Skip navigationen

Referat

Mandag den 3. maj 2021 kl. 17:00

Mødested:
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Kim Dupont (V), Anne Funk (O), Martin Wood Pedersen (C), Ole H. Hansen (A)
Afbud fra: Katrine Tholstrup (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.
 • 1
  Orientering - opfølgning på beskæftigelsesindsatsen april 2021
  Sagsid.: 21/35

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 08. juni 2020 at udvalget orienteres på hvert møde om udviklingen i ledigheden.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-05-2021

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Jobcenterchef fra Tårnby Kommune, Bo Hammer, deltager på udvalgsmødet og præsenterer beskæftigelsesdata i et oplæg med aktuelle data, der efterfølgende sendes til udvalget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03. maj 2021.

 • 2
  Orientering - status på succeskriterier i beskæftigelsesplan 2021
  Sagsid.: 21/1002

  RESUMÉ:

  Beskæftigelsesplan 2021 for Dragør Kommune blev godkendt af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06. april 2021. I godkendelsen af beskæftigelsesplan blev det aftalt, at udvalget løbende skulle få status på succeskriterierne i planen. Denne sag vedrører status herpå.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at status tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-05-2021

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Tårnby Kommunes jobcenter har udarbejdet status på succeskriterier i beskæftigelsesplan 2021 for Dragør Kommune. Nedenfor er status som fremsendt fra Tårnby Kommune:

  Aktuel status for succeskriterier til hovedspor i Beskæftigelsesplanen i Dragør

  Jobcenter Tårnby orienterer om udviklingen i succeskriterierne på hovedsporerne fra Beskæftigelsesplan 2021.

  De seks hovedspor fra Beskæftigelsesplanen 2021 er som følger:

  1. Flere 30 årige skal have højere uddannelse end grundskolen
  2. Færre borgere på kanten af arbejdsmarkedet
  3. Et styrket samarbejde med det lokale erhvervsliv
  4. Beskæftigelsesindsatsen skal ikke under skærpet tilsyn
  5. En beskæftigelsesrettet integration
  6. Borgeres og virksomheders oplevelse af jobcenteret (data herfor er under indhentning)

  Data er trukket den 07/04/2021 og opdateret t.o.m. henholdsvis december 2020, januar 2021 og februar 2021.

  De under 30-årige

  Covid-19 har medført, at der er kommet flere unge på offentlig forsørgelse. Andelen af ledige under 30-årige er steget fra 4,03 pct. I januar 2020 til 5,9 pct. I januar 2021. Succeskriteriet i 2021 er 3,8 pct.

  Borgere på kanten af arbejdsmarkedet

  Selvom Covid-19 har medført flere på offentlig forsørgelse, ser det ud til, at antallet af borgere på kanten af arbejdsmarkedet ikke er steget markant. Da antallet af borgere på offentlig forsørgelse i mere end 3 år er stigende allerede fra slutningen af 2018, kan udviklingen ikke alene forklares pba. Covid-19. Der er dog i januar 2021 108 personer med mere end 3 år på forsørgelse, mens tallet var på 88 borgere i januar 2019 lige inden Covid 19. Her skal det tilføjes at tallet i 2021 ikke er synderligt højere end i 2017. Målet for 2021 er 86 personer.

  Beskæftigelsesindsatsten i Dragør Kommune skal ikke under skærpet tilsyn

  I 2020 steg antallet af personer på offentlig forsørgelse, der tæller i STARS’s benchmarking. Det er særligt en stigning i personer på a-dagpenge, der har medført stigningen. I januar 2021 var der 635 personer, og målet er 460. Det stiller meget store krav til udviklingen i resultaterne i 2021, og det vurderes at være et meget ambitiøst mål.

  Styrket samarbejde med erhvervslivet

  Målingen er ikke opdateret fra STAR.

  Integrationsindsatsen

  Andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er i ustøttet beskæftigelse er 37,7 pct. I december 2020. Andelen er faldet markant siden udgangen af 2019, men er kun få procent lavere end de 39,7 pct. i december 2019. Målet for 2021 er 39,4 pct.

  Borgeres og virksomheders oplevelse af jobcenteret

  Jobcenteret gennemfører brugerundersøgelser for borgere og virksomheder, så data vil først være tilgængelig ultimo maj.

  Succeskriterier til hovedspor

  Borgernes oplevelse af jobcenteret findes der ikke tal for endnu, idet brugerundersøgelse ikke har været gennemført tidligere.

  Kilde: Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og jobcentrets egne beregninger.

  Tabeller: Data fra Jobindsats.dk, Danmarks Statistik og jobcentrets egne beregninger på succeskriterier for beskæftigelsesplan 2021 for Dragør Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Beskæftigelsesplan 2021 for Dragør Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03. maj 2021.

 • 3
  Styrelsen for Patientsikkerheds reaktive tilsyn med hjemmesygeplejen
  Sagsid.: 20/519

  RESUMÉ:

  12. januar 2021 har Styrelsen for Patientsikkerhed gennemført et reaktivt tilsyn hos hjemmesygeplejen. På baggrund af tilsynet konkluderer styrelsen, at hjemmesygeplejen siden sidste tilsyn i november 2019 har arbejdet målrettet på at forbedre de påtalte forhold, men at der fortsat er nogle udfordringer med dokumentation og medicinhåndtering. På den baggrund fastholder styrelsen påbuddet. Denne sag indeholder styrelsens resultater og hjemmesygeplejens handleplan.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at, udvalget tager tilsynsrapporten og afgørelsen om påbud til Hjemmesygeplejen til efterretning.
  2. at, udvalget godkender handleplanen som opfølgning på styrelsens konklusion.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-05-2021

  Ad 1

  Taget til efteretning.

  Ad 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Udvalget ønsker en orientering til august.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag nr. 4 - høringssvar fra Ældrerådet er tilføjet efter i SSAU den 3. maj 2021.

  Styrelsen for Patientsikkerhed skal som en af sine hovedopgaver føre tilsyn på behandlingssteder i både det offentlige og private sundhedsvæsen. Formålet med styrelsens tilsynsbesøg er dels at sikre patientsikkerheden og -rettigheder dels at understøtte læring på behandlingsstederne.

  2. marts 2020 behandlede udvalget en sag om et planlagt varslet tilsyn med hjemmesygeplejen, som Styrelsen for Patientsikkerhed havde gennemført i november 2019. Ved daværende tilsyn konkluderede styrelsen, at der i hjemmesygeplejen var: ”Større problemer af betydning for patientsikkerheden”. Derfor gav styrelsen hjemmesygeplejen et påbud.

  Som en opfølgning på påbuddet, har styrelsen gennemført et reaktivt tilsyn hos hjemmesygeplejen 12. januar 2021. Tilsynet blev gennemført i form af interview med personalet, journalgennemgang for fire borgere og gennemgang af medicin for tre borgere. Tilsynet består samlet af 12 målepunkter, heraf var 7 målepunkter opfyldt, 4 ikke opfyldt og 1 ikke aktuelt. Dette er en forbedring fra tilsynet i november 2019, som bestod af 14 målepunkter, hvoraf 7 ikke var opfyldt.

  Styrelsen anerkender i sin rapport, at hjemmesygeplejen siden sidste tilsyn i november 2019 har arbejdet målrettet på at gennemføre systematiske sygeplejefaglige vurderinger, at ledelse og medarbejdere kan redegøre for, hvordan der er gennemført journalgennemgang, at der er udarbejdet action cards til brug i hjemmeplejen, at der er gennemført undervisning i dokumentationssystemet og sikker medicinhåndtering. 

  På baggrund af det reaktive tilsyn konkluderer styrelsen dog, at der fortsat er: ”Større problemer af betydning for patientsikkerheden” i hjemmesygeplejen. Styrelsen fastholder derfor deres påbud og har varslet endnu et opfølgende tilsyn på et senere, endnu ikke fastsat, tidspunkt. Styrelsen har lagt følgende til grund for deres konklusion:

  1) Der er mangler i journalføringen om den sundhedsfaglige dokumentation i 2 ud af 4 stikprøver.

  2) Der er en manglende systematik i journalføringen i det sygdomme og funktionsnedsættelser bliver journaliseret forskellige steder.

  3) Der er mangler i medicinhåndteringen i tre ud af tre stikprøver.

  Hjemmesygeplejen har sendt et høringssvar til styrelsen, hvori de beskriver de indsatser, som de planlægger at iværksætte. I den endelige tilsynsrapport anerkender styrelsen tiltagene, men fastholder afgørelsen frem til et nyt besøg. Afgørelsesbrevet fra styrelsen er vedlagt som bilag 1. og tilsynsrapporten som bilag 2. Tilsynsrapporten vil blive lagt på Dragør Kommunes hjemmeside efter endt politisk behandling.

  Handleplan

  På baggrund af fundene i tilsynsrapporten har hjemmesygeplejen udarbejdet en handleplan, som har fokus på at etablere et systematisk kvalitetssikringsarbejde, som løbende skal opspore og korrigere fejl i dokumentation og medicinhåndtering.

  Handleplanen centrerer sig om disse kernelementer:

  1. Journalføring

  Herunder faste kadencer for auditeringer af journaler og en fast systematik for opfølgning på fund i auditeringerne.

   

  1. Medicinhåndtering

  Herunder introduktion af en tjekliste til medicindispensering og en fast kadencer for medicinauditeringer og en fast systematik for opfølgning på fund i auditeringerne.

  1. Sundhedsfaglig dokumentation

  Herunder mere planlagt tid til at gennemføre sygeplejefaglig dokumentation og en fast systematik for samarbejde med den private leverandør mhp. at sikre overlevering af væsentlige oplysninger om borgerne.

  Handleplanen er vedlagt som bilag 3.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedsloven § 213, stk. 2.  og Sundhedsloven § 215 b, stk. 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. maj 2021.

  Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

  Bilag

 • 4
  Orientering om organisering af center for Politik, Service og Social
  Sagsid.: 21/35

  RESUMÉ:

  På udvalgsmødet i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06. april 2021 ønskede udvalget en orienteringssag over organisering og opgaver i Ydelsesteamet og Borgerservice under center for Politik, Service og Social. Denne sag er et overblik herover.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-05-2021

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Vedlagt i bilag er organisationsdiagrammet over Dragør Kommune i overskrifter, center for Politik, Service og Social fordelt på teams, samt Ydelsesteam og Borgerservice mere detaljeret. Det er sidstnævnte to afdelinger, der indgår i denne sag, og for Borgerservice er det funktionerne vedrørende integration og støttekontaktpersonerne, og til dels de administrative/ledelsesmæssige opgaver i regi hertil, som indgår i udvalgets (SSAU’s) ressortområde.

  Ydelsesteam:

  Teamet består af 1 afdelingsleder, 1 administrativ medarbejder og 5 ydelsessagsbehandlere (heraf 1 tidsbegrænset ansat i 2021).

  Overblik over opgaver:

  •          De fagrelaterede lovområder i afdelingen, der skal være kendskab til og løbende sikres kompetenceudvikling i: Aktivloven, serviceloven, integrationsloven, udlændingelov/opholdsbekendtgørelser, boliglov, lov om fleksjob, lov om aktiv beskæftigelsesindsats, sygedagpengeloven, ferieloven, sundhedsloven m.fl.  

  •          Udbetaling af forsørgelses- og enkeltydelser: Kontanthjælp, integrationsydelse, ledighedsydelse, sygedagpenge, diverse enkeltydelser, kontanttilskud, brøkpensioner, sikkerhedsstillelser, samværsudgifter, tilskud til fleksløn/voksenlærlinge, løntilskud o.lign..

  •          Øvrige sagsbehandleropgaver: Visitering til døgnbehandling (alkohol), borgerstyret personlig assistance (BPA), husvildelisten, huslejerestancer, tandlægebevillinger, hjælp til indsatte i fængsel, advi, kontrol, vejledning/rådgivning m.m. 

  •          Administration og ledelse: Budget/regnskab, samarbejde med Tårnby/det forpligtigende samarbejde, politisk betjening, klagesagsbehandling/aktindsigter, kompetenceudviklingsplaner, supervision, kvalitetskontrol, ledelsestilsyn, revisionsbesøg, dataindberetninger, systemunderstøttelse og –udvikling, arbejdsgangsbeskrivelser/retningslinjer m.m..     

  I pipeline arbejdes der på at oprette et BPA-nævn, der bliver et tværfagligt samarbejde mellem Ydelsesteam, visitation og juristerne ved visitation og opfølgning på de særligt komplekse sager.

  Såfremt det forpligtigende samarbejde hjemtages fra Tårnby Kommune vedrørende opgaverne relateret til SEL §82, 85 og 97, samt SEL §107 botilbuddet Wiedergården, vil disse også forankres i regi af Ydelsesteamet, som derefter vil skifte navn til ’Afdeling for ydelses- og socialservice’. 

  Borgerservice:

  Afdelingen består af 1 afdelingsleder og 12 medarbejdere (total ca. 10,5 årsværk grundet flere på deltid, heraf 1 vakant stilling).

  Overblik over opgaver – integration (timer allokeret: ca. 20 timer/uge):

  • Modtagelse af nye flygtninge (integrationsprogram, helbredsvurdering, boligindplacering m.m.), opfølgning og progression på integrationsprogram i op til 5 år efter modtagelse, social vicevært/bolig opsyn, praktisk hjælp/ råd og vejledning til integration i det danske samfund (økonomi, sprog, bolig, kultur, arbejde etc.), familiesammenføringer m.m..

  Overblik over opgaver – SEL §99 støttekontaktpersoner:

  • Støtte og kontakt til personer med sindslidelser og til personer med et stof- eller alkoholmisbrug.

  Overblik over opgaver – kontrolmedarbejder (timer allokeret: ca. 10 timer/uge). Opgaverne er listet i prioriteret rækkefølge:

  • Modtagelse af og handlen på henvendelser/klager om mistanke om socialt bedrageri og alternative modtagere i center for Politik, Service og Social, selvforanstaltet kontrol, samt forebyggende vejledning til borgere, virksomheder og organisationen.  

  Overblik over opgaver - borgercenter:

  • Fagrelaterede opgaver borgercenter: Pas, kørekort, nem-ID, helbredstillæg pension, pensionssamråd, løbende administration af pension/førtidspension, folkeregister, sundhedskort (samt opgaver ved indrejse/udrejse), valg/brevstemmer, boligindskudslån, digital dåb, borgerserviceopgaver i samarbejde med Wiedergården og biblioteket, post.
  • Fælles opgaver: Telefonomstilling for Dragør Kommune, modtagelse i rådhuset.

  Overblik over opgaver – administration og ledelse:

  • Budget/regnskab, kvalitetskontrol, ledelsestilsyn, kanalstrategi, systemunderstøttelse/-udvikling, borgerblikket, klagesagsbehandling/aktindsigter, politisk betjening, kompetenceudviklingsplaner.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03. maj 2021.

  Bilag

 • 5
  Status vedrørende Ydelsesteamet
  Sagsid.: 21/35

  RESUMÉ:

  På Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget henholdsvis den 06. april og 14. april 2021 godkendte udvalget formen for kommende statussager vedrørende genopretning af Ydelsesteamet. Denne sag er en status ud fra den aftale form.

  INDSTILLING:

  Det indstilles, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-05-2021

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Statussagen består af tre overskrifter, hvor der enten gives skriftlig orientering eller mundtlig orientering på mødet.

  Initiativer der imødekommer økonomisk bæredygtighed:

  • Der er udarbejdet et fælles årshjul for ledelse og nøglemedarbejdere i forhold til leverancer, opgaver, roller og ansvar vedrørende økonomistyring. Der oprettes en fællespostkasse, således at fx kontoplansændringer fra beskæftigelsesministeriet tilgår de relevante medarbejdere og ledere på området, samt nøglemedarbejdere i Økonomiafdelingen.  
  • Nyt kontoplansudkast er udarbejdet i samarbejde med BDO, og der er afholdt to kursusrunder for nøglemedarbejdere.
  • Kontoplansændringer og ledelsestilsyn udrulles så snart regnskab 2020 er afsluttet, da det er en forudsætning for ændringer i hierarkiet i økonomisystemet. Vi kan derefter føre et grundigere ledelsestilsyn, økonomiopfølgninger samt korrekt kontering, jf. tidligere revisionsbemærkninger.
  • I forlængelse af ovenstående arbejdes der sammen med Økonomiafdelingen på generel oprydning i og ændring i den brede kontoplan og opsætninger i økonomisystemet, som skal bidrage til en enklere økonomistyring med mindre risiko for fejl.
  • Siden januar 2021 er alle ydelsesudbetalinger sket rettidigt, såfremt nødvendigt dokumentation (fx lønsedler på supplerende kontanthjælp) er modtaget, bortset fra sygedagpenge, grundet et landsdækkende teknisk problem i KSD (sygedagpengesystemet).
  • Der er ryddet op i alle advi’er tilbage til 2019, og der er gennemført registersammenkøringer.
  • Alle sager om 225-timers reglen er gennemgået. 
  • I de foreløbige oprydninger er der fundet fejl i udbetalinger og for meget udbetalt kontanthjælp og feriepenge m.v. på min. 170.000 kr.
  • Der er ryddet op i alle kontanthjælpssager, hvor borgere har en selvstændig virksomhed.

  Initiativer der imødekommer faglig kvalitet:

  • Kvalitetskontrol er genetableret og ledergruppen har udarbejdet et årshjul samt gennemgået aftaler og arbejdsgange. Vi kan nu efterleve revisionsbemærkninger om manglende kvalitetskontrol.
  • I forhold til personale er alle vakante stillinger nu besat, og teamet vil sammen aftale og planlægge en hverdag og opgavefordeling, hvor sårbarhed minimeres og faglig sparring styrkes.
  • Der er lagt kompetenceudviklingsplan for hele teamet, således at manglende kompetencer bliver fyldt ud.
  • Det er aftalt, at der laves et fast kompetenceudviklingsforløb hvert år, så kompetencer vedligeholdes og udvikles.
  • Der kommer forholdsvis få klager til teamet, jf. løbende status for udvalget. Og langt de fleste henvendelser løses i god dialog med og forståelse fra borgerne.
  • Der har været afholdt samarbejdsmøder med Tårnby Kommune inden for Jobcenter samt Handicap og Psykiatri, og samarbejdet vurderes at fungere godt.
  • Der er udarbejdet nye arbejdsgange på fleksløntilskud, fleksjobrefusion, husvildelisten, døgnbehandlingssager og voksenlæring.
  • Der er gennemført oprydning i alle tandbehandlingssager tilbage til 2019.
  • Der er lavet opfølgning i alle § 34 særlig støtte-sager (hvilket bl.a. har været bemærkninger fra revisionen).  

   

  Initiativer der imødekommer opfølgning, ledelse og arbejdsmiljø:

  • Teamets supervisionsforløb (med fokus på arbejdsmiljø, faglig stolthed og koordinering af opgaver) afsluttes til maj, og teamet har talt nogle af de svære emner igennem, der har fyldt tidligere, samt drøftet hvordan det gode arbejdsmiljø skal være fremover.
  • Afdelingsleder har samtaler med supervisoren i forhold til sparring og udvikling af hans rolle som ny leder for teamet.
  • Ledergruppen for hele center for Politik, Service og Social har desuden fokus på at styrke den tværgående og fælles ledelse i teamet; for både centrets, opgaveløsningens og medarbejdernes skyld.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03. maj 2021.

  Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

 • 6
  Orientering af afrapportering for 2020 vedr. delaftale 6 i det forpligtigende samarbejde
  Sagsid.: 21/1457

  RESUMÉ:

  Denne sag vedrører afrapportering for delaftale 6 beskæftigelse i det forpligtigende samarbejde med Tårnby Kommune for 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-05-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Tårnby Kommune skriver i afrapporteringen:

  ”I lighed med Tårnby Kommune præger konsekvenserne af Covid-19 Dragør Kommune voldsomt på beskæftigelsesområde.  Da der naturligt er pendling mellem kommunerne betyder det, at lufthavnserhvervene, som er så stor en del af Tårnby Kommunens erhvervsstruktur, også har en stor betydning fra Dragør Kommune.

  Jobcenter Tårnby har i 2020 haft fokus på at sikre, at der generelt leveres en indsats, der er baseret på solid viden om, hvad der virker. Vores resultater viser, at de indsatser og metoder, der blev sat i værk i begyndelsen af 2020 har haft effekt: Vi holder hyppige samtaler med borgerne, vi sikrer, at flertallet af borgerne har et opdateret cv, og ikke mindst har vi et stærkt fokus på at opkvalificere borgerne sammen med virksomhederne i ordinære løntimer, praktik, løntilskud mm.”

  Rapporten indeholder data og benchmark i forhold til performance for 2020, herunder en beskrivelse af den særlige situation og konsekvenserne vedrørende COVID-19. I forhold til situationen de foregående år, hvor Tårnby og Dragør Kommuner har været placeret så dårligt i beskæftigelsesministeriets benchmark, at vi har risikeret at komme under skærpet tilsyn, indeholder afrapporteringen også en status på det arbejde, der har skulle imødegå at komme under skærpet tilsyn. Konklusionen fra afrapporteringen herpå er:

  ”Ifølge STAR’s opgørelse for perioden 2. halvår 2019 og 1. halvår 2020 er der sket en markant forbedring på procentdelen med mindst 4 samtaler indenfor 12 måneder fra 68,9% i januar 2020 til 95,6% i december 2020. Samtidig er der også sket en markant forbedring på procentdelen, der har modtaget et beskæftigelsesrettet tilbud fra 74,1 % i januar 2020 til 84,4% i december 2020. Disse forbedringer gør, at kommunen aktuelt ikke er i risiko for at komme i skærpet tilsyn.”

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03. maj 2021.

  Økonomiudvalget den 20.maj 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

  Bilag

 • 7
  Orientering - Borgerhenvendelser og klager - april 2021
  Sagsid.: 20/4460

  RESUMÉ:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på deres møde 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgåede klager og borgerhenvendelser. Udvalget orienteres derfor her om klager og borgerhenvendelser den seneste måned.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-05-2021

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på deres møde 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgående klager og borgerhenvendelser. Denne sag dækker perioden 19. marts 2021 til 18. april 2021, som er klageperioden siden sidste politiske behandling.

  Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering modtaget 0 klager i perioden. Center for Politik, Service og Social har modtaget 1 klage i perioden.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. maj 2021.

 • 8
  Orientering - Proces med udarbejdelse af Reduktions-(R), Driftsudvidelse-(D) og Anlægsskemaer(A) i forhold til budget 2022
  Sagsid.: 21/1465

  RESUMÉ:

  I denne sag orienteres der om hvor langt administrationen er kommet med udarbejdelse af R-, D- og A-skemaer.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-05-2021

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget besluttede d. 14. april, at der skal udarbejdes R-forslag og D-skemaer svarende til 2 % af de enkelte fagudvalgs samlede budgetter. Det gælder for R- skemaerne, at tidligere forelagte forslag højest må udgøre 1 % af fagudvalgets budget. Udmøntningen af de 2 % i forhold til de enkelte fagudvalg kan læses i bilag 1.

  Målsætningen med den justeret fremgangsmåde er:

  • at kunne håndtere udforende udgiftsdrivere - fx stigende udgifter til overførselsydelser, til Særligt Tilrettelagt Ungdomsuddannelse (STU) m.m.
  • at skabe et råderum til politiske prioriteringer og målsætninger – råderummet kan både bruges til at omfordele midler inden for fagudvalgets områder, og på tværs af fagudvalgenes områder. Råderummet kan skabe mulighed for, at der kan omfordeles ressourcer, således at de kan allokeres til indsatser, hvis effekter man er særligt politisk optaget af. Omfordelingen kan både ske inden for de enkelte fagudvalgsområder og på tværs af områder.
  • at skabe råderum til anlægsinvesteringer

  Ved at der samlet set i organisationen udarbejdes R-skemaer for 12,3 mio. kr. (2 %) og D- skemaer for 12,3 mio. kr. (2 %), så etableres der en vifte af skemaer, som kan indgå i budgetforhandlingerne.

  Hvis der skal udarbejdes budgetanalyser inden for fagudvalgets område, så tæller de med i de 2 % af udvalgets budgetramme, som der skal udarbejdes R-skema i forhold til.

  Administrationen udarbejder, inden sommerferien, forslagene. Undervejs i processen bliver MED involveret.

  I denne sag orienterer administrationen om arbejdet med udarbejdelse af R-, D- og A-skemaer. I forbindelse med orienteringen vil der være en drøftelse af forslagene der arbejdes med. Disse præsenteres på mødet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. maj 2021.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 4. maj 2021.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. maj 2021.

  Skoleudvalget den 10. maj 2021.

  Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

  Bilag

 • 9
  Frigivelse af midler til indkøb af nye handicappriser
  Sagsid.: 21/1429

  RESUMÉ:

  Den sidste bronzeskulptur, der uddeles i forbindelse med handicapprisen, er uddelt, og udvalget skal tage stilling til, om der skal frigives midler fra Kultur- og aktivitetspuljen til at indkøbe nye bronzeskulpturer.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at der frigives 50.000 kr. fra Kultur- og aktivitetspuljen til indkøb af 10 nye bronzeskulpturer til uddeling som handicappris.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-05-2021

  Anbefales overfor ØU.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune og Handicaprådet uddeler hvert år handicapprisen. Prisen uddeles den 3. december på FN’s internationale Handicapdag.

  Prismodtageren modtager en gavecheck samt en skulptur udført af den lokale kunstner Flemming Brylle. Skulpturen er støbt i bronze og forestiller to hænder.

  Der er ikke længere flere bronzeskulpturer at uddele, hvorfor udvalget skal tage stilling til frigivelse af midler fra kultur-, turisme- og aktivitetspuljen til indkøb af en ny mængde af bronzeskulpturer.

  Vedlagt sagen er et tilbud fra Flemming Brylle på henholdsvis 5 og 10 skulpturer. Administrationen anbefaler, at der indkøbes 10 nye skulpturer til 50.000 kr.  

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Fremgår af sagsfremstillingen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. maj 2021.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 5. maj 2021.

  Økonomiudvalget den 20. maj 2021.

  Bilag

 • 10
  Anvendelse af ubrugte midler under "en værdig ældrepleje"
  Sagsid.: 20/3951

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende forslag til anvendelse af ubrugte midler i 2021 under de statslige puljer ”En værdig ældrepleje”.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender forslag til anvendelse af ubrugte midler under puljen ”En værdig ældrepleje” med henblik på indsendelse til godkendelse i Sundhedsministeriet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 03-05-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  ”En værdig ældrepleje” blev udmøntet som statslige puljemidler i årene 2016-2019. I 2020 blev midlerne udbetalt som et særtilskud til kommunerne på baggrund af fordelingsnøglen i tilskuds- og udligningssystemet for udgiftsbehovet på ældreområdet. Dragør Kommune modtog i 2020 et tilskud på 3,2 mio. kr.

  Midlerne for ”Bedre bemanding i ældreplejen” er udmøntet som statslige puljemidler i årene 2018-2021.

  Sundhedsministeriet beder fortsat kommunerne indsende en samlet anmodning om overførelse og redegørelse for anvendelse af ubrugte midler for puljerne ”Bedre bemanding i ældreplejen” og ”En værdig ældrepleje”.

  • Dragør har ingen ubrugte midler fra puljen ”Bedre bemanding i ældreplejen”
  • Dragør Kommune har ubrugte midler svarende til 1.502.530 kr. fra puljen ”En værdig ældrepleje”, som Dragør Kommune søger om godkendelse hos Sundhedsministeriet til at anvende i 2021.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges her til godkendelse, forslag til anvendelse af ubrugte midler i 2021 for puljen ”En værdig ældrepleje” (se bilag).

  En værdig ældrepleje – 2021

  Administrationen foreslår, at de ubrugte midler fra puljen ”En værdig ældrepleje” fortsat anvendes til at styrke de faglige kompetencer hos Dragør Kommunes medarbejdere i hjemmeplejen og på Enggården inden for hverdagsrehabilitering og palliation. Derigennem understøttes følgende områder under kommunens ældre- og værdighedspolitik:

  • Selvbestemmelse
  • Kvalitet, tværfaglighed og sammenhæng i plejen
  • En værdig død

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommune har ubrugte midler svarende til 1.502.530 kr. fra puljen ”En værdig ældrepleje”, som Dragør Kommune søger om godkendelse hos Sundhedsministeriet til anvendelse i 2021.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken – det gode og værdige ældreliv (2019-2022).

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 3. maj 2021.

  Økonomiudvalget den 20.maj 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 27. maj 2021.

  Bilag

 • 11
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSAU den 3. marts 2021

  Kim Dupont (V) orienterede om, at han skifter udvalg og takkede formanden og udvalget for et godt samarbejde.

  Nicolaj Riber (A) orienterede om en henvendelse fra Ældrerådet vedr. rengøring. Administrationen svarer og sender kopi af svaret til SSAU.

    

  Administrationen orienterede om;

  1. At udvalget på det kommende møde forelægges en sag om udbud af fritvalgsordningen.

  2. At arbejdet med den såkaldte Egedalmodel endnu ikke er igangsat.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.