Skip navigationen

Referat

Mandag den 30. november 2020 kl. 17:00

Mødested: Mødesalen
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Martin Wood Pedersen (C), Ole H. Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Valg til Ældrerådet 2021
  Sagsid.: 20/2757

  RESUMÉ:

  Der skal afholdes valg til Ældrerådet i 2021. Ældrerådet foretrækker, at valget gennemføres som fremmødevalg., I erkendelse af, at det vil være svært for Ældrerådet at rekruttere det nødvendige antal valgtilforordnede, er Ældrerådet indstillet på et brevstemmevalg i 2021 Ældrerådet ønsker på sigt valget afholdt som fremmødevalg for at styrke engagementet fra beboerne i Dragør Kommune og højne valgprocenten.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at valg til Ældrerådet i 2021 gennemføres som brevstemmevalg, hvis der senest fire uger før valghandlingen starter er seks eller flere kandidater.
  2. at valg til Ældrerådet i 2021 gennemføres som fredsvalg, hvis der senest fire uger før valghandlingen starter er fem eller færre kandidater.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

  Ad 1 + 2 anbefales overfor ØU/KB.

  Anne Funk (O) var ikke tilstede under behandlingen af punktet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag ’høringssvar Pkt. 1 Ældrerådsvalg’ er tilføjet efter behandling i SSAU den 30. november 2020, hvorefter bilaget tilføjes punktet.

  I henhold til § 32 i Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område skal Kommunalbestyrelsen sørge for, at der afholdes valg til Ældrerådet mindst hvert fjerde år og i samarbejde med Ældrerådet fastsætte regler for, hvordan valget skal afholdes. Det næste valg til Ældrerådet i Dragør Kommune skal seneste holdes i 2021.
   

  Alle borgere, der har fast bopæl i kommunen, og som er fyldt 60 år på valgdagen, kan stemme til valget og vælges til ældrerådet. I 3. kvartal 2020 var der 4.467 borgere i Dragør Kommune i aldersgruppen +60 år (Kilde: Danmarks Statistik).

  Der har været et ønske fra Ældrerådet, at valget 2021 afvikles som fremmødevalg samtidig med kommunalvalget fordi et fremmødevalg statistisk medfører en højere stemmeprocent til ældrerådsvalget. En undersøgelse fra Danske Ældreråd viser, at den gennemsnitlige stemmeprocent i hele landet er 63,8 ved fremmødevalg, 43,7 ved brevvalg og 31,8 ved digitalt valg (2017). I Dragør var stemmeprocenten 43,8 i 2017 (brevvalg).

  I henhold til vejledningen om ældreråd skal en fremmødeafstemning til ældrerådsvalget, så vidt det er muligt, foregå lokalemæssigt adskilt fra kommunalvalget, herunder med særlige valgborde, stemmerum og stemmekasser og så vidt muligt i adskilte lokaler med særskilte adgangsveje til de pågældende stemmelokaler. Ældrerådsvalget skal herudover tilrettelægges på en måde, så det ikke virker forstyrrende på vælgernes adgang til at stemme ved kommunal- og regionalvalget eller på gennemførelsen af afstemningen i øvrigt, og sådan at kommunal- og regionalvalg har første prioritet.

  På valgdagen for kommunalvalget har administrationen primært fokus på en sikker afvikling af kommunalvalget, hvorfor der ikke kan afsættes yderligere ressourcer til ældrerådsvalget. Det er derfor en forudsætning, at det er muligt for Ældrerådet selv at rekruttere valgtilforordnede til afvikling af ældrerådsvalget. Et forsigtigt skøn er, at der er behov for minimum 10- 12 valgtilforordnede på hvert afstemningssted til at gennemføre et fremmødevalg. Ældrerådet har oplyst, at de ikke forventer at kunne rekruttere det nødvendige antal tilforordnede til valget i 2021. Ældrerådet ønsker valget 2025 afholdt som fremmødevalg for at styrke engagementet fra beboerne i Dragør Kommune og højne valgprocenten. Ældrerådet vil i perioden 2021-2025 arbejde på at opbygge en organisering, som kan understøtte dette.

  I Ældreråd skal der mindst være 5 medlemmer, og for hvert medlem kan der vælges en stedfortræder. I Dragør Kommune er der på nuværende tidspunkt alene 4 rådsmedlemmer, idet der har været frafald siden valget. Der er givet dispensation hertil fra Sundheds- og Ældreministeriet. I 2017 var der 6 kandidater og 1 suppleant kandidat, der stillede op til valg til Ældrerådet i Dragør Kommune.

  På ovenstående baggrund synes det ikke at være proportionalt at gennemføre ældrerådsvalget i 2021 som et fremmødevalg, og derfor indstiller administrationen at valget gennemføres som et brevstemmevalg forudsat at der kan findes mere end 5 kandidater.

  I forhold til Ældrerådsvalget 2021 vil administrationen i samarbejde med ældrerådet arbejde for at tiltrække kandidater samt at præsentere kandidaterne. Alle aktiviteter i det arbejde, vil blive tilrettelagt og eventuelt justeret under hensyntagen til de til enhver tid gældende corona-restriktioner. Arbejdet, som indledes med at Ældrerådet høres, vil forløbe efter denne procesplan:

  Handling

  Tidspunkt

  Ansvarlig

  Beslutning om valgform lægges frem til politisk behandling

  November og december 2020

  Administrationen

  Annoncering efter kandidater i form af annonce i Dragør Nyt, opslag på Dragør Kommunes hjemmeside og orienterings- og opstillingsmøde

  Februar 2021– juni 2021

  Administrationen (annoncerne og hjemmeside) og Ældrerådet (orienterings- og opstillingsmøde)

  PR-arbejde fx i form af interview, læserbreve, oplæg i Dragørs Aktivitetshus etc.

  Februar 2021 – november 2021

  Ældrerådet

  Deadline for anmeldelse af kandidater

  Midt september 2021

  Optælling af kandidater og vurdering af, om der skal afholdes fredsvalg eller kampvalg

  Midt september 2021

  Administrationen

  Bekendtgørelse om opstillede kandidater i Dragør Nyt og på Dragør Kommunes hjemmeside

  Primo oktober 2021

  Administrationen

  Stemmesedler sendes til alle stemmeberettigede

  Primo oktober 2021

  Administrationen

  Valghandling gennemføres

  Midt oktober 2021- primo november 2021

  Administrationen

  Optælling af stemmer

  Midt november 2021

  Administrationen

  Resultat fra valg til Ældrerådet offentliggøres

  16. november 2021

  Administrationen

  Med henblik på kommende ældrerådsvalg efter 2021 vil administrationen sammen med Ældrerådet arbejde med tiltag som synliggør ældrerådet og dets virke i lokalsamfundet med henblik på at få flere borgere til at engagere sig.

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven §§ 30-33 samt vejledning om ældrerådsvalg. Der er redegjort for indholdet af reglerne i sagsfremstillingen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De forventede omkostninger til valg til Ældrerådet 2021 er på 119.340 kr. De fordeler sig på disse poster:

  Annoncering i Dragør Nyt, 2 halvsides annoncer:   10.000 kr.

  Udarbejdelse af valglister og valgkort ved KMD:  20.000 kr.

  Udsendelse af valgkort + frankeret svarkuvert
  (20 kr. pr. borger * cirka 4.467 valgberettigede):   89.340 kr.  

  Optælling af stemmer og annoncering af resultater           0 kr. 

  Udgifterne afholdes af Dragør Kommunes udgifter til valg.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. november 2020.

  Økonomiudvalget den 10. december 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.

  Bilag

 • 2
  Pulje til bedre bemanding 2021
  Sagsid.: 20/3954

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende tilskud fra Sundheds- og Ældreministeriet i 2021 på 1.572.000kr. til puljen om bedre bemanding i ældreplejen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at tilskud på 1.572.000 kr. fra puljen til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger fra Sundheds- og Ældreministeriet i 2021 godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

  Anbefales overfor ØU/KB og følger ældrerådets anbefaling om, at der udarbejdes en oversigt over den faktiske udmøntning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag’ Høringssvar Pkt. 2 Pulje til bedre bemanding’ er tilføjet efter behandling i SSAU den 30. november 2020, hvorefter bilaget tilføjes punktet.

  Med finansloven 2018 er der afsat midler i 2018 og frem til 2021 til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Fra 2022 bliver midlerne udmøntet via det kommunale bloktilskud. Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om tilskud på 1.572.000 kr. til Dragør Kommune i 2021.

  Sundheds– og Ældreministeriet har bedt kommunerne om at indsende redegørelse for den forventede anvendelse af 2021-midlerne for puljen til bedre bemanding i ældreplejen (bilag).

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges her redegørelsesskemaet for 2021-tilskud til godkendelse.

  Bedre bemanding i ældreplejen – 2021

  Midlerne fra puljen skal anvendes i forlængelse af indsatsen i 2020 i forhold til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på Enggården. Midlerne blev i videst muligt omfang, og under hensynstagen til medarbejdernes ønsker, anvendt til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere.

  Oplægget til anvendelse i 2021 følger dermed oplægget fra 2020, som senest blev behandlet i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget i januar 2020.

  I hjemmeplejen/hjemmesygeplejen vil der fortsat være ansat nye medarbejdere. Der vil blive sat særlig fokus på at bidrage til mere kvalitet i den personlige pleje for borgerne.

  På Enggården vil der fortsat være ansat medarbejder til koordinering af rehabilitering og forløbskoordination på midlertidigt ophold ligesom der vil være en opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere. Her vil fokus være på at styrke den rehabiliterende og koordinerende indsats på især de midlertidige pladser. 

  LOVE/REGLER:

  Forslag til Finanslov 2021

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilsagn om tilskud til puljen bedre bemanding i ældreplejen på 1.572.000 kr. til Dragør Kommune i 2021.

  Godkender udvalget tilskuddet skal der gives to budgetneutrale tillægsbevillinger i 2021 på (+/-) 1.572.000 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget. Budgetterne anvendes til indtægter fra Sundheds- og Ældreministeriet samt de udgifter, kommunen afholder i overensstemmelse med de godkendte formål og ydelser.

  Det årlige regnskab for puljen skal revisionsgodkendes og fermsendes til Sundheds- og Ældreministeriet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. november 2020

  Økonomiudvalget den 10. december 2020

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020

  Bilag

 • 3
  Uddeling af midler til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens § 18
  Sagsid.: 19/5005

  RESUMÉ:

  I henhold til Servicelovens § 18 skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Dragør Kommune har i anden tildelingsrunde modtaget 5 ansøgninger om støtte i 2020. Udvalget skal tage stilling til fordeling af midlerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, hvilke ansøgninger der tildeles midler i 2020.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

  Udvalget besluttede, at tildele følgende;

  Matematikcenter

   5.000 kr.

  Epilepsiforeningen Kreds København

  10.000 kr.

  Besøgstjenesten - Dragør Aktivitetshus

  5.000 kr.

  Ældre Sagen Dragør/Tårnby Lokalafdeling

  5.000 kr.

  Bedre Psykiatri Amager

  10.000 kr

  Det blev herudover besluttet, at forvaltningen undersøger, om det er muligt at udbyde 10.000 kr. i indeværende år til ekstra julehjælp til frivilligt socialt arbejde.

  Den resterende del overføres til næste år, hvor udvalget vil foreslå, at overskydende midler kan anvendes til indkøb af ny handicappris.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Servicelovens § 18 skal Kommunalbestyrelsen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte Kommunalbestyrelse, jf. Servicelovens § 18, stk. 1 og 2.

  Dragør Kommune har i 2020 afsat 100.000 kr. til støtte af frivilligt socialt arbejde.

  I juni 2020 fandt første ansøgningsrunde af § 18-midlerne sted. På Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 10. august 2020 godkendte udvalget, at følgende foreninger blev tildelt nævnte beløb, som svarer til i alt 28.500 kr.

  • Parkinson klub Amagerland 10.000 kr.
  • Schleroseforeningen  5.000 kr.
  • Børns Vilkår   5.000 kr.
  • Besøgstjenesten  5.000 kr.
  • Ældresagen    3.500 kr.

  På mødet den 10. august 2020 besluttede udvalget, at der skulle være en anden ansøgningsrunde til godkendelse på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 30. november 2020. Der er 71.500 kr. tilbage til uddeling i 2020.

  Dragør Kommune har i modtaget i alt 5 ansøgninger, hvor de ansøgte midler i alt udgør 58.000 kr. Vedlagt som bilag er en oversigt over indkomne ansøgninger (bilag 1), oversigt over tidligere bevillinger (bilag 2) samt de fulde ansøgninger i et lukket bilag (bilag 3).

  Tildelingen af midlerne sker på baggrund af principper for tildeling af midler til frivilligt social arbejde, som blev godkendt af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget på møde den 1. april 2019 (bilag 4).

  I Dragør Kommune kan der således ydes støtte til foreninger, organisationer, grupperinger m.v., hvis:

  • Målgruppen er bosiddende i Dragør Kommune
  • Aktiviteten udføres med henblik på, at forebygge eller forhindre sociale eller sundhedsmæssige problemer
  • Aktiviteten udføres i overvejende grad af frivillige

  Jf. handleplan for Dragør Kommunes ældrepolitik vil midlerne i 2020 i videst muligt omfang, forsøges tildelt aktiviteter og projekter, som har til formål at forebygge ensomhed eller fremme sundhed hos ældre.

  Indkomne ansøgninger:

  Matematikcenter

  18.000 kr.

  Epilepsiforeningen Kreds København

  10.000 kr.

  Besøgstjenesten - Dragør Aktivitetshus

  5.000 kr.

  Ældre Sagen Dragør/Tårnby Lokalafdeling

  5.000 kr.

  Bedre Psykiatri Amager

  20.000 kr.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service § 18.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Midler til uddeling er afsat i budget 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Politik om Aktivt Medborgerskab.

  Ældrepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. november 2020.

  Bilag

 • 4
  Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat
  Sagsid.: 20/1351

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget administrerer legatmidler fra Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat. Udvalget skal i 2020 uddele 27.000 kr. til ansøgte formål.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, hvilke ansøgninger til Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat, der skal imødekommes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

  Udvalget besluttede at tildele følgende;

  Ansøgning fra:

  Formål

  Bevilget fra Leisa Neel Walløe Mindelegat, SSAU d. 30/11-20

  Wiedergårdens Pensionist orkester

  Indkøb af højtaler og guitar

                 9.000,00

  Aktivitetshuset - Arrangementsgruppen

  3 x musicals optræden i sæson 2021

                 4.000,00

  Frivillig aktivitetsleder på Wiedergården

  Maddage og udflugter til ensomme pensionister

                 5.561,00

  Aktivitetshuset - Knogletræningsholdet 

  Indkøb af sjippetov og pilatesbolde

                 1.000,00

  Aktivitetshuset- Motionsholdene

  Til fornyelse af 15 stk. Airex måtter

                 7.439,00

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget administrerer legatmidler fra Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat.

  Dette års ansøgningsfrist blev annonceret i Dragør Nyt med ansøgningsfrist den 29. oktober 2020. Der er indkommet 7 ansøgninger, hvoraf 3, helt eller delvist er imødekommet af Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond (se bilag).

  Der er 27.000 kr. til uddeling i 2020.

  Det fremgår af fundatsen, at legatets formål er at yde støtte til en kreds af ældre eller invalide borgere i Dragør Kommune.

  Desuden er det besluttet på Driftsudvalgsmøde den 22. januar 1998, at der skal ske en koordinering i behandlingen af ansøgninger til ovennævnte legat og Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond til fordel for ældreaktiviteter og ældreomsorg i Dragør Kommune.

  De midler, der blev uddelt på fondsbestyrelsesmøde for Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersens og hustru Ingers fond den 12. november 2020, fremgår af bilag med oversigten over indkomne ansøgninger. De ansøgninger, der har fået midler svarende til den fulde ansøgning, figurerer ikke af nedenstående. Det vil sige, at der skal tages stilling til de 6 nedenstående ansøgninger, der i alt beløber sig til 52.339 kr.

  Der vedlægges fundats for mindelegatet som bilag, ligesom alle indscannede ansøgninger vedlægges i et lukket bilag.

  Ansøgninger til behandling:

  Ansøgning nr. 1. Wiedergårdens Pensionist orkester

  Der søges om støtte til udskiftning af en højtaler og en guitar.

  Antal brugere: 8

  Ansøgt beløb: 14.900 kr.

  Ansøgning nr. 3. Aktivitetshuset - Arrangementsgruppen  

  Der søges om støtte til 3 musikalske optræden i sæson 2021.

  Antal brugere: ca. 75 pr. optræden

  Ansøgt beløb: 15.000 kr.

  Ansøgning nr. 4. Frivillig aktivitetsleder på Wiedergården

  Der søges om støtte til maddage og udflugter for ensomme pensionister i 2021.

  Antal brugere: Vides endnu ikke

  Ansøgt beløb: 10.000 kr.

  Ansøgning nr. 5. Aktivitetshuset – Besøgstjenesten

  Der søges om støtte til at fastholde og kvalificere besøgstjenestens arbejde, herunder til særlige initiativer så som studieture.

  Antal brugere: 41

  Ansøgt beløb: 4000 kr.

  Ansøgning nr. 6 Aktivitetshuset - Knogletræningsholdet 

  Der søges om støtte til indkøb af sjippetov og pilatusbolde.

  Antal brugere: 32

  Ansøgt beløb: 7.000 kr.

  Knogletræningsholdet er tildelt 6.000 kr. fra Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond.

  Ansøgning nr. 7. Aktivitetshuset- Motionsholdene

  Der søges om støtte til fornyelse af 15 stk. Airex måtter.

  Antal brugere: mere end 10 hold med 10-15 personer

  Ansøgt beløb: 15.439 kr.

  Motionsholdene er tildelt 8.000 kr. fra Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond.

  LOVE/REGLER:

  Fundats for ”Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat”, 1991 (bilag vedlagt).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. november 2020.

  Økonomiudvalget den 10. december 2020

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020

  Bilag

 • 5
  Forslag til fremadrettede prisuddelinger
  Sagsid.: 20/4036

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune afholder årligt flere fejringer, hvor foreningslivet og frivilligheden i Dragør Kommune fejres. Administrationen foreslår at samle disse til én samlet fejring og på den måde optimere ressourcerne, både i administrationen, ude blandt foreningerne og økonomisk.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller;

  1. at Sports- og Kulturprisen, Mesterskabsaften og Initiativprisen uddeles ved et fælles arrangement, fx Kongelundsfortet i Bevægelse
  2. at frivillig fredag ikke længere afholdes af kommunen
  3. at handicapprisen fortsat uddeles på FN’s internationale handicapdag den 3. december
  4. at udvalget drøfter muligheden for at uddele andre priser, fx foreningspris, venskabspris, trænerpris eller lignende
  5. at sagen sendes i høring

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budget 2021-2024 besluttet at give et samlet budget til prisoverrækkelser i Dragør Kommune. Administrationen har derfor udarbejdet et forslag til, hvordan prisoverrækkelser i 2021 kan foregå.

  Dragør Kommune afholder årligt flere fejringer, hvor foreningslivet og frivilligheden i Dragør Kommune fejres. Dette inkluderer uddeling af Sports- og Kulturprisen, Mesterskabsaften og frivillig fredag, hvor initiativprisen uddeles. Disse fire events har alle til formål at fejre den frivillige indsats, som bidrager til sports- og kulturlivet i kommunen.

  Derudover uddeler Dragør Kommune også Handicapprisen, som gives til en borger, forening, virksomhed eller institution, som har gjort noget helt særligt for borgere med handicap i kommunen.

  Oversigt over nuværende prisuddelinger:

  Sports- og Kulturprisen uddeles en gang årligt af Folkeoplysningsudvalget til en person, en forening eller en gruppe, som har ydet en særlig indsats inden for sport og kultur. Uddelingen finder sted slut marts eller start april, hvor der inviteres til middag og prisoverrækkelse. De inviterede består af prismodtageren med familie, folkeoplysningsudvalget med partner og Kommunalbestyrelsen med partner. Prismodtageren modtager skulpturen ”Løget”, en buket blomster samt en gavecheck på 5.000 kr. Der har tidligere været afsat budgetmidler til afholdelse af arrangementet – dette er fjernet med den nye budgetvedtagelse. Kommunen har fortsat 6 ”løg” som kan uddeles.

  Mesterskabsaften afholdes en gang årligt, hvor Dragør Kommune fejre sportsudøvere, der har lavet en særlig flot sportspræstation. For at blive indstillet til mesterskabsaftenen skal man:

  -          Have vundet medalje ved verdensmesterskab, nordisk mesterskab eller Danmarksmesterskab

  -          Have vundet olympisk medalje

  -          Er rykket op i en division eller rykket fra en division op i en anden

  Sportsudøverne inviteres til reception, hvor de hædres. Receptionen finder sted i maj eller juni. I 2018 var der 54 sportsudøvere som deltog med familie til receptionen og som fik udleveret en sportspræmie til en værdi af ca. 150 kr. Derudover blive der serveret pindemad og sodavand. Budgettet har tidligere været en del af Kommunalbestyrelsens midler – dette er fjernet med den nye budgetvedtagelse.

  Frivillig Fredag afholdes den sidste fredag i august, hvor initiativprisen uddeles. Formålet med frivillig fredag er at fejre de frivilliges indsats, hvor de har mulighed for at have en bod og vise deres foreningsaktiviteter. Initiativprisen består af en gavecheck på 25.000 kr. som Danske Bank de sponsorerer. Derudover har der været udgifter til leje af telt, servering af mad mm. afholdelsen af frivillig fredag blev finansieret af puljen til aktivt medborgerskab – dette er fjernet med den nye budgetvedtagelse.

  Handicapprisen uddeles en gang årligt af Handicaprådet til en person, forening, virksomhed eller institution, som har gjort noget helt særligt for borgere med handicap i kommunen. Prisuddelingen finder sted på FN’s Internationale Handicapdag den 3. december. Prismodtageren modtager en gavecheck på 5.000 kr. samt en bronzeskulptur af ”to hænder”.  Der har ikke været afsat specifikke budgetmidler til afholdelse af Handicaprisen og udgifterne er dermed blevet dækket af Handicaprådets midler.

  Den sidste bronzeskulptur udført af den lokale kunstner Flemming Brylle er uddelt i 2020, og der er derfor behov for at indkøbe nye skulpturer. Administrationen vil derfor tage kontakt til Flemming Brylle for at indhente et tilbud på dette. Finansieringen af nye skulpturer vil ansøges om via en tillægsbevilling eller interne puljer.

  Forslag til fremadrettet prisuddelinger

  Med budgetvedtagelsen er der afsat samlet 45.000 kr. i 2021 til afholdelse af alle priser. Administrationen foreslår derfor at flere af prisuddelingerne sammentænkes.

  Dragør Kommune afholder sammen med DGI Kongelundsfortet i Bevægelse, som er en del af visionen om at udvikle Kongelundsfortet. Arrangementet finder sted en lørdag i september, hvor foreninger og kulturinstitutioner deltager med forskellige aktiviteter som besøgende kan prøve. Formålet med Kongelundsfortet i Bevægelse er tiltrække frivillige og nye brugere til de naturskønne omgivelser omkring Kongelundsfortet og anspore til større brug af kommunens natur- og kulturressourcer.

  Administrationen foreslår, at sammentænke begivenhederne til to event/prisuddelinger, og på den måde optimere ressourcerne både i administrationen, hos foreningerne og økonomisk.

  1. Administrationen foreslår derfor, at sports- og kulturprisen og mesterskabsaftenen og initiativprisen sammentænkes til en event. Uddelingen af de tre priser foreslår administrationen foregår på dagen for Kongelundsfortet i Bevægelse.
  1. Ligeledes foreslår administrationen, at frivillig fredag som begivenhed nedlægges, da foreningerne har mulighed for at vise deres aktiviteter og netværke til overstående event.
  1. Handicapprisen fortsat uddeles som en selvstændig begivenhed med uddeling den 3. december. 

  Drøftelse af uddeling af andre priser
  Det er muligt at oprette flere priser, som kan uddeles til foreninger og frivillige. Fx har Tårnby Kommune:

  -          en æresmedalje for Idræt der tildeles en idrætsudøver, et hold en afdeling eller klub der i årets løb har præsteret et bemærkelsesværdigt idrætsligt resultat.

  -          Idrætslederpris, som tildeles en idrætsleder, der på amatørbasis gennem en årrække har virket som leder af idrætsarbejde i en forening hjemmehørende i kommunen.

  -          ”Årets fund”, som tildeles en person, der i årets løb har præsteret et bemærkelsesværdigt resultat som medlem af en forening.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sports og Kulturprisen vil fremadrettet bestå af en gavecheck på 1.000 kr., bronzeskulpturen ”løget” og en buket blomster – prisen overrækkes af formanden for Folkeoplysningsudvalget. Indstillinger til prisen sendes til Folkeoplysningsudvalget, som beslutter prismodtageren.

  Mesterskabspriser vil fremadrettet bestå af en sportspræmie til en værdi af ca. 150 kr. – priserne overrækkes af Borgmesteren.

  Initiativprisen vil fremadrettet bestå af en gavecheck på 25.000 kr. sponsoreret af Danske Bank – prisen overrækkes af Borgmesteren samt en repræsentant for Danske Bank. Indstillinger til prisen sendes til bedømmelsesudvalget, som består af Borgmesteren, Kulturchefen, formanden for Folkeoplysningsudvalget og en repræsentant for den til enhver tid sponsorerende virksomhed.

  Handicapprisen vil fremadrettet bestå af en gavecheck på 1.000 kr., bronzeskulpturen ”to hænder” og en buket blomster – prisen overrækkes af formanden for Handicaprådet. Indstillinger sendes til Handicaprådet, som beslutter prismodtageren.

  Som beskrevet i sagsfremstillingen, så er den sidste bronzeskulptur blevet uddelt i år, og der skal derfor indhentes tilbud på nye skulpturer. Finansiering af nye skulpturer vil blive ansøgt via tillægsbevilling eller interne puljer.

  Forslag til budget:

  Prisoverrækkelse

  Budget

  Antal

  Pris pr. person

  Handicappris

  Gavecheck

  3.000

  Indgravering af skulptur

  550

  Blomster

  200

  Receptionsmad

  1.500

  Sports og Kulturpris

  Gavecheck

  3.000

  Indgravering af skulptur

  550

  Blomster

  200

  Mesterskabspriser

  Sportspræmie

  15.000

  100

  150

  Initiativprisen

  Gavecheck

  25.000

  Forplejning og diverse til Kongelundsfortet i bevægelse

  ELLER

  Nye priser

  21.000

  I alt

  70.000

  Samlet budget

  Afsatte midler

  45.000

  Sponsorcheck fra Danske Bank

  25.000

  I alt

  70.000

  Over/underskud

  0

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sendes i offentlig høring, herunder hos Folkeoplysningsudvalget og Handicaprådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Politik for Aktivt Medborgerskab

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalg den 30. november 2020

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2020.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalg den 8. februar 2021

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. februar 2021.

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021

 • 6
  Brug af særtilskud til plejehjemsbeboere i forbindelse med COVID-19
  Sagsid.: 20/2364

  RESUMÉ:

  1. september 2020 udmøntede Sundheds- og Ældreministeriet to særtilskud til Dragør Kommune. Et på 300.000 kr. til genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt på plejehjem og et på 120.000 kr. til dagsture til plejehjemsbeboere. Midlerne skal bruges inden udgangen af 2021. Dragør Kommune skal senest ved udgangen af 2020 sende en redegørelse til Sundheds- og Ældreministeriet om brug af midlerne i 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget godkender redegørelsen til Sundheds- og Ældreministeriet om brug af 203.125 kr. i 2020 til genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt med beboerne på plejehjem under COVID-19.
  2. at rådighedsbeløbet på 96.875 kr. fra puljen om genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt overføres til 2021.
  3. at udvalget godkender redegørelsen til Sundheds- og Ældreministeriet om brug af 86.795 kr. i 2020 til flere dagsture til plejehjemsbeboere.
  4. at rådighedsbeløbet på 33.205 kr. fra puljen om flere dagsture til plejehjemsbeboere overføres til 2021.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  1. maj 2020 og 19. juni 2020 indgik regeringen og et bredt flertal af Folketingets partier to politiske aftaler på ældreområdet i forbindelse med COVID-19. Med aftalerne blev der udmøntet midler til kommunerne over bloktilskuddet som et særtilskud i 2020 på baggrund af nøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Til Dragør Kommune udmøntede Sundheds- og Ældreministeriet 300.000 kr. til genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt på plejehjem og 120.000 kr. til dagsture til plejehjemsbeboere i 2020.

  I Dragør Kommune blev sagen behandlet som godkendelse af to budgetneutrale tillægsbevillinger som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget på henholdsvis (+/-) 300.000 kr. og (+/-) 120.000 kr. Sagen blev godkendt af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget 10. august 2020, af Økonomiudvalget 20. august 2020 og af Kommunalbestyrelsen 27. august 2020.

  Da sagen blev behandlet planlagde Omsorgscenteret Enggården at bruge de 300.000 kr. til at holde en sommerfest med underholdning for hver afdeling og til at understøtte forsvarlig gennemførelse af besøg ved leje af midlertidige pavilloner, håndfrie døråbnere mv. Herudover planlagde Omsorgscenteret Enggården at bruge de 120.000 kr. til at arrangere dagsture for beboerne i løbet af sommeren og efteråret 2020 til bl.a. Langelinie, Zoologisk Have og Amager Strandpark.

  9. november 2020 har Sundheds- og Ældreministeriet meddelt, at midlerne nu også kan anvendes i 2021. Sundheds- og Ældreministeriet beder om en redegørelse for brug af midlerne i 2020, herunder om Dragør Kommune ønsker at gøre brug af muligheden for at forlænge ubrugte midler til 2021. Hvis Dragør Kommune forlænger anvendelsen af midlerne, skal kommunen sende en redegørelse for brug af midlerne i 2021 senest ved udgangen af 2021.

  I 2020 har Omsorgscenteret Enggården brugt 203.125 kr. af de 300.000 kr. til genoptagelse af besøg og fastholdelse af social kontakt på plejehjem. De er brugt på følgende måde:

  -          Etablering af udendørsfaciliteter til besøg i form af besøgstelte, værnemidler til besøgende etc.

  -          Etablering af berøringsfri døråbnere for at understøtte at besøg kan gennemføres sundhedsfagligt forsvarligt.

  -          Udendørs sommerfest med deltagelse af pårørende og frivillige. Sommerfesten var zoneopdelt og med deltagerloft for at forebygge smitte.

  -          Udendørs oktoberfest med besøg af pølsevogn og fadøl.

  -          Koncerter med Birthe Kjær og Kurt Ravn. Begge koncerter var planlagt til efteråret 2020 og måtte aflyses på grund af corona-restriktioner. De er begge betalt i 2020 og Enggården planlægger at gennemføre dem i foråret 2021.

  Omsorgscenteret Enggården planlægger at bruge de resterende 96.875 kr. i 2021 på indkøb og installation af berøringsfri vandhaner for at understøtte at besøg kan gennemføres sundhedsfagligt forsvarligt.


  I 2020 har Omsorgscenteret Enggården brugt 86.795 kr. af de 120.000 kr. til dagsture til plejehjemsbeboere. De er brugt på ture til kulturattraktioner som fx Bakken og Frilandsmusset, og til madoplevelser som fx besøg på Dragør Cusina og Kystens Perle. Herudover planlægger Enggården også at gennemføre 18 juleture i november og december 2020.
   

  Omsorgscenteret Enggården planlægger at bruge de resterende 33.205 kr. i 2021 på ture ud af huset i foråret og sommeren 2021.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Rådighedsbeløbene på henholdsvis 96.875 kr. og 33.205 kr. overføres til 2021.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. november 2020.

  Økonomiudvalget den 10. december 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.

  Bilag

 • 7
  Oversigt over opgaver, der skal arbejdes med i Dragør Kommune i de kommende år SSAU
  Sagsid.: 20/4284

  RESUMÉ:

  I denne sag præsenteres tiltag, som ligger i ”pipeline” til at blive arbejdet med i de kommende år i Dragør Kommune. Der er tale om tiltag, som er ud over løbende opgaver. Formålet med sagen er, at skabe et overblik over tiltag, samt en politisk beslutning om hvilke opgaver, som skal prioriteres i 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at årshjuloversigten drøftes,
    
  2. at forslag til prioritering vedtages.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

  Ad 1

  Drøftet.

  Ad 2

  For stemte:  6 (A+C+O+V)

  Imod stemte: 

  Undlod at stemme: 1(T) 

  Anbefales overfor ØU/KB med bemærkninger om, at det i 2018 blev besluttet, at der skal udarbejdes en særskilt politik på Socialområdet, hvilket skal indarbejdes i den samlede oversigt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag giver et overblik over tiltag, som ligger i ”pipeline” til at blive arbejdet med i de kommende år i Dragør Kommune. Tiltag defineres som opgaver, der er ud over de løbende opgaver (Undervisning i skolen, personlige pleje i hjemmeplejen m.m.). Tiltagene er både genereret af lovgivningsmæssige ændringer, af kommunale politiske beslutninger og af beslutninger, som er truffet i organisationen.

  Formålet med sagen er dels, at skabe et overblik over tiltag, for at Kommunalbestyrelsen kan vurdere hvilke opgaver, som skal prioriteres. Samt dels at etablere en forventningsafstemning mellem organisation og KB, om hvad vi i organisationen skal bruge kompetencer og ressourcer på.

  Sagen bliver fremlagt nu, fordi budgetforudsætningerne for 2021 er på plads. Drøftelsen er endvidere relevant set i lyset af, at vi stadig skal tage højde for diverse opgaver og restriktioner som følge af Convid-19.

  I Bilag 1 vises tiltag inden for henholdsvis de enkelte udvalgsområder og de enkelte afdelingers ansvarsområder. Udover at nævne tiltag i bilaget, fremgår det hvornår der i organisationen skal arbejdes med dem. Den viser ikke hvor mange ressourcer, som anvendes til de enkelte tiltag, idet dette ikke kan angive præcist.

  I bilag 2 følger en vurdering fra administrationen i forhold til udskydelse af enkelte tiltag fra 2021 og til de kommende år. Vurderingen i forhold til omfanget af prioriteringer bygger dels på budgetaftalen for 2021-2024, og den særlige Convid-19. Samt dels på administrationens kvalitative vurdering af hvilket ressourceforbrug, som skal anvendes til de enkelte tiltag. Begrundelser for udvælgelsen af de konkrete tiltag fremgår i bilag 2. I den politiske prioriteringsdrøftelse vil det naturligvis være muligt at omprioritere, således at der arbejdes med de tiltag, som Kommunalbestyrelsen finder mest relevante.

  Prioriteringsoversigt SSAU

  Tiltag som udskudt

  Konsekvenser

  Begrundelse

  Særligt rådgivende organ – Ældreområdet

  I foråret 2020traf SSAU beslutning om, at etablere et rådgivende organ på ældreområdet på tilsvarende vis som det fungerer på skoleområdet

  Samarbejdet med Ældrerådet fortsætter som hidtil. Det er blevet styrket i 2020 ved, at afdelingschef og formand fra Ældrerådet mødes månedligt, for at drøfte kommende politiske sager.

  Det er vanskeligt at finde ressourcerne til at arbejde med indsatsen 2021.

  Derudover kan det være relevant, at foretage ændringen i 2022 i forbindelse med, at nyt Ældreråd bliver nedsat.

  Sundheds- og psykiatripolitik

  Administrationen vil fortsat arbejde ud fra eksisterende politik.

  Politikarbejdet skulle bygge på en inddragende borgerproces. Grundet Corona-pandemien er dette ikke muligt, og derfor foreslås politikudviklingen udsat til den nye valgperiode.

  Handleplan Ældrepolitik

  Der arbejdes videre med handleplan for 2020 i 2021.

  Dette giver mulighed for, at handleplanen for 2020 kan implementeres.

  Det fortsatte fokus på, og de afledte opgaver fra, Corona-pandemien mindsker muligheden for udviklingsindsatser. Der er behov for, at bruge flere ressourcer på opretholdelse af drift.

  Ovenstående er administrationens bedste bud på, at skabe overblik over det kommende år. Der kan naturligvis ske uforudsete hændelser, komme lovændringer m.m., som kan skabe en forandring, som medfører, at det vil være relevant, at foretage en ny prioritering. Det vil dog kun være markante ændringer, som giver anledning til dette.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. november 2020.

  Økonomiudvalget den 10. december 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.

  Bilag

 • 8
  Orientering - Status på brandsikkerhed på plejehjemmet Enggården
  Sagsid.: 18/3876

  RESUMÉ:

  Orientering og status på tidsplan på udførelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at tidsplanen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  KAB har udarbejdet en tidsplan (se bilag) for etablering af brandsikring af køkkenerne i fællesarealer i hvert boligafsnit.

  Af tidsplanen fremgår det, at sagen ikke er afsluttet pr. 31.12 2020 (som ministeren har ønsket det) men først pr. 17.03.2021. Der henvises også til meddelelsessag på BEPU-møde af 2. juni 2020.

  Dragør Kommune har overfor KAB presset på for at fremskynde projektet, som primært er forsinket på grund af KAB´s problemer med at skaffe relevante rådgivere til opgaven, og at de rådgivere som er i stand til at udføre opgaven først skulle have medarbejderene til at afslutte de opgaver de var i gang med. Derfor er opstarten med at udarbejde projektet blevet forsinket. Dragør Kommune har bedt KAB om at orientere Transportministeriet om forsinkelsen og baggrunden herfor.

  Af samme tidsplan fremgår det, at opgaven er i gang, men at udførelsen er trukket over længere tid, hvilket i øvrigt også tilgodeser beboernes behov for ro i løbet af dagen, frem for at gå i gang flere steder på en gang, hvilket vil give en del forstyrrelser og uro.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. november 2020.

  By-, Erhvervs- og Planudvalg den 1. december 2020.

  Bilag

 • 9
  Orientering - 3. budgetopfølgning 2020
  Sagsid.: 18/4983

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler orientering om kommunalbestyrelsens godkendelse af 3. budgetopfølgning 2020 den 19. november 2020.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 19. november 2020 sagen om 3. budgetopfølgning 2020.

  Følgende indstilling blev godkendt:

  1. at der tilføres 457.000 kr. til dækning af merudgifter til elever på privat- og efterskoler. Midlerne overføres fra restbeløbet fra Genbesøg 2020,
  2. at der tilføres 1.983.000 kr. til dækning af mindreindtægter fra mellekommunal betaling fra udenbys borgere til plejeboliger. Midlerne overføres fra restbeløbet fra Genbesøg 2020,
  3. at månedsopfølgningen efter september 2020 tages til efterretning.

  Ved 3. budgetopfølgning er kommunes budget blevet gennemgået og der forventes et samlet mindreforbrug på -1,1 mio.kr.

  Der forventes nu budgetoverholdelse for alle sektorer undtaget sektor 3, skoleområdet og sektor 7, ældreområdet.

  For begge områder har der her været dele af merforbruget som er bestemt af udefrakommende forhold, der ikke har været mulige at imødegå handlingsmæssigt.

  For skolerne kan 1,0 mio.kr. af det samlede merforbrug på 1,3 mio.kr. henvises til merudgifter til elever på privatskoler (samlet 0,4 mio.kr.) og merudgifter til efterskoler (0,7 mio.kr.).

  Merudgifterne kan her forklares med, at det faktiske antal elever har været højere end det budgetlagte.

  For ældreområdet har der været mindreindtægter fra mellemkommunal betaling fra udenbys borgere til plejeboliger, da et antal af borgere er afgået ved døden, og det ikke har været muligt at finde kompenserende indtægter. Afvigelsen for mellemkommunal betalinger er 4,5 mio.kr.

  For disse to udgiftsområder indstiller administrationen, at restbeløbet på 2,44 mio.kr. fra Genbesøg 2020 fordeles forholdsmæssigt til dækning af merforbrug på disse områder. Det indstilles således, at skoleområdet tilføres 457.000 kr. til dækning af merudgifter til elever på til elever på privat- og efterskoler. Det indstilles ligeledes, at ældreområdet tilføres 1.983.000 kr. til dækning af mindreindtægter fra mellemkommunalbetaling fra udenbys borgere til plejeboliger.

  Ændringer siden sidste månedsopfølgning.

  Det samlede mindreforbrug er reduceret fra -1,3 til -1,1 mio.kr. Ændringen skyldes overordnet set, at de forventede merforbrug på Enggården er øget med 0,7 mio.kr. – denne ændring kompenseres tilnærmelsesvis ved større mindreforbrug eller reducerede merforbrug på øvrige sektorer.

  Som bilag er vedlagt månedsopfølgning efter september 2020. Heri indgår ligeledes en samlet opdateret oversigt over kommunens Corona-relaterede udgifter samt information om den modtagne kompensation indtil nu. Der er ikke medregnet videre kompensation for Corona-relaterede udgifter i månedsopfølgningen efter september 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. november 2020.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 1. december 2020.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 2. december 2020.

  Skoleudvalget den 3. december 2020.

  Bilag

 • 10
  Orientering - Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen november
  Sagsid.: 20/1807

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 8. juni 2020 at udvalget orienteres på hvert møde om udviklingen i ledigheden.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Et enigt udvalg har besluttet, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres på hvert møde om udviklingen i ledigheden.

  Orienteringen kan præsenteres ud fra tal på antal personer fra STAR kombineret med gennemsnitsberegninger i forhold til gældende satser, og i form af nøgletalsrapport fra STAR for Dragør og Tårnby.

  Gennemsnitsberegningen viser senest offentliggjorte tal på området, beskrivelse af tendenser og retninger samt overslag på det samlede udgiftsniveau. Beregningerne er ikke valideret i forhold til eksakte regnskabstal.

  Nøgletalsrapporten medtager opgørelser over de nationale mål på området, men er ikke specifik for Dragør.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsudvalget 30. november 2020.

  Bilag

 • 11
  Orientering - Borgerhenvendelser og klager - oktober og november 2020
  Sagsid.: 19/4912

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen om borgerhenvendelser og klager i oktober og november 2020 til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på mødet 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgående klager og borgerhenvendelser.

  På mødet i januar 2019 bad Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget om en kvartalsvis oversigt over klager til den private leverandør af hjemmepleje. Der er modtaget 1 klage over den private leverandør af hjemmeplejen i perioden juli - september 2020. Klagen fremgår af bilag 1 (lukket).

  Sundhed og Omsorg har modtaget 6 klager i perioden. Klagerne fremgår af bilag 2 (lukket). Borger og Social har modtaget 1 klage siden sidste politiske behandling. Klagen fremgår af bilag 3 (Lukket)

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. november 2020.

 • 12
  Medlemsforslag fra V - Sag om friplejehjem
  Sagsid.: 20/4271

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30-11-2020

  Det blev drøftet, om der skal arbejdes videre i indeværende valgperiode.

  For stemte:  3 (C+V)

  Imod stemte: 4 (A+O+T) 

  Undlod at stemme: 

  Faldet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kim Dupont (V) har i mail af 20. november 2020 bedt om at få en sag på dagsorden indeholdende en bredere orientering om fordele/ulemper/udfordringer i forbindelse med etablering af et friplejehjem i Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. november 2020.

 • 13
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSAU den 30. november 2020

  Formanden Nicolaj Bertel Riber (A) orienterede om Dragør Kommunes bemærkninger til Beskæftigelsesplanen.

  Chefen for Sundhed og Omsorg orienterede om, at der er øget efterspørgsel på træning efter servicelovens §86. Den øgede efterspørgsel medfører, at borgere på det løbende vedligeholdende træning på Wiedergården efter §86 afsluttes og henvises til andre muligheder.

  Katrine Tholstrup (C) spurgte til ledelinjer.