Skip navigationen

Referat

Mandag den 4. oktober 2021 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Per Faldborg Olesen (V), Anne Funk (O), Martin Wood Pedersen (C)
Afbud fra: Katrine Tholstrup (C), Ole H. Hansen (A)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A)
Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kathrine Tholstrup (C)
 • 1
  Tema: Dialog med Ældrerådet
  Sagsid.: 20/65

  RESUMÉ:

  Som led i den aftalte samarbejdsstruktur med Ældrerådet afholdes der to årlige dialogmøder med Ældrerådet og Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-10-2021

  Drøftet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældrerådet i Dragør konstituerede sig den 3. november 2017.

  Ældrerådets formål er, at sikre de bedst mulige forhold for kommunens ældre og formidle synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen.

  Følgende deltager på mødet fra ældrerådet:

  • Leif Ingersholm (formand)
  • Renee Schwaner (medlem)

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. oktober 2021.

 • 2
  Udbud af administration af ældreboliger
  Sagsid.: 21/2420

  RESUMÉ:

  Aftalen på administration af ældreboliger udløber den 31. december 2021. Kommunen skal derfor indgå en ny kontrakt, som skal være klar den 1. januar 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender udbudsprocessen på udbud af administration af almene boliger.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-10-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kathrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Indkøb har udarbejdet udbudsmateriale, herunder kravspecifikationen som er vedlagt som bilag.

  Der er tale om i alt 117 almene pleje- og ældreboliger, alle beliggende på Enggården. Udbuddet omfatter levering af ejendomsadministration vedrørende almene pleje- og ældreboliger samt administration af servicearealer.

  Når værdien af en tjenesteydelseskontrakt, som i dette tilfælde, ligger under tærskelværdierne for udbud, kan kommunen anvende udbudslovens mere fleksible regler ved indgåelse af kontrakten.

  Det kommer blandt til udtryk ved et mindre omfattende udbudsmateriale, færre krav til annoncering og principielt kortere tilbudsfrist.

   

  Udbudsmaterialet er stort set identisk med sidste udbud, udover at der er tilføjet arbejdsklausuler og der er foretaget enkelte sproglige præciseringer.

  Kontrakten vil blive tildelt den tilbudsgiver, der afgiver det for Dragør Kommune økonomisk mest fordelagtige tilbud efter tildelingskriteriet bedste forhold mellem pris og kvalitet.

  Kontrakten indgås for en periode på 4 år og kan ydereligere forlænges i 2 x 12 måneder.

  Tilbudsfristen udløber den 1. november 2021 og resultatet af konkurrenceudsættelsen vil blive fremlagt til orientering i november.

  LOVE/REGLER:

  Konkurrenceudsættelsen foretages efter udbudslovens § 193, stk. 1, nr. 3.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. oktober 2021.

  Økonomiudvalget den 14. oktober 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2021.

  Bilag

 • 3
  Status vedrørende etableringen af et nyt hjælpemiddeldepot
  Sagsid.: 21/4201

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen bemyndigede den 24. juni 2021 administrationen til at afsøge muligheden for at etablere et §60-fællesskab i samarbejde med andre interesserede kommuner. Det mulige §60-fællesskab vil kunne drive et fælles hjælpemiddeldepot på alle kommunernes vegne. Bemyndigelsen kom efter, Zealand Care opsagde sin kontrakt med Dragør Kommune pr. 31 december 2021 på driften af et hjælpemiddeldepot samt på indkøb af hjælpemidler hertil. Administrationen orienterer hermed om status på dialogen med andre kommuner og Zealand Care.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-10-2021

  Til efterretning.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kathrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Zealand Care opsagde i marts 2021 sin kontrakt på driften af kommunens hjælpemiddeldepot pr. 31 december 2021. Kommunalbestyrelsen bemyndigede derfor administrationen til at undersøge forskellige muligheder for at etablere et nyt hjælpemiddeldepot. Administrationen har efterfølgende afsøgt forskellige løsninger på at etablere et nyt hjælpemiddeldepot.

  Der er i samarbejde med en række kommuner på Sjælland etableret en god, positiv dialog om muligheden for at etablere et fælles §60-fællesskab, som potentielt kan overtage Zealand Cares fysiske og personalemæssige aktiver pr. 1 april 2022 og herefter drive et fælles hjælpemiddeldepot for alle kommunerne. Zealand Care har udtrykt, at Zealand Care vil være indstillet på at fortsætte driften indtil d. 31 marts 2022, således materielle værdier og personalet i selskabet kan blive overdraget til det nye §60-fællesskab.

  Administrationen er i dialog om etableringen af et §60-fællesskab med repræsentanter for Faxe Kommune, Greve Kommune, Halsnæs Kommune, Lejre Kommune, Ringsted Kommune og Solrød Kommune. Kommunerne har alle ytret et ønske om at etablere et fælles §60-fællesskab, som kan overtage Zealand Cares aktiviteter pr. 1 april 2022 og herefter drive et fælles kommunalt hjælpemiddeldepot. Kommunerne har i fællesskab hyret advokatfirmaet Horten til at rådgive i processen og til at være i dialog med Zealand Care om det juridiske grundlag for overdragelsen af Zealand Cares aktiviteter til §60-fællesskabet. Horten er ved at udarbejde en tids- og procesplan, der skal sikre en forsyningssikker overdragelse af hjælpemiddeldepotet fra Zealand Care til det nye §60-fælleskab. Greve Kommune er tovholder på processen for de interesserede kommuner.

  Administrationen har i en budgetanalyse, som er indeholdt i budgetmappen, undersøgt muligheden for at Dragør Kommune kan drive hjælpemiddeldepotet i egnede lokaler indenfor kommunens grænser. Budgetanalysen konkluderede, at det ikke er rentabelt at oprette eget hjælpemiddeldepot i Dragør. Konklusionen var baseret på større opstarts- og anlægsudgifter i forbindelse med oprettelsen af hjælpemiddeldepotet. Disse udgifter er der ikke budgetteret med i udkastet til budgetforslaget for 2022-2025.

  Administrationen har også undersøgt muligheden for at etablere et driftsfællesskab med Tårnby Kommune, således Tårnby Kommunes hjælpemiddeldepot ville varetage denne funktion for Dragør Kommunes borgere. Det har ikke været muligt at finde en model herfor, da Tårnby Kommunes hjælpemiddeldepot ikke har kapacitet til også at rumme Dragør Kommunes hjælpemidler.

  Administrationen er herudover også i dialog med en anden konkret hovedstadskommune vedrørende muligheden for at benytte denne kommunes hjælpemiddeldepot.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  Kommunestyrelsesloven §60.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommune betaler årligt 1,7 millioner kroner til Zealand Care for at drive hjælpemiddeldepotet.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. oktober 2021.

  Bilag

 • 4
  Orienteringssag - Afgørelser fra Ankestyrelsen i 2020
  Sagsid.: 21/3152

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres hermed for den årlige status på afgørelser af klagesager fra Dragør Kommune i Ankestyrelsen. Sagen vedrører afgørelser truffet i 2020 inden for ældreområdet, voksenhandicap og beskæftigelsesområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen om afgørelser fra Ankestyrelsen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-10-2021

  Til efterretning.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kathrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Udvalget præsenteres hermed for den årlige status på afgørelser af klagesager fra Dragør Kommune i Ankestyrelsen.

  Ankeprocedure

  Ved alle afgørelser sender kommunen en klagevejledning til borgeren. Hvis en borger ønsker at klage over kommunens afgørelse, kan borgeren klage inden for fire uger. Hvis borgeren har klaget, har kommunen fire uger til at revurdere afgørelsen. Hvis kommunens revurdering af sagen medfører, at borgeren får fuldt medhold, ændres afgørelsen. Hvis borgeren kun får delvist medhold, orienteres borgeren herom og får en ny frist på fire uger. I det tilfælde hvor kommunen fastholder sin afgørelse ved genvurdering af sagen, fremsendes sagen til Ankestyrelsen.

  Ankestyrelsen kan:

  • Give medhold (stadfæste) i kommunens afgørelse eller ændre kommunens afgørelse.
  • Give borgeren ret i nogle af forholdene og kommunen ret i andre.
  • Hjemvise sagen til fornyet behandling i kommunen med henvisning til, at sagen ikke er tilstrækkelig belyst.
  • Afvise at behandle en klage, hvis klagefristen er overskredet.

  Afgørelser på klagesager indenfor på ældreområdet, voksenhandicap og beskæftigelsesområdet

  I Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering var der i 2020 i alt 19 afgjorte sager, hvoraf de 12 blev stadfæstet, 1 blev ændret/omgjort, 5 blev hjemvist og 1 blev afvist. Af disse sager har de 13 vedrørt hjælpemiddelområdet, mens de 6 øvrige har omhandlet hjemmehjælp og almene boliger. Se oversigt i bilag 1.

  Hjælpemiddelområdet blev frem til 1. september 2021 varetaget i det forpligtende samarbejde af Tårnby Kommune. Tårnby Kommune har oplyst at områderne for de sager, hvor der er givet medhold i 2020 har været meget blandet. Der har været tale om sager vedrørende glukosemålere/Freestyle Libre, ortopædisk fodtøj, bil, cykler og et ur. Sagerne der er blevet omgjort har omhandlet ortopædisk fodtøj og de hjemviste sager har omhandlet ortopædisk fodtøj og bleer.

  Gældende for både Tårnby Kommune og Dragør Kommune har været, at der i de sidste 3 år har været mange klagesager vedrørende ortopædisk fodtøj, ortopædiske fodindlæg og glukosemålere/Freestyle Libre. Kommunen har fået medhold i langt størstedelen af sagerne, hvilket indikerer, at vurderingerne stemmer godt overens med praksis.

  Der har ikke været nogen sager inden for genoptræningen efter Servicelovens § 86.

  I Center for Politik, Service og Social (voksenhandicap og beskæftigelsesområdet) var der i 2020 i alt 5 afgjorte sager, hvoraf de 2 er stadfæstet, 3 er ændret/omgjort, 0 er hjemvist og 0 er afvist. Sagerne har drejet sig om sygedagpenge, ledighedsydelser og ressourceforløb.

  LOVE/REGLER:

  Lov om social service.

  Retssikkerhedsloven § 79B.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. oktober 2021.

  Bilag

 • 5
  Orienteringssag - Danmark i Bevægelse - Analyse af bevægelsesvaner i Dragør Kommune
  Sagsid.: 21/3499

  RESUMÉ:

  Analysen Danmark i Bevægelse giver et overblik over, hvordan og hvor hyppigt vi bevæger os - i fritiden, i hjemmet, på job/uddannelse og som transport. Desuden er her svar på, hvordan borgerne vurderer deres muligheder for at være fysisk aktive og dyrke idræt i forskellige sammenhænge i kommunen. Udvalget præsenteres her for analyse af bevægelsesvaner i Dragør Kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-10-2021

  Til efterretning.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kathrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Undersøgelsen Danmark i Bevægelse giver Dragør Kommune en detaljeret viden om borgernes bevægelsesvaner, hvad der motiverer dem til forskellige former for fysisk bevægelse, og hvilke muligheder og barrierer de oplever for at være fysisk aktiv. Denne viden er et værdifuldt værktøj til at prioritere og planlægge fremtidens indsatser for at skabe et Danmark i bevægelse.

  Den landsdækkende undersøgelse blev gennemført fra midten af oktober til slutningen af november 2020. Undersøgelsen er den hidtil største danske undersøgelse af, hvordan, hvor ofte og hvorfor voksne danskere bevæger sig. Spørgeskemaet blev besvaret af mere end 163.000 danskere fra 15 år og ældre. Den kommunespecifikke rapport fra Dragør Kommune er baseret på svarene fra 1199 borgere. Rapporten kan tilgås via dette link

  https://www.sdu.dk/da/forskning/danmark_i_bevaegelse/~/-/media/03d60acf2ce540bfa617183fe19d7f64.ashx

  De sammenlignelige kommuner er her Allerød, Egedal, Frederiksberg, Furesø, Gentofte, Greve, Hørsholm, Lyngby-Taarbæk, Rudersdal, Solrød, Vallensbæk.

  Undersøgelsen er en del af et forsknings- og formidlingsprojekt under Center for forskning i Idræt, Sundhed og Civilsamfund på Syddansk Universitet.

  Uddrag fra undersøgelsen Danmark i Bevægelse - Dragør

  Borgerne i Dragør Kommune er mere aktive end borgerne er i sammenlignelige kommuner, mens Dragør Kommunes aktivitetsniveau er svarende til gennemsnittet for hele landet. Borgerne i Dragør Kommune går mere tur med hund, de er mere fysisk aktive med praktiske hjemmeopgaver, og de dyrker i højere grad aktiviteter i vand, end man gør i de sammenlignelige kommuner i gennemsnit. De er til gengæld mindre aktive holdboldspil og udelivsaktiviteter end i landet som helhed.

  I Dragør Kommune cykler man i højere grad end landsgennemsnittet til og fra arbejde og uddannelse, og det samme gælder for cykling til indkøb, institutionsbesøg, besøg hos venner og familie mv., hvor man også er mere aktiv end i de sammenlignelige kommuner.

  Idræt og motion på egen hånd dyrkes ugentligt af 76 pct. voksne borgere i Dragør Kommune. Det et procentpoint højere end landsgennemsnittet og fire procentpoint højere end gennemsnittet i de sammenlignelige kommuner.

  Mulighederne for at dyrke idræt og motion i grønne områder, på eller i vandet samt i udendørs idrætsfaciliteter vurderes gennemsnitligt meget højere i Dragør Kommune end i sammenlignelige kommuner og landet som helhed. Mulighederne for at benytte indendørs og kommercielle idrætsfaciliteter til fysisk aktivitet vurderes højere end i hele landet, men på samme niveau som i de sammenlignelige kommuner.

  Læs mere om undersøgelsens resultater på www.danmarkibevægelse.dk.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. oktober 2021.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. oktober 2021.

 • 6
  Orienteringssag - Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen - September 2021
  Sagsid.: 21/1007

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 8. juni 2020 at udvalget orienteres på hvert møde om udviklingen i ledigheden.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager opfølgningen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-10-2021

  Til efterretning.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kathrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Et enigt udvalg har besluttet, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget orienteres på

  hvert møde om udviklingen i ledigheden.

  I denne opfølgning er status præsenteret ud fra data fra Tårnby Kommune, samt rapporter trukket i jobindsats.dk.

  Det overordnede blik på ledigheden viser, at den har været faldende siden februar 2021. Det gælder på personer på A-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere. Antallet af kontanthjælpsmodtagere har siden juni været på samme niveau som 2019.

  Vedlagt i bilag er status på udviklingen i A-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge samt førtidspension.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. oktober 2021.

  Bilag

 • 7
  Orienteringssag - Tilskud fra Socialstyrelsen - Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen
  Sagsid.: 21/3109

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune kan anmode om udbetaling af et direkte tilskud fra Socialstyrelsen til, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Udvalget orienteres her om redegørelsen for anmodningen om tilskuddet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-10-2021

  Til efterretning.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kathrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 4 tilføjet efter behandling i SSAU den 4. oktober 2021.

  Med aftalen om ’Flere hænder og højere kvalitet i ældreplejen’ blev der på Finansloven 2020 afsat midler til, at sikre mere tid til pleje, omsorg og nærvær i mødet med den enkelte borger samt at højne kvaliteten af ældreplejen ved at sætte fokus på fagligheden.

  Formålet med tilskuddet er, at ufaglært personale i ældreplejen tager en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Tilskuddet skal anvendes til ansættelse af erstatningspersonale.

  Der er afsat 645.893 kr. i 2021 til Dragør Kommune, og under forudsætning af finanslovens vedtagelse med de forventede beløb forventes det, at der kan ydes tilskud på 1.369.008 kr. i 2022, 1.369.313 kr. i 2023 og 1.521.862 kr. i 2024.

  Det er et krav, at Dragør Kommune forpligter sig til at sende minimum 3 årsværk på en social- og sundhedsuddannelse i den samlede tilskudsperiode (2021-2024).

  Betingelserne for tilskuddet blev fremsendt medio juli 2021. Det har ikke været muligt at motivere potentielle ufaglærte til at ville tilmelde sig uddannelse i indeværende år. Betingelserne for modtagelse af tilskuddet i 2021 kan derfor ikke opfyldes. Dragør Kommune vil ansøge om de øremærkede midler fra 1.1.2022 og vil arbejde systematisk på at opfordre og motivere ufaglærte i ældreplejen til at tage uddannelse. Hjemmeplejen og Omsorgscenter Enggården ansætter dog som udgangspunkt uddannede medarbejdere, hvilket dermed betyder at der pt. er få ufaglærte.

  Administrationen vurderer, at det er et realistisk estimat at anmode om midler til 3 årsværk pr. år fra 2022. Antallet kan justeres årligt. Når der foreligger materiale fra Socialstyrelsen om anmodning af tilskud i 2022, vil sagen blive forelagt udvalget på ny.

  LOVE/REGLER:

  Finansloven 2020.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken 2019-2022.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. oktober 2021.

  Bilag

 • 8
  Orienteringssag - Valg til Ældrerådet 2021
  Sagsid.: 20/2757

  RESUMÉ:

  Den 8. september 2021 var der frist for indlevering af opstillingsblanket for kandidater til valg til Ældrerådet 2021. Der er 8 kandidater der har meldt deres kandidatur. Udvalget orienteres her om den videre proces for valg til Ældrerådet 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-10-2021

  Til efterretning.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kathrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er valg til Ældrerådet i november 2021 og det nyvalgte råd tiltræder den 1. januar 2022.

  Det blev på mødet i Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget den 30. november 2020 besluttet, at valg til Ældrerådet i 2021 gennemføres som brevstemmevalg, hvis der senest fire uger før valghandlingen starter er seks eller flere kandidater. Med 8 kandidater der har meldt deres kandidatur arbejder administrationen derfor videre med afvikling af brevstemmevalg.

  De opstillede kandidater er bekendtgjort på Dragør Kommunes hjemmeside og i Dragør Nyt. Der afholdes en præsentation af de opstillede kandidater i Festsalen på Wiedergården den 12. oktober 2021 kl. 14.30-17.30 

  Der er udsendt stemmeseddel til Ældrerådsvalget 2021 samt følgebrev til de stemmeberettigede i Dragør Kommune. Alle borgere med fast bopæl i Dragør, der er fyldt 60 år senest den 8. november 2021, er stemmeberettigede.

  Resultatet af valg til Ældrerådet offentliggøres den 16. november 2021.

  Ældrerådet ønsker valg til Ældrerådet 2025 afholdt som fremmødevalg for at styrke engagementet fra beboerne i Dragør Kommune og højne valgprocenten. Ældrerådet vil i perioden 2021-2025 arbejde på at opbygge en organisering, som kan understøtte dette.

  LOVE/REGLER:

  Retssikkerhedsloven §§ 30-33 samt vejledning om ældrerådsvalg.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. oktober 2021.

 • 9
  Orienteringssag - Status på Ydelsesteamet
  Sagsid.: 21/35

  RESUMÉ:

  Administrationen giver status på Ydelsesteamet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-10-2021

  Til efterretning.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kathrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen orienterer mundtligt om situationen i Ydelsesteamet i forhold til igangværende tiltag, it-implementering og hjemtagning af opgaver fra Tårnby Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. oktober 2021.

 • 10
  Orienteringssag: Borgerhenvendelser og klager - august - september 2021
  Sagsid.: 20/4460

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres her om klager og borgerhenvendelser den seneste måned til henholdsvis Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering og Center for Politik, Service og Social.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-10-2021

  Til efterretning.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kathrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Social- og Sundhedsudvalget bad på deres møde 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgående klager og borgerhenvendelser. Denne sag dækker perioden 19. august 2021 til 16. september 2021, som er klageperioden siden sidste politiske behandling.

  Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering modtaget 2 klager i perioden. Klagerne fremgår af bilag (lukket). Center for Politik, Service og Social har modtaget 0 klager i perioden.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. oktober 2021.

 • 11
  Mødekalender 2022
  Sagsid.: 21/3061

  RESUMÉ:

  Administrationen præsenterer et forslag til mødekalender 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødekalender 2022 godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-10-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kathrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er udarbejdet forslag til mødekalender 2022. Indholdet er nedenfor.

  Kommunalbestyrelsen

  Der er indlagt 11 møder, som holdes torsdage kl. 19.00.

  Mødet den 29. september 2022 vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så holdes det lukkede møde efter det

  åbne møde.

  Temamøder

  Der er indlagt 9 temamøder. Møderne holdes inden kommunalbestyrelsesmøderne og varer

  som udgangspunkt fra kl. 17.00 – 18.00.

  Økonomiudvalg

  Der er indlagt 11 møder, som holdes torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 23. februar 2022 er en onsdag.

  Mødet den 19. april 2022 er en tirsdag.

  Mødet den 22. september 2022 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes mandage kl. 17.00.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes tirsdage kl. 17.00.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes onsdage kl. 17.00.

  Skoleudvalget

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes torsdage kl. 17.00

  Mødet den 12. januar 2022 er en onsdag.

  KB-seminar

  For den nye kommunalbestyrelse holdes der et 2-dagsseminar den 3. januar 2022 til den 4. januar 2022.

  Miniseminar:

  I 2022 er der indlagt 3 miniseminarer. Den 1. marts 2022, den 17. maj 2022 og den 8. november 2022.

  Budgetseminar

  Der holdes to budgetseminarer. Den 22. marts 2022 og den 31. august 2022 til 1. september 2022.

  Infomøde om budget

  Der er indlagt 2 borgermøder om budget. Den 15. marts 2022 og den 17. august 2022.

  Kommunalpolitisk Forum (KØF)

  KL holder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 13. og fredag den 14. januar 2022.

  KL Børn og Unge Topmøde

  KL holder Børn- og Unge Topmøde torsdag den 27. og fredag den 28. januar 2022.

  Kattegatkursus

  Komponent (Kommunernes Udviklingscenter) holder kursus for alle nye kommunalbestyrelsesmedlemmer fra den 24. februar 2022 til den 26. februar 2022.

  Kommunalpolitisk Topmøde

  KL holder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 17. marts og fredag den 18. marts 2022.

  Teknik og Miljø ’22

  KL holder Teknik og Miljø konference onsdag den 20. april 2022 og torsdag den 21. april 2022.

  Social- og Sundhedspolitisk Forum

  KL holder Social- og Sundhedspolitisk Forum tirsdag den 24. maj 2022 og onsdag den 25. maj 2022.

  Folkemøde på Bornholm

  Der holdes Folkemøde på Bornholm fra torsdag den 16. juni 2022 til søndag den 19. juni 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. oktober 2021.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget den 5. oktober 2021.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 6. oktober 2021.

  Skoleudvalget den 7. oktober 2021.

  Økonomiudvalget den 14. oktober 2021.

  Kommunalbestyrelsen den 28. oktober 2021.

  Bilag

 • 12
  Forslag fra A - Fritagelse fra elektronisk post i perioder
  Sagsid.: 21/3783

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-10-2021

  Godkendt.

  Administrationen udarbejder en sag medio 2022.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kathrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Nicolaj Bertel Riber har i mail af 18. september 2021 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”A-gruppen foreslår, at udvalget drøfter muligheden for, på baggrund af en belysning fra forvaltningen, at tilpasse breve til borgere således de som altovervejende hovedregel, fx via interne regler, ikke modtages på tidspunkter hvor man ikke kan komme i kontakt med sin sagsbehandler.

  Forslaget gælder borgere der har en relation til kommunen på social- og ydelsesområdet.

  Motivation:

  For nogle borgere er det både stressende og angstfremkaldende, at modtage breve fra det offentlige, især i weekender og på helligdage, hvor man ikke hurtigt kan komme i kontakt med sin rådgiver. Derfor bør vi fremme en kultur hvor dette fremmes.

  Odense har stillet et lignende forslag:

  https://www.odense.dk/politik/dagsordner-og-referater/social-og-arbejdsmarkedsudvalget?agendauid=1be29bd3-356f-48dc-87dc-92257ae922d1&presentationuid=a63388fb-2a3e-445a-a73c-82b53b3b357a ”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. oktober 2021.

 • 13
  Forslag fra A - Månedlig status på personaleomsætningen på plejeområdet
  Sagsid.: 21/3972

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-10-2021

  For stemte:

  5 (A+C+O)

  Imod stemte:

  0

  Undlod at stemme:

  2 (T+V)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Nicolaj Bertel Riber (A) har i mail af 21. september 2021 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”A gruppen foreslår, at udvalget månedligt orienteres om personalesituationen i henholdsvis hjemmeplejen og på Enggården.

  Orienteringen vil blandt andet kunne indeholde

  • Antal vakante stillinger fordelt på afdelinger og fagligheder (fordelt på SSA og SSH og sygeplejerske mv)
  • Antal sygemeldte
  • Antal opsigelse i perioden
  • Antal nyansættelser

  Motivation:

  Socialdemokratiet ønsker med forslaget at der bliver sat yderligere fokus på personalesituationen på sundhedsområdet, hvor vi jo desværre har mange der stopper. Det starter med at vi som politikere har et overblik over de faktiske forhold, og på den baggrund kan indgå i løbende drøftelser med forvaltningen og hinanden om handlingsmuligheder.

  Forslaget skal også ses i forlængelse af udvalget om fastholdelse og rekrutterings arbejde.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. oktober 2021.

 • 14
  Forslag fra C - Redegørelse over merudgifter i socialafdelingen
  Sagsid.: 21/4596

  INDSTILLING:

  Sagens fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-10-2021

  Administrationen orienterede om at sagen kommer på ØU den 14. oktober 2021.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kathrine Tholstrup (C).

  SAGSFREMSTILLING:

  Kenneth Gøtterup (C) har i mail af 26. september 2021 bedt om at få følgende på dagsorden.

  ” C gruppen foreslår,

  1) at forvaltningen fremlægger en redegørelse over forventet merudgifter til konsulenter og lønninger i socialafdelingen fra 1.8.2021 og resten af 2021, samt

  2) at udvalget drøfter den konkrete situation, herunder at Tårnby Kommune er anmodet om at overtage en del af sagsbehandlingen pt. samt om det fortsat er den bedste løsning at hjemtagelse af opgaverne fastholdes.

  Motivation:

  Den aktuelle situation medfører en merudgift, men det samlede beløb er politikerne endnu ikke orienteret om. Det er vigtigt at politikerne har det fulde overblid.

  Der henvises videre til den aktuelle situation samt forvaltningens egne redegørelser om socialområdet. Det er vigtigt at området varetages af en driftssikker organisation og henset til den aktuelle situation på socialområdet, bør vi sikre borgernes sagsbehandling og service. Det kræver, at Dragør kommune vurderer den aktuelle handleplan og det drøftes om det forsat er ansvarligt at opgaverne er hjemtaget.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 4. oktober 2021.

 • 15
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 04-10-2021

  Administrationen orienterede om ledelsessituationen i tandplejen.

  Administrationen orienterede om reaktivt tilsynsbesøg på Enggården i september.

  Administrationen orienterede om udbuddet af pulje til afprøvning og udvikling af teams i hjemmeplejen.

  Lisbeth Dam Larsen (A) var indkaldt som stedfortræder for Ole Hansen (A).

  Kenneth Gøtterup (C) var indkaldt som stedfortræder for Kathrine Tholstrup (C).