Skip navigationen

Referat

Mandag den 31. maj 2021 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Kim Dupont (V), Katrine Tholstrup (C), Martin Wood Pedersen (C), Ole H. Hansen (A)
Afbud fra: Anne Funk (O)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Punkt 3 blev hævet til et beslutningspunkt.
Morten Dreyer (O) var stedfortræder for Anne Funk (O)
Katrine Tholstrup (C) deltog ikke under punkt 1 og 2.
Godkendt.
 • 1
  Orienteringssag - status på succeskriterier i beskæftigelsesplan 2021 for april måned
  Sagsid.: 21/1002

  RESUMÉ:

  Beskæftigelsesplan 2021 for Dragør Kommune blev godkendt af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06. april 2021. I godkendelsen af beskæftigelsesplan blev det aftalt, at udvalget løbende skulle få status på succeskriterierne i planen. Denne sag vedrører status for april måned.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31-05-2021

  Til efterretning.

  Morten Dreyer (O) var stedfortræder for Anne Funk (O).

  Katrine Tholstrup (C) var fraværende under punktet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Tårnby Kommunes jobcenter har udarbejdet status på succeskriterier i beskæftigelsesplan 2021 for Dragør Kommune. Nedenfor er status som fremsendt fra Tårnby Kommune vedrørende status fra april måned 2021:

  Aktuel status for succeskriterier til hovedspor i Beskæftigelsesplanen i Dragør

  Jobcenter Tårnby orienterer om udviklingen i succeskriterierne på hovedsporerne fra Beskæftigelsesplanerne 2021 ultimo april 2021.

  De seks hovedspor fra Beskæftigelsesplanen 2021 er som følger:

  • Flere 30 årige skal have højere uddannelse end grundskolen
  • Færre borgere på kanten af arbejdsmarkedet
  • Et styrket samarbejde med det lokale erhvervsliv
  • Beskæftigelsesindsatsen skal ikke under skærpet tilsyn
  • En beskæftigelsesrettet integration
  • Borgeres og virksomheders oplevelse af jobcenteret.

  Data er trukket den 07/04/2021 og opdateret t.o.m henholdsvis december 2020, januar 2021 og februar 2021.

  De under 30-årige

  Covid-19 har medført, at der er kommet flere unge på offentlig forsørgelse. Andelen af ledige under 30-årige er steget fra 4,16 pct. I februar 2020 til 6,25 pct. I februar 2021. Succeskriteriet i 2021 er 3,8 pct.

  Borgere på kanten af arbejdsmarkedet

  Selvom Covid-19 har medført flere på offentlig forsørgelse, ser det ud til, at antallet af borgere på kanten af arbejdsmarkedet ikke er steget markant. Da antallet af borgere på offentlig forsørgelse i mere end 3 år er stigende allerede fra slutningen af 2018, kan udviklingen ikke alene forklares pba. Covid-19. Der er dog i januar 2021 108 personer med mere end 3 år på forsørgelse, mens tallet var på 88 borgere i januar 2019 lige inden Covid 19. Her skal det tilføjes at tallet i 2021 ikke er synderligt højere end i 2017. Målet for 2021 er 86 personer.

  Der er vurderingen, at genåbningen af beskæftigelsesindsatsen vil betyde øget aktivitet for gruppen og dermed bedre effekter.

  Beskæftigelsesindsatsten i Dragør Kommune skal ikke under skærpet tilsyn

  I 2020 steg antallet af personer på offentlig forsørgelse, der tæller i STAR’s benchmarking. Det er særligt en stigning i personer på a-dagpenge, der har medført stigningen. I januar 2021 var der 635 personer, og målet er 460. Det stiller meget store krav til udviklingen i resultaterne i 2021, og det vurderes at være et meget ambitiøst mål.

  Det er vurderingen, at der fortsat skal være fokus på at sikre, at de to fokusmål overholdes, idet den ugunstige udvikling alternativt vil medføre skærpet tilsyn. Aktive og søgbare CV’er i alle sager vil gavne de fleste, når der igen efterspørges arbejdskraft i lufthavnen. Umiddelbart synes effektmålet ikke at være inden for rækkevidde, såfremt der ikke kommer gang i rejseaktiviteten.

  Styrket samarbejde med erhvervslivet

  I løbet af 2021 har der været 1520 kontakter med virksomheder.

  • Omkring 2/3 af kontakterne har handlet om generel information
  • Der har været 113 ansættelser
  • 77 rekrutteringsopgaver
  • 46 er ansat i fleksjob
  • 24 som voksenelever
  • 10 løntilskud, 9 rotationsvikarer og 6 virksomhedspraktikker
  • Der har været fem sager om fastholdelse af medarbejdere
  Integrationsindsatsen

  Andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er i ustøttet beskæftigelse er 37,7 pct. I december 2020. Andelen er faldet markant siden udgangen af 2019, men er kun få procent lavere end de 39,7 pct. i december 2019. Målet for 2021 er 39,4 pct.

  Borgeres og virksomheders oplevelse af jobcenteret

  Der er generelt høj tilfredshed med jobcenterets indsats. Godt 80 pct. af de 1600 borgere, der har svaret er generelt tilfredse med mødet med jobcenteret, og 89 pct. af virksomhederne der har svaret vurderer jobcenteret som en stærk samarbejdspart.

  Se vedlagte bilag, som jobcenterchef Bo Hammer kort orienterede om på udvalgsmødet den 03.maj 2021.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Beskæftigelsesplan for Dragør Kommune 2021.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31. maj 2021.

  Bilag

 • 2
  Orienteringssag - Rammeaftale/afdækning af danskuddannelsesområdet
  Sagsid.: 21/1905

  RESUMÉ:

  KKR-sekretariatet har udarbejdet et udkast til rammeaftale på danskuddannelsesområdet for voksne udlændinge for kommunerne i KKR Hovedstaden 2021-2025. Aftalen afdækker kursistudviklingen på danskuddannelsesområdet og kortlægger, hvilke udbydere kommunerne benytter. Denne sag er en orientering herom.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31-05-2021

  Anbefales overfor KB.

  Morten Dreyer (O) var stedfortræder for Anne Funk (O).

  Katrine Tholstrup (C) var fraværende under punktet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Formålet med rammeaftalen er at kommunerne i hvert KKR koordinerer og samarbejder om at tilbyde danskuddannelse til voksne udlændinge af høj kvalitet, herunder styrker det tværkommunale samarbejde om danskuddannelsestilbud. 

  Aftalen afdækker kursistudviklingen på danskuddannelsesområdet og kortlægger, hvilke udbydere kommunerne benytter.

  Derudover behandler aftalen følgende tre temaer, som ministeriet har fastsat:

  ?         Branche- og virksomhedsrettet danskuddannelse

  ?         Det pædagogiske tilsyn

  ?         Udbud af dansk-uddannelse med særligt fokus på undervisningens kvalitet.

  Fra ministeriets side er formålet med rammeaftalen bl.a. at sætte fokus på kommunernes muligheder for at samarbejde om at benytte samme sprogudbyder, hvorved det forventes at opnå et større kursistgrundlag og bedre sammenhæng mellem pris og kvalitet i tilbuddet.

  Da hovedstadskommunerne i vidt omfang allerede har iværksat sådanne samarbejder, vurderes rammeaftalen mindre relevant for kommunerne i KKR Hovedstaden.

  Uddybende bemærkninger

  Som en del af reformen af danskuddannelserne fra 2017 blev der indført krav om, at kommunalbestyrelserne mindst hvert 4. år - første gang senest den 1. juli 2021 - skal indgå regionale rammeaftaler om danskuddannelse. Aftalerne indgås i regi af de 5 Kommunekontaktråd (KKR).

  Rammeaftalen på danskuddannelsesområdet skal i henhold til bekendtgørelse 1089 af 26/6/2020 stk. 2:

  1) Beskrive de tilbud om danskuddannelse, der gives inden for regionen og den forventede udvikling, herunder i kursistgrundlaget

  2) Beskrive mulighederne for tværkommunalt samarbejde på danskuddannelsesområdet i regionen, f.eks. fælles udbudsrunder.

  Rammeaftalen kan endvidere behandle udvalgte temaer inden for dansk-uddannelsesområdet som fastsat af udlændinge- og integrationsministeren (jf. stk. 3 i bekendtgørelsen).

  Temaerne belyses i vedlagte udkast til rammeaftale på baggrund af gennemførte spørgeskemaundersøgelse i kommunerne og de seneste tilsynsrapporter for de enkelte sprogudbydere.

  LOVE/REGLER:

  Bekendtgørelse af lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31. maj 2021.

  Kommunalbestyrelsesmødet den 24. juni 2021.

  Bilag

 • 3
  Status vedrørende Ydelsesteamet
  Sagsid.: 21/35

  RESUMÉ:

  På Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget henholdsvis den 06. april og 14. april 2021 godkendte udvalget formen for kommende statussager vedrørende genopretning af Ydelsesteamet. Denne sag er en status ud fra den aftale form.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget tager orienteringen til efterretning.
  2. at udvalget godkender at fremlæggelse af de faste statussager vedrørende Ydelsesteamet, efter udvalgsmødet den 09. august 2021 fremover bliver pr. kvartal i stedet for pr. måned.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31-05-2021

  Ad 1

  Til efterretning.

  Ad 2

  Anbefales overfor ØU.

  Morten Dreyer (O) var stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Statussagen består af tre overskrifter, hvor der enten gives skriftlig orientering eller mundtlig orientering på mødet.

  Initiativer der imødekommer økonomisk bæredygtighed:

  • Regnskab 2020 er afsluttet, og arbejdet med kontoplansændringer og ledelsestilsyn er påbegyndt, dog med tekniske udfordringer, der har forsinket processen.
  • I forlængelse af ovenstående arbejdes der sammen med Økonomiafdelingen på generel oprydning i og ændring i den brede kontoplan og opsætninger i økonomisystemet, som skal bidrage til en enklere økonomistyring med mindre risiko for fejl.
  • I de foreløbige oprydninger er der fundet fejl i udbetalinger og for meget udbetalt kontanthjælp og feriepenge m.v. på min. 150.000 kr. (ud over de 170.000 kr. fremlagt i sidste sag).
  • Siden sidste status er alle ydelsesudbetalinger sket rettidigt, såfremt nødvendigt dokumentation (fx lønsedler på supplerende kontanthjælp) er modtaget, bortset fra sygedagpenge, grundet et landsdækkende teknisk problem i KSD (sygedagpengesystemet). Der har dog i kommunikationen med Tårnby været nogle udfordringer, som har betydet forsinkede/forkerte udbetalinger, hvilket drøftes med Tårnby mhbp. at undgå det fremover.

  Initiativer der imødekommer faglig kvalitet:

  • De fælles kompetenceudviklingsplaner fortsættes, og siden sidst har der været afholdt kursus i bl.a. kontanthjælp og ressourceforløbsydelser.
  • Vedrørende BPA ordningerne (Borgerrettet Personlig Assistance) har Ankestyrelsen stadfæstet afgørelse (hvilket udvalget blev orienteret om på mødet den 03.maj 2021). BPA nævnet i Ydelsesteamet er ved at blive oprettet, så kommende BPA sager kan startes ordentligt op, og der er i juni måned planlagt et kursus, hvor visitationen og jurist derfor også deltager.

  Initiativer der imødekommer opfølgning, ledelse og arbejdsmiljø:

  • 3-i-1 målingen for Dragør Kommune er afsluttet, og der arbejdes nu på resultaterne i forhold til aftaler om og planer for det gode arbejdsmiljø og samarbejde.
  • Supervisionsforløbet er desuden afsluttet, og der arbejdes videre med aftalerne.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31. maj 2021.

  Økonomiudvalget den 09. juni 2021.

 • 4
  Orienteringssag - Borgerhenvendelser og klager - maj 2021
  Sagsid.: 20/4460

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres her om klager og borgerhenvendelser den seneste måned til henholdsvis Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering og Center for Politik, Service og Social samt en kvartalsvis oversigt fra den private leverandør af hjemmepleje.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31-05-2021

  Til efterretning.

  Morten Dreyer (O) var stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på deres møde 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgående klager og borgerhenvendelser. Denne sag dækker perioden 15. april 2021 til 11. maj 2021, som er klageperioden siden sidste politiske behandling.

  Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering modtaget 3 klager i perioden. Klagerne fremgår af bilag 1. (lukket). Center for Politik, Service og Social har modtaget 0 klager i perioden.

  På deres møde i januar 2019 bad Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget om en kvartalsvis oversigt over klager til den private leverandør af hjemmepleje. Denne sag dækker perioden januar 2021 – marts 2021, som er klageperioden siden sidste politiske behandling.

  Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering har modtaget 0 klager over den private leverandør af hjemmeplejen i perioden.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31. maj 2021.

 • 5
  Henvendelse fra Ældrerådet om rengøring efter §83
  Sagsid.: 20/65

  RESUMÉ:

  Ældrerådet har rettet henvendelse til administrationen med en kritik af frekvensen af rengøring visiteret efter §83 i Serviceloven. Udvalget præsenteres her for kritikken samt det svarbrev, som administrationen har sendt til Ældrerådet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen om henvendelsen fra og svar til Ældrerådet om kritik af frekvensen af rengøring efter §83 i Serviceloven til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31-05-2021

  Udvalget ønsker, at administrationen kommer med et alternativt forslag til implementering indenfor den politisk vedtagne kvalitetsstandard.

  Morten Dreyer (O) var stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag nr. 3 - høringssvar fra Ældrerådet er tilføjet efter behandling i SSAU den 31. maj 2021.

  Den 29. april 2021 har Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering modtaget en henvendelse fra Ældrerådet. Henvendelsen er vedlagt som bilag 1. Administrationen har svaret Ældrerådet. Svaret er vedlagt som bilag 2.

  I henvendelsen skriver Ældrerådet, at de har modtaget henvendelse fra flere borgere, som er utilfredse med frekvensen af deres visiterede rengøring. Ældrerådet refererer her til et brev om frekvensen af rengøring, som en borger har modtaget fra hjemmeplejen i november 2020. Utilfredsheden består i, at der er mere end 2,5 uge mellem nogle af rengøringerne herunder i 4 tilfælde 4 uger imellem. Ældrerådet skriver, at borgerne jf. kvalitetsstandarderne for 2020 har ret til, at der maksimalt må gå 2,5 uge mellem rengøringerne.

  Kvalitetsstandarderne for 2020 og for 2021

  Nedenfor er præsenteret omfang af og undtagelser for rengøring efter §83 i Serviceloven, sådan som det er beskrevet i kvalitetsstandarderne for henholdsvis 2020 og 2021.

  Kvalitetsstandard 2020

  Kvalitetsstandard 2021

  Omfang af indsatsen

  Rengøring leveres hver 2,5 uge i dagtimerne på hverdage.

  Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan der undtagelsesvis afviges fra standarden.

  Rengøring leveres 22 gange årligt.

  Hvis særlige forhold gør sig gældende, kan der undtagelsesvis afviges fra standarden*.

  Undtagelser fra indsatsen

  Der ydes ikke erstatningsrengøring, hvis indsatsen falder på en helligdag. Dette kan dog maksimalt forekomme to gange om året. Falder din rengøring på en helligdag en tredje gang eller mere ydes der erstatningsrengøring herfor.

  Der ydes ikke erstatningsrengøring, hvis indsatsen falder på en helligdag. Dette kan dog maksimalt forekomme to gange om året. Falder din rengøring på en helligdag en tredje gang eller mere ydes der erstatningsrengøring herfor.

  *De særlige forhold kan være borgere, som har ekstraordinært stort behov for rengøring fx på grund af en psykisk lidelse. I sådanne tilfælde kan der bevilges mere end de 22 gange rengøring om året.

  Kvalitetsstandarderne tilpasses en gang årligt. Når standarderne tilpasses, så ændres praksis for borgerne også, sådan at alle borgere stilles lige uanset hvilket år, de er blevet visiteret til en ydelse. Det vil sige, at det aktuelt er kvalitetsstandarderne for 2021, som der forvaltes efter.

  Praksis i hjemmeplejen

  Hjemmeplejen planlægger rengøring for et år af gangen. I den forbindelse sender hjemmeplejen et brev til borgerne, hvor de orienterer dem om, hvornår de får og ikke får rengøring.

  Rengøringen planlægges i forhold til kvalitetsstandarderne. Det betyder aktuelt, at der bliver gennemført rengøring 22 gange på et år, hvilket svarer til gennemsnitligt cirka hver 2,5 uge.

  I praksis kan hjemmeplejen planlægningssystem dog ikke lægge en rengøring ind hver 2,5 uge. Systemet er designet sådan, at der kan lægges en rengøring ind hver hele uge. Dette løser hjemmeplejen ved, at de først lægger rengøring ind hver 2. uge (hvilket svarer til 26 rengøringer på et år). Herefter fjerner hjemmeplejen manualt 4 rengøringer, sådan at den fastsatte standard på 22 gange om året nås. Det får den konsekvens, at der 4 gange i løbet af et kalenderår, vil gå 4 uger mellem rengøringerne. Den øvrige tid, går der 2 uger mellem hver rengøring. Hjemmeplejen har valgt denne løsning, da det vil være en meget ressourcekrævende opgave at lægge alle rengøringer manuelt ind i planlægningssystemet.

  Løsningen lever således ikke op til kvalitetsstandarderne for 2020, da der 4 gange i løbet af et kalenderår, vil gå 4 uger mellem rengøringerne. Løsningen lever imidlertid op til kvalitetsstandarderne for 2021, da der gives rengøring 22 gange om året.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31. maj 2021.

  Bilag

 • 6
  Udmøntning af midler til stimuli af oplevelsesindustrien
  Sagsid.: 21/1349

  RESUMÉ:

  Med Aftale om finansloven for 2021 er der afsat midler til at understøtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien, der har oplevet nedgang i deres omsætning under COVID-19, og samtidig bidrage til, at ældre og udsatte borgere, herunder personer med handicap, der særligt oplever ensomhed som følge af isolation under COVID-19, kan gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter. Udvalget præsenteres her for udmøntningsmodellen samt forslag til anvendelse af midler til stimuli af oplevelsesindustrien.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget sender forslag til fordeling og anvendelse af midlerne i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet, Dragør Erhverv og Dragør Turistråd. 
  2. at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender, at der gives budgetneutral tillægsbevilling i 2021 (+/-) på ca. 400.000 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget til stimuli af oplevelsesindustrien.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31-05-2021

  Ad 1 + 2 anbefales overfor ØU/KB.

  Udvalget ser gerne at der så vidt muligt er fokus på en lokal udmøntning.

  Morten Dreyer (O) var stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 24. marts 2021 blev der indgået en aftale om udmøntningen af 750 mio. kr. til at

  stimulere oplevelsesindustrien. Heraf udmøntes 171,7 mio. kr. til kommunerne, målrettet ældre, udsatte borgere og borgere med handicap.

  Midlerne skal anvendes til at støtte virksomheder og aktører inden for oplevelsesindustrien,

  samt bidrage til, at ældre, udsatte borger og borgere med handicap, kan gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter med henblik på at bryde isolation og ensomhed under COVID-19.

  Målgruppen er nærmere specificeret til at være borgere, som er visiteret til plejecentre,

  botilbud og dagtilbud efter serviceloven. Der er i den politiske aftale lagt vægt på, at midlerne både kan anvendes til kulturoplevelser ude i samfundet og til arrangementer, der afholdes på et plejecenter eller botilbud afhængigt af, hvad der er mest hensigtsmæssigt for beboerne.

  Med aftalen håber parterne at de samarbejder, som skabes mellem oplevelsesindustriens aktører og kommuner, kan danne grundlag for evt. blivende partnerskaber og aktiviteter, som også efter COVID-19 kan komme både borgere og oplevelsesindustri til gavn.

  Midlerne fordeles efter bloktilskudsnøglen og udmøntes via bloktilskudsaktstykket ved kommunernes midtvejsregulering. Udbetalingen af midlerne finder sted i oktober.

  Dragør Kommunes andel udgør ca. 400.000 kr.

  Administrationen foreslår, at midlerne tilføres henholdsvis plejecentret, botilbud og dagtilbud fordelt på antal pladser, så anvendelsen kan ske i dialog med beboerne og under hensyntagen til beboernes behov og muligheder. Der er samtidig mulighed for at samarbejde på tværs af tilbud.

  KL har til formålet udarbejdet et idekatalog med forslag til typer af aktiviteter, som midlerne vil kunne anvendes til:

  • Kulturaktiviteter og oplevelser, der finder sted på tilbuddet, som fx teaterforestillinger, koncerter og foredrag.
  • Ture med betalt entre til kultur- og fritidsinstitutioner i lokalområdet, som fx museer, spillesteder, kulturhuse, biografer og lign.
  • Madfællesskaber og fællesspisningsaktiviteter enten ved udflugter til lokale restauranter eller ved invitation af fx lokale pop-op restauranter med fokus på lokale specialiteter el. lign.
  • Ferieaktiviteter og udendørsaktiviteter til at understøtte turisterhvervene i form af fx tilskud til institutionsovernatning på campingpladser, hoteller el. lign.

  Det er muligt, at en del af midlerne vil kunne anvendes til at sikre, at borgerne har mulighed for at deltage i aktiviteterne eksempelvis i form af transport, ledsagelse m.v., ligesom en del af midlerne vil kunne anvendes til at sikre ressourcer til at afholde aktiviteterne, eksempelvis ved udflugter eller arrangementer på tilbud, hvor afholdelsen kræver ekstra medarbejdere.

  Alle aktiviteter skal tilrettelægges under hensyn til udviklingen i COVID-19-pandemien og i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

  Administrationen foreslår, at forslag til fordeling og anvendelse af midlerne sendes i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet, Dragør Erhverv og Dragør Turistråd med henblik på behandling af høringssvar på udvalgets møde den 9. august 2021.

  KL gennemfører i begyndelsen af 2022 en overordnet samlet opfølgning for de 98 kommuner, der beskriver kommunernes udmøntning, herunder hvilke typer af aktører i oplevelsesindustrien, der har været samarbejde med, hvilke typer af aktiviteter, der er gennemført, og hvilke målgrupper, der har fået gavn af midlerne.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udmøntningen af midler til kommunerne sker over bloktilskuddet. Der skal dermed gives budgetneutral tillægsbevilling i 2021 (+/-) på ca. 400.000 kr. som henholdsvis indtægts- og udgiftsbudget.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken 2019-2022.

  Handicappolitik 2020-2023.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31. maj 2021.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

  Bilag

 • 7
  Afdække mulighed for et §60-fællesskab om et hjælpemiddeldepot
  Sagsid.: 21/1914

  RESUMÉ:

  Zealand Care har opsagt deres kontrakt med Dragør Kommune om at drive hjælpemiddeldepot pr. 31. december 2021. Etablering af et nyt hjælpemiddeldepot kører i to spor. Det en er en igangsat budgetanalyse med henblik på at afdække muligheden for at hjemtage hjælpemiddeldepotet. Det andet er at etablere et §60-fællesskab med en række andre kommuner, som også har fået opsagt deres kontrakt. Udvalget skal træffe beslutning om, at administrationen bemyndiges til at afsøge muligheden for at etablere et § 60-fællesskab.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender, at administrationen bemyndiges til at indgå i dialog med de øvrige kommuner om muligheden for at etablere et § 60-fællesskab, som skal drive hjælpemiddeldepot på vegne af de kommuner, der indgår i fællesskabet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31-05-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Morten Dreyer (O) var stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I maj 2019 indgik Dragør Kommune en kontrakt med den private leverandør Zealand Care om drift af kommunens hjælpemiddeldepot. Kontraktens løbetid er fra 1. juni 2019 til 31. december 2021 med mulighed for forlængelse på 2*12 måneder. I marts 2021 opsagde Zealand Care kontrakten med Dragør Kommune med virkning fra 31. december 2021. Opsigelsen er begrundet med, at det hollandske moderselskab trækker sig ud af det danske marked for drift af hjælpemiddeldepot.

  Zealand Care har i efteråret 2020 samlet sin depotdrift i Greve Kommune i lokaler beliggende Greve Main 3. Lokalerne er nyistandsatte og omfatter alle de faciliteter, der er nødvendige for at drive et depot. Der er indgået en 10-årig uopsigelig lejekontrakt på lokalerne.

  Fra lokalerne driver Zealand Care depot for 9 kommuner: Dragør, Faxe, Greve, Gribskov, Halsnæs, Lejre, Nyborg, Ringsted og Solrød.

  Depotdrift omfatter aflevering hos og hjemtagning af hjælpemidler fra borgerne, reparation og vask af hjælpemidler, eftersyn af loftlifte, opsætning/nedtagning af nødkald, låsesystem og røgalarm samt lagerstyring og bestilling af hjælpemidler på vegne af kommunen.

  Markedssituationen
  På Sjælland er der ingen alternative private leverandører til Zealand Care, som byder ind på opgaver med at drive hjælpemiddeldepot for kommuner. Falck har tidligere været på det sjællandske marked, men har valgt at koncentrere sine aktiviteter i Jylland.

  I enkelte kommuner er der indgået aftale med brandvæsenet om at drive depot. F.eks. er Hørsholm, Lyngby-Taarbæk og Rudersdal gået sammen om et fælles hjælpemiddeldepot, der drives af Nordsjællands Brandvæsen. Nordsjællands Brandvæsen driver ligeledes hjælpemiddelcentral for kommunerne Fredensborg og Helsingør.

  De seneste år har nogle kommuner taget opgaven hjem og etableret eget kommunalt drevet hjælpemiddeldepot. Denne mulighed undersøger Dragør Kommune aktuelt i forbindelse med budgetanalysen om mulig hjemtagelse af hjælpemiddeldepotet.

  Et § 60-fælleskab

  Et § 60-fællesskab er en art ”specialkommune”, der – i modsætning til almindelige kommuner – kun kan løse de opgaver, som med vedtægterne er overført til fællesskabet. Ved samarbejde efter den kommunale styrelseslov § 60 afgiver deltagerkommunerne kompetence til at varetage netop de opgaver, der med samarbejdsaftalen – vedtægterne – overlades til ”det kommunale fællesskab”.

  Et § 60-fællesskab:

  • Er et selvstændigt formueretssubjekt og kan bl.a. indgå forpligtende aftaler med andre.
  • Er en selvstændig juridisk person og kan som sådan pålægges strafansvar efter straffelovens regler om juridiske personers strafansvar.
  • Er en offentlig myndighed og underlagt samme offentligretlig lovgivning som kommuner.
  • Oprettes typisk som interessentskaber. Dette indebærer, at alle deltagere udadtil hæfter direkte, uden begrænsning og solidarisk.
  • Oprettes med minimum to ejere.

  En ulempe ved § 60-fællesskab er manglende fleksibilitet, hvis der er behov for ændringer, idet disse skal godkendes af alle deltagende kommuner i fællesskabet.

  Fredag den 16. april 2021 blev der afholdt møde med deltagelse af de kommuner, som i dag får varetaget depotdrift af Zealand Care fra depotet i Greve (minus Nyborg). Endvidere deltog kommunerne Ishøj, Vallensbæk og Høje-Taastrup. Formålet var at undersøge, hvorvidt der var interesse blandt kommunerne for at etablere et § 60-fællesskab. De fleste af kommunerne var positive for at indgå i et fællesskab og er gået tilbage i egen organisation for at afklare den politiske opbakning.

  Zealand Care har givet udtryk for, at de ser positivt på, hvis et antal kommuner vil overtage depotet, herunder medarbejderne. Kommer et antal kommuner med hensigtserklæringer vedrørende mulig overtagelse, vil Zealand Care give adgang til at se i deres regnskaber (åben bog). Dette er en forudsætning for at kunne lave en mere præcis beskrivelse af økonomi og drift af et eventuelt § 60-fællesskab.

  Tidsplan
  De interesserede kommuner skal inden udgangen af juni måned have en afklaring af den politiske opbakning i kommunen til at indgå i en dialog om en mulig etablering af et §60-fælleskab.

  Herefter inddrages ekstern juridisk bistand og igangsættes drøftelse med Zealand Care om, hvilke rammer en eventuel overdragelse skal foregå under (økonomi, medfølgende faciliteter, medarbejdere mm.). Og der startes proces med at udarbejde de dokumenter, som ligger til grund for etablering af et § 60-fællesskab – samarbejdsaftale, ejerstrategi, forretningsorden og vedtægter.

  Udvalget vil blive forelagt en sag til endelig beslutning, når dette arbejde et gennemført.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  Kommunestyrelsesloven § 60.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommune betaler årligt Zealand Care cirka 1,8 mio. kr. for at drive depotet. Hertil kommer en udgift på cirka 0,5 mio. kr. til løbende indkøb af nye hjælpemidler til depotet. Det giver en samlet årlig udgift til depotet på cirka 2,3 mio. kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31. maj 2021.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

 • 8
  Udbud på servicelovens §83, personlig og praktisk hjælp
  Sagsid.: 21/1178

  RESUMÉ:

  I juni 2019 besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle igangsættes et udbud på §83, privat hjemmepleje, personlig pleje og praktisk hjælp. Udvalget forelægges her forslag til proces for at gennemføre udbuddet i sommeren 2021 med henblik på at indgå kontrakt med en ny leverandør i november 2021 med forventet kontraktstart 1. marts 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender proces for udbud på servicelovens §83 om personlig pleje og praktisk hjælp.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31-05-2021

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Morten Dreyer (O) var stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag nr. 2 - høringssvar fra Ældrerådet er tilføjet efter behandling i SSAU den 31. maj 2021.

  På deres møde 20. juni 2019, besluttede Kommunalbestyrelsen, at der skulle igangsættes et udbud på §83, privat hjemmepleje, personlig pleje og praktisk hjælp. Formålet med udbuddet er at afdække, om der er leverandører, som kan levere ydelserne til en pris, som er mere konkurrencedygtig for kommunen end de nuværende. Samtidig lever Dragør Kommune op til sin forpligtelse til, at have mindst to udbydere af ydelser efter §83, jf. §91 i Serviceloven.

  Ydelser i udbuddet
  Udbuddet omhandler ydelser efter Servicelovens § 83, punkt 1) og 2). Det vil sige 1) personlig hjælp og pleje og 2) hjælp eller støtte til nødvendige praktiske opgaver i hjemmet.

  Dispositionen til kravsspecifikationen er vedlagt som bilag 1.

  Sammenligning af nuværende priser

  Nedenfor er timepriserne for personlig og praktisk hjælp for Dragør Kommune sammenholdt med 3 forskellige andre kommuner. Efter aftale med kommunerne, bliver de ikke her nævnt ved navn. Den ene af kommunerne er målt på befolkningstal cirka på størrelse med Dragør (kommune X), den anden er cirka 3 gange så stor (kommune Y) og den sidste er cirka 4 gange så stor (kommune Z). Alle tre kommuner ligger i Region Hovedstaden.

  Tabel 1. Priser pr. time i 2021 for personlig pleje og praktisk hjælp efter § 83 i Serviceloven

  Kommune X

  Kommune Y

  Kommune Z

  Dragør

  Praktisk hjælp

  408 kr.

  411 kr.

  345 kr.

  485 kr.

  Pleje hverdag i dagtimerne

  /bekvem tid

  408 kr.

  436 kr.

  345 kr.

  487 kr.

  Pleje aften, nat og weekend/ubekvem tid

  519 kr.

  646 kr.

  482 kr.

  531 kr.

  Administrationen vil ikke antage et tilbud, som har højere timepriser end dem, som Dragør Kommune betaler til den nuværende leverandør.

  Fordeling af disponerede timer

  I 2020 fordelte de disponerede timer inden for de tre områder sig, som beskrevet i tabellen nedenfor.

  Tabel 2. Antal disponerede timer til personlig pleje og praktisk hjælp i 2020

  Dragør Kommune

  J.M.B Service IvS

  Praktisk hjælp

  17.479 timer

  3.644 timer

  Pleje hverdag i dagtimerne

  /bekvem tid

  20.993 timer

  4.393 timer

  Pleje aften, nat og weekend/ubekvem tid

  18.301 timer

  3.718 timer

  Fordelingen mellem bekvem tid/pleje hverdag i dagtimerne og ubekvem tid/pleje aften, nat og weekender til den personlige pleje er altså cirka 50 % i hver kategori.

  Nuværende kontraktlige forpligtelser

  Dragør Kommune har aktuelt en kontrakt med J.M.B Service IvS (i daglig tale Dragør Pleje og Omsorg) om levering af personlig og praktisk hjælp efter §83 i Serviceloven. Kontrakten er underskrevet maj 2016 med et tillæg underskrevet april 2019. Både J.M.B Service IvS og Dragør Kommune kan opsige kontrakten med 90 dages varsel til den 1. i en måned.

  Tidsplan for udbuddet

  Tidsplanen for udbudsprocessen er:

  -         Midt maj- slut juni: udbudsmaterialet udarbejdes

  -         Juli – start august: Sommerferie

  -         Midt august – midt september: materialet annonceres

  -         Midt september – midt oktober: gennemgang af tilbud og vurdering af egnethed

  -         Slut oktober: politisk behandling mhp. godkendelse af valg af leverandør

  -         Start november: Tildeling af kontrakt

  -         Start november – midt november: Stand still periode

  -         Midt november: Indgåelse af ny kontrakt med leverandør mhp. opstart 1. marts 2022

  -         Midt november: Opsigelse af kontrakt med nuværende leverandør

  -         1. marts 2022: Opstart med ny leverandør

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven. Udbudsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31. maj 2021.

  Økonomiudvalget den 9. juni 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 24. juni 2021.

  Bilag

 • 9
  Uddeling af midler til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens §18
  Sagsid.: 21/1009

  RESUMÉ:

  I henhold til Servicelovens § 18 skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde.

  Dragør Kommune har modtaget 4 ansøgninger om støtte i 2021. Udvalget skal tage stilling til fordeling af midlerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, hvilke ansøgninger der tildeles midler i 2021.
  2. at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, at der planlægges en 2. ansøgningsrunde hvor restmidlerne uddeles på udvalgets møde den 1. november 2021.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31-05-2021

  Ad 1

  Udvalget besluttede følgende tildeling:

  Nyreforeningen Københavns Omegnskreds 5.000

  Børns Vilkår    5.000

  Besøgstjenesten - Dragør Aktivitetshus 8.000

  FitforKids    35.000

      = 53.000

  Ad 2

  Godkendt.

  Morten Dreyer (O) var stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Servicelovens § 18 skal Kommunalbestyrelsen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte Kommunalbestyrelse, jf. Servicelovens § 18, stk. 1 og 2.

  Dragør Kommune har i 2021 afsat 100.000 kr. til støtte af frivilligt socialt arbejde.

  Dragør Kommune har modtaget i alt 4 ansøgninger, hvor de ansøgte midler i alt udgør 74.000 kr. Vedlagt som bilag er en oversigt over indkomne ansøgninger, oversigt over ansøgere og tidligere bevillinger samt de fulde ansøgninger i et lukket bilag.

  Tildelingen af midlerne sker på baggrund af principper for tildeling af midler til frivilligt social arbejde, som blev godkendt af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget på møde den 1. april 2019. Principperne er vedlagt som bilag.

  I Dragør Kommune kan der således ydes støtte til foreninger, organisationer, grupperinger m.v., hvis:

  • Målgruppen er bosiddende i Dragør Kommune
  • Aktiviteten udføres med henblik på, at forebygge eller forhindre sociale eller sundhedsmæssige problemer
  • Aktiviteten udføres i overvejende grad af frivillige

  Jf. handleplan for Dragør Kommunes ældrepolitik vil midlerne i 2021 i videst muligt omfang, forsøges tildelt aktiviteter og projekter, som har til formål at forebygge ensomhed eller fremme sundhed hos ældre.

  Indkomne ansøgninger:

  Nyreforeningen Københavns Omegnskreds

  6.000 kr.

  Børns Vilkår

  25.000 kr.

  Besøgstjenesten - Dragør Aktivitetshus

  8.000 kr.

  FitforKids

  35.000 kr.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service § 18.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Midler til uddeling er afsat i budget 2021.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Politik om Aktivt Medborgerskab.

  Ældrepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31. maj 2021.

  Bilag

 • 10
  Årsregnskab 2020 Leisa Neel Walløe Johansen Mindelegat
  Sagsid.: 20/1351

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget administrerer legatmidler fra Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat. Årsregnskab 2020 foreligger til godkendelse i udvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender Årsregnskab 2020 for Leisa Neel Walløe Johansen Mindelegat.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31-05-2021

  Godkendt.

  Morten Dreyer (O) var stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Nordea har udarbejdet Årsregnskab 2020 for Leisa Neel Walløe Johansen Mindelegat og fremsendt denne til godkendelse og underskrift. Det fremgår af revisorpåtegningen, at årsregnskabet giver et retvisende billede af legatets aktiver samt at resultatet af legats aktiviteter i 2020 er i overensstemmelse med lovgivningen og legats fundats.

  LOVE/REGLER:

  Fundats for ”Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat”, 1991

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31. maj 2021.

  Bilag

 • 11
  Orienteringssag - Anvendelse af midler under puljen Bedre bemanding i ældreplejen 2021
  Sagsid.: 20/3954

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har i 2021 fået tilskud på 1.572.000 kr. fra Sundheds- og Ældreministeriet under puljen bedre bemanding i ældreplejen. Udvalget orienteres om anvendelsen af tilskuddet i 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31-05-2021

  Til efterretning.

  Morten Dreyer (O) var stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget behandlede på udvalgsmødet den 30. november 2020 Dragør Kommunes ansøgning om tilskud til puljen bedre bemanding i ældreplejen.

  Med finansloven 2018 er der afsat midler i 2018 og frem til 2021 til bedre bemanding i hjemmeplejen og på plejehjem, plejecentre og friplejeboliger. Fra 2022 bliver midlerne udmøntet via det kommunale bloktilskud. Det er derfor sidste år at der bliver uddelt midler gennem puljen for Bedre Bemanding.

  Sundheds- og Ældreministeriet har givet tilskud på 1.572.000 kr. til Dragør Kommune i 2021.

  Der var ingen ubrugte midler fra puljen i 2020. Regnskab 2020 er indsendt til Sundhedsministeriet til godkendelse.

  Bedre bemanding i ældreplejen – 2021

  Midlerne fra puljen er i forlængelse af indsatsen i 2020 blevet anvendt i forhold til et løft af ældreområdet til en bedre bemanding i hjemmeplejen og på Enggården. Midlerne bliver i videst muligt omfang, og under hensynstagen til medarbejdernes ønsker, anvendt til at opjustere arbejdstiden for deltidsansatte medarbejdere og ansættelse af nye medarbejdere.

  Budget i 2021 for anvendelsen af bedre bemanding i ældreplejen fordelte sig således:

  2021/kr.

  Hjemmeplejen

  749.000

  Enggården

  749.000

  Administration

  74.000

  I alt

  1.572.000

  I hjemmeplejen/hjemmesygeplejen vil der fortsat være ansat nye medarbejdere. Der vil blive sat særlig fokus på at bidrage til mere kvalitet i den personlige pleje for borgerne.

  På Enggården vil der fortsat være ansat medarbejder til koordinering af rehabilitering og forløbskoordination på midlertidigt ophold ligesom der vil være en opjustering af arbejdstiden for eksisterende medarbejdere. Her vil fokus være på at styrke den rehabiliterende og koordinerende indsats på især de midlertidige pladser.

  I alt er fire medarbejdere ansat helt eller delvist af puljen Bedre bemanding i 2021.

  LOVE/REGLER:

  Finanslov 2021.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Sundheds- og Ældreministeriet har gennem puljen bedre bemanding i ældreplejen givet tilskud på 1.572.000 kr. til Dragør Kommune i 2021.

  Der blev godkendt budgetneutrale tillægsbevillinger i 2021 i forbindelse med udvalgsmødet den 30. november 2020.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31. maj 2021.

 • 12
  Høringsvar Region Hovedstadens Sundhedsberedskabsplan 2021
  Sagsid.: 20/4363

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har modtaget materiale vedr. høring af Region Hovedstadens Sundhedsberedskabsplan 2021 med action cards, bilag og delplaner. Udvalget præsenteres for materialet samt udkast til Dragør Kommunes høringssvar.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender forslag til høringssvar til Region Hovedstadens Sundhedsberedskabsplan 2021.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31-05-2021

  Godkendt.

  Morten Dreyer (O) var stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har den 16. april modtaget invitation til høring af forslag til Region Hovedstaden Sundhedsberedskabsplan 2021.

  Region Hovedstaden vil med Sundhedsberedskabsplan 2021 beskrive alle relevante beredskabsmæssige opgaver i Region Hovedstaden. Planen udstikker de overordnede fælles rammer for Region Hovedstadens sundhedsberedskab og den overordnede operative indsats præhospitalt og på hospitalerne (somatik og psykiatri), samt den administrative krisestyring og samarbejdsrelationer med andre myndigheder.

  Forslaget til regionens sundhedsberedskabsplan 2021 tager i store træk udgangspunkt i den nuværende plan. Der lægges dog op til større ændringer i planen, herunder Samarbejde på tværs af sektorer: Opgave- og ansvarsfordeling mellem region og kommuner er præciseret i forhold til ekstraordinær udskrivelse, massevaccination og Evakuerings- og Pårørende Center. Dertil er der opdateret i forhold til almen praksis’ medvirken i sundhedsberedskabet.

  Regional pandemiplan

  Med corona-pandemien har der været behov for omfattende aktivering af regionernes krisestyringsorganisationer og beredskaber. Sundhedsstyrelsen planlægger at udarbejde en samlet national pandemiplan. Med afsæt i en national pandemiplan og erfaringerne med håndtering af corona-pandemien vil Region Hovedstaden udarbejde en regional pandemiplan. Den regionale pandemiplan vil udgøre et tillæg til regionens sundhedsberedskabsplan.

  Den samlede plan består af sundhedsberedskabsplanen samt vedlagte del-planer, bilag og action cards. Administrationen har udover selve planen vedlagt de bilag der refereres til i høringssvaret. Der er dertil bilagt en oversigt over høringsmaterialet. Det fulde materiale kan tilgås på Region Hovedstadens hjemmeside under Aktuelle høringer.

  Forslaget er i høring til og med 15. juni 2021.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedsloven §210.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31. maj 2021.

  Bilag

 • 13
  Årsrapport 2020: Utilsigtede hændelser i Dragør Kommune
  Sagsid.: 21/1580

  RESUMÉ:

  Årsrapporten for utilsigtede hændelser (UTH) 2020, beskriver organisering, overordnede data, indsatser samt læring og erfaring fra arbejdet med patientsikkerhed i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender Årsrapport 2020: Utilsigtede hændelser i Dragør Kommune.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31-05-2021

  Godkendt.

  Morten Dreyer (O) var stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag nr. 2 - høringssvar fra Ældrerådet er tilføjet efter behandling i SSAU den 31. maj 2021.

  Årsrapport for UTH er Dragør Kommunes interne beskrivelse og årlige opfølgning på arbejdet med UTH. Det er kommunens risikomanager, der har udarbejdet rapporten. Som risikomanager har du en stor ansvars- og tovholderfunktion inden for området, herunder er hun initial modtager og sagsbehandler af rapporterede UTH med hændelsessted i Dragør Kommune.

  Det overordnede mål med rapportering af UTH er, at forbedre patientsikkerheden og understøtte en kultur, hvor det sundhedsfaglige personale lærer af de fejl, der bliver begået, så lignende hændelser i fremtiden kan undgås.

  Ambitionen for 2019 og 2020 har været at øge medarbejdernes kendskabet til rapportering af UTH og patientsikkerhedsarbejdet, samt skabe en kultur for åbenhed omkring fejl og hvordan der arbejdes med at forbedre praksis ud fra dette.

  Indsatser i 2020

  Der har i 2020 været arbejdet med følgende indsatser;

  • Et forbedringsprojekt i samarbejde med Dansk Selskab for Patientsikkerhed.
  • Opstart af samlerapportering for hændelserne ”fald” og ”medicin ikke givet”, for hændelser med mild eller ingen skade. Ved samlerapportering anvendes en lettere vej for den enkelte medarbejder ift. at rapportere UTH. Der benyttes et papirskema til registreringen hen over en måned frem for elektroniskrapportering af den enkelte medarbejde snarest muligt (senest 7 dage efter) at hændelsen er observeret.
  • Kompetenceudvikling af patientsikkerhedsansvarlige og andre medarbejdergrupper med særlig rolle i forhold til patientsikkerhedsarbejdet.
  • Organisering og struktur for arbejdet med UTH og patientsikkerhed.
  • Øge kendskab til UTH og patientsikkerhed inden for Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering. Dette ved at inddrage og undervise blandt andet aktivitetshuset, visitation, sundhedsplejen og tandplejen.

  Patientsikkerhed har i en stor del af 2020 handlet om, at forebygge Corona-smitte. Dette gennem kendskab og efterlevelse af hyppigt ændrede retningslinjer og vejledninger, øget brug af værnemidler mv. Det har krævet en omstillingsparat organisation, hvor ledere og medarbejdere kontinuerligt har skulle tilpasse sig nye rammer, vilkår og instrukser for at forebygge smitte. Dette har også haft betydning for de planlagte indsatsers udvikling og målopfyldelse.

  Resultater

  I 2020 blev der rapporteret 975 UTH. 115 almindelige rapporterede UTH og 860 rapporterede UTH via samlerapportering. Til sammenligning blev der i alt rapporteret 503 UTH i 2019.

  Hændelsesstedet er overvejende i Hjemmeplejen og på Enggården.

  ”Medicinhåndtering” udgør den største andel af de samlede hændelsestyper. 67 % af de almindelige rapporterede UTH vedrører medicinfejl og 80% af rapporterede UTH via samlerapportering vedrører medicinfejl. Tendensen er kendt på landsplan, hvor blandt andet data fra 2018 viser, at 66% af de rapporterede UTH i kommunerne omhandlede medicinfejl. Samlerapportering har særligt medvirket til at flere medicinfejl rapporteres.

  I forbedringsprojektet har der blandt andet været arbejdet med problemstillingen omkring ”medicin ikke givet” både i Hjemmeplejen og på Enggården. Konkret blev der udarbejdet en tjekliste i lommeformat, som er en praksis oversættelse af kommunens instruks for medicinhåndtering, der har til formål at hjælpe medarbejdere med at huske de væsentlige ting i forbindelse med medicingivning til borgerne.

  Af de 115 almindelige rapporterede UTH er der registreret 14 UTH med alvorlighedsgrad moderat, 1 UTH med alvorlighedsgrad alvorlig og 3 UTH med alvorlighedsgrad dødelig.

  Alvorlige og dødelige hændelser behandles og analyseres uanset om fejlen ses som en direkte årsag til et dødsfald eller ej. Der kan altid findes læring i hændelserne som kan bruges til at forebygge lignende hændelser hos andre borgere.

  Fokusområder og tiltag i 2021

  I 2021 vil der fortsat være fokus på:

  • forbedringsarbejdet og på at få forankret forbedringsmetoden i den daglige praksis.
  • kompetenceudvikling af patientsikkerhedsansvarlige, særligt kompetencer til at arbejde med forbedringsmetoden.
  • at øge kendskabet til UTH og patientsikkerhed bredt i Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering.

  Det forventes fortsat at Corona vil have stor påvirkning på hvordan rammer og vilkår for patientsikkerhedsarbejdet vil være i 2021.

  Samlet set er arbejdet med patientsikkerheden i Dragør Kommune nået langt ift. ambitionen om, at etablere en god patientsikkerhedskultur som fundament for at der arbejdes med UTH fra et lærende perspektiv. Dette arbejde forventes fortsat i samme retning i 2021.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedsloven, LBK nr 903 af 26/08/2019 - Kapitel 61, Patientsikkerhed.

  BEK nr 1 af 03/01/2011 - Bekendtgørelse om rapportering af utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet m.v.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31. maj 2021.

  Bilag

 • 14
  Forslag fra A - Status på støttekontaktpersonernes arbejde
  Sagsid.: 21/2018

  INDSTILLING:

  Sagens fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31-05-2021

  Godkendt.

  Morten Dreyer (O) var stedfortræder for Anne Funk (O).

  SAGSFREMSTILLING:

  Nicolaj Bertel Riber (A) har i mail af 18. maj 2021 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”A gruppen foreslår, at udvalget får en status på støttekontaktpersonernes sociale arbejde, både generelt men også hvordan det er gået under Corona-pandemien.

  Motivation:

  Socialdemokratiet ønsker at vide hvordan vores allermest udsatte borgere har det.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget 31. maj 2021.

 • 15
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSAU den 31. maj 2021

  Administrationen orienterede om coronasituationen.

  Morten Dreyer (O) var stedfortræder for Anne Funk (O).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD: