Skip navigationen

Referat

Mandag den 10. januar 2022 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Peter Læssøe (T), Jan Madsen (C), Theis Guldbech (C), Trine Søe (C), Helle Barth (V), Ole H. Hansen (A)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Konstituering af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
  Sagsid.: 21/9577

  RESUMÉ:

  Der skal vælges en formand og en næstformand.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der vælges en formand.
  2. at der vælges en næstformand.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-01-2022

  Ad 1:

  Nicolaj Bertel Riber (A) indstilles til formand.

  For stemte:  6 (A+C+V)

  Imod stemte:  

  Undlod at stemme:  1 (T)


  Godkendt.

  Ad 2:

  Helle Barth (V) indstilles til næstformand.

  For stemte:  6 (A+C+V)

  Imod stemte:  

  Undlod at stemme:  1 (T)

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  På sit konstituerende møde skal Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget vælge en formand og en næstformand.

  Der er ingen regler for hvem der skal lede mødet, men Dragør Kommune har tradition for, at følge de regler der gælder for ledelsen af kommunalbestyrelsens konstituerende møde, således at mødet ledes af det medlem der længst har været medlem af kommunalbestyrelsen. Hvis to eller flere har været medlem af kommunalbestyrelsen lige længe, ledes mødet af den ældste.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesloven § 22.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundhed- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. januar 2022.

 • 2
  Introduktion til Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalgets område
  Sagsid.: 21/9672

  RESUMÉ:

  Introduktion til udvalgets område.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at introduktionen til udvalgets møde tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-01-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På mødet vil administrationen give en præsentation af udvalgets område.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. Januar 2022.

 • 3
  Kvalitetsstandarder og sundhedstilbud i Dragør Kommune 2022
  Sagsid.: 21/938

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget skal drøfte kvalitetsstandarder og sundhedstilbud i Dragør Kommune. Udvalget forelægges udkast til katalog for kvalitetsstandard og sundhedstilbud i Dragør Kommune 2022 samt proces for politisk godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget drøfter kvalitetsstandarder og sundhedstilbud i Dragør Kommune.
  2. at udvalget tager proces for politiks godkendelse til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-01-2022

  Ad 1:

  Drøftet.

  Ad 2:

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Katalog for kvalitetsstandard og sundhedstilbud i Dragør Kommune

  Kvalitetsstandarder er en beskrivelse af kommunens serviceniveau der er med til at sikre, at borgeren modtager en professionel, værdig og kvalificeret behandling, hvis borgeren får behov for hjælp og støtte.

  Kataloget har til formål, at informere om kommunens tilbud om aktiviteter og serviceniveau inden for sundhed, pleje og rehabilitering. Kvalitetsstandarderne følger de lovgivningsmæssige regler på området.

  Kvalitetsstandarderne og sundhedstilbuddene i Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering er med til at virkeliggøre Dragør Kommunes arbejde for det gode og værdige ældreliv og holde fast i de retninger, rammer og værdier, som der er beskrevet i Dragør Kommunes Ældrepolitik.

  Kataloget forelægges udvalget én gang årligt. Ændringer i kvalitetsstandarderne og serviceniveauet er baseret på gældende lovgivning, aktuel praksis og det vedtagne budget.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges her udkast til katalog for kvalitetsstandard og sundhedstilbud i Dragør Kommune med henblik på indledende politiks drøftelse.

  Af bilaget fremgår nyt udkast til katalog for kvalitetsstandard og sundhedstilbud i Dragør Kommune 2022 med synlige forslag til ændringer (bilag 1). Det gældende katalog for kvalitetsstandarder og sundhedstilbud i Dragør Kommune 2021 ligger på Dragør Kommunes hjemmeside https://www.dragoer.dk/media/33294/kvalitetsstandarder-og-sundhedstilbud-i-dragoer-kommune-2021.pdf.

  Herunder beskrives de ændringer som administrationen foreslår i nyt udkast til katalog for kvalitetsstandard og sundhedstilbud i Dragør Kommune 2022 samt en uddybende beskrivelse af forslag til proces for den politiske godkendelse. 

  Layoutmæssige ændringer:

  Administrationen har i udkastet foretaget layoutmæssige ændringer for at imødekomme læsevenlighed samt webtilgængelighed.

  Indledningen er tilrettet og rækkefølgen som de enkelte kapitler forekommer i, er ændret med fokus på at mulighederne for et aktivt ældreliv indleder kataloget og at de generelle oplysninger findes bagerst i kataloget.

  De layoutmæssige ændringer fremgår ikke med tydelig rettelse i udkast til nyt katalog for 2022. Der henvises til det gældende katalog for kvalitetsstandarder og sundhedstilbud i Dragør Kommune 2021. Der vil i 2022 blive indarbejdet de grundlæggende designelementer som kommunalbestyrelsen besluttede i foråret 2021. Ændringerne har ikke betydning for kvalitets- og serviceniveauet. 

  Administrationen er opmærksom på, at katalogets form og omfangsrige indhold fortsat kan være svært tilgængelig for de ældre borgere, der hver især forventeligt har individuelle behov som der efterspørges information om hjælp til.

  Administrationen arbejder fortsat videre med at forbedre kommunikationen af materialet til borgeren. Dette med udgangspunkt i en tilgængelig opsætning af informationerne på Dragør Kommunes hjemmeside, inden for de rammer dette tillader således at borgerne kan klikke sig ind på netop den kvalitetsstandard der er relevant for dem. Dertil, at der på hjemmesiden kan foreligge tilgængeligt information udarbejdet i en form der er velegnet til at printe i fysisk format.

  Generelle ændringer:

  Administrationen har i udkastet foretaget generelle ændringer for at sikre retvisende indhold.

  • Takstbladet bagerst i kataloget er taget ud og der henvises undervejs til kommunens takstblad på hjemmesiden.
  • Afsnit om kontaktoplysninger er opdateret og der henvises undervejs til afsnittet om kontaktoplysninger.
  • Prosabeskrivelser er fjernet, da der konsekvent gennem kataloget ikke fremgår fx subjektive beskrivelser af beliggenheder og omgivelser.
  • Uddybende beskrivelse af lovgivningsteksten under hver enkelt kvalitetsstandard er fjernet.
  • Der er undervejs foretaget justeringer i praktiske oplysninger på baggrund af hjemtagelse fra Tårnby Kommune. 

  De generelle ændringer fremgår ikke med tydelig rettelse i udkast til nyt katalog for 2022. Der henvises til det gældende katalog for kvalitetsstandarder og sundhedstilbud i Dragør Kommune 2021. Ændringerne har ikke betydning for kvalitets- og serviceniveauet. 

  Specifikke ændringer:

  Administrationen har forslag til følgende specifikke præciseringer og ændringer i kvalitetsstanderne:

  Madordning – Kvalitetsstandard

  Der er forslag til følgende præciseringer og ændring af teksten:

  • Tidligere fremgik det, at indsatsen indeholder levering af ernæringsrigtige måltider til opvarmning. Præciseringen er, at indsatsen nu indeholder levering af ernæringsrigtige varme måltider.
  • Tidspunktet for levering er udvidet med 15 minutter.
  • Såfremt borgeren ikke kan åbne for chaufføren er der tilføjet at borgeren skal stille nøgler til rådighed i form af e-lås.

  Ældre- og handicapegnede boliger – Kvalitetsstandarder

  Der er forslag til følgende præciseringer af teksten:

  Kriterierne som borgeren skal opfylde for at få tildelt en bolig er præciseret med følgende:

  For at komme i betragtning til en ældre-/handicapegnet bolig, skal du opfylde følgende kriterier:

  • Du skal have varige helbredsmæssige problemer, der medfører, at du er afhængig af gangredskaber som for eksempel rollator eller kørestol for at kunne færdes i de nødvendige rum i din bolig. Gangredskabet skal være bevilget som hjælpemiddel efter Servicelovens § 112.
  • Hvis dit behov for hjælp og støtte i hverdagen ikke kan afdækkes i din nuværende bolig.

  I afsnittet om Boligerne er kriterierne for tildelingen præciseret med følgende beskrivelse:

  • Der findes 79, 2 rums boliger og 10, 3 rums boliger. Som udgangspunkt bliver 3 rums boligerne prioriteret til en samlet husstand på 3 eller derover.

  Forslag til proces for politiks godkendelse

  • 10. januar 2022: Indledende politisk drøftelse af kvalitetsstandarder og sundhedstilbud.
  • 7. februar 2022: Kataloget behandles i SSAU med henblik på høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
  • 8. februar 2022- 8. marts 2022: Høringsperiode.
  • 4. april 2022: Kataloget behandles i SSAU med anbefaling til Økonomiudvalget.
  • 19. april 2022: Kataloget behandles i Økonomiudvalget.
  • 28. april 2022: Kataloget behandles i Kommunalbestyrelsen.
  • 1. maj 2022: Ændringer i kataloget træder i kraft.

  Administrationen foreslår, at såfremt Budget 2023 giver anledning til ændringer, genbesøges kataloget umiddelbart efter budgetprocessens afslutning 4. kvartal 2022.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven, Sundhedsloven, Almenboligloven, Ældreboligloven, Postloven, Lov om trafikselskaber, Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  De økonomiske konsekvenser af forslagene i sagen påhvile borgerne i form af en øget egenbetaling på opsætning af e-lås ved levering af mad, såfremt de ikke selv kan åbne for chaufføren.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

   Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken 2019-2022.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. januar 2022.

  Bilag

 • 4
  Høring af nyt forløbsprogram for ryglidelser
  Sagsid.: 21/9327

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har modtaget materiale vedrørende høring af forløbsprogram for ryglidelser. Udvalget præsenteres for materialet samt udkast til Dragør Kommunes høringssvar.

  Høringsmaterialet er udarbejdet i regi af Sundhedsaftalen i et samarbejde mellem repræsentanter fra Region Hovedstaden og repræsentanter fra de 29 kommuner.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget godkender forslag til høringssvar til forløbsprogram for ryglidelser.
  2. at udvalget godkender proces for den interne forberedelse til varetagelse af opgaven, herunder dialog med Tårnby Kommune om snitflader og samarbejde.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-01-2022

  Ad 1 + 2

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune har den 3. december 2021 modtaget invitation til høring af forløbsprogram for ryglidelser.

  Der er udviklet et nyt og forenklet forløbsprogram for ryglidelser, som forelægges med henblik på høring. Forløbsprogrammet skal sikre gode sammenhængende forløb for borgere med ryglidelser.

  Det nye forløbsprogram er web-baseret og ligger som et mini-site på regionens hjemmeside. Se forløbsprogrammet her:

  https://www.regionh.dk/til-fagfolk/Sundhed/Tvaersektorielt-samarbejde/kronisk-sygdom/Forl%c3%b8bsprogrammer/L%c3%a6nde-ryg_test/Sider/default.aspx

  Det eksisterende forløbsprogram for lænderyglidelser er fra 2012. I 2017 blev programmet evalueret med fokus på implementeringen og på patienternes oplevelse af deres forløb.

  Der er på baggrund af evalueringen udviklet et nyt forløbsprogram for ryglidelser, som på flere områder adskiller sig fra det tidligere forløbsprogram på rygområdet og fra de øvrige forløbsprogrammer i Region Hovedstaden

  • Det nye forløbsprogram er web-baseret og er et mini-site på regionens hjemmeside. Det skal gøre det mere brugervenligt, lettere tilgængeligt for aktørerne på området og understøtte implementeringen.

  Dertil er der to væsentlige ændringer i målgruppen, som forventes at have betydning for den fremtidige patientvolumen:

  • I det nuværende rygforløbsprogram er målgruppen mennesker med nyopståede lænderygsmerter. I det nye forløbsprogram er målgruppen mennesker med smerter i mere end 4 uger.
  • I det nye forløbsprogram foreslås det, at målgruppen udvides til at omfatte mennesker med smerter i lænderyg, brystryg og nakke. Baggrunden for dette forslag er et ønske fra de sundhedsprofessionelle, der har medvirket i udviklingen af det nye forløbsprogram, og som vurderer, at denne gruppe har behov for den koordinerede tværsektorielle indsats, som forløbsprogrammet giver mulighed for.

  En arbejdsgruppe i regi af Tværsektorielt samarbejdsforum for data om aktivitet og økonomi har arbejdet med at afdække den forventede fremtidige patientvolumen og de økonomiske konsekvenser af implementering af nyt forløbsprogram for ryglidelser.

  Arbejdsgruppens altovervejende konklusion er følgende: Det har vist sig meget vanskeligt at estimere den forventede fremtidige patientvolumen og ikke mindst de økonomiske konsekvenser ved udvidelse af målgruppen ud fra det datagrundlag, der er tilgængeligt.

  Der er begrænsede muligheder for data på området. De forskellige datakilder viser store forskelle i estimeret fremtidig patientvolumen, hvilket gør det vanskeligt at konkludere klart. Det er blandt andet vanskeligt at adskille forventede ændringer i den fremtidige patientvolumen som følge af henholdsvis, 1) at målgruppen i det nye forløbsprogram er mennesker med længerevarende smerter mod nyopståede smerter i det nuværende forløbsprogram, og 2) udvidelsen af målgruppen med flere diagnoser (brystryg og nakke).

  Arbejdsgruppen har på baggrund af ovenstående vurderet, at det ikke er muligt at opgøre de

  økonomiske konsekvenser.

  De kommunale repræsentanter i den Tværsektorielle Strategiske Styregruppe opfordrer til, at de 29 kommuner godkender forløbsprogrammet og at der gennem monitorering og evaluering efter 1 år laves en vurdering af kapaciteten og af behovet for justeringer af målgruppen.

  Høringssvar fra Dragør Kommune

  Med høringssvaret ser Dragør Kommune med bekymring på en kommende opgave hvor patientvolumen og de økonomiske konsekvenser ikke kan beskrives. Der er derfor i høringssvaret udtrykt denne bekymring og fremlagt forslag til at følge området tæt såfremt forløbsprogrammet bliver godkendt.

  Dertil er der i høringsudkastet beskrevet nogle forventninger til hvad kommunerne forpligter sig til at levere såfremt aftalen godkendes. I høringssvaret er der derfor fremhævet de afsnit hvor Dragør Kommune gerne vil tilbyde en indsats men hvor vi ikke ser os forpligtiget til at tilbyde en konkret indsatsen samt hvilket serviceniveau der leveres på.

  Internt forberedende arbejde

  De kommunale opgaver i forløbsprogrammet omhandler indsatser efter §119 Sundhedsfremmende og forebyggende tilbud, §140 genoptræning efter hospitalsophold samt jobcentre. For borgere i Dragør Kommune varetages §140 Genoptræning af Tårnby Kommune. Dragør Kommune har derfor ikke de specialiserede kompetencer tilstede lokalt som eventuelt ville kunne omprioriteres når en opgave af denne karakter skal løses efter §119. Ligeledes har vi heller ikke faciliteterne til, at vi fra den ene dag til den anden kan udvide vores tilbud for holdtræning samt tilbyde specialiserede individuelle tilbud som der lægges op til. Jobcenterfunktionen varetages ligeledes af Tårnby Kommune. Overstående er vigtigt at have for øje både når indsatserne skal tilrettelægges lokalt og i samarbejdet med Tårnby Kommune og hospitalerne så der følges op på hvem bliver henvist til §140 og/eller §119 samt hvem der har et forløb i Jobcentret.

  Såfremt at nyt forløbsprogram bliver godkendt skal der internt afklares hvorledes vi kan imødekomme de kommunale opgaver i forbindelse med implementering af nyt forløbsprogram for ryglidelser. Herunder behovet for opkvalificering af medarbejdere og indsatser til målgruppen. Snitflader og samarbejdet med Tårnby Kommunes træningsafdeling og beskæftigelsesområdet skal afdækkes.

  Administrationen foreslår, at udvalget forelægges implementeringsplan for nyt forløbsgram, herunder snitflader og mulighederne for samarbejde med Tårnby Kommune når dette er afklaret.

  Forløbsprogrammet er i høring til og med den 18. januar 2022 kl. 9.00. Forløbsprogrammet vil derefter blive behandlet i Tværsektoriel Strategisk Styregruppe i marts 2022.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedsloven §119.

  Sundhedsloven §140 (Varetages af Tårnby Kommune).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Udarbejdes senere.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken 2019-2022.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. januar 2022.

  Bilag

 • 5
  Orienteringssag - konstituering af Ældreråd 2022
  Sagsid.: 21/9066

  RESUMÉ:

  Ældrerådet i Dragør Kommune er valgt for 2022 – 2025 og har den 14. december 2021 afholdt konstituerende møde med valg af formand og næstformand.

  Udvalget orienteres i sagen om Ældrerådets konstituering.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-01-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Valget til Ældrerådet i Dragør Kommune er afsluttet den 9. november 2021 ved brevstemmevalg. Alle borgere i Dragør Kommune over 60 år er stemmeberettigede til Ældrerådet og stemmeprocenten var 41, 6 %.

  Til Ældrerådet, som har til opgave at rådgive Kommunalbestyrelsen i ældrepolitiske spørgsmål, vælges fem medlemmer samt tre stedfortrædere.

  Ældrerådet har den 14. december afholdt konstituerende møde med valg af formand og næstformand.

  Leif Ingersholm blev valgt som formand.

  Arne Kindler blev valgt som næstformand. 

  Manon Tholstup blev valgt som menigt medlem.

  Wiebe Zickert blev valgt som menigt medlem.

  Renee Schwaner blev valgt som menigt medlem.

  Renee Schwaner er tillige valgt som fondsbestyrelsesmedlem i Blomsterhandler Peter Bøge Andersen og Hustru Ingers fond samt som repræsentant til Folkeoplysningsforbundet.


  Jytte Zaar er valgt som stedfortræder.
  Arne Moesgaard er valgt som stedfortræder.
  Nils Riber er valgt som stedfortræder.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 30 – 33.

  Socialministeriets vejledning nr. 40 af 11/5 2011.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. januar 2022.

 • 6
  Orienteringssag - Personaleomsætning på plejeområdet for november
  Sagsid.: 21/5720

  RESUMÉ:

  Den 1. november 2021 bad Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget om en månedlig orientering om personaleomsætningen på plejeområdet.

  Udvalget orienteres hermed om personaleomsætningen for november måned 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-01-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget bad på deres møde den 1. november 2021, om en månedlig orientering om personaleomsætningen på plejeområdet.

  I november måned 2021 var der en samlet personaleomsætning på 2% på Center for Sundhed, Pleje og Rehabiliterings område. Den gennemsnitlige personaleomsætning var i oktober og november på 3%.

  I hjemmeplejen og i hjemmesygeplejen var der i november måned 2021 en personaleomsætning på 2%. Herudover var der i alt 7 vakante stillinger i hjemmeplejen og hjemmesygeplejen. I oktober var der til sammenligning 11 vakante stillinger i de to enheder.

  På Enggården var der en personaleomsætning på 1% i november måned. Herudover var der 4 vakante stillinger.

  12,5 stillinger var i gennemsnit vakante i de tre enheder i oktober og november 2021.

  Endelig var der i november måned et højere sygefravær end i oktober måned. Det forøgede sygefravær skyldes primært Covid-19 udbrud.

  I bilaget uddybes personaleomsætningen på plejeområdet for november måned.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. januar 2022.

 • 7
  Orienteringssag - Borgerhenvendelser og klager
  Sagsid.: 20/4460

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres her om klager og borgerhenvendelser den seneste måned til henholdsvis Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering og Center for Politik, Service og Social.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-01-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-og Sundhedsudvalget bad på deres møde den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgående klager og borgerhenvendelser. Denne sag dækker perioden 15. november 2021 til 14. december 2021.

  Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering har modtaget 4 klager i perioden. Klagerne fremgår af det lukkede bilag.

  Center for Politik, Service og Social har ikke modtaget 2 klager i perioden. Klager fremgår af det lukkede bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. januar 2022.

 • 8
  Orienteringssag - Udfordringer med it-system for rengøring i hjemmeplejen
  Sagsid.: 20/65

  RESUMÉ:

  Den 9. august 2021 vedtog Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget en metode for planlægningen af rengøring i hjemmeplejen med afsæt i de gældende kvalitetsstandarder, som indebærer at der gøres rent 22 gange om året. It-systemet Systematics skulle delvist automatisere planlægningen; imidlertid har der vist sig it-mæssige udfordringer, hvilket betyder at den valgte model i praksis er svær gennemførbar.

  På den baggrund arbejder administrationen på at undersøge, hvorledes det bedst kan håndteres. Dette vil blive fremlagt til politisk beslutning.


  Udvalget bedes tage orienteringen til efterretning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-01-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 9. august 2021 godkendte Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget en ordning for planlægningen af rengøringen i hjemmeplejen.
   

  Den valgte ordning, der skulle understøttes af it-systemet Systematics og sikre en delvis automatisering af planlægningen, ville betyde en gennemsnitlig rengøringsfrekvens på tre uger samt fem årlige rengøringer efter aftale med borgeren. Samlet ville det, i overensstemmelse med kvalitetsstandarden, give 22 rengøringer på et år, hvoraf fem rengøringer skulle indtastes manuelt og 17 rengøringer skulle automatisk placeres via it-systemet. Med et gennemsnit på tre ugers interval mellem rengøringerne ville der periodevis være henholdsvis to og uger mellem rengøringerne.
   

  Det har imidlertid vist sig, at it-systemet Systematics mod forventning ikke kan håndtere rengøring med forskudte intervaller, hvorfor administrationen har været nødsaget til at afsætte mange medarbejderressourcer til manuel indtastning af rengøringsaftalerne.

  Administrationen har været i dialog med it-firmaet Systematics herom, men det har på nuværende tidspunkt ikke været muligt at finde en it-løsning, der kan håndtere problemstillingen.

  Administrationen arbejder derfor på at udvikle alternative løsninger, som forventes fremlagt til politisk beslutning i februar måned.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. januar 2022.

 • 9
  Orienteringssag - Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen - Januar 2022
  Sagsid.: 21/9568

  RESUMÉ:

  Overordnet har ledigheden været faldende siden februar 2021 og denne tendens ser ud til at fortsætte.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager opfølgningen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-01-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Et enigt Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 8. juni 2020 at udvalget orienteres på hvert møde om udviklingen i ledigheden.

  I denne opfølgning er status præsenteret ud fra data trukket fra jobindsats.dk, der baserer sig på kommunens egne systemer.

  Vedlagt i bilag er status på udviklingen i fuldtidspersoner på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, ressource- og jobafklaringsforløb, ledighedsydelse, sygedagpenge samt førtidspension. Dette er en udvidelse i forhold til tidligere orienteringssager, da det vurderes mere retvisende at medtage alle ydelseskategorier i beskæftigelsesindsatsen.

  Det overordnede blik på ledigheden viser, at den har været faldende siden februar 2021. Antallet af kontanthjælpsmodtagere er siden juni faldet til under niveau i 2019.

  Antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge faldt i juli 2021 til et nyt lavere niveau og har ligget nogenlunde stabilt derefter.

  Der er ikke opdateret data tilgængeligt ift. førtidspension, hvorfor status fra sidst er gentaget til brug for eventuel orientering af nye udvalgsmedlemmer. Der skete et fald i antallet af fuldtidspersoner på førtidspension i august 2021, men herefter er tendensen med stigende antal førtidspensionister vi har set i hele perioden fortsat.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. januar 2022.

  Bilag

 • 10
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-01-2022

  -          Nicolai Riber (A) orienterede om, at 43 personer i Dragør har søgt om Arne-pension.

  -          Administrationen orienterede om, at der var udarbejdet en ansøgning til Socialstyrelsen vedr. afprøvning af teams i hjemmeplejen. Vi har desværre ikke fået midler i denne runde.

  -          Administrationen orienterede om status på §60-fællesskabsdannelsen ift. hjælpemidler.