Skip navigationen

Referat af tillægsdagsorden

Mandag den 7. september 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Martin Wood Pedersen (C), Ole H. Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  2. budgetopfølgning på SSAU's område
  Sagsid.: 20/3171

  RESUMÉ:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på SSAU’s område blevet gennemgået og der forventes samlet set et merforbrug på 4,0 mio.kr. Ved 2. budgetopfølgning indstilles tilførelse af 1.004 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter samt yderligere 468 t.kr. i Corona-tilskud til ældreområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at budgetopfølgningen tages til efterretning.
  1. at Sundhed & Omsorg tilføres 1.004 t.kr. til dækning af Corona-relaterede udgifter med anvist finansiering af kassen.
  1. at Sundhed & Omsorg tilføres i alt 468 t.kr. for modtagne Corona-tilskud til ældreområdet til fastholdelse af social kontakt, dagsture til plejehjemsbeboere og beboere på botilbud med anvist finansiering af kassen.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-09-2020

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Ad 3

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ved 2. budgetopfølgning er budgettet på SSAU’s område blevet gennemgået, og der forventes samlet et merforbrug på 4,0 mio.kr.

  Det samlede merforbrug på 4,0 mio.kr. består af et merforbrug på det sociale område på 0,52 mio.kr. samt et merforbrug på ældreområdet på 3,44 mio.kr.

  På det det sociale område kan det forventede merforbrug på 0,52 mio.kr. henvises til følgende:

  Tandplejen forventer et merforbrug på 0,8 mio.kr. som skyldes merforbrug på løn og merforbrug på sammenlægning af klinikker. Der er igangsat tilpasning af lønudgifter på området.

  Børneområdet forventer et merforbrug på 0,4 mio.kr. Merforbruget består primært af 3 ekstra familiebehandlinger (i alt 41 mdr.), hvilket giver en merudgift på 0,3 mio.kr. og en ekstra ung i aflastning, hvilket giver en merudgift på 0,2 mio.kr. Desuden en mindreudgift til kontaktpersoner på 0,1 mio.kr.

  Integration forventer et mindreforbrug på -0,7 mio.kr. Afvigelsen består primært af følgende mindreforbrug: Besparelse for opsagte boliger/ pavillioner (-0,2 mio.kr.), udgifter til danskundervisning (-0,3 mio.kr.), selvforsørgelse og hjemrejseydelse efter overgangsydelse (-0,8 mio.kr.). Derudover er der følgende forventede merudgifter: Udgifter til ydelsesmodtagere ifølge integrationsloven (0,3 mio.kr.), bortfald af refusion vedrørende hjælp i særlige tilfælde (0,1 mio.kr.) samt Udgifter til mentorer (0,1 mio. kr.)

  På ældreområdet forventes et samlet merforbrug på 3,44 mio.kr. Det forventede merforbrug kan henvises til merforbrug hjemmeplejen på 2,3 mio. kr. hvor merforbruget er sammensat af et merforbrug for den kommunale hjemmepleje 0,5 mio.kr., et merforbrug på udgift til privat leverandør på 1,3 mio.kr. samt merudgift til privat leverandør, indkøbsordning på 0,4 mio.kr.

  Derudover er et forventet merforbrug på Enggården på 0,9 mio.kr., samt forventede mindreindtægter/merudgifter på de mellemkommunale betalinger på 4,1 mio.kr. Der forventes mindreforbrug på genoptræning på -0,6 mio.kr.,- 2,7 mio.kr. på hjælpemidler samt Værdighedsmilliarden på -0,5 mio.kr.

  Ændringer siden sidste månedsopfølgning

  Social område:

  Integration; Fra et mindreforbrug på -0,2 mio.kr. forventes nu et samlet mindreforbrug på -0,7 mio.kr.  Ændringen kan henvises til forventning om færre mindreudgifter til ydelser relateret til flygtninge.

  Tandplejen; Fra et forventet merforbrug på 1,0 mio. kr. forventes nu et merforbrug på 0,8 mio.kr.

  Børneområdet; Fra budgetoverholdelse forventes nu et merforbrug på 0,4 mio.kr, hvilket skyldes 3 ekstra familebehandlinger samt merudgifter til ung i aflastning.

  Ældreområdet:

  Hjælpemidler; Fra et forventet merforbrug på 0,7 mio. kr. forventes nu et mindreforbrug på -2,7 mio.kr. Ændringen kan tilskrives et lavere udgiftsniveau i forbindelse med Corona

  Genoptræning; Fra budgetoverholdelse forventes nu et mindreforbrug på -0,6 mio.kr. Ændringen kan tilskrives et lavere udgiftsniveau samt udskudte udgifter i forbindelse med Corona. 

  Mellemkommunale betalinger; Fra budgetoverholdelse forventes nu en samlet mindreudgifter/merudgift på de mellemkommunale betalinger på 4,1 mio.kr. Ændringen skyldes overvejende dødsfald blandt beboere med betaling fra anden kommune og heraf manglende indtægt.

  Hjemmeplejen. Fra merforbrug på 0,5 mio.kr. forventes nu et merforbrug på 2,3 mio.kr. Ændringen kan henvises et merforbrug på udgift til privat leverandør på 1,3 mio.kr. samt merudgift til privat leverandør, indkøbsordning på 0,4 mio.kr.

  Enggården. Fra merforbrug på 1,7 mio.kr. forventes nu et merforbrug på 0,9 mio.kr.

  Værdighedsmilliarden. Fra budgetoverholdelse forventes nu et mindreforbrug på -0,5 mio.kr.

  En mere detaljeret oversigt budget og forbrug år til dato for de to områder er vedlagt i bilag 1

  Budgetopfølgningen er udarbejdet samtidig med, at administrationen primo september har modtaget kompensation for de corona-relaterede udgifter, som kommunerne har meddelt KL til og med 10. maj. Dragør Kommune meddelte i den forbindelse samlede udgifter for 10,4 mio.kr. heraf 2,8 mio.kr. ekskl. beskæftigelsesområdet.

  I forbindelse med 2. budgetopfølgning tilføres kompensation for de Corona-udgifter, der ikke vedrører beskæftigelsesområdet. Derudover tilføjes ældreområdet samlet 0,5 mio.kr. for en række tilskud, der er givet i forbindelse med Corona-krisen.

  Administrationen indstiller, at Sundhed og Omsorg tilføres 1.004 t.kr. med anvist finansiering af kassen samt 468 t.kr. til fastholdelse af social kontakt, dagsture til plejehjemsbeboere og beboere på botilbud ligeledes med anvist finansiering af kassen.

  Konsekvensen af de tilførte midler er ikke indregnet i det forventede regnskab efter juli. Dog undtaget Enggården, hvor de indregnede tilskud til ældreområdet på 468 t.kr. er medregnet.

  Som bilag 2 er vedlagt månedsopfølgning efter juli 2020. Heri indgår ligeledes en samlet oversigt over kommunens Cornona-relaterede udgifter til og med 10.maj samt den modtagne kompensation.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De tilførte midler til dækning af Corona-relaterede udgifter indarbejdes i budgetterne, hvor udgifterne hertil har været afholdt.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. september 2020.

  Økonomiudvalget den 17. september 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 24. september 2020.

  Bilag