Skip navigationen

Referat

Mandag den 5. oktober 2020 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Martin Wood Pedersen (C), Ole H. Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  TEMA: Dialog med Ældrerådet
  Sagsid.: 20/65

  RESUMÉ:

  Som led i den aftalte samarbejdsstruktur med Ældrerådet afholdes der fremadrettet to årlige dialogmøder.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2020

  Afholdt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældrerådet er repræsenteret af Leif Ingerholm, formand

  René Schwarner, medlem.

  Ældrerådets formål er at sikre de bedst mulige forhold for kommunens ældre og formidle synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2020.

 • 2
  Fastholdelsespulje Sundhedsområdet
  Sagsid.: 20/3268

  RESUMÉ:

  Sagen indeholder status på anvendelse af midlertidig pulje til fastholdelse af personale på sundhed og omsorgsområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget godkender forslag til anvendelse af puljen.
  2. at Eventuelle uforbrugte midler overføres til 2021.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2020

  Ad 1 + 2

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I budgetaftale for 2020 afsatte Kommunalbestyrelsen midler til en midlertidig pulje på 250.000 til fastholdelse af personale på sundheds- og omsorgsområdet, børn og pædagogik samt skolerne. Puljen disponeres af de involverede fagudvalg efter indstilling fra administrationen.

  På sundheds og Omsorgsområdet er der således afsat 125.000 kr til indsatsen.

  Input til anvendelse af puljen blev indsamlet i LMU´erne i januar – februar 2020 og den samlede liste blev drøftet på CMU Sundhed og Omsorg den 17. februar 2020. Medarbejderne kom blandt andet med følgende forslag:

  • Fælles arrangement for medarbejderne på tværs i Sundhed og Omsorg
  • Fælles introduktionsdage 4 x årligt, hvor man tager imod nye medarbejdere
  • Indsatser og ordninger der har fællesskabet i fokus
  • Besøg af en foredragsholder og efterfølgende fællesarrangement, fx:

  -         Frank Knudsen

  -         Jan Hoby

  -         Mille Mortensen

  -         Helene Eriksen – arbejdspsykolog ”Giv mens du vokser”

  Medarbejderne i LMU og CMU udtrykte særlig stor tilslutning til foredrag, da de kan være med til at understøtte en fælles oplevelse og referenceramme for udvikling af et godt arbejdsmiljø. Derfor arbejdes der videre med dette.

  Foredragene kan gennemføres som fyraftensmøder, der planlægges som 3 – 4 ens arrangementer for at tage hensyn til de forskellige vagtlags mulighed for deltagelse. Det er aftalt, at medarbejderne ikke lønkompenseres for deltagelse på arrangementet. Gennemsnitligt honorar til oplægsholderen udgør ca. 15.000 kr. pr. oplæg.

  Grundet Covid-19 pandemien kan det dog blive en udfordring at gennemføre større arrangementer med så mange deltagere på samme tid i resten af 2020.

  Ud over ovenstående foreslår administrationen følgende anvendelse af puljen;

  • Dække udgifter på kr. 12.891, der blev anvendt til de anerkendende indsatser, der har været tildelt medarbejderne i forbindelse med deres ekstraordinære indsats i forbindelse med Corona
  • Dække udgifter til uddeling af en blomst til de SOSU-elever, der færdiggør deres uddannelse i Dragør Kommune.
  • Diverse understøttende kommunikative aktiviteter, fx trykning af praktikfolder eller andre typer af materialer, der kan brande Dragør Kommunes sundheds- og omsorgsområde.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat 125.000 kr. til indsatsen.

  Grundet Covid-19 pandemien kan det blive vanskeligt at gennemføre fælles arrangementer for medarbejderne i resten af 2020, hvorfor restmidlerne søges om overført til 2021.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Punktet har været drøftet i LMU og CMU i Sundhed og Omsorg og medarbejdere støtter de foreslåede initiativer.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2020.

 • 3
  Afrapporteringer på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen
  Sagsid.: 20/3253

  RESUMÉ:

  Tre kommunale afrapporteringer på hovedstadsregionens Centrale Udmeldinger forelægges udvalget til politisk godkendelse

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender de kommunale afrapporteringer på de Centrale Udmeldinger.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne har ansvaret for at afrapportere på Centrale Udmeldinger fra Socialstyrelsen. Det sker i forbindelse med den årlige fastlæggelse af Rammeaftalen og fristen er derfor d. 30. november 2020 (jf. sag om Rammeaftalen). Socialstyrelsen kan komme med en Central Udmelding, hvis de vurderer, at der er risiko for afspecialisering, eller hvis det vurderes, at de nødvendige indsatser og tilbud til en målgruppe omfattet af den nationale koordinationsstruktur ikke eksisterer. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne.

  Vedlagt som bilag til denne sag er tre kommunale afrapporteringer på hovedstadsregionens Centrale Udmeldinger til godkendelse. KKR Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender de kommunale afrapporteringer på de Centrale Udmeldinger.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2020.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2020.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2020.

  Bilag

 • 4
  Godkendelse af rammeaftale 2021-2022
  Sagsid.: 20/3061

  RESUMÉ:

  Rammeaftale på det højt specialiserede socialområde og specialundervisningsområde 2021-2022 forelægges til politisk godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Rammeaftale 2021-2022, herunder Udviklingsstrategi og Styringsaftale, godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunerne har ansvaret for koordineringen af det specialiserede socialområde og specialundervisning, herunder ansvaret for udarbejdelse af en toårig rammeaftale for det specialiserede social- og undervisningsområde. KKR Hovedstaden varetager opgaven på vegne af kommunerne. KKR Hovedstaden har på møde den 7. september 2020 anbefalet, at kommunerne og Region Hovedstaden godkender Rammeaftale 2021-2022. Rammeaftale 2021-2022, samt to tekniske bilag og appendiks til godkendelse er vedlagt som bilag.

  Fristen for indsendelse af Rammeaftale 2021-2022 til Socialstyrelsen er grundet COVID-19 rykket til d. 1. december 2020. Rammeaftale 2021-2022 skal derfor være behandlet i kommunerne og regionen senest d. 30. november 2020.

  Rammeaftale 2021-2022

  Rammeaftalen har fokus på de aftaler, der er indgået for 2021-2022 om styring og udvikling af det tværgående specialiserede socialområde og specialundervisning. I de tekniske bilag til Rammeaftalen findes uddybende beskrivelser af kapacitet, belægning, udviklingsprojekter, fokusområder m.v. Takstaftalen for 2021-2022 lyder: ”At udgifter per dag i de takstbelagte tilbud på det specialiserede socialområde og specialundervisningsområdet til og med 2022 maksimalt må stige med pris- og lønfremskrivningen i forhold til pris- og lønniveauet i 2019.”

  Det overordnede udviklingsstrategiske fokus i Rammeaftalen 2021-2022 er kvalitet.

  Dette fokus konkretiseres i arbejdet med 1) Udvikling af en relevant og aktuel tilbudsvifte, og 2) Kommunale indsatser til borgere med psykiske lidelser.

  Som noget nyt indeholder Rammeaftale 2021-2022 et arbejde med en ny økonomimodel, hvor kommunerne inviteres til at deltage i fælles udvikling af nye pladser til udvalgte målgrupper. Desuden indeholder Rammeaftalen en ny monitoreringsmodel med data og ny viden om det specialiserede socialområde. Monitoreringsrapporterne er udsendt til kommunerne før sommer 2020.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse om rammeaftaler.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2020.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2020.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2020.

  Bilag

 • 5
  Kedelhuset - lejestigning og nye lejevilkår
  Sagsid.: 20/3304

  RESUMÉ:

  Der skal tages stilling til en lejestigning samt nye lejevilkår for Kedelhuset

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at lejestigningen og de ændrede lejevilkår som beskrevet i sagsfresmtillingen godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2020

  Anbefales overfor ØU.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har siden 1989 lejet lokaler i Kedelhuset, Udlejer er Strandparken afd. 9.

  Dragør Kommune anvender lejemålet til aktiviteter for brugerne af Aktivitetshuset i Wiedergården.

  Lejen er ikke reguleret siden 1997 og i 2017 rettede Strandparken afd. 9 første gang henvendelse til Dragør Kommune – dels om en regulering af lejen og dels om en opregulering af det areal som Dragør Kommune betaler leje for.

  Det viste sig at den oprindelige lejeaftale angiver at Dragør Kommune skal betale leje for 100m2. Lejen for de 100m2 udgør 103.400 årligt. Imidlertid benytter kommunen reelt ca. 195m2. Kommunen er forpligtet til at betale for det areal som benyttes.

  Der har været forhandlinger mellem Strandparken og Dragør Kommune, og de er mundet ud i følgende:

  • Dragør Kommune skal fremtidigt betale 153.400 i årlig leje for de m2 som kommunen benytter (teatersal og værksted)
  • Dragør Kommune får partiel opsigelsesadgang i lejeaftalen, således at kommunen fremtidigt kan opsige lejemålet for hhv. teatersalen og værkstedet uafhængigt af hinanden.
  • Ved ikrafttræden af de nye lejevilkår er der dog en uopsigelighedsperiode på 5 år.
  • Lejestigningen træder i kraft den 1. november 2020 (med forbehold for politisk godkendelse af sagen i oktober 2020).

  Administrationen anbefaler at lejeniveauet og de ændrede vilkår godkendes.

  Selv om der er tale om en mérudgift på 50.000 Kr. årligt er der samtidig tale om en nedsættelse af den leje der betales pr. m2. I dag betaler kommunen 1.034 Kr. pr. m2 for de 100 m2 medens lejen for samtlige m2 fremtidigt vil udgøre 847 Kr. årligt. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udgiften til den forhøjede husleje er indarbejdet i de tekniske korrektioner for budget 2021 og overslagsårene.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2020.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

  Bilag

 • 6
  Mødekalender 2021
  Sagsid.: 20/3052

  RESUMÉ:

  Administrationen har udfærdiget forslag til mødekalender 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødekalender 2021 godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er udarbejdet forslag til mødekalender 2021. Indholdet er nedenfor.

   

  Kommunalbestyrelsen:

  Der er indlagt 12 møder, som afholdes på torsdage.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så holdes det lukkede møde efter det åbne møde.

  Mødet den 23. september 2021 vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

   

  Temamøder:

  Der er indlagt 10 temamøder. Møderne afholdes inden kommunalbestyrelsesmøderne og varer som udgangspunkt fra kl. 17.00 – 18.00.

   

  Økonomiudvalg:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 17. marts 2021 er en onsdag.

  Mødet den 14. april 2021 er en onsdag.

  Mødet den 16. september 2021 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

   

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på mandage kl. 17.00.

  Mødet den 6. april 2021 er en tirsdag.

   

  By-, Erhvervs- og Planudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på tirsdage kl. 17.00.

  Mødet den 7. april 2021 er en onsdag.

   

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på onsdage kl. 17.00.

  Mødet den 8. april 2021 er en torsdag.

   

  Skoleudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne afholdes på torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 8. april 2021 er en torsdag.

  Mødet den 10. maj 2021 er en mandag.

  Mødet den 7. juni 2021 er en mandag.

  Miniseminar:

  I 2021 er der indlagt 3 miniseminarer

   

  Budgetseminar:

  Der skal holdes to budgetseminarer, i skrivende stund, er forårets dato ikke på plads.

  Efterårets budgetseminar bliver den 30. og 31. august 2021.

  Infomøde om budget:

  Der er i 2021 indlagt 2 borgermøder om budget den 16 marts og den 18. august 2021.

  Kommunal- og Regionsrådsvalg

  Der er valg den 16. november 2021 og det konstituerende møde holdes den 7. december 2021.

  Kommunalpolitisk Forum (KØF)

  KL afholder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 14. og fredag den 15. januar 2021.

   

  KL Børn og Unge Topmøde:

  KL afholder Børn- og Unge Topmøde torsdag den 28. og fredag den 29. januar 2021.

   

  Kommunalpolitisk Topmøde:

  KL afholder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 18. marts og fredag den 19. marts 2021.

   

  Teknik og Miljø ’21:

  KL afholder Teknik og Miljø ’20 konference torsdag den 15. april og fredag den 16. april 2021.

   

  Social- og Sundhedspolitisk Forum:

  KL afholder Social- og Sundhedspolitisk Forum torsdag den 6. maj og fredag den 7. maj 2021.

   

  Kultur- og Fritidskonference:

  KL afholder Kultur- og Fritidskonference i maj. Dato er endnu ikke fastsat.

   

  Folkemøde på Bornholm:

  Der afholdes Folkemøde på Bornholm fra torsdag den 17. juni til søndag den 20. juni 2021.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2020.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 6. oktober 2020.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. oktober 2020.

  Skoleudvalget den 8. oktober 2020.

  Økonomiudvalget den 22. oktober 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 29. oktober 2020.

  Bilag

 • 7
  Meddelelse - Borgerhenvendelser og klager - september 2020
  Sagsid.: 19/4912

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgående klager og borgerhenvendelser.

  Borger og Social har modtaget 3 klager siden sidste politiske behandling. Se vedlagte bilag 1 (lukket). Sundhed og Omsorg har modtaget to klager i perioden 21. august til 17. september 2020. Klagerne fremgår af bilag 2 (lukket). Derudover har Sundhed og Omsorg modtaget en afgørelse fra Styrelsen for Patientklager, der også fremgår af oversigten i bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2020.

 • 8
  Meddelelse: COVID-19 Etablering af kommunal ordning for test af plejepersonale
  Sagsid.: 20/3263

  RESUMÉ:

  Sundheds- og Ældreministeriet, KL og Danske Regioner har den 30. juni indgået aftale om test af personale på plejehjem og i hjemmeplejen. Sagen indeholder orientering om aftalens implementering i hjemmeplejen og på Enggården.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Aftalen medfører, at kommunerne skal indføre systematisk test af plejepersonalet i egen kommune. Kommunerne inddeles i rød eller grøn, alt efter hvor stort smittetrykket er i den enkelte kommune. En kommune vurderes som ”rød”, hvis der er 20 eller derover nye smittede pr. 100.000 indbyggere den seneste uge. Hvis kommunen er ”rød” skal der testes hver 2. uge.

  En kommune vurderes som ”grøn” hvis der er under 20 nye smittede pr. 100.000 indbyggere. En ”grøn” kommune skal teste personalet hver 6. uge.

  Dragør Kommune er pt. en grøn kommune, men vil med 3 nye smittetilfælde indenfor 7 dage komme i ”rød” gruppe.

  Kommunens opgaver er følgende;

  • Udpege personale til uddannelse på regionale kurser, samt betjening af IT-system til registrering af tests, samt oplæring af øvrigt personale
  • Etablere testlokale(r)
  • Udarbejde plan for testdage på plejecenter og i hjemmeplejen
  • Anskaffe og opstille arbejdsstation til registrering af test
  • Sørge for værnemidler til testpersonalet
  • Sørge for mulighed for nedkølning af test indtil afhentning.
  • Aftale afhentning af test med regionen

  Regionen leverer det fornødne testkits med glas, podepinde, spritwraps og øvrigt testrelateret udstyr.

  I sundhed og Omsorg vil der, incl. den private leverandør, være ca. 350 medarbejdere, der skal testes. Der er sendt ca. 12 medarbejdere afsted på de regionale kurser i korrekt podningstagning, som efterfølgende kan oplære flere kollegaer i prøvetagning.

  Lederne i henholdsvis hjemmeplejen og på Enggården er i gang med at udarbejde en teststruktur, der kan dække alle vagtlag.

  Det er frivilligt for medarbejderne at blive testet, men alle vil blive opfordret til at deltage. Pt. er der en proces i gang med etablering af to prøvetagningssteder, således, at det er let tilgængeligt for den enkelte medarbejder at blive testet.

  Medarbejderen skal selv tjekke sit testsvar på sundhed.dk. Hvis en medarbejder tester positivt vil medarbejderen blive kontaktet af STPS, hvorefter smitteopsporing sættes i gang. Formålet med testen er at opspore medarbejdere, der ikke udviser symptomer. Derfor går medarbejderne på arbejde mens de afventer svar på test. Medarbejdere, der udviser symptomer følger de allerede implementerede retningslinier for dette.

  LOVE/REGLER:

  National model for systematisk test af kommunalt plejepersonale på plejehjem og i hjemmeplejen. Aftale indgået den 30. juni 2020 mellem Sundheds- og Ældreministeriet, Kl og Danske Regioner.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommunes udgifter til opgaven kompenseres via bloktilskuddet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2020.

 • 9
  Meddelelse - Orientering om indgået aftale om vask og leje af beklædning og linned
  Sagsid.: 19/4918

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har indgået ny kontrakt med Berendsen Textil Service A/S om vask og leje af arbejdsbeklædning og linned til Sundhed og Omsorg, tandplejen og rådhusets kantine. Den nye arbejdsbeklædning til medarbejderne er klar til ibrugtagning fra slutningen af april 2021.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-10-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til udbudsloven har der været afholdt EU-udbud af kontrakten om vask og leje af arbejdsbeklædning og linned til medarbejdergrupperne på Omsorgscenteret Enggården, hjemmeplejen, tandplejen og rådhusets kantine.

  På Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 13. januar 2020 fik administrationen bemyndigelse til at afholde EU-udbuddet og indgå kontrakt uden fornyet politisk godkendelse. Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres her om den nye kontrakt.

  Kontrakten er blevet tildelt Berendsen Textil Service A/S, hvis tilbud leverer det bedste forhold mellem pris, kvalitet og service. Administrationen har vurderet dette ud fra følgende kriterier:

  • Pris har vægtet 55 %
  • Kvalitet (konkrete vareprøver) har vægtet 30 %
  • Tilbudsgivers tilbudte service og implementering har vægtet 15 %.

  Medarbejdergrupperne fra Omsorgscentret Enggården, hjemmeplejen, tandplejen og rådhusets kantine har været inddraget i evalueringen af kvaliteten af de indkomne vareprøver og servicetilbud.

  Den indgåede kontrakt med Berendsen Textil Service A/S er gældende fra den 01.05.2021 og indtil den 30.04.2024. Begge parter kan opsige kontrakten med 12 måneders varsel, dog tidligst til udløb pr. 30.04.2024. Kontrakten kan opsiges tidligere ved eventuel mislighold og reklamation. Dragør Kommune kan forlænge kontrakten for perioden 01.05.2024 til 30.04.2027, såfremt det sker tre måneder inden udløb af den indledende kontraktperiode. Begge parter kan opsige kontrakten, efter den er forlænget, med 12 måneders varsel.

  Det nye arbejdsbeklædning og linned forventes leveret til brug ultimo april 2021.

  LOVE/REGLER:

  Udbudslovens afsnit II.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De årlige udgifter til vask og leje af arbejdsbeklædning og linned vil med den nye kontrakt med Berendsen Textil Service A/S beløbe sig til ca. 1.170.000 kr. årligt. Udgifterne i den nye kontrakt holder sig inden for den tidligere ramme på området, der samlet lød på ca. 1.500.000 kr. Differensen er indarbejdet i det tekniske budget

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. oktober 2020.

  Bilag

 • 10
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSAU den 5. oktober 2020

  Kim Dupont (V) spurgte om administrationen ville undersøge, om de skærpede retningslinjer med brugen af mundbind hos vores plejepersonale, den offentlige såvel som den private på området, bliver fuldt overholdt.

  Kim Dupont (V) stillede medlemsforslag om, at udvalget skal forelægges en sag om Fri-plejehjem.

  Nicolaj Bertel Riber (A) orienterede om møde vedrørende arbejdsmarkedetsområdet med Tårnby Kommune.

  Administrationen informerede om, at der afholdes fællesmøde for udvalget med Tårnby Kommune den 27. oktober 2020.