Skip navigationen

Referat af ekstraordinær dagsorden

Tirsdag den 15. december 2020 kl. 17:00

Mødested:
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Martin Wood Pedersen (C), Ole H. Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Godkendelse af indsatser i Sundhed og Omsorg til fastholdelse af sikker drift under coronapandemien frem til 4. januar 2021
  Sagsid.: 20/4648

  RESUMÉ:

  Sundhed og Omsorg er i gang med at udarbejde en plan for sikker drift af omsorgsområderne i forbindelse med det stigende smittetryk i Dragør kommune. Sagen indeholder udpegning af muligheder for at understøtte, at områdernes fokus målrettes de mest nødvendige sundheds- og plejefaglige opgaver ved mange samtidigt fraværende medarbejdere og/eller større smitteudbrud.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget godkender følgende forslag til mulige områder, der pauseres, hvis det skønnes ledelsesmæssigt og fagligt nødvendigt i forhold til sikker drift;

  1. Mulighed for weekendbemanding i alle vagtlag. Ved meget stort samtidigt fravær vil indsatser efter sundhedsloven blive prioriteret (medicin, ernæring, sårbehandling mv.) blive prioriteret.
  1. Indsatser målrettet borgere med kronisk sygdom enten udskydes eller tilbydes digital indsats.
  1. Besøgstider i besøgsrum på Enggården indskrænkes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15-12-2020

  Ad 1 + 2

  Anbefales overfor ØU/KB

  Ad 3

  For stemte   5 (A+O+T+V)

  Imod stemte  2 (C)

  Undlod at stemme  

  Anbefales overfor ØU/KB

  Protokoltilføjelse fra C:

  Ældre over hele landet har været voldsomt belastet af restriktionerne som følge af Covid19, med store menneskelige og sundhedsmæssige konsekvenser til følge. Julen er en tid som ofte forstærker følelser, hvorfor besøg i de særligt indrettede faciliteter bør fastholdes og prioriteres. Forvaltningen har allerede hjemmel til at reagere såfremt der sker konkrete smitteudbrud. C finder det beklageligt, at flertallet i udvalget giver lov til potentiel indskrænkning af borgerens ret til besøg af planlægningsmæssige årsager.

  SAGSFREMSTILLING:

  COVID-19 epidemien er i stor stigning i Dragør kommune. Sundhed og Omsorg er i gang med at planlægge sikker drift frem til den 4. januar 2021, hvor de nuværende restriktioner fra regeringen udløber. Der er 3 særlige forhold, der har stort fokus:

  • Mange samtidigt fraværende medarbejdere (gælder både hjemmeplejen og Enggården)
  • Større smitteudbrud på Enggården
  • Behov for masseudskrivninger fra de regionale sygehuse

  På baggrund af gennemgang af områdernes aktiviteter foreslår administrationen følgende:

  • Mulighed for weekendbemanding i alle vagtlag. Ved meget stort samtidigt fravær vil indsatser efter sundhedsloven blive prioriteret (medicin, ernæring, sårbehandling mv.) blive prioriteret.
  • Indsatser målrettet borgere med kronisk sygdom enten udskydes eller tilbydes digital indsats.
  • Besøgstider i besøgsrum på Enggården indskrænkes.

  Det tværgående samarbejde mellem de sundhedsfaglige kapaciteter i hele Sundhed og Omsorg er et vigtig indsats for at kunne dække områderne ind. Derfor er der særligt fokus på dialog og samarbejde på tværs af hjemmepleje og plejecenter for at dække eventuelle udfordringer i vagtlagene.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven §83, 83a.

  Sundhedsloven §119, 138

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2020.

  Økonomiudvalget den 17. december 2020.

  Kommunalbestyrelsen den 17. december 2020.

 • 2
  Uddeling af midler til julehjælp efter servicelovens § 18
  Sagsid.: 20/4387

  RESUMÉ:

  I henhold til Servicelovens § 18 skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Dragør Kommune har modtaget 1 ansøgning om støtte til julehjælp i 2020. Udvalget skal tage stilling til fordeling af midlerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, hvilke ansøgninger der tildeles midler til julehjælp i 2020.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15-12-2020

  Udvalget besluttede at tildele Dragør Julemission 10.000 kr.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Servicelovens § 18 skal Kommunalbestyrelsen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte Kommunalbestyrelse, jf. Servicelovens § 18, stk. 1 og 2.

  Dragør Kommune har i 2020 afsat 100.000 kr. til støtte af frivilligt socialt arbejde.

  Der har været afholdt to ordinære ansøgningsrunder i henholdsvis juni og oktober 2020. Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget har tildelt midler, som svarer til i alt 63.500 kr.

  På mødet i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. november 2020, blev der herudover besluttet, at udbyde 10.000 kr. i indeværende år til ekstra julehjælp til frivilligt socialt arbejde.

  Ansøgningsrunden til julehjælp blev annonceret via Dragør Kommunes hjemmeside med henblik på tildeling af midler på ekstraordinært Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgsmøde den 15. december 2020.

  Dragør Kommune har modtaget i alt 1ansøgning, hvor de ansøgte midler udgør 10.350 kr. Vedlagt som bilag er den fulde ansøgning i et lukket bilag (bilag 1).

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service § 18.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Midler til uddeling er afsat i budget 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Politik om Aktivt Medborgerskab.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 15. december 2020.