Skip navigationen

Referat

Mandag den 7. februar 2022 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Theis Guldbech (C)
Afbud fra: Trine Søe (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Konstituering af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
  Sagsid.: 21/9577

  RESUMÉ:

  Der skal vælges en formand og en næstformand.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at der vælges en formand.
  2. at der vælges en næstformand.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-02-2022

  Ad 1:

  Nicolaj Bertel Riber (A) indstilles til formand.

  For stemte: 5 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme: 1 (T)

  Godkendt.

  Ad 2:

  Helle Barth (V) indstilles til næstformand.

  For stemte: 5 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme: 1 (T)

  Godkendt.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  På sit konstituerende møde skal Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget vælge en formand og en næstformand.

  Der er ingen regler for hvem der skal lede mødet, men Dragør Kommune har tradition for, at følge de regler der gælder for ledelsen af kommunalbestyrelsens konstituerende møde, således at mødet ledes af det medlem der længst har været medlem af kommunalbestyrelsen. Hvis to eller flere har været medlem af kommunalbestyrelsen lige længe, ledes mødet af den ældste.

  LOVE/REGLER:

  Styrelsesloven § 22.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. februar 2022.

 • 2
  Handicaprådets årsberetning
  Sagsid.: 22/395

  RESUMÉ:

  På Handicaprådets møde den 25. januar fremlagde formand Jeanet Barth årsberetningen. Som genudnævnt formand kommer Jeanet Barth på SSAU den 7. februar og fremlægger årsberetningen, der er bilagt sagen, til orientering.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager beretningen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-02-2022

  Anbefales over for KB.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Årsberetningen er en årligt tilbagevendende begivenhed, hvor formanden for Handicaprådet fremlægger sin beretning om året der gik for rådet og efterfølgende for SSAU.

  Året har været præget af Corona og de restriktioner, der har ramt alle. Rapporten tager udgangspunkt i de aktiviteter, som Handicaprådet har beskæftiget sig med i 2021. Det er mange, og der er lavet et stort arbejde for at forbedre de generelle vilkår for handicappede jf. Handicappolitikken.

  Formanden Jeanet Barth, der på Handicaprådets møde 25. januar blev genvalgt ligesom tilfældet også var med næstformanden Nicolaj Riber (A), deltager på SSAU’s kommende møde den 7. februar 2022 til gennemgang af og orientering om årsberetningen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Handicappolitik 2020-2023.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 3
  Godkendelse af Dragør Kommunes indtræden i fælleskommunalt §60a-selskab
  Sagsid.: 21/4201

  RESUMÉ:

  Zealand Care har opsagt kontrakten på driften af kommunens hjælpemiddeldepot pr. 1. januar 2022. Zealand Care vil fortsætte sin drift indtil 31. marts 2022, hvorefter det vil overdrage sine aktiviteter til Fælles Hjælpemiddeldepot I/S. I november 2021 bemyndigede Kommunalbestyrelsen, efter forudgående behandling i fagudvalget og Økonomiudvalget, administrationen til at afgive et forhåndstilsagn om at Dragør Kommune vil indtræde i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S sammen med de seks andre interesserede kommuner. Der har den 3. februar 2022 været afholdt et temamøde i Kommunalbestyrelsen om sagen.

  Udvalget skal nu tage endelig stilling til Dragør Kommunes indtræden i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S samt den dertilhørende økonomi.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,
   

  1. at udvalget godkender, at Dragør Kommune deltager i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S under følgende forudsætninger:
    
   1. at Fælles Hjælpemiddeldepot I/S driver et hjælpemiddeldepot på vegne af Dragør Kommune og håndterer genbrugshjælpemidler til udlån til Dragør Kommunes borgere.
   2. at Fælles Hjælpemiddeldepot stiftes på baggrund af de fremlagte vedtægter og det øvrigt fremlagte materiale (bilag 1-8).
   3. at Dragør Kommune bidrager med et indskud på 560 t. kr. i 2022 til Fælles Hjælpemiddeldepot I/S. Indskuddet dækker Dragør Kommunes andel af udgiften til overtagelsen af aktiver samt ekstraordinært driftsbidrag for 2022. I 2023 forventes et ekstraordinært driftsbidrag på 454 t. kr. Indskuddet og driftsbidraget for 2022 og 2023 finansieres indenfor hjælpemiddelområdets budget på sektor 7.
   4. at Dragør Kommune afholder en befolkningsmæssig andel af kommunernes rådgiveromkostninger fra processen. Rådgiveromkostningerne, som udgør 65 t. kr., afholdes indenfor rammen på hjælpemiddelområdet på sektor 7.
   5. at der deponeres 2.967 t. kr. Midlerne finansieres af kassen. Deponeringen frigives løbende over 25 år.
  1. at udvalget godkender, at Dragør Kommunes deltagelse i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S er betinget af, at Kommunalbestyrelserne i nedenstående kommuner tillige godkender deltagelsen i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S:
    
   1. Faxe Kommune.
   2. Greve Kommune.
   3. Halsnæs Kommune.
   4. Lejre Kommune.
   5. Ringsted Kommune.
   6. Solrød Kommune.
     

  at udvalget udpeger en repræsentant til bestyrelsen for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S blandt Kommunalbestyrelsens medlemmer for årene 2022-2025 samt en suppleant herfor.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-02-2022

  Ad 1-3:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Serviceloven pålægger Kommunalbestyrelsen at yde støtte til hjælpemidler til personer med varig nedsat fysisk eller psykisk funktionsevne. Derfor er det nødvendigt at have et depot, som opbevarer genbrugshjælpemidler, når disse ikke er udlånt, og som kan vaske og desinficere hjælpermidler inden genudlån. Dragør Kommune har derfor tidligere, efter udbud, tildelt Zealand Care en kontrakt på at drive et hjælpemiddeldepot på kommunens vegne. Zealand Cares drift af hjælpemiddeldepotet ophører pr. 31. marts 2022 hvor Zealand Care nedlægges.

  Administrationen har i 2021 undersøgt forskellige muligheder for at etablere et nyt hjælpemiddeldepot, disse muligheder fremgår i materialet fremsendt til temamødet den 3/2-2022 for kommunalbestyrelsen. §60a-selskabet Fælles Hjælpemiddeldepot I/S er umiddelbart den eneste løsning, som sikrer forsyningssikkerheden over for borgerne.

  Etablering af Fælles Hjælpemiddeldepot I/S

  I 2021 har der været en omfattende proces om etableringen af et fælles hjælpemiddeldepot med de nedenstående kommuner:
   

  -         Faxe Kommune.

  -         Greve Kommune.

  -         Halsnæs Kommune.

  -         Lejre Kommune.

  -         Ringsted Kommune.

  -         Solrød Kommune.

  Tværkommunale arbejdsgrupper har undersøgt og vurderet muligheden for at etablere et §60a-selskab med bistand fra Advokatfirmaet Horten og Revisionsselskabet BDO. Der har været nedsat fem arbejdsgrupper som har vurderet følgende spørgsmål:
   

  -         Udformning af vedtægterne.

  -         Overdragelse af aktiver til drift af hjælpemiddeldepotet.

  -         Overdragelse af leasede biler.

  -         Overtagelse af lejemål.

  -         Virksomhedsoverdragelse af medarbejdere.

  Om Fælles Hjælpemiddeldepot I/S

  Fælles Hjælpemiddeldepot I/S vil være ansvarlig for levering, installation og afhentning af genbrugshjælpemidler hos borgere i Dragør Kommune. Fælles Hjælpemiddeldepot I/S skal herudover desinficere, rengøre og reparere hjælpemiderne efter udlån. I særlige tilfælde tilbydes også reparation hjemme hos en borger.

  Fælles Hjælpemiddeldepot I/S vil blive oprettet som et §60a-selskab. Et §60a-fællesskab er et fælleskommunalt selskab, der løser en eller flere opgaver på vegne af sine ejerkommuner. Dette betyder, at Dragør Kommune vil overføre udførselskompetencen på følgende områder til Fælles Hjælpemiddeldepot I/S:
   

  -         Levering af hjælpemidler.

  -         Installation af hjælpemidler.

  -         Afhentning af hjælpemidler.

  -         Reparation af hjælpemidler.
   

  Dragør Kommune indskrænker dermed sine beføjelser på disse områder ved indtrædelsen i Fælles Hjælpemiddeldepot I/S, hvilket også er tilfældet i dag med Zealand Care som leverandør.

  Fælles Hjælpemiddeldepot I/S vil bestå af 40 medarbejdere med 33 driftsmedarbejdere, 6 administrative medarbejdere samt en direktør. Selskabet vil blive ledet af en bestyrelse bestående af ni medlemmer. Syv medlemmer er udpeget af ejerkommunerne således hver ejerkommune har én bestyrelsespost. På baggrund af en anbefaling fra den eksterne rådgiver, er det indarbejdet i vedtægterne, at formanden og næstformanden vil være eksternt udpeget.

  Evaluering ultimo 2023

  Administrationen vil ved udgangen af 2023 forelægge en orienteringssag for udvalget med erfaringer fra driften af Fælles Hjælpemiddeldepot I/S. Forholdet vedrørende udtrædelsesbestemmelser indgår i vedtægterne jævnfør bilag 1 og er yderligere belyst i notat til temamødet for kommunalbestyrelsen.

  LOVE/REGLER:

  Lov om social service.

  Lov om kommunernes styrelse.

  Bekendtgørelse om kommunernes låntagning og meddelelse af garantier m.v.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Dragør Kommune vil pr. 1. april 2022 blive medejer af Fælles Hjælpemiddeldepot I/S sammen med Faxe Kommune, Greve Kommune, Halsnæs Kommune, Lejre Kommune, Ringsted Kommune og Solrød Kommune. Ejerandelen mellem hver kommune er opgjort efter befolkningsandel. Dragør Kommune vil eje 6,60% af Fælles Hjælpemiddeldepot I/S.

  Dragør Kommune vil være berettiget til en andel af et overskud i selskabet svarende til sin ejerandel samt hæfte for underskud i selskabet svarende til ejerandelen. Dragør Kommune vil også hæfte for eventuelle udgifter som måtte blive påført Fælles Hjælpemiddeldepot I/S, hvis Dragør Kommune måtte vælge at udtræde heraf på et senere tidspunkt.

  Dragør Kommune skal i 2022 forbindelse med oprettelsen af Fælles Hjælpemiddeldepot I/S betale i alt 625 t. kr. i indskud og dækning af rådgiverudgifter, mens de seks andre kommuner i alt skal bidrage med 8.849 t. kr. i indskud. Indskuddene medfører, at Fælles Hjælpemiddeldepot I/S har en driftskapital i sit første leveår samt kan afholde opstartsudgifter. Driftstilskuddet for 2023 forventes på nuværende tidspunkt at udgøre 454 t. kr. Indskud og driftstilskud for begge år afholdes indenfor hjælpemiddelområdets budget på sektor 7.

  Herudover er det nødvendigt at deponere 2.967 t. kr. Det endelige beløb, som skal deponeres, kan blive reduceret såfremt, at ledige kontorer udlejes til Greve Kommune. I dette tilfælde forventes Dragør Kommunes andel at udgøre 2.347 t. kr (se scenarie 2 i bilag 7). Denne udgift finansieres af kassen. Deponeringen frigives løbende over 25 år.

  Yderligere betales i 2022 1.395 t. kr. for ydelser, svarende til en helårseffekt på 1.860 t. kr. Denne udgift er på niveau med hidtidige udgifter til dette og afholdes indenfor det nuværende budget.

  Fælles Hjælpemiddeldepot I/S vil få virksomhedsoverdraget 40 medarbejdere fra Zealand Care. Udgiften til medarbejderne er indregnet i budgettet for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S, og Dragør Kommune vil afholde en befolkningsmæssig andel af disse udgifter gennem sine faste betalinger til selskabet.

  Ved oprettelsen af Fælles Hjælpemiddeldepot I/S er der et stort fokus på at sikre, at selskabet kan levere de påkrævede ydelser fra opstarten og dermed sikre forsyningssikkerheden for borgerne. Interessenterne er enige om, at bestyrelsen for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S på længere sigt skal optimere depotets drift. Dette er derfor skrevet ind i selskabets vedtægter i §3.4. Det er derfor den nye bestyrelses opgave at reducere driftsomkostningerne i en sådan grad, at behovet for et driftstilskud mindskes eller helt fjernes.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social, Sundheds og Arbejdsmarkedsudvalget 7. februar 2022.
  Økonomiudvalget 23. februar 2022.

  Ekstraordinært møde i Kommunalbestyrelsen 23. februar 2022.

  Bilag

 • 4
  Mødekalender 2022
  Sagsid.: 21/3061

  RESUMÉ:

  Administrationen præsenterer et forslag til mødekalender 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødekalender 2022 godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-02-2022

  Anbefales over for ØU/KB med bemærkningen, at Handicapprisen på FN’s Handicapdag 3. december bør fremgå af kalenderen.

  Trine Søe var ikke til stede under punktet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er udarbejdet forslag til mødekalender 2022. Indholdet er nedenfor.

  Kommunalbestyrelsen

  Der er indlagt 11 møder, som holdes torsdage kl. 19.00.

  Mødet den 29. september 2022 vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så holdes det lukkede møde efter det

  åbne møde.

  Temamøder

  Der er indlagt 9 temamøder. Møderne holdes inden kommunalbestyrelsesmøderne og er

  som udgangspunkt fra kl. 17.00 – 18.00.

  Økonomiudvalg

  Der er indlagt 11 møder, som holdes torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 23. februar 2022 er en onsdag.

  Mødet den 25. marts er en fredag.

  Mødet den 19. april 2022 er en tirsdag.

  Mødet den 22. juni er en onsdag.

  Mødet den 22. september 2022 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes tirsdage kl. 17.00.

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes onsdage kl. 17.00.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes torsdage kl. 17.00.

  Introseminar

  Afholdes i forbindelse med budgetseminaret den 24.-25. marts 2022.

  Miniseminar:

  I 2022 er der indlagt 3 miniseminarer. Den 1. marts 2022, den 3. maj 2022 og den 8. november 2022.

  Budgetseminar

  Der holdes to budgetseminarer. Den 24. – 25. marts 2022 og den 31. august 2022 til 1. september 2022.

  Infomøde om budget

  Der er indlagt et borgermøde om budget den 17. august 2022.

  Kommunalpolitisk Topmøde

  KL holder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 17. marts og fredag den 18. marts 2022.

  Teknik og Miljø ’22

  KL holder Teknik og Miljø konference onsdag den 20. april 2022 og torsdag den 21. april 2022.

  Social- og Sundhedspolitisk Forum

  KL holder Social- og Sundhedspolitisk Forum tirsdag den 24. maj 2022 og onsdag den 25. maj 2022.

  Folkemøde på Bornholm

  Der holdes Folkemøde på Bornholm fra torsdag den 16. juni 2022 til søndag den 19. juni 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. februar 2022.

  Klima,- By- og Erhvervsudvalget den 9. februar 2022

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 5
  Principbeslutning om ændring af navn på Omsorgscenteret Enggården til Plejehjem Enggården
  Sagsid.: 21/9438

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget bad på udvalgsmødet den 29. november 2021 administrationen om at fremlægge en sag om ændring af navnet på Omsorgscenteret Enggården til Plejehjemmet Enggården.

  Administrationen belyser i sagen fordele og ulemper ved en navneændring.

  Udvalget bedes drøfte sagen og sende den i høring hos relevante parter.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget drøfter en navneændring af Omsorgscenteret Enggården til Plejehjemmet Enggården
  2. at udvalget sender sagen i høring hos Ældrerådet i Dragør samt Bruger –og Pårørenderådet

       på Omsorgscenteret Enggården

  1. at udvalget behandler sagen i april måned 2022 på baggrund af høringssvarene.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-02-2022

  Ad 1-3:

  Godkendt.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget bad på udvalgsmødet den 29. november 2021 administrationen undersøge perspektiverne i at ændre navnet på Omsorgscenteret Enggården til Plejehjemmet Enggården.

  Baggrunden for forslaget er signalværdien i, at man ikke bor på et center, men på et hjem.

  Funktioner på Omsorgscenteret Enggården

  Omsorgscenteret Enggården omfatter boliger, men der varetages også funktioner som daghjem, midlertidige opholdspladser og produktionskøkken på Enggården.
   

  Sammenlagt er der 104 lejemål på Omsorgscenteret Enggården, som bebos af ældre. Lejemålene er almennyttige boliger. Herudover er der 13 midlertidige opholdspladser, hvortil borgere med behov for rekreation, aflastning, genoptræning eller vurdering af funktionsniveau kan visiteres.


  Daghjemmet har i gennemsnit 25 ældre tilknyttet. Daghjemmet tilbyder socialt samvær eller aflastning i løbet af dagtimerne for hjemmeboede borgere.

  Produktionskøkkenet leverer mad til Omsorgscenteret Enggården samt hjemmeboende borgere, der er visiteret til den kommunale madordning.


  Plejehjem kontra Plejecenter
  På Sundhedsministeriets oversigt over henholdsvis plejehjem og plejecentre i Danmark er der registret i alt 197 plejehjem og 292 plejecentre. Der er således en markant overvægt af plejecentre.

  Af Ældresagens hjemmeside fremgår, at organisationen benytter udtrykket ”plejehjem” henset til, at der netop er tale om den enkelte ældres hjem.
   

  Der vil således være en signalværdi ved en ændring fra Omsorgscenteret Enggården til Plejehjemmet Enggården, hvilket kan give en mere hjemlig følelse. En navneændring er forbundet med en mindre udgift og endelig kan bemærkes, at der ikke blot er tale om et hjem for 104 ældre borgere, men et sted med faciliteter, der benyttes af flere grupper og på sigt flere dele af organisationen.

  I forbindelse med vedtagelsen af budget 2022 er der truffet beslutning om, at Omsorgscenteret Enggården skal ombygges og at hjemmepleje samt sygepleje også placeres på Enggården – forventeligt i 2. halvår 2024.


  Økonomiske konsekvenser
  Der vil være en række udgifter forbundet med navneændringen. Det vil være omkostninger til en grafiker og ændring af diverse trykte logoer, herunder på diverse skilte.

  Samlet set estimeres udgifterne at beløbe sig til 20.000 kr.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. februar 2022.
  Høringsproces den 8. februar 2022 til den 8. marts 2022

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. april 2022.

  Økonomiudvalget den 19. april 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2022.

 • 6
  Kvalitetstandarder og sundhedstilbud i Dragør Kommune
  Sagsid.: 21/938

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget skal godkende kvalitetsstandarder og sundhedstilbud i Dragør Kommune 2022 med henblik på at sende kataloget i høring. Udvalget forelægges udkast til katalog for kvalitetsstandard og sundhedstilbud i Dragør Kommune 2022 samt proces for høring med henblik på behandling af høringssvar på mødet den 4. april 2022 i overensstemmelse med den politiske proces, som udvalget besluttede på mødet den 10. januar 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget godkender de specifikke ændringer i kvalitetsstandarder og sundhedstilbud i Dragør Kommune 2022.
  2. at udvalget sender kvalitetsstandarder og sundhedstilbud i Dragør Kommune 2022 i høring i Handicaprådet samt Ældrerådet i Dragør

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-02-2022

  Ad 1-2:

  Godkendt.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Katalog for kvalitetsstandard og sundhedstilbud i Dragør Kommune

  Kvalitetsstandarder er en beskrivelse af kommunens serviceniveau der er med til at sikre, at borgeren modtager en professionel, værdig og kvalificeret behandling, hvis borgeren får behov for hjælp og støtte.

  Kataloget har til formål, at informere om kommunens tilbud om aktiviteter og serviceniveau inden for sundhed, pleje og rehabilitering. Kvalitetsstandarderne følger de lovgivningsmæssige regler på området.

  Kvalitetsstandarderne og sundhedstilbuddene i Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering er med til at virkeliggøre Dragør Kommunes arbejde for det gode og værdige ældreliv og holde fast i de retninger, rammer og værdier, som der er beskrevet i Dragør Kommunes Ældrepolitik.

  Kataloget forelægges udvalget én gang årligt. Ændringer i kvalitetsstandarderne og serviceniveauet er baseret på gældende lovgivning, aktuel praksis og det vedtagne budget.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget forelægges udkast til katalog for kvalitetsstandard og sundhedstilbud i Dragør Kommune.

  Af bilaget fremgår nyt udkast til katalog for kvalitetsstandard og sundhedstilbud i Dragør Kommune 2022 med synlige forslag til ændringer (bilag 1). Det gældende katalog for kvalitetsstandarder og sundhedstilbud i Dragør Kommune 2021 ligger på Dragør Kommunes hjemmeside:

  https://www.dragoer.dk/media/33294/kvalitetsstandarder-og-sundhedstilbud-i-dragoer-kommune-2021.pdf.

  Herunder beskrives de ændringer som administrationen foreslår i nyt udkast til katalog for kvalitetsstandard og sundhedstilbud i Dragør Kommune 2022 samt en uddybende beskrivelse af forslag til proces for den politiske godkendelse. 

  Layoutmæssige ændringer:

  Administrationen har i udkastet foretaget layoutmæssige ændringer for at imødekomme læsevenlighed samt webtilgængelighed.

  Indledningen er tilrettet og rækkefølgen som de enkelte kapitler forekommer i, er ændret med fokus på at mulighederne for et aktivt ældreliv indleder kataloget og at de generelle oplysninger findes bagerst i kataloget.

  De layoutmæssige ændringer fremgår ikke med tydelig rettelse i udkast til nyt katalog for 2022. Der henvises til det gældende katalog for kvalitetsstandarder og sundhedstilbud i Dragør Kommune 2021. Der vil i 2022 blive indarbejdet de grundlæggende designelementer, vedr. kommunens visuelle kommunikation som fx logo, kommunalbestyrelsen besluttede i foråret 2021. Ændringerne har ikke betydning for kvalitets- og serviceniveauet. 

  Administrationen er opmærksom på, at katalogets form og omfangsrige indhold fortsat kan være svært tilgængelig for de ældre borgere, der hver især forventeligt har individuelle behov som der efterspørges information om hjælp til.

  Administrationen arbejder fortsat videre med at forbedre kommunikationen af materialet til borgeren. Dette med udgangspunkt i en tilgængelig opsætning af informationerne på Dragør Kommunes hjemmeside, inden for de rammer dette tillader således at borgerne kan klikke sig ind på netop den kvalitetsstandard der er relevant for dem. Dertil, at der på hjemmesiden kan foreligge tilgængeligt information udarbejdet i en form der er velegnet til at printe i fysisk format.

  Generelle ændringer:

  Administrationen har i udkastet foretaget generelle ændringer for at sikre retvisende indhold.

  • Takstbladet bagerst i kataloget er taget ud og der henvises undervejs til kommunens takstblad på hjemmesiden.
  • Afsnit om kontaktoplysninger er opdateret og der henvises undervejs til afsnittet om kontaktoplysninger.
  • Prosabeskrivelser er fjernet, da der konsekvent gennem kataloget ikke fremgår fx subjektive beskrivelser af beliggenheder og omgivelser.
  • Uddybende beskrivelse af lovgivningsteksten under hver enkelt kvalitetsstandard er fjernet.
  • Der er undervejs foretaget justeringer i praktiske oplysninger på baggrund af hjemtagelse fra Tårnby Kommune. 

  De generelle ændringer fremgår ikke med tydelig rettelse i udkast til nyt katalog for 2022. Der henvises til det gældende katalog for kvalitetsstandarder og sundhedstilbud i Dragør Kommune 2021. Ændringerne har ikke betydning for kvalitets- og serviceniveauet. 

  Specifikke ændringer:

  Administrationen har forslag til følgende specifikke præciseringer og ændringer i kvalitetsstanderne:

  Madordning – Kvalitetsstandard

  Der er forslag til følgende præciseringer og ændring af teksten:

  • Tidligere fremgik det, at indsatsen indeholder levering af ernæringsrigtige måltider til opvarmning. Præciseringen er, at indsatsen nu indeholder levering af ernæringsrigtige varme måltider.
  • Tidspunktet for levering er udvidet med 15 minutter.
  • Såfremt borgeren ikke kan åbne for chaufføren er der tilføjet at borgeren skal stille nøgler til rådighed i form af e-lås.

  Ældre- og handicapegnede boliger – Kvalitetsstandarder

  Der er forslag til følgende præciseringer af teksten:

  Kriterierne som borgeren skal opfylde for at få tildelt en bolig er præciseret med følgende:

  For at komme i betragtning til en ældre-/handicapegnet bolig, skal du opfylde følgende kriterier:

  • Du skal have varige helbredsmæssige problemer, der medfører, at du er afhængig af gangredskaber som for eksempel rollator eller kørestol for at kunne færdes i de nødvendige rum i din bolig. Gangredskabet skal være bevilget som hjælpemiddel efter Servicelovens § 112.
  • Hvis dit behov for hjælp og støtte i hverdagen ikke kan afdækkes i din nuværende bolig.

  I afsnittet om Boligerne er kriterierne for tildelingen præciseret med følgende beskrivelse:

  • Der findes 79, 2 rums boliger og 10, 3 rums boliger. Som udgangspunkt bliver 3 rums boligerne prioriteret til en samlet husstand på 3 eller derover.

  Proces for politisk godkendelse

  • 7. februar 2022: Kataloget behandles i SSAU med henblik på høring i Ældrerådet og Handicaprådet.
  • 8. februar 2022- 8. marts 2022: Høringsperiode.
  • 4. april 2022: Kataloget behandles i SSAU med anbefaling til Økonomiudvalget.
  • 19. april 2022: Kataloget behandles i Økonomiudvalget.
  • 28. april 2022: Kataloget behandles i Kommunalbestyrelsen.
  • 1. maj 2022: Ændringer i kataloget træder i kraft.

  Såfremt Budget 2023 giver anledning til ændringer, genbesøges kataloget umiddelbart efter budgetprocessens afslutning 4. kvartal 2022.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven, Sundhedsloven, Almenboligloven, Ældreboligloven, Postloven, Lov om trafikselskaber, Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Administrationen udsender høringsbrev til Ældrerådet og Handicaprådet. Høringsperioden er fra 8. februar 2022-8. marts 2022.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken 2019-2022.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. januar 2022.
  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. februar 2022.

  Høringsproces den 8. februar – 8. marts 2022
  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. april 2022

  Økonomiudvalget den 19. april 2022
  Kommunalbestyrelsen den 28. april 2022.

  Bilag

 • 7
  Orienteringssag - Personaleomsætning på plejeområdet for december 2021
  Sagsid.: 21/5720

  RESUMÉ:

  Den 1. november 2021 bad Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget om en månedlig orientering om personaleomsætningen på ældreområdet.

  Udvalget orienteres hermed om personaleomsætningen for december måned 2021.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-02-2022

  Til efterretning; med den bemærkning at bilaget skal være åbent.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget bad på deres møde den 1. november 2021, om en månedlig orientering om personaleomsætningen inden for ældreområdet.

  I december 2021 var der samlet set en personaleomsætning på 1% i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og på Omsorgscenteret Enggården.

  I december 2021 har sygefraværet i særligt hjemmesygeplejen været påvirket af COVID-19.
   

  I bilaget beskrives personaleomsætningen forstået som nyansatte og fratrådte samt sygefraværet og vakante stillinger for ældreområdet for december måned 2021.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. februar 2022.

  Bilag

 • 8
  Orienteringssag - Administrationens særlige indsatser 2022 - SSAU
  Sagsid.: 21/3428

  RESUMÉ:

  I denne sag præsenteres et overblik over hvilke særlige indsatser der planlægges at arbejde med i de kommende år inden for SSAUs område. Oversigten viser kun udvalgte driftsopgaver, såfremt de er vurderet særligt kritiske for den samlede organisation.

  Formålet med sagen er, at give indsigt i og skabe overblik over administrationens arbejdsopgaver de kommende år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at oversigt over administrationens særlig indsatser 2022-2024 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-02-2022

  Til efterretning.

  Trine Søe var ikke til stede under punktet.

  SAGSFREMSTILLING:

  Denne sag giver et overblik over særlige indsatser i 2022 til 2024 på SSAUs område. Oversigten indeholder udvalgte opgaver og tiltag der skal arbejdes med i Dragør Kommune.

  Formålet med sagen er dels at give et overblik over administrationens opgaver for at Kommunalbestyrelsen kan vurdere mulighederne for eventuel prioritering af opgaver, samt en mulighed for forventningsafstemning mellem organisationen og Kommunalbestyrelsen om hvad organisationen skal bruge kompetencer og ressourcer på. Derudover er det en supplering af den introduktion til udvalgenes arbejde der blev givet på mødet i januar 2022.

  Som også fremhævet under introduktionen til udvalgets arbejde i januar forventer administrationen følgende temaer vil fylde mest de kommende år.

  Sundheds- og ældreområdet

  Social- og arbejdsmarkedsområdet

  • Demografisk udvikling
  • Rekrutteringsgrundlag og kompetenceudvikling
  • Flytning af hjemmeplejen til Enggården
  • Kapacitetsbehov og evt. udbygning i tilknytning til Enggården
  • Rehabilitering, herunder rehab-teams, forebyggelse af (gen) indlæggelser
  • Optimering inden for hjemmeplejen
  • Patientsikkerhed og kvalitetsudvikling
  • Sundhedsklynger, det nære sundhedsvæsen, kronikere og forløbsprogrammer
  • Ny model for aktivitetsbaseret afregning
  • Konsolidering af teamet – kompetenceudvikling, kultur og onboarding af leder
  • Lande endelig opgaveportefølje – også i relation til Tårnby
  • Efter et travlt og omskifteligt år (bl.a. pga. lederskifter, sygdom og udskiftning af 3 nøgle-it-systemer) skal organiseringen og strukturen for netop Borger- og socialområdet tages op igen, og der skal samtidig fokuseres på kontrol og tilsyn med en del af sagsområderne, f.eks. brøkpensioner, sygedagpenge, 225-timers beskæftigelsen mm.
  • Implementering af Borgerblikket
  • Implementering af IT-systemer

  Opgaverne er udvalgt ud fra væsentlighed, hvorfor der er en lang række driftsopgaver og mindre projekter der ikke er medtaget. Det betyder også, at der er forskel i detaljeringsgrad imellem områderne. Opgaverne er opdelt i syv kategorier, hvilket gør det muligt at se, hvorfra opgaven udspringer.

  Kriterierne er for udvælgelsen har været:

  Opgavekategori

  Forklaring/Formål

  Drift/tilbagevendende opgave

  Større kritiske driftsopgaver der løber gennem hele året eller er tilbagevendende og ressourcekrævende.

  Projekt

  Konkrete projekter der slutter et givent tidspunkt. Projektet skal være besluttet lokalt. Gælder f.eks. Ny skolepolitik, lokalplaner, anlægsprojekter, §17.4 udvalg.

  Pulje

  Opgaver knyttet op på en konkret økonomisk pulje. De kan derfor have karakter af projekter, hvis puljen ikke er tilgængelig på et senere tidspunkt.

  Ny lovgivning/nationale initiativer

  Skal-opgaver der kommer udefra. Dimensioneringen kan nogen gange diskuteres, men ikke altid.

  Implementering af aftaler

  Opgaver som følge af f.eks. budgetbeslutninger eller konstitueringsaftale.

  Politisk/strategisk udvikling

  Indeholder f.eks. implementering af politiker og strategier, samt større strategiske udviklingsopgaver forvaltningen udfører af egen drift.

  Udviklingen af driften

  Opgaver forvaltningen udfører for f.eks. at øge effektiviteten eller kvaliteten af løsningen af kerneopgaven

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. februar 2022.

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 3. marts 2022.

  Bilag

 • 9
  Orienteringssag - Borgerhenvendelser og klager. December 2021 - januar 2022
  Sagsid.: 20/4460

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres her om klager og borgerhenvendelser den seneste måned til henholdsvis Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering og Center for Politik, Service og Social.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-02-2022

  Til efterretning.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-og Sundhedsudvalget bad på deres møde den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgående klager og borgerhenvendelser. Denne sag dækker perioden 13. december 2021 til 19. januar 2022.

  Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering har modtaget 1 klage i perioden. Klagen fremgår af det lukkede bilag.

  Center for Politik, Service og Social har ikke modtaget klager i perioden.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. februar 2022.

 • 10
  Forslag fra A og V - Frikommune på ældreområdet
  Sagsid.: 22/435

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-02-2022

  A og V gruppen ønsker, at udvalget drøfter muligheden for at ansøge om at blive frikommune på ældreområdet, når lovgivningen åbner for denne mulighed. Og at der startes en proces, hvor overflødig dokumentation, regler og arbejdsgange foreslås reduceret for at skabe mere tid og rum til kerneopgaven for ledere og medarbejdere. Processen kan startes ude ved medarbejdere, ledere og interessenter.

  Godkendt.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Helle Barth (V) har i mail af 26. januar 2022 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  A og V gruppen ønsker, at udvalget drøfter muligheden for at ansøge om at blive frikommune på ældreområdet, når lovgivningen åbner for denne mulighed. Og at der startes en proces, hvor overflødig dokumentation, regler og arbejdsgange foreslås reduceret for at skabe mere tid og rum til kerneopgaven for ledere og medarbejdere. Processen kan startes ude ved medarbejdere, ledere og interessenter.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedudvalget 7. februar 2022.

 • 11
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-02-2022

  Administrationen orienterede om at starten på udarbejdelsen af en socialpolitik forelægges udvalget på næste møde.

  Administrationen orienterede om, at man pt skal have lidt tålmodighed med visitationen, der er lidt underbemandet.

  Trine Søe (C) var ikke til stede.