Skip navigationen

Referat

Mandag den 8. juni 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Martin Wood Pedersen (C), Ole H. Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  TEMA: Dialog med Enggården samt Bruger Og Pårørenderådet (BOP)
  Sagsid.: 20/1714

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget afholder årligt dialogmøder med relevante ledere og repræsentanter for områder indenfor udvalgets ansvarsområde.

  På dette møde vil leder af Omsorgscenter Enggården Ole Andersen samt repræsentant fra BOP deltage.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2020

  Afholdt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Omsorgscenteret Enggården er en paraply for en lang række af indsatser og tilbud på omsorgsområdet; plejeboliger, midlertidigt ophold, demensindsats, daghjem, samarbejde med Tårnby kommune om genoptræningsindsatser, samt madservice.

  Som en naturlig forlængelse af dette er der også et stort samarbejde med de pårørende og dermed det nedsatte samarbejdsforum Bruger Og Pårørenderådet (BOP).

  Ole Andersen og Ditlev Væhring vil på mødet fortælle om de forskellige områder og samarbejder.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2020.

 • 2
  Tilslutning tværkommunalt samarbejde "klar livet uden røg og rusmidler"
  Sagsid.: 20/1613

  RESUMÉ:

  I februar 2020 godkendte Kommune Kontakt Rådet (KKR) Hovedstaden en fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed. Formålet med strategien er, at kommuner i hovedstaden skal gå sammen om at yde en indsats ift. unges fysiske og mentale sundhed. Indsatsen skal på sigt styrke unges muligheder for at gennemføre en uddannelse og leve det liv, de gerne vil.

  Direktørkredsen for de 9 kommuner på Vestegnen og Sydamager samt Rødovre Kommune har været i dialog om en fælles udmøntning af KKR-strategien. De 9 kommuner på Vestegnen og Sydamager har siden 2015 samarbejdet om at hjælpe rygere til røgfrihed og en røgfri generation 2030. Samarbejdet modtog prisen ”Den gyldne tråd” på KL´s Sundhedskonference i januar 2020. Med indsatsen ”Klar livet – uden røg og rusmidler”, kan kommunerne udvide det eksisterende samarbejde til også at omfatte unges fysiske og mentale sundhed og fortsætte samarbejdet om målet om en røgfri generation 2030.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Dragør Kommunes deltagelse i indsatsen "Klar livet - uden røg og rusmidler" godkendes.
  1. at udgiften for Dragør Kommune på  83. 975 kr. årligt,  finansieret fra pulje til sundhed og forebyggelse.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2020

  Ad 1+2

  Godkendt

  SAGSFREMSTILLING:

  Unges fysiske og mentale sundhed

  Unges sundhedsadfærd ændrer sig typisk i overgangen fra grundskole til en ungdomsuddannelse. Mange unge er sunde, trives godt og udvikler sig, som de skal. Men der er også unge, som begynder at eksperimentere og få en risikabel sundhedsadfærd hvad angår tobak, alkohol og stoffer. F.eks. topper den eksperimentelle brug af stoffer i 16-19-årsalderen og 80 % af de, der ryger, starter før de fylder 20 år.

  Herudover oplever en del unge mistrivsel, og dårlig mental sundhed er en af de største sundhedsmæssige udfordringer blandt nutidens unge. Hver femte ung angiver at have dårlig mental sundhed. Det kan f.eks. være, at de er kede af det, nervøse, oplever ensomhed eller føler sig pressede af skolearbejde. Unge med dårlig mental sundhed har oftere indlæringsvanskeligheder og sværere ved at gennemføre et uddannelsesforløb. Mentale helbredsproblemer er årsagen til over halvdelen af frafald på ungdomsuddannelserne.

  For at styrke unges fysiske og mentale sundhed samt hjælpe dem godt på vej i uddannelseslivet, har kommunerne, der er en del af KKR Hovedstaden, formuleret en vision om at styrke de unges muligheder for at gennemføre en uddannelse og leve det liv, de gerne vil. Jf. bilag KKR-strategi - Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed.

  Unge bevæger sig på tværs af kommunegrænser, hvor man har bopæl i en kommune og tilknyttet ungdomsuddannelse i en anden. Samtidig er unge en af de borgergrupper, som har mindst kontakt med kommunen, når de forlader grundskolen. Derfor lægger KKR-strategien op til, at kommunerne samarbejder, og at der indgås partnerskaber med ungdomsuddannelserne, når visionen skal indfris. Det anbefales endvidere, at der arbejdes med rammer og strukturer for at skabe større lighed i unges sundhed.

  Klar livet - uden røg og rusmidler

  Det eksisterende tværkommunale tobaksforebyggende samarbejde kan med indsatsen "Klar livet - uden røg og rusmidler" udvides (evt. også med Rødovre Kommune) til også at omfatte unges fysiske og mentale sundhed. Indsatsen er en udmøntning af KKR-strategien om unges fysiske og mentale sundhed samt en fortsættelse af målet om en røgfri generation 2030. Indsatsen løber fra juli 2020 til udgangen af 2030. Med den fælles kommunale indsats ønsker vi at ruste unge til at blive gode aktører i eget liv, så de bedre kan håndtere de udfordringer, de møder i ungdomslivet. De langsigtede mål for den fælles indsats er:

  • at indsatsen fører til en forbedret Ungeprofilundersøgelse inden for en 10-årig periode – særligt i forhold til brug af tobak og rusmidler samt mental sundhed
  • at indsatsen fører til, at mindst 90 % af de 25-årige har gennemført en ungdomsuddannelsen i 2030.

  ”Klar livet – uden røg og rusmidler” er en ambitiøs satsning, som bygger på, at vi står stærkt sammen og løfter i flok. Indsatsen har et 10-årigt perspektiv, som kræver en tydelig opbakning fra alle deltagende kommuner for at kunne lykkes. Partnerskaber med ungdomsuddannelserne, eksterne aktører (fx Alkohol & Samfund, Kræftens Bekæmpelse, KABS og andre) samt fonde er centralt for indsatsen. En fælles vision med politisk opbakning i hele perioden sender et signal om en seriøs indsats, når der skal søges fondsmidler og indgås partnerskaber. Jf. bilag ”Klar livet – uden røg og rusmidler”.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedslovens §119.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I 2020 finansieres indsatsen af den økonomi, der er aftalt vedr. ”Bliv en vinder uden tobak (En røgfri generation 2030)”. Aftalen gælder fra 2018 og udløber med udgangen af 2020.

  Fra 2021 indgår alle kommuner en ny forpligtende aftale om basisøkonomi i den fælles indsats "Klar Livet - uden røg og rusmidler". Basisøkonomien dækker bl.a. udgifter til fælles projektledelse, kommunikationsaktiviteter, konferencer og kompetenceudvikling, aktiviteter målrettet unge, opfølgning fra Stoplinien, ungeprofilundersøgelse og rygestopmedicin. Udgifterne mellem de samarbejdende kommuner fordeles efter en fordelingsnøgle. Udgiften for Dragør Kommune udgør i 2021 83. 975 kr. og foreslås finansieret af pulje til sundhedsfremme og forebyggelse.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  KKR strategi ”Fælles strategi for unges fysiske og mentale sundhed for kommunerne i Region Hovedstaden”.

  Dragør Kommunes Sundhedspolitik ”Sundhed og Trivsel”.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2020.

  Bilag

 • 3
  Tilsagn om midler til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede
  Sagsid.: 20/452

  RESUMÉ:

  Sundheds- og Ældreministeriet har bevilget tilskud på i alt 388.772,- kr. til styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede (borgere med alkoholmisbrug og samtidig psykiatrisk problematik) Bevillingen strækker sig over 2020 og 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at tilskuddet hjemtages til formålet.
  1. at der gives en budgetneutral tillægsbevilling på 204.255,- kr. i 2020 og for 184.517 i 2021.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2020

  Ad 1 + 2

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har i samarbejde med Blå Kors indsendt ansøgning til puljen: Styrkelse af den kommunale alkoholbehandling af dobbeltbelastede.

  Sundheds- og Ældreministeriet har 15. maj 2020 meddelt, at der er bevilget et tilskud på i alt 388.772,- kr. til anvendelse inden udgangen af 2021. Puljen er fordelt med 204.255,- kr. i 2020 og 184.517,- kr. i 2021. Der er i bevillingen taget højde for, at bevillingen formentlig ikke kan udnyttes til fulde i 2020 og der er derfor på forhånd bevilget, at uforbrugte midler i 2020 kan overføres til 2021.

  Udbetalingen af midler i 2021 forudsætter bevillings optagelse på finansloven for 2021. 

  Målgruppen er borgere med både et alkoholmisbrug og en psykiatrisk problematik, hvor behandling af dobbeltbelastningen forudsætter døgnophold under Blå Kors. Døgnopholdsprisen i Blå Kors regi udgør i 2020 2.363,- kr. / døgn. Det bevilgede beløb svarer således til 90 døgns ophold. 90 døgns ophold svarer til to forløb.

  For at kunne effektuere indsatsen for de bevilgede midler hurtigst muligt, bør midlerne frigives.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven § 107.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen – da midler tilføres og forventes forbrugt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- Sundheds og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2020.

  Økonomiudvalget 18. juni 2020.

  Kommunalbestyrelsen 25. juni 2020.

  Bilag

 • 4
  Kvalitetsstandard for sygeplejeydelser
  Sagsid.: 20/860

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges kvalitetsstandard for sygeplejeydelser efter Sundhedslovens §138 med henblik på høring i Ældrerådet og Handicaprådet før endelige politisk godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender kvalitetsstandard for sygeplejeydelser efter Sundhedslovens §138 med henblik på høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2020

  Godkendt og sendes i høring.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges kvalitetsstandard på hjemmesygeplejeområdet efter Sundhedslovens §138 med henblik på, at disse sendes i høring og godkendes endeligt i august 2020.

  Det er ikke lovpligtigt at udarbejde standarder for dette område, og det har ikke tidligere været gjort i Dragør Kommune. Kvalitetsstandarden følger de lovgivningsmæssige regler på området. Det er administrationens vurdering, at de nye kvalitetsstandarder vil bidrage til bedre forventningsafstemning med borgerne.

  Kvalitetsstandarderne skal indgå i et samlet katalog, der gør det nemmere for borgerne at orientere sig i Dragør Kommunes tilbud og serviceniveau på sundheds- og omsorgsområdet.

  Kvalitetsstandard for sygeplejeydelser

  Åbningen af den nye velfærdsteknologiske sygeplejeklinik på Wiedergården giver mulighed for, at sygeplejeydelser fremover kan leveres i klinikken fremfor i borgers eget hjem.

  Kvalitetsstandarden skal derfor understøtte, at borgere i eget hjem, som modtager sygeplejeydelser, i udgangspunktet skal modtage deres behandling i sygeplejeklinikken (herunder f.eks. sårbehandling, øjendrypning, injektion osv.). Herunder også, at borgeren selv skal sørge for befordring til og fra klinikken i forbindelse med behandlingen.

  Dette forventes at have en udgiftsdæmpende effekt på behovet for indkøb af sygeplejeartikler og understøtter mindre køretid og bedre planlægning af borgerettede opgaver i hjemmesygeplejen.

  Derudover giver den nye kvalitetsstandard en beskrivelse af de konkrete sygeplejeydelser, som indgår under Sundhedslovens §138 og præciserer, hvis der er særlige forhold ift. indhold, omfang eller egenbetaling, som gør sig gældende for de enkelte ydelser. Eksempelvis gælder det for ydelserne medicinadministration og –dispensering, at afhentning og returnering af medicin på apoteket ikke indgår, hvis der er tale om borgere i eget hjem samt at der er egenbetaling på medicin og doseringsæsker.

  I 2019 modtog i alt 433 hjemmeboende borgere sygeplejeydelser efter Sundhedslovens §138. I første kvartal 2020 har 381 hjemmeboende borgere modtaget sygeplejeydelser efter §138. Heraf har 102 udelukkende modtaget §138-ydelser, mens resten også var visiteret til hjælp efter andre paragraffer, f.eks. servicelovens §83.

  En andel af borgerne vil fortsat have behov for, at sygeplejeindsatsen leveres i eget hjem. Hvorvidt borgeren er i stand til at modtage behandlingen i sygeplejeklinikken beror altid på en konkret individuel vurdering.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedslovens §138.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De økonomiske konsekvenser af forslaget, er omfattet af beregningerne i R-skemaer fra Sundhed og Omsorg, behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. februar 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet inden endelig godkendelse.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2020.

  Bilag

 • 5
  Kvalitetsstandarder for pasning af nærtstående, selvvalgt hjælper og plejevederlag
  Sagsid.: 20/1190

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandarderne for pasning af nærtstående, selvvalgt hjælper og plejevederlag blev på møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2020 videresendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Kvalitetsstandarderne fremlægges nu til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget godkender kvalitetsstandard for pasning af nærtstående personer med handicap eller alvorlig sygdom efter Lov om social service § 118.
  1. at udvalget godkender kvalitetsstandard for selvvalgt hjælper efter Lov om social service § 94.
  1. at udvalget godkender kvalitetsstandard for plejevederlag ved pasning af døende efter Lov om social service §§ 119, 120 og 121. 

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2020

  Ad 1 + 2 + 3

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende de endelige kvalitetsstandarder for pasning af nærtstående personer med handicap eller alvorlig sygdom, selvvalgt hjælper og plejevederlag ved pasning af døende efter høring i Ældrerådet og Handicaprådet (bilag 1-3).

  Det er ikke lovpligtigt at udarbejde standarder for disse områder og det har ikke tidligere været gjort. Kvalitetsstandarderne stemmer overens med kommunens nuværende praksis på de pågældende områder og følger de lovgivningsmæssige regler på områderne. Det er administrationens vurdering, at de nye kvalitetsstandarder vil bidrage til bedre forventningsafstemning med borgere.

  I forbindelse med udarbejdelsen af kvalitetsstandarderne har administrationen haft særlig fokus på, at kvalitetsstandarderne er formuleret i et enkelt og direkte sprog og at de kort og præcist beskriver de konkrete ydelser.

  Kvalitetsstandarderne skal indgå i et samlet katalog, der gør det nemmere for borgerne at orientere sig i Dragør Kommunes tilbud og service niveau på sundheds- og omsorgsområdet.

  Kvalitetsstandard for pasning af nærtstående personer med handicap eller alvorlig sygdom

  Pårørende, der ønsker at passe en nærtstående, som fx et familiemedlem eller en nær ven, skal være tilknyttet arbejdsmarkedet, dagpengemodtager eller selvstændig. Den pårørende bliver ansat af kommunen til at varetage alle pleje- og omsorgsopgaver samt praktiske opgaver for den plejekrævende i op til 6 måneder – med mulighed for forlængelse på 3 måneder ved særlige forhold. Pleje- og pasningsopgaverne skal svare til et fuldtidsarbejde.

  Lønnen for en pasningsordning udgør et af Socialministeriets fastsatte beløb med årlige reguleringer.

  Kvalitetsstandard for selvvalgt hjælper

  Borgere, der har fået bevilliget hjælp efter lov om social service § 83, har efterfølgende mulighed for selv at vælge en hjælper.

  Den selvvalgte hjælper skal kunne varetage personlig pleje og praktiske opgaver efter § 83 og skal leve op til de krav, der er beskrevet i kommunens kvalitetsstandard hertil. Hvis hjælperen skal varetage personlig pleje, kræver kommunen som udgangspunkt, at hjælperen har en sundhedsfaglig eller pædagogisk uddannelse.

  Hjælperen aflønnes med udgangspunkt i den kommunale overenskomst for ufaglært social- og sundhedspersonale. Ansættelsesgraden kan ikke overstige 37 timer om ugen.

  Kvalitetsstandard for plejevederlag ved pasning af døende

  Pårørende, der ønsker at passe en nærtstående, fx et familiemedlem eller nær ven, der er døende, kan få plejeorlov. Den pårørende ansættes af kommunen og vil få udbetalt plejevederlag efter gældende regler.

  Kommunen vil varetage hjemmehjælp og hjemmesygepleje som hidtil eller som supplement til ordningen. Det sker ud fra en individuel vurdering og regler for disse områder.

  Pårørende kan maksimalt få udbetalt plejevederlag, der svarer til halvanden gange sygedagpengesatsen ved egen sygdom.

  Høringssvar

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde den 4. maj 2020, at udkastet til kvalitetsstandarderne blev sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Ældrerådets høringssvar er vedlagt (bilag 4). Ældrerådets høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandarderne.

  Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar.

  LOVE/REGLER:

  Lov om social service §§ 94, 118 og 119-121.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2020.

  Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.

  Bilag

 • 6
  Kvalitetsstandarder for omsorgstandpleje, flexhandicap og post til døren
  Sagsid.: 20/1189

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandarderne for omsorgstandpleje, flexhandicap og post til døren blev på møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2020 videresendt til høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Kvalitetsstandarderne fremlægges nu til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget godkender kvalitetsstandard for omsorgstandpleje efter Sundhedslovens §§ 131 og 132.
  1. at udvalget godkender kvalitetsstandard for Movia flexhandicap efter lov om trafikselskaber § 11.
  1. at udvalget godkender kvalitetsstandard for post til døren efter Postlovens § 9.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2020

  Ad 1 + 2 + 3

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende de endelige kvalitetsstandarder for omsorgstandpleje, flexhandicap og post til døren efter høring i Ældrerådet og Handicaprådet (bilag 1-3).

  Det er ikke lovpligtigt at udarbejde standarder for disse områder og det har ikke tidligere været gjort. Kvalitetsstandarderne beskriver derfor det nuværende serviceniveau, der er på de pågældende områder. Det er administrationens vurdering, at de nye kvalitetsstandarder vil bidrage til bedre forventningsafstemning med borgerne.

  Administration har ved udarbejdelsen af kvalitetsstandarderne haft særlig fokus på, at kvalitetsstandarderne er formuleret i et enkelt og direkte sprog og at de kort og præcist beskriver de konkrete ydelser.

  Kvalitetsstandarderne skal indgå i et samlet katalog, der gør det nemmere for borgerne at orientere sig i Dragør Kommunes tilbud og service niveau på sundheds- og omsorgsområdet.

  Kvalitetsstandard for omsorgstandpleje

  Behandling under omsorgstandplejen i Dragør Kommune følger Sundhedsstyrelsens retningslinjer på området. Tandplejetilbuddet baseres derfor på et realistisk, individuelt behandlingsbehov og omfatter ikke særlige behandlinger. Borgerne vil typisk modtage 1-2 årlige tandeftersyn og behandlinger.

  Borgere, der kan blive tilmeldt omsorgstandplejen i kommunen, kan frit vælge mellem HjemmeTandplejen eller en anden privat praktiserende tandlæge.

  Administrationen foreslår, at kommunen fastholder en årlig egenbetaling som hidtil på 540 kr., der udgør den maksimale egenbetaling for omsorgstandpleje, jævnfør Sundheds- og Ældreministeriet. Egenbetalingens maksimale beløb pristalsreguleres hvert år.

  Kvalitetsstandard for flexhandicap

  Det er en kommunal forpligtelse at tilbyde flexhandicap. Borgere, der tildeles flexhandicap i kommunen, har i henhold til lovgivningen, ret til minimum 104 enkeltture årligt. Et årligt medlemsabonnement koster 300 kr., som borgeren selv betaler. Administrationen foreslår, at borgerne selv skal betale for ekstra ture over de 104 enkeltture og en række øvrige tillæg, som fx forsædeplads, direkte kørsel mv.

  På møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. maj 2020 bad udvalget, administrationen om at foretage en benchmark med andre kommuner for at nuværende serviceniveau kunne vurderes. Dragør Kommune har i dag det serviceniveau, som lovgivningen foreskriver, at kommunerne som minimum skal have på området med minimum 104 enkeltture årligt. Pr. 30. april 2020 var 41 borgere i Dragør Kommune visiteret til flexhandicap. 

  Kvalitetsstandard for post til døren  

  Det er gratis for borgere i kommunen at blive tilmeldt post til døren.

  Hvis borgeren ikke får hjælp fra kommunen i henhold til serviceloven eller sundhedsloven eller i øvrigt ikke er kendt af kommunen, vil kommunen bede om dokumentation for behovet for post til døren. Det kan fx ske ved en lægeerklæring, som administration foreslår, at borgeren selv betaler for.

  Høringssvar

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde den 4. maj 2020, at udkastet til kvalitetsstandarderne blev sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Ældrerådets høringssvar er vedlagt (bilag 4). Ældrerådets høringssvar har ikke givet anledning til ændringer i kvalitetsstandarderne.

  Handicaprådet har ikke afgivet høringssvar.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedslovens §§ 131 og 132.

  Lov om trafikselskaber § 11.

  Postlovens § 9.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2020.

  Økonomiudvalget den 18. juni 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 25. juni 2020.

  Bilag

 • 7
  Forlag fra A - Orientering om ledighed
  Sagsid.:

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2020

  Godkendt.

  Det besluttes, at der fremover på hvert SSAU-møde gives en orientering om udviklingen i ledighed inkl. de forventede økonomiske konsekvenser af dette.

  SAGSFREMSTILLING:

  Nicolaj Bertel Riber (A) har i mail den 15. maj 2020 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”Udvalget orienteres på hvert møde om udviklingen i ledigheden. Set i lyset af sundhedskrisen og vores status som lufthavnskommune er det vigtigt at følge udviklingen i ledigheden løbende”.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2020.

 • 8
  Forslag fra C - Udvidelse af besøgstiden på Enggården
  Sagsid.: 20/1716

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2020

  Godkendt.

  Der udarbejdes en sag til SSAU i august.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail den 24. maj 2020 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”C gruppen foreslår, at udvalget drøfter muligheden for at der indføres mulighed for at besøg hele dagen og aften, dog således, at der fx kan bestilles tid til besøg, uden for de besøgstider der allerede er meldt ud”.

  Motivation

  C gruppen har i mail til KB postkassen spurgt til de udfordringer der handler om, at erhvervsaktive borgere ikke kan besøge sine forældre eller pårørende på Enggården efter besøgsrestriktionerne er lempet, idet der kun er en meget begrænset besøgstid i dagtimerne. Ved svaret er besøgstiden udvidet, men stadig inden for normal arbejdstid. Det er hverken rimeligt for de ældre beboere, og vi skal som kommune og system ikke forhindre eller gøre det svært at være pårørende. Derfor ønsker vi en drøftelse af om det kan ændres.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2020.

 • 9
  Meddelelse - Pladskapacitet og visitation til plejeboliger
  Sagsid.: 20/1614

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget modtager årligt en status på pladskapaciteten for plejeboliger i Dragør. Udvalget orienteres også om kommunens visitationspraksis til plejeboliger. 

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget (tidligere Social- og Sundhedsudvalget) blev på møde den 17. august 2017 præsenteret for en analyse af Dragør Kommunes fremtidige plejebehov. Som opfølgning på analysen blev det blandt andet besluttet, at der på daværende tidspunkt ikke skulle iværksættes arbejde med at skabe flere plejeboliger i Dragør. Det blev samtidig besluttet, at udvalget årligt skal orienteres om pladskapaciteten på plejeboliger. Udvalget har også bedt om en beskrivelse af kommunens visitationspraksis til plejeboliger.

  Kommunens visitationspraksis til plejeboliger

  I henhold til Dragør Kommunes kvalitetsstandard for plejebolig er denne boligform forbeholdt borgere med en svær eller total varig fysisk og/eller psykisk funktionsnedsættelse, hvor visitationen vurderer, at plejebehovet er for omfattende til at kunne varetages i eget hjem med den hjælp og støtte kommunen kan tilbyde.

  Ønsker en borger at ansøge om en plejebolig, kan dette sker via ansøgningsskema som ligger på kommunens hjemmeside, opkald til visitationen, mail, besked fra hjemmepleje, hvorefter borgeren vil blive opskrevet til et visitationsbesøg med henblik på en vurdering.

  Visitationen aflægger herefter borger et besøg, hvor visitationen efter en individuel, faglig vurdering og med afsæt i kommunens kvalitetsstandard, vurderer borgerens funktionsniveau og behov for hjælp og støtte gennem døgnet. Der kan være tilfælde, hvor visitationen foretager en administrativ vurdering af borgers behov, fx hvis borger er indlagt på et midlertidigt ophold på Enggården og hvor plejepersonalet vurderer, at borgers fysiske eller psykiske funktionsniveau kræver en plejebolig, hvor der er personale tilstede hele døgnet.

  Visitationen giver herefter borgeren skriftligt besked om borgeren er godkendt til en plejebolig eller ej. Godkendes borgeren til en plejebolig, betyder det, at kommunen inden for to måneder fra borgerens ansøgning er godkendt, skal tilbyde borgeren en plejebolig i henhold til plejeboliggarantien.

  Når borgeren ansøger om en plejebolig, kan borgeren angive specifikke ønsker til plejeboligen. Det kan fx være, at borgeren ønsker at bo i en bestemt afdeling på Enggården. Hvis borgeren har ønsket en bestemt plejebolig, kan kommunen ikke garantere borgeren en plads inden for to måneder. Hvis borgeren afviser første plejeboligtilbud fra garantiventelisten, annulleres garantien. Det vil sige, at en ny to måneders garanti starter fra det tidspunkt, hvor afslaget for plejeboligtilbuddet er modtaget. Afviser borgeren flere gange en tilbudt plejebolig, vil visitationen vurdere, om en plejebolig fortsat er den rette bolig for borgeren.

  Kommunen tilstræber så kort ventetid på plejeboliger som muligt, uanset om borgeren ønsker en bestemt plejebolig eller ej.

  Når der kommer en ledig plejebolig, tilbyder visitationen normalt plejeboligen til den borger, der står først på ventelisten. Visitationen kan dog vurdere, at en anden borger har et større behov for plejebolig. Borgere med størst behov vil derfor altid først får dækket deres behov for plejebolig.

  Pladskapaciteten på plejeboliger i Dragør

  På Enggården er der i dag 99 permanente plejeboliger, hvor der både er enkeltpersonsboliger og fire ægtefælleboliger.

  I 2019 var der i alt 45 borgere på venteliste til plejebolig i kommunen. Den gennemsnitlige ventetid i 2019 for borgere omfattet af pladsgaranti var 31 dage. I 2019 har der været otte overskridelser af pladsgarantien. Derudover var der i 2019 i alt tre borgere på venteliste til plejebolig, der ikke var omfattet af plejeboliggarantien. Det er fx borgere, der allerede bor i plejebolig, men som ønsker at bo i en bestemt afdeling mv.

  Til sammenligning var der i 2018 i alt 58 borgere på venteliste og den gennemsnitlige ventetid i 2018 var 36 dage for borgere omfattet af pladsgarantien.

  Belægningsprocenten på Enggården har i 2019 været på samlet 95,4 procent. Administrationen er på baggrund heraf begyndt at kigge på mulige ændringer i anvendelsen af pladser på Enggården. Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget vil blive orienteret nærmere herom i efteråret 2020.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service § 192a.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2020.

 • 10
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klager - maj 2020
  Sagsid.: 19/4912

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-06-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgående klager og borgerhenvendelser.

  Sundhed og Omsorg har ikke modtaget nye klager siden sidste politiske behandling. Udvalget forelægges en klage som ved en fejl ikke blev inkluderet i opgørelsen i januar 2020. Se vedlagte bilag 1 (lukket).

  Borger og Social har modtaget fire klager siden sidste politiske behandling. Se vedlagte bilag 2 (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2020.

  Bilag

  • Lukket bilag
  • Lukket bilag

 • 11
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSAU den 8. juni 2020

  Administrationen orienterede om:

  Den nye lægekapacitet der er blevet tildelt Dragør Kommune, er blevet tildelt til en lægepraksis.

  Dragør Kommune er forpligtet til, at etablere isolationsfaciliteter til borgere som er smittet med Convid-19, og som ikke har mulighed for at være isoleret på deres hjemmeadresse.

  Der afholdes dialogmøde om det specialiserede socialområde d. 14. sep-tember.

  Tårnby Kommune har etableret en fremskudt jobcenterenhed i lufthavnen.