Skip navigationen

Referat

Mandag den 10. august 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Martin Wood Pedersen (C), Ole H. Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen
  Sagsid.: 20/1807

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede på mødet den 8. juni 2020 at: Udvalget orienteres på hvert møde om udviklingen i ledigheden.

  Dette er udkast til de modeller, der kan benyttes.

  Bo Hammer, jobcenterchef i Tårnby deltager på mødet og giver en orientering om jobcentret.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget modtager en månedlig opfølgning med gennemsnitsberegninger baseret på dragørdata fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) og følger området med data for Dragør og Tårnby i form af nøgletalsrapport fra STAR.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Socialdemokratiet har stillet medlemsforslag og et enigt udvalg har besluttet, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres på hvert møde om udviklingen i ledigheden.

  Orienteringen kan præsenteres ud fra tal på antal personer fra STAR kombineret med gennemsnitsberegninger i forhold til gældende satser, og i form af nøgletalsrapport fra STAR for Dragør og Tårnby.

  Gennemsnitsberegningen viser senest offentliggjorte tal på området, beskrivelse af tendenser og retninger samt overslag på det samlede udgiftsniveau. Beregningerne er ikke valideret i forhold til eksakte regnskabstal.

  Nøgletalsrapporten medtager opgørelser over de nationale mål på området, men er ikke specifik for Dragør.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsudvalget 10. august 2020.

  Bilag

 • 2
  Kvalitetsstandard for sygeplejeydelser
  Sagsid.: 20/860

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandard for sygeplejeydelser efter Sundhedslovens §138 blev på mødet i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. juni 2020 videresendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet. Kvalitetsstandarden forelægges nu til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender kvalitetsstandard for sygeplejeydelser efter Sundhedslovens §138.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

   

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges kvalitetsstandard på hjemmesygeplejeområdet efter Sundhedslovens §138 til endelig godkendelse (bilag 1).

   

  Det er ikke lovpligtigt at udarbejde standarder for dette område, og det har ikke tidligere været gjort i Dragør Kommune. Kvalitetsstandarden følger de lovgivningsmæssige regler på området. Det er administrationens vurdering, at de nye kvalitetsstandarder vil bidrage til bedre forventningsafstemning med borgerne.

   

  Kvalitetsstandarden skal indgå i et samlet katalog, der gør det nemmere for borgerne at orientere sig i Dragør Kommunes tilbud og serviceniveau på sundheds- og omsorgsområdet.

   

  Kvalitetsstandard for sygeplejeydelser

  Åbningen af den nye velfærdsteknologiske sygeplejeklinik på Wiedergården giver mulighed for, at sygeplejeydelser fremover kan leveres i klinikken fremfor i borgers eget hjem.

   

  Kvalitetsstandarden skal derfor understøtte, at borgere i eget hjem, som modtager sygeplejeydelser, i udgangspunktet skal modtage deres behandling i sygeplejeklinikken (herunder f.eks. sårbehandling, øjendrypning, injektion osv.). Herunder også, at borgeren selv skal sørge for befordring til og fra klinikken i forbindelse med behandlingen.

   

  Dette forventes at have en udgiftsdæmpende effekt på behovet for indkøb af sygeplejeartikler og understøtter mindre køretid og bedre planlægning af borgerettede opgaver i hjemmesygeplejen.

   

  Derudover giver den nye kvalitetsstandard en beskrivelse af de konkrete sygeplejeydelser, som indgår under Sundhedslovens §138 og præciserer, hvis der er særlige forhold ift. indhold, omfang eller egenbetaling, som gør sig gældende for de enkelte ydelser. Eksempelvis gælder det for ydelserne medicinadministration og –dispensering, at afhentning og returnering af medicin på apoteket ikke indgår, hvis der er tale om borgere i eget hjem samt at der er egenbetaling på medicin og doseringsæsker.

   

  I 2019 modtog i alt 433 hjemmeboende borgere sygeplejeydelser efter Sundhedslovens §138. I første kvartal 2020 har 381 hjemmeboende borgere modtaget sygeplejeydelser efter §138. Heraf har 102 udelukkende modtaget §138-ydelser, mens resten også var visiteret til hjælp efter andre paragraffer, f.eks. servicelovens §83.

   

  En andel af borgerne vil fortsat have behov for, at sygeplejeindsatsen leveres i eget hjem. Hvorvidt borgeren er i stand til at modtage behandlingen i sygeplejeklinikken beror altid på en konkret individuel vurdering.

   

  Høringssvar:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde den 8. juni 2020, at udkast til kvalitetsstandarden blev sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

   

  Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar er vedlagt (bilag 2 og bilag 3).

   

  På baggrund af begge høringssvar har administrationen foretaget en layoutmæssig tilretning af kvalitetsstandarden, så den har samme visuelle udtryk, som de øvrige kvalitetsstandarder inden for sundheds- og omsorgsområdet.

   

  Derudover har administrationen indarbejdet en række af Ældrerådets sproglige bemærkninger til kvalitetsstandarden. Administrationen har tilføjet en henvisning til Dragør Kommunes handicappolitik, som Handicaprådet efterspurgte i deres høringssvar.

   

  I forhold til Handicaprådets bemærkning om kontakt til sygeplejerske inden borger kommer hjem fra sygehus eller genoptræning, er det afhængig af borgers situation. Handicaprådet spørger også ind til de maksimale fem gange for intravanøs medicinsk behandling, som en borger kan tilbydes. Almindeligvis foregår det ikke mere end fem gange i døgnet efter en lægefaglig vurdering.

   

  Den tilrettede kvalitetsstandard fremgår under bilag 1. I bilag 4 er ændringerne i kvalitetsstandarden fremhævet med gul markering. Bilag 5 omfatter den ikke tilrettede kvalitetsstandard, der blev sendt ud til høring.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedslovens §138.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De økonomiske konsekvenser af forslaget, er omfattet af beregningerne i R-skemaer fra Sundhed og Omsorg, behandlet på Kommunalbestyrelsesmødet den 27. februar 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken.

  Handicappolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2020.

  Økonomiudvalget den 20. august 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020.

  Bilag

 • 3
  Uddeling af midler til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens §18
  Sagsid.: 19/5005

  RESUMÉ:

  I henhold til Servicelovens § 18 skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

   

  Dragør Kommune har modtaget fem ansøgninger om støtte i 2020. Udvalget skal tage stilling til fordeling af midlerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, hvilke ansøgninger der tildeles midler i 2020.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

   

  Godkendt at følgende foreninger tildeles nævnte beløb.

  Derudover blev det besluttet, at der skal være en ny ansøgningsrunde til godkendelse på november-mødet.

   

  Parkinson klub Amagerland 10.000 kr.

  Schleroseforeningen  5.000 kr.

  Børns Vilkår   5.000 kr.

  Besøgstjenesten  5.000 kr.

  Ældresagen    3.500 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Servicelovens § 18 skal Kommunalbestyrelsen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte Kommunalbestyrelse, jf. Servicelovens § 18, stk. 1 og 2.

   

  Dragør Kommune har i 2020 afsat 100.000 kr. til støtte af frivilligt socialt arbejde.

   

  Dragør Kommune har i modtaget i alt fem ansøgninger, hvor de ansøgte midler i alt udgør 48.500 kr. Vedlagt som bilag er en oversigt over indkomne ansøgninger (bilag 1), oversigt over tidligere bevillinger (bilag 2) samt de fulde ansøgninger i et lukket bilag (bilag 3).

   

  Tildelingen af midlerne sker på baggrund af principper for tildeling af midler til frivilligt social arbejde, som blev godkendt af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget på møde den 1. april 2019 (bilag 4).

   

  I Dragør Kommune kan der således ydes støtte til foreninger, organisationer, grupperinger m.v., hvis:

   

  • Målgruppen er bosiddende i Dragør Kommune
  • Aktiviteten udføres med henblik på, at forebygge eller forhindre sociale eller sundhedsmæssige problemer
  • Aktiviteten udføres i overvejende grad af frivillige

   

  Jf. handleplan for Dragør Kommunes ældrepolitik vil midlerne i 2020 i videst muligt omfang, forsøges tildelt aktiviteter og projekter, som har til formål at forebygge ensomhed eller fremme sundhed hos ældre.

   

  Indkomne ansøgninger:

  Parkinson klub Amagerland

  10.000 kr.

  Schleroseforeningen

  5.000 kr.

  Børns Vilkår

  25.000 kr.

  Besøgstjenesten

  5.000 kr.

  Ældresagen

  3.500 kr.

   

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service § 18.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Midler til uddeling er afsat i budget 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Politik om Aktivt Medborgerskab.

  Ældrepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2020.

  Bilag

 • 4
  Særtilskud til plejehjemsbeboere i forbindelse med COVID-19
  Sagsid.: 20/2364

  RESUMÉ:

  Regeringen har sammen med et bredt flertal af Folketingets partier indgået to politiske aftaler på ældreområdet i forbindelse med COVID-19. Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om særtilskud til Dragør Kommune om fastholdelse af social kontakt og dagsture til plejehjemsbeboere svarende til henholdsvis 300.000 kr. og 120.000 kr. i 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

   

  1. at udvalget godkender, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling i 2020 (+/-) 300.000 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget til genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboerne på plejehjem under COVID-19.
  2. at udvalget godkender, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling i 2020 (+/-) 120.000 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget til flere dagsture til plejehjemsbeboere.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  Ad 1 + 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den aktuelle situation med COVID-19 indebærer ekstra udfordringer for svækkede ældre, som er særligt sårbare over for COVID-19. For beboere på plejehjem formodes stort set alle at være i øget risiko for COVID-19.

   

  Der har siden marts måned derfor været fastsat landsdækkende midlertidige besøgsrestriktioner på plejehjem og plejeboliger. De nødvendige restriktioner og forandringer i hverdagen har for mange ældre medført ensomhed. I forbindelse med den gradvise genåbning af landet har sundhedsmyndighederne løbende åbnet mere op for at beboere på plejehjem og i plejeboliger igen kan få besøg af pårørende – inde såvel som ude. Besøg af pårørende på såvel ude- og indendørsarealer på Enggården sker under behørig hensyntagen til Sundhedsstyrelsens anbefalinger om blandt andet god hygiejne og hensigtsmæssig adfærd.

   

  Regeringen har sammen med et bredt flertal af Folketingets partier indgået to politiske aftaler på ældreområdet, som indbefatter udmøntning af midler til kommunerne over bloktilskuddet som et særtilskud i 2020 på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet.

   

  De to politiske aftaler er:

  -         Aftale af 1. maj 2020 om initiativer for svækkede ældre i forbindelse med COVID-19, hvor der er afsat 100. kr. til kommunerne med henblik på nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboere på plejehjem under COVID-19 (bilag 1).

   

  -         Aftale af 19. juni 2020 om sommerpakken, hvor der er afsat 40 mio. kr. i 2020 til kommunerne med henblik på at give plejehjemsbeboere gode udendørsoplevelser i sommerperioden og i efteråret (bilag 2).

   

  Dragør Kommune får særtilskud på 300.000 kr. til aktiviteter eller indkøb, der er igangsat til brug for nye løsninger for genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboerne på Enggården under COVID-19. Konkret planlægger Enggården at afvikle en sommerfest for hver afdeling, hvor en til to pårørende også kan deltage. I forbindelse med sommerfesterne vil Cykling uden Alder, Besøgsvennerne mv. blive inviteret til at deltage og der vil blive arrangeret underholdning for beboerne og deres pårørende. Derudover vil midlerne anvendes til leje af midlertidige pavilloner, håndfrie døråbnere mv. med henblik på at sikre hygiejne og at besøg sker på forsvarlig vis.

   

  Dragør Kommune får derudover 120.000 kr. til at arrangere dagsture til plejehjemsbeboerne i løbet af sommeren og efteråret 2020. Konkret planlægger Enggården blandt andet at gennemføre ture til Langelinie, Zoologisk Have og Amager Strandpark. Derudover er der allerede gennemført en tur til Andelsbyen Nyvang i Holbæk.

   

  I forhold til anvendelsen af midlerne planlægges dette i samarbejde med Beboer- og Pårørenderådet på Enggården, BOP.

   

  Midlerne til Dragør Kommune udbetales via bloktilskuddet den 1. september 2020.

   

  Ved udgangen af 2020 skal Dragør Kommune indsende redegørelser over anvendelsen af midlerne til Sundheds- og Ældreministeriet. Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres herom. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udmøntningen af midler til kommunerne sker over bloktilskuddet. Der skal dermed gives to budgetneutrale tillægsbevillinger i 2020 (+/-) 300.000 kr. og (+/-) 120.000 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2020.

  Økonomiudvalget den 20. august 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020.

  Bilag

 • 5
  Bestillinger for 2021 i det forpligtende samarbejde - Delaftale 5
  Sagsid.: 20/520

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på handicap og psykiatriområdet jf. delaftale 5 - voksenområdet. Udvalgene forelægges her forslag til bestilling på områderne for 2021 til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen på hjælpemiddelområdet – delaftale 5.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på det sociale voksen handicap- og psykiatriområde.

   

  Udvalgene forelægges her administrationens forslag til bestillingerne for 2021 til godkendelse.

  Delaftale 5 – voksenområdet indeholder to dele, dels en myndighedsdel, dels en del omhandlende bofællesskabet i Wiedergården.

   

  I delaftalen forudsættes det, at der på myndighedsområdet skal bruges 3,623 årsværk af Tårnby Kommune til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 2,91 socialrådgiverårsværk og 0,713 HK-årsværk.

   

  Myndighedsområdet er opgjort som:

  • 2,91 socialrådgiverårsværk
  • 0,713 HK-årsværk
  • 1/8 afdelingsleder
  • Kontakt + Tilsyn + Orientering = 0,049 årsværk
  • Rapportering 0,073 årsværk
  • Forsikring mod barsel og langtidssygdom
  • Tjenestekørsel
  • Husleje
  • Kontorudgifter
  • EDB-udgifter
  • Udgifter til ledelse og administration
  • Udviklingsomkostninger
  • Forsikringer af ansatte mv.

   

  Dette medfører udgifter til det forpligtende samarbejde på:

  Bruttoløn myndighed

  1.862.846 kr.

  Overhead udgifter myndighed

  508.006 kr.

  Samlet udgift Myndighed

  2.370.852 kr.

   

  Opgangsfællesskabet Wiedergården er opgjort som:

  • 2,5 hjemmevejleder-årsværk
  • Forsikring mod barsel og langtidssygdom
  • Vikarbudget
  • Overheadudgifter

   

  Bruttoløn Wiedergården

  1.364.675 kr.

  Forsikring mod barsel og langtidssygdom

  68.234 kr.

  vikarbudget

  303.060 kr.

  Overheadudgifter

  181.146 kr.

  Samlet udgift Wiedergården

  1.917.115 kr.

   

  Den samlede betaling fra Dragør Kommune til Tårnby Kommune udgør:

  Samlet udgift Myndighed

  2.370.852 kr.

  Samlet udgift Wiedergården

  1.917.115 kr.

  Samlet udgift DFS aftale 4 - voksen

  4.287.967 kr.

   

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Samlet udgift DFS aftale 4 – voksen - 4.287.967 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2020.

  Økonomiudvalget den 20. august 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020.

  Bilag

 • 6
  Bestillinger for 2021 i det forpligtende samarbejde - Delaftale 6
  Sagsid.: 20/820

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hhv. Beskæftigelse og integration jf. delaftale 6. Udvalgene forelægges her forslag til bestilling på områderne for 2021 til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen på beskæftigelse og integration - delaftale 6.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hhv. hjælpemiddelområdet og genoptræningsområdet.

   

  Udvalgene forelægges her administrationens forslag til bestillingerne for 2021 til godkendelse.

  Som følge af ny struktur i Tårnby Kommune, hvor der er oprettet et ungecenter, er en række opgaver flyttet fra Jobcenter til Ungecenter. I denne aftale indgår betaling for ungecenter derfor ikke – der vil i stedet blive udarbejdet en betalingsaftale for den del af ungecenteret, der er reguleret af lov om forpligtende kommunale samarbejder.

   

  Aftalen dækker:

  • 9,918 socialrådgiverårsværk
  • 6,202 HK-årsværk
  • 2,641 AC-årsværk
  • ¼ jobcenterleder
  • Teamledelse
  • Faglig koordination
  • Tilsyn = 0,005 HK-årsværk
  • Forsikring mod barsel og langtidssygdom
  • Tjenestekørsel
  • Husleje
  • Kontorudgifter
  • EDB-udgifter
  • Udgifter til ledelse og administration
  • Udviklingsomkostninger
  • Forsikringer af ansatte mv.

   

  Bruttoløn i alt

  9.510.165 kr.

  Overhead udgifter i alt:

  2.545.594 kr.

  Udgifter i alt vedrørende beskæftigelse og integration

  12.055.759 kr.

   

  Den tilsvarende beregning for 2020 viste:

   

  Bruttoløn i alt

  9.792.292 kr.

  Overhead udgifter i alt:

  2.632.004 kr.

  Udgifter i alt vedrørende beskæftigelse og integration

  12.424.296 kr.

   

  Ud over bestillingen for 2021 som ovenfor beskrevet, må det forventes, at der kan forekomme justeringer af personaleforbruget hen over året som følge af en eventuel fortsættelse af problematikken som følge af coronapandemien. Dette er beskrevet i delaftale seks som:

   

  Såfremt det mod forventning skulle vise sig, at udviklingen i sagsmængden er større end det bestilte/allokerede ressourcer, kontaktes Dragør Kommune for en nærmere afklaring af de økonomiske konsekvenser for meropgaverne.

   

  Generelt tilstræbes større sagsmængde end det bestilte løst vd omprioritering af ressourcerne inden for delaftalen.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2020.

  Økonomiudvalget den 20. august 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 27. august 2020.

  Bilag

 • 7
  Meddelelse - Genstart af åben anonym psykologrådgivning for de 15 - 25 årige
  Sagsid.: 18/2130

  RESUMÉ:

  Ordningen med tilbud om åben anonym psykologrådgivning har været sat på pause. Ordningen fortsætter fra august måned 2020.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget besluttede i februar 2019, at der skulle etableres en åben anonym psykologrådgivning for de 15- 25 årige.

  Ordningen blev etableret forår 2019 og blev tilbudt frem til december 2019, hvor den måtte sættes på pause.

  Det er nu muligt at genoptage tilbuddet fra august 2020. Pausen fra december til august medfører, at tidsplanen for projektet justeres.

  Den nye tidsplan vil være:

  - August

  2020

  genstart af ordningen

  - November

  2020

  ny tremåneders evaluering

  - Juni

  2021

  spørgeskemaundersøgelse

  - November

  2021

  fokusgruppeinterview med de unge

  - Februar

  2022

  politisk drøftelse ud fra de samlede erfaringer

  - Oktober

  2022

  politisk beslutning om permanentgørelse eller afslutning af ordningen (som en del af budget 2023 – 2027)

  Der gennemføres løbende rådgivning fra august 2020 og frem.

  LOVE/REGLER:

  Lov om social service § 10.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen direkte indvirkning, da der er afsat midler til projektet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Der vil blive orienteret om genoptagelsen af projektet via kommunens hjemmeside og i Dragør Nyt.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kommunens børne- og ungepolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. august 2020.

  Bilag

 • 8
  Meddelelse - Ældrepolitikken - opfølgning på indsatsplan 2020, 1. halvår
  Sagsid.: 18/1909

  RESUMÉ:

  Administrationen giver en halvårlig status på ældrepolitikkens indsatsplan for 2020. Flere indsatser har været sat i bero i første halvår som følge af covid-19.  

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget den 13. januar 2020 godkendte udvalget ældrepolitikkens indsatsplan for 2020.

  Med udgangspunkt i politikken, debatten på ældretopmødet i november 2020 samt kerneopgaven for Sundhed og Omsorg består indsatsplanen for 2020 af foreløbige initiativer og indsatser.

  Indsatsplanen er opdelt i de 4 temaer fra ældrepolitikken:

  1. Mennesket først – tryghed for den ældre
  2. Det aktive og sociale ældreliv
  3. Rammerne for et godt og værdigt ældreliv
  4. Livet med demens

  Indsatsplanen anvendes af administrationen og justeres løbende. Den skal sikre, at der er fortsat fokus på og en retning for de fire områder. I vedlagte bilag gives en halvårlig status på de enkelte initiativer. Det bemærkes dog, at indsatsplanen og initiativerne bærer præg af, at der i Sundhed og Omsorg i foråret 2020 har været fokus på covid-19. Flere indsatser har derfor været pauseret eller er udskudt.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes ældre- og værdighedspolitik for 2019-22.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2020.

  Bilag

 • 9
  Meddelelse - Omlægning af tøjvaskeordningen for hjemmeboende borgere
  Sagsid.: 19/4520

  RESUMÉ:

  Der gives i sagen en status på omlægningen af tøjvaskeordningen for hjemmeboende borgere i Dragør Kommune.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. februar 2020 blev det besluttet at omlægge tøjvaskeordningen for hjemmeboende borgere. Omlægningen af tøjvask sker fra hjælp og støtte til tøjvask i hjemmet eller på ejendomsvaskeri til at tøjvask varetages af en ekstern leverandør.

  Tøjvask er omfattet af Dragør Kommunes kvalitetsstandard for personlig pleje, praktisk hjælp og madservice efter Servicelovens § 83.

  I henhold til Servicelovens § 83 skal kommunalbestyrelsen tilbyde hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet. Tilbuddene gives til personer, der på grund af midlertidigt eller varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne eller særlige sociale problemer ikke selv kan udføre disse opgaver. Området er omfattet af fritvalgsordningen, jævnfør Servicelovens § 91. Det frie valg kan etableres via godkendelsesmodellen. Via godkendelsesmodellen er der indgået aftale med to leverandører.

  De to leverandører der er indgået aftale med er Berendsen og De Forenede Dampvaskerier.

  Der er opstart af den nye ordning den 1. august 2020.

  Der var omkring 125 antal borgere, som var visiteret til tøjvaskeordningen i Dragør Kommune primo juni 2020. 56 har valgt at overgå til den nye ordning (pr. 3/7-20).

  Det er som udgangspunkt muligt at få vasket tøj hver 14. dag. I tøjposer af 8 kg (12 kg hvis man er samboende) med tilbagelevering 14 dage efter.

  Der er egenbetaling. Denne blev besluttet på mødet den 3. februar 2020.

  LOVE/REGLER:

  Servicelovens § 83.

  Servicelovens § 91.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  I det tekniske budget for 2021-24 er der foretaget en budgetomplacering mellem hjemmepleje og private leverandører. Budget og forbrug ift. det forventede mindreforbrug følges og tilrettes i de løbende budgetopfølgninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2020.

 • 10
  Meddelelse Borgerhenvendelser og klager - juni/juli 2020
  Sagsid.: 19/4912

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgående klager og borgerhenvendelser.

   

  På mødet i januar 2019 bad Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget om en kvartalsvis oversigt over klager til den private leverandør af hjemmepleje. Der er modtaget en klage over den private leverandør af hjemmeplejen i perioden maj - juli 2020. Klagen fremgår af bilag 1 (lukket).

   

  Borger og Social har modtaget 4 klager siden sidste politiske behandling. Se vedlagte bilag 2 (lukket). Sundhed og Omsorg har modtaget en klage i perioden juni til 23. juli 2020. Klagen fremgår af bilag 3 (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2020.

 • 11
  Meddelelse - KKR analyse af det specialiserede voksensocialområde
  Sagsid.: 20/2058

  RESUMÉ:

  Kommunernes Landsforening (KL) har for de 29 kommuner beliggende i Region Hovedstaden gennemført en analyse af det specialiserede voksensocialområde. Analysens del for Dragør Kommune fremlægges. Analysen viser, de fremlagte data op mod fem sammenligningskommuner.  Det overordnede billede er, at Dragør Kommune ligger under det økonomiske niveau i forhold til de sammenlignelige kommuner. 

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-08-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunernes Landsforening (KL) har gennemført en analyse af data på det specialiserede voksenspecialområde. Analysen er gennemført på baggrund af de data, der bliver indberettet til Danmarks Statistik. Data omhandler data på økonomiske forhold.

   

  Analysen er lavet med et sammenligningsgrundlag på fem kommuner. Disse fem sammenligningskommuner er: Lyngby-Taarbæk, Allerød, Egedal Furesø, og Hørsholm.

   

  Der er i gennemgangen analyseret på de forskellige ydelsestyper, som voksne med fysiske, psykiske og social problematikker kan modtage tilbud for. De væsentligste dele varetages af

  Tårnby Kommune som del af det forpligtende samarbejde. Ydelsestyperne: Bostøtte, Botilbud, Dagtilbud og Borgerstyret Personlig Assistance(BPA), Krisecentre, Herberger, Misbrugstilbud og ”Øvrige”.

   

  Antal tilbud og enhedspriser – indekseret

  Antallet af Bostøtte, Botilbud, Dagtilbud og BPA viser alle sammen et faldende antal.

  Fra 2017 viser området bostøtte faldende såvel antal som enhedspris og dermed faldende samlet udgift. 

  Fra 2017 viser områderne: Botilbud, dagtilbud og BPA faldende antal men en stigende enhedspris og dermed samlet udgift. 

   

  Udgifter fordelt på ydelsestyper

  Udgifter til botilbud og dagtilbud er de mest omkostningstunge for både Dragør Kommune og sammenligningskommunerne. For begge kategorier ligger den samlede udgift for Dragør Kommune under den gennemsnitlige udgift i sammenligningskommunerne. Samme billede, men mindre i udgift, gør sig gældende for bostøtte og assistance.

  Områderne krisecentre, herberger, misbrugstilbud og ”øvrige” viser en større andel for Dragør Kommunes vedkommende.

   

  Udgifter til bostøtte og botilbud

  Målt pr. indbygger i alderen 18-64 år er de samlede udgifter i årsregnskabet til socialpædagogisk bostøtte og botilbud gennem årene fra 2016 til 2019 i Dragør Kommune under niveauet for sammenligningskommunerne. Forskellen for de fire år er:

   

  2016:

  1.286 kr. pr. indbygger

  2017:

  802 kr. pr. indbygger

  2018:

  1.668 kr. pr. indbygger

  2019:

  1.682 kr. pr. indbygger

   

  Tendensen omkring bostøtte og botilbud har gennem de seneste fire år været forholdsvis stabil i sammenligningskommunerne. Der har været et faldende udgiftspres på dette område i Dragør Kommune.

   

  Det samlede regnskab

  Gennem de fire år, analysen fremstiller data for, har den samlede udgift for det specialiserede voksenområde været stabilt. Udgifterne målt på regnskab viser:

   

  2016:

  65 mio. kr.

  2017:

  64 mio. kr.

  2018:

  65 mio. kr.

  2019:

  66 mio. kr.

   

  Budgettet har for de samme fire været:

  2016:

  49 mio. kr.

  2017:

  67 mio. kr.

  2018:

  57 mio. kr.

  2019:

  58 mio. kr.

   

  Differencen mellem budget og regnskab har de fire år været:

  2016:

  -16 mio. kr.

  2017:

  3 mio. kr.

  2018:

  -8 mio. kr.

  2019:

  -8 mio. kr.

   

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. august 2020.

  Bilag

 • 12
  Eventuelt
  Sagsid.: