Skip navigationen

Referat

Mandag den 11. januar 2021 kl. 17:00

Mødested:
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Martin Wood Pedersen (C), Ole H. Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Pulje fra UVM til fastholdelse af SOSU-elever
  Sagsid.: 20/4647

  RESUMÉ:

  I Trepartsaftale om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder fra 28. maj 2020 er der afsat 23 mio. kr. til en pulje til en særlig indsats for fastholdelse af elever på social- og sundhedsuddannelserne. Formålet med puljen er at medvirke til at fastholde elever på social- og sundhedsuddannelserne med fokus på sprog-, kultur- og læringsstøtte. Dragør Kommune er blevet tildelt et tilskud på 351.000 kr. Tilskuddet skal bruges i perioden 8. december 2020 til 21. december 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at der gives en budgetneutral tillægsbevilling i 2021 (+/-) på 351.000 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget til fastholdelse af SOSU-elever med fokus på sprog-, kultur- og læringsstøtte.

  Bevillingen anvendes til en ressourceperson (fx en mentor), der i dagligdagen understøtter og styrker elevernes uddannelsesforløb på Enggården og i Hjemmeplejen.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-01-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Regeringen, KL og Danske Regioner nedsatte i 2019 en task force, der fik til opgave at drøfte rekruttering af social- og sundhedsmedarbejdere, samt hvordan flere medarbejdere får mulighed for at gå op i tid, hvordan sygefravær nedbringes, og hvordan medarbejdernes kompetencer udnyttes bedst muligt. I rapporten ”Veje til flere hænder – Task Force om social- og sundhedsmedarbejdere” fra maj 2020 anbefaler task forcen blandt andet, at indsatsen over for elever med særlige behov understøttes yderligere på tværs af myndigheder fx i form af sprog-, kultur- og læringsstøtte før og under praktikken.

  I forlængelse af det, er der i ”Trepartsaftalen om ekstraordinær hjælp til elever og lærlinge samt virksomheder (håndtering af ubalance i Arbejdsgivernes Uddannelsesbidrag)” fra 28. maj 2020 afsat 30 mio. kr. til initiativer rettet mod det offentlige arbejdsmarked, hvoraf 23 mio. kr. er blevet anvendt til en pulje til fastholdelse af elever på social- og sundhedsuddannelserne med fokus på sprogstøtte.

  Børne- og Undervisningsministeriet har fordelt de 23 mio. kr. på baggrund af en fordelingsnøgle til de kommuner, hvor andelen af SOSU-elever med udenlandsk herkomst overstiger 35 procent. Tilskuddet er blevet fordelt relativt efter antallet af elever med udenlandsk herkomst ansat efter 1. januar 2020 (optællingsperioden var fra 1. januar 2020 til 30. september 2020). Dragør Kommune er blevet tildelt 351.000 kr.

  8. december 2020 modtag administrationen en henvendelse fra Børne- og Undervisningsministeriet om tildeling af midlerne til Dragør Kommune. For at modtage midlerne skulle Dragør Kommune senest kl. 13.00, 14. december 2020 tilkendegive, om kommunen ønskede midlerne. Administrationen har derfor allerede givet tilsagn til Børne- og Undervisningsministeriet med forbehold for politisk godkendelse.

  Tilskuddet skal anvendes til direkte udgifter til understøttende indsatser, som er målrettet elever med særlige behov for en fastholdende indsats. Eleverne skal være ansat efter 1. januar 2020. Tilskuddet kan fx anvendes til frikøb af personale til indsatserne, midlertidige ansættelser og udgifter til køb af ekspertydelser og undervisningsforløb. Tilskuddet må ikke anvendes til anskaffelse af udstyr, fx pc’er eller tablets.

  I Dragør Kommune er det 1/5 af de nyansatte elever med udenlandsk baggrund, som stopper på uddannelsen igen under deres praktikforløb i Dragør Kommune jf. tabel 1. nedenfor.

  Samlet antal nyansatte SOSU-elever

  Heraf med udenlandsk baggrund

  Samlet antal SOSU-elever som er stoppet af de nyansatte

  Heraf med udenlandsk baggrund

  2018

  15

  13

  4

  4

  2019

  15

  7

  1

  1

  2020

  22

  20

  3

  3

  I alt

  52

  40

  8

  8

  Tabel 1. Opgørelse over nyansættelser og frafald af SOSU-elever i Dragør Kommune 2018 - 14. december 2020. Opgørelsen er lavet på baggrund af en manuel optælling af elevlisterne. I 2020 er to af de elever, som er stoppet på SSA-uddannelsen startet på SSH-uddannelsen, de optræder derfor to gange.

  På baggrund af samtaler med de elever, som er stoppet, vurderer uddannelseskonsulenten i Sundhed og Omsorg, at frafaldet primært skyldes 1) sproglige vanskeligheder i form af fx manglende ordforråd og svært forståelig udtale hvilket bevirker, at information går tabt både fra og til eleverne og 2) kulturelle barrierer, hvor fx ironi bliver misforstået eller hvor eleven ikke vil spørge ind til en opgave for ikke at tabe ansigt. 

  På den baggrund planlægger Sundhed og Omsorg at bruge puljemidlerne til at rekruttere en ressourceperson i en tidsbegrænset ansættelse, som kan støtte og undervise både praktikvejlederne og eleverne i fx sproglig formåen og spørgeteknikker. Herudover planlægger Sundhed og Omsorg i begrænset omfang at opkvalificere de eksisterende praktikvejledere via fx AMU-kurser. Uddannelseskonsulenten i Sundhed og Omsorg indgår i en samarbejdsgruppe med uddannelseskonsulenter fra de øvrige kommuner i Region Hovedstaden, som har aftalt løbende af udveksle erfaring om en hensigtsmæssig brug af midlerne. 

  Senest 31. marts 2022 skal Dragør Kommune sende en slutrapport til Børne- og Undervisningsministeriet om brug af midlerne. Administrationen vil orientere Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget om dette.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udmøntningen af midler til kommunerne sker som en forudbetaling til kommunes NemKonto. Der skal dermed gives en budgetneutrale tillægsbevilling i 2021 på (+/-) 351.000 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2021.

  Økonomiudvalget den 21. januar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. februar 2021.

  Bilag

 • 2
  Kvalitetsstandarder og sundhedstilbud i Dragør Kommune
  Sagsid.: 20/4511

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges udkast til katalog for kvalitetsstandard og tilbud i Dragør Kommune med henblik på høring i Ældrerådet og Handicaprådet før endelige politisk godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget godkender de sproglige præciseringer og ændringer i Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp – Rengøring for henholdsvis indsatsens omfang og indsatsens indhold.
  1. at udvalget godkender præciseringerne i Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp – Tøjvask.
  1. at udvalget godkender forslag til egenbetaling ved forgæves kørsel i Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp – Tøjvask.
  1. at udvalget godkender ændring af hvem, der kan modtage indsatsen i Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp – Indkøbsordning.
  1. at udvalget godkender forslag til egenbetaling på levering af varer i Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp – Indkøbsordning.
  1. at udvalget godkender udkast til katalog for kvalitetsstandard og sundhedstilbud i Dragør Kommune med henblik på høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-01-2021

  Ad 1, 2, 4 og 6

  For stemte  7 (A+O+T+V)

  Imod stemte  0 

  Undlod at stemme 0

  Godkendt.

  Ad 3)

  For stemte  1 (V)

  Imod stemte  5 (A+O+T)

  Undlod at stemme  2 (C)

  Faldet.

  Ændringsforslag C: C forslår, at vi følger indstilling, men at det først træder i kraft pr 1. april 2021. I perioden frem til denne dato skal der ske omfattende kommunikation til de ældre. Forvaltningen orienterer om denne kommunikationsplan.

  For stemte  3 (C+V)

  Imod stemte  4 (A+O+T)

  Undlod at stemme  0

  Faldet.

  Ad 5)

  For stemte  3 (C+V)

  Imod stemte  4 (A+O+T)

  Undlod at stemme  0

  Faldet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges udkast til katalog for kvalitetsstandard og sundhedstilbud i Dragør Kommune med henblik på, at dette sendes i høring og godkendes endeligt i februar 2021.

  Af bilagene fremgår katalog for kvalitetsstandard og tilbud i Dragør Kommune med synlige forslag til ændringer (bilag 1) samt udkast til katalog for kvalitetsstandard og tilbud i Dragør Kommune justeret for forsalg til ændringer (bilag 2). De gældende versioner af kvalitetsstandarderne fremgår af bilag 4-17.

  Katalog for kvalitetsstandard og tilbud i Dragør Kommune

  Kvalitetsstandarder er en beskrivelse af kommunens serviceniveau der er med til at sikre, at borgeren modtager en professionel, værdig og kvalificeret behandling, hvis borgeren får behov for hjælp og støtte.

  Kataloget har til formål, at informere både borgere, pårørende og de fagprofessionelle omkring borgeren om kommunens tilbud om aktiviteter og serviceniveau inden for sundhed og omsorg.

  Det er administrationens vurdering, at kataloget vil bidrage til bedre forventningsafstemning med borgeren i samarbejdet med kommunens medarbejdere.

  Kvalitetsstandarderne og tilbuddene i sundhed og omsorg er med til at virkeliggøre Dragør Kommunes arbejde for det gode og værdige ældreliv og holde fast i de retninger, rammer og værdier, som der er beskrevet i Dragør Kommunes Ældrepolitik.

  Kataloget er inddelt i temaer. Først generelle oplysninger, herunder hvordan borgeren skal forholde sig, hvis de får behov for hjælp og støtte. Derefter beskrives kommunens sundhedstilbud og sidst i kataloget findes de konkrete kvalitetsstandarder.

  Kvalitetsstandarderne følger de lovgivningsmæssige regler på området.

  Det er administrationens forventning, at kataloget fremadrettet forelægges Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget én gang årligt med henblik på fastlæggelse af serviceniveauet for de indsatser og ydelser der tilbydes i Dragør Kommune.

  Særlige opmærksomhedspunkter

  Administrationen fremhæver særligt følgende forslag til ændringer:

  • Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp - Rengøring

  Der forslås en sproglig præcisering af indsatsens omfang.

  Tidligere version: Rengøring leveres hver 2,5 uge i dagtimerne på hverdage.

  Forslag til ændring: Rengøring leveres 22 gange årligt.

  Præciseringen gør indsatsens omfang mere konkret og vil bidrage til bedre forventningsafstemning med borgeren.

  Der forslås sproglige præciseringer og ændringer af indsatsens indhold

  Forslag til sproglige præciseringer er en tilføjelse af antal rum samt hvor der aftørres overflader.

  Forslag til ændringer er de opgaver hvor indholdet ikke kan nås inden for den berammede tid. Der er blandt andet forslag til at afrimning af fryser overgår til Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp – Hovedrengøring.

  Præciseringen og ændringerne understøtter medarbejdernes daglige opgavevaretagelse og vil bidrage til bedre forventningsafstemning med borgeren.   

  • Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp - Tøjvask

  Der forslås sproglige præciseringer på baggrund af de kontrakter, der er indgået på området. Dette omfatter tilføjelse af afsnit om Tilkøbsydelser, Levering/afhentning, Erstatning af beskadiget eller bortkommet tøj samt Aflysning og forgæves kørsel.

  Præciseringerne gør kvalitetsstandarden mere retvisende og i overensstemmelse med kontrakterne på området.

  Der forslås tilføjelse af egenbetaling i Aflysning og forgæves kørsel.

  Dette omfatter, at hvis borgeren ikke aflyser rettidig, vil der blive pålagt et gebyr for forgæves kørsel på 72,50 kr. (2020) pr. forgæves gang. Ved akut indlæggelse, det vil sige ikke planlagt indlæggelse, er det kommunens ansvar at orienterer leverandøren om aflysning. I dette tilfælde vil borgeren ikke blive pålagt et gebyr, såfremt der forekommer forgæves kørsel.

  Tilføjelsen er et incitament med henblik på at nedbringe antal forgæves kørsler.

  Kommunens udgifter aktuelt forbundet hermed samt hvorledes der er egenbetaling på området i sammenlignelige kommuner fremgår af bilag 3.

  • Kvalitetsstandard for Praktisk hjælp - Indkøbsordning

  Der forslås en ændring i Hvem kan modtage indsatsen.

  Dette omfatter en mere tydelig beskrivelse af vilkår og krav til funktionsniveauet for hvem der kan modtage indsatsen. 

  Ændringerne er et incitament for, at borgeren er selvhjulpen og lever et selvstændigt og meningsfuldt liv. Ændringerne medfører en afgrænsning af målgruppen og derved en forventet reduktion i antallet af borgere, der har behov for indkøbsordning.

  Der forslås tilføjelse af Egenbetaling til Indkøbsordningen.

  Dette omhandler de udgifter, der er forbundet med levering af varer.

  Ændringen er med henblik på en direkte besparelse for kommunen på de udgifter, der er forbundet hermed. 

  Administrationen har udarbejdet tre forslag til egenbetaling pr. levering på henholdsvis 10 kr., 15 kr. og 20 kr. Forslagene og udgifterne forbundet hermed samt hvorledes der er egenbetaling på området i sammenlignelige kommuner fremgår af bilag 3.

  • Kvalitetsstandard for Sygeplejeydelser

  I den gældende version af Kvalitetsstandarder for sygeplejeydelser indgår der en række sygeplejefaglige beskrivelser af ydelsernes indhold og omfang.

  Det forslås, at de faglige beskrivelser af de konkrete sygeplejeydelser ikke indgår i kataloget. Men derimod overgår til at være en faglig retningslinje for ledere og medarbejdere i kommunen på området. I kataloget er beskrivelserne ikke medtaget men de fremgår af bilag 12.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service – Serviceloven.

  Sundhedsloven.

  Lov om almene boliger samt plejeboliger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De økonomiske konsekvenser af forslagene i sagen påhvile borgerne i form af en øget egenbetaling på forgæves kørsel ved tøjvask og egenbetaling på levering ved Indkøbsordningen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sendes i høring i Ældrerådet og Handicaprådet inden endelig godkendelse.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2021.

  Bilag

 • 3
  Orientering - Årshjul Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget 2021
  Sagsid.: 20/4703

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for et årshjul med kendte sager til politisk behandling i 2021.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-01-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har udarbejdet et årshjul med kendte sager og dialogmøder som skal forelægges udvalget i 2021. Herudover vil der løbende komme sager ind, som er foranlediget af politisk fokus, lovgivning eller andre aktuelle temaer inden for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsområdet.

  Årshjulet er vedhæftet som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, sundheds-, og arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2021.

  Bilag

 • 4
  Orientering - Sundhedsprofilen 2021
  Sagsid.: 20/1358

  RESUMÉ:

  ”Hvordan har du det?” er en spørgeskemaundersøgelse, som gennemføres hvert 4. år. Undersøgelsen igangsættes 5. februar 2021.

  Formålet med undersøgelsen er at belyse, hvordan det går med trivsel, sundhed og sygdom blandt borgerne i Region Hovedstaden samt at følge udviklingen over tid. Undersøgelsen er en del af en landsdækkende undersøgelse, og resultaterne herfra vil blive brugt i den løbende indsats for at forbedre folkesundheden i kommuner, i regionen og i hele landet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-01-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I perioden 5. februar til 12. maj 2021 spørger Region Hovedstaden sammen med de 29 kommuner ca. 100.000 tilfældigt udvalgte borgere, hvordan de har det i forhold til trivsel, sundhed og sygdom.

  I Dragør Kommune udvælges 2.450 borgere til at deltage i undersøgelsen.

  Borgerne modtager invitationen til undersøgelsen i deres digitale postkasse og/eller almindelige postkasse og kan besvare spørgeskemaet enten online via www.svar2021.dk eller ved at returnere et fysisk skema. På landsplan er det cirka 300.000 borgere, der inviteres til undersøgelsen.

  Formålet med undersøgelsen er at kortlægge trivsel, sundhed og sygdom hos borgerne i Region Hovedstaden. Borgeren stilles en række spørgsmål, som tilsammen gør det muligt at få en god og solid viden om, hvordan borgerne trives fysisk, mentalt og socialt.  Resultaterne bliver brugt i den løbende indsats for at forbedre folkesundheden.

  Undersøgelsen er landsdækkende og foregår samtidigt i alle fem regioner i Danmark. Det er Center for Klinisk Forskning og Forebyggelse, der står for undersøgelsen i Region Hovedstaden.

  Det er fjerde gang, at undersøgelsen foretages i hele Danmark.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2021.

 • 5
  Orientering - Anvendelse af midler under puljen Bedre bemanding i ældreplejen 2020
  Sagsid.: 19/4485

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har i 2020 fået tilskud på 1.560.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet under puljen bedre bemanding i ældreplejen. Udvalget orienteres om anvendelsen af tilskuddet i 2020.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-01-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede på udvalgsmødet den 13. januar 2020 Dragør Kommunes ansøgning om tilskud til puljen bedre bemanding i ældreplejen.

  Med finansloven 2018 er der afsat midler i 2018 og frem til 2021 til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Fra 2022 bliver midlerne udmøntet via det kommunale bloktilskud. Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilskud på 1.560.000 kr. til Dragør Kommune i 2020.

  Bedre bemanding i ældreplejen - 2020

  Midler fra puljen skulle anvendes i forlængelse af indsatsen i 2019 ift. et løft af ældreområdet til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på Enggården. Midlerne blev i videst muligt omfang, og under hensyntagen til medarbejdernes ønsker, anvendt til ansættelse af nye medarbejdere.

  Oplægget til anvendelse i 2020 fulgte dermed oplægget fra 2019, som blev behandlet i SSU i april 2019.

  Udvalget orienteres om anvendelsen af puljemidlerne i 2020 under bedre bemanding i ældreplejen.

  Budget 2020 for anvendelsen af bedre bemanding i ældreplejen fordelte sig således:

  2020/kr.

  Hjemmeplejen

  743.000

  Enggården

  743.000

  Administration

  74.000

  I alt

  1.560.000

  Regnskab for 2020 forventes, at blive forelagt udvalget på et kommende møde i 2021.

  I hjemmeplejen har der været ansat nye medarbejdere i aftenvagten for puljens midler. Der blev sat særlig fokus på at bidrage til mere kvalitet for de borgere, der modtager hjemmepleje, med særlig

  fokus på kvaliteten i den personlige pleje.

  Hjemmeplejen har anvendt midlerne til:

  • Ansættelses af to medarbejdere i hjemmeplejen.

  På Enggården har der være ansat to nye medarbejdere for puljens midler. Der har været fokus på at styrke den rehabiliterende og koordinerende indsats på især de midlertidige

  pladser.

  Enggården har anvendt midlerne til:

  • Ansættelse af medarbejder med kompetencer der har understøttet koordinering i forhold til forløb, sygeplejefaglige vurderinger af kompleks art og telemedicin.
  • Ansættelse af medarbejder med kompetencer der har understøttet tværgående aktiviteter og træningsforløb.

  LOVE/REGLER:

  Finansloven 2020.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommune har i 2020 fået tilskud på 1.560.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet under puljen bedre bemanding i ældreplejen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2021.

 • 6
  Orientering - Borgerhenvendelser og klager - december 2020
  Sagsid.: 20/4460

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på deres møde 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11-01-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på deres møde 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgående klager og borgerhenvendelser.

  Sundhed og Omsorg har modtaget og behandlet to klager siden sidste politiske behandling. Klagerne fremgår af bilag 1. (lukket). Politik, Service og Social har modtaget 1 klage siden sidste politiske behandling. Klagen fremgår af bilag 2. (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 11. januar 2021.

 • 7
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSAU den 11. januar 2021

  Administrationen orienterede om status på Corona-situationen generelt og specifikt på Enggården.

  Kim Dupont (V) spurgte ind til sammenhængen mellem finansloven og den kommunale ordning om gratis psykologhjælp.

  Peter Læssøe (T) spurgte til status på kommunens anvisning af boliger.