Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 8. marts 2022 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Ole H. Hansen (A), Theis Guldbech (C), Trine Søe (C)
Afbud fra: Peter Læssøe (T)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Dialogmøde med Omsorgscenter Enggården
  Sagsid.: 22/860

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds-, og Arbejdsmarkedsudvalget afholder årligt dialogmøder med relevante ledere og repræsentanter for områder inden for udvalgets ansvarsområde. På dette møde vil leder af Omsorgscenter Enggården deltage og præsentere en række aktuelle emner for udvalget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget tager dialogen til efterretning

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2022

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Omsorgscenteret Enggården er en paraply for en lang række af indsatser og tilbud på omsorgsområdet; plejeboliger, midlertidigt ophold, demensindsats, daghjem samt madservice.

  Leder af Omsorgscenter Enggården vil på mødet fortælle om en række aktuelle emner.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. marts 2022.

 • 2
  SSAU - driftsoverførsler fra regnskab 2021
  Sagsid.: 20/3913

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører overførsler af driftsmidler på SSAU’s områder.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller: 

  1. at SSAU godkender, at der på SSAU’s område i henhold til reglerne om overførsel overføres netto -1,1 mio. kr. på baggrund af merforbrug i 2021.
  2. at SSAU godkender, at der på SSAU’s område i henhold til reglerne overføres 0,3 mio. kr. i nettomindreforbrug på eksternt finansierede projekter.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2022

  Ad 1-2:

  Anbefales overfor ØU/KB med tilføjelsen, at der overføres 0,5 mio. kr. vedrørende projektet ”værdighedsmia.: uforbrugte midler” og ikke 1,0 mio. kr., som det fejlagtigt er anført i bilag 1. Dermed er den samlede overførsel på eksternt finansierede projekter (jf. beslutningspunkt 2) på -0,1 mio. kr. Samt at udvalget ønskede det rettede bilag udsendt.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ifølge de af Kommunalbestyrelsen vedtagne regler for overførsler kan +/- 2 pct. af driftsbudgettet – for områder med overførselsadgang - overføres til året efter. Formålet er, at de enkelte institutioner kan udnytte deres budgetter effektivt og hensigtsmæssigt, så der undgås unødigt forbrug sidst på året og der kan spares op til større aktiviteter. Administrationen foreslår dog at det fulde merforbrug overføres, i de tilfælde det vurderes muligt at indhente. Det foreslår administrationen for at fastholde økonomisk ansvarlighed, hos de enkelte enheder og kommunen samlet set. Det er samme praksis som i forbindelse med overførselssagen efter regnskab 2020.

  Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer, indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  Corona har påvirket økonomien på mange områder i 2021. I enkelte tilfælde hvor merudgifter i regnskab 2021, vedrører udgifter relateret til Corona, som i ligger i direkte forlængelse af enhedernes drift, foreslår administrationen at merforbruget eller dele af merforbruget ikke videreføres. Eventuelle eksempler er fremhævet i sagsfremstillingen.

  I henhold til ovenstående principper anbefaler Administrationen at der på SSAU’s område overføres samlet -1,1 mio. kr. Fordeling fremgår af bilag 1.

  Følgende afvigelser af generelle principper fremhæves.

  Det foreslås at kun 0,5 mio. kr. af 0,7 mio. kr. merforbrug på Enggården videreføres. Det skyldes at opgaven med at koordinere værnemiddelindsatsen for hele kommunen, er opgjort til at koste 0,2 mio. kr.

  Det foreslås at hele mindreforbruget på 55 t. kr. på Wiedergården botilbud videreføres til 2023, selvom det overstiger 2 %. Det skyldes at aftaler på det specialiserede socialområde i regi af KKR hovedstaden, fastlægger at mindreforbrug på institutioner på det specialiserede socialområde, som udgangspunkt skal blive indenfor området.

  Derudover anbefaler administrationen at der på SSAU’s område overføres 0,3 mio. kr. på eksternt finansierede projekter, som fremgår af bilag 2.

  LOVE/REGLER:

  I henhold til Dragør Kommunes regler for enheder omfattet af regelsættet er overførselsregelgrundlaget følgende:

   

  ·    Der kan overføres +/- 2 pct.

  Dog minimum 5.000 kr. og efter kommunalbestyrelsens godkendelse.

  ·    Mere end +/- 2 pct.

  Der kan ansøges om overførsel af midler ud over de 2 pct. med angivelse af formål.

  For driftsoverførelsen fra 2021 er der endvidere tillagt et yderligere hensyn i forhold til konstaterede mindreforbrug og kommunens kassebeholdning. Med undtagelse af mindreforbrug, der er relateret til statslige puljer ol., indstilles at alle øvrige mindreforbrug over 2 pct. ikke overføres.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede overførsel på SSAU’s område reducerer budget 2022 med 0,8 mio. kr. Såfremt alle midlerne hentes i 2022 reduceres kassetrækket med 0,8 mio. kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022

  Bilag

 • 3
  Budgetanalyser til budget 2023
  Sagsid.: 20/3913

  RESUMÉ:

  Sagen vedrører budgetanalyser der iværksættes forud for forhandlinger om budget 2023.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at iværksættelsen af 8 budgetanalyser godkendes,
    
  2. at eventuelle øvrige ideer til budgetanalyser indenfor eget udvalgsområde besluttes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2022

  Ad 1:

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2:

  Udvalget besluttede at komme med forslag senere i budgetprocessen.

  Anbefales over for ØU/KB.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I januar vedtog kommunalbestyrelsen en proces og tidsplan for budget 2023. Administrationen har med procesplanen forsøgt at nytænke elementer i den årlige budgetproces. Til forskel fra budgetprocessen i tidligere år, vil beslutningsgrundlaget i år få et større indhold af en række udarbejdede budgetanalyser, som skal indgå i det budgetmateriale, som kommunalbestyrelsen vil modtage i august. Det er forhåbningen, at budgetanalyserne kan anvise tilstrækkeligt økonomisk provenu til at sikre en økonomi i balance.

  Administrationen har på den baggrund iværksat arbejdet med budgetanalyser. Med de iværksatte budgetanalyser påbegyndes et arbejde med to spor, som er tænkt som temaer der, på forskellige områder, kan rammesætte budgetanalyser i de kommende år.

  For det første et spor hvor der tydeliggøres hvilke ydelser og hvilken service, der er lovpligtige og hvilke dele som ikke er lovpligtige. Den første analyse i dette spor bliver på sektor 4’s område (kultur og fritid).

  Det andet spor er tænkt som en række detaljerede benchmarkanalyser, der gennem sammenligning med andre kommuner går i dybden på forskellige områder. Til budget 2023 iværksættes i den forbindelse en benchmark af hjemmeplejeområdet.

  Til budget 2023 iværksættes derudover en bygningsanalyse.

  Udover de større analyser vil et antal mindre omfangsrige analyser blive udarbejdet, herunder 1) Overordnet benchmarkanalyse 2) Hjemtagelse af indsats mod massivt skolefravær, 3) Effektiviseringer på rengøringsområdet 4) Afsøgning af forskellige muligheder for digitaliseringstiltag og 5) Optimering af mellemkommunal afregning.       

  Ud over administrationens iværksatte analyser, kan der ligeledes iværksættes analyser som ønskes politisk. På den baggrund lægges op til drøftelse af eventuelle yderligere temaer til budgetanalyser.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. marts 2022.

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 9. marts 2022.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 10. marts 2022.

  Økonomiudvalget den 25. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

 • 4
  Orienteringssag - Ældrerådets årsberetning 2021
  Sagsid.: 21/9066

  RESUMÉ:

  I henhold til Ældrerådets vedtægter, § 2, stk. 8, udarbejder Ældrerådet en beretning om sin virksomhed i det foregående år.

  Udvalget og Kommunalbestyrelsen bedes tage orienteringen til efterretning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Ældrerådets beretning for 2021 tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2022

  Anbefales overfor KB.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældrerådet i Dragør har, i henhold til § 2 i vedtægterne, udarbejdet en årsberetning for 2021.

  Årsberetningen fremgår af vedlagte bilag.

  Når årsberetningen er behandlet politisk, vil beretningen blive offentliggjort på kommunens hjemmeside.

  LOVE/REGLER:

  Ældrerådets vedtæger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Sundheds-, Social – og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. marts 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 31. marts 2022.

  Bilag

 • 5
  Orienteringssag - Tilsyn på Omsorgscenteret Enggården om lægemidlet Methrotrexat
  Sagsid.: 22/377

  RESUMÉ:

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 30. november 2021 aflagt planlagt, udgående tilsynsbesøg på Omsorgscenter Enggården vedr. lægemidlet Methrotrexat i plejesektoren.

  Styrelsens tilsynsrapport foreligger nu og udvalget orienteres herom.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget tager orientering om tilsynsrapport vedr. lægemidlet Methrotrexat på omsorgscenter Enggården til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2022

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Styrelsen for Patientsikkerhed har den 30. november 2021 aflagt planlagt, udgående tilsynsbesøg om omsorgscenter Enggården vedr. lægemidlet Methrotrexat.
  Methrotrexat anvendes til behandling af inflammatoriske gigtsygdomme.

  Styrelsen har ved tilsynet fundet mindre problemer af betydning for patientsikkerheden.

  Styrelsen har ved vurderingen lagt vægt på, at Enggården er sundhedsfagligt velorganiseret med gode procedurer og at instrukserne for håndtering af Methrotrexat var opfyldt.


  Der er konstateret en fejl vedr. journalføring, hvilket Styrelsen vurdererede, at Omsorgscenter Enggården ville være i stand til at rette op på ud fra rådgivning, givet under tilsynet. Den pågældende tilretning er implementeret i overensstemmelse med Omsorgscenter Enggårdens kontinuerlige fokus på at sikre en god dokumentationspraksis.

  Omsorgscenter Enggården har ikke haft bemærkninger til tilsynsrapporten.

  Tilsynsrapporten er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedslovens § 213 og 215.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. marts 2022.

  Bilag

 • 6
  Orienteringssag - Borgerhenvendelser og klager - januar - februar 2022
  Sagsid.: 20/4460

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres her om klager og borgerhenvendelser den seneste måned til henholdsvis Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering og Center for Politik, Service og Social.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2022

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-og Sundhedsudvalget bad på deres møde den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgående klager og borgerhenvendelser. Denne sag dækker perioden 19. januar 2022 til 15. februar 2022.

  Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering har modtaget to klager i perioden. Klagerne fremgår af det lukkede bilag.

  Center for Politik, Service og Social har ikke modtaget klager i perioden.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds -og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. marts 2022.

 • 7
  Orienteringssag - Personaleomsætning på ældreområdet i januar 2022
  Sagsid.: 21/5720

  RESUMÉ:

  Den 1. november 2021 bad Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget om en månedlig orientering om personaleomsætningen på ældreområdet.

  Udvalget orienteres hermed om personaleomsætningen for januar måned 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2022

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget bad på deres møde den 1. november 2021, om en månedlig orientering om personaleomsætningen inden for ældreområdet.

  I januar 2022 var der samlet set en personaleomsætning på 5% i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og på Omsorgscenteret Enggårdens plejeboligafdelinger. Personaleomsætningen i januar kan især henføres til hjemmeplejen.

  I januar 2022 har sygefraværet i særligt aften- og nattevagten i hjemmeplejen været højt. Sygefraværet i aften- og nattevagten var på 27,15% i januar 2022.

  I bilaget beskrives personaleomsætningen for januar 2022.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

   Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

   Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 8. marts 2022.

  Bilag

 • 8
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 08-03-2022

  Nicolaj Bertel Riber (A) orienterede om besøg på beskæftigelsesområdet i Tårnby Kommune.

  Nicolaj Bertel Riber (A) orienterede om at have været til det første bestyrelsesmøde i det nye hjælpemiddelcenterbestyrelse.

  Nicolaj Bertel Riber (A) orienterede om, at der også skal arrangeres et besøg på socialområdet med Tårnby.

  Nicolaj Bertel Riber (A) sagde, at der skulle laves et udvalgsmøde på Enggården.

  Administrationen orienterede om, at processen for udarbejdelse af en ny Socialpolitik forelægges udvalget på næste udvalgsmøde.

  Administrationen orienterede om, at der er planlagt midler til gratis tandlæge for de 18-21 årige som lovforslag på Finansloven.

  Administrationen orienterede om det opsøgende socialpædagogiske arbejde, der opdeltes i 5 kategorier ift. tyngde.

  Administrationen orienterede om færdiggørelsen af arbejdet med 225-timers opgørelser på beskæftigelsesområdet.

  Peter Læssøe (T) var ikke til stede.