Skip navigationen

Referat

Mandag den 1. november 2021 kl. 17:00

Mødested: St. Magleby Stuen
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Per Faldborg Olesen (V), Anne Funk (O), Jerrik Walløe (C), Ole H. Hansen (A)
Afbud fra: Martin Wood Pedersen (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Tema: Dialogmøde med Hjemmeplejen
  Sagsid.: 21/4572

  RESUMÉ:

  Social-, sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget afholder årligt dialogmøder med relevante ledere eller repræsentanter for områder inden for udvalgets ansvarsområde. På dette møde vil ny leder af hjemmeplejen deltage og indgå i en dialog med udvalget om udviklingen inden for hjemmeplejen.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-11-2021

  Udskudt til decembermødet.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den kommunale hjemmepleje er en kompleks enhed, der både leverer indsatser inden for Lov om Social service samt Sundhedslovsydelser. Udviklingen i Det Nære Sundhedsvæsen medfører særligt øgede krav til de sundhedsfaglige ydelser.

  Leder af den kommunale hjemmepleje vil på mødet gennemgå status og udviklingsperspektiverne, herunder områdets arbejde med forebyggelse af smitte for COVID-19 og tilsyn.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. november 2021.

 • 2
  Udbud på servicelovens §83, personlig og praktisk hjælp (lukket)
  Sagsid.: 21/1178
 • 3
  Principbeslutning om etablering af et §60-fællesskab
  Sagsid.: 21/4201

  RESUMÉ:

  Zealand Care har opsagt kontrakten på driften af kommunens hjælpemiddeldepot pr. 1. januar 2022. Kommunalbestyrelsen bemyndigede i juni 2021 derfor administrationen til at afdække mulighed for et §60-fællesskab om et hjælpemiddeldepot. Administrationen udarbejdede tillige en budgetanalyse, i forbindelse med budgetforslaget for 2022, som konkluderede, at det ikke er rentabelt at oprette et eget hjælpemiddeldepot i Dragør Kommune. Administrationen har efterfølgende foretaget en videre granskning af mulighederne for etablering af hjælpemiddeldepot. Af hensyn til de berørte borgere er det afgørende, at der etableres en løsning inden kontraktens udløb. I oktober 2021 gav administrationen udvalget en orientering om status. Samlet set vurderer administrationen, at etableringen af et §60-fællesskab er den mest hensigtsmæssige løsning henset til tidsplanen, forsyningssikkerheden og økonomien.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget bemyndiger administrationen til at afgive forhåndstilsagn om at deltage i §60-fællesskabet og

  at sagen forelægges på ny primo 2022 hvor der tages endelig politisk stilling til §60-fællesskabet, hvor økonomi, vedtægter, udtrædelsesmuligheder samt en plan for en evaluering af §60-fællesskabet fremlægges.
   

  1. at administrationen parallelt med videreudviklingen af §60-fællesskabet kan afsøge alternative løsninger til erstatning for det nuværende hjælpemiddeldepot såfremt det ikke viser sig muligt at etablere et §60-fællesskab.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-11-2021

  Anbefales over for ØU/KB.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Zealand Care opsagde i marts 2021 kontrakten med Dragør Kommune om at drive kommunens hjælpemiddeldepot. Zealand Care opsagde kontrakten med begrundelse i, at den hollandske ejer forlader det danske marked.

  Servicelovens §112 foreskriver, at Kommunalbestyrelsen skal yde støtte til hjælpemidler for personer, som har en varigt nedsat fysisk og/eller psykisk funktionsevne. Der er tekniske og lovmæssige krav til opbevaringen af genbrugshjælpemidler, til hygiejneforanstaltninger samt til indretningen af personalets arbejdsforhold på et depot. Indkøb af det påkrævede maskinel til et hjælpemiddeldepot er i budgetanalysen estimeret til at koste 1,3 millioner kroner hvilket omfatter indkøb af maskiner, udstyr samt en specialbygget varevogn.

  Kommunalbestyrelsen godkendte i juni 2021 at administrationen afdækker mulighed for etablering af et §60-fællesskab om et hjælpemiddeldepot. Administrationen udarbejdede tillige en budgetanalyse, i forbindelse med budgetforslaget for 2022, som konkluderede, at det ikke er rentabelt at oprette et eget hjælpemiddeldepot i Dragør Kommune.

  Af hensyn til de berørte borgere er det centralt at sikre den fortsatte forsyningssikkerhed pr. 1. januar 2022. Ligeledes er det væsentligt at sikre den mest fordelagtige økonomiske løsning.

  Administrationen har i forbindelse med ovenstående, samlet set undersøgt en række muligheder for at etablere et nyt hjælpemiddeldepot:
   

  • Et strategisk samarbejde med en anden kommune.
  • Etableringen af et hjælpemiddeldepot i Dragør Kommune.
  • Oprettelse af et fælleskommunalt §60-fællesskab som kan overtage Zealand Cares driftsaktiviteter pr. 1. april 2022, hvor Zealand Care nedlægges.

  Strategisk samarbejde

  Muligheden for at lave et strategisk samarbejde med henholdsvis Tårnby Kommune samt en anden hovedstadskommune er undersøgt i budgetanalysen. En fordel ved at indgå et strategisk samarbejde med en anden kommune vil være, at hjælpemidlerne placeres tættere på borgerne, hvorfor køretiden ved akutkørsler vil blive reduceret. Imidlertid har det på nuværende tidspunkt ikke vist sig muligt at indgå et strategisk samarbejde med nogle af kommunerne, da der blandt andet er pladsudfordringer på begge kommuners hjælpemiddeldepoter. En anden udfordring ved at indgå i et strategisk samarbejde på nuværende tidspunkt er, at det skal være i drift 1. januar 2022, hvor kontrakten med Zealand Care udløber.

  Etablering af hjælpemiddeldepot i Dragør Kommune

  Der er undersøgt flere scenarier for at etablere et hjælpemiddeldepot i Dragør Kommune. Et hjælpemiddeldepot i Dragør Kommune vil medføre kortere responstider ved akutkørsel samt skabe synergi mellem de forskellige enheder på hjælpemiddelområdet. At opføre et hjælpemiddeldepot i Dragør Kommune vurderes dog at tage 3-4 år, idet der skal vedtages en placering samt anvises anlægsmidler. Der skal også vedtages en ny lokalplan, være borgerinddragelse samt gennemføres bygningstekniske undersøgelser inden selve byggeriet kan igangsættes. Herudover har Kommunalbestyrelsen i budget 2022-2025 ikke afsat midler til etableringen af et hjælpemiddeldepot i Dragør Kommune.

  Oprettelse af et fælleskommunalt §60-fællesskab

  Der pågår en dialog med en række kommuner om at etablere et §60-fællesskab, som skal drive et fælleskommunalt hjælpemiddeldepot for de kommuner, som er berørte af, at Zealand Care afvikler sin virksomhed. §60-fælleskabet forventes at kunne drive et hjælpemiddeldepot fra sin opstart, idet fællesskabet forventes at overtage Zealand Cares aktiviteter og aktiver pr. 1. april 2022. Zealand Care har tilkendegivet at ville fortsætte driften frem til 31. marts 2022 for de kommuner som indgår i §60-fællesskabet. Advokatfirmaet Horten bistår de berørte kommuner med juridisk afdækning og rådgivning i forbindelse med etableringen af §60-fællesskabet.

  Administrationen vurderer, at deltagelse i et §60-fællesskab er den mest hensigtsmæssige løsning. Løsningen sikrer bedst muligt forsyningssikkerheden, hvilket er centralt af hensyn til de berørte borgere. Hertil kommer, at løsningen økonomisk forventes at være mest rentabel jf. budgetanalysen. Det bemærkes, at Hortens tidsplan for etableringen af §60-fællesskabet er ambitiøs samt at den endelige økonomi i selskabet og fordelingsnøglen mellem kommunerne endnu ikke er fastlagt.

  Administrationen vil fremlægge vedtægter, den økonomiske fordelingsnøgle samt andre relevante dokumenter vedrørende etableringen af §60-fællesskabet i forbindelse med den endelige politiske stillingtagen primo 2022.

  Uanset den endelige løsning vil selve visitationen til hjælpemidler fortsat blive varetaget af Dragør Kommune. Derfor vil der uanset løsningen fortsat være fokus på omkostningseffektivitet, præcis lagerstyring samt god service overfor borgerne.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.
  Kommunestyrelsesloven.
  Lov om lønmodtageres retstilling ved virksomhedsoverdragelse.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommune vil blive medejer af det nye §60-fællesskab, som vil drive hjælpemiddeldepotet og indkøbe genbrugshjælpemidler til udlån på kommunens vegne. Et §60-fællesskab er et fælleskommunalt selskab, der løser en eller flere opgaver på vegne af sine ejerkommuner.

  Dragør Kommune vil som ejerkommune få én plads i §60-fællesskabets bestyrelse. Kommunalbestyrelsen vil skulle udpege bestyrelsesmedlemmet samt en suppleant herfor. Denne udpegelse forventes at skulle ske i forbindelse med den endelige beslutningstagning primo 2022.

  Dragør Kommune vil sammen med de andre ejerkommuner hæfte solidarisk og proportionelt for eventuelle tab, som måtte opstå i fællesskabet. Dragør Kommune vil også have ret til en proportionel andel af et eventuelt overskud i fællesskabet.

  Dragør Kommune betaler i dag 1,7 millioner kroner til Zealand Care for selve driften af et hjælpemiddeldepot. Udgiften dækker bl.a. en proportionel del af personaleudgifter og huslejeudgifter Den årlige udgift til det nye §60-fællesskab er ikke fastlagt endnu.

  Det har været undersøgt om der kunne findes lokale placeringer til et hjælpemiddeldepot i Dragør Kommune. Det har imidlertid ikke været muligt at finde egnede lokaliteter i Dragør Kommune, som kan omdannes til et hjælpemiddeldepot inden 1. januar 2022, grundet kravene til depotets kapacitet, faciliteter og indretning.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. november 2021.
  Økonomiudvalget den 11. november 2021.
  Kommunalbestyrelsen den 18. november 2021.

  Bilag

 • 4
  Orienteringssag: brugerevaluering af den gratis psykologhjælpordning for unge
  Sagsid.: 21/700

  RESUMÉ:

  Udvalget forelægges en brugerevaluering af kommunens gratis psykologordning for unge mellem 15 og 25 år, der overordnet viser, at ordningen fungerer, og alle 11 unge som besvarede spørgeskemaet vil anbefale ordningen til andre unge i Dragør.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-11-2021

  Til efterretning.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I Dragør Kommune har unge mellem 15 og 25 år siden midten af 2019 kunne henvende sig via et telefon nr. og få tilbudt gratis, anonym psykologisk rådgivning i Dragør. Ordningen var dog på pause i perioden december 2019 - august 2020.

  Ordningen blev til på baggrund af beslutning af Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2019, om at der skulle etableres et åbent, anonymt rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge mellem 15 og 25 år.

  Den åbne, anonyme rådgivning består af:

  • telefonisk screening og rådgivning
  • mulighed for personligt fremmøde til screening og rådgivning
  • mulighed for rådgivningsforløb på én til fem samtaler
  • støtte til brobygning til andre regionale eller kommunale tilbud ved behov herfor.

  På møde i SSAU den 6. april og BFKU den 8. april 2021 blev SSAU og BFKU orienteret om en ændring i tidsplan for evaluering af ordningen. Der blev orienteret om, at administrationen ikke afholder fokusgruppeinterviews i slutningen af 2021, som det havde været planlagt i den oprindelige arbejdsbeskrivelse for ordningen. Ud fra den vurdering, at det virker metodisk forkert at invitere unge ind til et fokusgruppeinterview, der har henvendt sig på ordningen anonymt. Derimod, og som følge af den oprindelige arbejdsbeskrivelse for ordningen, har administrationen lavet en kort brugerevaluering i samarbejde med psykolog tilknyttet ordningen i sensommeren af 2021.
   

  Om brugerevalueringen

  Selve spørgeskemaet består af udvalgte centrale spørgsmål og er relativ kort at besvare for de unge (ca. 5 min.). Spørgeskemaet er udarbejdet i samarbejde med psykolog fra PPR.


  Spørgeskemaet er videresendt til ca. 24 unge, og der var 11 besvarelser. Det giver en fin besvarelsesprocent på ca. 45 %. De unge som besvarede spørgeskemaet var anonyme, og linket til spørgeskemaet blev efter aftale med lokal psykolog tilknyttet ordningen delt via sms. Det er altså kun psykologen som ved, hvem de enkelte er. Efter hensyn til at der er en anonym psykolog ordningen, blev det gjort tydeligt, at det var frivilligt at deltage, og at de unge i deres besvarelser ville forblive anonyme.

  Linket til spørgeskemaet blev ikke sendt til unge, der har indgået aftale om kommende samtaleforløb, da det er en præmis at forløbet er afsluttet. Det blev aftalt at unge der kan være ’sprunget fra’ også modtog spørgeskemaet, da det er muligt at afkrydse ”ved ikke” ved spørgsmål, der ikke synes åbenlyse at besvare. (besvarelser af evalueringen er vedlagt som bilag sammen med seneste opgørelse over antal henvendelser pr. september).
   

  Resultater af brugerevalueringen

  Stort set alle unge synes, at det var behageligt at snakke med psykologen, og kun en ud af de 11 svarede hverken enig eller uenig. Der skal i denne sammenhæng tages højde for, at det kan have at gøre med måden spørgsmålet opfattes på hos respondenten. Det kan f.eks. opfattes ubehageligt at dele, hvordan man har det, hvis det er første gang man er i dialog med en psykolog og deler meget personlige forhold.

  Ud fra de 11 besvarelser viser sig et blandet billede af, hvorvidt de unge har fået det bedre med sig selv, efter de henvendte sig til ordningen. Det samme gør sig gældende i forhold til, om de unge oplever, at deres humør generelt er blevet bedre. Til disse to spørgsmål svarer ca. halvdelen ’hverken enig eller uenig’, og en enkelt person svarer uenig.

  • 45 % svarer, at de generelt føler, at deres humør er blevet bedre, efter de henvendte sig via ordningen.
  • 36 % svarer, at de har fået det bedre med sig selv, efter de har henvendt sig via ordningen. Der skal også i denne sammenhæng tages højde for konteksten af spørgsmålet og den enkeltes opfattelse af, hvad der svares på. Hvis en ung eksempelvis generelt ikke har fået det bedre, siden tidspunktet hvor vedkommende henvendte sig på ordningen, kan det eksempelvis være svært at erklære sig ’enig’ i, at vedkommende generelt har fået det bedre.

  Der virker generelt til at være stor tilfredshed med den gratis psykologordning på baggrund af besvarelserne fra de unge, der har benyttet sig af ordningen. Ved spørgsmål om hvorvidt de unge ville anbefale ordningen til andre unge i Dragør svarer også 55 % ’helt enig’, 36 % ’enig’, og 9 % ’ved ikke’ (en person).

  Alle 11 besvarelser er enten ’helt enige’ (73 %) eller ’enige’ (27 %) i, at det var nemt at få fat i psykologen. Der virker derfor ikke til at være noget problem i, set ud fra brugerenes perspektiv, hvordan ordningen fungerer, hvor de unge kan tage kontakt pr. telefon på et fast tidspunkt hver torsdag ml. 15.30-16.30.

  Det kan på baggrund af de udvalgte spørgsmål konkluderes, at ordningen generelt fungerer, og at de unge som har benyttet sig af ordningen generelt vil anbefale ordningen til andre unge. En tredjedel har fået det bedre med sig selv efter have henvendt sig via ordningen, og hver anden føler generelt, at deres humør er blevet bedre efter at have henvendt sig via ordningen. Ved spørgsmål om hvordan ordningen kunne fungere bedre, var der ikke nogle konkrete forslag fra de unge.

  Administrationen vil som planlagt ud fra en samlet vurdering følge op på ordningen i foråret 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Børne- og Ungepolitikken

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. november 2021.
  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 3. november 2021.

  Bilag

 • 5
  Månedlig orientering om personaleomsætning på plejeområdet
  Sagsid.: 21/5720

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget har på udvalgsmødet den 4. oktober 2021 bedt om at få forelagt en sag vedrørende personaleomsætningen på plejeområdet.

  Administrationen fremlægger derfor forslag til fremtidig orientering, som indtil videre er månedlig.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalgetpå månedlig basis orienteres om status for sygefravær, opsigelser, afskedigelser, nyansættelser samt vakante stillinger på pleje- og omsorgsområdet. 

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-11-2021

  Godkendt.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget bad på udvalgsmødet den 4. oktober 2021 om en månedlig orientering om personaleomsætning på plejeområdet.

  Baggrunden herfor er et ønske om at styrke fokus og øge det politiske overblik på personaleomsætningen for at kvalificere den løbende dialog med administrationen om spørgsmålet.

  Administrationen har afdækket de praktiske muligheder for en månedlig orientering om personaleomsætningen på plejeområdet. Administrationen foreslår, at der fremlægges en sag indeholdende sygefravær samt antal opsigelser, afskedigelser, nyansættelser og vakante stillinger på området, herunder fordeling på faglighed og afdelinger. Oplysningerne vil af personalemæssige hensyn blive fremlagt i et lukket bilag.

  Den første orientering vil blive fremlagt på Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29. november 2021.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. november 2021.

 • 6
  Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat
  Sagsid.: 21/3243

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget administrerer legatmidler fra Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat. Udvalget skal i 2021 uddele 29.000 kr. til ansøgte formål.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, hvilke ansøgninger til Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat der skal imødekommes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-11-2021

  Ansøger

  Ansøgt beløb

  Bevilget fra Leisa Neel Walløe Mindelegat, SSAU 1. november 2021

  Lions Dragør

  10.000,00 kr.

  10.000 kr

  Aktivitetshuset - Motionen: Romaskine

  12.950,00 kr.

  11.000 kr

  Aktivitetshuset –

  Glasværkstedet: Forme, glas og hulmaskine

  10.500,00 kr.

  6.500 kr

  Husk lige Tandbørsten

  7.500,00 kr.

  1.500 kr

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget administrerer legatmidler fra Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat.

  Legatets formål er at yde støtte til en kreds af ældre eller invalide borgere i Dragør Kommune. Legatet tildeles hver år i november-december måned og kan søges i henhold til opslag.

  Der blev annonceret på Dragør Kommunes hjemmeside og i Dragør Nyt med ansøgningsfrist den 29. september 2021. Der er indkommet 12 ansøgninger, hvoraf 3 helt eller delvist er imødekommet af Blomsterhandler Peter Bøge Andersen og hustru Ingers fond.

  Der er 29.000 kr. til uddeling i 2021.

  Desuden er det besluttet på Driftsudvalgsmøde den 22. januar 1998, at der skal ske en koordinering i behandlingen af ansøgninger til ovennævnte legat og Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond til fordel for ældreaktiviteter og ældreomsorg i Dragør Kommune.

  Der blev uddelt midler på fondsbestyrelsesmøde for Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersens og hustru Ingers fond den 11. oktober 2021. De ansøgninger, der har fået midler svarende til den fulde ansøgning, figurerer ikke af nedenstående. En ansøgning blev delvist imødekommet, og dette er beskrevet under ansøgning nr. 12. Det vil sige, at der skal tages stilling til de 10 nedenstående ansøgninger, der i alt beløber sig til 151.950 kr.

  De fulde ansøgninger er vedlagt i et lukket bilag.

  Ansøgninger til behandling:

  Ansøgning nr. 1. Alsangholdet på Wiedergården

  Der søges om støtte til transport ved leje af bus i forbindelse med besøg hos Alsangholdet på Wiedergårdens venskabskommunes tilsvarende sanghold, Ljungens Seniorkör.

  Antal brugere: 85 medlemmer

  Ansøgt beløb: 6.000 + moms kr.

  Ansøgning nr. 2. Lions Dragør

  Der søges om støtte til, at arrangere en musikalsk oplevelse for beboerne på byens plejehjem Enggården.

  Antal brugere: 104 beboer på Enggården

  Ansøgt beløb: 10.000 kr.

  Ansøgning nr. 3. Patchworkklubben på Wiedergården

  Der søges om støtte til et kursus i patchwork og transport til kursusstedet i Køge.

  Antal brugere: 12

  Ansøgt beløb: 3.000 kr.

  Ansøgning nr. 4. Aktivitetshuset Wiedergårdens Pensionist orkester

  Der søges om støtte til nodebøger, printpatroner, nodehæfter, printpapir og trådløs sender.

  Antal brugere: 8

  Ansøgt beløb: 2.000 kr.

  Ansøgning nr. 5. Aktivitetshuset - Motionen: Romaskine.

  Der søges om støtte til en Concept 2 romaskine med høj indstigning til motionslokale.

  Antal brugere: 595 ældre personer/brugere af styrketræningen.

  Ansøgt beløb: 12.950 kr.

  Ansøgning nr. 6. Aktivitetshuset - Åbne kreative dage: Udefrakommende workshopholdere.

  Der søges om støtte til, at invitere udefrakommende til at holde workshops i forbindelse med åbne kreative dage.

  Antal brugere: 150 medlemmer + gæster til åbent hus

  Ansøgt beløb: 16.000 kr.

  Ansøgning nr. 7. Aktivitetshuset - Brugerrådet: Afskærmning for bedre udnyttelse af lokaler. 

  Der søges om støtte til afskærmning af diske i caféen for bedre udnyttelse af lokalet.

  Antal brugere: Brugere af Aktivitetshuset.

  Ansøgt beløb: 30.000 kr.

  Ansøgning nr. 8. Aktivitetshuset - Brugerrådet: Afskærmning for bedre udnyttelse af lokaler.

  Der søges om støtte til inddækning af vores overdækkede terrasse for bedre brug af uderummet.

  Antal brugere: Brugere af Aktivitetshuset. 

  Ansøgt beløb: 60.000 kr.

  Ansøgning nr. 10. Aktivitetshuset – Glasværkstedet: Forme, glas og hulmaskine.

  Der søges om støtte til forme, glas til at lave juleting/påsketing med som skal hænges op i Aktivitetshuset og hulmaskine til at bore hul i færdigt glas, så det kan hænges op.

  Antal brugere: Brugerne af Glasværkstedet samt brugerne af Aktivitetshuset

  Ansøgt beløb: 10.500 kr.

  Ansøgning nr. 12. Husk lige Tandbørsten

  Der søges om støtte til et formiddagsprogram “Husk lige Tandbørsten” for Enggårdens beboer mv. med live musik, kaffe og frugt, tandbørsteinstruktion samt nogle fysioterapeutiske øvelser.

  Antal brugere: 25

  Ansøgt beløb: 7.500 kr.

  Husk lige tandbørsten er tildelt 6.000 kr. fra Blomsterhandler Peter Bøge Andersen og Hustru Ingers fond.

  LOVE/REGLER:

  Fundats for ”Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat”, 1991.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. november 2021.

 • 7
  Uddeling af midler til frivilligt socialt arbejde efter servicelovens §18 - 2. runde
  Sagsid.: 21/1009

  RESUMÉ:

  I henhold til Servicelovens § 18 skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Dragør Kommune har modtaget 6 ansøgninger om støtte ved 2. runde i 2021. Udvalget skal tage stilling til fordeling af midlerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, hvilke ansøgninger der tildeles midler ved 2. runde i 2021.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-11-2021

  Lions Dragør

  10000

  Børns vilkår

  7000

  Besøgstjenesten

  5000

  Bedre Psykiatri Amager

  10000

  Ældre Sagen TK

  5000

  Cykling u/ alder

  10000

  I alt

  47000

  Godkendt.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Servicelovens § 18 skal Kommunalbestyrelsen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte Kommunalbestyrelse, jf. Servicelovens § 18, stk. 1 og 2.

  Dragør Kommune har i 2021 afsat 100.000 kr. til støtte af frivilligt socialt arbejde. Udvalget uddelte 53.000 kr. i forbindelse med mødet den 31. maj 2021. Udvalget besluttede, at der blev planlagt en 2. ansøgningsrunde, hvor de resterende 47.000 kr. bliver uddelt på nærværende møde.

  Dragør Kommune har modtaget i alt 6 ansøgninger, hvor de ansøgte midler i alt udgør 65.000 kr. Vedlagt som bilag er en oversigt over indkomne ansøgninger samt de fulde ansøgninger i et lukket bilag.

  Tildelingen af midlerne sker på baggrund af principper for tildeling af midler til frivilligt social arbejde, som blev godkendt af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget på møde den 1. april 2019. Principperne er vedlagt som bilag.

  I Dragør Kommune kan der således ydes støtte til foreninger, organisationer, grupperinger m.v., hvis:

  • Målgruppen er bosiddende i Dragør Kommune
  • Aktiviteten udføres med henblik på, at forebygge eller forhindre sociale eller sundhedsmæssige problemer
  • Aktiviteten udføres i overvejende grad af frivillige

  Jf. handleplan for Dragør Kommunes ældrepolitik vil midlerne i 2021 i videst muligt omfang, forsøges tildelt aktiviteter og projekter, som har til formål at forebygge ensomhed eller fremme sundhed hos ældre.

  Indkomne ansøgninger:

  Lions Club har ansøgt om 10.000 kr.

  Børns Vilkår har ansøgt om 25.000 kr.

  Besøgstjenesten har ansøgt om 5.000 kr.

  Bedre Psykiatri har ansøgt om 10.000 kr.

  Ældresagen Tårnby har ansøgt om 5.000 kr.

  Cykling uden alder har ansøgt om 10.000 kr.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service § 18

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Midler til uddeling er afsat i budget 2021.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Politik om Aktivt Medborgerskab.

  Ældrepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. november 2021

  Bilag

 • 8
  Orienteringssag: Det specialiserede voksensocialområde
  Sagsid.: 21/6930

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget har bedt om en løbende udvalgsorientering vedrørende voksensocialområdet. Administrationen orienterer om dette i to forskellige sammenhænge, dels beskæftigelsessituationen og dels det egentlige socialområde, hvor der i denne orientering primært orienteres om økonomi i en sammenligningskontekst samt kort om fordelingen af opgaver efter hjemtagelsen af dele af opgaverne fra Tårnby kommune.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalgettager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-11-2021

  Til efterretning.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget har bedt om løbende status på situationen på det specialiserede voksensocialområde, herunder også status på Ydelsesteamet.

  I bilaget på sagen ses dels en gennemgang af hovedområderne botilbud, dagtilbud, misbrugsområdet, socialpædagogisk støtte samt øvrige. Det skal siges, at det er et øjebliksbillede, da tallene kan ændre sig på flere parametre meget hurtigt, samt at pensioner og beskæftigelsestal ikke er en del af orienteringen i denne sag.

  Den største del af budgettet på det specialiserede socialområde allokeres til botilbud. Botilbud dækker dels Servicelovens (SE) §§ 107 og 108 og dels blandingen af SE §85 samt Almenboliglovens §105. (Paragraffernes 1. afsnit er indsatte på side 4 i bilaget). Pt er der i sagsbehandlerfællesskabet mellem Dragør og Tårnby kommuner som sagsbehandlere 30 botilbudsborgere. Men der er de facto flere, som Dragør kommune betaler for, der administreres i botilbudskommuner uden for Amager.

  Af de efterfølgende sider fremgår det, at der i øjeblikket er en pæn overensstemmelse mellem budget og regnskab for disse socialområder. Dette er opnået gennem et par justeringer i budgettet, navnlig i 2019 hvor budget blev opskrevet for at svare til de faktuelle udgifter. Det er også lykkedes i de efterfølgende år at holde udgiftsniveauet efter forventning, selvom det i resten af landet og/eller sammenligningskommunerne er mærkbart, at udgifterne stiger. Det er navnlig tilfældet på paragraffer som fx SE §85, hvor det slår igennem, at flere og flere voksne (såvel som børn) har psykiske udfordringer i deres liv.

  På siderne 6-11 vises en mere kommunalt opsplittet statistik, der viser, at der i Dragør bruges færre penge pr. borger end rigtig mange andre steder på udgifter inden for hovedområderne. Ud fra en økonomisk betragtning er dette godt, og da serviceniveauet i Dragør som sådan ikke er lavere end andre steder, må det også indholdsmæssigt siges at være et godt billede. Et billede der også kan hænge sammen med, at demografien (den lokale befolkningssammensætning) er i den bedre ende af skalaen.

  På den sidste side i bilaget vises i øverste række den opgavesammensætning, der pt findes ift. Tårnby kommune. Dels ses det, at Dragør kommune ifm. med hjemtagningen af opgaver fra Tårnby har fået botilbuddet Wiedergården, dels forskellige myndighedsopgaver i form af SE §§85, 97 og 102 (voksenspecialundervisning). Og dels ses hvilke myndighedsopgaver, der stadig varetages i Tårnby jf. delaftale 5. Derudover vises i nederste række områder, der er og har været i Dragør hele tiden samt nogle områder, der er uafklarede pga. manglende sager her indenfor.

  Der er i øjeblikket drøftelser ref. beslutning i Økonomiudvalget om områdets placering og opgavefordeling, da Ydelsesteamet har haft en travl periode med ny implementering af Kommunernes Ydelsessystem (KY) og Kommunernes SygeDagpengesystem (KSD) samt forskellige sygeforløb og lederskifte. Pt er afdelingslederstillingen i jobopslag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. november 2021.

  Bilag

 • 9
  Orienteringssag: Status på hjemtagelse af hjælpemiddelområdet og genoptræningsforløb
  Sagsid.: 20/1382

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune hjemtog pr. 1. september 2021 hjælpemiddelområdet efter Servicelovens § 112, 113, 113 B og 116 samt genoptræningsforløb efter Servicelovens § 86 fra Tårnby Kommune.

  Udvalget orienteres om status på hjemtagelsen. 

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager status på hjemtagelsen af hjælpemiddelområdet og genoptræningsforløb til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-11-2021

  Til efterretning.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune hjemtog pr. 1. september 2021 hjælpemiddelområdet efter Servicelovens § 112, 113, 113 B og 116 samt genoptræningsforløb efter Servicelovens § 86 fra Tårnby Kommune.

  Som følge af hjemtagelsen er aktuelt fire medarbejdere (to ergoterapeuter, én kommunom og én administrativ medarbejder) overdraget fra Tårnby Kommune til Dragør Kommune for at varetage visitationen og bevillingen på hjælpemiddelområdet.
  Herudover er en medarbejder overgået fra Tårnby til Dragør Kommune for at varetage udførelsen af genoptræningsforløb efter servicelovens § 86.

  Der vil i opstartsperioden, som er forløbet planmæssigt, være fokus på at sikre gode arbejdsgange, herunder optimering af det tværfaglige samarbejde med terapeuterne.
  Desuden skal en medarbejder opkvalificeres til at kunne varetage visitationen af biler.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social,- Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. november 2021.

 • 10
  Orienteringssag: Borgerhenvendelser og klager - september - oktober
  Sagsid.: 20/4460

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres her om klager og borgerhenvendelser den seneste måned til henholdsvis Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering og Center for Politik, Service og Social.

  INDSTILLING:

  Udvalget indstiller at, udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-11-2021

  Til efterretning.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget bad på deres møde 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgående klager og borgerhenvendelser. Denne sag dækker perioden 17. september til 14. oktober 2021, som er klageperioden siden sidste politiske behandling.

  Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering har modtaget en klage i perioden. Klagen fremgår at det lukkede bilag.
  Center for Politik, Service og Social har ikke modtaget klager i perioden.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. november 2021.

 • 11
  Orienteringssag: Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen - November 2021
  Sagsid.: 21/1007

  RESUMÉ:

  Overordnet har ledigheden været faldende siden februar 2021 og denne tendens ser ud til at fortsætte.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager opfølgningen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-11-2021

  Til efterretning.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Et enigt Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 8. juni 2020 at udvalget orienteres på hvert møde om udviklingen i ledigheden.

  I denne opfølgning er status præsenteret ud fra data trukket fra jobindsats.dk, der baserer sig på kommunens egne systemer.

  Vedlagt i bilag er status på udviklingen i fuldtidsledige, A-dagpenge, kontanthjælp, sygedagpenge samt førtidspension.

  Det overordnede blik på ledigheden viser, at den har været faldende siden februar 2021. Det gælder på personer på A-dagpenge og kontanthjælpsmodtagere. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er siden juni faldet til under niveau i 2019.

  Der ses i fald i antallet af borgere på sygedagpenge over 8 uger. Ligeledes har der i august været et fald i antallet af førtidspensionister, der dog stiger igen i september 2021.10.26.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. november 2021.

  Bilag

 • 12
  Orienteringssag: Status på handleplan for hjemmesygeplejen
  Sagsid.: 20/519

  RESUMÉ:

  3. februar 2020 udstedte Styrelsen for Patientsikkerhed et påbud til hjemmesygeplejen.

  12. januar 2021 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed et reaktivt tilsyn, hvor påbuddet blev fastholdt.
  I maj 2021 blev der som følge af påbuddet iværksat en handleplan for hjemmesygeplejen og udvalget har bedt om en kvartalsvis opfølgning på denne.

  3. juni 2021 gennemførte Styrelsen for Patientsikkerhed et nyt reaktivt tilsyn, hvorefter påbuddet er blevet ophævet.
   

  Denne sag indeholder en opdateret status for handleplanen for hjemmesygeplejen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at, udvalget tager status på handleplanen i hjemmesygeplejen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-11-2021

  Til efterretning.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som følge af påbuddet givet af Styrelsen for Patientsikkerhed den 3. februar 2020, iværksatte hjemmesygeplejen pr. maj 2021 en handleplan for at imødegå de rejste kritikpunkter.

  Handleplanen indeholder 11 indsatspunkter.

  Med handleplanen er der indarbejdet rutinerede arbejdsgange som sikrer en god, systematisk dokumentationspraksis og øget bevågenhed på korrekt medicinhåndtering.

  På baggrund af de systematiske arbejdsgange blev påbuddet ophævet den 3. juni 2021.
   

  Status på handleplanen for hjemmesygeplejen pr. oktober 2021
  Alle handleplanens punkter er nu gennemført, med undtagelse af et punkt der er delvist gennemført.

  I handleplanen er der desuden foretaget enkelte, mindre tilretninger af organisatorisk karakter bl.a. med henblik på at sikre en ledelsesmæssig og faglig forankring i hjemmesygeplejen, så der sikres mest mulig indsigt og læring.

  Handleplanens indsatser er gennemført i hjemmesygeplejen samt relevante dele heraf på Omsorgscenter Enggården. 

  Handleplanen, inkl. status på de enkelte punkter, er vedlagt som bilag 1.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedsloven § 213 og Sundhedsloven § 215.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. november 2021.

  Bilag

 • 13
  Orienteringssag: Dragørdata fra Vestegnens Sprog og Kompetencecenter (VSK)
  Sagsid.: 21/7178

  RESUMÉ:

  Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter (VSK) er et tværkommunalt sprogcenter, som servicerer 11 samarbejdskommuner i Storkøbenhavn (samt 49 andre kommuner på landsplan) ift. det lovpligtige udbud om sprogundervisning i kommunerne. Denne orienteringssag viser data for Dragørs andel i VSK i 2020.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-11-2021

  Til efterretning.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Vestegnens Sprog- & Kompetencecenter (VSK) er et tværkommunalt sprogcenter, som pr. 1.1.2019 servicerer 11 samarbejdskommuner i Storkøbenhavn (samt 49 andre kommuner på landsplan). VSK er en økonomisk selvfinansieret uddannelsesinstitution, som administrativt hører til under Brøndby Kommune. Kerneydelserne er danskuddannelser (DU) og Forberedende Voksen Uddannelse (FVU), der er et gratis undervisningstilbud til voksne, der ønsker at blive bedre til dansk, matematik eller IT.

  Det er lovpligtigt jf. lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl. at have sprogundervisning i kommunerne, og med afdelinger i Glostrup, på Amager og i Ballerup, 4600 årlige kursister og 156 ansatte er VSK Danmarks største kommunale sprogcenter.

  (Se evt. https://www.retsinformation.dk/eli/lta/2019/901 og https://www.retsinformation.dk/eli/retsinfo/2020/9621).  

  VSK havde underskud i 2020 som følge af Covid-19 nedlukningen, og i modsætning til andre uddannelsessteder, har sprog- og kompetencecentrene ikke mulighed for at få kompenseret manglende indtjening. En del af underskuddet som følge af Corona blev så dækket af medlemskommunerne efter den ordinære betalingsnøgle. Dragør dækkede således 206.655 kr. idet fordelingen af betalingen er baseret på antal tilbudte kursistlektioner per kommune i 2020, hvor Dragør havde en andel på 3,4 % af de 11 kommuners samlede mængde undervisning. Modellen for dækning af underskud havde ikke budgetmæssige konsekvenser i 2020, idet fakturaen for det reelle forbrug, samt andelen af underskudsdækningen, var lavere end det, som Dragør kommune i udgangspunktet havde forventet at skulle bruge på danskundervisningen i 2020. Cirka 80 % af det samlede underskud vedrørende danskuddannelserne i 2020 dækkes af samarbejdskommunerne. Resten inkl. perioden op til genåbning i april 2021 afvikles af sprogcenteret over de kommende år.

  I bilagene til sagen orienteres der databaseret om fordeling af kursister ift. både nationalitet og kategori, fx om man er flygtning eller studerende. Dragør kommune har haft 57 kursister i 2020 på VSK, hvilket er en halvering ift. 2019, formentlig som følge af Covid-19 primært.

  LOVE/REGLER:

  Lov om danskuddannelse til voksne udlændinge m.fl., jf. lovbekendtgørelse nr. 844 af 19. august 2019 samt vejledninger hertil.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. november 2021.

  Bilag

 • 14
  Orienteringssag: Status på Ydelsesteamet
  Sagsid.: 21/35

  RESUMÉ:

  Administrationen giver status på Ydelsesteamet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-11-2021

  Til efterretning.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Administrationen orienterer mundtligt om situationen i Ydelsesteamet i forhold til igangværende tiltag, it-implementering og hjemtagning af opgaver fra Tårnby Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. november 2021.

 • 15
  Forslag fra V - Tilbud til handicappede pensionister
  Sagsid.: 21/7592

  RESUMÉ:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af inivitativretten.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-11-2021

  Godkendt.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Helle Barth (V) har i mail af 25. oktober 2021 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”V gruppen foreslår at det undersøges, hvordan handicappede pensionister kan tilbydes kommunale skovture, som dem der hvert år arrangeres for kommunens pensionister.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 1. november 2021.

 • 16
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 01-11-2021

  Administrationen orienterede om Covid-19 situationen.

  Administrationen orienterede om pop-up vaccination, hvor Bella Centeret lukkede 23. oktober, der foregår på Daghjemmet på Enggården.

  Administrationen orienterede om situationen i Tandplejen

  Administrationen orienterede om ansøgning til Socialstyrelsen til udvikling og afprøvning af teams i hjemmeplejen.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke til stede.