Skip navigationen

Referat

Mandag den 7. september 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Martin Wood Pedersen (C), Ole H. Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Ressourcetildelingsmodel, ældreområdet
  Sagsid.: 20/3111

  RESUMÉ:

  Administrationen har i samarbejde med KL, Sundhed og Omsorg samt lederne af hhv. den kommunale hjemmepleje og plejehjemmet Enggården udarbejdet forslag til en ny tildelingsmodel på ældreområdet.

  Modellen skal blandt andet bidrage til at skabe større gennemsigtighed i tildelingen af ressourcer samt i sammenhængen mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de afsatte ressourcer.

  Derudover skal modellen give bedre overblik over den demografiske udviklings betydning for økonomien på ældreområdet.

  Tildelingsmodellen har allerede dannet grundlag for budget 2021 for hhv. den kommunale og private hjemmepleje.

  Der er desuden en proces i gang med genberegning af takster på plejepakker, som har medført at den nye tildelingsmodel ikke er blevet anvendt til fastlæggelse af budget 2021 for Enggården.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at ressourcetildelingsmodellen på ældreområdet godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2020

  Godkendt, med bemærkningen om, at modellerne skal evalueres om 1 år.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som element i udviklingen af rammestyringen har administrationen indgået aftale med konsulentvirksomheden KLK om udarbejdelse af en ny tildelingsmodel på ældreområdet. Der har ikke tidligere været anvendt tildelingsmodeller på ældreområdet i Dragør Kommune.

  Modellen er udarbejdet i et tæt samarbejde med afdelingschef for Sundhed og Omsorg, ledere af hhv. den kommunale hjemmepleje og plejehjem Enggården, relevante medarbejdere fra økonomiafdelingen og Sundhed og Omsorg.

  Tildelingsmodellen skal formentlig kalibreres, da datagrundlaget i Dragør Kommune har været usikkert, hvilket dels skyldes mangel på historiske data og dels umodne systemer, som først nu er kommet rigtigt op at køre.

  Der vil være en årlig regulering af budgettet.

  Modellens forudsætninger og styringsmekanisme

  Det reviderede budget for 2020 danner grundlag for den nye tildelingsmodel. Modellen beregner en samlet ramme for hjemmepleje, hjemmesygepleje og plejeboliger på baggrund af sidste års aktivitet, befolkningsprognose og de fastsatte time- og pladspriser.

  Modellens forudsætninger for hjemmeplejen er som følgende:

  Aktivitetsreguleret ramme:

  - lønudgifter til fast personale og ledelse

  - køb af direkte tjenesteydelser, varer mm. direkte forbundet til levering af ydelser

  - vikarudgifter

  - befordringsgodtgørelse

  Ikke aktivitetsreguleret ramme (overhead)

  - udgifter hos Sundhedscenter Ejendom i forbindelse med hjemmepleje og hjemmesygepleje

  - entreprenør- og håndværkerydelser hos hjemmeplejeadministrationen

  - rengøring i forbindelse med hjemmeplejen

  - andel af centraladministrationen

  Modellens forudsætninger for plejehjemmet Enggården er som følgende:

  Aktivitetsreguleret ramme:

  - lønudgifter

  - køb af direkte tjenesteydelser, varer mm. direkte forbundet til levering af ydelser

  - vikarudgifter

  - efteruddannelse og kurser

  - rengøring

  - indtægter fra beboere

  Ikke aktivitetsreguleret ramme (overhead):

  - uddannelse af elever

  - inventar, kontorhold, IT, telefon mm.

  - opkvalificering af tilbud og puljer

  - ledelse og administration

  - tilsyn

  - årlige ejendomsudgifter

  - andel af centraladministrationen

  Derudover er der i modellen taget højde for den demografiske udvikling i kommunen, antal visiterede og planlagte timer i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen sidste år, fordelingen af aktiviteten på den kommunale og private leverandøre samt den generelle udvikling i modtagerandelen på landsplan.

  Fordelene ved modellen er, at:

  • større gennemsigtighed i tildelingen af ressourcer på området.
  • bedre sammenhæng mellem det politisk fastsatte serviceniveau og de afsatte ressourcer.
  • bedre overblik over den demografiske udviklings betydning for økonomien på området.

  KLK fremlægger modellen på mødet.

  LOVE/REGLER:

  Dragør Kommunes økonomiske politik

  Grundlag for rammestyring i Dragør Kommune

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. september 2020.

 • 2
  Meddelelse - Status Ankestyrelsens afgørelser 2019
  Sagsid.: 20/2695

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres hermed for den årlige status på afgørelser af klagesager fra Dragør Kommune i Ankestyrelsen. Sagen vedrører afgørelser truffet i 2019 inden for ældreområdet, voksenhandicap og beskæftigelsesområdet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget præsenteres hermed for den årlige status på afgørelser af klagesager fra Dragør Kommune i Ankestyrelsen.

  Afgørelser på klagesager indenfor på ældreområdet, voksenhandicap og beskæftigelsesområdet

  Af de to bilag fremgår opgørelse over de afgjorte sager i 2019, herunder også opgørelse over afgjorte sager fra 2018.

  I Sundhed og Omsorg var der i 2019 i alt 18 afgjorte sager, hvoraf de 10 er stadfæstet, 2 er ændret/omgjort, 2 er hjemvist og 4 er afvist. Af disse sager har de 17 vedrørt hjælpemiddelområdet.  Hjælpemiddelområdet varetages i det forpligtende samarbejde af Tårnby Kommune. Tårnby Kommune oplyser, at størstedelen af sager med medhold eller som er ændret/omgjort omhandler ortopædisk fodtøj og fodindlæg.

  I Borger og Social (voksenhandicap og beskæftigelsesområdet) var der i 2019 i alt 8 afgjorte sager, hvoraf de 4 er stadfæstet, 1 er ændret/omgjort, 3 er hjemvist og 0 er afvist. Af disse sager har de 3 omfattet hjælp til sygebehandling, 2 har omfattet spørgsmål om personligt/helbredstillæg og de resterende 3 omfatter hhv. kontante tilskud, uarbejdsdygtighed og revurdering og forlængelse.

  Ankeprocedure

  Såfremt en borger ønsker at klage over kommunens afgørelse, kan borgeren klage inden for fire uger. Ved alle afgørelser fremsendes der en klagevejledning.

  Hvis borgeren har klaget, har kommunen fire uger til at revurdere afgørelsen. Hvis kommunens revurdering af sagen medfører, at borgeren får

  fuldt medhold, ændres afgørelsen. Hvis borgeren kun får delvist medhold, orienteres borgeren herom og får en ny frist på fire uger. I det tilfælde hvor kommunen fastholder sin afgørelse ved genvurdering af sagen, fremsendes sagen til Ankestyrelsen.

  Ankestyrelsen kan:

  • Give medhold (stadfæste) i hele kommunens afgørelse eller ændre kommunens afgørelse.
  • Give borgeren ret i nogle af forholdene og kommunen ret i andre.
  • Hjemvise sagen til fornyet behandling i kommunen med henvisning til, at sagen ikke er tilstrækkelig belyst.
  • Afvise at behandle en klage, hvis klagefristen er overskredet.

  LOVE/REGLER:

  Lov om social service

  Retssikkerhedsloven § 79B.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. september 2020.

  Bilag

 • 3
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klager - august 2020
  Sagsid.: 19/4912

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgående klager og borgerhenvendelser.

  Borger og Social har modtaget to klager siden sidste politiske behandling. Se vedlagte bilag 1 (lukket). Sundhed og Omsorg har modtaget en klage i perioden 24. juli til 20. august 2020. Klagen fremgår af bilag 2 (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. september 2020.

 • 4
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klager - halvårlig status
  Sagsid.: 19/4912

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges hermed en halvårlig status på klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget modtager en halvårlig status på borgerhenvendelser og klager.

  Borgerhenvendelser og klager modtaget i Sundhed og Omsorg i perioden midt februar 2020 til og med 20. august 2020 fremgår af bilag 1 (lukket). Der er modtaget seks klager i perioden.

  Borgerhenvendelser og klager modtaget i Borger og Social i perioden fremgår af bilag 2 (lukket). Der er modtaget 12 klager i perioden.

  LOVE/REGLER:
  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:
  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:
  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. september 2020.

 • 5
  Eventuelt
  Sagsid.:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2020

  Kim Dupont (V) spurgte til forskellen i priser på den kommunale hjemmepleje og den private leverandør:

  Ydelserne tager udgangspunkt i den samme takst uanset om de bliver leveret af den private leverandør eller af den kommunale hjemmepleje.

  Men oveni den private leverandørs pris, skal der lægges et overhead til bl.a. ledelse og administration.

  Lige nu er der derudover den forskel, at der i aftalen med den private leverandør ikke skelnes mellem ydelserne inden for praktisk hjælp og inden for personlige pleje. Typisk vil praktisk hjælp være billigere end personlige pleje. Når der i 2021 foretages nyt udbud, så vil denne skelnen indgå.