Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 6. april 2021 kl. 17:00

Mødested:
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Martin Wood Pedersen (C), Ole H. Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Ole Hansen (A) deltog ikke under punkt 2.
 • 1
  Tema: Dialog med Ældrerådet
  Sagsid.: 20/65

  RESUMÉ:

  Som led i den aftalte samarbejdsstruktur med Ældrerådet afholdes der to årlige dialogmøder med Ældrerådet og Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-04-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældrerådet i Dragør konstituerede sig den 3. november 2017.

  Ældrerådets formål er, at sikre de bedst mulige forhold for kommunens ældre og formidle synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen.

  Følgende deltager på mødet fra ældrerådet:

  • Leif Ingersholm (formand)
  • Renee Schwaner (medlem)

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. april 2021.

 • 2
  Ældrerådets årsberetning 2020
  Sagsid.: 21/716

  RESUMÉ:

  I henhold til Ældrerådets vedtægter, § 2, stk. 8, udarbejder Ældrerådet i første kvartal en beretning om sin virksomhed i det foregående år. Årsberetningen forelægges Kommunalbestyrelsen og offentliggøres.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Ældrerådets årsberetning for 2020 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-04-2021

  Anbefales overfor KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til § 2, stk. 8 i vedtægterne for Ældrerådet i Dragør, har Ældrerådet udarbejdet en årsberetning for 2020.

  Årsberetningen beskriver:

  -         Rådets organisatoriske forhold

  Rådet har siden december 2018 bestået af fire medlemmer frem for de normale fem. Dette har rådet fået dispensation til fra det daværende Sundheds- og Ældreministerium i marts 2019.

  -         Rådets primære opgaver

  En kort beskrivelse af rådets formål og opgave.

  -         Rådets inddragelse

  Rådet giver udtryk for deres ønske om, at de politiske udvalgsmedlemmer modtager rådets høringssvar samtidig med, at de modtager det øvrige materiale og indstillinger fra administrationen til politisk behandling. Rådet fremsatte et tilsvarende ønske med deres årsberetning 2019 og sagen har været politiske behandlet i 2020, hvor Kommunalbestyrelsen på deres møde 30. april 2020 besluttede ikke at imødekomme rådets ønske.

  -         Rådets aktiviteter

  I 2020 har Ældrerådet holdt 7 ordinære rådsmøder, 2 dialogmøder med Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget, afgivet 24 høringssvar og kommentarer og deltaget i 3 møder i Bruger-og Pårørenderådet på Omsorgscenter Enggården. Herudover har rådet deltaget på et borgermøde om besparelser og været tilgængelige for borgerne i Dragør via tilstedeværelse i Aktivitetshuset i det omfang corona-restriktionerne har tilladt det.

  Årsberetningen fremgår af vedlagte bilag 1.

  Når årsberetningen er behandlet politisk, vil den blive offentliggjort på Dragør Kommunes hjemmeside.

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven og Ældrerådets vedtægter.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. april 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 22. april 2021.

  Bilag

 • 3
  Opgørelse af henvendelser til gratis psykologhjælp ordning for unge mellem 15 og 25 år
  Sagsid.: 21/700

  RESUMÉ:

  Udvalget forelægges en evaluering af ordning med åben anonym psykologhjælp til unge mellem 15 og 25 år, der blev oprettet i foråret 2019.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager sagen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-04-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I Dragør Kommune har unge mellem 15 og 25 år siden midten af 2019 kunne henvende sig til et telefon nr. og få tilbudt gratis anonym psykologhjælp i Dragør. Ordningen har dog været på pause i perioden december 2019 - august 2020.

  Ordningen blev til på baggrund af beslutning af Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2019, om at der skulle etableres et åbent, anonymt rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge mellem 15 og 25 år. Ordningen blev etableret på baggrund af et dialogmøde med to privatpraktiserende psykologer d. 14. januar 2019. Der er indgået en aftale med en lokal praktiserende psykolog fra Dragør.

  Den åbne, anonyme rådgivning består af:

  • telefonisk screening og rådgivning
  • mulighed for personligt fremmøde til screening og rådgivning
  • mulighed for rådgivningsforløb på én til fem samtaler
  • støtte til brobygning til andre regionale eller kommunale tilbud ved behov herfor.

  Opgørelse af henvendelser til og med marts 2021

  Der har i alt været 16 børn/unge, som har henvendt sig og fået gratis psykologiskrådgivning via ordningen siden begyndelsen i midten af 2019 til og med marts 2021.

  Gennemsnitsalderen for unge som henvendte sig i perioden var 17 år, 2/3 af henvendelserne var fra unge kvinder, og de fleste henvendte sig på opfordring af familie/forældre. Siden ordningen blev gentoptaget i august 2020, har der været 8 henvendelser.

  Skema med opgørelse og fordeling af henvendelser på den åbne, anonyme rådgivning er vedlagt som lukket bilag, sammen med en oversigt over bogførte udgifter til ordningen.

  Ny tidsplan for evaluering af ordningen

  Ordningen blev efter ikrafttrædelse fra midten af 2019 evalueret efter tre måneder, og denne evaluering forelagt Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget (SSAU) den 12. august 2019, hvor det fremgik, at der i perioden havde været fem unge, der havde henvendt sig. Samt at der havde været otte rådgivningssamtaler i perioden april til juli 2019.

  På møde i SSAU den 10. august 2020 blev udvalget orienteret om, at ordningen havde været på pause fra december 2019, og at ordningen blev genoptaget fra august 2020. Pausen fra december 2019 til august 2020 medførte, at nogle børn/unge ikke havde mulighed for at få gratis rådgivning i perioden gennem ordningen. Der blev ved genoptagelse af ordningen desuden præsenteret en ny tidsplan, herunder en ny procesplan for evaluering, hvor kommende opfølgninger på ordningen vedrører;

  • en spørgeskemaundersøgelse til de unge som har anvendt ordningen i juni 2021,
  • et fokusgruppeinterview med unge som har anvendt ordningen i november 2021,
  • samt en politisk drøftelse ud fra de samlede erfaringer i februar 2022.

  Administrationen foreslår på baggrund af ordningens virke, at der gøres en særlig indsats for at promovere ordningen via hjemmeside og genoptryk af folder ”Psykologisk rådgivning for unge mellem 15 og 25 år”, når eksisterende oplag er opbrugt samt ved at KB deler information om ordningen via Facebook. Tilsvarende vil der fortsat blive orienteret om ordningen i forbindelse med udskolingen.

  Herudover forslås det, at der i samarbejde med psykologen udarbejdes en spørgeskemaundersøgelse i løbet af 2021. Der forslås, at der ikke holdes et fokusgruppeinterview i 2021, som der ellers tidligere blev orienteret om på møde i SSAU d. 10. august 2020. Efter nærmere vurdering virker det metodisk forkert at inddrage de unge, som har benyttet ordningen anonymt til et fokusgruppeinterview. Administrationen ønsker fortsat, at der ud fra en samlet vurdering følges op på ordningen i februar 2022.

  Nye nationale psykologordninger for unge

  Administrationen gør opmærksom på, at der med Finanslovsaftalen for 2021 er taget beslutning om, at gøre forsøgsordning med gratis psykologhjælp for unge permanent samt at udvide rådgivningstilbud for børn og unge gennem ordningen Headspace.
   

  • Ordning om gratis psykologhjælp for unge mellem 18 til 24 år er målrettet unge med let til moderat depression eller angst. Ordningen bliver permanent og udvidet til at omfatte aldersgruppen 18 til 24 år fra 1. juli 2021. Der gøres opmærksom på, at der skal henvises fra egen læge, før en ung kan få konsultation gennem denne ordning.
  • Headspace er et anonymt og gratis rådgivningstilbud til børn og unge mellem 12 til 25 år. Unge kan ringe ind, sende en mail eller fysisk komme forbi et lokalt Headspace-center, hvor det nærmeste er placeret i København. Headspace arbejder for at gribe unge med psykiske udfordringer, der kan forebygges og behandles i det nære miljø, inden udfordringerne vokser sig større. Headspace kan henvise til kommunale tilbud, egen læge og psykologhjælp, bl.a. gennem ordningen om gratis psykologhjælp.  
   Faktaark om de to ordninger af Sundhedsministeriet er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der var afsat til ordningen 90.000 kr. i 2019 og 150.000 kr. i 2020.

  I 2021-2024 er der afsat 150.000 kr. pr. år. Der har i 2021 indtil videre været udgifter for 21.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ordningen vil blive promoveret via hjemmeside og Facebook.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Børne- og Ungepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. april 2021.
  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2021.

  Bilag

 • 4
  Godkendelse af udvidelse af handicaprådet
  Sagsid.: 21/77

  RESUMÉ:

  Handicaprådet har på deres møde den 22. februar 2021 ønsket en udvidelse af handicaprådet, således at DH fremover har en repræsentant for de unge handicappede i Dragør Kommune. På kommende møde i handicaprådet den 13. april 2021 fremlægges ny forretningsorden i rådet til godkendelse. I henhold til lov om retssikkerhed og administration på det sociale område fremgår det, at kommunernes handicapråd skal sammensættes med samme antal medlemmer af handicaporganisationerne og repræsentanter udpeget af kommunalbestyrelsen. Den bestemmelse har ikke været fulgt i den eksisterende forretningsorden, og denne sag vedrører derfor efterlevelse heraf.    

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at kommunalbestyrelsen udpeger og godkender to ekstra medlemmer og to stedfortrædere til handicaprådet. 

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-04-2021

  SSAU indstiller, at der udpeges 2 repræsentanter fra administrationen.

  SAGSFREMSTILLING:

  I lov om retssikkerhed og administration på det sociale område fremgår følgende om handicapråd:

  § 37 a. Kommunalbestyrelsen nedsætter et handicapråd. Handicaprådet rådgiver kommunalbestyrelsen i handicappolitiske spørgsmål og formidler synspunkter mellem borgerne og kommunalbestyrelsen om lokalpolitiske spørgsmål, der vedrører mennesker med handicap.

  Stk. 2. Kommunalbestyrelsen hører handicaprådet over alle initiativer, som har betydning for mennesker med handicap.

  Stk. 3. Handicaprådet sammensættes af 3-7 medlemmer fra handicaporganisationerne i kommunen udpeget efter indstilling fra Danske Handicaporganisationer og 3-7 medlemmer udpeget af kommunalbestyrelsen, heraf et antal af dens medlemmer. Handicaprådet vælger selv sin formand.

  Der er aktuelt 5 medlemmer af handicaprådet: 3 fra DH og 2 fra kommunalbestyrelsen. Handicaprådet godkendte på deres møde den 22. februar at imødekomme DH’s ønske om en ekstra repræsentant fra DH i handicaprådet (for de unge handicappede i Dragør Kommune). Derved kommer der til at mangle 2 medlemmer udpeget af kommunalstyrelsen. Det er ikke et krav at alle de politisk udpegede medlemmer skal sidde i kommunalbestyrelsen, men min. 1 af medlemmerne skal være medlem af kommunalbestyrelsen.

  Der udpeges en personlig stedfortræder for hvert medlem af rådet, som deltager i rådets møder ved det ordinære medlems forfald.

  Udkast til ny forretningsorden for handicaprådet fremlægges til godkendelse på handicaprådsmødet den 13. april 2021. Godkendelse af den nye forretningsorden sker med forbehold for kommunalbestyrelsens godkendelse af to ekstra politisk udpegede medlemmer den 22. april 2021. 

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

  I henhold til Dragør Kommunes delegationsplan side 61 skal Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget indstille politisk udpegede medlemmer af handicaprådet til godkendelse i kommunalbestyrelsen.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  I Dragør Kommunes handicappolitik fra 2020 fremgår det af temaet om ’Et aktivt handicapliv’, at der skal arbejdes for at unge over 18 år skal have gode muligheder for at deltage i lokalsamfundet og i fritidstilbud i Dragør Kommune. En udvidelse af handicaprådet med en repræsentant fra de unge handicappede i Dragør Kommune vil bidrage til at imødekomme dette delmål.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06. april 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 22. april 2021.

 • 5
  Status vedrørende Ydelsesteamet
  Sagsid.: 21/35

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Økonomiudvalget har henholdsvis den 08. februar 2021 og den 17. marts 2021 ønsket løbende status på genopretningen i Ydelsesteamet efter organisationsændringen i efteråret 2020. Denne sag er en godkendelse af formen for de kommende statussager, samt en mundtlig orientering på mødet om status inden for de nævnte emner.

  INDSTILLING:

  Det indstilles at udvalget godkender den af administrationen foreslåede form for kommende statussager vedrørende genopretning af Ydelsesteamet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-04-2021

  Anbefales overfor ØU.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget samt Økonomiudvalget har ønsket løbende status på situationen i Ydelsesteamet, i forhold til udviklingen i den genopretning der pågår som led i organisationsændringen i efteråret 2020.

  Af hensyn til prioritering af ressourcer i Ydelsesteamet er der behov for, at det præciseres og forventningsafstemmes hvilke emner administrationen skal give status på. Balancen er mellem at levere nødvendigt indblik til udvalgene i forhold til deres politiske handlingsmuligheder og beslutningsgrundlag, samt at fokusere så mange ressourcer som muligt på de konkrete opgaver og initiativer i hverdagen, der skal sikre resultater og effekt af genopretningen. 

  Administrationen foreslår, at statussagerne for udvalget vedrørende Ydelsesteamet bygges op ud fra nedenstående skabelon. Emnerne er administrationens forslag baseret på a) politiske tilkendegivelser/ønsker, b) vurdering af omfang og konsekvenser (risiko), c) hvad der vurderes at indikere effekt. Med sidstnævnte menes, at når det fælles mål er genopretning af området både i forhold til arbejdsmiljø, økonomi og borgerhensyn, så skal status på de valgte emner kunne give udvalget indsigt i, hvor langt administrationen er med efterlevelse af dette overordnede mål.   

  Administrations forslag til skabelon for de kommende statussager i udvalget:

  1)     Initiativer der imødekommer økonomisk bæredygtighed (fx data på indhentede/mistede refusioner, eksempler på økonomisk styring, eksempler på nye/redigerede arbejdsgange).

  2)     Initiativer der imødekommer faglig kvalitet (fx personalestatus, eksempler på erfaringer fra kompetenceudvikling eller nye initiativer, eksempler på dialog med borgere eller borgerrettede arbejdsgange).

  3)     Initiativer der imødekommer opfølgning, ledelse og arbejdsmiljø (fx eksempler fra resultat af kvalitetskontrol/ledelsestilsyn, status/eksempler på 3-i-1 måling og trivselsindsatser).

  Statusbeskrivelsen af de enkelte emner vil variere mellem beskrivelser, data og eksempler, afhængigt af hvad der i administrationen bedst vurderes at give status på udviklingen. Status vil suppleres mundtligt af administrationen på udvalgsmøderne; af hensyn til prioritering af administrationens ressourcer, for at kunne give udvalget en så opdateret en status som muligt, og af hensyn til personfølsomme oplysninger i eksemplerne.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06. april 2021.

  Økonomiudvalget den 14. april 2021.

 • 6
  Revisionsberetning 2020 for det sociale område varetaget af Tårnby Kommune
  Sagsid.: 21/996

  RESUMÉ:

  Revisionsberetningen (den løbende revision) for det sociale område varetaget af Tårnby Kommune qua det forpligtigende samarbejde er afsluttet. Den bliver i tråd med Dragør Kommunes revisionsberetning forelagt udvalget den 08.marts 2021 fremlagt politisk, da det sociale område har stor bevågenhed. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget tager orienteringen om revisionsberetning 2020 for det sociale område varetaget af Tårnby Kommune til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-04-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I revisionsberetningen skriver BDO:

  ”Vi har foretaget opfølgning på, hvordan Kommunalbestyrelsen har behandlet revisionens bemærkning, og i hvilket omfang, der er truffet beslutninger om tiltag for opfølgning og tilsyn med områderne, der administreres at Tårnby Jobcenter.

  Det fremgår af møde i Kommunalbestyrelsen, at Dragør Kommune indgår i løbende tæt dialog med den nye Jobchef i Tårnby Kommune om at opnå rettidighed på opfølgningen i forbindelse med de nævnte områder samt om at sikre rettidighed med forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet. Der er som beskrevet af revisor iværksat en række konkrete initiativer i Tårnby Kommune. Det er aftalt med den nye Jobcenterchef i Tårnby, at der kvartalsvis vil ske en afrapportering om status for opfølgningen og forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet til Kommunalbestyrelsen i Dragør. Dragør Kommune har været være i tæt dialog med Tårnby Kommune om behovet for ekstra mødedage i 2020, jævnfør vedlagte notat fra Tårnby Kommune.

  Den nye jobcenterchef fra Tårnby Kommune har i 2020 deltaget ved to møder i Sundheds-, og Social- og Arbejdsmarkedsudvalget henholdsvis den 30. marts 2020 og den 10. august 2020 og har givet udvalget en detaljeret beskrivelse af udviklingen på beskæftigelsesområdet. Det er aftalt med den nye Job-centerchef i Tårnby Kommune, at der kvartalsvis vil ske en afrapportering om status for opfølgningen og forelæggelse af sager for rehabiliteringsteamet til Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune. Dragør Kommune har, jævnfør vedlagte notat, været i tæt dialog med Tårnby Kommune om ekstra mødedage i 2020.

  Det er oplyst, at Tårnby Kommune på baggrund af resultaterne af revision for 2019 har iværksat skærpet fokus på de nævnte områder i deres ledelsestilsyn. Tårnby Kommune har ydermere, for at sikre rettidigheden i sagerne, indført en regel om at afholde mindst 1 samtale med borgerne for de nævnte målgrupper hver måned og har indarbejdet en automatisk udstilling af data i systemet, der viser et overblik på samtlige sager, inddelt på målgruppe. Denne opsætning aflægger rapport til medarbejdere og ledelsen ugentligt for at sikre overholdelse af deadlines for diverse reglementerede opfølgninger i henhold til gældende lov.

  Kommunen har ført indledningsvise stikprøvekontroller for at sikre, at opsætningen er korrekt, hvilket har vist sig at være tilfældet. Resultatet af denne regel om månedlige opfølgninger for de enkelte målgrupper har vist sig at være overholdt for de fleste målgrupper, og for få målgrupper, som Uddannelseshjælp og Ledighedsydelse, er der fortsat konstateret udfordringer.

  Der ses ikke i den løbende sagsrevision for 2020 at være konstateret fejl på områderne Revalidering, Sygedagpenge og Jobafklaring, hvorved vi skønner, at bemærkning på disse områder er afsluttet.

  Der ses dog fortsat at være konstateret fejl vedrørende Uddannelseshjælp og Ledighedsydelse, men ikke i et antal eller i et omfang der gør, at der gives en bemærkning på rettidige opfølgninger i 2020. Bemærkningen anses således som værende afsluttet.”

  Voksensocialområdet:

  Administrationen kvitterer for, at der i Tårnby Kommune er rettet op på en lang række sager, der tidligere har ført til kritiske revisionsbemærkninger.

  Hertil kan administrationen orientere udvalget om, at den seneste status i jobcenterindblik viser, at Tårnby/Dragør Kommune i 2020 lever op til Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekrutterings (STAR) fokusmål, hvormed jobentret ikke aktuelt vurderes at være i risiko for skærpet tilsyn.

  Til revisionsberetningen har administrationen i Dragør Kommune tilkendegivet overfor Tårnby Kommune, at der i henhold til revisionsbemærkningerne ønskes en særlig opmærksomhed fremadrettet på ledighedsydelser (CV, Min Plan og samtaler), samt at resultatet af ledelsestilsyn gennemført i Tårnby Kommune for jobcentret fremsendes til Dragør Kommune til orientering.

  Børnesocialområdet:

  Ingen bemærkninger.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06. april 2021.

  Børn-, Fritids- og Kulturudvalget den 08. april 2021.

  Økonomiudvalget den 14. april 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 22. april 2021.

  Bilag

 • 7
  Godkendelse af beskæftigelsesplan 2021
  Sagsid.: 21/1002

  RESUMÉ:

  I efteråret 2020 sendte Tårnby Kommune beskæftigelsesplanen i høring til Dragør Kommune, der indgav høringssvar. På den baggrund blev beskæftigelsesplanen for Tårnby Kommune godkendt i Tårnbys Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg den 26. januar 2021. Denne sag vedrører godkendelse af Dragør Kommunes beskæftigelsesplan, der af hensyn til de fælles indsatser i Jobcenter Tårnby kun indeholder lokale tilretninger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget godkender beskæftigelsesplan 2021 for Dragør Kommune.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-04-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune skal årligt udarbejde en Beskæftigelsesplan for næste års beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplanen er Jobcenterets strategiske plan, som har til formål at sætte rammerne for, hvordan beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges.

  Proces

  Arbejdsmarkeds og Beskæftigelsesudvalget i Tårnby Kommune besluttede den 16. juni 2020, at godkende den fremlagte proces og de fremsatte fokusmål med den ændring at med flere unge i kompetencegivende uddannelse eller i job.

  De fremsatte mål var:

  • Flere unge med en kompetencegivende uddannelse.
  • Op- og omkvalificering af jobparate ledige.
  • Færre borgere på kanten af arbejdsmarkedet.
  • Et styrket samarbejde med det lokale erhvervsliv.

  Den aftale proces er kun delvis blevet fuldt i udarbejdelsen af beskæftigelsesplanen, idet det grundet COVID-19 restriktionerne ikke har været forsvarligt at forsamles, hvorfor der kun er et begrænset antal, der har været med i processen. Der er afholdt møde med repræsentanter fra såvel Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalget og Økonomiudvalget i Tårnby Kommune samt politikkere og direktion fra Dragør kommune, hvorefter målsætningerne har været sendt i høring til Dragør Kommune.

  Indhold

  Beskæftigelsesplanen indeholder følgende hovedspor:

  1. Flere 30-årige skal have højere uddannelse end folkeskolen
  2. Færre borgere på kanten af arbejdsmarkedet
  3. Et styrket samarbejde med erhvervslivet
  4. Beskæftigelsesindsatsen i Tårnby Kommune skal ikke i skærpet tilsyn
  5. Flere flygtninge og familiesammenførte bliver selvforsørgende gennem beskæftigelse eller uddannelse
  6. Borgere og virksomheders oplevelse af jobcenteret.

  Beskæftigelsesplanen underbygges af flere strategier, blandt andet en indsatsstrategi, der kan findes på Tårnby Kommunes hjemmeside, og som anvendes i det daglige arbejde i jobcentret. Den aktuelle er vedlagt til orientering som i bilag med beskæftigelsesfremmende indsatser.

  Desuden underbygges beskæftigelsesplanen af en virksomhedsstrategi, der dog først vil blive udarbejdet i løbet af første halvår 2021.

  Opfølgning

  Tårnby Kommunes Arbejdsmarkeds- og Beskæftigelsesudvalg vedtog den 26. januar 2021, at få månedlig afrapportering på måltal i beskæftigelsesplanen. Den mulighed har administrationen adspurgt Tårnby Kommune, om Dragør Kommunes Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalg også kan tilbydes, og det er blevet bekræftet, at det er en mulighed, hvis det ønskes.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ønsker til ændringer i beskæftigelsesplanen og Jobcentrets indsatser kan medføre ændringer i betalingen i henhold til betalingsaftalen med Tårnby Kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06. april 2021.

  Bilag

 • 8
  Orientering - opfølgning på beskæftigelsesindsatsen marts 2021
  Sagsid.: 21/1007

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 8. juni 2020 at udvalget orienteres på hvert møde om udviklingen i ledigheden.

  INDSTILLING:
   

  Administrationen indstiller at udvalget tager opfølgningen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-04-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Et enigt udvalg har besluttet, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres på hvert møde om udviklingen i ledigheden.

  Specifikt for opfølgning den 06. april 2021:

  Administrationen forsøger løbende og i samarbejde med Tårnby Kommune at levere mere præcise data og prognoser. I denne opfølgning er status derfor præsenteret lidt anderledes end normalt, og ud fra rapporter trukket i jobindsats.dk .

  Vedlagt i bilag er resultatmål fra beskæftigelsesministeriets benchmarkanalyseenhed, som sammenligner Dragør Kommunes andel på offentlig forsørgelse med det niveau, kommunen kan forventes at have på baggrund af kommunens rammevilkår som beregnet i VIVEs benchmarkingmodel. Vedlagt i bilag er desuden status på udviklingen i de tre største og mest udgiftsdrivende ydelsesgrupper (kontanthjælp, sygedagpenge samt førtidspension). A-dagpenge opdateres først senere på foråret, men seneste data kan ses i udvalgssagen fra den 08.marts 2021.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget det 06. april 2021.

  Bilag

 • 9
  Forslag til fremadrettede prisuddelinger - tilbage fra høring
  Sagsid.: 20/4036

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune afholder årligt flere fejringer, hvor foreningslivet og frivilligheden i Dragør Kommune fejres. Administrationen har udarbejdet forslag til at sammentænke flere af disse begivenheder. Sagen har været i høring og udvalget skal nu beslutte hvordan priser fremadrettet skal uddeles.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Handicapprisen fortsat uddeles på FN’s Internationale Handicapdag den 3. december og modtageren modtager en gavecheck på 5.000 kr.
  2. at Sports- og Kulturprisen, Mesterskabsaften og Initiativprisen uddeles ved ét fælles arrangement, fx Kongelundsfortet i Bevægelse, og modtageren af Sports- og Kulturprisen modtager en gavecheck på 5.000 kr.
  3. at Frivillig Fredag ikke længere afholdes af kommunen
  4. a: at administrationens foreslået budgetfordeling godkendes

  b: at udvalget drøfter om de afsatte 17.500 kr. skal anvendes til at uddele andre priser, fx foreningspris, venskabspris, trænerpris eller lignende.

  Administrationen indstiller, at udvalget drøfter og beslutter forslaget til fremadrettede prisuddelinger.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-04-2021

  Ad 1-4a anbefales over for ØU/KB.

  Der forelægges særskilt sag om indkøb af statuetter til brug for uddeling af Handicapprisen.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen har med vedtagelsen af budget 2021-2024 besluttet at give et samlet budget til prisoverrækkelser i Dragør Kommune. På den baggrund har administrationen udarbejdet et forslag til, hvordan prisoverrækkelser i 2021 kan foregå.

  Kommunalbestyrelsen besluttede den 17. december at sende forslaget i offentlig høring. Ved høringsfristen har administrationen modtaget 2 høringssvar fra henholdsvis Folkeoplysningsudvalget og Handicaprådet – se vedlagte bilag.

  Kort resume af administrationens forslag (er vedlagt sagen i sin fulde længe)

  Administrationen foreslår:

  Handicapprisen uddeles fortsat en gang årligt den 3. december på FN’s Internationale Handicapdag. Prismodtageren har tidligere modtaget en gavecheck på 5.000 kr. samt en bronzeskulptur af ”to hænder”. Tidligere har udgifter forbundet med Handicapprisen været dækket af Handicaprådets midler. Administrationen havde foreslået, at gavechecken blev nedsat til 3.000 kr. På baggrund af Handicaprådets høringssvar har administrationen sat beløbet op til 5.000 kr.

  Sports- og Kulturprisen, Mesterskabsaften og Initiativprisen har administrationen foreslået uddeles til et samlet event – eventuelt ved Kongelundsfortet i Bevægelse, hvor foreninger og borgere er samlet.

  Folkeoplysningsudvalget er ikke enige i, hvorvidt dette er en god ide. Den ene side ser muligheder i at sammenlægge prisuddelingerne, hvor den anden side frygter at udvande værdien af de enkelte priser.

  Frivillig Fredag har administrationen foreslået ikke længere bliver afholdt af kommunen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er samlet afsat 45.000 kr. til afholdelse af diverse priser + 25.000 kr. i sponsorcheck fra Danske Bank til initiativprisen, dvs. et samlet budget på 70.000 kr. 

  Forslag til budget

  Prisoverrækkelse

  Budget

  Antal

  Pris pr. person

  Handicappris

  Gavecheck

  5.000

  Indgravering af skulptur

  550

  Blomster

  200

  Receptionsmad

  1.000

  Sports og Kulturpris

  Gavecheck

  5.000

  Indgravering af skulptur

  550

  Blomster

  200

  Mesterskabspriser

  15.000

  100

  150

  Initiativprisen

  Gavecheck

  25.000

  A: Forplejning + diverse
  (til uddeling af Sports- og Kulturprisen, Mesterskabspriser og Initiativprisen)

  ELLER

  B: Nye priser

  17.500

  I alt

  70.000

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Politik for Aktivt Medborgerskab.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalg den 6. april 2021.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 8. april 2021.

  Økonomiudvalget den 14. april 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 22. april 2021.

  Bilag

 • 10
  Afrapportering på det forpligtende samarbejde - delaftale 1. og 8.
  Sagsid.: 21/824

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør Kommune og Tårnby Kommune i 2007 en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Samarbejdsområderne er beskrevet i otte delaftaler.

  Der udarbejdes hvert år årsrapporter for hver delaftale, som grundlag for udvalgets drøftelse på næste møde om, hvorvidt der skal ændres i bestillingen.

    

  Udvalget forlægges her den årlige afrapportering på de to delaftaler, som berører sundheds-og omsorgsområdet nemlig delaftale 1. om hjælpemidler og delaftale 8. om genoptræning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-04-2021

  Det præciseres at administrationen indstiller, at afrapporteringen for 2020 delaftale 1. og 8. tages til efterretning.  

  Anbefales overfor ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune og Tårnby Kommune indgik i 2007 et forpligtende samarbejde i henhold til lov om forpligtende kommunale samarbejder. Det forpligtende samarbejde og delaftalerne er senest revideret og opdateret iht. lov- og serviceændringer i efteråret 2019.

  Delaftalens rammer

  I det forpligtende samarbejde er der indgået otte delaftaler. Tårnby Kommune er udførende på alle rådgivnings- og myndighedsopgaver, som beskrevet i delaftalerne om det forpligtende samarbejde. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby Kommunes opgavevaretagelse.

  For at skabe sikker drift er det aftalt, at der løbende er dialog på topleder-, mellemleder- og medarbejderniveau året igennem. Derudover er der udarbejdet et årshjul, som skal sikre, at Dragør Kommune får de nødvendige informationer angående leveringer, serviceniveauændringer og bestillinger til kommende år.

  Delaftalernes årshjul

  Januar-februar: Det fremgår af delaftalerne 1. og 8. af november 2019, at Tårnby Kommune hvert år i januar udarbejder en årsrapport med aktivitets- og økonomidata, samt en tekstdel der beskriver aktivitet og målopfyldelse i det forgange år og fremtidsudsigterne for området.

  April-maj: Efterfølgende foretages en vurdering i Dragør Kommune og der foretages bestilling til Tårnby Kommune senest ultimo maj.

  Juni: Tårnby Kommune udarbejder betalingsaftaler og oversigt over betaling for det efterfølgende år senest ultimo juni.

  Udvalget forlægges her den årlige afrapportering på de to delaftaler, som berører sundheds-og omsorgsområdet nemlig delaftale 1. om hjælpemidler og delaftale 8. om genoptræning. 

  Årsrapport på delaftale 1. Hjælpemidler

  Delaftalen omhandler myndighedsafgørelser vedrørende hjælpemidler, herunder boligændringer, forbrugsgoder, biler m.m. efter Lov om Social Service. Herudover ydes specialiseret rådgivning. Konkret er der tale om:

  • Rådgivning om valg af hjælpemidler og forbrugsgoder efter § 10, stk. 4, i lov om social service.
  • Sager om hjælpemidler, forbrugsgoder og støtte til bil efter §§ 112-114 i lov om social service.
  • Sager om boligindretning efter § 116 i lov om social service.

  Af afrapporteringen på området fremgår det, at der i 2020 er leveret 0,48 normering mindre end bestilt (se bilag 1). Under dette tal ligger en væsentlig højere levering på forbrugsgoder end bestilt, en væsentlig lavere levering på syns- og kommunikationshjælpemidler og kropsbårne hjælpemidler end bestilt. På de andre områder matcher bestilling og levering.

  Dette billede med en væsentlig lavere levering på syns- og kommunikationshjælpemidler og kropsbårne hjælpemidler var også gældende i årsrapporten for 2019. Derfor blev bestillingen for 2021 justeret tilsvarende, sådan at antallet blev sat ned. Det vil dog først slå igennem i årsrapporten for 2021.

  I 2020 har Tårnby kommune haft 1.130 afgjorte sager på ansøgning om hjælpemidler fra Dragør borgere og 2.401 fra Tårnby borgere. Det er et lille fald i forhold til 2019, hvor Dragør havde 1.283 afgjorte sager og Tårnby havde 2.558 afgjorte sager.

  Årsagen til, at Tårnby Kommune kun har cirka dobbelt så mange afgjorte sager i opgørelsen som Dragør til trods for, at Tårnby har cirka tre gange så mange indbyggere kan tilskrives følgende faktorer:

  • Dragør har en højere gennemsnitsalder (ca. 3 år) og forholdsmæssigt flere ældre, hvilket kan have indflydelse på, i hvilke udstrækning der er brug for hjælpemidler. Tårnby Kommune har kun ca. dobbelt så mange borgere i aldersgruppen 75+.
  • Udlevering af hjælpemidler fra Sundhedshuset er inkluderet i opgørelsen af afgjorte sager for Dragør Kommune men ikke i opgørelsen for Tårnby Kommune.

  I 2020 er delmålet om, at 95% af de indkomne ansøgninger fra Dragør borgere bliver færdigbehandlet inden for de offentliggjorte sagsbehandlingstider opfyldt. Det var det også i 2019. 

  Det er forventninger, at Dragør Kommune vil hjemtage hele hjælpemiddelområdet under delaftale 1. inden udgangen af 2021. Derfor er der ikke indarbejdet forventninger til bestillinger i 2022 i årsrapporten.

   

  Årsrapport på delaftale 8. Genoptræning

  Delaftalen omhandler genoptræningsområdet som Tårnby Kommune løser på vegne af Dragør Kommune i henhold til Lov om Social Service og Sundhedsloven. Konkret er der tale om:

  • Myndighedsbehandling samt genoptræning efter §86 i lov om social service.
  • Genoptræning efter sundhedslovens §140 og §84 om frit valg.

  Af årsrapporten fremgår det, at Tårnby Kommune i 2020 har modtaget 548 genoptræningsplaner jf. Sundhedslovens § 140 (se bilag 2.). Dette er et fald på 9,7 % i forhold til 2019. Faldet skyldes antageligt COVID-19 pandemien, som har betydet en reduktion i antallet af planlagte operationer og dermed også af behovet for genoptræningsplaner.

  Den gennemsnitlige ventetid på disse forløb har i 2020 været på 5,87 dage. Dette er en forbedring af den gennemsnitlige ventetid ift. 2019, hvor den lå på 8,01 dage. I tre ud af årets tolv måneder (januar, marts og juli) i 2020 har ventetiden dog ligget over de lovpligtige 7 dage.  

  Lovgivningen om frit valg på genoptræningsområdet blev primo 2020 udvidet fra kun at gælde genoptræningsplaner på basalt niveau til også at gælde genoptræningsplaner på avanceret niveau. I 2020 har 43 borgere fra Dragør Kommune har ret til frit valg – heraf har 16 borgere taget mod tilbuddet og modtaget genoptræning hos en privat aktør. Bemærk dog, at ordningen pga. COVID-19 har været suspenderet i perioden april til og med juli 2020.

  Herudover fremgår det af årsrapporten, at der er bevilget 78 genoptræningsforløb jf. Serviceloven § 86.

  Forventningen til de kommende år er, at de aflyste operationer i 2020, vil give en pukkel af operationer og dermed genoptræningsplaner i 2021 og 2022. Herudover er det forventningen, at Dragør Kommune vil hjemtage genoptræning efter § 86 i Serviceloven.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. april 2021.

  Økonomiudvalget den 14. april 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 22. april 2021.

  Bilag

 • 11
  Orientering - Borgerhenvendelser og klager - marts 2021
  Sagsid.: 20/4460

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres her om klager og borgerhenvendelser. Dette som månedlige oversigter fra Sundhed, Pleje og Rehabilitering og Politik, Service og Social.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-04-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på deres møde 3. oktober 2016 om at få en månedlig oversigt på indgående klager og borgerhenvendelser. Denne sag dækker perioden 19. februar 2021 til 18. marts 2021, som er klageperioden siden sidste politiske behandling.

  Sundhed, Pleje og Rehabilitering har modtaget 1 klage i perioden.

  Politik, Service og Social har modtaget 2 klager i perioden.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. april 2021.

 • 12
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSAU den 6. april 2021

  Administrationen orienterede om:

  • Tilsynsrapporten fra Styrelsen for Patientsikkerhed vedrørende Dragør Kommunes Hjemmepleje.
  • Status for behandling af ansøgninger om hjælpemidler.
  • Lederen af Hjemmeplejen har fået nyt job pr. 1/5-2021

  Katrine Tholstrup (C) spurgte til status for hjemtagning af opgaver under det forpligtigende samarbejde.