Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 5. april 2022 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Theis Guldbech (C), Trine Søe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Dialogmøde med Ældrerådet
  Sagsid.: 20/65

  RESUMÉ:

  Ældrerådet er tema for dialogmødet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2022

  Afholdt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ældrerådet i Dragør Kommune konstituerede sig den 14. december 2021.

  Ældrerådets formål er, at sikre de bedst mulige forhold for kommunes ældre og formidle synspunkter mellem borgerne og Kommunalbestyrelsen.

  Følgende deltager på mødet fra Ældrerådet:

  Formand Leif Ingersholm
  Næstformand Arne Kindler

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. april 2022.

 • 2
  Endelig godkendelse af Kvalitetsstandarder og Sundhedstilbud i Dragør Kommune
  Sagsid.: 21/938

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget har den 7. februar 2022 godkendt og sendt ”Kvalitetsstandarder og Sundhedstilbud i Dragør Kommune 2022” i høring hos Ældrerådet og Handicaprådet.

  Høringsfristen er udløbet og der er modtaget høringssvar fra Ældrerådet.
  På baggrund af høringssvaret foreslår administrationen, at der foretages enkelte justeringer i kataloget ”Kvalitetsstandarder og Sundhedstilbud i Dragør Kommune 2022”, som fremlagt i sagsfremstillingen.

  Udvalget bedes drøfte og godkende de foreslåede ændringer, hvormed ”Kvalitetsstandarder og Sundhedstilbud i Dragør Kommune 2022” er endeligt godkendt.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender ”Kvalitetsstandarder og Sundhedstilbud i Dragør Kommune 2022” med ændringer som fremlagt i sagen.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2022

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget har den 7. februar 2022 godkendt, at udkast til kataloget ”Kvalitetsstandarder og Sundhedstilbud i Dragør Kommune 2022” blev sendt i høring i Ældrerådet samt Handicaprådet i perioden 8. februar til den 8. marts 2022. I udkastet som har været i høring (bilag 1), er der med synlige markeringer foretaget redaktionelle præciseringer, samt ændringer i layout i forhold til den oprindelige kvalitetsstandard. Dermed er serviceniveauet uændret.

  Administrationen har modtaget høringssvar fra Ældrerådet, hvilket er vedlagt (bilag 2).

  Justeringer på baggrund af høringssvar

  På baggrund af Ældrerådets høringssvar anbefaler administrationen, at der foretages yderligere redaktionelle justeringer i udkast til kvalitetsstandarder og sundhedstilbud:

  • Termen ”indsats” erstattes i udgangspunktet af udtrykket ”ydelse”
  • I afsnittet ”Forebyggende hjemmebesøg” præciseres teksten, herunder i forhold til at det årlige arrangement på Wiedergården også omhandler kort information om de forebyggende hjemmebesøg (bilag 1, side 8)

  Med hensyn til høringssvarets forslag om, at der trykkes eksemplarer af kataloget til udlevering i Borgerservice, imødekommes dette ved, at der fremlægges læseeksemplarer til udlån i Borgerservice, på biblioteket samt på Wiedergården.

  For så vidt angår høringssvarets bemærkning om layout og typografi, skal bemærkes, at layoutet er udarbejdet med henblik på kommunens kommende, nye hjemmeside, hvor der, under hensyntagen til webtilgængelighed for synshandicappede, er krav om specifik layout.

  Endelig skal bemærkes, at den efterspurgte ”Kvalitetsstandard for bevilling af beboerindskudslån”, som vedrører lån ifm. indflytning i almene boliger; herunder ældreboliger, ikke er medtaget i ”Kvalitetstandarder og Sundhedstilbud” idet den primært vedrører det sociale område.  ”Kvalitetsstandarden for bevilling af beboerindskudslån” kan findes på Dragør Kommunes Hjemmeside.

  LOVE/REGLER:

  Serviceloven, Sundhedsloven, Almenboligloven, Ældreboligloven, Postloven, Lov om trafikselskaber, Bekendtgørelse af lov om retssikkerhed og administration på det sociale område.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Kvalitetsstandarden har været i høring hos Ældrerådet samt Handicaprådet i perioden 8. februar til 8. marts 2022.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken 2019 – 2022.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. april 2022.

  Økonomiudvalget den 19. april 2022.

  Kommunalbestyrelsen 28. april 2022.

  Bilag

 • 3
  Rengøringsfrekvens i hjemmeplejen
  Sagsid.: 22/1209

  RESUMÉ:

  Rengøring til visiterede borgere i Dragør Kommune, som er tilknyttet hjemmeplejen, udgør 22 gange pr. år som fastsat i ”Kvalitetsstandard og sundhedstilbud i Dragør Kommune”.

  Den 9. august 2021 vedtog Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget en model for planlægning af rengøringen med en frekvens på hhv. 2 og 3 uger imellem hver rengøring.


  Grundet mangelfuld it-understøttelse viste modellen sig imidlertid vanskelig at administrere med betydelige manuelle indtastninger, som kræver væsentlige ressourcer – svarende til 2 mdrs. fuldtidsarbejde.

  Den 10. januar 2022 blev udvalget orienteret om dette, samt at administrationen ville afsøge alternativer og forelægge sagen på ny.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget tager orienteringen om udfordringer med implementering af ny model for rengøring til efterretning.
  2. at udvalget træffer beslutning om, hvorvidt den alternative model er mere fordelagtig.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2022

  Ad 1:

  Godkendt

  Ændringsforslag fra Liste T:

  at kommunen følger Ældrerådets forslag om at indføre en model, der differentierer mellem 2 og 3 ugers rengøring efter borgernes behov og inden for samme økonomiske ramme.

  For stemte: 1 (T)

  Imod stemte: 6 (A+C+V)

  Undlod at stemme:

  Faldet.

  Ad 2:

  For stemte: 6 (A+C+V)

  Imod stemte: 1 (T)

  Undlod at stemme:

  Den nye model fastholdes.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 9. august 2021 vedtog Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget, i overensstemmelse med Kvalitetsstandarden om 22 årlige rengøringer, beslutningen om en ny model for rengøring med henblik på at øge frekvensen til hhv. henholdsvis 2 og 3 uger imellem hver rengøring. Dette med afsæt i en oprindelig praksis, hvor der enkelte gange kan gå op til 4 uger imellem hver rengøring.

  Planlægningen af rengøring er vanskelig og ressourcetung i kommunens EOJ system Cura, idet der er indbygget en standardfunktionalitet med rengøring med faste ugentlige intervaller.

  Derfor har administrationen været i dialog med it-leverandøren om udvikling af en ny løsning med ændret funktionalitet. Administrationen konstaterer, at ikke er muligt at udvikle en fuldt automatiseret løsning, og at en delvis automatiseret løsning ikke vil være til rådighed inden for en overskuelig fremtid. Samtidig vil der være tale om en omkostningstung løsning.

  Det betyder, at administrationen af 22 gange rengøring pr. år, fortsat indebærer betydelige manuelle rutiner.

  Med henblik på dels at reducere mængden af manuelle rutiner og dels ud fra en borgerbetragtning om at tilbyde færre, men også mere omfattende rengøringer fremlægges et alternativ til implementering af nedenstående model:

  • Ny besluttet model
   22 årlige rengøringer.
   I udgangspunkt rengøring hver 3. uge, som indlægges automatisk svarende til 17 gange. Herefter indlægges 5 rengøringer manuelt. Dette medfører hhv. 2 og 3 ugers interval mellem rengøringerne.
  • Alternativ model
   Svarende til 22 årlige rengøringer
   3 ugers interval mellem rengøringerne. Indlægges automatisk svarende til 17 gange.
   Herefter samling og levering af  5 rengøringer fordelt på 2 gange, hvilket giver mulighed for lave en mere gennemgribende rengøring. De 2 gange kunne fx ligge forår og efterår. Hjemmeplejen oplyser, at muligheden for en sådan mere omfattende rengøring jævnligt efterspørges af borgerne.

  Modellen vil være den mindst ressourcekrævende at administrere og iflg. Hjemmeplejen efterkomme et behov hos borgerne.
   

  Rengøringen har, imens administration har afsøgt alternative modeller, være administreret ud fra kendt praksis. Dvs. at der indlægges rengøring hver anden uge svarende til 26 gange pr. år, hvor efter der afmeldes 4 rengøringer manuelt, så der tilbydes rengøring i overensstemmelse med de 22 gange som er fastsat.

  Endelig kan det oplyses, at der sammenlagt er visiteret op til 600 borgere til at modtage rengøring via hjemmeplejen og hjemmeplejen har ansat 2 disponenter til at varetage planlægningen af ydelser. Kontakt til borgere om rengøring påbegyndes snarest og planlægning af alle borgeres rengøring vil ske i de kommende måneder og vil være afsluttet inden sommer.

  LOVE/REGLER:

  Kvalitetsstandarden for Dragør Kommune 2022- 2025.
  Lov om Social Service § 83.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundhed-og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2021

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. januar 2022

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. april 2022.

  Bilag

 • 4
  Udmøntning af statslige puljemidler til opkvalificering af ufaglærte i ældreplejen
  Sagsid.: 21/3109

  RESUMÉ:

  I 2021 fik kommunerne via finansloven tildelt mulighed for at anvende puljemidler, som kunne bruges til at ansatte erstatningspersonale for ufaglærte medarbejdere, som påbegyndte en uddannelse til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Administrationen vurderede på daværende tidspunkt, at det i Dragør Kommune ikke var muligt at sende ufaglærte medarbejdere på opkvalificerende uddannelse inden for den fastsatte tidsramme i år 2021. Administrationen søgte derfor ikke om midlerne i år 2021.

  Socialstyrelsen har nu givet tilsagn om, at Dragør Kommune kan få udbetalt 1.383.957 kr. i år 2022. Midlerne kommer også fra finansloven og skal bruges til at ansætte erstatningspersonale og vikarer til at dække for 3 ufaglærte medarbejdere, som måtte ønske at påbegynde opkvalificerende undervisning til social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent i år 2022. Dette er under forudsætning af, at anvendelsen af de statslige puljemidler godkendes af Kommunalbestyrelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler:
   

  1. at der gives en tillægsbevilling på 1.383.957 kr. i år 2022 til sektor 7. Midlerne finansieres af tilskuddet afsat på Finansloven til Dragør Kommune i år 2022.
  2. at det tages til efterretning, at administrationen vil arbejde for at få 3 ufaglærte medarbejdere til at tage imod tilbuddet om at begynde på opkvalificerende undervisning.
  3. at det tages til efterretning, at ubrugte midler ikke kan overføres til andre år, hvorfor ubrugte midler skal returneres til Socialstyrelsen.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2022

  Ad 1-3:

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  På Finansloven for 2022 er der afsat midler til, at kommunen kan ansætte erstatningspersonale for ufaglært personale i ældreplejen, som påbegynder en uddannelse som social- og sundhedshjælper eller social- og sundhedsassistent. Formålet med midlerne er at sikre, at borgerne ikke oplever færre hænder i ældreplejen, hvorfor midlerne kan anvendes til ansættelse af erstatningspersonale og vikarer. Puljen giver samtidigt kommuner et incitament til at motivere ufaglærte til at påbegynde uddannelse, da kommunen får dækket lønudgifterne til erstatningspersonalet.

  Der er i år 2022 afsat 1.383.957 kr. i tilskud til Dragør Kommune som kan bruges til at dække op til 3 årsværk som påbegynder en social- og sundhedsuddannelse i år 2022.

  Administrationen vil intensivere dialogen med ufaglærte ansatte i Dragør Kommune med henblik på at motivere dem til at tage en sundhedsfaglig uddannelse i samarbejde med de faglige organisationer. Hjemmeplejen og Omsorgscenter Enggården ansætter dog som udgangspunkt uddannede medarbejdere, hvilket dermed betyder at der pt. er få ufaglærte på ældreområdet i Dragør Kommune.

  LOVE/REGLER:

  Finansloven for 2022.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Tilskuddet på 1.383.957 kr. skal bruges i år 2022. Hvis ikke tilskuddet bruges i år 2022 skal det returneres til Socialstyrelsen. Socialstyrelsen har tilkendegivet, at Dragør Kommune, under forudsætning af finanslovens vedtagelse med de forventede beløb, kan forventes at modtage tilskud på 1.369.313 kr. i år 2023 og på 1.521.862 kr. i år 2024.

  Administrationen har til Socialstyrelsen afgivet en hensigtserklæring om i år 2022, i år 2023 samt i år 2024 hvert år at sende 3 nye medarbejdere på opkvalificerende uddannelse.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ældrepolitikken for 2019-2022.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget 5. april 2022.

  Økonomiudvalget 19. april 2022.

  Kommunalbestyrelsen 28 april. 2022.

 • 5
  Beslutning om ændring af navn på Omsorgscenter Enggården
  Sagsid.: 21/9438

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget har den 7. februar 2022 sendt forslag om ændring af navn på Omsorgscenter Enggården til Plejecenter Enggården i høring i Bruger- og Pårørenderådet på Enggården samt Ældrerådet.

  Høringsfristen er nu udløbet og der er modtaget to høringssvar.

  Det skal besluttes, hvorvidt der skal foretages en navneændring af Omsorgscenter Enggården.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget drøfter og træffer beslutning om eventuel ændring af navnet på Omsorgscenter Enggården.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2022

  Udvalget anbefaler navnet ”Enggården” over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget har den 7. februar sendt spørgsmålet om ændring af navn på Omsorgscenter Enggården til Plejecenter Enggården i høring hos Bruger-og Pårørenderådet på Enggården samt Ældrerådet.

  Høringsperioden var fra den 8. februar 2022 til 8. marts 2022.

  Administrationen har modtaget høringssvar fra Ældrerådet samt høringssvar fra formanden fra Beboer-og Pårørenderådet på Enggården.

  I nedenstående ses uddrag af de modtagne høringssvar.

  Ældrerådet
  ”Ældrerådet har besluttet at anbefale, at navnet alene skal være ’Enggården’”.

  Bruger-og Pårørenderådet ved formanden
  ”Undertegnede vil foreslå ændringen til ’Enggården Dragør’”.
   

  Høringssvarene er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ved en ændring af navnet estimeres et beløb på 20.000 kr. der skal dække udgifter til grafiker og ændring af skilte. Beløbet afholdes inden for Enggårdens rammme.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Sagen har været i høring hos Ældrerådet i Dragør samt Bruger-og Pårørenderådet på Omsorgscenter Enggården.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. april 2022.

  Økonomiudvalget 19. april 2022.

  Kommunalbestyrelsen 28. april 2022.

  Bilag

 • 6
  Procesplan for udarbejdelse af Socialpolitik
  Sagsid.: 22/1956

  RESUMÉ:

  På Social- og Sundhedsudvalgsmødet 5. marts 2018 og yderligere specificeret på samme udvalgs møde 7. maj 2018 blev det vedtaget, at der i 2021 skulle udarbejdes en Socialpolitik for Dragør Kommune. Da udarbejdelsen af en politik kræver borgerinddragelse, har dette ikke været særlig nemt på grund af Covid-19, hvorfor arbejdet først sættes i gang nu i 2022. I bilag 1 ses for slag til procesplan for udarbejdelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender procesplanen.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2022

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune skal igangsætte en proces for udarbejdelse af en Socialpolitik. Dette har været besluttet siden 2018 på udvalgsmøder i det daværende Social- og Sundhedsudvalg (fx 5. marts 2018 og 7. maj 2018), og var skemalagt til at finde sted i 2021, men sættes først i gang nu da blandt andet Covid-19 har været medvirkende årsag til forsinkelse. 

  En Socialpolitik vil dels indeholde værdimæssige temaer, og dels indeholde temaer inden for myndighedsopgaver og service, der også vil have en forbindelse til Tårnby Kommunes myndighedsopgaver inden for rammerne af det forpligtende samarbejde. Derfor vedhæftes til almen orientering to gældende områdekvalitetsstandarder fra Tårnby kommune som bilag til denne sag.

  Dragør kommune har i forhold til socialområdet relaterede politiker i form af fx Handicappolitik, Sundhedspolitik, Beskæftigelsesplan, Inklusionspolitik og andre. Udarbejdelsen af en Socialpolitik vil skulle tage hensyn til de andre beslægtede poltikker for at undgå overlap, men til gengæld også inddrage et tema om udsatte, der i andre kommuner har udløst selvstændige politikområder.

  Selve processen foreslås sat i gang i foråret 2022 og afsluttet til efteråret 2022 jf. den procesplan, der er bilagt sagen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Handicappolitik, Sundhedspolitik, Beskæftigelsesplan, Inklusionspolitik m.fl.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. april 2022.

  Bilag

 • 7
  Orienteringssag: Pladskapacitet på Enggårdens plejeboliger i 2. halvår 2021
  Sagsid.: 22/473

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget modtager halvårligt en status på pladskapaciteten for plejeboligerne på Omsorgscenteret Enggården. I 2. halvår 2021 var den gennemsnitlige belægningsprocent på Enggårdens plejeboliger på 98,22%.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2022

  Til efterretning med tilføjelsen, at der fremadrettet ønskes en opgørelse over indenbys- og udenbys borgere, flowet og den gennemsnitlige opholdstid.

  SAGSFREMSTILLING:

  Lov om social service pålægger Kommunalbestyrelsen, at den skal tilbyde borgere en plejebolig indenfor 2 måneder efter at borgeren er visiteret til en plejebolig. Dette krav kaldes plejeboliggarantien. Borgeren er ikke omfattet af plejeboliggarantien såfremt borgeren søger en specifik bolig - f.eks. en bolig på en konkret afdeling eller en ægtefællebolig.

  I praksis er det en forudsætning for overholdelse af plejeboliggarantien, at der er en naturlig afgang fra plejeboligerne på Enggården således, at et antal boliger løbende kan tilbydes til borgerne på ventelisten til plejeboligerne på Enggården. I 2021 blev fem boliger, som blev brugt til midlertidige ophold, omdannet til plejeboliger for at øge kapaciteten på Enggården.
   

  Se bilag 1. Bilaget bygger på data fra den elektroniske borgerjournal Cura.


  I 2021 var den gennemsnitlige belægningsprocent 97,26% mens den tilsvarende gennemsnitlige belægningsprocent i 2020 var på 94,48%. Belægningsprocenten i 2020 var lavere på grund af de omfattende restriktioner på Omsorgscenter Enggården som følge af COVID-19 pandemien. Restriktionerne betød blandt andet, at det tog længere tid end tidligere at flytte beboere ind på Omsorgscenteret, da pårørende blandt andet i længere periode ikke kunne bistå med ind- og udflytning.

  Tabel 1: oversigt over ventelisten til, og ventetiden på, en plejebolig i Dragør Kommune blandt borgerne med en plejeboliggaranti i år 2020 og i år 2021

  2. halvår 2021

  1. halvår 2021

  2020

  Antal plejeboliger

  104

  104

  99

  Antal unikke Dragør-borgere med plejeboliggaranti på venteliste

  45

  39

  36

  Antal unikke udenbys borgere med plejeboliggaranti på venteliste

  4

  1

  7

  Gennemsnitlig ventetid på en plejebolig for en borger med plejeboliggaranti

  17 dage

  8 dage

  39 dage

  Antal overskridelser af pladsgarantien

  1

  0

  13

  (Note: Tallene i kursiv er historiske og tidligere forelagt udvalget. Stigningen i antal pladser er på baggrund af omdannelse af 5 midlertidige pladser til plejeboliger)

  Udover ovenstående venteliste er der en separat venteliste for borgere, som søger en specifik bolig som fx en ægtefællebolig. Disse borgere er derfor ikke omfattet af plejeboliggarantien. Herunder kan ventelisten for disse borgere ses.
   

  Tabel 2: oversigt over ventelisten til, og ventetiden på, en plejebolig i Dragør Kommune blandt borgerne uden en plejeboliggaranti i år 2020 og i år 2021

  2. halvår 2021

  1. halvår 2021

  2020

  Antal unikke Dragør-borgere uden plejeboliggaranti på venteliste

  2

  2

  6

  Antal unikke udenbys borgere uden plejeboliggaranti på venteliste

  0

  1

  1

  Gennemsnitlig ventetid på en plejebolig for en borger uden pladsgaranti

  50 dage

  91 dage

  75 dage

  (Note: Tallene i kursiv er historiske og tidligere forelagt udvalget.)

  LOVE/REGLER:

  Lov om social service §192a.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget 5. april 2022.

  Bilag

 • 8
  Orienteringssag: Uddannelses-, rekrutterings- og fastholdelsesstrategi
  Sagsid.: 21/9620

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har udarbejdet en uddannelses-, rekrutterings- og fastholdelsesstrategi som en del af indsatsen for at imødegå udfordringen med rekruttering og fastholdelse på velfærdsområdet.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget tager orientering om ny Uddannelses-, rekrutterings- og fastholdelsesstrategi til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  På møde i Kommunekontaktråd Hovedstaden (KKR) i juni 2021 blev det besluttet, at de deltagende kommuner skulle udarbejde en uddannelsesstrategi. Samtidigt er der i Dragør Kommune og generelt fokus på rekrutterings- og fastholdelsesudfordringer på velfærdsområderne – særligt ældre- og sundhedsområdet, samt det pædagogiske område.

  Dragør Kommunes kontor for HR og personale har i samarbejde med de decentrale områder udarbejdet en strategi for uddannelse, rekruttering og fastholdelse.

  Strategien samler op på de tiltag og indsatser, der er igangsat eller planlagt på tværs af kommunen, herunder i relation til § 17 stk. 4 udvalg om rekruttering der var nedsat i 2021.

  Strategien er todelt, hvor første del indeholder generelle tværgående indsatser. I anden del fremhæves udvalgte decentrale initiativer. Der har hidtil særligt været fokus på ældre- og sundhedsområdet, hvorfor der er flest konkrete initiativer på dette område.

  Der er et fortsat fokus på uddannelse, rekruttering og fastholdelse. Blandt andet har Center for Børn, Skole og Kultur igangsat en proces på skole- og dagtilbudsområdet der i første omgang skal afklare omfanget af udfordringen med rekruttering og fastholdelse for dernæst at igangsætte tiltag og aktiviteter til at afhjælpe udfordringen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Strategien er sendt til orientering til Kommunekontaktråd Hovedstaden i februar 2022.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Social-, sundheds- og arbejdsmarkedsudvalget den 5. april 2022.

  Bilag

 • 9
  Orienteringssag: Ungeprofilundersøgelsen skoleåret 2021/22
  Sagsid.: 21/1125

  RESUMÉ:

  Udvalget præsenteres for udvalgte resultater af Ungeprofilundersøgelsen for skoleåret 2021/22. Undersøgelsen giver et unikt indblik i 7.-10. klassernes hverdag og ungdomsliv.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at sagen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Ungeprofilundersøgelsen er lavet sammen med BørnUngeLiv, der er et landsdækkende initiativ for kommunerne. Sidst der blev lavet en Ungeprofilundersøgelse i Dragør var for 5 år siden. Ungeprofilundersøgelsens formål er at bidrage til at skabe de bedste betingelser for et godt ungeliv. Med Ungeprofilundersøgelsen får de unge et talerør, og skoler og kommuner får ny og aktuel viden om unges hverdagsliv. Kommunen og skolen kan bruge resultaterne fra undersøgelsen til at styrke indsatser på skolen og i kommunen, hvilket kan bidrage til at styrke de unges sundhed og trivsel.
   

  I skoleåret 2021/22 gennemførte 45 af 98 kommuner Ungeprofilundersøgelsen i udskolingen. På landsniveau besvarede 46.426 elever og i region Hovedstaden bevarede 16.202 elever fra udskolingen. I Dragør besvarede samtlige 7., 8. 9. og 10. klasser undersøgelsen i november 2021 i undervisningstiden. I alt besvarede 511 udskolingselever undersøgelsen.

  •          Dragør Skole 7.-9. klasse 110 besvarelser.

  •          Nordstrandskolen 7.-9. klasse 185 besvarelser.

  •          St. Magleby Skole 7.-9. klasse 183 besvarelser.

  •          10. klasserne 33 besvarelser.


  Undersøgelsen er gennemført i samarbejde mellem udskolingslederne på hver af de tre skoler, forvaltningen, SSP og Sundhedsplejen. Parterne har forud for undersøgelsen udvalgt relevante spørgsmål, forældre er oplyst om at undersøgelsen foretages (oplysningspligt), gennemført undersøgelsen ude i alle klasseværelser, samt efterfølgende fortolket og udvalgt resultater.

  Da forældre til alle elever blev oplyst om, at Ungeprofilundersøgelsen skulle gennemføres var der ikke nogen forældre, der afmeldte deres børn forinden.

  Resultater af 10. klassernes besvarelse fremgår ikke af de udvalgte resultater, da 7.-9. klasserne i BørnUngeLiv’s opsætning fremgår selvstændigt. Hvorfor 10. klassernes resultater ikke fremhæves offentligt grundet de relativt få antal besvarelser. Vedhæftet som bilag er ’Udvalgte resultater af Ungeprofilundersøgelsen 2021’.

  Sammenfatning af resultater

  • Unge i Dragør har en senere alkohol debut sammenlignet med Region Hovedstaden og hele landet.
  • 9. klasserne i Dragør drikker til gengæld mere alkohol end en gennemsnitlig 9. klasse, når de først er begyndt at drikke.
  • Alkoholkulturen slår igennem i 9. klasse, hvor de fleste elever får lov til at drikke af deres forældre.
  • Udskolingseleverne ryger væsentligt mindre end for 5 år siden, og der er færre fra Dragør som ryger cigaretter sammenlignet med Regionen Hovedstaden.
  • Andelen i udskolingsårgangen som har prøvet at ryge hash er mindre end for 5 år siden, og i 9. klasserne har halvt så mange fra Dragør prøvet at ryge hash sammenlignet med en gennemsnitlig 9. klasses årgang.
  • Flere unge fra Dragør har et aktivt fritidsliv i sportsforeninger eller –klubber sammenlignet med hele landet. Udskolingseleverne føler desuden, i højere grad end på landsplan, at de deltager i de fritidsaktiviteter, de kunne tænke sig.
  • 10 % af eleverne oplever ikke, at de har en ven at gå til, hvis noget går dem på eller de er kede af det. Et tal som var 6 % for 5 år siden. Det vidner derfor om, at der er et særligt behov for trivselsindsatser og mod ensomhed efter corona.


  Foruden de udvalgte resultater der forelægges offentligt ved dette bilag anvendes specifikke data af fagpersoner på tværs af skoler, SSP, PPR, Klub, og af Børnesocialrådgivere til at give et indblik i ungdommens helbred, alkoholvaner mv. Resultater på klasseniveau deles af hensyn til personfølsomheden kun med fagpersoner, for hvem informationen er relevant.

  Resultaterne af Ungeprofilundersøgelsen anvendes eksempelvis konkret i det koordinerede SSP-samarbejde ’Klar Livet projektet’, der er et samarbejde mellem kommunerne på Vestegnen og Sydamager. Netværkssamarbejdet har været i gang i to år, varer frem til 2030 og data om ungdomsårgangens alkoholvaner, rygevaner mv. er essentielt i forhold til indsatser, der prioriteres i regionen såvel som lokalt i Dragør.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Oplysningspligt til forældre af elever om Ungeprofilundersøgelsen og databeskyttelse.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Skolepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social- og Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. april 2022.
  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. april 2022.

  Bilag

 • 10
  Orienteringssag: Personaleomsætningen på ældreområdet i februar 2022
  Sagsid.: 21/5720

  RESUMÉ:

  Den 1. november 2021 bad Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget om en månedlig orientering om personaleomsætningen på ældreområdet.

  Udvalget orienteres hermed om personaleomsætningen på ældreområdet i februar måned 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget bad på sit møde den 1. november 2021 om en månedlig orientering om personaleomsætningen på ældreområdet.

  I februar 2022 var der samlet set en personaleomsætning på 2% i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og på Omsorgscenteret Enggårdens plejeboligafdelinger.

  I februar 2022 har sygefraværet i særligt aften- og nattevagten i hjemmeplejen fortsat været højt, da sygefraværet var på 20,36%.

  I bilaget beskrives personaleomsætningen nærmere.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. april 2022.

  Bilag

 • 11
  Orienteringssag: Opgørelse af henvendelser til gratis psykologhjælp ordning for unge mellem 15 og 25 år
  Sagsid.: 21/700

  RESUMÉ:

  Udvalget forelægges en status på ordningen om åben psykologisk rådgivning for unge mellem 15 og 25 år, der blev oprettet i Dragør Kommune i foråret 2019. Det følger af projektplanen, at udvalget orienteres om ordningen i foråret 2022. Udvalget orienteres desuden om udmøntningen af ekstra midler afsat på budget 2022 til psykologisk rådgivning for unge.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  I Dragør Kommune har unge mellem 15 og 25 år siden midten af 2019 kunnet henvende sig via et telefon nr. og få tilbudt gratis, anonym psykologisk rådgivning i Dragør. Ordningen var dog på pause i perioden december 2019 - august 2020.

  Ordningen blev til på baggrund af beslutning af Social- og Sundhedsudvalget den 4. februar 2019, om at der skulle etableres et åbent, anonymt rådgivningstilbud til psykisk sårbare unge mellem 15 og 25 år.
   

  Den åbne, anonyme rådgivning består af:

  • telefonisk screening og rådgivning
  • mulighed for personligt fremmøde til screening og rådgivning
  • mulighed for rådgivningsforløb på én til fem samtaler
  • støtte til brobygning til andre regionale eller kommunale tilbud ved behov herfor.

  Det står indskrevet i projektbeskrivelse for ordningen, at der skal gives en status politisk i foråret 2022, samt at der i oktober 2022 skal tages stilling til, om ordningen ønskes permanent eller om ordningen skal nedlægges ved årets udgang. Vedlagt som lukket bilag til sagen er en opgørelse over henvendelser på ordningen pr. februar 2022.

  I november måned 2021 blev SSAU og BFKU forelagt resultater af en brugerevaluering. Brugerundersøgelsen er udfyldt af unge som har henvendt sig på ordningen siden ordningens begyndelse, og undersøgelsen er vedlagt denne sagsfremstilling til generel orientering om ordningen for udvalget, vedlagt som bilag er desuden en flyer lavet for at udbrede kendskab til ordningen.

  Udmøntning af ekstra midler til psykologindsats i Ungecenter Tårnby i 2022

  På budgetaftalen 2022-25 blev der afsat 25.000 kr., der skal øge mulighed for psykologhjælp for unge i Dragør. Det er aftalt med Ungecenter Tårnby, at midlerne vil indgå i indsatsen for unge fra Dragør som kan have gavn af ungecenterets psykologtilbud i tilknytning til rådgivningsforløb for studie- og jobparathed.

  Det oplyses af Ungecenter Tårnby, at der pt er 17 unge som får uddannelseshjælp (og er på offentligydelse) fra Dragør, hvoraf 7 er på særligt tilrettelagt uddannelsesforløb (STU). Der skelnes generelt ikke mellem Dragør og Tårnby unge i forbindelse med psykologhjælp, men der tilbydes forløb for alle unge, der har behov. Ungecenterets psykologforløb kan både være individuel og gruppe samtale.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er afsat budget til den gratis psykologrådgivning for unge mellem 15 og 25 år i årene frem på sektor 6b (Børneteam). I 2022-2025 er der på budget afsat 125 t.kr. om året. Det oprindelige beløb på ordningen var 150 t.kr., men ved budgetvedtagelse af budget 2022-25 blev budgettet tilpasset forbruget og reduceret med 25 t.kr.

  De ekstra tilførte midler af 25.000 kr. i 2022 overføres fra Center fra Børn, Skole og Kultur til Ungecenter Tårnby i april 2022.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Børne- og Ungepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. april 2022.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 7. april 2022.

  Bilag

 • 12
  Orienteringssag: Ny sundhedsprofil for Dragør Kommune
  Sagsid.: 22/1728

  RESUMÉ:

  Region Hovedstaden har gennemført en stor undersøgelse af befolkningens sundhed i hele regionen herunder også i Dragør Kommune. Udvalget orienteres derfor om at undersøgelsen netop er blevet offentliggjort samt om administrationens plan for den videre bearbejdning af undersøgelsen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Region Hovestaden har gennemført en regional undersøgelse af befolkningens sundhed i år 2021. Regionen har i den forbindelse også undersøgt sundheden blandt borgerne, som bor i Dragør Kommune.

  Administrationen vil i den kommende tid analysere resultaterne, og administrationen vil forelægge en ny sag for udvalget med resultaterne fra analysen.

  Administrationen undersøger muligheden for et fælles temamøde med Børne-, Fritids- og Kulturudvalget, hvorpå dels resultaterne fra sundhedsprofilen samt dels resultaterne fra undersøgelsen ”Danmark i Bevægelse” vil blive præsenteret. Administrationen søger at invitere eksterne oplægsholdere til at præsentere resultaterne fra ”Danmark i Bevægelse”.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes sundhedspolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget 5. april 2022.

  Bilag

 • 13
  Orienteringssag: Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen april 2022
  Sagsid.: 21/9568

  RESUMÉ:

  Overordnet har ledigheden været faldende siden februar 2021 og denne tendens ser ud til at fortsætte.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager opfølgningen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Et enigt Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 8. juni 2020 at udvalget orienteres på hvert møde om udviklingen i ledigheden.

  I denne opfølgning er status præsenteret ud fra data trukket fra jobindsats.dk, der baserer sig på kommunens egne systemer.

  Vedlagt i bilag er status på udviklingen i fuldtidspersoner på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, ressource- og jobafklaringsforløb, ledighedsydelse, sygedagpenge samt førtidspension. Dette er en udvidelse i forhold til tidligere orienteringssager, da det vurderes mere retvisende at medtage alle ydelseskategorier i beskæftigelsesindsatsen.

  Det overordnede blik på ledigheden viser, at den har været faldende i hele 2021 og at der nu er færre ledige end i perioden umiddelbart op til coronapandemien.

  Antallet af kontanthjælpsmodtagere er siden juni faldet til under niveau i 2019.

  Antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge faldt i juli 2021 til et nyt lavere niveau og har ligget nogenlunde stabilt derefter.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. april 2022.

  Bilag

 • 14
  Orienteringssag: Borgerhenvendelser og klager - februar- marts 2022
  Sagsid.: 20/4460

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres her om klager og borgerhenvendelser den seneste måned til henholdsvis Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering og Center for Politik, Service og Social.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-og Sundhedsudvalget bad på deres møde den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgående klager og borgerhenvendelser. Denne sag dækker perioden 15. februar til 15. marts 2022.

  Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering har modtaget 5 antal klager i perioden. Klagerne fremgår af det lukkede bilag.

  Center for Politik, Service og Social har modtaget 2 klager i perioden.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 5. april 2022.

 • 15
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 05-04-2022

  Nicolaj Bertel Riber (A) orienterede om besøg sammen med forvaltningen på handicap og psykiatri-området i Tårnby kommune.

  Nicolaj Bertel Riber (A) orienterede om bestyrelsesmøde i det nye hjælpemiddelcenters bestyrelse.

  Nicolaj Bertel Riber (A) orienterede om et stigende antal af Besøgsvenner

  Administrationen orienterede om Ukrainesituationen.

  Administrationen orienterede om Sundhedsklynger.