Skip navigationen

Referat

Mandag den 8. februar 2021 kl. 17:00

Mødested:
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Martin Wood Pedersen (C), Ole H. Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Orientering - Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen - januar 2021
  Sagsid.: 20/1807

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 8. juni 2020 at udvalget orienteres på hvert møde om udviklingen i ledigheden. På mødet deltager Bo Hammer, jobcenterchef i Tårnby Kommune.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2021

  Bo Hammer fremlagde tal for udviklingen i ledigheden.

  SAGSFREMSTILLING:

  Et enigt udvalg har besluttet, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres på hvert møde om udviklingen i ledigheden.

  Orienteringen kan præsenteres ud fra tal på antal personer fra STAR kombineret med gennemsnitsberegninger i forhold til gældende satser, og i form af nøgletalsrapport fra STAR for Dragør og Tårnby.

  Gennemsnitsberegningen viser senest offentliggjorte tal på området, beskrivelse af tendenser og retninger samt overslag på det samlede udgiftsniveau. Beregningerne er ikke valideret i forhold til eksakte regnskabstal.

  Nøgletalsrapporten medtager opgørelser over de nationale mål på området, men er ikke specifik for Dragør.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. februar 2021.

  Bilag

 • 2
  Status fra efterårets omorganisering vedr. Ydelsesteam
  Sagsid.: 21/35

  RESUMÉ:

  Den 17. september 2020 godkendte Økonomiudvalget en organisationsændring, som indebar nedlæggelse af Borger og Social som selvstændigt chefområde.

  Denne sag omhandler den nuværende situation i Ydelsesteamet (tidligere Voksenteamet).

  Situationen er den, at teamet er under pres, og at det er en udfordring at håndtere de løbende sager rettidigt. En del af udfordringen skyldes, at der er en oprydningsopgave, og der er brug for en indsats til at genoprette området.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.
  2. at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget tager forslag til proces for genopretning af Ydelsesteamet til efterretning.
  3. at forslag om finansiering af opnormering i Ydelsesteamet godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2021

  Ad 1+2

  Taget til efterretning.

  Ad 3

  Anbefales overfor ØU.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ad. 1:

  Status efter omorganisering i efteråret 2020 er:

  • Der er sat fokus på generel oprydning i Ydelsesteamet. Oprydningen er stadig i gang, men indtil videre er resultatet, at der er et sags- og opgaveefterslæb, manglende beskrivelse af arbejdsgange og overblik m.v.. Bl.a. kigges der på behov for genberegninger i diverse ydelseskategorier, udarbejdelse og opdatering af arbejdsgange og system-eftersyn.
  • Samtidigt med at der er en oprydningsopgave, er der også stigende aktivitet i forhold til opgaver som følgende af øget ledighed. 
  • De foreløbige resultater fra BDO’s løbende sagsrevision 2020 er ved at være afsluttet. En række af anbefalingerne i sagsrevisionen vurderer administrationen, at der skal handles på hurtigt (bl.a. refusioner, kontrol og kvalitetskontrol). Flere af BDO’s anbefalinger har været kendte i de foregående års sagsrevisioner, og er derfor gamle udfordringer. Når det endelige besøgsnotat er færdigt, forelægges det for udvalget.
  • Der bliver sat fokus på kompetenceudvikling, som ledelsen vurderer der har været et efterslæb på. Eksempler på konkrete initiativer herpå er kursus i kontering af driftsudgifter og tillægsydelser, læringsbesøg fra Socialstyrelsen, kursus i grundlæggende viden inden for aktivloven, serviceloven og sygedagpengeloven, kursus i sikkerhedsstillelser, kurser i anvendelse af systemer og tekniske løsninger, samt supervisionsforløb. Med i kompetenceudviklingen hører også et fokus på trivsel og samarbejde.  
  • Der arbejdes videre med at styrke samarbejdet med Tårnby Kommune i forhold til for eksempel aktivitetsdata, tilsyn i sager og opfølgning på aftaler. Af konkrete initiativer arbejdes der på at styrke datagrundlaget på aktivitetsdata for beskæftigelsesområdet og der samarbejdes om et projekt med gennemgang af sociale tilbud (tidligere et ’no-cure-no-pay’-projekt, der på grund af afgørelse fra Ankestyrelsen er ændret til et samarbejde).
  • Der arbejdes desuden på implementering af fagsystemerne KSD (sygedagpenge) og KY, med hvilke der opleves store udfordringer og derfor et ekstra ressourcebehov, som er et landsdækkende problem. Derudover har der i 2020, hvilket fortsætter i 2021, været fokus på implementering af borgerblikket, robot-løsninger, økonomistyring, samt kvalitetskontrol/ledelsestilsyn).

  Den foreløbige status på oprydningen i Ydelsesteamet viser, sammenholdt med den øgede aktivitet, at der ikke er ressourcer nok til at varetage de opgaver, der skal løses. Dette betyder, at der sker fejl og opgaver bliver ikke løst. For eksempel ansættes der for anden gang inden for få måneder et vikarbureau til at assistere med sagsbehandling i Ydelsesteamet, hvilket er en dyr løsning på en blivende ressourceudfordring. Der er desuden ingen konsulenter/sagsbehandlere, der kan tage over på implementering og administration af de nye fagsystemer.

  Ad. 2:

  For at imødekomme ovenstående anbefaler administrationen, at der arbejdes ud fra nedenstående procesplan. Forslaget til procesplanen er et foreløbigt overblik, baseret på hvor langt administrationen indtil videre er nået med oprydning og overblik, samt en vurdering af at der er behov for at handle hurtigt, for at rette op på situationen.

  Procesplan:

  a)     Indsatserne som nævnt i statusoverblikket i ad. 1 fortsættes; fx oprydning, kompetenceudvikling og trivsel. 

  b)     Permanent opnormering i Ydelsesteamet med en sagsbehandler, som får delt sine opgaver i ydelsessagsbehandling og systemunderstøttelse af fagsystemerne. Forslag til finansiering af stillingen fremgår af ad. 3. Stillingen slås op så snart der foreligger politisk godkendelse (foråret 2021).

  c)      Forlængelse året ud af midlertidig opnormering i Ydelsesteamet grundet COVID-19 relateret sagsstigning, samt behov for ekstra ressourcer til den oprydning, der er en konsekvens af de seneste års fejldisponeringer. Den midlertidige stilling er indtil videre sat med udløb i juli 2021. Finansiering af forlængelsen året ud finansieres inden for egen ramme (jf. ad. 3).

  Ad. 3:

  Ad. 3b: Godkendelse af finansiering af permanent opnormering i Ydelsesteamet:

  Stillingen bliver en delt ydelsessagsbehandler, delt systemunderstøttelse af fagsystemerne.

  Finansiering af stillingen i ydelsesteamet dækkes delvist af nedjustering af puljen for seniorjobbere (300.000kr. årligt) under det tidligere Borgmestersekretariats budget (nu en del af center for Politik, Service og Social), hvor der forventes et mindreforbrug som minimum til og med 2023, samt en reduktion af barselspuljen (200.000kr. årligt). Hvis reduktionen af seniorjobpuljen efter 2023 ikke kan holde, vil der kigges på nye korrektionsmuligheder inden for egen ramme. Alle de nævnte budgetter ligger inden for sektor 9 og inden for samme center. Stillingen slås op så snart der foreligger politisk godkendelse (foråret 2021).

  Ad. 3c: Godkendelse af finansiering af forlængelse af tidsbegrænset opnormering i Ydelsesteamet:

  Stillingen er en ydelsessagsbehandler, som der i sommeren 2020 blev bevilliget for 1 år, som konsekvens af den COVID19 relaterede stigning i opgaver og sager. Udviklingen på særligt beskæftigelsesområdet peger i retning af, at det COVID-19 relaterede sagspres fortsætter. Derudover er der brug for ekstra ressourcer til den oprydning, der er en konsekvens af de seneste års fejldispositioner. Den midlertidige stilling forlænges yderligere ½ år, således at den udløber med udgangen af 2021.

  Finansiering af forlængelse af den midlertidige stilling dækkes inden for egen ramme, bl.a. med ubrugte lønmidler som følge af vakante stillinger i starten af året, samt en midlertidig støtte på 100.000kr. i 2021, som hjælp til overgangen ved organisationsændringen, bevilliget af direktionen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Opnormeringerne på både den permanente stilling og forlængelsen af den tidsbegrænsede stilling finansieres inden for egen ramme med i alt 750.000kr. Jf. forklaringer af den økonomiske beregning i ad. 3.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. februar 2021.

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

 • 3
  Kommunalt tilsyn med de midlertidige pladser, MTO
  Sagsid.: 20/4101

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 16. december 2020 gennemført et uanmeldt kommunalt tilsyn af de midlertidige pladser på Omsorgscentret Enggården (MTO). Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Omsorgscentret Enggårdens (MTO) handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefaling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget tager tilsynsrapporten for de midlertidige pladser på Omsorgscentret Enggården til efterretning.
  1. at udvalget godkender handleplanen for de midlertidige pladser på Omsorgscentret Enggården som opfølgning på tilsynet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2021

  Ad 1

  Taget til efterretning.

  Ad 2

  Anbefales overfor ØU og KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 16. december 2020 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO et uanmeldt helhedstilsyn af de midlertidige pladser på Omsorgscentret Enggården, MTO.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem. I forbindelse med at BDO gennemførte det lovpligtige tilsyn af hjemmeplejen og Enggården gennemførtes ligeledes et helhedstilsyn af de midlertidige pladser.

  BDO har i forbindelse med tilsynet foretaget en gennemgang af faglig dokumentation og foretaget observationer og tilsynsbesøg hos 3 borgere. Tilsynet omfatter interview med de midlertidige pladsers ledelse og gruppeinterview af to medarbejdere (en social- og sundhedsassistent og en sygeplejerske).

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

  Sammendrag af tilsyn med de midlertidige pladser - 2020

  Tilsynets samlede vurdering for 2020 er opsummeret i 7 vurderinger på udvalgte områder (Jf. 2.1 i Tilsynsrapporten). Der er anvendt en 5 trins vurderingsskala fra Ikke tilfredsstillende til Særdeles tilfredsstillende (Jf. 4.3 i Tilsynsrapporten):

  1. Opfølgning på foregående tilsyn: Særdeles tilfredsstillende
  2. Sundhedsfaglig dokumentation: Meget tilfredsstillende
  3. Personlig støtte og pleje: Særdeles tilfredsstillende
  4. Praktisk hjælp: Særdeles tilfredsstillende
  5. Rehabilitering og træning: Særdeles tilfredsstillende
  6. Kommunikation og adfærd: Særdeles tilfredsstillende
  7. Organisering: Meget tilfredsstillende

  Herunder er der fremhævet udvalgte bemærkninger fra rapporten:

  Tilsynet vurderer, at dokumentationen er meget tilfredsstillende. Der konstateres enkelte mangler i forhold til oprettelse af potentielle helbredstilstande, samt at få skabt sammenhæng mellem medicinsk behandling og helbredstilstandene.

  Tilsynet vurderer, at der foreligger relevante og opdaterede handlingsanvisninger og besøgs-planer af høj kvalitet. Dog vurderer tilsynet, at arket ’Udskrivelse til MTO’ med plan og mål kan udvikles.  

  Tilsynets anbefalinger og MTOs handleplan

  Tilsynet giver anledning til en anbefaling fra BDO i forhold til den fremadrettede udvikling:

  1. Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med at udvikle dokumentationsområdet, herunder at sikre, at der er sammenhæng mellem de oprettede helbredstilstande og borgernes medicinske behandling. Ligeledes, at der fortsat arbejdes med at få tydeliggjort formål, mål og plan for opholdet.

  MTO har på baggrund af tilsynsrapportens anbefaling udarbejdet en handleplan.

  I handleplanen er der fokus på, at styrke medarbejdernes dokumentationskompetencer samt at tydeliggøre formål, mål og plan for ophold på MTO i samarbejde med visitationen.

  Handleplanen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. februar 2021.

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021.

  Bilag

 • 4
  Kommunalt tilsyn med den kommunale hjemmepleje
  Sagsid.: 20/4103

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 11. december 2020 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Den Kommunale Hjemmepleje - gældende for 2020. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Den Kommunale Hjemmeplejes handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget tager tilsynsrapporten for Den Kommunale Hjemmepleje til efterretning.
  1. at udvalget godkender handleplanen for Den Kommunale Hjemmepleje som opfølgning på tilsynet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2021

  Ad 1

  Taget til efterretning.

  Ad 2

  Anbefales overfor ØU og KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 11. december 2020 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte kommunale tilsyn – gældende for 2020 - hos Den Kommunale Hjemmepleje, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  BDO har i forbindelse med tilsynet foretaget en gennemgang af faglig dokumentation og foretaget observationer hos borgerne. Tilsynet omfatter interview med ledelse, tilsynsbesøg hos 10 borgere og gruppeinterview med fire medarbejdere.

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

  Sammendrag af tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje – 2020

  Tilsynets samlede vurdering for 2020 er opsummeret i 8 vurderinger på udvalgte områder (Jf. 2.1 i Tilsynsrapporten). Der er anvendt en 5 trins vurderingsskala fra Ikke tilfredsstillende til Særdeles tilfredsstillende (Jf. 4.2 i Tilsynsrapporten):

  1. Opfølgning på foregående tilsyn: Særdeles tilfredsstillende
  2. Sundhedsfaglig dokumentation: Tilfredsstillende
  3. Personlig støtte og pleje: Meget tilfredsstillende
  4. Praktisk hjælp: Særdeles tilfredsstillende
  5. Rehabilitering: Særdeles tilfredsstillende
  6. Kommunikation og respekt: Meget tilfredsstillende
  7. Sundhedsfremme og forebyggelse: Meget tilfredsstillende
  8. Delegerede sundhedslovsydelser: Meget tilfredsstillende

  Herunder er der fremhævet udvalgte bemærkninger fra rapporten:

  Tilsynet vurderer, at den sundhedsfaglige dokumentation er tilfredsstillende. Dog har hjemmeplejen en mindre udfordring i forhold til at sikre beskrivelse af alle visiterede indsatser i borgernes besøgsplaner. Tilsynet vurderer, at der med en mindre indsats hurtigt kan rettes op på dette. Ligeledes er det tilsynets vurdering, at der ikke konsekvent sker henvisning til de udarbejdede handlingsanvisninger for delegerede sundhedslovsindsatser. Der foreligger handlevejledende og individuelt udarbejdede handlingsanvisninger på delegerede sundhedslovsindsatser. Kun i et enkelt tilfælde mangler beskrivelse af selve handlingen i en handlingsanvisning for vægtmåling. Tilsynet vurderer, at der ikke konsekvent sker dokumentation af borgernes samtykke i handlingsanvisningerne.

  Tilsynet vurderer, at kvaliteten af den personlige støtte og pleje er meget tilfredsstillende. Borgerne er generelt meget tilfredse med hjælpen, og medarbejderne kan redegøre for faglige overvejelser i relation til leveringen. Tre borgere oplever dog, at der mangler kontinuitet i den pleje, der leveres.

  Tilsynet vurderer, at arbejdet med sundhedslovsydelser er meget tilfredsstillende. Tilsynet fandt dog et enkelt præparat, der mangler anbrudsdato.

  Tilsynets anbefalinger og Hjemmeplejens handleplan 

   

  Tilsynet giver 6 anbefalinger til den kommunale hjemmepleje:

  1. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen retter fagligt fokus på at sikre dokumentation af borgernes mentale funktioner under funktionsevnetilstande.
  1. Tilsynet anbefaler, at Hjemmeplejen implementerer indsatser, der sikrer, at besøgsplaner til enhver tid er opdateret og indeholder beskrivelser af alle ydelser, som borgeren er visiteret til. Yderligere anbefaler tilsynet, at der i forhold til kvalitetssikringen af dokumentationen i besøgsplaner rettes fagligt fokus på at sikre den nødvendige dokumentation under feltet ”vaner”.
  1. Tilsynet anbefaler, at det sikres, at der altid sker henvisning til udarbejdede handlingsanvisninger for delegerede sygeplejeydelser.
  1. Tilsynet anbefaler, at der rettes fagligt fokus på at sikre dokumentation af borgers samtykke i alle handlingsanvisninger.
  1. Tilsynet anbefaler, at der rettes fagligt fokus på at sikre anbrudsdato på medicin, når dette er påkrævet.
  1. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne i et fagligt forum reflekterer over de faglige principper for god kommunikation og adfærd omkring beboerne - med særligt fokus på ro og respekt.

  Den Kommunale Hjemmepleje har på baggrund af tilsynsrapportens anbefalinger udarbejdet en handleplan.

  I handleplanen er der fokus på, at styrke medarbejdernes arbejde med dokumentation. Dette særligt i beskrivelserne under funktionsevnetilstande, ved beskrivelserne i besøgsplanerne og omkring henvisninger til handlingsanvisningerne for delegerede sygeplejeydelser.

  Handleplanen er vedlagt som bilag.

  Opfølgning på anbefalinger fra tilsyn i 2019

  På baggrund af det sidste tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje var der anbefalinger, der blandt andet rettede sig mod at kvalificere besøgsplanerne. Medarbejderne har på denne baggrund haft fokus på de individuelle forhold i besøgsplanerne. Dette arbejde understøtter i høj grad borgerinddragelse og forventningsafstemning med borgeren, hvilket afspejles i øget tilfredshed hos borgerne.

  Tilsynet anbefalede ligeledes, at det blev tydeligt, at der arbejdes rehabiliterende efter konkrete mål og planer. Hjemmeplejen har i det seneste år arbejdet indgående med rehabilitering hvilket afspejler sig i nærværende tilsynsrapport hvor arbejdet med rehabilitering er vurderet særligt tilfredsstillende.

  Hjemmeplejen har gennem det seneste år arbejdet med at udfylde handlingsanvisninger af tilfredsstillende kvalitet. Området går på tværs af lovgivningerne og det er derfor særligt vigtigt og samtidigt kompliceret at implementerer. Dette gives der fortsat bemærkning til i nærværende tilsyn og som beskrevet i vedlagte handleplan er det fortsat i fokus for 2021.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. februar 2021.

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021.

  Bilag

 • 5
  Kommunalt tilsyn med Dragør Pleje Omsorg
  Sagsid.: 20/4103

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 9. december 2020 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos den private leverandør af hjemmepleje Dragør Pleje Omsorg - gældende for 2020. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt den private leverandørs handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget tager tilsynsrapporten for den private leverandør af hjemmepleje Dragør Pleje Omsorg til efterretning.
  1. at udvalget godkender handleplanen for Dragør Pleje Omsorg som opfølgning på tilsynet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2021

  Ad 1

  Taget til efterretning.

  Ad 2

  Anbefales overfor ØU og KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 9. december 2020 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte kommunale tilsyn – gældende for 2020 - hos den private leverandør for hjemmepleje Dragør Pleje Omsorg, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  BDO har i forbindelse med tilsynet foretaget en gennemgang af faglig dokumentation og foretaget observationer hos borgerne. Tilsynet omfatter interview med fem borgere og to social- og sundhedshjælpere.

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

  Sammendrag af tilsyn med Dragør Pleje Omsorg – 2020

  Tilsynets samlede vurdering for 2020 er opsummeret i 8 vurderinger på udvalgte områder (Jf. 2.1 i Tilsynsrapporten). Der er anvendt en 5 trins vurderingsskala fra Ikke tilfredsstillende til Særdeles tilfredsstillende (Jf. 4.2 i Tilsynsrapporten):

  1. Opfølgning på foregående tilsyn: Særdeles tilfredsstillende
  2. Sundhedsfaglig dokumentation: Meget tilfredsstillende
  3. Personlig støtte og pleje: Særdeles tilfredsstillende
  4. Praktisk hjælp: Særdeles tilfredsstillende
  5. Rehabilitering: Meget tilfredsstillende
  6. Kommunikation og respekt: Særdeles tilfredsstillende
  7. Sundhedsfremme og forebyggelse: Særdeles tilfredsstillende
  8. Delegerede sundhedslovsydelser: Særdeles tilfredsstillende

  Herunder er der fremhævet udvalgte bemærkninger fra rapporten:

  Tilsynet vurderer, at leverandøren har et meget tilfredsstillende fokus på at levere pleje og praktisk hjælp med udgangspunkt i borgernes ressourcer. Dog er det tilsynets vurdering, at medarbejderne ikke har tilstrækkeligt kendskab til arbejdsgange omkring rehabiliteringsforløb efter § 83a.

  Tilsynets anbefalinger og Dragør Pleje Omsorgs handleplan

  Tilsynet giver 2 anbefalinger til Dragør Pleje Omsorg

  1. Tilsynet anbefaler, at der rettes fokus på at indarbejde beskrivelser af borgernes kognitive problemstillinger i besøgsplanerne.
  1. Tilsynet anbefaler, at der arbejdes med at understøtte medarbejdernes kendskab til arbejdsgange omkring rehabiliteringsforløb efter § 83a.

  Dragør Pleje Omsorg har på baggrund af tilsynsrapportens anbefalinger udarbejdet en handleplan.

  Handleplanen har fokus på undervisning af medarbejdere omkring beskrivelse af borgernes kognitive problemstillinger og omkring arbejdsgange ved rehabiliteringsforløb. Undervisningen omkring borgernes kognitive problemstillinger skal ses i sammenhæng med øget fokus på udarbejdelse og gennemgang af besøgsplanerne.

  Handleplanen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. februar 2021.

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021.

  Bilag

 • 6
  Kommunalt tilsyn med Omsorgscentret Enggården
  Sagsid.: 20/4102

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 14. december 2020 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Omsorgscentret Enggården - gældende for 2020. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Enggårdens handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget tager tilsynsrapporten for Omsorgscentret Enggården til efterretning.
  1. at udvalget godkender handleplanen for Omsorgscentret Enggården som opfølgning på tilsynet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2021

  Ad 1

  Taget til efterretning.

  Ad 2

  Anbefales overfor ØU og KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 14. december 2020 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte kommunale tilsyn – gældende for 2020 - hos Omsorgscentret Enggården, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  BDO har i forbindelse med tilsynet foretaget en gennemgang af faglig dokumentation og foretaget observationer hos beboerne. Tilsynet omfatter interview med Enggårdens ledelse, tilsynsbesøg hos ti beboere og gruppeinterview med tre medarbejdere (2 social- og sundhedshjælpere, 1 social- og sundhedsassistent).

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

  Sammendrag af tilsyn med Omsorgscentret Enggården – 2020

  Tilsynets samlede vurdering for 2020 er opsummeret i 8 vurderinger på udvalgte områder (Jf. 2.1 i Tilsynsrapporten). Der er anvendt en 5 trins vurderingsskala fra Ikke tilfredsstillende til Særdeles tilfredsstillende (Jf. 4.3 i Tilsynsrapporten):

  1. Opfølgning på foregående tilsyn: Særdeles tilfredsstillende
  2. Dokumentation: Tilfredsstillende
  3. Personlig pleje og støtte: Meget tilfredsstillende
  4. Praktisk hjælp: Særdeles tilfredsstillende
  5. Mad og måltider: Tilfredsstillende
  6. Kommunikation og adfærd: Tilfredsstillende
  7. Aktiviteter og vedligeholdende træning: Meget tilfredsstillende
  8. Organisering: Tilfredsstillende

  Herunder er der fremhævet udvalgte bemærkninger fra rapporten:

  Tilsynet vurderer, at Enggårdens dokumentation er tilfredsstillende. Der bør dog rettes et fagligt fokus på at sikre, at:

  -         hjælpen til bad også beskrives handlevejledende

  -         handlingsanvisninger indeholder dokumentation af beboerens samtykke til indsatsen

  -         værdier i forbindelse med vægt- og blodtryksmåling konsekvent dokumenteres

  -         besøgsplaner indeholder henvisning til de udarbejdede handlingsanvisninger for delegerede sundhedslovsydelser

  Tilsynet vurderer, at Enggårdens indsats i forhold til mad og måltider er tilfredsstillende.

  Der er dog fortsat udviklingsmuligheder i forhold til medarbejdernes roller, kommunikation og adfærd samt handskebrug.

  Tilsynet vurderer, at kommunikation og adfærd på plejehjemmet er tilfredsstillende. På baggrund af observationer på fællesarealerne er det dog tilsynets vurdering, at plejehjemmet bør rette et fokus på, at kommunikation og omgangsform altid er respektfuld, værdig og anerkendende. Ligeledes vurderede tilsynet, at medarbejderne under medarbejderinterviewet generelt virker mindre engagerede, samt at medarbejderne på flere områder ikke svarer med udgangspunkt i faglig refleksion.

  Tilsynets anbefalinger og Enggårdens handleplan

  1. Tilsynet anbefaler, at plejehjemmet retter et fagligt fokus på at sikre, at besøgsplaner indeholder handlevejledende beskrivelse af hjælpen til bad, samt at der i besøgsplaner sker henvisning til de udarbejdede handlingsanvisninger for delegerede sundhedslovsydelser.
  2. Tilsynet anbefaler, at plejehjemmet retter fagligt fokus på at sikre dokumentation af beboers samtykke i handlingsanvisningerne.
  3. Tilsynet anbefaler, at plejehjemmet retter et fagligt fokus på at sikre, at der altid sker dokumentation af værdier i forbindelse med vægt- og blodtryksmåling.
  4. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne i et fagligt forum reflekterer over de faglige principper for god kommunikation og adfærd omkring beboerne - med særligt fokus på ro, værdighed og respekt.
  5. Tilsynet anbefaler, at der fortsat arbejdes med at implementere principperne for det gode måltid, særligt i forhold til medarbejdernes roller og ansvar.
  6. Tilsynet anbefaler, at plejehjemmet retter et fagligt fokus på, hvordan medarbejdernes evne til faglig refleksion kan understøttes og styrkes.

  Enggården har på baggrund af tilsynsrapportens anbefalinger udarbejdet en handleplan.

  I handleplanen er der fokus på arbejdet med dokumentation i forhold til retvisende indhold og den faglige kvalitet. Der vil blandt andet blive arbejdet med undervisning herfor samt undervisning i håndtering af ”det gode måltid”.

  Handleplanen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  Beboer -og Pårørenderådet på Enggården får rapporten tilsendt med henblik på drøftelse på deres ordinære møde i februar. Grundet COVID-19 er det fortsat uvist hvordan og hvornår mødet afvikles.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Tilsynet er baseret på Dragør Kommunes tilsynspolitik for plejeboliger og hjemmepleje vedtaget i Kommunalbestyrelsen den 28. november 2013

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. februar 2021.

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021.

  Bilag

 • 7
  Strategi til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen
  Sagsid.: 20/721

  RESUMÉ:

  I marts 2020 fik Sundhed og Omsorg tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om tilskud til projekt ”Det sunde arbejdsfællesskab”, som skal nedbringe sygefravær i ældreplejen. I regi af projektet er udarbejdet en strategi til nedbringelse af sygefravær, som projektet skal arbejde efter i perioden februar 2021-januar 2022. Strategien forelægges her til politisk godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender strategi til nedbringelse af sygefravær i ældreplejen.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  I marts 2020 fik Sundhed og Omsorg tilsagn fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering om tilskud til projekt ”Det sunde arbejdsfællesskab”. Projektet skal nedbringe sygefravær i ældreplejen. Tilskuddet er finansieret med midler fra Beskæftigelsesministeriets pulje § 17.51.05.10 ”Nedbringelse af sygefravær i ældreplejen”. På deres møde 4. maj 2020 godkendte Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget en samlet indtægts- og udgiftsbevilling til projektet på i alt 1.855.380 kr.

  Den oprindelige projektperiode var 1. april 2020 til 31. december 2021. På grund af corona-situationen har styrelsen givet mulighed for, at projektperioden kunne forskydes med 3 måneder. Projektperioden er derfor nu 1. juli 2020 til 31. marts 2022.

  Den direkte målgruppe for projektet er medarbejdere og ledere i hjemmeplejen og på Enggården. Projektet er bredt forankret og organiseret med deltagelse af både ledere, medarbejdere og tillidsvalgte fra hjemmeplejen, Enggården, HR, Jobcenteret i Tårnby, staben i Sundhed og Omsorg og direktionen. Til dato har cirka 70 forskellige personer deltaget i projektet i enten styregruppe, projektgruppe, arbejdsgrupper og/eller som deltagere i interviews.

  Projektets fem faser

  Projektet er inddelt i fem faser:

  -         Fase 1. opstartsfasen (juli-august 2020)

  -         Fase 2. etablering af videngrundlag (september-november 2020)

  -         Fase 3. strategifasen (december 2020 – januar 2021)

  -         Fase 4. implementeringsfasen (februar 2021 – januar 2022)

  -         Fase 5. evaluerings- og forankringsfasen (februar-marts 2022)

  Fase 3. er netop afsluttet. Produktet af den er en strategi, som beskriver både tre overordnede målsætninger for projektet og fem indsatsområder, som der skal arbejdes efter i projektet i det kommende år. Strategien er vedlagt som bilag 1.

  Projektets tre målsætninger

  De tre målsætninger for henholdsvis Enggården og hjemmeplejen er:

  1)     Det korte sygefravær er nedbragt med 0,5 procentpoint i 2021 i forhold til 2020.

  Baseline fra 2020: Det korte sygefravær opgøres som 14 dage eller derunder. Det var 653 dage i hjemmeplejen og 738 dage på Enggården. Bemærk, at data for 2020 pt. er opgjort for januar-november. Baseline vil blive justeret, når vi har data for december 2020 også.

  2)     I 3-i-1 målingen i 2023 scores der minimum 4,0 eller minimum 0,2 point højere end i 2021.

  Baseline etableres ved 3-i-1 målinger i foråret 2021. Der måles på temaet ”Din arbejdssituation”.

  3)     Personaleomsætningen målt på afgang er maksimalt 20 procent i 2021.

  Baseline for 2020: I hjemmeplejen var personaleomsætningen målt på afgang 26,6 procent og på Enggården var den 25,8 procent. Baseline er målt i perioden august 2019 – august 2020. Personaleomsætningen opgøres fire gange årligt for et år af gangen fra februar, maj, august og november.  

  Fem indsatsområder i projektet

  De fem indsatsområder i strategien er:

  1. Sygefraværspolitik og retningslinjer, herunder samarbejde med Tårnby Jobcenter
  2. Introduktion til og onboarding af nye medarbejdere
  3. Samarbejde mellem Tårnby Jobcenter og ældreplejen
  4. Arbejdspres og trivsel på Enggården
  5. Arbejdspres og trivsel i hjemmeplejen

  Indsatsområde 2. og 3. vil blive sat i gang via online møder og research fra februar 2021. Indsatsområde 1. om sygefraværspolitikken bliver sat i gang online i forlængelse af indsatsområde 3. Indsatsområderne 4. og 5. kræver fysisk tilstedeværelse og vil derfor blive sat i gang, når corona-restriktionerne tillader det.

  Herudover har projektet affødt et sjette indsatsområde om kommunikation af forandringer til borgere og medarbejdere. Dette område vil blive løftet i regi af CMU i forbindelse med et allerede igangsat arbejde om formidling af de ændrede kvalitetsstandarder.

  Ud over de fem indsatsområder vil der løbende gennem projektets levetid blive arbejdet på at udvikle og forfine ledelsesinformation om sygefravær. Det vil blive delt på en række forskellige kategorier som fx en alder, uddannelsesbaggrund og en underopdeling af det korte sygefravær fordelt på perioder og dage. Formålet er at få etableret en fast kadence og form for denne ledelsesinformation.

  LOVE/REGLER:

  Finanslov 2020.

  Bekendtgørelse nr. 1276 af 31. oktober 2016 om administration af tilskud fra puljer under Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken med særligt henblik på området ”Mennesket først – tryghed for den enkelte”. Dette område er relevant, fordi det har fokus på at reducere brug af vikarer og nedsætte personaleomsætningen for at skabe større genkendelighed, tryghed og kvalitet i opgaveløsningen for borgerne.

  Sundhedspolitikken med særligt henblik på indsatsområdet ”Arbejdsliv”. Dette område er relevant, fordi det har fokus på, at Dragør Kommune skal være en arbejdsplads med tilfredse medarbejdere, der ikke lider af stress eller stressrelaterede sygdomme.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. februar 2021.

  Bilag

 • 8
  Kvalitetsstandarder og sundhedstilbud i Dragør Kommune 2021
  Sagsid.: 20/4511

  RESUMÉ:

  Kvalitetsstandarder og sundhedstilbud i Dragør Kommune har været i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet. Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges her høringssvar samt endelige udgave til politisk godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender Kvalitetsstandarder og sundhedstilbud i Dragør Kommune 2021.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2021

  Anbefales overfor ØU og KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Katalog for kvalitetsstandarder og sundhedstilbud i Dragør Kommune

  Kvalitetsstandarder er en beskrivelse af kommunens serviceniveau der er med til at sikre, at borgeren modtager en professionel, værdig og kvalificeret behandling, hvis borgeren får behov for hjælp og støtte.

  Kataloget har til formål, at informere både borgere, pårørende og de fagprofessionelle omkring borgeren om kommunens tilbud om aktiviteter og serviceniveau inden for sundhed og omsorg.

  Det er administrationens vurdering, at kataloget vil bidrage til bedre forventningsafstemning med borgeren i samarbejdet med kommunens medarbejdere.

  Kvalitetsstandarderne og tilbuddene i sundhed og omsorg er med til at virkeliggøre Dragør Kommunes arbejde for det gode og værdige ældreliv og holde fast i de retninger, rammer og værdier, som der er beskrevet i Dragør Kommunes Ældrepolitik.

  Kataloget er inddelt i temaer. Først generelle oplysninger, herunder hvordan borgeren skal forholde sig, hvis de får behov for hjælp og støtte. Derefter beskrives kommunens sundhedstilbud og sidst i kataloget findes de konkrete kvalitetsstandarder.

  Kvalitetsstandarderne følger de lovgivningsmæssige regler på området.

  Det er administrationens forventning, at kataloget fremadrettet forelægges Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget én gang årligt med henblik på fastlæggelse af serviceniveauet for de indsatser og ydelser der tilbydes i Dragør Kommune.

  Form og tilgængelighed for borgeren

  Administrationen er opmærksom på, at katalogets form og omfangsrige indhold kan være svært tilgængelig for den primære målgruppe af ældre borgere, der hver især forventeligt har individuelle behov som der efterspørges information om hjælp til.

  Administrationen har på denne baggrund afholdt møde den 7. januar 2021 med formanden for ældrerådet med henblik på at forventningsafstemme og imødekomme en form der er tilgængelig for målgruppen af ældre borgere.

  Det blev på mødet aftalt, at administrationen i 2021 trinvist vil udarbejde borgerettet materiale der understøtter behovet hos målgruppen. Dette med udgangspunkt i en tilgængelig opsætning af informationerne på Dragør Kommunes hjemmeside, inden for de rammer dette tillader således at borgerne kan klikke sig ind på netop den kvalitetsstandard der er relevant for dem. Dertil, at der på hjemmesiden kan foreligge tilgængeligt information udarbejdet i en form der er velegnet til at printe i fysisk format.  

  Høringssvar

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkendte på møde den 11. januar 2021, at udkast til Katalog for kvalitetsstandarder og sundhedstilbud i Dragør Kommune blev sendt i høring i Ældrerådet og Handicaprådet.

  Ældrerådets og Handicaprådets høringssvar er vedlagt som bilag til sagen.

  På baggrund af begge høringssvar har administrationen foretaget følgende justeringer:

  • slettet tidsafgrænsningen under indsatsens omfang i Kvalitetsstandarder for hovedrengøring. Således vil der være mulighed for, at foretage en konkret individuel vurdering af behovet. Denne tilgang er hentet med inspiration fra andre kommuner –Se uddybende bemærkninger i vedlagte bilag.  
  • konsekvensrettet med anvendelse af ordet ydelse som erstatning for ordet indsats gennemgående i Kvalitetsstandarder for sygeplejeydelser for at imødekomme ønsket om sproglig tilpasning.
  • Tilføjet emhætte under listen Indsatsen kan f.eks. indeholde følgende aktiviteter i Kvalitetsstandarder for hovedrengøring.

  Administrationen har afgivet uddybende bemærkninger til begge høringssvar i vedlagte bilag.

  Yderligere er takstbladet sidst i kataloget opdateret med takster for 2021.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service – Serviceloven.

  Sundhedsloven.

  Lov om almene boliger samt plejeboliger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. februar 2021.

  Økonomiudvalget den 25. februar 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 4. marts 2021.

  Bilag

 • 9
  Orientering - Borgerhenvendelser og klager - januar 2021
  Sagsid.: 20/4460

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på deres møde 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på deres møde 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgående klager og borgerhenvendelser. Denne sag dækker perioden 18. december 2020 til 21. januar 2021, som er klageperioden siden sidste politiske behandling.

  Sundhed og Omsorg har modtaget og behandlet 1 klage i perioden. Klagen fremgår af bilag 1. (lukket). Politik, Service og Social har modtaget 0 klager i perioden.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. februar 2021.

 • 10
  Orientering - Pladskapacitet på plejeboliger
  Sagsid.: 20/1614

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget modtager halvårligt en status på pladskapaciteten for plejeboliger i Dragør. Aktuelt forventes behovet for plejeboliger at kunne håndteres inden for de nuværende rammer på Omsorgscenteret Enggården.  

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-02-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget (tidligere Social- og Sundhedsudvalget) blev på deres møde 17. august 2017 præsenteret for en analyse af Dragør Kommunes fremtidige plejeboligbehov. Et år senere på deres møde 13. august 2018 blev udvalget præsenteret for en opfølgning på analysen. På dette møde besluttede udvalget, at der på daværende tidspunkt ikke skulle iværksættes arbejde med at skabe flere plejeboliger, men at udvalget skulle forelægges halvårlige statusrapporteringer på plejeboligkapaciteten.

  Pladskapacitet på plejeboliger i Dragør i 2020
  Omsorgscenteret Enggården har i 2020 haft 99 permanente plejeboliger, som er fordelt på 95 etrumsboliger og 4 torumsboliger, også kaldet ægtefælleboliger. Fra 1. januar 2021 har Enggården fået 5 ekstra plejeboliger ved at konvertere 5 MTO-pladser til plejeboliger. Fra 1. januar 2021 har Enggården altså haft 104 permanente boliger.

  I 2020 har der været i alt 43 borgere med plejeboliggaranti på venteliste til en plejebolig i Dragør Kommune. Den gennemsnitlige ventetid for denne gruppe har været 39 dage og der har været 13 overskridelser af pladsgarantien, som er på 8 uger. Overskridelserne skyldes, at udskiftningen i boligerne ikke er sker med en konstant hastighed, men der er perioder, hvor der bliver flere ledige boliger og perioder, hvor der bliver færre.  

  Derudover var der i 2020 i alt 7 borgere på venteliste til plejebolig, der ikke var omfattet af plejeboliggarantien. Det er fx borgere, der allerede bor i plejebolig, men som ønsker at bo i en bestemt afdeling mv.

  Tabel 1. nedenfor sammenholder data fra 2020 med 2019.

  Tabel 1. Oversigt over belægningsprocent, ventelister og ventetider til plejebolig i Dragør Kommune fra 2019-2020

  2020

  2019

  Antal permanente plejeboliger

  99

  99

  Antal Dragør-borgere med plejeboliggaranti på venteliste pr. år

  36

  44

  Antal udenbys borgere med plejeboliggaranti på venteliste pr. år

  7

  8

  Gennemsnitlig ventetid for alle borgere med plejeboliggaranti

  39 dage

  31 dage

  Antal overskridelser af pladsgarantien

  13

  8

  Antal Dragør-borgere uden plejeboliggaranti på venteliste pr. år

  6

  3

  Antal udenbys borgere uden plejeboliggaranti på venteliste pr. år

  1

  1

  Gennemsnitlig ventetid for borgere uden pladsgaranti

  75 dage

  35 dage

  Samlet belægningsprocent på Enggården

  94,9 %

  95,4 %

  Som det fremgår af tabel 1. så er den gennemsnitlige ventetid og antallet af overskridelser på pladsgarantien steget fra 2019 til 2020. Med de 5 nye plejeboliger fra 1. januar 2021 forventer administrationen, at både den gennemsnitlige ventetid og antallet af overskridelser på pladsgarantien vil falde. Behovet for plejeboliger forventes derfor fortsat at kunne håndteres inden for rammerne af Enggården.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service § 192 og § 192a.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. februar 2021.

 • 11
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSAU den 8. februar 2021

  Kim Dupont (V) spurgte ind til kommunens indsats overfor vanskeligt stillede børnefamilier i Corona-tiden.

  Nicolaj Bertel Riber (A) stillede på baggrund af en konkret henvendelse spørgsmål til quick-test kapaciteten og status for vaccination af målgruppe 2 og 3.