner i de respektive kommuner.

  Gældende aftaler på nuværende tidspunkt vedrørende årsrapportering og årshjul er:

  Januar: Tårnby Kommune udarbejder en årsrapportering til Dragør Kommune. Rapporteringen består af faktaark for hver delaftale med oplysninger om resultater i det forgangne år og fremtidsudsigter på kort og lang sigt.

  Marts-maj: Efterfølgende foretages en vurdering i Dragør Kommune og der foretages bestilling til Tårnby Kommune senest ultimo maj.

  Juni: Tårnby Kommune udarbejder betalingsaftaler og oversigt over betaling for det efterfølgende år senest ultimo juni.

  Udvalgene forlægges her afrapportering på delaftaler i det forpligtende samarbejde.

  Årsrapport på delaftale 6: Beskæftigelse og integrationen

  Delaftalen omhandler myndighedsafgørelser vedrørende beskæftigelsesindsatsen, herunder arbejdsløshedsforsikrede og borgere der modtager kontanthjælp, starthjælp, fleksjobberettigede på ledighedsydelse og sygedagpenge samt borgere med begrænsninger i arbejdsevnen eller med handicap.

  Af afrapporteringen fremgår det, at der i 2019:

  • er sket en stigning på 30 borgere (svarende til en stigning på 2%) der har været tilknyttet Jobcenteret.
  • er sket et fald på 86 borgere (svarende til et fald på 12%), der har modtaget tilbud som opkvalificering eller virksomhedsvendte aktiviteter.
  • er sket en stigning på 25 borgere (svarende til en stigning på 52%), der har modtaget mentorstøtte.

  Andelen af dragørborgere i forhold til andelen af tårnbyborgere har ligget stabilt gennem flere år. Andelen af dragørborgere ligger i forhold til landsgennemsnittet lavere end befolkningstallet tilsiger. Forventningen er, ud fra befolkningssammensætningen i Dragør, at Dragør skulle ligge som landets sjettebedst placerede kommune ud fra ministeriets potentialeberegning. Ved seneste opgørelse var Dragør Kommune placeret som kommune nr. 91 i potentialeberegningen.

  For at ændre placeringen fra den seneste og til en placering i top seks, skal der flyttes 50 borgere fra offentlig ydelse til beskæftigelse.

  Jobcenterets plan for denne opgave blev gennemgået ved møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets møde 30. mats 2020.      

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2020.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 4
  Bestillinger for 2021 i det forpligtende samarbejde - delaftale 1 og 8
  Sagsid.: 20/1029

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hhv. hjælpemiddelområdet og genoptræningsområdet jf. delaftale 1 og 8. Udvalgene forelægges her forslag til bestilling på områderne for 2021 til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen på hjælpemiddelområdet - delaftale 1.

  2.

  at

  udvalget godkender administrationens forslag bestillingen på genoptræningsområdet – delaftale 8.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Ad 1 + 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hhv. hjælpemiddelområdet og genoptræningsområdet.

  Udvalgene forelægges her administrationens forslag til bestillingerne for 2021 til godkendelse.

  Delaftale 1: Hjælpemidler

  På hjælpemiddelområdet har der siden 2012 været bestilt og leveret ud fra en samlet normering på 6,02.

  Dragør Kommune har siden 2012 afregnet for nedenstående fast ydelser svarende til 1,5 årsværk.

  Hjemmebesøg

  0,21

  Koordinering

  0,05

  Udbud og kontrakter

  0,20

  Afrapportering, møder og lignende

  0,04

  Administration – se bilag 1

  1,00

  I alt:

  1,50

  Yderligere betaler Dragør Kommune, som det fremgår af afrapporteringen for 2019, for en række variable ydelser på hjælpemiddelområdet svarende til 4,52 årsværk (se bilag 1).

  I perioden 2015-2019 har der samlet set været en afvigelse på 0,01 årsværk mellem bestilt og leveret på de variable ydelser og i 2019 blev der samlet set leveret -0,07 normering mindre end bestilt. Det er administrationens vurdering, at afvigelsen ligger på et acceptabelt niveau.

  Administrationen foreslår derfor, at der ikke ændres i den samlede bestilling på 6,02 og budgettet hertil for delaftale 1 vedrørende hjælpemidler.

  Administrationen foreslår dog, at normeringen på de enkelte variable ydelser, tilpasses så de stemmer overens med det faktisk leverede i 2019. Som det fremgår af nedenstående tabel, var der i 2019 store afvigelser mellem bestilt og leveret på nogle af de variable ydelser (se også bilag 1).

  Administrationens forslag til bestillingen på de variable ydelser for 2021, ser derfor ud som følger:

  Bestilling 2019

  Leveret 2019

  Bestilling 2021

  Antal

  Normering

  Antal

  Normering

  Antal

  Normering

  Syns- og kommunikationshjælpemidler

  80

  0,25

  49

  0,15

  49

  0,15

  Genbrug/forbrugsgoder

  375

  1,17

  171

  2,24

  717

  2,24

  Kropbårne

  750

  2,14

  491

  1,40

  498

  1,47

  Store boligændringer

  0

  0

  0

  0

  0

  0

  Mindre boligændringer

  30

  0,09

  16

  0,05

  16

  0,05

  Biler

  15

  0,80

  10

  0,54

  10

  0,54

  Hjemtagne

  17

  0,07

  17

  0,07

  17

  0,07

  I alt

  4,52

  4,45

  4,52

  Delaftale 8: Genoptræning

  I det forpligtende samarbejde betaler Dragør Kommune ligeledes for genoptræningsområdet i henhold til Sundhedslovens §140 og Servicelovens §86.

  Af afrapporteringen for området fremgår det, at Tårnby Kommune i 2019 har modtaget 607 genoptræningsplaner jf. Sundhedslovens §140, hvoraf 20 har benyttet tilbud om at modtage genoptræning hos en privat leverandør, hvis ventetiden overstiger 7 dage. 187 borgere var i 2019 berettiget hertil.

  Dette svarer samlet set til en stigning på 10,85 % i forhold til 2018 på genoptræningsforløb efter sundhedslovens §140 (se bilag 2). Grundet udviklingen på området forventes det, at antallet af genoptræningsplaner fortsat vil stige i 2020. Hertil kommer, at borgere med genoptræningsplaner på avanceret niveau inkluderes i ordningen om frit valg på genoptræning pr. 21. januar 2020, hvormed mængden af borgere der har ret til at være en privat leverandør øges yderligere.

  Administrationen foreslår, at bestillingen for 2021 på genoptræningsområdet afspejler det leverede niveau i 2019. Budgettet for delaftalen 8 er i 2020 opjusteret med 2,0 mio. kr. ift. 2019.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder)

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Budgettet for delaftale 1: Hjælpemidler er på i alt 3.817.560 kr. i 2020.

  Budgettet for delaftale 8: Genoptræning er på i alt 1.667.442 kr. i 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2020.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 5
  Bevilling af puljemidler til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen
  Sagsid.: 20/721

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende tilskud fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) fra Puljen til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen. Tilsagnet til tilskud er givet til projekt ”Det sunde arbejdsfællesskab.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at indtægtsbevilling og udgiftsbevilling på 669.565 kr. fra puljen til nedbringelse af sygefravær i Ældreplejen fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering i 2020 godkendes til anvendelse indenfor ansøgningens formål.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har modtaget tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering til projekt med midler fra den nationale Pulje til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

  I alt var der i puljen afsat 36,6 mio. kr. i årene 2020 og 2021 fra finanslovskontoen, FL § 17.51.05.10. Puljens overordnede formål er at forebygge sygefravær og begrænse længden af sygemeldinger i ældreplejen.

  Dragør Kommune har fået tilsagn om 1.855.380 kr. til projekt ”Det sunde arbejdsfællesskab” i perioden 1. april 2020 til 31. december 2021.

  I finanslovsåret 2020 er der givet tilsagn om 669.565 kr. For god ordens skyld bemærkes, at der alene kan gives tilsagn om tilskud for ét år af gangen. Såfremt finanslovene for 2021 vedtages med de forventede beløb vil nedenstående beløb kunne udbetales.

  Finanslovsår

  2020

  2021

  Tilsagn i alt

  Beløb

  669.565

  1.185.815

  1.855.380

  I denne sag anmodes der om politisk tilsagn til projekt ”Det sunde arbejdsfællesskab” i Dragør Kommune. Ansøgning samt budget for projektet er vedlagt. Sundheds- og Omsorgschef Tina Roikjer Køtter er projektansvarlig.

  Der vil til projektets gennemførelse blive tilknyttet et eksternt konsulentfirma via SKIs rammeaftaler.

  I ”Det sunde arbejdsfællesskab” i Dragør skal der udarbejdes en analyse af sygefraværet i ældreplejen, således at der tilvejebringes viden om, hvilke faktorer der gør sig gældende.

  Derudover skal der udarbejdes en strategi med anvisninger til hvad der skal ske i ældreplejen i forbindelse med håndtering af sygefravær. Strategien skal indeholde 4 kerneelementer: Forebyggelse, systematisk samarbejde med Dragør Kommune og Jobcentret, fremrykket indsats og gradvis tilbage til arbejde.

  Projektet skal ses som led i kommunens rekrutterings- og fastholdelsesstrategi, hvor målet dels er nedbringelse af sygefravær dels øge fastholdelsesgraden.

  LOVE/REGLER:

  Finansloven 2020.

  Bekendtgørelse om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering af 31/10-2016.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  STAR har givet tilsagn om tilskud til projekt ”Det sunde arbejdsfællesskab” til Dragør Kommune.

  Godkender udvalget tilskuddene skal der gives en budgetneutral tillægsbevilling i 2020 på (+/-) 669.565 kr. og forventet i 2021 (+/-) 1.185.815 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget. Sidstnævnte indarbejdes i forbindelse med de tekniske korrektioner i forbindelse med Budget 2021.

  Budgetterne anvendes til indtægter fra STAR samt de udgifter, kommunen afholder i overensstemmelse med de godkendte formål og ydelser.

  Der er i projektet en medfinansiering på 475.200 kr., som afvikles inden for rammen i Sundhed og Omsorg til ledelse og som dermed ikke fordrer tillægsbevilling.

  Der skal udarbejdes delregnskaber, statusrapport og et endeligt regnskab, som skal fremsendes STAR.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2020.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 6
  Decisionsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet regnskab 2018
  Sagsid.: 20/1200

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om decisionsskrivelse for regnskab 2018, som er modtaget fra Social- og Indenrigsministeriet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  decisionsskrivelsen for regnskab 2018 tages til efterretning.

  2.

  at

  redegørelse for indsatser tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Ad 1 + 2

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har den 28. februar 2020 modtaget decisionsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet vedr. revisionsberetning om ydelser og tilskud på Social- og Indenrigsministeriets område for regnskabsåret 2018.

  Social- og Indenrigsministeriet finder det kritisabelt, at kommunen fortsat ikke har fået etableret kvalitetskontrol eller en aftale med Tårnby kommune vedrørende servicelovens § 41 merudgifter til børn, servicelovens § 42 tabt arbejdsfortjeneste samt servicelovens § 100 merudgifter til voksne.

  Børne- Fritids og Kulturudvalget er politisk udvalg vedrørende servicelovens §§ 41 og 42

  Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget er politisk udvalg vedrørende servicelovens § 100.

  På baggrund af ovenstående har ministeriet anmodet kommunen om at indsende en redegørelse for hvordan kvalitetskontrollen kan gennemføres.

  Der har siden 1. januar 2019 været gennemført kvalitetskontrol for servicelovens §§ 41 og 42.

  Der har siden 1. januar 2020 været gennemført kvalitetskontrol for servicelovens § 100.

  Decisionsskrivelse fra Social- og Indenrigsministeriet vedlægges som bilag.

  Redegørelse til Social og Indenrigsministeriet vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. maj 2020.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget 6. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen 28. maj 2020.

  Bilag

 • 7
  Decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering regnskab 2018
  Sagsid.: 20/1200

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres om decisionsskrivelse for regnskab 2018, som er modtaget fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  decisionsskrivelsen for regnskab 2018 tages til efterretning.

  2.

  at

  redegørelse for indsatser tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Ad 1 + 2

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har den 25. februar 2020 modtaget decisionsskrivelse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) vedr. revisionsberetning om ydelser og tilskud på Udlændinge og Integrationsministeriets område for regnskabsåret 2018.

  Revisors gennemgang af årsregnskabet har ikke givet anledning til forbehold eller revisionsbemærkninger på ministeriets område.

  Styrelsen vurderer det dog som kritisabelt, at der igen er revisionsbemærkninger om manglende rettidig opfølgning på områderne Uddannelseshjælp, Kontanthjælp, Revalidering, Sygedagpenge, Ledighedsydelse, Jobafklaring og Forsikrede ledige og der er revisionsbemærkninger på området Jobafklaring, hvor det er konstateret, at forelæggelser af sager for rehabiliteringsteamet ikke sker rettidigt. Yderligere er der konstateret væsentlig tidsmæssige forsinkelser i opfølgninger på området Ressourceforløb. På baggrund af at forholdet er videreført fra 2017 som revisionsbemærkning, forventer styrelsen inden én måned at modtage en detaljeret redegørelse fra kommunen, om kommunens iværksatte initiativer, herunder resultatet af den udvidede dialog med Tårnby Kommune.

  Indsatsen via den udvidede dialog har ikke afstedkommet den ønskede effekt. Jobcenteret har ind til videre ikke overholdt samtlige tidfrister.

  Nye initiativer i Jobcenteret

  Den manglende fristoverholdelse har medført en større omfordeling af ressourcer og en opprioritering af området, dette er iværksat i 2020.

  Jobcenteret har i samme forbindelse fået vedtaget en prioriteret indsats. Den er sammenstillet i fem indsatsområder:

  • Virksomhedsorientering af sygedagpengeindsatsen
  • Flere i fleksjob
  • Reduktion af overledighed i fire a-kasser
   Akademikerne, FTF-a, Lederne og Min A-kasse
  • Opsvinget skal udnyttes til at give de udsatte en chance for at blive en del af arbejdsfællesskabet
  • Virksomhedsservicen skal øges

  Nye initiativer i det forpligtende samarbejde

  I forbindelse med den første revurdering af samarbejdsaftalerne i det forpligtende samarbejde mellem Tårnby Kommune og Dragør Kommune er det blevet tilføjet, at de respektive chefer for samarbejdsområderne i Tårnby Kommune fremover kan indgå i direkte dialog med de respektive politiske udvalg i Dragør Kommune. Dette vil medføre en bedre gennemgang af data på de specifikke områder. For Jobcenterets vedkommende er den nye arbejdsgang gennemført første gang 30. marts 2020, hvor data for bl.a. rettidighed og den besluttede opprioritering af jobcenteret blev gennemgået.

  Det er aftalt med Jobcenter Tårnby, at området fortsat, ud over den politiske opfølgning, også følges tæt på chef og direktørniveau. I den forbindelse vil der blive udarbejdet kvartalsvise opgørelser over udviklingen i indsatsen samt rettidigheden i opfølgningen.

  Decisionsskrivelse fra STAR vedlægges som bilag.

  Redegørelse til STAR vedlægges som bilag.

  Beskrivelse af øget indsats vedlægges som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse nr. 1591 af 15. december 2017.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget 4. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen 28. maj 2020.

  Bilag

 • 8
  Handicappolitik 2020 - 2023
  Sagsid.: 18/5377

  RESUMÉ:

  Social, Sundheds, og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges udkast til Handicappolitik 2020 – 2023 efter hørring med henblik på vedtagelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender Handicappolitikken for 2020 – 2023.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 6. maj 2019 vedtog Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget procesplan for udarbejdelse af ny Handicappolitik.

  Udvalget besluttede, at der udarbejdes en målrettet politik, og at politik for psykiatri indarbejdes i sundhedspolitikken.

  Derudover besluttede udvalget, at den nye politik omfatter børn og unge med handicap samt borger over 18 år med handicap.

  Handicaprådet har deltaget aktivt i processen omkring revidering af politikken, og valgte på møde 21. august, at den nye politik indeholder fire temaer, der lægger sig tæt op af temaerne i Ældrepolitikken.

  De fire temaer er:

  Mennesket først – tryghed for den enkelte

  Et aktivt handicapliv

  Rammer for et godt og værdigt handicapliv

  Et sundt liv som handicappet

  Strukturen i politikken:

  Forord

  Indledning

  De fire temaer

  Opfølgning

  Borgerinddragelse

  Som del af Demokratiudvalgets anbefalinger til lokaldemokrati og borgerinddragelse har Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttet, at processen hen mod at vedtage ny handicappolitik udvælges som projekt til afprøvning og udvikling af metoder til borgerinddragelse.

  For at sikre en bred inkluderende proces i forhold til borgerinddragelse og lokaldemokrati, er der afholdt to dialogmøder, så berørte borgere i dialog med valgte politikere kunne deltage med henblik på at bidrage til politikken.

  Der blev i september afholdt to dialogmøder. Borgernes input fra dialogmøderne var indarbejdet i første udkast til Handicappolitik 2020 – 2023.

  Der blev afholdt Handicaptopmøde 3. december 2019, hvor første udkast blev fremlagt og drøftet. Input fra Handicaptopmødet er indarbejdet i andet udkast til Handicappolitik 2020 - 2023.

  I nuværende udkast til handicappolitik er indarbejdet dele af høringssvar.

  Forslag til handicappolitik for 2020 – 2023 vedlagt som bilag.

  Andet udkast til handicappolitik vedlagt som bilag

  Det ene høringssvar, der er indkommet, vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Efter endelig vedtagelse vil handicappolitikken blive grafisk bearbejdet og formidlet via bl.a. hjemmeside og Dragør Nyt.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Politikken er tværgående og har sammenhæng med kommunens øvrige politikker. Dele af indsatsen skal ses i sammenhæng med de indsatser, der er beskrevet i kommunens Børne- og Ungepolitik, Standarder for sagsbehandling i arbejdet med børn og unge med særlige behov, Ældrepolitikken, Værdighedspolitikken og Sundhedspolitikken samt aftalerne for det forpligtende samarbejde på de berørte områder.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds, og Arbejdsmarkedsudvalget 4. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen 28. maj 2020.

  Bilag

 • 9
  Kvalitetsstandarder for omsorgstandpleje, flexhandicap og post til døren
  Sagsid.: 20/1189

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges kvalitetsstandarder for omsorgstandpleje, flexhandicap og post til døren med henblik på høring i Ældrerådet og Handicaprådet før endelige politisk godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget godkender kvalitetsstandard for omsorgstandpleje efter Sundhedslovens §§ 131 og 132 med henblik på høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  2.

  at

  udvalget godkender kvalitetsstandard for Movia flexhandicap efter lov om trafikselskaber §11 med henblik på høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  3.

  at

  udvalget godkender kvalitetsstandard for post til døren efter Postlovens §9 med henblik på høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Ad 1

  Anbefales at sende i høring.

  Ad 2

  Anbefales at sende i høring med bemærkningen om at administrationen skal foretage en benchmark med andre kommuner, for at nuværende serviceniveau kan vurderes.

  Ad 3

  Anbefales at sende i høring.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges kvalitetsstandarder for omsorgstandpleje, Movia flexhandicap og post til døren med henblik på, at disse sendes i høring og godkendes endeligt i juni 2020.

  Det er ikke lovpligtigt at udarbejde standarder for disse områder og det har ikke tidligere været gjort. Kvalitetsstandarderne beskriver derfor det nuværende serviceniveau, der er på de pågældende områder. Det er administrationens vurdering, at de nye kvalitetsstandarder vil bidrage til bedre forventningsafstemning med borgere.

  I forbindelse med udarbejdelsen af kvalitetsstandarderne har administrationen haft særlig fokus på, at kvalitetsstandarderne er formuleret i et enkelt og direkte sprog og at de kort og præcist beskriver de konkrete ydelser.

  Kvalitetsstandarderne skal indgå i et samlet katalog, der gør det nemmere for borgerne at orientere sig i Dragør Kommunes tilbud og service niveau på sundheds- og omsorgsområdet.

  Kvalitetsstandard for omsorgstandplejen

  Behandling under omsorgstandplejen i Dragør Kommune følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området. Tandplejetilbuddet baseres derfor på et realistisk, individuelt behandlingsbehov og omfatter ikke særlige behandlinger. Borgerne vil typisk modtage 1-2 årlige tandeftersyn og behandlinger.

  Borgere, der kan blive tilmeldt omsorgstandplejen i kommunen, kan frit vælge mellem HjemmeTandplejen eller en anden privat praktiserende tandlæge.

  Administrationen foreslår, at kommunen fastholder en årlig egenbetaling som hidtil på 540 kr., der udgør den maksimale egenbetaling for omsorgstandpleje, jævnfør Sundheds- og Ældreministeriet. Egenbetalingens maksimale beløb pristalsreguleres hvert år.

  Kvalitetsstandard for flexhandicap

  Borgere, der tildeles flexhandicap i kommunen, får en kørselsordning med minimum 104 enkeltture årligt. Et årligt medlemsabonnement koster 300 kr., som borgeren selv betaler.

  Administrationen foreslår, at borgerne selv skal betale for ekstra ture over de 104 enkeltture og en række øvrige tillæg, som fx forsædeplads, direkte kørsel mv.

  Kvalitetsstandard for post til døren

  Det er gratis for borgere i kommunen at blive tilmeldt post til døren.

  Hvis borgeren ikke får hjælp fra kommunen i henhold til serviceloven eller sundhedsloven eller i øvrigt ikke er kendt af kommunen, vil kommunen bede om dokumentation for behovet for post til døren. Det kan fx ske ved en lægeerklæring, som administration foreslår, at borgeren selv betaler for.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedslovens §§131 og 132.

  Lov om trafikselskaber §11.

  Postlovens §9.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet inden endelig godkendelse.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2020.

  Bilag

 • 10
  Kvalitetsstandarder for pasning af nærtstående, selvvalgt hjælper og plejevederlag
  Sagsid.: 20/1190

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges kvalitetsstandarder for pasning af nærtstående, selvvalgt hjælper og plejevederlag med henblik på høring i Ældrerådet og Handicaprådet før endelige politisk godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget godkender kvalitetsstandard for pasning af nærtstående personer med handicap eller alvorlig sygdom efter Lov om social service §118 med henblik på høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  2.

  at

  udvalget godkender kvalitetsstandard for selvvalgt hjælper efter Lov om social service §94 med henblik på høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  3.

  at

  udvalget godkender kvalitetsstandard for plejevederlag ved pasning af døende efter Lov om social service §§119, 120 og 121 med henblik på høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Ad 1+2+3

  Anbefales at sende i høring.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges kvalitetsstandarder for pasning af nærtstående personer med handicap eller alvorlig sygdom, selvvalgt hjælper og plejevederlag ved pasning af døende med henblik på, at disse sendes i høring og godkendes endeligt i juni 2020.

  Det er ikke lovpligtigt at udarbejde standarder for disse områder og det har ikke tidligere været gjort. Kvalitetsstandarderne stemmer overens med kommunens nuværende praksis på de pågældende områder og følger de lovgivningsmæssige regler på områderne. Det er administrationens vurdering, at de nye kvalitetsstandarder vil bidrage til bedre forventningsafstemning med borgere.

  I forbindelse med udarbejdelsen af kvalitetsstandarderne har administrationen haft særlig fokus på, at kvalitetsstandarderne er formuleret i et enkelt og direkte sprog og at de kort og præcist beskriver de konkrete ydelser.

  Kvalitetsstandarderne skal indgå i et samlet katalog, der gør det nemmere for borgerne at orientere sig i Dragør Kommunes tilbud og service niveau på sundheds- og omsorgsområdet.

  Kvalitetsstandard for pasning af nærtstående personer med handicap eller alvorlig sygdom

  Pårørende, der ønsker at passe en nærtstående, som fx et familiemedlem eller en nær ven, skal være tilknyttet arbejdsmarkedet, dagpengemodtager eller selvstændig. Den pårørende bliver ansat af kommunen til at varetage alle pleje- og omsorgsopgaver samt praktiske opgaver for den plejekrævende i op til 6 måneder – med mulighed for forlængelse på 3 måneder ved særlige forhold. Pleje- og pasningsopgaverne skal svare til et fuldtidsarbejde.

  Lønnen for en pasningsordning udgør et af Socialministeriets fastsatte beløb med årlige reguleringer.

  Kvalitetsstandard for selvvalgt hjælper

  Borgere, der har fået bevilliget hjælp efter lov om social service § 83, har efterfølgende mulighed for selv at vælge en hjælper.

  Den selvvalgte hjælper skal kunne varetage personlig pleje og praktiske opgaver efter § 83 og skal leve op til de krav, der er beskrevet i kommunens kvalitetsstandard hertil. Hvis hjælperen skal varetage personlig pleje, kræver kommunen som udgangspunkt, at hjælperen har en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse.

  Hjælperen aflønnes med udgangspunkt i den kommunale overenskomst for ufaglært social- og sundhedspersonale. Ansættelsesgraden kan ikke overstige 37 timer om ugen.

  Kvalitetsstandard for plejevederlag ved pasning af døende

  Pårørende, der ønsker at passe en nærtstående, fx et familiemedlem eller nær ven, der er døende, kan få plejeorlov. Den pårørende ansættes af kommunen og vil få udbetalt plejevederlag efter gældende regler.

  Kommunen vil varetage hjemmehjælp og hjemmesygepleje som hidtil eller som supplement til ordningen. Det sker ud fra en individuel vurdering og regler for disse områder.

  Pårørende kan maksimalt få udbetalt plejevederlag, der svarer til halvanden gange sygedagpengesatsen ved egen sygdom.

  LOVE/REGLER:

  Lov om social service §§ 94, 118 og 119-121

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet inden endelig godkendelse.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2020.

  Bilag

 • 11
  Kvalitetsstandarder for plejebolig, handicapegnet bolig og daghjem
  Sagsid.: 20/861

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandarderne for plejebolig, ældre- og handicapegnet bolig og daghjem som på Social-, Sundheds- og Arbejdsudvalgets møde den 30. marts 2020 blev videresendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet, fremlægges nu til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  udvalget godkender kvalitetsstandard for plejebolig efter Lov om Almene Boliger §5 og Servicelovens §192a.

  2.

  at

  udvalget godkender kvalitetsstandard for ældre- og handicapegnede boliger efter Lov om boliger for ældre og personer med handicap §17 og Lov om almene boliger §§54, 57 og 58a.

  3.

  at

  udvalget godkender kvalitetsstandard for daghjem efter Lov om Social Service §79.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Ad 1+2+3

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalgene forelægges kvalitetsstandarder for plejebolig, ældre- og handicapegnede boliger og daghjem til endelig godkendelse.

  Det er ikke lovpligtigt at udarbejde standarder for disse områder, men det er fortsat administrationens vurdering, at kvalitetsstandarderne bidager til en styrket faglighed og en bedre forventningsafstemning med borgerne.

  I forbindelse med revideringen af kvalitetsstandarderne har administrationen haft særligt fokus på, at kvalitetsstandarderne er formuleret i et enkelt og direkte sprog og at de kort og præcist beskriver de konkrete ydelser.

  Kvalitetsstandarder for plejebolig og ældre- og handicapegnede boliger:

  Kvalitetsstandarden for plejebolig blev senest revideret og godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet d. 20. juni 2019.

  Kvalitetsstandarden for ældre- og handicapegnede boliger har ikke været revideret siden 2016.

  Udvalget forelægges kvalitetsstandarderne, da der er foretaget sproglige tilpasninger og tilføjelser, som skal sikre at kvalitetsstandarden lever op til ovenstående princip om et enkelt sprog og en præcis beskrivelse af ydelserne, samt sikre en ensartethed i forhold til de resterende kvalitetsstandarder på Sundheds- og Omsorgsområdet. Disse vil løbende blive samlet i et katalog, der gør det nemmere for borgerne at orientere sig i Dragør Kommunes tilbud og serviceniveau på området.

  Kvalitetsstandard for daghjem:

  Kvalitetsstandarden for daghjem blev senest revideret og godkendt af Kommunalbestyrelsen på mødet d. 20. juni 2019.

  På baggrund af udvalgets drøftelse af strategi og handlemuligheder i forhold til servicerammen på sektor 7 på udvalgsmødet den 3. februar 2020, indeholder udkastet til den reviderede kvalitetsstandard for daghjem følgende ændring:

  • Daghjem målrettes hjemmeboende borgere. Det betyder, at de 15 pladser målrettet beboere på Omsorgscentret Enggården nedlægges, da disse ikke har tilstrækkelig gavn af tilbuddet.

  Derudover er der også her foretaget sproglige tilpasninger.

  Høringssvar:
  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på mødet den 30. marts 2020, at udkastet til kvalitetsstandarderne med forslag om ovenstående ændringer blev sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Ældrerådets høringssvar er vedlagt som bilag (bilag 7, 8 og 9).

  Ældrerådets indstilling til kvalitetsstandard for daghjem er indarbejdet og fremgår af kvalitetsstandarden (bilag 5-6).

  Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar.

  LOVE/REGLER:

  Lov om boliger for ældre og personer med handicap §17

  Lov om almene boliger §§5, 54, 57 og 58a

  Lov om social service §192a

  Lov om social service §79

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De økonomiske konsekvenser af forslaget, er omfattet af beregningerne i R-skemaer fra Sundhed og Omsorg, behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. februar 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2020.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 12
  Udvidelse af målgruppen for Aktivitetshuset Wiedergården
  Sagsid.: 19/828

  RESUMÉ:

  Dagsordenspunktet vedrører en indstilling om udvidelse af målgruppen i Aktivitetshuset Wiedergården til at omfatte seniorførtidspensionister samt borgere i fleksjob.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1.

  at

  fastholde udvidelsen af målgruppen til aktiviteter på Wiedergården til ligeledes at omfatte seniorførtidspensionister samt borgere i fleksjob.

  2.

  at

  vedtægterne for Wiedergården tilrettes i fald punkt 1 godkendes. Tilretningen sker i forhold til § 4, målgrupper, hvor de to nye målgrupper tilføjes. Se forslag til vedtægtsændring.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Ad 1

  Anbefales med bemærkningen om, at borgere som har tilkendt fleksjob også bliver en del af målgruppen til aktiviteter på Wiedergården.

  Ad 2

  Anbefales med bemærkningen om, at vedtægterne for Wiedergården tilrettes, så borgere som har fået tilkendt fleksjob, også indgår i målgruppen for aktiviteter.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. juni 2019 blev det besluttet at udvide målgruppen til Aktivitetshuset Wiedergården i en prøveperiode på 1 år. Udvidelsen omfatter borgere i fleksjob og seniorførtidspensionister.

  Brugerrådet i Aktivitetshuset har efterfølgende evalueret ordningen på møde den 5. marts 2020, og tilbagemeldingen har været:

  ”Konklusionen er: det er ingen stor udfordring, så det løser vi gerne”

  Der har dermed været plads til de nye grupper, og ordningen kan fortsætte.

  LOVE/REGLER:

  Vedtægter for Dragørs Aktivitetshus

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 28. maj 2020.

  Bilag

 • 13
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klager - april 2020
  Sagsid.: 19/4912

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-05-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgående klager og borgerhenvendelser.

  Sundhed og Omsorg har modtaget tre klager i perioden 13. marts til 16. april 2020. Klagerne fremgår af bilag 1 (lukket).

  På mødet i januar 2019 bad Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget om en kvartalsvis oversigt over klager til den private leverandør af hjemmepleje. Sundhed og Omsorg har modtaget én klage over den private leverandør af hjemmeplejen i perioden februar - april 2020. Klagen fremgår af bilag 1 (lukket).

  Borger og Social har modtaget to klager siden sidste politiske behandling. Se vedlagte bilag 2 (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2020.

  Bilag

  • Lukket bilag
  • Lukket bilag

 • 14
  Eventuelt
  Sagsid.: