Skip navigationen

Referat

Mandag den 8. marts 2021 kl. 17:00

Mødested:
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Martin Wood Pedersen (C), Ole H. Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Handicaprådets årsberetning 2020
  Sagsid.: 20/4563

  RESUMÉ:

  rI henhold til Handicaprådets forretningsorden § 1 stk. 5, afgiver Handicaprådet en gang årligt en beretning om rådets arbejde og forslag til Kommunalbestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Handicaprådets årsberetning for 2020 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Formand for handicaprådet, Jeanet Barth, har, i henhold til rådets forretningsorden, udarbejdet Handicaprådets årsberetning for 2020.

  Årsberetningen fremgår af vedlagte bilag.

  Hovedpointer i årsberetningen fra 2020 går på arbejdet med den nye svømmehal, tilgængelighed i det offentlige rum og færdiggørelsen af handicappolitikken. Arbejdet med alle tre emner fortsætter i 2021, hvor der også fra handicaprådet ønskes en udvidelse af rådet.

  Som bemærkning fra administrationen til årsberetningen fremgår det af beretningen, at den gratis psykologordning for unge samt borgerrådgiveren ikke længere er en mulighed. På handicaprådsmødet den 22.marts 2021 blev det af administrationen og kommunalbestyrelsens repræsentanter i handicaprådet pointeret, at begge tilbud stadig eksisterer – for borgerrådgiverens vedkommende til og med 2021. 

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven.

  Handicaprådets forretningsorden.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. marts 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2021.

  Bilag

 • 2
  Godkendelse af økonomimodel på det specialiserede socialområde
  Sagsid.: 21/649

  RESUMÉ:

  KKR Hovedstaden har gennem flere år arbejdet på at udvikle tilbudsviften. I Rammeaftale 2019-2020 indgik fokus på udvikling af tilbudsviften og et fælleskommunalt samarbejdsspor om de målgrupper på det specialiserede socialområde, som kommunerne har svært ved at finde pladser til. Beslutningen om at lave en økonomimodel blev første gang behandlet af KKR Hovedstaden den 7. februar 2020 og bekræftet den 19. juni 2020. Ligesom der før Covid-19 har været afholdt politiske dialogmøder om bl.a. tilbudsviften for kommunale udvalgsmedlemmer og borgmestre.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at økonomimodellen til udvikling af tilbudsviften på det specialiserede socialområde godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der foreligger nu en økonomimodel, som KKR Hovedstaden har efterspurgt den 7. februar 2020, og som de 29 kommunalbestyrelser i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden har besluttet med Rammeaftale 2021-2022. Med modellen gives underskudsgaranti på de pladser, som kommuner eller region opretter for fællesskabet.

  Økonomimodellen bidrager konstruktivt til den aktuelle nationale bevågenhed på handicapområdet og borgernes retssikkerhed. Kommunerne har forsyningsforpligtelsen på det specialiserede socialområde og kommunerne har et fælles ansvar for at have relevante tilbud til borgerne.

  Økonomimodel med underskudsgaranti

  Underskudsgarantien kan gives til driftsherrer, som i forvejen har erfaring med målgruppen, og som udvider med nye pladser til målgruppen.

  Garantien træder kun i kraft, hvis der bliver ledige pladser på de nye pladser. I så fald garanterer de 29 kommuner dækning af faste omkostninger i tre år. Faste omkostninger fastlægges til 50 pct. af taksten for det enkelte tilbud.

  Underskudsgarantien bygger på øvrige gældende regler og aftaler for området.

  Økonomimodellen bygger på bekendtgørelsens mulighed for, at kommunerne kan indgå forpligtende købsaftale med driftsherrer om køb af et antal pladser i en periode, hvis pladserne ikke efterspørges af andre.

  KKR Hovedstaden har godkendt økonomimodellen og at modellen sendes til godkendelse i de 29 kommuner i Hovedstadsregionen og Region Hovedstaden.

  I arbejdet med økonomimodellen er involveret KL, Social- og Indenrigsministeriet, Socialtilsynet, samt bruger- og handicaporganisationer gennem Regionalt Dialogforum.

  Økonomimodellen skal i første omgang bruges til at oprette nye pladser til den målgruppe, hvor behovet er størst: ”voksne med autismespektrumforstyrrelser kombineret med selvskadende adfærd, afvigende seksuel adfærd, udadreagerende adfærd el.lign.”. Størstedelen af kommunerne i Region Hovedstaden mangler pladser til denne målgruppe. De nye pladser skal oprettes på eksisterende driftssikre tilbud i Hovedstadsregionen, og borgernes muligheder for frit at vælge tilbud styrkes ved mindre udvidelser i hele geografien.

  KKR Hovedstaden anbefaler, at der til en start etableres 16-20 pladser løbende henover en passende periode. Den løbende udvidelse med pladser skal sikre, at kommunerne kan få borgerne klar til de nye pladser, og at driftsherrer kan nå at etablere pladserne, herunder ansætte yderligere personale mv. Det er vurderingen, at der er en meget høj efterspørgsel efter disse pladser, og at det derfor ikke er sandsynligt, eller kun i meget begrænset omfang sandsynligt, at økonomimodellen kommer i anvendelse.

  Den videre proces

  I det videre arbejde tager kommunerne og Region Hovedstaden i fællesskab ansvar for udviklingen af det specialiserede socialområde. Derfor indgår en række værdier i det videre samarbejde, såsom at tage ansvar for, at udvise respekt for tilbuds evne til at sikre økonomisk rentabelt og fælles interesse i kvalitet overfor borgerne, mv.

  KKR Hovedstaden vil på sit møde den 19. april 2021 blive forelagt status for de 29 kommuners politiske behandling af økonomimodellen.

  Fristen for de 29 kommuners behandling sættes derfor til den 15. april 2021. Det muliggør, at KKR Hovedstaden kan orienteres på sit møde 19. april 2021 og tage stilling til forslag om konkret brug af modellen, herunder en nærmere afsøgning af, hvordan en konkret efterspørgsel kan blive dækket af mulige driftsherrer. Dette med henblik på, at de forpligtende købsaftaler for nye pladser kan behandles på møde i KKR Hovedstaden den 15. oktober 2021. Herefter starter etablering og løbende ibrugtagning af de nye pladser. Der planlægges en evaluering i efteråret 2022. Det er hensigten, at man i regi af rammeaftalen fremadrettet skal kunne udpege nye målgrupper, som der kan laves nye tilbud til med brug af økonomimodellen.

  I regi af KKR Hovedstadens embedsmandsudvalg for det specialiserede socialområde og specialundervisning udarbejdes tekniske vejledninger, som er nødvendige for at kunne indgå forpligtende købsaftaler, herunder hjælp til beregning af takster mv. Der afholdes et informationsmøde for fagdirektører og -chefer for at sikre god involvering af samtlige kommuner og Region Hovedstaden. Herudover inviteres til en workshop i maj, som skal kvalificere dialogen mellem kommuner og driftsherrer om kvaliteten af de nye pladser. Helt konkret er det målet med workshoppen at afdække den aktuelle efterspørgsel og muligheder for at etablere nye pladser, at så de bliver benyttet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  For Dragør Kommune vil beregningen af udgifter tage udgangspunkt i, at der bliver etableret 20 pladser med en belægningsprocent på 85%. Med underskudsgarantien skal 29 i kommuner i forening dække faste omkostninger i tre år, såfremt der bliver ledige pladser. De faste omkostninger svarer til 50% af de samlede udgifter. Hvis alle 29 kommuner indgår i samarbejde, vil Dragør Kommunes andel være under 2% (som er den andel Tårnby har beregnet for Tårnby Kommune). Såfremt nogle kommuner ikke indgår i samarbejde, vil andelen være højere. For Tårnby Kommune har administrationen beregnet, at udgiften pr. år ud fra en 2% andel vil være 1033kr. pr. plads. Udgiften for Dragør Kommune er således en begrænset merudgift, som vil blive medtaget i de tekniske korrektioner, såfremt økonomimodellen godkendes.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. marts 2021.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2021.

  Bilag

 • 3
  Revisionsberetning 2020 for det sociale område
  Sagsid.: 21/18

  RESUMÉ:

  Revisionsberetningen for det sociale område foretaget af BDO for 2020 er afsluttet. Den bliver nu forelagt politisk, idet den indeholder centrale kritikpunkter. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget tager orienteringen om revisionsberetning på det sociale område 2020 til efterretning.
  1. at udvalget tager orientering om Udlændinge- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse for 2019 til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2021

  Ad 1+2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Udvalget ønsker en politisk opfølgning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I revisionsberetningen skriver BDO:

  ”Sagsrevision på sociale områder med statsrefusion:

  Vi har ved den løbende sagsrevision fundet væsentlige og generelle fejl på flere sagsområder.

  Der er på områderne AKL § 34, Jobafklaring, Revalidering og Hjælp i særlige tilfælde til integrations- personer konstateret generelle fejl vedrørende manglende dokumentation, manglende opfølgning og manglende behovsvurderinger.

  På områderne Jobafklaring, Ledighedsydelse, Revalidering og Hjælp i særlige tilfælde til integrations- personer er der konstateret generelle fejl vedrørende konteringer, herunder kontering af driftsudgifter, kontering af udgifter til mentor og kontering af udgifter til hjælpemidler.

  Endvidere har vi konstateret, at der ikke foretages løbende kontrol af udbetalinger til alternative modtagere via KMD-Aktiv siden 1. kvartal 2019, hvilket medfører en forøget risiko for eventuelle tilsigtede (svig), eller utilsigtede fejl ikke bliver opdaget.

  Sagsadministrationen på ovennævnte områder er således i væsentligt omfang ikke varetaget i overensstemmelse med lovgivning og de gældende regler. (…)

  Vi skal henstille, at kommunalbestyrelsen løbende orienteres om udviklingen i sager og ressourcer, samt at der løbende følges op på, at de iværksætte initiativer har den fornødne effekt på kvaliteten i sagsbehandlingen.”

  Voksensocialområdet:

  Den 8. februar og den 25. februar 2021 fremlagde administration status på situationen i Ydelsesteamet (voksen socialområdet under center for Politik, Service og Social) for henholdsvis Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Økonomiudvalget. I den status blev der orienteret om tiltag, der var sat i gang eller planlagt til igangsættelse, for at genoprette området. I den sag blev der også refereret til de bemærkninger, der nu fremlægges i den løbende sagsrevision for 2020.

  De to sager er således skrevet med det udgangspunkt, at der allerede handles på de bemærkninger, der gives i den løbende sagsrevision. Hertil skal bemærkes, at selvom der er igangsat en række initiativer til oprydning og genopretning, så vil det tage tid. Bl.a. går nogle af de fejl, der nu skal ryddes op i, flere år tilbage, hvilket bl.a. kan læses i Udlændinge- og Integrationsministeriets decisionsskrivelse for 2019 (vedlagt i bilag). Som det fremgår af decisionsskrivelsen understreger ministeriet, at ”det er en forudsætning for at få udbetalt statsrefusion, at sagerne er behandlet korrekt. Det er kommunalbestyrelsens ansvar, at kommunen overholder lovgivningen, og at der er den fornødne kvalitet i sagsbehandlingen.”

  Det fremgår endvidere af revisionsberetningen, at:

  ”Vi er bekendt med, at Dragør Kommune har iværksat tiltag til at imødegå ovennævnte fejl og mangler fremadrettet. Vedrørende konteringer er der afholdt kursus ultimo januar 2021 med henblik på kompetenceudvikling af medarbejdere.

  Kommunen har foretaget organisationsændring i efteråret 2020, og det er oplyst, at der i højere grad bliver fokus på og afsat ressourcer til både kompetenceudvikling og bedre sagsgange samt opfølgning.

  I forbindelse med udarbejdelse af denne beretning har vi endvidere været i dialog med den administrative ledelse af området, hvor følgende er oplyst:

  • Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget i Dragør Kommune har den 8. februar 2021 behandlet en sag om status i Ydelsestemaet, der har ansvaret for Social- og Beskæftigelsesområdet. I denne sag orienteres der bl.a. om plan for bred kompetenceudvikling af teamet samt anmodning om opnormering, således at der afsættes flere ressourcer til oprydning, genopretning og kompetenceudvikling/højere kvalitet i opgaveløsningen.
  • Den planlagte kompetenceudvikling er bl.a. i forhold til sagsbehandling inden for primært Kontanthjælpsområdet og sygedagpenge, regnskabs- og konteringspraksis samt sparring i forhold til komplekse sager og organisering af disse.
  • Der arbejdes i 2021 på oprydning i og serviceeftersyn af fagsystemer, skabeloner, regneark, konteringsplaner og arbejdsgange.
  • Der implementeres i foråret 2021 kvalitetskontrol og øget ledelsestilsyn.
  • Der ansættes i første halvår 2021 en delvis kontrolmedarbejder (bl.a. til løbende kontrol af Alternative modtagere) samt ny varetagelse af integrationsindsatsen.

  Vi skal anbefale, at Kommunalbestyrelsen løbende orienteres om udviklingen i sager og ressourcer, samt effekten af de iværksætte initiativer”.

  Børnesocialområdet:  

  BDO gør opmærksom på, at ”der skal udføres kontrol i sagsområder vedrørende SEL § 41 Merudgifter til børn, SEL § 42 Tabt arbejdsfortjeneste samt SEL § 100 Merudgifter til voksne. Der udføres således ingen kvalitetskontrol på disse områder hverken i Dragør Kommune eller i Tårnby Kommune”.

  Servicelovens § 41 inden for børnehandicapområdet er ikke endeligt afklaret ift. evt. hjemtagning fra det forpligtende samarbejde. Men der iværksættes under alle omstændigheder i 2021 kvalitetskontrol af området i relation til det forpligtende samarbejde og Tårnby kommunes varetagelse.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  ..

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08. marts 2021.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. marts 2021.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 25. marts 2021.

  Bilag

 • 4
  Orientering af afrapportering for 2020 vedr. delaftale 5 i det forpligtigende samarbejde
  Sagsid.: 21/641

  RESUMÉ:

  Denne sag vedrører afrapportering for delaftale 5 voksenområdet i det forpligtigende samarbejde med Tårnby Kommune for 2020.

  INDSTILLING:

  Det indstilles at udvalget tager afrapporteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Tårnby Kommune skriver i afrapporteringen:

  ”I løbet af 2020 har vi på vegne af Dragør Kommune behandlet sager efter serviceloven afsnit V - Voksne. Langt hovedparten af sagsbehandlingen har været ansøgninger fra borgere, samarbejdspartere eller pårørende ud fra reglerne om råd og vejledning, socialpædagogisk bistand, aktivitets- og samværstilbud, midlertidigt botilbud, misbrugsbehandling og lov om specialundervisning for voksne.”

  I vedlagte bilag kan ses antal af nye ansøgninger, revurderinger og afslag fra 2020.

  Afrapporteringen afsluttes med en kort præsentation af kommende fokuspunkter i delaftalen: Dels opkvalificering af sagsbehandlere i Tårnby Kommune, dels proces om forventet hjemtagelse af opgaver fra det forpligtigende samarbejde, dels arbejdet på etablering af rusmiddelcenter i Tårnby Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Lov om forpligtigende samarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtigende samarbejde med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. marts 2021.

  Bilag

 • 5
  Orientering om boligtildeling
  Sagsid.: 21/35

  RESUMÉ:

  På Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgsmødet den 11. januar 2021 blev det aftalt at administrationen skulle give en status på hvor mange boliger Dragør Kommune har anvisningsret til. Denne sag er en status herpå.

  INDSTILLING:

  Det indstilles at udvalget tager orienteringen om boligtildeling til efterretning,

  1. Boligtildeling i regi af center for Politik, Service og Social.
  2. Boligtildeling i regi af center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ad. 1:

  Dragør Kommune har anvisningsret over hver fjerde almennyttige bolig i Dragør (fra Boligkontoret Danmark: Engparken, Strandparken og Køjevænget. Fra Domea: Strandgården). Boligerne tildeles ud fra husvilde kriterierne og heraf en individuel faglig vurdering, som ikke afhænger af fx anciennitet på en venteliste. Ifølge Landsbyggefondens Stamdata har Dragør Kommune i alt 1061 almene boliger.

  Dragør Kommunes husvilde kriterier er:

  1. Opfyldelse af husvilde kriterierne (jf. § 80 i Serviceloven samt politisk vedtagne kriterier), jf. nedenfor.
  2. Særligt for flygtninge (Integrationslovens § 12): Ret til permanent bolig, hvis boligplaceret via Udlændingestyrelsen i Dragør Kommune før 1. marts 2019 (opholdsgrundlag som flygtning via Udlændingeloven).

  Uddybelse af punkt a) ovenfor (Dragør Kommunes husvilde kriterier, som fremlagt på kommunens hjemmeside):

  Dragør Kommune kan i få og særlige tilfælde hjælpe med at anvise en bolig, som du selv skal betale for. Dette handler primært om midlertidige løsninger for husvilde, der giver tag over hovedet.
  Dragør Kommune har begrænsede muligheder for at tilbyde en bolig og derfor anvises de få ledige boliger til borgere, der har det mest påtrængende behov. Tildeling håndteres efter en individuel vurdering af den enkelte boligsøgendes behov. 

  Kriterier for opskrivning  

  For at være berettiget til opskrivning på husvildelisten, skal du opfylde følgende kriterier samt dokumentere, at kriterierne er opfyldt:

  • Du skal have folkeregisteradresse i Dragør Kommune 
  • Du skal have været udsat for en social hændelse (f.eks. hvis du har mistet din bolig i en brand, og ingen forsikring dækker genhusning. Skilsmisse anses ikke som en social hændelse jf. lovgivningen)
  • Du skal være uforskyldt husvild 
  • Du skal være ude af stand til selv at skaffe en bolig 
  • Du skal være skrevet op i mindst to boligselskaber

  Du er ikke berettiget til at komme på husvildelisten, hvis: 

  • Du er formuende (f.eks. når du har penge/værdier, så du selv kan betale et indskud)
  • Du står uden bolig grundet salg af ejerbolig 
  • Du er flyttet til kommunen med et såkaldt forudseligt boligproblem, dvs. hvis du: 
   •  indgår et tidsbegrænset lejemål eller er fremlejetager 
   • har boet i fremlejet bolig og er blevet opsagt ved ikke at overholde gældende regler på området 
   • tilflytter en bolig, som du allerede på indflytningstidspunktet ved er uegnet i forhold til størrelse, økonomi m.m. 
   • har været udrejst fra landet og kommer tilbage igen og står uden bolig 
  Tildeling af boliger 

  Opskrivning til husvildelisten sker ud fra en prioritering, der tager udgangspunkt i lovgivningen, politisk vedtagne kriterier og en faglig og individuel vurdering.

  De politisk vedtagne kriterier for anvisning af bolig: 

  • Familier, der er blevet akut og uforskyldt husvilde
  • Unge, der har været i efterværn iht. servicelovens § 76
  • Borgere med flygtningestatus iht. integrationsloven § 12
  • Borgere, der bor i andre kommuner og er visiteret til at modtage støtte fra Dragør Kommune efter servicelovens § 85
  • Borgere, der bor i andre kommuner og er visiteret til at modtage støtte fra Dragør Kommune efter servicelovens § 107
  • Borgere, der bor i andre kommuner og er visiteret til at modtage støtte fra Dragør Kommune efter servicelovens § 108
  • Borgere, der har ophold på krisecenter iht. servicelovens § 109
  • Borgere, der har ophold på herberg iht. servicelovens § 110
  • Familier med børn under 18 år, der har betydelige og påtrængende vanskeligheder, som følge af en pludselig opstået og uforudsigelig hændelse, hvor det fagligt skønnes, at en anvisning til ny bolig vil have betydeligt positiv indvirkning på børnenes trivsel og udvikling. 

  Data på tildelte boliger:

  Jf. også status fra Ydelsesteamet til udvalget den 08. februar, er listen over anviste boliger ikke blevet opdateret for 2020 og 2021, hvilket der arbejdes på den kommende periode i Ydelsesteamet. Der forventes at kunne fremlægges en ny statussag for udvalget til efteråret 2021 med ajourførte tal.

  Administrationen har adspurgt boligselskaberne om data fra 2019 til d.d., hvilket præsenteres nedenfor. Ved udsendelse af dagsordenen til udvalget har administrationen endnu ikke modtaget data fra Køjevænget. Bemærk desuden at boligselskaberne også inkluderer ældreboliger, hvilket er anført nedenfor.

  Anviste boliger fra Strandparken og Engparken fra 2019 og til d.d.:

  • Engparken: 6 anviste boliger.
  • Strandparken:
   • Afd. 1: 7 anviste boliger.
   • Afd. 4: 1 anviste boliger.
   • Afd. 5: 9 tilbudte boliger, hvoraf de 8 er returneret til Boligkontoret, fordi vi ikke havde lejere til dem (fx for store eller for dyre boliger).
   • Afd. 8: 2 anviste boliger.
   • Afd. 9: 4 anviste ældreboliger.

  Anviste boliger fra Strandgården fra 2019 og til d.d.:

  • Familiebolig: 20 anviste boliger.
  • Ældrebolig: 14 anviste boliger.

  Ad. 2:

  Ud fra Lov om boliger for ældre og personer med handicap § 17 og lov om almene boliger § 54, 57 og 58a stk. 1 og 2 visiterer kommunen personer med behov for en ældre/handicapegnet bolig.

  Tilbuddet om en ældre- og handicapegnet bolig har til formål at sikre borgere med et betydeligt og varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsniveau har mulighed for at have et aktiv liv i eget hjem. Dette sker ved at understøtte, at man kan komme rundt i boligens nødvendige rum, så det er muligt at opretholde en så normalt hverdag som muligt.

  For at komme i betragtning til en bolig, skal personen opfylde følgende kriterier:

  • Særlig behov for en specialindrettet bolig, som gør at man ikke kan bebo en almindelig bolig i stueplan eller med elevator.
  • Man skal have helbredsmæssige problemer, der medfører, at man er afhængig af gangredskaber for at kunne færdes i boligen. Gangredskabet skal være bevilget efter serviceloven § 112.
  • Hvis ens nuværende bolig ikke kan ændre efter servicelovens § 116 eller kræver store og bekostelige ændringer for, at du kan benytte de nødvendige rum.
  • At hjælp i hjemmet er afprøvet

  Man kan ikke komme i betragtning til en handicapegnet bolig, hvis:

  • Hvis man af økonomiske årsager ikke kan blive i ens nuværende bolig.
  • Hvis ens hus er blevet for stort eller kræver vedligeholdelse, pasning af have, snerydning og lignede forpligtigelser.
  • Hvis ens nuværende bolig er sat til salg eller solgt, eller dit lejemål er opsagt.
  • Man alene søger, grundet høj alder

  Dragør kommune har anvisningsret over 89 ældre/handicapegnet boliger fordelt på følgende matrikler:

  • Krudttårnsvej nr. 35-51 – 23 stk. 2- rumsboliger og 4 stk. 3-rumsboliger i alt 27 boliger
  • Krudttårnsvej nr. 55-111 – i alt 14 boliger
  • Rødtjørnen – 1 bolig
  • Jægervej – 6 boliger
  • Poppelvej 98 – 4 boliger
  • Wiedergården – 31 stk. 2-rumsboliger boliger og 6 stk. 3-rumsboliger. I alt 37 boliger

  Ventelisten går efter anciennitet og størst behov og som udgangspunkt bliver 3 rumsboliger prioriteret til borgere med en samlet hustand over 2.

  Venteliste til handicapegnet boliger:

  Vi har i alt 22 ansøgere der venter på en handicapegnet bolig. Ud af de 22, har 17 ansøgere specifikke kriterierne som giver en længere ventetid, for nogle vil ventetiden være flere år.

  7 ansøgere ønsker kun en 3 rumsbolig

  3 ansøgere ønsker kun bolig i stueplan

  10 ansøgere ønsker kun bolig på Wiedergården

  1 ansøger ønsker at flytte fra sin visiteret handicapbolig i stuen til 1 sal. når denne blive ledig

  1 ansøger ønsker at flytte fra plejebolig til egen bolig

  1 ansøger ønsker bolig i Frederiksberg kommune (Afventer Frederiksberg kommune, har tidligere fået tilbud bolig (Krudttårnsvej) i Dragør kommune, men har takket nej tak grundet placeringen)

  1 ansøger ønsker at flytte fra visiteret handicapbolig i Wiedergården til en af enderne i Wiedergården

  5 ansøgere ønsker en handicapegnet bolig uden specifikke ønsker

  2 ansøgere ønsker kun bolig på Jægervej

  Anvisninger til handicap- og ældreboliger i 2020:

  Overblikket er manuelt opgjort, da vi ikke kan trække data direkte fra omsorgssystemet. Ud fra oversigten er der tale om 12 boliger.

  Krudttårnsvej 177 st. 

  Krudttårnsvej 35 a st. 

  Krudttårnsvej 39 A,st 

  Krudttårnsvej 45 A st. 

  Krudttårnsvej 45 A1 

  krudttårnsvej 47, B 1 

  Krudttårnsvej 79 

  Krudttårnvej 39 A, st 

  Krudtårnsvej 37 B,  1 sal 

  Wiedergården 16,1 

  Wiedergården 27 st. 

  Wiedergården 8

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven §80.

  Integrationsloven §12.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes husvilde kriterier.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8.marts 2021.

 • 6
  Orientering - Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen februar 2021
  Sagsid.: 20/1807

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 8. juni 2020 at udvalget orienteres på hvert møde om udviklingen i ledigheden.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget tager opfølgningen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Et enigt udvalg har besluttet, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres på hvert møde om udviklingen i ledigheden.

  Specifikt for opfølgning den 08. marts 2021:

  Administrationen forsøger løbende og i samarbejde med Tårnby Kommune at levere mere præcise data og prognoser. I denne opfølgning er status derfor præsenteret lidt anderledes end normalt, og ud fra rapporter trukket i jobindsats.dk .

  Fra Tårnby Kommunes jobcenter er vi oplyst at yderligere 15 fratræder deres stillinger og derved bliver ledige inden for de næste måneder.

  Vedlagt i bilag er resultatmål fra beskæftigelsesministeriets benchmarkanalyseenhed, som sammenligner Dragør Kommunes andel på offentlig forsørgelse med det niveau, kommunen kan forventes at have på baggrund af kommunens rammevilkår som beregnet i VIVEs benchmarkingmodel. Vedlagt i bilag er desuden status på udviklingen i de fire største og mest udgiftsdrivende ydelsesgrupper (kontanthjælp, A-dagpenge, sygedagpenge samt førtidspension).

  Jobcentret i lufthavnen:

  Nedenfor oplyses hvor mange Dragør borgere der er igennem det fremskudte jobcenter i lufthavnen.

  Rækkenavne

  Antal af Personnummer

  Sum af CV aktiv

  Sum af I job

  Aviator A/S

  8

  7

  0

  CPH

  17

  3

  3

  Gate Gourmet

  8

  6

  0

  GEBR. HEINEMANN RETAIL DENMARK ApS

  1

  1

  0

  Jet-Time A/S

  8

  5

  5

  Menzies force Majeure

  2

  0

  2

  SAS Ground Handling A/S

  15

  9

  1

  Scandinavian Airlines System

  9

  6

  1

  Scandinavian Airlines System Orlov

  3

  0

  3

  Sodexo Airport Services A/S

  1

  0

  0

  SSP - Select Service Partner

  1

  0

  0

  Sunclass

  5

  0

  1

  CPH 2. varsling

  1

  0

  1

  Hovedtotal

  79

  37

  17

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. marts 2021.

  Bilag

 • 7
  Budgetanalyser i forhold til budget 2022
  Sagsid.: 21/721

  RESUMÉ:

  I denne sag skal fagudvalgene og Økonomiudvalget forholde sig til hvilke budgetanalyser der skal indgå i budgetforhandlingerne for budget 2022.

  INDSTILLING:

  Direktionen indstiller, at Økonomiudvalget vælger 4-6 budgetanalyser, som skal indgå i budgetforhandlingerne for 2022.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2021

  Udvalget anbefaler overfor ØU, at der arbejdes videre med følgende budgetanalyser:

  • Reducere antallet af genindlæggelser.
  • Fortsætte analyser om muligheden for fysisk flytning af hjemmeplejen samt om mulighederne for at hjemtage lager til hjælpemidler.
  • Muligheder i det nære sundhedsvæsen.
  • Tiltag der kan reducere antallet af langtidsledige.  

  BESLUTNING: By-, Erhvervs- og Planudvalget den 09-03-2021

  BEPU har ikke forslag til budgetanalyser.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 10. december 2020 vedtog Økonomiudvalget proces for budget 2022-2025. Som en del af planen skal der, som grundlag for budgetforhandlingerne, udarbejdes budgetanalyser.

  Budgetanalyserne adskiller sig fra R-, A- og D-forslag ved at være mere grundlige analyser af udvalgte områder, og ved muligvis at have en længere horisont i forhold til implementering. De er dermed at sammenligne med de strukturelle analyser, som blev udarbejdet til budgetforhandlingerne for budget 2021.

  Formålet med analyserne er angive mulige økonomiske potentialer. Potentialerne kan opnås ved, at løse opgaver på andre, og nye, måder, ved at ændre serviceniveau, ved at foretage strukturelle ændringer og ved at foretage investeringer – fx i form af kompetenceudvikling, digitalisering og anlæg.

  Analyserne vil indeholde vurderinger af faglige konsekvenser af foreslåede ændringer. Konsekvenserne vil blive holdt op imod målsætninger i vedtage politikker. Det vil tydeligt fremgå på hvilke konti det økonomiske potentiale indløses, og i det omfang det er relevant, vil analyserne indeholde bechmark med andre kommuner.

  Direktionen anbefaler, at hvert fagudvalg finder 2-4 områder til budgetanalyser. Som det fremgår af formålet med analyserne, så kan der fx være tale om strukturelle ændringer (sammenlægning af enheder), anlægsinvesteringer som medfører driftsbesparelser og udlicitering af opgaver.

  Direktionen foreslår, at sidste års strukturelle analyse om fysisk flytning af Hjemmeplejen indgår som en del af budgetanalyserne. Ligesom den foreslår, at vedtagelsen vedrørende at opnå en økonomisk besparelse ved at indgå i tværkommunalt samarbejde bliver en del af analyserne.

  På Økonomiudvalgets møde den 17. marts kan Økonomiudvalget, på baggrund af fagudvalgenes forslag, træffe beslutning om hvilke analyser der skal arbejdes videre med. Direktionen anbefaler i alt 4-6 budgetanalyser, idet det vurderes at det vil være muligt, at udarbejde analyser af dette antal med den nødvendige grundighed.

  Det er for tidligt, at vurdere den økonomiske ramme for budget 2022. Dette kan først foretages, når rammerne for økonomiaftalen mellem regeringen og KL foreligger. Der er dog allerede nu nogle opmærksomhedspunkter, som gør sig gældende for os i Dragør Kommune. Det drejer sig særligt om beskæftigelsesområdet, hvor stigningen i ledigheden i Dragør, som følge af Corona, fortsat er markant højere end gennemsnittet i landet. Det er også et opmærksomhedspunkt, at den forventede udgift til førtidspension og seniorpension er markant højere end det hidtil budgetterede. Ligesom det er et opmærksomhedspunkt, at følge udviklingen på de områder som tidligere har generet merforbrug, og som er forsøgt håndteret via det tekniske budget for 2021. Endeligt har vi i Dragør Kommune haft en række ekstraomkostninger som følge af Corona, som vi endnu ikke er blevet kompenseret for. I 2020 drejer det sig om 5,8 mio. kr. og p.t. har vi betragtelige ekstraomkostninger bl.a. forbundet med test- og vaccineopgaver. Opgaver som forventes, at øges frem til sommerferien.

  Administrationen vil, til Økonomiudvalgets møde den 14. april, udarbejde en kort beskrivelse af de udvalgte budgetanalyser. Dermed får Økonomiudvalget mulighed for, at kommentere på et tidspunkt, hvor analyserne er i sine indledende faser.

  Forud for Økonomiudvalgets møde den 14. april, vil der i fagudvalgene være en drøftelse af R-, A- og D-forslag. Disse drøftelser forelægges også for Økonomiudvalget den 14. april, og dermed vil der, på mødet, være et samlet overblik over de kommunale elementer, som indgår i budgetforhandlingerne for budget 2022. 

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. marts 2021.

  By-, Erhvervs og Planudvalget den 9. marts 2021.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. marts 2021.

  Skoleudvalget den 11. marts 2021.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2021.

 • 8
  Ældrepolitikken - status og indsatsplan 2021
  Sagsid.: 18/1909

  RESUMÉ:

  Forslag til status og indsatsplan for 2021 for Dragør Kommunes ældrepolitik forelægges til godkendelse. Flere indsatser har været sat i bero som følge af covid-19.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget godkender status og indsatsplan for 2021 til ældrepolitikken.
  2. at udvalget godkender indsatsplan for 2021.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2021

  Ad 1+2

  Godkendt.

  Der er indkommet høringssvar fra Ældrerådet, høringssvaret er taget til efterretning. 

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag nr. 3 er tilføjet efter behandling i SSAU den 8. marts 2021.

  Ældre- og værdighedspolitikken blev endelig godkendt på møde i Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2019.

  Politikken blev lanceret og præsenteret på ældretopmødet den 27. november 2019.

  På ældretopmødet deltog ca. 75 personer til oplæg om dels det gode og værdige ældreliv dels i debat med Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  Med udgangspunkt i politikken, debatten og kerneopgaven for Sundhed, Pleje og Rehabilitering blev der udarbejdet en indsatsplan for 2020, hvori initiativer og indsatser for 2020 fremgik. I denne sag præsenteres udvalget for en status på arbejdet samt en indsatsplan for 2021 til ældrepolitikken.

  Indsatserne skal understøtte implementeringen af politikken.

  Indsatsplanen er opdelt i de 4 temaer fra ældrepolitikken:

  • Mennesket først – tryghed for den ældre
  • Det aktive og sociale ældreliv
  • Rammerne for et godt og værdigt ældreliv
  • Livet med demens

  Indsatsplanen anvendes af administrationen og justeres løbende. Den skal sikre, at der er fortsat fokus på og en retning for de fire områder.

  Den daglige drift i Sundhed, Pleje og Rehabilitering, herunder hjemmeplejen og Enggården understøtter værdierne og retningen fra ældrepolitikken.

  Det løbende arbejde med kvalitetsstandarderne er ligeledes med til at understøtte og implementere ældrepolitikken og holde fast i den retning, rammer og værdier, som der er sat igennem denne politik.

  Det er vanskeligt at opstille egentlige succeskriterier for hvorvidt politikken – gennem initiativerne – er implementeret, men i det omfang det er muligt vil der arbejdes med data herfor. Et eksempel er, at i sundhedsprofilen for 2021 er der data om KRAM faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion), der kan bringes i anvendelse.

  Endelig er der i forbindelse med de årlige kommunale tilsynsrapporter interviews med borgerne, der eksempelvis modtager hjemmehjælp og som kan fungere som et pejlemærke for implementering. Endelig kan faktorer som anvendelsen af vikarer aflæses i de interne budgetopfølgninger.

  Den videre proces

  Der følges op på ældrepolitikken og indsatsplanen gennem halvårlige afrapporteringer, hvor status på indsatsplanens initiativer beskrives.

  Grundet COVID-19 har landet været lukket ned i en stor del af 2020 og 2021. Derfor foreslår Administrationen, at når forholdene igen er til det vil vi inviterer Ældrerådet, bestyrelsen for Aktivitetshuset Wiedergården og de praktiserende læger til at være værter for at dialogmøde. På dialogmødet vil Ældrepolitikken sætte rammerne for mødet og vi vil spørge borgerne om hvad de har af ønsker og behov for at vi sammen kan få Ældrepolitikken til fortsat at leve i 2022 og understøtte udviklingen på ældreområdet i Dragør Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes ældre- og værdighedspolitik for 2019-22.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget den 8. marts 2021.

  Bilag

 • 9
  Status på implementering af velfærdsteknologi marts 2021
  Sagsid.: 20/487

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget får hvert år en status på anvendelsen og implementeringen af velfærdsteknologi i Dragør Kommune.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget fik sidst en status på implementering af velfærdsteknologi på deres møde 30. marts 2020.

  Nedenfor får udvalget først en status på de initiativer, som Sundhed, Pleje og Rehabilitering havde planlagt at arbejde med i 2020. Derefter får udvalget en oversigt over de initiativer, som Sundhed og Omsorg planlægger at arbejde med i 2021.

  Opfølgning på velfærdsteknologiske initiativer i 2020:

  1. Mobilitetsteknologi

  Løftestole

  For at forbedre det fysiske arbejdsmiljø er der implementeret mekaniske mobile løftestole (Raizer) i hjemmeplejen. Løftestolene kan hjælpe en liggende person op til stående stilling. Løftestolene er f.eks. nyttige ved fald og hjælper til at forhindre uhensigtsmæssige tunge løft. Hjemmeplejen havde planlagt, at de i 2020 ville gennemføre systematisk undervisning i brug af løftestolene. Nogle af stolens funktionaliteter kræver, at brugeren er tæt på borgeren. For at reducere risikoen for smitte med coronavirus, har hjemmeplejen ikke gennemført undervisningen til alle systematisk, men i stedet for gennemført den løbende efter behov. 

  2. Hygiejneteknologi

  Vasketoiletter

  Der er implementeret vasketoiletter i hjemmeplejen. Vasketoilettet er et ældre/handicapvenligt toilet som installeres i borgers eget hjem med henblik på, at gøre borgeren helt eller delvist selvhjulpen ved toiletbesøg. Erfaringsmæssigt, er det de lidt yngre borgere, som gerne vil bruge et vasketoilet med henblik på at blive mere selvhjulpne. Da Dragør Kommune ikke har mange borgere i denne målgruppe, er brug af vasketoiletter ikke særlig udbredt i Dragør Kommune.

  Intelligente bleer

  Omsorgscentret Enggården gennemførte i 2018 et mindre pilotprojekt ift. anvendelse af intelligente bleer i samarbejde med bleleverandøren Tena. Erfaringen fra afprøvningen viste, at teknologien virkede efter hensigten og anvendelsen af intelligente bleer blev fuldt idriftsat på Enggården i juni 2019. Teknologien hjælper plejepersonalet til at udarbejde individuelle planer til kontinenspleje og øger værdigheden.

  I 2020 undersøgte hjemmeplejen muligheden for også at implementere intelligente bleer. Hjemmeplejen vurderer på den baggrund, at borgergrundlaget er for lille ift. pris og tiden til den registrering, som der skal finde sted.

  3. Småhjælpemidler

  Strømpe af- og påtager

  Dragør Kommune har længe haft implementeret strømpe af- og påtagere, men da det kræver megen vejledning at få borgerene til at bruge disse. Derfor har der i 2020 været fokus på at få flere borgere til at bruge strømpe af- og påtagere. Andelen af borgere som bruger dette hjælpemiddel er øget i 2020. Dette arbejde vil fortsætte i 2021.

  4. Velfærdsteknologisk Laboratorium
  Velfærdsteknologisk laboratorium i Aktivitetshuset

  Jf. handleplanen for Ældrepolitikken skulle der i 2020 arbejdes på at etablere et velfærdsteknologisk laboratorium i Aktivitetshuset. Formålet med laboratoriet er at inspirere borgerne til at blive mere selvhjulpne, samt øge kendskabet til eksisterende velfærdsteknologiske løsninger i Dragør Kommune. På grund af situationen med coronavirus, er dette arbejde ikke blevet gennemført. Projektet er stadig relevant og vil blive startet, når forholdene tillader det.

  5. Telemedicin og skærmbesøg

  Implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering

  Landets regioner og kommuner er gået sammen om at etablere et tværsektorielt telemedicinsk tilbud til borgere med KOL. Efter planen skulle Dragør Kommune i maj 2020 være gået i luften med pilotafprøvningen af telemedicinsk hjemmemonitorering til borgere med KOL. Projektet er imidlertid sat på stand by, da der har været tekniske udfordringer. Sundhed og Omsorg afventer, at projektet bliver startet op igen.

  Nye initiativer i 2021 og frem

  I 2021 og frem vil der bl.a. være fokus på nedenstående.

  Vasketoiletter

  Omsorgscenteret Enggården vil afprøve brug af et vasketoilet i henholdsvis daghjemmet og et af boligerne i MTO. Formålet med afprøvningen er at en potentiel brugergruppe af vasketoiletter mulighed for at stifte bekendtskab med dem og dermed at inspirere disse borgere til at blive mere selvhjulpne, samt øge kendskabet til vasketoiletter i Dragør Kommune.

  Velfærdsteknologisk Lab

  Når coronarestriktionerne bliver hævet, vil arbejdet med at etablere et velfærdsteknologisk laboratorium blive sat i gang i Aktivitetshuset. Formålet med laboratoriet er at inspirere borgerne til at blive mere selvhjulpne, samt øge kendskabet til eksisterende velfærdsteknologiske løsninger i Dragør Kommune.

  Velfærdsteknologisk Lab er tænkt som et præsentationsrum, hvor borgerne kan få mulighed for selv at afprøve hjælpemidler og blive instrueret i brugen af dem. Der vil i første omgang være fokus på at promovere teknologier, vi allerede har (f.eks. strømpe af- og påtager og vasketoiletter), og hvor en større udbredelse kan hjælpe til at imødekomme udfordringerne i hjemmeplejen ved at frigøre hænder og arbejdstid.

  På sigt kan andre velfærdsteknologiske løsninger promoveres f.eks. ved at invitere producenter ud og fremvise produkter, som Dragør Kommune kan konstatere har en dokumenteret positiv effekt.

  Implementering af telemedicinsk hjemmemonitorering

  Landets regioner og kommuner er gået sammen om at etablere et tværsektorielt telemedicinsk tilbud til borgere med KOL. Projektet er i øjeblikket sat på stand by, da der har været tekniske udfordringer. Når projektet bliver startet op igen, vil Sundhed og Omsorg deltage.

  Projektet vil komme til at betyde, at borgere med KOL kan måle deres værdier i eget hjem og videresende data til sygeplejeklinikken, som derfra monitorerer udviklingen i sygdomstilstanden. Dette har til formål at forebygge indlæggelser samt øge fleksibilitet og tryghed i hverdagen. Når der er indhentet erfaringer med KOL, er det planen at udvide målgruppen til hjertepatienter (projekt TeleHjerter). 

  Skærmbesøg fra ny sygeplejeklinik på Wiedergården

  Efterhånden som de nye teknologier bliver bedre og telemedicin-projektet er fuldt implementeret, vil der også være basis for at afløse besøg i hjemmet ved at øge omfanget af skærmbesøg f.eks. i forbindelse med medicinindtag, psykisk støtte el.lign. Hjemmeplejen vil undersøge muligheden for dette i 2021 med henblik på en eventuel opstart i 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken – det gode og værdige ældreliv (2019-2022).

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. marts 2020.

 • 10
  SSAU - driftsoverførsler fra 2020 til 2021
  Sagsid.: 19/5180

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på SSAU’s områder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at SSAU godkender, at der på SSAU’s område overføres merforbrug på 1,0 mio. kr. som finansieres af kassen.
  1. at SSAU godkender, at der på SSAU’s område i henhold til reglerne om overførsel af op til 2 pct. I mindreforbrug overføres 1,3 mio. kr., som finansieres af kassen
  1. at SSAU godkender, at der på SSAU’s område i henhold til reglerne overføres 1,4 mio. kr. i mindreforbrug på eksternt finansierede projekter

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2021

  Ad 1- 3

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge de af Kommunalbestyrelsen vedtagne regler for overførsler kan +/- 2 pct. af driftsbudgettet – for områder med overførselsadgang - overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter. Administrationen foreslår dog at de fulde merforbrug overføres, i de tilfælde det vurderes realistisk at indhente. Det foreslår administrationen for at fastholde økonomisk ansvarlighed, hos de enkelte enheder og kommunen samlet set.

  Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  I henhold til ovenstående principper anbefaler Administrationen at der på SSAU’s område overføres merforbrug på 1,0 mio. kr. og mindreforbrug på samlet 1,3 mio. kr. Fordeling fremgår af bilag 1.

  Der er enkelte afvigelser til de generelt anførte principper.

  -         For uddannelse samlet (der vedrører uddannelse af SOSU-elever) foreslås det fulde mindreforbrug på 0,6 mio. kr. overført til trods for at det overstiger 2 %. Det skyldes at midlerne er øremærket til SOSU-elever og skal anvendes dertil.

  -         For tandplejen foreslås at kun 0,4 mio. kr. af et samlet merforbrug på 1,0 mio. kr. overføres. Det foreslås ud fra to betragtninger. For det første at en del af tandplejens merforbrug skyldes ikke budgetterede udgifter. For det andet ud fra en vurdering af hvor stort et merforbrug det er realistisk at indhente i 2021 eller 2022

  -         For Hjemmeplejen foreslås 0,7 mio. kr. (knap det halve af mindreforbruget) og noget mindre end 2 % af budgettet (2 % udgør 1,1 mio. kr.) overført. Det skyldes at en del af den kompensation som i forbindelse med genbesøg 2020 blev tildelt Hjemmeplejen, burde have været tilført budgettet til private leverandører af hjemmepleje.

  Derudover anbefaler administrationen at der på SSAU’s område overføres 1,4 mio. kr. på eksternt finansierede projekter (incl. Fastholdelsespulje), som fremgår af bilag 2. På Fastholdelsespuljen foreslås 125 t. kr. overført, selvom der kun er 100 t. kr. til rest efter genbesøg 2020. Det foreslås som følge af SSAU’s beslutning om anvendelse af fastholdelsespuljen den 5. oktober.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

   

  ·    Der kan overføres +/- 2 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  ·    Mere end +/- 2 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler ud over de 2 pct. med angivelse af formål.

  For driftsoverførelsen fra 2020 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer ol., indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede overførsel på SSAU’s område øger budget 2021 med 1,8 mio. kr. Såfremt alle midlerne anvendes i 2021 øges kassetrækket med 1,8 mio. kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundhedsudvalget den 8. marts 2021.

  Økonomiudvalget den 17. marts 2021.

  Kommunalbestyrelsen den. 25. marts 2021.

  Bilag

 • 11
  Orientering - Borgerhenvendelser og klager - februar 2021
  Sagsid.: 20/4460

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres her om klager og borgerhenvendelser. Dette som månedlige oversigter fra Sundhed, Pleje og Rehabilitering og Politik, Service og Social samt en kvartalsvis oversigt fra den private leverandør af hjemmepleje.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på deres møde 3. oktober 2016 om at få en månedlig oversigt på indgående klager og borgerhenvendelser. Denne sag dækker perioden 22. januar 2021 til 18. februar 2021, som er klageperioden siden sidste politiske behandling.

  Sundhed, Pleje og Rehabilitering har ikke modtaget klager i perioden.

  Politik, Service og Social har heller ikke modtaget klager i perioden.

  På mødet i januar 2019 bad Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget om en kvartalsvis oversigt over klager til den private leverandør af hjemmepleje. Denne sag dækker perioden oktober 2020 – december 2020, som er klageperioden siden sidste politiske behandling.

  Sundhed, Pleje og Rehabilitering har modtaget 1 klage over den private leverandør af hjemmeplejen i perioden. Klagen fremgår af bilag (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. marts 2021.

 • 12
  Orientering- Borgerhenvendelser og klager - halvårlig status
  Sagsid.: 20/4460

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges hermed en halvårlig status på klager og borgerhenvendelser.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget modtager en halvårlig status på borgerhenvendelser og klager for perioden 21. august 2020 til og med 18. februar 2021.

  Borgerhenvendelser og klager modtaget i Sundhed, Pleje og Rehabilitering fremgår af bilag 1 (lukket). Der er modtaget 14 klager i perioden.

  Borgerhenvendelser og klager modtaget i Borger og Social i perioden fremgår af bilag 2 (lukket). Der er modtaget 5klager i perioden.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. marts 2021.

 • 13
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSAU den 8. marts 2021

  Administationen orienterede om status for arbejdet med hjemtagning af områderne ”Genoptræning” og ”Hjælpemidler”.

  Mulighederne for at udføre en særlig eller styrket Corona-indsats i udvalgte områder blev drøftet.