Skip navigationen

Referat

Mandag den 6. september 2021 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Per Faldborg Olesen (V), Anne Funk (O), Martin Wood Pedersen (C), Ole H. Hansen (A)
Afbud fra: Katrine Tholstrup (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Punkt 7 taget af dagsorden.
Godkendt.
 • 1
  TEMA: Dialog med Enggården samt Bruger Og Pårørenderådet (BOP)
  Sagsid.: 21/2584

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget afholder årligt dialogmøder med relevante ledere og repræsentanter for områder inden for udvalgets ansvarsområde. På dette møde vil leder af Omsorgscenter Enggården samt repræsentanter fra BOP deltage.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget tager dialogen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-09-2021

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Omsorgscenteret Enggården er en paraply for en lang række af indsatser og tilbud på omsorgsområdet; plejeboliger, midlertidigt ophold, demensindsats, daghjem, samarbejde med Tårnby Kommune om genoptræningsindsatser, samt madservice.

  Som en naturlig forlængelse af dette er der også et stort samarbejde med de pårørende og dermed det nedsatte samarbejdsforum Bruger Og Pårørenderådet (BOP).

  Leder af Omsorgscenter Enggården samt Formand og Næstformand fra BOP vil på mødet fortælle om de forskellige aktuelle indsatser og tilbud samt samarbejdet på området.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken 2019-2022.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2021

 • 2
  Orienteringssag - Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen august 2021
  Sagsid.: 21/35

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 8. juni 2020 at udvalget orienteres på hvert møde om udviklingen i ledigheden.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-09-2021

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Jobcenterchef fra Tårnby Kommune, Bo Hammer, deltager på udvalgsmødet og præsenterer beskæftigelsesdata i et oplæg med aktuelle data, der efterfølgende sendes til udvalget.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. september 2021.

 • 3
  Orienteringssag - Redegørelse på henvendelse fra beskæftigelsesministeren over lav registering af jobsøgningsaktivitet
  Sagsid.: 21/2446

  RESUMÉ:

  Den 12. april 2021 modtog landets kommuner, herunder Dragør Kommune, brev fra Beskæftigelsesministeriet om ’Lav registrering af jobsøgningsaktivitet blandt modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse'. Denne sag er en redegørelse for Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget over hvilke handlinger Jobcenter Tårnby har iværksat, for at efterleve gældende lov og understøtte de lediges forpligtigelser.

  Redegørelsen er skrevet af Jobcenter Tårnby, med undtagelse af sidste afsnit i sagsfremstillingen, herunder bilaget om sanktioner, som udelukkende er lavet for og af Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-09-2021

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering har siden januar 2019 løbende opdateret en benchmarking af jobparate kontanthjælpsmodtageres jobsøgning til brug for styrelsens tilsyn med kommunernes administration af rådighedsreglerne.

  Styrelsen udvider nu benchmarkingen med tal for den registrerede jobsøgning blandt to nye målgrupper: (1) jobparate modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og (2) jobparate modtagere af overgangsydelse.

  Benchmarkingen omfatter alene personer med pligt til at søge job og joblogge, og viser, at ovenstående målgrupper i langt mindre grad registrerer jobsøgning i joblog end jobparate kontanthjælpsmodtagere. Modtagere af selvforsørgelses- og hjemrejseydelse og overgangsydelse kan fritages for at registrere jobsøgning grundet manglende sprog- og IT-kundskaber jf. Integrationsloven. Styrelsen vurderer, at den lave jobsøgningsaktivitet ikke kan forklares ud fra fritagelsesårsager eller delvis suspendering af beskæftigelsesindsatsen i perioden 2. marts 2020 til 27. maj 2020. Opgørelsen af brevet er fra januar 2020, hvor der på landsplan var 67 %, som ikke registrerede sin jobsøgning.

  Redegørelse specifikt målrettet Dragør og Tårnby Kommuner

  Nedenstående viser andelen af de to målgrupper, der ikke har registreret jobsøgninger i den opgjorte måned, fordelt på Tårnby og Dragør kommuner og til sammenligning med landsgennemsnit første kvartal af 2021:

  Måned, År

  Tårnby

  Dragør

  Alle kommuner

  Januar 2021

  87,5 %

  86,7 %

  69,6 %

  Februar 2021

  58,3 %

  60 %

  51,6 %

  Marts 2021

  45 %

  40 %

  41,5 %

  Boks 2: Andel der ikke har registreret jobsøgninger. Kilde: STAR

  Den stigende andel af målgruppen, som har registreret deres jobsøgning i perioden fra jan-marts 2021, kan dels forklares ved, at færre borgere er omfattet målingen, formentlig fordi flere er gået i arbejde som del af genåbningen af landet, dels med Jobcenter Tårnbys fokus på målgruppens forpligtigelser på Jobnet.

  Jobcenter Tårnby er udfordret ved, at de som har afsluttet integrationskontrakten (INT) og er overgået til kontanthjælp som jobparat (LAB), ikke kan fritages på trods af sprog og IT- mæssige udfordringer, og har stillet spørgsmål til STAR herom.

  Jobcenteret er opmærksom på udfordringen med de borgere, som har svært ved at navigere på Jobnet grundet sprog og IT-mæssige udfordringer. Det er jobcenterets vurdering, at denne målgruppe har behov for håndholdt hjælp, og coronasituationen har alt andet lige kompliceret denne opgave, med at skulle sidde sammen foran en PC.

  Jobcenteret har siden januar 2020 haft styrket fokus på, at hjælpe denne gruppe af borgere med deres forpligtigelser på Jobnet:

  • Vi har før covid-19 afholdt fysiske CV møder med håndholdt hjælp til Jobnet.
  • Vi har før covid-19 afholdt ugentlig jobcafé i Jobcenteret
  • Vi har før covid-19 henvist til hjælp til jobsøgning på Tårnby Hovedbibliotek
  • Vi har lavet individuelle aftaler omkring, hvordan borger kan dokumentere sin jobsøgning på anden vis. Disse aftaler og dokumentation fremgår af borgers Min plan.
  • Vi tilbyder online kurser i Jobnet med tolkebistand, herunder brugen af joblog, CV og selvbooking.
  • Vi sparrer på tværs af kommuner.
  • Vi har fokus på vejledning om pligten om at stå til rådighed for arbejdsmarkedet
  • Vi har fritaget de, som endnu ikke har de sproglige og IT-mæssige kompetencer for de omfattet af Integrationsloven.

  Styrelsen opdaterer benchmarkingen månedligt, og følger udviklingen nøje med henblik på, at vurdere behovet for at iværksætte yderligere initiativer, hvis den registrerede jobsøgningsaktivitet ikke øges.

  Bemærkning særligt for og skrevet af Dragør Kommune

  Administrationen har spurgt Tårnby Jobcenter om der kan være en sammenhæng mellem lav jobsøgningsaktivitet og lav grad af sanktioner for den brede målgruppe af jobparate kontanthjælpsmodtagere, jf. bilag. Jobcenter Tårnbys svar herpå er, at der i store dele af 2020 ikke har været mulighed for at sanktionere i forhold til for eksempel manglende deltagelse i tilbud grundet delvis suspendering af beskæftigelsesindsats som følge af COVID-19. Jobcentret tilføjer desuden, at de i 2021 har sat ind med et større fokus på anvendelse af sanktioner (ved manglende registrering i jobblog og CV) og laver månedlige opfølgninger på dette, samt har det som tema på team/fagmøder.

  På landsplan bekræftes dette i jobindsats.dk, hvor antallet af sanktioner på landsplan i 2. kvartal 2019 var 7344 og i 2. kvartal 2020 var dette tal helt nede på 1346. I 3. kvartal 2019 var antallet af sanktioner lidt mindre end 2. kvartalet, nemlig 6743 sanktioner, men hvor tallet for samme periode i 3. kvartal i forhold til 2. kvartal i 2020 steg til 3144. I forhold til landsplan har tallet for Tårnby Kommune i samme periode, jf, nedenstående tabel, ikke været signifikant. Til gengæld viser data fra jobindsats, at der både før og efter COVID-19 har været få eller ingen sanktioner for Dragør-borgere. Administrationen vil derfor, og i forlængelse af Jobcenter Tårnbys svar ovenfor, have ekstra opmærksomhed herpå.

  Dragør

  Antal sanktioner i alt

  1. kvt 2019

  .

  2. kvt 2019

  .

  3. kvt 2019

  .

  1. kvt 2020

  4

  2. kvt 2020

  .

  3. kvt 2020

  .

  Tårnby

  1. kvt 2019

  20

  2. kvt 2019

  22

  3. kvt 2019

  16

  1. kvt 2020

  18

  2. kvt 2020

  .

  3. kvt 2020

  11

   Boks 2: Kontanthjælp. Rådighedssanktioner. Jobparat. Data fra jobindsats.dk, juni 2021.

  LOVE/REGLER:

  LBK nr 1146 af 22/06/2020 Bekendtgørelse af lov om integration af udlændinge i Danmark (integrationsloven): § 26 a, stk. 4.

  LBK nr 241 af 12/02/2021 Bekendtgørelse af lov om aktiv socialpolitik: § 13 a, stk. 3.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09. august 2021.

  Bilag

 • 4
  Orienteringssag - Status på støttekontaktpersonernes arbejde under Corona
  Sagsid.: 21/35

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget bestilte den 31. maj 2021 på baggrund af medlemsforslag fra Socialdemokratiet (A) en statussag på støttekontaktpersonernes sociale arbejde; generelt samt med særligt fokus på hvordan det er gået under COVID-19 pandemien. Denne sag er en statussag herpå.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-09-2021

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har to støttekontaktpersoner (total 1,75 årsværk), som er ansat til at udfylde funktionerne inden for Lov om Social Service (SEL) § 99: ”Kommunen sørger for tilbud om en støtte- og kontaktperson til personer med sindslidelser, til personer med et stof- eller alkoholmisbrug og til personer med særlige sociale problemer, som ikke har eller ikke kan opholde sig i egen bolig.” Støtten er en forebyggende indsats og som udgangspunkt korterevarende. Støtten er frivillig for borgerne og uden visitation, og borgeren har mulighed for at støtten gives anonymt. Støttekontaktpersonerne fører derfor ikke statistik eller journalisering med de borgere, de er i kontakt med. Statussagen her er skrevet ud fra deres oplevelser med målgruppen i perioden efter marts 2020.

  Status på Dragør Kommunes indsats fra støttekontaktpersonerne:

  Generelt kan man sige at COVID-19 har efterladt et stort aftryk hos de borgere, der er omfattet af målgruppen for SEL § 99, især som følge af mediernes massive dækning den første halvdel af 2020. De borgere som i forvejen har været ramt af depression, angst, ensomhed og paranoia, har ikke haft det nemt det sidste års tid.

  For målgruppen af de socialt udsatte, har der ikke været store ændringer og de fleste har klaret sig ok, på trods af at tilværelsen er blevet mørkere. De fleste lever en tilbagetrukken eksistens i forvejen, så ”bliv hjemme”-konceptet er ikke fremmed for dem. Nedlukningen og restriktionerne forbundet til COVID-19 pandemien har dog også påvirket deres hverdag, og støttekontaktpersonerne har derfor været meget aktive trods nedlukningen, netop for at kunne være lidt på forkant med borgernes situationer, for eksempel ved at have afhjulpet og afmystificeret myndighedernes tiltag, opfordringer og regler. Men generelt set har denne målgruppe klaret sig ok, og uden de store ændringer fra tiden før corona.

  For målgruppen bestående af misbrugere har COVID-19 pandemien haft en mere negativ påvirkning. For eksempel depression, angst, ensomhed og vrangforestillinger kombineret med alkohol og non-stop TV dækning af pandemien, har vist sig at være en meget dårlig kombination. I denne målgruppe har støttekontaktpersonerne en mere eller mindre fast gruppe på 15-20 personer (også før corona), hvoraf 3-4 stykker løbende igennem årene har haft kontakt med psykiatrihospitalet på Digevej. Det tal er fordoblet i løbet af de seneste 15 måneder og stort set alle i målgruppen har øget deres forbrug. De personer, tilbud og netværk, som normalt er en del af denne målgruppes liv, har også været sat på pause under pandemien, så støttekontaktpersonerne har været mere opmærksomme på de opsøgende besøg, for at undgå at borgerne i målgruppen bliver helt afskåret fra verden.

  De fleste af borgerne i målgruppen for SEL § 99 er nu i gang med vaccineprogrammet, og dette forventes at få en positiv effekt for deres situation, også i takt med at resten af samfundet genåbner. En opmærksom efter corona vil i høj grad være på bekæmpelse af ensomhed, hvilket er en fælles udfordring for borgerne i denne målgruppe.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service § 99.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09. august 2021.

 • 5
  Orienteringssag: Borgerhenvendelser og klager - juli-august 2021
  Sagsid.: 20/4460

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres her om klager og borgerhenvendelser den seneste måned til henholdsvis Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering og Center for Politik, Service og Social, samt en halvårlig oversigt over klager fra begge centre og en kvartalsvis oversigt fra den private leverandør af hjemmepleje.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-09-2021

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på deres møde 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgående klager og borgerhenvendelser. Denne sag dækker perioden 22. juli 2021 til 18. august 2021, som er klageperioden siden sidste politiske behandling.

  Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering modtaget 4 klager i perioden. Klagerne fremgår af bilag 1. (lukket). Center for Politik, Service og Social har modtaget 1 klage i perioden. Klager fremgår nederst i årsoversigten bilag 2. (lukket).

  På deres møde i januar 2019 bad Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget om en kvartalsvis oversigt over klager til den private leverandør af hjemmepleje. Denne sag dækker perioden midt april 2021 – midt august 2021, som er klageperioden siden sidste politiske behandling. Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering har modtaget 0 klager over den private leverandør af hjemmeplejen i perioden.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget modtager på dette møde også en halvårlig status på borgerhenvendelser og klager for perioden 19. februar 2021 til og med 18. august 2021. Borgerhenvendelser og klager modtaget i Sundhed, Pleje og Rehabilitering fremgår af bilag 3. (lukket), mens borgerhenvendelser og klager modtaget i Center for Politik, Service og Social fremgår af bilag 2. (lukket).

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. september 2021.

 • 6
  Orienteringssag - Pladskapacitet på plejeboliger
  Sagsid.: 20/1614

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget modtager halvårligt en status på pladskapaciteten for plejeboliger i Dragør. Aktuelt forventes behovet for plejeboliger at kunne håndteres inden for de nuværende rammer på Omsorgscenteret Enggården.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen om pladskapacitet på plejeboliger til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-09-2021

  Til efterretning.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget (tidligere Social- og Sundhedsudvalget) blev på deres møde 17. august 2017 præsenteret for en analyse af Dragør Kommunes fremtidige plejeboligbehov. Et år senere på deres møde 13. august 2018 blev udvalget præsenteret for en opfølgning på analysen. På dette møde besluttede udvalget, at der på daværende tidspunkt ikke skulle iværksættes arbejde med at skabe flere plejeboliger, men at udvalget skulle forelægges halvårlige statusrapporteringer på plejeboligkapaciteten.

  Pladskapacitet på plejeboliger i Dragør i 1. halvår 2021
   

  Omsorgscenteret Enggården har i 1. halvår 2021 haft 104 permanente plejeboliger, som er fordelt på 100 etrumsboliger og 4 torumsboliger, også kaldet ægtefælleboliger. Tidligere har Enggården haft 99 permanente plejeboliger. Antallet af plejeboliger steg 1. januar 2021, hvor

  Enggården fik 5 ekstra plejeboliger ved at konvertere 5 MTO-pladser til plejeboliger.

  I 1. halvår 2021 har der været i alt 40 borgere med plejeboliggaranti på venteliste til en plejebolig i Dragør Kommune. Den gennemsnitlige ventetid for denne gruppe har været 7 dage og der har ikke været nogen overskridelser af pladsgarantien, som er på 8 uger.

  Derudover var der i 1. halvår 2021 i alt 3 borgere på venteliste til plejebolig, der ikke var omfattet af plejeboliggarantien. Det er alle borgere, der er blevet tilbud og har takket nej til en etrumsbolig, da de ønsker en torumsbolig.

  Tabel 1. nedenfor sammenholder data fra 1. halvår 2021 med data fra 2020 med 2019.

  Tabel 1. Oversigt over ventelister og ventetider til plejebolig i Dragør Kommune fra 2019-2020 samt 1. halvår 2021

  1. halvår 2021

  2020

  2019

  Antal permanente plejeboliger

  104

  99

  99

  Antal Dragør-borgere med plejeboliggaranti på venteliste 

  39

  36

  44

  Antal udenbys borgere med plejeboliggaranti på venteliste

  1

  7

  8

  Gennemsnitlig ventetid for alle borgere med plejeboliggaranti

  8 dage

  39 dage

  31 dage

  Antal overskridelser af pladsgarantien

  0

  13

  8

  Antal Dragør-borgere uden plejeboliggaranti på venteliste

  2

  6

  3

  Antal udenbys borgere uden plejeboliggaranti på venteliste pr. år

  1

  1

  1

  Gennemsnitlig ventetid for borgere uden pladsgaranti

  91 dage

  75 dage

  35 dage

  Som det fremgår af tabel 1. så er den gennemsnitlige ventetid og antallet af overskridelser på pladsgarantien faldet ganske meget fra 2020 til første halvår 2021. Faldet kan muligvis skyldes, at færre har ønsket at flytte på plejehjem under corona-nedlukningen grundet bekymring for at blive smittet samt restriktionerne for besøg af pårørende. Det som genererer de længste ventetider er borgere, som ønsker torumsboliger.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service § 192 og § 192a.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. september 2021.

 • 7
  Udbud af administration af ældreboliger
  Sagsid.: 21/2420

  RESUMÉ:

  Aftalen på administration af ældreboliger udløber den 31. december 2021. Kommunen skal derfor indgå en ny kontrakt, som skal være klar den 1. januar 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender udbudsprocessen på udbud af administration af almene boliger.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-09-2021

  Sagen taget af dagsorden.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Indkøb har udarbejdet udbudsmateriale, herunder kravspecifikationen som er vedlagt som bilag.

  Der er tale om i alt 117 almene pleje- og ældreboliger, alle beliggende på Enggården. Udbuddet omfatter levering af ejendomsadministration vedrørende almene pleje- og ældreboliger samt administration af servicearealer.

  Når værdien af en tjenesteydelseskontrakt, som i dette tilfælde, ligger under tærskelværdierne for udbud, kan kommunen anvende udbudslovens mere fleksible regler ved indgåelse af kontrakten.

  Det kommer blandt til udtryk ved et mindre omfattende udbudsmateriale, færre krav til annoncering og principielt kortere tilbudsfrist.

    

  Udbudsmaterialet er stort set identisk med sidste udbud, udover at der er tilføjet arbejdsklausuler og der er foretaget enkelte sproglige præciseringer.

  Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for Dragør Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud efter tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.

  Kontrakten indgås for en periode på 4 år og kan ydereligere forlænges i 2 x 12 måneder.

  Tilbudsfristen udløber den 30. september 2021 og resultatet af konkurrenceudsættelsen vil blive fremlagt til politiskgodkendelse i november.

  LOVE/REGLER:

  Konkurrenceudsættelsen foretages efter udbudslovens § 193, stk. 1, nr. 3.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 6. september 2021.

  Økonomiudvalget den 16. september 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 23. september 2021.

  Bilag

 • 8
  Forslag til samarbejde med Tårnby Kommune om dele af rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft
  Sagsid.: 21/2862

  RESUMÉ:

  Med henblik på at øge kvaliteten og udbuddet af tilbud til borgere om rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft, forelægges udvalget oplæg til samarbejde med Tårnby Kommune på området.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der retters henvendelse til Tårnby Kommune med henblik på, at indgå samarbejde om dele af indsatserne under rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft,
  1. at udvalget giveradministrationen bemyndiges til at indgå en samarbejdsaftale med Tårnby Kommune om dele af indsatserne under rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft i en forsøgsperiode på 1 år med udgangspunkt i oplæg til samarbejde.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-09-2021

  Ad 1 + 2

  Godkendt.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 2 tilføjet efter behandling i SSAU den 6. september 2021. Der er stor forskel på borgere med kræft i forhold til diagnose, alder, fysiske og psykiske ko-morbiditeter samt personlige ressourcer.

  Rehabilitering og palliation i forbindelse med kræft er et delt ansvarsområde mellem hospitaler, kommuner, almen praksis samt de hospices, som Region Hovedstaden har indgået driftsoverenskomst med. Alle med behov for en rehabiliterende og palliativ kommunal indsat i forbindelse med kræft, kan henvises til kommunen af hospitalet eller via egen læge.

  Indsatsen indledes med, at borgerne indkaldes til en afklarende samtale i kommunen hvor borgeren præsenteres for viften af tilbud som kommunen udbyder. Formålet med den afklarende samtale er, at opnå en fælles forståelse af forventninger til tilbud, herunder de overordnede målsætninger med deltagelse i tilbuddene, og gennem dialog at støtte borgeren i en relevant og behovsorienteret prioritering af tilbud.

  I Dragør Kommune henvises der ca. 40 borgere til en afklarende samtale i forbindelse med kræft. Det estimeres, at der i gennemsnit starter 2 borgere til holdtræning om måneden. Dog er det reelle billede således, at der er perioder med spidsbelastning hvor der starter flere borgere samtidig og i andre perioder er der færre eller ingen der ønsker at deltage på holdtræning. Det er derfor en udfordring at opretholde kvaliteten i tilbud om holdtræning i Dragør Kommune. I Dragør Kommune tilbydes der for nuværende 1 træningshold der træner to gange om ugen. Deltagerne på holdet er en sammensætning af borgere med diagnoser som hjerte-kar sygdomme, KOL, kræft og type 2 diabetes.

  Med henblik på at øge kvaliteten og udbuddet af tilbud, har medarbejdere fra Dragør og Tårnby Kommuner været i dialog omkring mulighederne for et samarbejde. De har i fællesskab udarbejdet vedhæftede oplæg til samarbejde om dele af rehabilitering og pallitation i forbindelse med kræft.

  Formålet med samarbejdet er, at efterkomme et stigende behov for flere forskellige sundhedsindsatser på området, samt at understøtte en mere sammenhængende overgang mellem genoptræningsforløb og kræftrehabilitering.

  Konkret ville samarbejde omhandle sammenlægning af undervisningshold og træningshold på tværs af kommunerne der hvor det er en fordel med et større borgergrundlag, mens de individuelle indsatser fortsat varetages i egen kommune. Derved fastholdes det lokale og nære tilbud fortsat. Forslag til organiseringen af tilbuddet fremgår af det vedhæftede oplæg. Pladserne på holdene bliver fordelt med fortrinsret til hjemkommunens borgere, og ekstra pladser står åben til borgere fra samarbejdskommunen.

  En sammenlægning af holdtilbuddene i Tårnby og Dragør vil øge borgergrundlaget og dermed sikre tilstedeværelsen af holdtilbud til borgerne i begge kommuner. Dertil vil tilbud om flere hold øge muligheden for bredere netværksdannelse blandt borgere med behov for kræftrehabilitering der oplever at stå i samme situation, hvilke er et vigtigt element for rehabiliteringen. Der er løbende optag på holdene og der er tale om forløb på op til 12 uger, afhængig af den enkeltes behov.

  Forventningen er, at med et større udbud af træningshold vil flere borgere fra Dragør Kommune være motiveret for at deltage. Med aftalen vil holdtilbud i Dragør Kommune fortsat være med deltagelse af en sammensætning af borgere med diagnoser som hjerte-kar sygdomme, KOL, kræft og type 2 diabetes.

  Administrationen anbefaler, at der indgås et samarbejde med Tårnby Kommune i en forsøgsperiode på 1 år, hvorefter samarbejdet evalueres og der tages konkret stilling til hvorvidt og i hvilken form samarbejdet skal fortsætte. Samarbejdet kan af begge kommuner opsiges med en måneds varsel ved gensidig enighed.

  Træningsfaciliteterne i kommunerne ligger tæt på offentlige transportmuligheder. Administrationen anbefaler, at borgerne i Dragør Kommune selv skal sørge for transport til og fra træningsfaciliteterne. Der findes derudover forskellige muligheder for kørsel, bl.a. Flex-trafik såfremt borgeren er visiteret hertil.

  Samarbejdet bygger på fælles faglige ressourcer og der lægges ikke op til økonomisk mellemværende. Administrationen vurderer, at ud fra beskrivelserne i nærværende sag og i det vedhæftede oplæg, vil etablering af samarbejdet og de efterfølgende driftsopgaver ligge inden for de økonomiske rammer der i forvejen er tildelt området.

  Administrationen vurderer, at såfremt Tårnby Kommune ønsker at indgå i samarbejdet, er det praktisk muligt at samarbejdet kan træde i kraft umiddelbart herefter når formaliteterne omkring aftaleteksten er på plads.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedsloven §119.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken 2019-2022.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget den 6. september 2021.

  Bilag

 • 9
  Aftale om intravenøs behandling i kommunalt regi i Region Hovedstaden
  Sagsid.: 21/3252

  RESUMÉ:

  KKR Hovedstaden godkendte aftale om intravenøs (IV) behandling til borgere i kommunalt regi den 16. juni 2021. Aftalen er efterfølgende sendt ud til godkendelse i kommunalbestyrelserne. Der er i aftalen ikke opnået enighed mellem regionen og kommunerne angående behandling med parenteral ernæring og herunder IV-væske- og medicinbehandling til korttarmspatienter. Aftalen forventes at træde i kraft 4. oktober 2021 og bliver evalueret efter to år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget godkender aftale om IV-behandling i kommunalt regi.
  2. at udvalget godkender at afvise alle nye henvisninger af korttarmspatienter, så længe der er politisk uenighed om, hvem der skal finansiere opgaven.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 06-09-2021

  Ad 1 + 2

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 2 er tilføjet efter behandling i SSAU den 6. september 2021.

  IV-behandling er behandling med medicin eller væske, der gives direkte i en blodåre via et drop. Borgere i hovedstadskommunerne kan med aftalen modtage nogle typer IV-behandling i eller tæt på eget hjem. Dermed kan de undgå ambulante besøg på hospitalet i den periode, behandlingen varer.

  Aftalen skal sikre høj faglig kvalitet, patientsikkerhed og sammenhæng i forløb for borgere i IV-behandling i kommunalt regi på delegation fra hospitalet. Grundprincippet for samarbejdet er, at ingen borgere skal opleve ubegrundede overgange eller unødvendige indlæggelser.

  Aftalens indhold

  Som beskrevet i aftalen beholder hospitalerne finansierings- og behandlingsansvaret for IV-behandlingen. Aftalen omfatter forløb med IV-antibiotika, IV-væske (isoton) og IV-pumpe. IV-behandling i kommunalt regi kan ske i tidsrummet 07-23 og med maksimalt fire daglige besøg. Tidsforbruget i borgerens hjem må ikke overstige en time pr. besøg. Endvidere er det en forudsætning, at borgerne er indstillede på at fortsætte eller færdiggøre deres IV-behandling i kommunalt regi samt at borgerne lægefagligt er vurderet egnede til at modtage IV-behandling i kommunalt regi. Se aftalen i bilag.

  En væsentlig del af aftalen er takstmodellen, der fastsætter den takst, som regionen skal afregne med kommunerne for at løse opgaven. Takstmodellen er baseret på forløbstakster for tre typer IV-behandling (IV-antibiotika, IV-væske, IV-pumpe) samt dagstakster, der bliver afregnet for længere forløb. Dagstakst bliver alene anvendt når forløbene strækker sig ud over de antal dage, der er forudsat i forløbet. Forløbstakster er valgt for at skabe en enkel model, der er let at administrere. Det er forventningen, at hovedparten af forløbene alene vil blive afregnet med forløbstakst. Se uddybende beskrivelse og takster i bilag –afsnit 3, side 7.

  Taksterne er beregnet på de reelle udgifter kommunerne afholder til sygeplejersker samt erfaringsbaserede vurderinger af tidsforbruget. For hvert forløb er medtaget tid til opstart og afslutning af borgeren. For hvert besøg er medtaget tid til forberedelse, indløb og transport. Der er i takstmodellen forudsat, at halvdelen af forløbene sker i borgernes hjem og halvdelen på kommunal klinik. Forudsætningerne vil blive evalueret efter to år.

  Det er forventningen, at der i Region Hovedstaden er ca. 5.700 årlige IV-forløb i kommunalt regi, når aftalen er fuldt implementeret. Dette estimeret til 45 årlige IV-forløb i Dragør Kommune.

  I Dragør Kommune kan medarbejderne ved aftalens ikrafttrædelse varetage opgaven om IV-behandling i kommunalt regi.

  Aftalen træder i kraft 4. oktober 2021 og bliver evalueret efter to år. Implementeringen af aftalen forankres i regi af Samordningsudvalg Syd.

  Administration anbefaler, at udvalget godkender aftalen.

  Korttarmspatienter

  Der ikke er opnået enighed mellem regionen og kommunerne angående behandling med parenteral ernæring og herunder IV-væske- og medicinbehandling til korttarmspatienter. Kommunerne vurderer, at der er tale om sygehusbehandling i hjemmet, og dermed en regional opgave, hvor hospitalet har behandlings- og finansieringsansvaret. Det er derfor nødvendigt at indgå aftale om behandlingen med regionen, før hospitalerne kan delegere opgaven til kommunerne. En sådan aftale skal indeholde afregning af kommunerne for de udgifter, der er forbundet med varetagelse af behandlingen i kommunalt regi, da kommunerne ikke må varetage sygehusopgaver vederlagsfrit, jf. opgavefordelingsprincippet. Udgifterne til varetagelse af behandlingen i kommunalt regi anslås at være ca. 800.000 kr. årligt pr. patient

  Behandling af korttarmspatienter i kommunalt regi er ikke omfattet af aftalen om IV-behandling i kommunalt regi, indtil der er opnået enighed om ansvarsfordelingen og dermed aftalt en takst. Dermed kan den enkelte kommune beslutte at afvise at varetage behandlingen, indtil der er fundet en løsning, eller varetage behandlingen uden en aftale og uden finansiering fra regionen. KKR-Hovedstaden opfordrer kommunerne til at afvise ny-henviste patienter.

  Dragør Kommune har aktuelt ikke igangværende behandling af korttarmspatienter. Administrationen anbefaler, at udvalget godkender at afvise alle nye henvisninger af korttarmspatienter, så længe der er politisk uenighed om, hvem der skal finansiere opgaven.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedsloven §203-205.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Region Hovedstaden har finansieringsansvaret og der er udarbejdet en takstmodel til afregning af konkrete forløb samt en dagstakst. Takstmodellen er beskrevet i bilag til sagen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken 2019-2022.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget den 6. september 2021.

  Økonomiudvalget den 16. september 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 23. september 2021.

  Bilag

 • 10
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSAU den 6. september 2021

  Administrationen orienterede om:

  -          Det tredje vaccinationstik kommer med regionens udkørende team i den kommende tid.

  -          Pop-up vaccine er ansøgt og kommer forhåbentligt - datoerne er ved at blive planlagt

  -          Antigentesten (næsetest) flyttes fra Wiedergården 9. september. Vi håber på en ny placering i Hollænderhallen, men det er ikke endeligt afklaret.

  -           

  Der blev også orienteret om den akutelle situation i Ydelsesteamet.

  Katrine Tholstrup (C) var ikke til stede.