Skip navigationen

Referat

Mandag den 29. november 2021 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Per Faldborg Olesen (V), Anne Funk (O), Jerrik Walløe (C), Ole H. Hansen (A)
Afbud fra: Martin Wood Pedersen (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Tema: Dialogmøde med Hjemmeplejen
  Sagsid.: 21/4572

  RESUMÉ:

  Social-, sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget afholder årligt dialogmøder med relevante ledere eller repræsentanter for områder inden for udvalgets ansvarsområde. På dette møde vil ny leder af hjemmeplejen deltage og indgå i en dialog med udvalget om udviklingen inden for hjemmeplejen.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29-11-2021

  Drøftet.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den kommunale hjemmepleje er en kompleks enhed, der både leverer indsatser inden for Lov om Social service samt Sundhedslovsydelser. Udviklingen i Det Nære Sundhedsvæsen medfører særligt øgede krav til de sundhedsfaglige ydelser.

  Leder af den kommunale hjemmepleje vil på mødet gennemgå status og udviklingsperspektiverne, herunder områdets arbejde med forebyggelse af smitte for COVID-19 og tilsyn.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29. november 2021.

 • 2
  Orienteringssag - Personaleomsætning på plejeområdet for oktober 2021
  Sagsid.: 21/5720

  RESUMÉ:

  Den 1. november 2021 bad Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget om en månedlig orientering om personaleomsætningen på plejeområdet. Udvalget orienteres hermed om personaleomsætningen for oktober måned 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29-11-2021

  Til efterretning.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget bad på deres møde den 1. november 2021, om en månedlig orientering om personaleomsætningen på plejeområdet.

  I oktober måned 2020 var der en samlet personaleomsætning på 4% på Center for Sundhed, Pleje og Rehabiliterings område.

  I hjemmeplejen og i hjemmesygeplejen var der i oktober måned 2021 en personaleomsætning på 2%. Herudover var der i alt 11 vakante stillinger i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen, som ikke var besat ved udgangen af oktober måned. To af stillingerne er fuldtidsstillinger, de øvrige er deltidsstillinger på 30-32 timer.

  På Enggården var der en personaleomsætning på 5% i oktober måned. Herudover er tre vakante stillinger blevet besat pr. 1. november 2021.

  Endelig var der i oktober måned et relativt højt korttidssygefravær på det samlede plejeområde. Sygefraværet i oktober vurderes at være relateret til Covid-19, øget opmærksomhed på nødvendigheden af at blive hjemme ved sygdomsfornemmelse samt sæsonbetonet sygefravær med forkølelser m.v.

  I bilaget uddybes personaleomsætningen på plejeområdet for oktober måned.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29. november 2021.

 • 3
  Orienteringssag - Endelig tilsynsrapport på omsorgscenteret Enggården
  Sagsid.: 20/519

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget blev på udvalgsmøde den 1. november 2021 under punkt vedr. status på handleplan for hjemmesygeplejen orienteret om tilsynsbesøg fra Styrelsen for Patientsikkerhed på omsorgscenter Enggården den 14. september 2021.

  Styrelsens endelige tilsynsrapport foreligger nu og udvalget orienteres herom.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget tager orientering om tilsynsrapport på omsorgscenter Enggården fra Styrelsen for Patientsikkerhed til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29-11-2021

  Til efterretning.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 2 tilføjet efter behandling i SSAU den 29. november 2021, hvorefter bilaget tilføjes punktet.

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 14. september 2021 aflagt reaktivt tilsynsbesøg på omsorgscenter Enggården, og den endelige tilsynsrapport foreligger nu.

  Styrelsen har ved tilsynet fundet mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

  Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at målepunkterne vedrørende behandlingsstedets organisering og instrukser, patientens retsstilling og hygiejne blev vurderet til at være opfyldt. De mangler, der blev fundet i relation til den sundhedsfaglige dokumentation var få og spredte, og de omhandler praksis vedr. journalføring eller afmærkning, instruksgennemgang og lignende.

   
  Som fremlagt på udvalgets møde den 1. november 2021 arbejdes der, jf. handleplanen for hjemmesygeplejen, målrettet med at sikre en god og systematisk dokumentationspraksis.

  Det er styrelsens vurdering, at omsorgscenter Enggården vil være i stand til at rette op på de anførte problemer.

  Omsorgscenter Enggården har ikke haft bemærkninger til tilsynsrapporten, som nu foreligger endeligt.

  Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedslovens § 213 og 215.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 29. november 2021.

  Bilag

 • 4
  Orienteringssag - Borgerhenvendelser og klager
  Sagsid.: 20/4460

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres her om klager og borgerhenvendelser den seneste måned til henholdsvis Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering og Center for Politik, Service og Social.

  INDSTILLING:

  Udvalget indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29-11-2021

  Til efterretning.

   Martin Wood Pedersen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-og Sundhedsudvalget bad på deres møde 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgående klager og borgerhenvendelser. Denne sag dækker perioden 15. oktober til 11. november 2021, som er klageperioden siden sidste politiske behandling.

  Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering har modtaget 3 klager i perioden. Klagen fremgår af det lukkede bilag.


  Center for Politik, Service og Social har ikke modtaget klager i perioden.

  Klagerne fremgår af det lukkede bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29. november 2021.

 • 5
  Forslag fra A - Nyt navn til Enggården
  Sagsid.: 21/8884

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29-11-2021

  Godkendt.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Nicolaj Bertel Riber (A) har i mail af 5. november 2021 bedt om at få følgende på dagsorden.

  ”A gruppen foreslår at Omsorgscentret Enggården fremover skal hedde Plejehjemmet Enggården.

  Motivation:

  Enggården er beboernes hjem. Man bor i et hjem, ikke på et center.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29. november 2021.

 • 6
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 29-11-2021

  Administrationen orienterede om, at etableringen af §60 selskab til hjælpemidler nu er den eneste mulighed i den videre proces, i det alternative muligheder nu er afsøgte og ikke relevante.

  Martin Wood Pedersen (C) var ikke til stede.