Skip navigationen

Referat

Mandag den 9. august 2021 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Per Faldborg Olesen (V), Anne Funk (O), Katrine Tholstrup (C), Martin Wood Pedersen (C), Ole H. Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Besøg af Leon Honoré, chef for Handicap og Psykiatri, Tårnby Kommune
  Sagsid.: 21/35

  RESUMÉ:

  I foråret 2021 blev det aftalt, at chef for Handicap og Psykiatri i Tårnby Kommune kom på besøg i udvalget, for at give status på arbejdet på det område, som Tårnby Kommune varetager for Dragør under delaftale 5. Sagen er fremlagt som en orienteringssag.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen har aftalt med chef for Handicap og Psykiatri i Tårnby Kommune, Leon Honoré, at han på besøget i udvalget giver en status på hvilke tendenser som rører sig på voksensocialområdet, hvilke projekter/indsatser som Handicap og Psykiatri har i pipeline (for eksempel et misbrugscenter), samt opmærksomhedspunkter i forhold til hvad corona-pandemien har haft af betydning for målgruppen omfattet af delaftale 5.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09. august 2021.

 • 2
  Godkendelse af kvalitetsstandarder for servicelovens §§ 82, 85 og 97 samt bofællesskabet Wiedergården
  Sagsid.: 21/2445

  RESUMÉ:

  Sagen omhandler stillingtagen til godkendelse af kvalitetsstandarder på hjemtagne opgaver i det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune. Denne sag vedrører godkendelse af kvalitetsstandarder for center for Politik, Service og Social.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at de fremlagte kvalitetsstandarder godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2021

  Anbefales over for KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I forbindelse med at Dragør Kommune har valgt at hjemtage opgaver i det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune skal der godkendes kvalitetsstandarder på de konkrete områder med ikrafttrædelse den 01. september 2021, hvor opgaverne hjemtages.

  For center for Politik, Service og Social forankres de hjemtagede opgaver i afdeling for Ydelses- og Socialservice.

  I dispensationen fra ministeriet er det bestemt, at der skal sikres kontinuitet i indsatserne. Hverken udnyttelse af dispensationen eller ophør heraf må derfor betyde forringelse, ændring eller ophør af de tilbud, indsatser og foranstaltninger, der forinden er igangsat. I forlængelse heraf er der for Kommunalbestyrelsen i Dragør Kommune i foråret 2021 blevet lagt op til, at kvalitetsstandarderne ved hjemtagelsen ikke ændres. Ud over ministerets bestemmelse, så er det administrationens anbefaling, at opgaverne hjemtages med så vidt muligt ens kvalitetsstandarder og arbejdsgange fra Tårnby Kommune, således at både administrationen og fagudvalget får en god erfaring med opgaverne, før kvalitetsstandarderne eventuelt ændres. Administrations anbefaling er at arbejdet med nye kvalitetsstandarderne tidligst igangsættes i efteråret 2022.   

  Kort beskrivelse af de hjemtagede opgaver 

  Kvalitetsstandarderne i denne sag beskriver serviceniveauet for den støtte der ydes til borgerne i Dragør Kommune inden for servicelovens §§ 82, 85 og 97. Det er blandt andet hjælp til personer med betydelig nedsat psykisk funktionsevne, der ikke kan tage vare på deres egne interesser, tilbud om hjælp i form af socialpædagogisk bistand, støtte og omsorg og behandling af personsager om ledsagelse til personer under 67 år, der ikke kan færdes alene på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne.

  Desuden er der et sæt kvalitetsstandarder som beskriver serviceniveauet for den støtte der ydes til beboere i bofællesskabet Wiedergården i Dragør Kommune. Beboerne på Wiedergården er omfattet af målgruppen for servicelovens § 108, det vil sige længerevarende ophold i boformer til personer, som på grund af betydelig og varigt nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne har behov for omfattende hjælp til almindelige, daglige funktioner eller pleje, omsorg eller behandling.

  Indsatstrappen

  Servicelovens §§ 82, 85 og 97 kan også karakteriseres som forebyggende indsatser, og ved tilpasningen af kvalitetsstandarderne til hjemtagelse, har administrationen valgt at tilføje en introduktion til kvalitetsstandarderne med blandt andet præsentation af indsatstrappen. Indsatstrappen beskriver den faglige ramme for arbejdet med og forståelse af forebyggende indsatser, og er derfor både et værktøj for sagsbehandler samt en forståelsesramme for borgere og politikere. 

  Tårnby Kommune arbejder også med indsatstrappen som redskab under voksenudredningsmetoden (VUM), så tilføjelsen af indsatstrappen i kvalitetsstandarden er ikke en ændring af serviceniveau eller arbejdsgange, men blot en kommunikativ skærpelse.    

  Ændringer i kvalitetsstandarderne fra Tårnby Kommune

  De fremlagte kvalitetsstandarder følger niveauet i Tårnby Kommune for opgaver inden for servicelovens §§ 85 og 97 samt for bofællesskabet Wiedergården, hvor kvalitetsstandarderne kun er rettet i forhold til eksempelvis geografisk placering, klagevejledning og tilsvarende.

  Kvalitetsstandarderne vedrørende servicelovens § 82 er i mindre grad ændret i forhold til Tårnby Kommunes kvalitetsstandarder. Årsagen hertil er, dels at der ved forberedelse af hjemtagelsen i foråret og sommeren 2021 ikke er borgere fra Dragør Kommune visiteret til tilbud efter § 82, dels at § 82 ikke er omfattet af Lov om Forpligtigende samarbejde.

  Generelt er formålet med hjemtagelsen af opgaverne blandt andet at sikre en tættere forankring til Dragør Kommunes tilbud og organisering, og derfor anbefaler administrationen, at der allerede ved hjemtagelse af § 82 justeres lidt i kvalitetsstandarderne. Ændringerne til kvalitetsstandarderne for § 82 består af en mere fleksibel tilbudsvifte af eksempler på forebyggende indsatser, hvor indsatserne i Tårnby Kommunes kvalitetsstandard er specifikke til de konkrete tilbud. I praksis kan Dragør Kommune fortsat vælge at visitere til Tårnby Kommunes tilbud, men dette vil bero på en konkret vurdering i hver enkel sag, samt under forudsætning af at Tårnby Kommune har ledige pladser i tilbuddet.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service § 82, § 85 og § 97.

  Lov om Forpligtigende kommunale samarbejder.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der planlægges proces i administrationen for hjemtagelsen af bofællesskabet Wiedergården i forhold til MED-organisering, virksomhedsoverdragelse af personalesager og lignende i forhold til personaleforhold. Der rekrutteres en ny sagsbehandler til området til varetagelse af myndighed og administration med de nye sager, med forventet tiltrædelse den 01. september 2021.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  MED-organiseringen (Hoved-MED-udvalget samt CMU Forvaltning) i Dragør Kommune er blevet orienteret om hjemtagelsen. Handicaprådet er blevet orienteret om hjemtagelsen. Der vil i Dragør Nyt og på hjemmesiden orienteres til borgerne i løbet af august 2021. For borgere med sager inden for de hjemtagede paragraffer vil de få direkte besked via e-boks, og for pårørende og beboere i bofællesskabet Wiedergården vil der i august 2021 blive afholdt et velkomst/orienteringsmøde.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 3
  Godkendelse af revideret betalingsaftale 2021 samt 2022 for delaftale 5, voksenområdet
  Sagsid.: 21/2684

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på handicap og psykiatriområdet jf. delaftale 5 - voksenområdet. Udvalgene forelægges her forslag til bestilling på området gældende fra 01. september 2021 samt for 2022 til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen på voksenområdet – delaftale 5.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på det sociale voksen handicap- og psykiatriområde.

  Udvalgene forelægges her administrationens forslag til bestillingerne gældende fra 01. september 2021 samt for 2022 til godkendelse. I forhold til bestillingen for 2021 er der foretaget ændring af denne betalingsaftale ved hjemtagelsen af opgaver fra det forpligtigende samarbejde med Tårnby Kommune per 01. september 2021. Derved er opgaverne vedrørende Servicelovens §§ 82, 85 og 97 samt bofællesskabet Wiedergården taget ud af den nye betalingsaftale.

    

  I delaftalen forudsættes det, at der på myndighedsområdet i Tårnby Kommune skal bruges nedenstående årsværk til at løse opgaver for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde:

  Myndighedsområdet er opgjort som:

  • Total 2,714 årsværk. Heraf:
  • 2,095 socialrådgiverårsværk
  • 0,619 HK-årsværk
  • 1/8 afdelingsleder
  • Kontakt + Tilsyn + Orientering = 0,049 årsværk
  • Rapportering 0,073 årsværk
  • Forsikring mod barsel og langtidssygdom
  • Tjenestekørsel
  • Husleje
  • Kontorudgifter
  • EDB-udgifter
  • Udgifter til ledelse og administration
  • Udviklingsomkostninger
  • Forsikringer af ansatte mv.

  Dette medfører udgifter til det forpligtende samarbejde på:

  Bruttoløn myndighed

    1.455.609 kr.

  Overhead udgifter myndighed

    373.032 kr.

  Samlet udgift Myndighed

   1.828.641 kr.

  I sammenligning med sidste år så betalingsaftalen for 2021 således ud for myndigheden alene:

  Bruttoløn myndighed

  1.862.846 kr.

  Overhead udgifter myndighed

  508.006 kr.

  Samlet udgift Myndighed

  2.370.852 kr.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 4
  Godkendelse af betalingsaftale 2022 for delaftale 6, beskæftigelse og integration
  Sagsid.: 21/2683

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hhv. Beskæftigelse og integration jf. delaftale 6. Udvalgene forelægges her forslag til bestilling på områderne for 2022 til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen på beskæftigelse og integration - delaftale 6.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hhv. beskæftigelse og integration.

  Udvalgene forelægges her administrationens forslag til bestillingerne for 2022 til godkendelse.

  Aftalen dækker:

  • I alt 18,760 årsværk. Heraf:
  • 9,918 socialrådgiverårsværk
  • 6,202 HK-årsværk
  • 2,640 AC-årsværk
  • ¼ jobcenterleder
  • Teamledelse
  • Faglig koordination
  • Tilsyn = 0,005 HK-årsværk
  • Forsikring mod barsel og langtidssygdom
  • Tjenestekørsel
  • Husleje
  • Kontorudgifter
  • EDB-udgifter
  • Udgifter til ledelse og administration
  • Udviklingsomkostninger
  • Forsikringer af ansatte mv.

  Bruttoløn i alt

  9.656.931 kr.

  Overhead udgifter i alt:

  2.584.913 kr.

  Udgifter i alt vedrørende beskæftigelse og integration

  12.241.844 kr.

  Den tilsvarende beregning for 2021 viste:

  Bruttoløn i alt

  9.510.165 kr.

  Overhead udgifter i alt:

  2.545.594 kr.

  Udgifter i alt vedrørende beskæftigelse og integration

  12.055.759 kr.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Denne betalingsaftale dækker videreførelse af nuværende serviceniveau. Det vil sige at eventuelle forslag i budgetanalysen vil medføre yderligere omkostninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 5
  Orienteringssag - status på succeskriterier i beskæftigelsesplan 2021 til og med juli måned
  Sagsid.: 21/1002

  RESUMÉ:

  Beskæftigelsesplan 2021 for Dragør Kommune blev godkendt af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06. april 2021. I godkendelsen af beskæftigelsesplan blev det aftalt, at udvalget løbende skulle få status på succeskriterierne i planen. Denne sag vedrører status til og juli måned.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Tårnby Kommunes jobcenter har udarbejdet status på succeskriterier i beskæftigelsesplan 2021 for Dragør Kommune. Nedenfor er status som fremsendt fra Tårnby Kommune vedrørende status til og med juli måned 2021:

  Aktuel status for succeskriterier til hovedspor i Beskæftigelsesplanen i Dragør

  Jobcenter Tårnby orienterer om udviklingen i succeskriterierne på hovedsporerne fra Beskæftigelsesplanerne 2021 ultimo juli 2021.

  De seks hovedspor fra Beskæftigelsesplanen 2021 er som følger:

  1. Flere 30 årige skal have højere uddannelse end grundskolen
  2. Færre borgere på kanten af arbejdsmarkedet
  3. Et styrket samarbejde med det lokale erhvervsliv
  4. Beskæftigelsesindsatsen skal ikke under skærpet tilsyn
  5. En beskæftigelsesrettet integration
  6. Borgeres og virksomheders oplevelse af jobcenteret (data herfor er under indhentning)

  Data er trukket den 29/06/2021 og opdateret t.o.m. henholdsvis april 2021 og maj 2021.

  De under 30-årige

  Covid-19 har medført, at der er kommet flere unge på offentlig forsørgelse. Andelen af ledige under 30-årige er steget fra 4,16 pct. i februar 2020 til 6,39 pct. i marts 2021. I forbindelse med genåbningen er ledigheden faldet til 5,17% fra marts til maj 2021. Succeskriteriet i 2021 er 3,8 pct.

  Borgere på kanten af arbejdsmarkedet

  Selvom Covid-19 har medført flere på offentlig forsørgelse, ser det ud til, at antallet af borgere på kanten af arbejdsmarkedet ikke er steget markant. Da antallet af borgere på offentlig forsørgelse i mere end 3 år er stigende allerede fra slutningen af 2018, kan udviklingen ikke alene forklares pba. Covid-19. Der er dog i januar 2021 114 personer med mere end 3 år på forsørgelse, mens tallet var på 88 borgere i januar 2019 lige inden Covid 19. I april 2021 er tallet på 108. Her skal det tilføjes at tallet i 2021 ikke er synderligt højere end i 2017. Målet for 2021 er 86 personer.

  Der er vurderingen, at genåbningen af beskæftigelsesindsatsen vil betyde øget aktivitet for gruppen og dermed bedre effekter.

  Beskæftigelsesindsatsten i Dragør Kommune skal ikke under skærpet tilsyn

  I 2020 steg antallet af personer på offentlig forsørgelse, der tæller i STAR’s benchmarking. Det er særligt en stigning i personer på a-dagpenge, der har medført stigningen. I maj 2021 var der 587 fuldtidspersoner, og målet er 460. Det stiller meget store krav til udviklingen i resultaterne i 2021, og det vurderes at være et meget ambitiøst mål.

  Det er vurderingen, at der fortsat skal være fokus på at sikre, at de to fokusmål overholdes, idet den ugunstige udvikling alternativt vil medføre skærpet tilsyn. Aktive og søgbare CV’er i alle sager vil gavne de fleste, når der igen efterspørges arbejdskraft i lufthavnen. Umiddelbart synes effektmålet ikke at være inden for rækkevidde, såfremt der ikke kommer gang i rejseaktiviteten.

  Styrket samarbejde med erhvervslivet (Opdateret d. 23/07/2021)

  I løbet af 2021 har der været 2400 kontakter med virksomheder.

  • halvdelen af kontakterne har handlet om generel information
  • Der har været 162 ansættelser

  383 rekrutteringsopgaver

  • 69 er ansat i fleksjob
  • 43 som voksenelever
  • 16 løntilskud, 9 rotationsvikarer og 19 virksomhedspraktikker
  • Der har været 8 sager om fastholdelse af medarbejdere

  Integrationsindsatsen

  Andelen af flygtninge og familiesammenførte til flygtninge, der er i ustøttet beskæftigelse er 34,6% i marts 2021. Andelen er faldet markant siden udgangen af 2019, men er steget igen sidste halvdel af 2020. I 2021 viser data et markant dyk fra 38,4% i december 2020 til 33,6% i januar 2021. I maj 2021 er andelen på 38,3% og derfor fortsat under målet for 2021 er 39,4%.

  Borgeres og virksomheders oplevelse af jobcenteret

  Der er generelt høj tilfredshed med jobcenterets indsats. Godt 80 pct. af de 1600 borgere, der har svaret er generelt tilfredse med mødet med jobcenteret, og 89 pct. af virksomhederne der har svaret vurderer jobcenteret som en stærk samarbejdspart.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09. august 2021.

  Bilag

 • 6
  Orienteringssag - Status vedrørende Ydelsesteamet
  Sagsid.: 21/35

  RESUMÉ:

  På Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget og Økonomiudvalget henholdsvis den 06. april og 14. april 2021 godkendte udvalget formen for kommende statussager vedrørende genopretning af Ydelsesteamet. Denne sag er en status ud fra den aftale form.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Statussagen består af tre overskrifter, hvor der enten gives skriftlig orientering eller mundtlig orientering på mødet.

  Initiativer der imødekommer økonomisk bæredygtighed:

  • Der er foretaget registersamkøringer og lavet kontrol. 
  • Der er blevet rekvireret lønsedler hos alle kontanthjælpsmodtager for at kunne beregne deres supplerende kontanthjælp, efter at det kunne konstateres, at der var fejl i oplysninger fra SKAT.
  • Der udestår fortsat opdatering af kontoplan samt implementering af de aftalte arbejdsgange om løbende kontoplansjusteringer og vejledninger hertil. Dette har betydning for blandt andet at kunne sikre korrekte konteringer og refusioner.
  • Der er udsendt og indkommet tilbagebetalingskrav for for meget udbetalt fleksjobrefusion på 50.000 kr. samt ledighedsydelse på 35.000 kr. 
  • Kvalitetskontrol er startet op på nogle områder, men ikke hele vejen rundt. Ledelsestilsyn er kun sporadisk gennemført grundet manglende hierarki og opsætningsændringer i økonomisystemet. Dette har betydning for at kunne undgå fejl, bedrageri o.lign.     

  Initiativer der imødekommer faglig kvalitet:

  • De fælles kompetenceudviklingsplaner fortsættes, og siden sidst har der været afholdt kursus i bl.a. BPA ordningerne.
  • Sygedagpengekursus er udskudt flere gange grundet COVID-19 restriktionerne, og der arbejdes på at finde en ny dato.
  • Alle sager med sikkerhedsstillelser er gennemført og afsluttet tilbage til 2003.
  • Antallet af sager med borgere under administration er gennemgået og på den baggrund reduceret fra 25 sager til 9 sager.
  • KY udrulningen er påbegyndt. Det betyder at der i september måned vil være kortere tidsfrist for borgere til at indsende dokumentation på supplerende kontanthjælp, samt at systemerne vil være lukket grundet overførsel af sager/overgang mellem systemer de første uger af oktober måned. Fra midten af september til midten af oktober vil afdelingen derfor kun have begrænset sagsbehandling.

  Initiativer der imødekommer opfølgning, ledelse og arbejdsmiljø:

  • Der har været afholdt indledende møde om 3-i-1 målingen, og et opfølgende møde er aftalt til august måned. Der udestår aftaler om og drøftelse af professionel arbejdskultur samt arbejdsmiljø. 
  • Der er lavet justering i personalegruppen, samt rekrutteret ny medarbejder til de opgaver der hjemtages fra Tårnby Kommune den 01. september 2021.
  • Der er arbejdet på at forberede og klargøre hjemtagelse af opgaver fra det forpligtigende samarbejde med Tårnby Kommune, jf. sager om fx kvalitetsstandarder.

  Jf. beslutning i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 31. juni 2021 og Økonomiudvalget den 09. juni 2021 fremlægges statussagerne fremover per kvartal, hvilket vil sige at næste statussag fremlægges til udvalgsmødet i november måned.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

 • 7
  Orienteringssag - Decisionsskrivelse fra Social- og Ældreministeriet vedr. regnskab 2019
  Sagsid.: 21/2337

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har den 11. maj 2021 modtaget decisionsskrivelse vedrørende regnskab 2019 for områder under Social- og Ældreministeriet. For Dragør Kommune vedrører dette center for Politik, Service og Social (Ydelsesteamet), afdeling for IT og Digitalisering, samt center for Børn, Skole og Kultur. Sagen er en orientering til fagudvalgene om decisionsskrivelsen samt administrationens svar herpå.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Sagsfremstillingen er bygget op ud fra hvert enkelt fagudvalg; med ministeriets bemærkninger og administrationens besvarelse.

  Center for Børn, Skole og Kultur (udvalg: BFKU).

  Kvalitetskontrol for merudgifter til børn og tabt arbejdsfortjeneste, Lov om Social Service § 41 og 42:

  Dragør Kommune og Tårnby Kommune har indgået et tættere og mere struktureret samarbejde, på både ledelses- og sagsbehandlerniveau, om kvalitetskontrol af grundlag for udbetalingen jf. servicelovens § 41 og 42, der sagsbehandles af personale i Tårnby Kommune. Dragør kommune er enig med ministeriet i, at det er stærkt beklageligt, at der ikke i alle tilfælde har fundet den kvalitetskontrol sted, som kommunen iværksatte og indskærpede kontrol over for på det specialiserede børneområde. 

  Center for Politisk, Service og Social (udvalg: SSAU):

  Kvalitetskontrol for merudgifter til voksne, Lov om Social Service § 100:

  I decisionsskrivelsen fremgår det:

  ”Der er ved gennemgangen fundet fejl med udbetalings- og/eller refusionsmæssig betydning i begge sager. Fejlen kan henføres til, at udgifterne ikke er reguleret til standardbeløb. Revisor skønner, at fejlen er generel.

  Social- og Ældreministeriet bemærker hertil, at fejlene er noteret i det tværministerielle skema som værende uden refusionsmæssig betydning, mens det i afsnit 2.3.3 Merudgifter til voksne i beretningen fremgår, at fejlene er med refusionsmæssig betydning. Ministeriet vurderer på baggrund af fejlens karakter, at der er tale om fejl med refusionsmæssig betydning.

  Social- og Ældreministeriet finder det ikke tilfredsstillende, at der er konstateret en fejl, der skønnes at være generel. Ministeriet henstiller til, at kommunen gennemgår området og retter alle sager, hvor fejlen er gældende, samt at revisor følger op og påser evt. refusionsmæssig berigtigelse på området i beretningen for 2020.

  Social- og Ældreministeriet finder det yderst kritisabelt, at der trods gentagne anbefalinger fra revisor og henstillinger fra ministeriet fortsat ikke foretages kvalitetskontrol af sagerne efter servicelovens §§ 41, 42 og 100, så det sikres, at områderne varetages hensigtsmæssigt og betryggende. Ministeriet finder det endvidere yderst kritisabelt, at der ved sagsgennemgang af servicelovens §§ 41, 42 og 100 er fundet fejl på alle områder, herunder fejl med udbetalings- og/refusionsmæssig betydning og én fejl af generel karakter.”

  Redegørelse fra Dragør Kommune for de initiativer, som er iværksat med henblik på at sikre den nødvendige kontrol af og hensigtsmæssig varetagelse af området, samt hvilke initiativer der er planlagt for at undgå fejl fremadrettet:

  Dragør Kommune er opmærksom på, at der har været fejl og at der ikke har været foretaget regulering af takster. Dragør kommune har dog taget skridt til at rette op på fejlene og søge, at sikre at de samme fejl ikke gentages i fremtiden. De konkrete borgere og sager er allerede efterbehandlet og der er sket efterregulering til borgerne.

  Dragør Kommune har som bekendt et forpligtende samarbejde med Tårnby kommune som varetager § 100 området for Dragør. Dragør Kommune har den seneste tid været igennem en større organisationsændring. Den nye ledelse i Dragør Kommune er i dialog med Tårnby Kommune med henblik på at få etableret kvalitetskontrol på sager for Dragør Kommune, så det sikres, at området varetages betryggende og at samme fejl i fremtiden ikke gentages.

  Ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (hjælperordninger, jf. servicelovens §§ 95 og 96):

  Ministeriet bad i februar 2020 om en redegørelse for området for ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance, jf. servicelovens §§ 95 og 96, som ikke er modtaget. Ministeriet kritiserer manglende besvarelse, og anmoder igen om en redegørelse.

  Redegørelse fra Dragør Kommune: 

  I besvarelse af ministeriets decisionsskrivelse af 11. maj 2021 vedr. ordninger med kontant tilskud til ansættelse af hjælpere og borgerstyret personlig assistance (serviceloven §§ 95 og 96) kan Dragør Kommune oplyse følgende:

  Dragør Kommune er opmærksom på, at der har været fejl i sagsbehandlingen af disse sagstyper, og kommunen har taget skridt til at rette op på fejlene og søge at sikre at de ikke gentages.

  Der er sket en personalemæssig opnormering af området. Dragør Kommune har desuden tilknyttet en ekstern konsulent med henblik på styrkelse af fagkompetencen, og der er iværksat et kursusforløb, målrettet servicelovens § 95 og 96.

  Fremadrettet vil Dragør Kommune nedsætte en tværfaglig gruppe med deltagelse fra ydelsesteamet (sagsbehandlere på BPA-området), visitationen samt juridisk kompetence med henblik på dels at sikre en helhedsorienteret sagsbehandling af BPA-sagerne og dels at styrke grundlaget for faglig sparring og lovmedholdige afgørelser.

  Kontrol af udbetalinger til alternative modtagere på voksenområdet:

  Det fremgår af decisionsskrivelsen:

  ”Social- og Ældreministeriet er enig i revisors anbefaling, og finder det væsentligt, at kontrollen med udbetalingerne sikres fremadrettet. Revisor bedes derfor i 2020 følge op på, om forretningsgangene på området efterleves.”

  Redegørelse fra Dragør Kommune:

  Dragør Kommune har siden 1.kvartal 2019 ikke haft en besat stilling i forhold til varetagelse af kontrol af udbetaling til alternative modtagere. Pt. er der ved at blive rekrutteret en medarbejder til opgaven med kontrol af udbetaling til alternative modtagere på voksenområdet, som tiltræder i efteråret 2021. 

  Afdeling for IT og Digitalisering samt center for Politik, Service og Social (udvalg: ØU):

  Vedrørende revisionserklæring vedrørende de sociale it-systemer:

  Af decisionsskrivelsen fremgår det, at Social- og Ældreministeriet ikke finder det tilfredsstillende, at det er revisors opfattelse, at revisionserklæringen for flere af KMD’s systemer ikke fuldt ud dækker kravene i bekendtgørelsens § 26, stk. 2., og beder om at dette bringes i orden.

  Svar fra Dragør Kommune:

  Dragør Kommunes revisor, BDO, orienterer om at KMD vedrørende de sociale IT-systemer med påmærkninger i revisionserklæringen for 2019, er blevet bragt i orden i 2020. Der er derfor ikke længere en udfordring på det område.

  Bemærkning til ØU: Revisor oplyser dog også, at der i de nye KMD-systemer er tilsvarende fejl, og at kritikken fra revisionen gælder alle danske kommuner og derfor ikke kun Dragør Kommune. Administrationen drøfter kritikken i det fælles digitaliseringssamarbejde.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09. august 2021.

  Børn-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Bilag

 • 8
  Orienteringssag - Status på husvildelisten
  Sagsid.: 21/1341

  RESUMÉ:

  På udvalgsmødet i Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08. marts 2021 blev det aftalt, at udvalget i efteråret skulle få status på husvildelisten, som grundet situationen i Ydelsesteamet ikke var ajourført. Denne sag er en orientering om status.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Husvildelisten går tilbage fra 1993 og ajourføres i forhold til anviste og tildelte boliger inden for 1/4 reglen. Dragør Kommune har således anvisningsret over hver fjerne almennyttige bolig (fra Boligkontoret Danmark: Engparken, Strandparken og Køjevænget, og fra Domea: Strandgården). Tildeling af boligerne sker ud fra en socialfaglig vurdering på møder i Ydelsesteamet ud fra de i Dragør Kommune politisk bestemte kriterier samt regler fast i lovgivningen (Servicelovens § 80 og Integrationslovens § 12).

  Status pr. 25. maj 2021 er, at der de foregående år er blevet tildelt følgende antal boliger ud fra husvildelisten:

  • 2019: 11 anviste boliger, heraf 5 til flygtninge. 3 er blevet afvist.
  • 2020: 4 anviste boliger, heraf 2 til flygtninge.
  • 2021, t.o.m. 25. maj 2021: 4 anviste boliger, heraf 1 til flygtninge.  

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven § 80.

  Integrationsloven § 12.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes husvildekriterier.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09. august 2021.

  Bilag

 • 9
  Orienteringssag - Status på integrationsområdet
  Sagsid.: 21/2203

  RESUMÉ:

  I henhold til årshjulet for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget skal udvalget én gang årligt have fremlagt en status på integrationsområdet. Denne sag er en status herpå.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Status på integrationsområdet for Dragør Kommune opgjort pr. juni 2021 er som nedenfor beskrevet.

  Generelt overblik:

  • Der er pr. 01. juni 2021 i alt 28 flygtninge, som Dragør Kommune har forpligtigelse over for i henhold til Integrationsloven.
  • Fordelingen af de 28 flygtninge er som følger:
   • 8 kvinder og 20 mænd.
   • For kvinderne er 1 i beskæftigelse og 6 får integrationsydelse (= er ledige). Den sidste kvinde er først blevet sammenført med sin mand i marts 2021, og manden skal forsørge hende til hun er startet på danskundervisning. 
   • For mændene er 9 i fast arbejde og 5 har arbejde med supplerende støtte. De sidste 6 får integrationsydelse (= er ledige), hvoraf 2 af dem er sygemeldte.
  • De 28 flygtninge fordeler sig på følgende nationaliteter:
   • Syrien: 10
   • Eritrea: 6
   • Afganistan: 4
   • Iran: 6
   • Somalia: 1
   • Kina: 1
  • Der forventes ikke at ankomme flere kvoteflygtninge i 2021.
  • Dragør Kommunes andel af forventede kvoteflygtninge i 2022 er 2, hvor Bornholms Kommune har henvendt sig og fået politisk godkendelse til at modtage Dragør Kommunes andel.
  • Ingen af de 28 flygtninge er blevet repatrieret.

  Overblik i henhold til boliger:

  • I 2019 blev Integrationsloven ændret således at det efter 2019 ikke er kommunernes forpligtigelse af anskaffe permanente boliger for flygtninge.
  • 6 ud af de 28 flygtninge er ankommet efter 2019. 22 ud af de 28 er ankommet før 2019 og dem har Dragør Kommune derved forpligtigelse til permanent bolig for.
  • Alle 28 flygtninge er opskrevet i almene boliger og husvildelisten, men de fleste boliger i Dragør Kommune er for dyre til at administrationen kan anvise dem.
  • Anvisning af permanent bolig i andre kommuner forudsætter at tilflytningskommunen overtager integrationsansvaret. Det samme gælder, hvis flygtningen ønsker hjælp til udgifter i forbindelse med sin flytning til en bolig i anden kommune.

  Særligt i henhold til midlertidig boligindplacering:

  • Den midlertidige boligindplacering i pavillonerne på Halvvejen ophører i august 2022, hvor det ikke er muligt at forlænge dispensationen mere. Der skal derfor fra august 2022 anvises anden placering og etablering af midlertidige flygtningeboliger.
  • Pt. bor der flygtninge på Rødtjørnen, Halvvejen og Harevænget.
  • Hvis de ledige boliger trækkes fra, forventes det at mangle 3 midlertidige boliger til august 2022. Hvis der kommer yderligere flygtninge eller familieforøgelser (familiesammenførte ægtefæller med flygtningestatus), vil der være behov for yderligere.
  • Administrationen vil på baggrund af ovenstående fremlægge en teknisk korrektion for budget 2022-2025 på etablering af 5 midlertidige flygtningeboliger ved Rødtjørnen.

  LOVE/REGLER:

  Integrationsloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09. august 2021.

 • 10
  Beslutning om frekvens af rengøring i hjemmeplejen
  Sagsid.: 20/65

  RESUMÉ:

  På deres møde 31. maj 2021 bad Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget administrationen om at fremsætte et alternativt forslag til implementering af rengøring i hjemmeplejen inden for den vedtagne politiske kvalitetsstandard. Forslagene fremsættes her.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget beslutter at fastholde den aktuelle praksis for planlægning af rengøring i hjemmeplejen.

  Eller

  1. at udvalget beslutter at planlægning af rengøring i hjemmeplejen fra januar 2022 skal foregå som beskrevet i 1. forslag til alternativ praksis.

  Eller

  1. at udvalget beslutter at planlægning af rengøring i hjemmeplejen fra januar 2022 skal foregå som beskrevet i 2. forslag til alternativ praksis.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2021

  Ad 3:

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  31. maj 2021 drøftede Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget en sag om frekvensen af rengøring i hjemmeplejen. Sagen var rejst på baggrund af en henvendelse fra Ældrerådet, som rettede kritik af frekvensen af den visiterede rengøring i hjemmeplejen. På baggrund af drøftelsen ønskede udvalget, at administrationen skal fremsætte et alternativt forslag til implementering af rengøring i hjemmeplejen inden for den vedtagne politiske kvalitetsstandard. Forslaget fremsættes her.

  Den aktuelle praksis

  Kvalitetsstandarden for rengøring for 2021 foreskriver, at der skal leveres rengøring 22 gange årligt, hvilket svarer til gennemsnitligt hver 2,5 uge. Hjemmeplejen planlægningssystem kan ikke automatisk lægge rengøring ind hver 2,5 uge. Derfor benytter hjemmeplejen en løsning, hvor der som udgangspunkt går 2 uger mellem hver rengøring, mens der 4 gange i løbet af et kalenderår, går 4 uger mellem hver rengøring. Se bilag 1. og bilag 2.

  Fordele ved løsninger:

  -         Borgerne er sikret rengøring min. hver anden uge 18 gange om året.

  -         Rengøringen ligger på samme ugedag, hvilket gør det lettere for borgeren at planlægge med.

  -         En delvist automatiseret løsning nedsætter risikoen for fejl.

  Ulemper:

  -         4 gange om året, går der 4 uger mellem rengøringerne.

  -         Rengøringer ligger forskudt på lige og ulige uger, hvilket betyder, at borgerene ikke får rengøring i en fast uge.

  -         Der er manuelle elementer i løsningen, hvilket øger risikoen for fejl.

  -         Det kræver ekstra ressourcer at lægge uger ind manualet. Hjemmeplejen anslår, at det kræver 25 timer.

  1. forslag til alternativ praksis

  En mulig løsning er, at hjemmeplejen manualt lægger den visiterede rengøring ind i planlægningssystemet hver 2,5 uge. Se bilag 1. og bilag 2.

  Fordele ved løsningen:

  -         Borgerne er sikret rengøring med cirka hver 2,5 uge året rundt, hvilket i praksis vil være med ca. 2 uger og 3 dages mellemrum pga. weekender og helligdage.

  Ulemper ved løsningen:

  -         Rengøringer ligger forskudt på lige og ulige uger, hvilket betyder, at borgerene ikke får rengøring i en fast uge.

  -         Rengøringer ligger forskudt på ugedage, hvilket betyder, at borgerene ikke får rengøring på en fast ugedag.

  -         Rengøringen ligger med let forskudte tidsintervaller på 1-3 dage, da det ikke er muligt at lægge rengøring ind med præcis 2,5 uge mellem hvert besøg.

  -         En 100% manuel løsning øger risikoen for fejl.

  -         Det er meget ressourcekrævende at lægge alle rengøringer ind manualet. Hjemmeplejen anslår, at det vil kræve 60 timer.

  2. forslag til alternativ praksis

  En anden mulig løsning er, at hjemmeplejen lægger rengøringer ind i systemet med 3 ugers mellemrum. Dette kan gøres automatisk. Det vil samlet give 17 rengøringer på et år. Herefter kan hjemmeplejen fordele de resterende 5 rengøringer manuelt. På den måde vil der være 8 gange i løbet af et år, hvor der er 3 uger mellem hver rengøring og 14 gange i løbet et år, hvor der går 2 uger mellem hver rengøring. Se bilag 1. og bilag 2.

  Fordele ved løsningen:

  -         Borgerne er sikret rengøring min. hver anden uge 14 gange om året.

  -         Rengøringen ligger på samme ugedag, hvilket gør det lettere for borgeren at planlægge med.

  -         En delvist automatiseret løsning nedsætter risikoen for fejl.

  Ulemper ved løsningen:

  -         8 gange om året, går der 3 uger mellem rengøringerne.

  -         Rengøringer ligger forskudt på lige og ulige uger, hvilket betyder, at borgerene ikke får rengøring i en fast uge.

  -         Der er manuelle elementer i løsningen, hvilket øger risikoen for fejl.

  -         Det kræver ekstra ressourcer at lægge uger ind manualet. Hjemmeplejen anslår, at det vil kræve 30 timer.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2021.

  Bilag

 • 11
  Godkendelse: Videreførelse af kvalitetsstandarder og servicemål
  Sagsid.: 20/1382

  RESUMÉ:

  1. september 2021 hjemtager Dragør Kommune genoptræningsforløb efter servicelovens §86 og hjælpemiddelområdet fra Tårnby Kommune. Begge områder bliver i dag administreret efter de gældende kvalitetsstandarder 2021 i Dragør Kommune, hvori servicemål og kvalitetsstandarder fra Tårnby Kommune er indarbejdet og senest godkendt af Kommunalbestyrelsen 4. marts 2021. Udvalget forelægges her forslag til, at denne praksis fastholdes frem til den årlige revision af kvalitetsstandarder og servicemål i Dragør Kommune i foråret 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget godkender, at genoptræningsforløb efter servicelovens §86 og hjælpemiddelområdet efter hjemtagelsen til Dragør 1. september 2021 fortsat administreres efter gældende standarder.
  2. at udvalget godkender, at genoptræningsforløb efter servicelovens §86 og hjælpemiddelområdet fortsat indgår i den årlige revision af kvalitetsstandarder og servicemål i Dragør Kommune, og drøftes særligt i forbindelse med den førstkommende revision, der igangsættes primo 2022.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2021

  Ad 1:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2:

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:
  På deres møder hhv. 23. marts 2021 og 25. marts 2021 godkendte kommunalbestyrelserne i Tårnby og Dragør Kommune at hjemtage genoptræning efter § 86 i Serviceloven og hjælpemiddelområdet. Kommunerne er enige om, at hjemtagelsen sker pr. 1. september 2021.

  Der er tale om områderne:

  • Myndighedsbehandling samt genoptræning efter §86 i lov om social service.
  • Rådgivning om valg af hjælpemidler og forbrugsgoder efter § 10, stk. 4, i lov om social service.
  • Sager om hjælpemidler, forbrugsgoder og støtte til bil efter §§ 112-114 i lov om social service.
  • Sager om boligindretning efter § 116 i lov om social service.

  Begge områder bliver aktuelt varetaget af Tårnby Kommune som en del af det forpligtende samarbejde. Områderne bliver administreret efter gældende kvalitetsstandarder og servicemål i Tårnby Kommune. Disse kvalitetsstandarder og servicemål er indarbejdet i Dragør Kommunes gældende kvalitetsstandarder for 2021, som blev godkendt af kommunalbestyrelsen 4. marts 2021.

  Kvalitetsstandarderne og servicemålene bliver justeret en gang årligt i starten af hvert år med henblik på godkendelse til det pågældende år. Administrationen foreslår, at områderne genoptræning efter § 86 i Serviceloven og hjælpemiddelområdet fremover indgår i denne årlige revision og at den nuværende praksis fastholdes indtil da.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

 • 12
  Høring af forslag til Praksisplan for almen praksis 2021 i Region Hovedstaden
  Sagsid.: 21/1576

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har modtaget materiale vedr. høring af forslag til Praksisplan for almen praksis 2021 i Region Hovedstaden. Udvalget præsenteres for materialet samt forslag til proces for afgivelse af høringssvar.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender forslag til proces for afgivelse af høringssvar for forslag til Praksisplan for almen praksis 2021 i Region Hovedstaden.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har den 17. maj 2021 modtaget invitation til høring af forslag til Praksisplan for almen praksis 2021 i Region Hovedstaden.

  Høringsmaterialet kan tilgås via dette link:

  https://www.regionh.dk/politik/hoeringer/aktuelle-hoeringer/Sider/H%C3%B8ring-af-Almen-Praksisplan-2021.aspx

  Praksisplanen er et centralt samarbejds- og planlægningsværktøj mellem region, kommuner og almen praksis. Praksisplanudkastet sætter rammen for den fælles vision og målsætningerne for udviklingen af almen praksis i den kommende planperiode.

  Den fælles vision lyder, at Praksisplanen skal understøtte en tilgængelig almen praksis med kapacitet til at varetage funktionen som både gatekeeper og tovholder i et tiltagende komplekst sundhedsvæsen, med fokus på sammenhæng og kvalitet på tværs af sektorer til glæde for alle borgere og med særligt fokus på sårbare borgere med mest behov.

  Hertil er der formuleret 10 målsætninger for udviklingen af almen praksis:

  1. At det er let og hurtigt for borgerne i regionen at få kontakt til og behandling i almen praksis på en måde, som passer til deres behov.
  2. At andelen af praksis med åbent for tilgang øges, idet vi i fællesskab gør en særlig indsats i områder, hvor borgernes lægevalgsmuligheder er begrænsede.
  3. At rammerne for kapacitetsplanlægningen fortsat udvikles under hensyntagen til bl.a. udviklingen i befolkningen og sundhedsvæsenet i øvrigt samt lægernes ønsker til antal patienter.
  4. At behandlingskapaciteten øges, ved at vi udvikler rammerne for organisering og digitalisering samt opgave- og ansvarsfordeling både i almen praksis og tværsektorielt.
  5. At rekrutterings- og fastholdelsesindsatser med fokus på et attraktivt arbejdsliv understøtter lægedækning og tilgængelighed i almen praksis.
  6. At vi samarbejder om egnede lokaler, der bl.a. understøtter fysisk tilgængelighed og mulighed for etablering af større praksisfællesskaber.
  7. At parterne i fællesskab understøtter datadrevet kvalitetsudvikling i almen praksis, og at data fra parterne anvendes tværsektorielt til udvikling af gode sammenhængende patientforløb.
  8. At opgaveoverdragelse og tværsektorielt samarbejde understøtter god ressourceudnyttelse samt sker på aftalt grundlag og baserer sig på gode samarbejdsaftaler.
  9. At der sikres den nødvendige adgang til sparring og rådgivning på tværs af sundhedsvæsenet.
  10. At kommunikationen mellem sektorerne optimeres, ved at parterne etablerer og anvender hurtige, sikre og gerne digitale kommunikationsveje, og så relevante og nødvendige informationer deles.

  Til praksisplanen er der bilagt en grundbeskrivelse. Dette beskriver udviklingen på området i den indeværende planperiode og belyser tendenser og prognoser for den kommende planperiode. Af grundbeskrivelsen fremgår det blandt andet, at i Dragør Kommune er der 6 aktive kapaciteter organiseret i fire enkeltmandspraksis og et kompagniskab. De aktive kapaciteter har i gennemsnit 1.737 sikrede borgere pr. kapacitet hvor det regionale niveau i gennemsnit er 1.699 sikrede borgere pr. kapacitet. I 3. og 4. kvartal af 2020 var 60% praksis lukket for tilgang i kommunen. Til sammenligning var det regionale hovedtal 70% i 3. kvartal og 62% i 4. kvartal. 

  Proces om fælles høringssvar

  Forslaget til Praksisplan for almen praksis 2021 i Region Hovedstaden har været drøftet blandt kommunerne i sydklyngen og der er igangsat en proces omkring udarbejdelse af et fælles høringssvar fra de kommuner der ønsker at samarbejde herom. 

  Administrationen foreslår, at udvalget giver administrationen bemyndigelse til, at medvirke til at afsende høringssvar sammen med kommunerne i planområde syd. Udvalget eftersendes høringsvaret når det foreligger.

  Høringsfristen er den 16. august 2021.

  Administrationen i Dragør Kommunen har følgende bemærkninger til høringsudkastet:

  Dragør Kommune er enige i, at der skal arbejdes for god lægedækning og tilgængelighed, så borgerne sikres let og lige adgang til at vælge en læge, der passer dem.

  Dragør Kommune imødekommer en proces hvor arbejdet tager udgangspunkt i en proaktiv databaseret tilgang til lægedækning og hvor udfordringer drøftes lokalt i et samarbejde mellem regionen, almen praksis og den enkelte kommuner.

  Dragør Kommune er enige i, at opgaverne i sundhedsvæsenet skal løses ud fra en effektiv udnyttelse af sundhedsvæsenets ressourcer og med hensynstagen til borgerens ønsker og behov. Dragør Kommune ønsker, at ændringer i ansvars- og opgavefordelingen på tværs af sektorer tager højde for kommunernes kapacitet i forhold til ressourcer og kompetencer. Dragør Kommune imødekommer derfor, at der indgås konkrete aftaler herom mellem parterne.

  Dragør Kommune er enige i, at Praksisplanen for almen praksis skal være med til at sætte en klar og tydelig retning for udviklingen af samarbejdet mellem almen praksis og det øvrige sundhedsvæsen, så patienterne har adgang til et godt og samlet sundhedstilbud i Region Hovedstaden. Dragør Kommune vil aktiv bidrage til udviklingen af samarbejdet for at understøtte sammenhæng og kvalitet. Dette til dagligt i dialog med den enkelte praksis, lokalt i Dragør Kommunalt Lægeligt Udvalg og på tværs i Samordningsudvalg SYD i samarbejdet med Amager Hvidovre Hospital. Dragør Kommune er blandt andet optaget af et tæt lokalt samarbejde omkring behandlingsopgaverne med fokus på kommunikation og tilgængelighed samt samarbejdet og koordineringen omkring borgere med kronisk sygdom gennem forløbsprogrammerne med henvisning til kommunens sundhedsfremmende og forebyggende tilbud.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedsloven §206 a.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2021.

 • 13
  Fordeling og anvendelse af midler til stimuli af oplevelsesindustrien
  Sagsid.: 21/1349

  RESUMÉ:

  I finansloven for 2021 er der afsat midler til, at understøtte oplevelsesindustrien efter nedgang i omsætningen under COVID-19, og samtidig bidrage til, at ældre og udsatte borgere kan bryde isolation og ensomhed ved at gøre brug af kultur- og oplevelsesaktiviteter. Sagen blev forelagt udvalgene i maj/juni hvor økonomien blev behandlet og forslag til fordeling og anvendelse af midlerne blev sendt i høring. Udvalget forelægges høringssvar samt endelige forslag til fordeling og anvendelse af midlerne til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget godkender forslag til fordeling og anvendelse af midlerne.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 24. marts 2021 blev der indgået en aftale om udmøntning af 171,7 mio. kr. til kommunerne, målrettet ældre, udsatte borgere og borgere med handicap med henblik på at bryde isolation og ensomhed under COVID-19. Dragør Kommunes andel udgør ca. 400.000 kr. Midlerne fordeles efter bloktilskudsnøglen og udbetalingen af midlerne finder sted i oktober.

  Målgruppen er nærmere specificeret til at være borgere, som er visiteret til plejecentre,

  botilbud og dagtilbud efter serviceloven. Der er i den politiske aftale lagt vægt på, at midlerne både kan anvendes til kulturoplevelser ude i samfundet og til arrangementer, der afholdes på et plejecenter eller botilbud afhængigt af, hvad der er mest hensigtsmæssigt for beboerne.

  Social- og Ældreministeriet har den 18. juni 2021 udsendt et opdateret idekatalog og rammepapir der kan tilgås her:

  https://socialstyrelsen.dk/filer/puljer-og-tilskud/ansogningspuljer/puljer-2021/15114450-stimuli-regioner/idekatalog-over-oplevelser-til-aeldre-og-udsatte-borgere.pdf .

  Heri beskrives blandt andet, at anvendelsesperioden forlænges til og med 30. juni 2022. Opfølgningen på anvendelsen af midlerne vil ske senest i slutningen af 2022.

  Det er ligeledes præciseret, at det er et krav, at midlerne anvendes i oplevelsesindustrien til aktiviteter for målgruppen. En mindre del af midlerne kan dog anvendes til understøttende aktiviteter som fx befordring, forplejning, ledsagelse og tolke for borgere, der har behov for dette, samt til, at frivillige kan deltage i aktiviteterne sammen med målgruppen.

  Forslag til fordeling og anvendelse af midlerne har været i høring hos Handicaprådet, Ældrerådet, Dragør Erhverv og Dragør Turistråd. Der er indkommet to høringssvar (Se bilag).

  Konkret fordeling og anvendelse af midlerne

  Administrationen foreslår, at:

  • midlerne tilføres henholdsvis plejecentret, botilbud og dagtilbud fordelt på antal pladser. Målgruppen udgør derved 139 borgere i Dragør Kommune med henholdsvis 5 borgere indskrevet på botilbuddet Wiedergården, 30 borgere visiteret til Daghjemmet, 104 borgere på Omsorgscenter Enggården.
  • anvendelsen sker i dialog med borgeren, borgergrupper og råd i tilknytning til enhederne og under hensyntagen til borgernes behov og muligheder.
  • anvendelsen sker i videst muligt omfang lokalt i Dragør Kommune. Fx kulturoplevelser (Museum Amager, Dragør Biograf, koncerter/foredrag med lokale kunstnere mv.) eller madoplevelser (restaurationer, cafebesøg, takeaway mv.).

  Med henblik på at understøtte afviklingen af aktiviteterne er der mulighed for at inddrage lokale frivillige kræfter, fx Besøgstjenesten i Aktivitetshuset.

  Aktiviteterne skal tilrettelægges under hensyn til udviklingen i COVID-19-pandemien og i overensstemmelse med Sundhedsstyrelsens retningslinjer.

  Såfremt der ikke planlægges efter enkelte større arrangementer, så tilstræbes det at anvendelsen fordeles jævnt frem til og med 30. juni 2022. 

  Ledelsen på henholdsvis botilbuddet Wiedergården, Daghjemmet og Omsorgscenter Enggården har ansvar for anvendelse af midlerne ud fra overstående beskrivelser og administrationen i Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering har ansvar for afrapportering til Social- og Ældreministeriet.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken 2019-2022.

  Handicappolitik 2020-2023.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2021.

  Bilag

 • 14
  Ældrepolitikken 2019-2022 - Halvårlig status 2021
  Sagsid.: 18/1909

  RESUMÉ:

  Udvalget forelægges den halvårlige opfølgning på Dragør Kommunes Ældrepolitik 2019-2022. Flere indsatser og udviklingsområder er igangsat igen efter nedlukningen som følge af covid-19.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender halvårlig status for 2021 til ældrepolitikken.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2021

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældrepolitikken 2019-2022 blev endelig godkendt på møde i Social- Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. oktober 2019.

  Politikken blev lanceret og præsenteret på ældretopmødet den 27. november 2019.

  På ældretopmødet deltog ca. 75 personer til oplæg om dels det gode og værdige ældreliv dels i debat med Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget.

  Med udgangspunkt i politikken, debatten og kerneopgaven for Sundhed, Pleje og Rehabilitering blev der udarbejdet en indsatsplan, hvori initiativer og indsatser fremgår. Indsatsplanen bliver opdateret årligt. Der følges op på ældrepolitikken og indsatsplanen gennem halvårlige afrapporteringer, hvor status på indsatsplanens initiativer beskrives. I denne sag præsenteres udvalget for den halvårlig status på arbejdet med ældrepolitikken.

  Indsatsplanen for Ældrepolitikken 2019-2022

  Indsatserne i indsatsplanen skal understøtte implementeringen af politikken.

  Indsatsplanen er opdelt i de 4 temaer fra ældrepolitikken:

  • Mennesket først – tryghed for den ældre
  • Det aktive og sociale ældreliv
  • Rammerne for et godt og værdigt ældreliv
  • Livet med demens

  Indsatsplanen anvendes af administrationen og justeres løbende. Den skal sikre, at der er fortsat fokus på, og en retning for, de fire områder.

  Den daglige drift i Sundhed, Pleje og Rehabilitering, herunder hjemmeplejen og Enggården understøtter værdierne og retningen fra ældrepolitikken.

  Det løbende arbejde med kvalitetsstandarderne er ligeledes med til at understøtte og implementere ældrepolitikken og holde fast i retning, rammer og værdier, som der er sat igennem denne politik.

  Det er vanskeligt at opstille egentlige succeskriterier for hvorvidt politikken – gennem initiativerne – er implementeret, men i det omfang det er muligt vil der arbejdes med data herfor. Et eksempel er, at i sundhedsprofilen for 2021 er der data om KRAM faktorerne (kost, rygning, alkohol og motion), der kan bringes i anvendelse. Data herfor vil foreligge i foråret 2022.

  Endelig er der i forbindelse med de årlige kommunale tilsynsrapporter interviews med borgerne, der eksempelvis modtager hjemmehjælp og som kan fungere som et pejlemærke for implementering. Endelig kan faktorer som anvendelsen af vikarer aflæses i de interne budgetopfølgninger.

  Fokusområder for andet halvår af 2021

  Mange af de beskrevne indsatser er afviklet eller afsluttet og er gået i drift. Grundet COVID-19 har landet været lukket ned i det meste af 2020 og dele af 1. halvår 2021. Derfor blev de fleste indsatser udskudt og enkelte afventer fortsat at blive igangsat. Administrationen fremhæver dertil fire initiativer der vil være i fokus resten af 2021 og som skal være med til at sikre, at vi fortsat understøtter implementeringen af ældrepolitikken.

  • Fokus på det aktive og sociale ældreliv efter COVID-19.

  Herunder arbejde med initiativer der forebygger ensomhed og isolation. Dette blandt andet gennem anvendelse af de statslige puljer til formålet samt gennem kommunens muligheder gennem legater og §18 midler.

  • Fokus på opgaven om fastholdelse og rekruttering af medarbejdere.

  Der arbejdes med dette tema på flere niveauer på tværs af i Dragør Kommune og det er essentielt at handeplanerne herfor er i fokus for at vi kan udvikle området.

  • Fokus på udviklingen i det tværsektorielle samarbejde efter COVID-19.

  Herunder samarbejdet med almen praksis og samarbejdet med Amager Hvidovre Hospital. Dette gennem aktiv dialog og understøttelse af den struktur og organisering der skal danne grundlag for regeringens planer for den nye sundhedsreform.

  • Fokus på kerneopgaven.

  Herunder dokumentation og patientsikkerhed, udviklingen af den rehabiliterende indsats på tværs af enhederne samt mulighederne for samarbejde med Tårnby Kommune omkring levering af indsatserne i forløbsprogrammerne for borgere med kronisk sygdom.

  Det er aftalt, at når forholdene er til det inviteres Ældrerådet, Brugerrådet for Aktivitetshuset Wiedergården og de praktiserende læger til at være værter for et dialogmøde. På dialogmødet vil Ældrepolitikken sætte rammerne for mødet og vi vil spørge borgerne om hvad de har af ønsker og behov for at vi sammen kan få Ældrepolitikken til fortsat at leve i 2022 og understøtte udviklingen på ældreområdet i Dragør Kommune. Planlægning af dette arrangement vil dog ikke bliver prioriteret i øjeblikket.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken 2019-2022.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2021.

  Bilag

 • 15
  Aftale om forpligtende samarbejde - Delaftale 8, Genoptræning
  Sagsid.: 21/824

  RESUMÉ:

  Grundet ændringer i samarbejdet er der udarbejdet udkast til ny aftale om forpligtende samarbejde – Delaftale 8, Genoptræning med Tårnby Kommune. Dertil beskrives bestillinger og afregning for myndighedsopgaven i resten af 2021 samt for 2022. Udvalget forelægges her udkast til delaftale 8 samt forslag til bestillinger på området til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at, udvalget godkender udkast til ny aftale om forpligtende samarbejde – Delaftale 8, Genoptræning med Tårnby Kommune.
  2. at, udvalget godkender administrationens forslag til bestillinger på genoptræningsområdet jf. delaftale 8.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2021

  Ad 1:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2:

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Aftale om forpligtende samarbejde – Delaftale 8, Genoptræning

  På deres møder hhv. 23. marts 2021 og 25. marts 2021 godkendte kommunalbestyrelserne i Tårnby og Dragør Kommune, at Dragør Kommune hjemtager genoptræning efter § 86 i Serviceloven pr. 1. september 2021.

  I forbindelse med hjemtagelsen, er der udarbejdet udkast til ny Aftale om forpligtende samarbejde – Delaftale 8, Genoptræning (Se bilag 1).

  Delaftalen omhandler genoptræningsområdet som Tårnby Kommune løser på vegne af Dragør Kommune i henhold til Lov om Social Service og Sundhedsloven. Konkret er der tale om genoptræning efter sundhedslovens §140 og §84 om frit valg.

  Delaftalen er revideret som følge af dispensation fra det forpligtende samarbejde og opdateret i forhold til lov- og serviceændringer.

  Administrationen foreslår at, udvalget godkender aftalen om forpligtende samarbejde – Delaftale 8, Genoptræning.

  Bestillinger for myndighedsopgaven på genoptræningsområdet jf. delaftale 8I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på genoptræningsområdet jf. delaftale 8.

  Af årsrapporten fremgår det, at Tårnby Kommune i 2020 har modtaget 548 genoptræningsplaner jf. Sundhedslovens § 140 (se bilag 2.). Dette er et fald på 9,7 % i forhold til 2019. Faldet kommer på baggrund af et ellers stigende antal genoptræningsplaner (se tabel 1.).

  Tabel 1. Antal forløb og forbrug på sundhedslovens §140 i perioden 2018-2020.

  År

  2018

  2019

  2020

  Samlet antal § 140-forløb

  544

  607
   

  548

  Procentvis ændring fra året før

  + 8,8 %

  +11,6 %

  -9,7 %

  Samlet forbrug for alle §140 forløb i kr.

  -

  3.527.257 kr.

  2.640.496 kr.

  Faldet skyldes antageligt COVID-19 pandemien, som har betydet en reduktion i antallet af planlagte operationer og dermed også af behovet for genoptræningsplaner. Forventningen til de kommende år er, at de aflyste operationer i 2020, vil give en pukkel af operationer og dermed genoptræningsplaner i 2021 og 2022.

  Grundet ændringerne i forbindelse med samarbejdet om genoptræning jf. delaftale 8, er der udarbejdet en revideret betalingsaftale gældende fra den 1. september 2021. Denne er i overensstemmelse med bestillingen for 2021 (Se bilag 3). 

  Administrationen indstiller, at bestillingen for 2022 fastholdes på niveau med bestillingen for 2021 i forventning om et stigende antal genoptræningsplaner og i forventning om, at udligne mellem år 2020 og 2021 og 2022.

  Det forudsættes dermed, at der på genoptræningsområdet, med det angivne serviceniveau, skal bruges 1,293 årsværk af Tårnby Kommune til at løse de administrative opgaver tilknyttet genoptræningsopgaven for Dragør Kommune i det forpligtende samarbejde. Der er tale om 0,213 HK-årsværk og 1,08 administrative terapeut-årsværk til visitationsopgaver med mere vedrørende §140.

  Den samlede betaling fra Dragør Kommune til Tårnby Kommune udgør 1.071.250 kr. i 2022.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Samlede udgift for bestilling i 2022 vedrørende Delaftale 8, Genoptræning udgør 1.071.250 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 16
  Orienteringssag: Styrelsen for Patientsikkerheds reaktive tilsyn med hjemmesygeplejen og status på handleplan
  Sagsid.: 20/519

  RESUMÉ:

  12. juni 2021 har Styrelsen for Patientsikkerhed gennemført et reaktivt tilsyn hos hjemmesygeplejen. På baggrund af tilsynet konkluderer styrelsen, at det eksisterende påbud kan hæves. Denne sag indeholder styrelsens resultater og en status på hjemmesygeplejens handleplan, som blev iværksat i maj 2021 for at imødegå kritikken rejst i påbuddet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at, udvalget tager tilsynsrapporten og afgørelsen om, at påbuddet til hjemmesygeplejen hæves, til efterretning.
  2. at, udvalget tager status på handleplanen i hjemmesygeplejen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2021

  Ad 1:

  Til efterretning.

  Ad 2:

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  3. maj 2021 behandlede Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget en sag om et reaktivt tilsyn hos hjemmeplejen 12. januar 2021 gennemført af Styrelsen for Patientsikkerhed. Ved det daværende tilsyn konkluderede styrelsen, at der var ”Større problemer af betydning for patientsikkerheden” i hjemmesygeplejen. Styrelsen fastholdt derfor deres påbud og varslede endnu et opfølgende tilsyn og hjemmesygeplejen præsenterede udvalget for en handleplan, som skulle rette op på de kritikpunkter, styrelsen havde fremsat.

  På baggrund af behandlingen ønskede udvalget en orientering om status på sagen i august 2021. Orienteringen i form af styrelsens nye tilsynsrapport samt status på handleplanen præsenteres her.

  Påbuddet er hævet ved nyt reaktivt tilsyn 3. juni 2021

  Styrelsen har gennemført endnu et reaktivt tilsyn hos hjemmesygeplejen 3. juni 2021 med henblik på at vurdere, om påbuddet var efterlevet. På baggrund af det nye tilsyn konkluderer styrelsen, at der i hjemmesygeplejen er ”Mindre problemer af betydning for patientsikkerheden”. Styrelsen vurderer på den baggrund, at påbuddet kan hæves. Styrelsens afgørelsesbrev er vedlagt som bilag 1. og tilsynsrapporten er vedlagt som bilag 2.

  Tilsynet blev gennemført i form af interview med personalet, journalgennemgang og gennemgang af medicinbeholdningen. Styrelsen konkluderer, at hjemmesygeplejen nu fremstår velorganiseret med gode procedurer og en høj grad af systematik.

  Styrelsen har gjort enkelte fund under journalføring og medicinhåndtering og har på den baggrund givet hjemmesygeplejen tre henstillinger:

  1)     Det skal fremgå af journalen, at der foreligger den nødvendige sygeplejefaglige beskrivelse af patienternes aktuelle og potentielle problemer (målepunkt 3).

  2)     Den sundhedsfaglige dokumentation skal indeholde beskrivelse, opfølgning og evaluering af den pleje og behandling, som er iværksat hos patienten i forhold til aktuelle helbredsmæssige problemer og sygdomme (målepunkt 5).

  3)     Der skal være overensstemmelse mellem antallet af tabletter på medicinlisten og antallet af tabletter i doseringsæsker/-poser (målepunkt 11).

  Styrelsen forudsætter for deres konklusion, at hjemmesygeplejen efterlever disse henstillinger. Arbejdet med at efterleve henstillingerne er integreret i den nuværende handleplan i form af journalgennemgange (målepunkt 3. og 5.) og medicinaudits og arbejde med tjeklister (målepunkt 11.).

  Status på handleplan

  Hjemmesygeplejen har arbejdet med handleplanen siden den blev præsenteret for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget 3. maj 2021. Handleplanen har fokus på at etablere et systematisk kvalitetssikringsarbejde, som løbende skal opspore og korrigere fejl i dokumentation og medicinhåndtering.

  Handleplanen består af 11 indsatser inden for temaerne journalføring, medicinhåndtering og sundhedsfaglig dokumentation. Da tilsynet af 3. juni blev varslet, besluttede hjemmesygeplejen at intensivere arbejdet med de indsatser, som havde en forventet hurtig effekt og udsætte de indsatser, som havde et mere langsigtet perspektiv. Det har betyder, at 9 af de 11 indsatser er gennemført, mens 2 er udsat.

  Arbejdet med handleplanen er fortsat efter styrelsens tilsynsbesøg og vil fremover danne basis for de nye arbejdsgange i hjemmesygeplejen. Det er endvidere besluttet, også at udvide elementer af handleplanen til Omsorgscenter Enggården. Dette gælder; undervisning i dokumentation, journalgennemgange med medarbejderne og egenkontrol på faste egenkontroller i form af medicinaudits. Journaler fra Enggården indgår allerede i de faste auditeringer.

  Status på handleplanen er vedlagt som bilag 3.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedsloven § 213, stk. 2.  og Sundhedsloven § 215 b, stk. 1.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2021.

  Økonomiudvalget den 19. august 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 26. august 2021.

  Bilag

 • 17
  Orienteringssag - Borgerhenvendelser og klager - juni og juli 2021
  Sagsid.: 20/4460

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres her om borgerhenvendelser og klager de seneste måneder til henholdsvis Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering og Center for Politik, Service og Social.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2021

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på deres møde 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgående klager og borgerhenvendelser. Denne sag dækker perioden 12. maj 2021 til 21. juli 2021, som er klageperioden siden sidste politiske behandling.

  Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering modtaget 3 klager i perioden. Disse fremgår af bilag 1. (lukket). Center for Politik, Service og Social har modtaget 1 klage i perioden. Den fremgår af bilag 2. (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2021.

 • 18
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2021

  -         Administrationen orienterede om status på rekruttering af ny leder af hjemmeplejen.

  -         Administrationen orienterede om antallet af medarbejdere på det hjemtagne hjælpemiddelområde.

  -         Administrationen orienterede om, at der arbejdes videre med mulighederne for sammen med 4 andre kommuner at danne et §60 selskab til varetagelse af et hjælpemiddeldepot.