Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 10. maj 2022 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Theis Guldbech (C), Trine Søe (C)
Afbud fra:
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Handleplan for sektor 7 - Sundheds- og Ældreområdet
  Sagsid.: 22/3067

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har den 31. marts 2022 besluttet, at ”forvaltningen indhenter det aktuelle merforbrug, og at henholdsvis Børne-, Fritids- og Kulturudvalget og Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkeds sikrer, at handleplan for indhentning af merforbruget finder sted, og foretager de fornødne politiske prioriteringer.”  Administrationen forventer et merforbrug på sundheds- og ældreområdet, sektor 7, og foreslår på denne baggrund nedenstående handleplan for at imødekomme denne udvikling.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at Kommunalbestyrelsen godkender administrationens handleplan for indhentning af forventet merforbrug på sektor 7, som er beskrevet skematisk i dagsordenens afsnit 2.
    
  2. at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, at det tages til efterretning, at administrationen vil udvide handleplanen jf. afsnit 3, hvis forbrugstallene for juni måned viser, at handleplanen alene ikke kan bidrage med tilstrækkeligt provenu til at håndtere de beskrevne udfordringer.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-05-2022

  Ad 1:

  For stemte: 6 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme: 1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Ad 2:

  For stemte: 6 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme: 1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  Tillægsforslag fra ACV:

  Udvalget bemærker, at såfremt det er nødvendigt at inddrage initiativerne beskrevet i afsnit 3 skal det ske i følgende rækkefølge: Indkøb, tøjvask, bad og rengøring. Initiativerne skal bringes til ophør senest med udgangen af året. Såfremt initiativerne bringes i anvendelse, skal der sikres en god kommunikation til brugerne og pårørende. Udvalget orienteres med en midtvejsstatus.

  For stemte: 6 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme: 1 (T)

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 1 tilføjet efter behandling i SSAU den 10. maj 2022.

  Kommunalbestyrelsen har behandlet månedsopfølgning og status på forventet regnskab efter januar 2022, der viser, at der er udfordringer på sektor 7. Endvidere er der i forbindelse med overførsler vedr. regnskab 2021 overført merforbrug til regnskabsåret 2022 vedrørende hjemmeplejen og Enggården. Disse samlede udfordringer på sektor 7 skal håndteres ved en handleplan for indhentning af merforbruget.

  Sektor 7, som omhandler sundheds- og ældreområdet, er påvirket af et økonomisk pres som følge af den demografiske udvikling med både flere børn og især ældre. Herudover påvirkes økonomien på sektor 7 af bl.a. hospitalernes produktivitet, som nu igen er stigende efter COVID-19, samt af sygdomsudviklingen i befolkningen.

  Det økonomiske pres på sektor 7 skal tillige ses i lyset af, at budgettet ikke, bortset fra hjemmeplejen, er demografireguleret. Endeligt er der ekstraordinære udgifter på hjælpemiddelområdet, som følge af, at den private virksomhed som tidligere har varetaget depotdriften har nedlagt sin virksomhed i Danmark. Dragør Kommune har derfor været nødsaget til at sikre forsyningen på området med meromkostninger til følge.

  Administrationen har derfor allerede iværksat forskellige initiativer for at styrke økonomistyringen på sektor 7. Det handler om tæt opfølgning på bevillinger, som myndighedsbehandles af Tårnby Kommune inden for specialiseret rehabilitering (dyre forløb), styrket bevillings- og regningskontrol på hjælpemiddelområdet og tilbageholdenhed i forhold til besættelse af vakante stillinger i myndighedsteamet, systematisk gennemgang af ventelister til plejeboliger hver måned, og endeligt tæt opfølgning på omkostningerne til privat leverandør af hjemmepleje.

  I forlængelse af ovenstående er der konkrete økonomiske udfordringer, der skal håndteres. De økonomiske udfordringer er beskrevet herunder.

  1. Baggrund og udgangspunkt for de økonomiske udfordringer
   

  1. Konstaterede udfordringer i indeværende regnskab 2022 (1,5 mio. kr.).

  -         Forventet merforbrug/mindreindtægt vedrørende køb af og salg af plejeboliger
   

  Der forventes efter månedsopfølgningen en samlet afvigelse på 2,5 mio. kr., hvoraf 2,0 mio. kr. er mindreindtægter på salg af plejeboliger til udenbys borgere og 0,5 mio. kr. er merudgifter til på køb af plejeboliger i andre kommuner. Tallet er et her-og-nu billede og vil ændre sig over året. Administrationen har opdateret prognosen og der tegner sig samlet set en aktuel udfordring på 1,5 mio. kr. bl.a. som følge af flere indtægter i forbindelse med hjemtagelse af refusion for udenbys borgere, der bor i ældre- og handicapboliger og modtager hjemmehjælp. Handleplanen forholder sig derfor til denne seneste vurdering.

  Afvigelsen vedr. køb og salg af pladser, er udtryk for dels den demografiske udvikling, hvor Dragør Kommune har et større ressourcebehov til ældre borgere i plejebolig og dermed ikke har ledige kapacitet på Enggården som tidligere, og dels en betydelig nedregulering af taksten (omkostningsbestemt) for pladser på Enggården og dermed færre indtægter i forbindelse med salg af pladser på Enggården til andre kommuner.

  Disse forhold er der ikke i fuldt omfang taget højde for i udarbejdelsen af budget 2022 og overslagsårene.

  -         Forventet merforbrug i den kommunale hjemmepleje (0,5 mio. kr.)

  Administrationen har konstateret, at der er udfordringer i den kommunale hjemmepleje, som følge af et særligt stort sygefravær i starten af 2022 og dermed et uforudset stort forbrug af vikarer. Udfordringen anslås pt. at udgøre ca. 0,5 mio. kr. Dette skal ses i lyset af højt sygefravær som er COVID-relateret og influenza, samt et stort langtidssygefravær i hjemmeplejens aften- og nattehold, hvor der skal vikardækkes for 6 fuldtidsstillinger på aften- og nattehold (sidstnævnte forventes normaliseret i løbet af foråret).

  1. Indhentninger af overførsler fra 2021, samt baggrund for opstået merforbrug.

  -         Hjemmeplejen (0,9 mio. kr.).

  Inden for hjemmeplejen er der overført et merforbrug på 981 t.kr. fra 2021 til 2022. Merforbruget er bl.a. opstået som følge af uforudset højere forbrug af vikarer og udbetaling af merarbejde som følge af COVID-19. Dette har været udfordringer både hen over sommeren 2021 og i efteråret/vinteren, hvor der var et særdeles stort sygefravær blandt medarbejdere. Herudover har hjemmeplejen anvendt ekstraordinære ressourcer til smitteopsporing og -håndtering samt vaccinationsindsats i relation til borgerne ifbm. COVID-19.

  -         Enggården (0,5 mio. kr.).

  Enggården overfører et merforbrug på 506 t.kr. hvilket især skyldes et merforbrug pga. COVID-19 og brug af vikarer i lighed med hjemmeplejen. Enggårdens budget for 2021 indeholdte herudover en tidligere overførsel af et merforbrug i 2020 på ca. 600 t. kr.  Enggården er kompenseret for direkte COVID-19 relaterede omkostninger ifbm. håndtering af værnemidler for hele Dragør Kommune.
   

  2. Handleplan for at indhente udfordring i R2022 (og R2023) fordelt på 4-trins-raketten med beskrivelse af tilhørende konsekvenser for aktiviteter – alle beløb er i 1000 kr.

  Udfordring R2022

  Håndtering i B2023

  Afledte konsekvenser
  /bemærkninger

  -         Køb/salg af pladser: 1.500.

  -         Est. forbrug i hj.plejen: 500.

  -         Overførsel i
  hj. pleje: 981.
  Overf. Enggården – 506
  I alt 3.487

  Trin 1 – indhentes indenfor institution

  -         Hjemmepleje 500

  -         Hjemmepleje 281   

  -         Enggården 506

  0

  0

  0

  Tiltag i hjemmeplejen til at indhente 781.000 kr. (igangsatte ledelsestiltag) (*):

  -         Effektiviseringer mhp. at bruge færre løn- og vikarmidler i R2022:

  • Indførelse af intern afløserliste mhp. at bruge færre vikarer.
  • Stram lønsumsstyring i samarbejde med ØA og hele ledelsen i hjemmeplejen, herunder:
  • Fordeling af midler til afløsere og vikarer blandt de 3 områdeledere.
  • Særligt fokus på øget brug af afløsere og færre vikarer.
  • Månedlig opdatering af lønfremskrivning med faktiske tal.
  • Løbende samlet styring og prioritering af vikarbudgettet og afløserbudgettet ift. lønsum og til de tre områder.
  • Fokus på nedbringelse af sygefravær.
  • Optimering af kørelister med fokus på ressourceoptimering.
  • Forstærket dialog med myndighedsteamet om tilpasning af ydelser og tid for borgere der er blevet mere selvhjulpne m.v.
  • Friholdelse af vakant stilling (terapeaut) året ud.

  Tiltag på Enggården til at indhente 506.000 kr.:

  -         Effektiviseringer:

  • Udskydelse af (gen)besættelsen af 2 stillinger (hhv. terapeut og sygeplejerske) , som ikke berører servicen.

  Trin 2 – indhentes indenfor egen sektor

  500

  200

  Tiltag i hjemmeplejen som helhed:

  -         Effektiviseringer:

  • Tæt opfølgning på et potentielt mindreforbrug hos den private leverandør af hjemmepleje. (*)

  Trin 3 – indhentes indenfor egen sektor-klynge

  0 kr.

  0

  Trin 4 – indhentes på tværs af alle sektorer

  Køb/salg af pladser - 1.500


   

  Der er ikke råderum inden for sektor 7 til at indhente. Beløbet forventes indhentet i øvrige sektorer inden for SSAU’s område.

  total

  3.287 

  200

   I alt  3.487

  (*) Der er tale om estimater baseret på det aktuelle forbrug og muligheder. Da det stadig er tidligt i regnskabsåret er disse behæftet med usikkerhed. Realiserbarheden vurderes derfor nøje frem mod sommerferien.

  Såfremt de ovenstående tiltag ikke kan indhente det forventede merforbrug i R2022 skal der ske en prioritering ved at kvalitetsstandarder og serviceniveau for borgerne med virkning for 2 halvår af 2022 og forventeligt 2023.

  Såfremt den administrative handlingsplan ikke kan indhente det forventede merforbrug, foreslås det at de nedenstående ændringer i kvalitetsstandarderne og serviceniveauet kan blive igangsat.
   

  3. Forslag til yderligere omprioritering af kvalitetsstandarderne og serviceniveauet, såfremt handleplanen ikke leder frem til det beskrevne provenu

  Der er fire tiltag, som eventuelt vil kunne blive påbegyndt implementeret fra 2. halvår af 2022 og fremad til at indhente et eventuelt merforbrug i den kommunale hjemmepleje. Tiltagene forventes først at have effekt i fjerde kvartal af 2022, da realisering af provenuer for tiltag 1 og 2 forudsætter en ressourcetilpasning i hjemmeplejen.
   

  1. Ændring i antallet af ugentlige bade fra 2 bade ugentligt til 1 bad ugentligt.
   • Dragør Kommune tilbyder i dag maksimalt 2 ugentlige bade. Forslaget betyder, at dette tilbud reduceres til ét ugentligt bad. Ændringen forventes at omfatte ca. 50 borgere som er visiteret til bad to gange om ugen.

    Budgetprovenu:
    • Helårseffekt: Ca. 625.000 kr.
    • Kvartalseffekt: Ca. 150.000 kr.
      
  2. Ændring i rengøringsfrekvensen fra 2,5 uger til 3 uger.
   • Dragør Kommune tilbyder i dag rengøring af 65 m2 22 gange årligt, hvilket svarer til en rengøring hver 2,5 uge jf. kvalitetsstandarden. Forslaget betyder, at antallet af årlige rengøringer reduceres til 17 gange. Ændringen forventes at omfatte ca. 400 borgere, som er visiteret til rengøring.

    Budgetprovenu:
    • Helårseffekt: Ca. 400.000 kr.
    • Kvartalseffekt: Ca. 100.000 kr.
      
  3. Indførsel af egenbetaling i indkøbsordningen.
   • Dragør Kommune tilbyder i dag borgere en indkøbsordning, hvori det er gratis for borgerne, som er visiteret til ordningen, at få leveret varer og sat dem på plads af en ekstern leverandør. Borgeren betaler i dag selv for selve varerne. Forslaget betyder, at der indføres en egenbetaling på indkøbsordningen á 100 kr. pr. måned som opkræves for det tidsrum borgeren er visiteret til ordningen. Egenbetalingen svarer til, at borgeren betaler ca. 25% af kommunens udgift til ordningen.

    Budgetprovenu:
  • Helårseffekt: Ca. 100.000 kr.
  • Kvartalseffekt: Ca. 25.000 kr.
    
  1. Prisstigning på tøjvaskeordningen.
   • Dragør Kommune tilbyder i dag en vaskeordning, hvori det er muligt for borgere, som ikke selv kan vaske deres tøj pga. fysiske eller psykiske funktionsnedsættelser, at få vasket tøj hos en ekstern leverandør. Tøjvaskeordningen er ikke blevet takstjusteret siden 2019. Det koster i dag 125 kr. om måneden at få vasket 8 kg. tøj mens det koster 188 kr. om måneden at få vasket 12 kg. tøj. Forslaget indeholder en takststigning fra 125 kr. til 145 kr. om måneden for vask af 8 kg. tøj. Forslaget betyder, at borgernes egenbetaling vil gå fra 46% til 53% af tøjvaskeordningen.
     

  Budgetprovenu:

  • Helårseffekt: Ca. 15.000 kr.
  • Kvartalseffekt: Ca. 1500 kr.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den økonomiske udvikling på sektor 7 følges nøje af administrationen.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Kvalitetsstandarder for Sundheds- og Ældreområdet.

  Dragør Kommunes Sundhedspolitik.

  Dragør Kommunes Ældrepolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. maj 2022.

  Økonomiudvalget den 19. maj 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 2. juni 2022.

  Bilag

 • 2
  Kommunalt tilsyn med Enggården
  Sagsid.: 22/2984

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 15. marts 2022 gennemført det årligt uanmeldte kommunale tilsyn hos Enggården, plejehjemsdelen. Tilsynet har grundet covid-19 situationen været udskudt og er gældende for 2021. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Enggårdens handleplan, som er udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget tager tilsynsrapporten for Enggården til efterretning
  2. at udvalget godkender handleplanen for Enggården som opfølgning på tilsynet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-05-2022

  Ad 1: Til efterretning

  Ad 2: Godkendt.

  Udvalget bemærkede, at de er glade for at læse og anerkender den positive udvikling, der har været på en række parametre. Der er dog fortsat forbedringspotentiale, og det kræver et ledelsesfokus. Derfor skal udvalget have en status på handleplanen på førstkommende udvalgsmøde efter sommerferien.

  SAGSFREMSTILLING:

  Bilag 3 tilføjet efter behandling i SSAU den 10. maj 2022.

  Den 10. marts 2022 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Enggården i henhold til Servicelovens § 151. Tilsynet var grundet covid-19 situationen forsinket og dermed gældende for 2021.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og har pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses i hjemmeplejen og på plejehjem.

  BDO har i forbindelse med tilsynet foretaget en gennemgang af faglig dokumentation og foretaget observationer hos beboere. Tilsynet omfatter interview med Enggårdens ledelse, tilsynsbesøg hos ti beboere og gruppeinterviews med tre medarbejdere.

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

  Sammendrag af tilsyn med Omsorgscenter Enggården – 2021.

  Tilsynets samlede vurdering for 2021 er opsummeret i 7 vurderinger på udvalget områder (jf. 2.1 i Tilsynsrapporten).

  Der er anvendt en 5 trins vurderingsskala, hvori det angives i hvor høj grad de udvalgte mål (for god praksis) er opfyldt, på en skala fra meget lav til meget høj grad, hvor 1 er meget lav og 5 er meget høj grad.


  En sammentælling giver en gennemsnitlig score på 4 – dvs. at målene i høj grad er opfyldt:

  1. Dokumentation: indikatorer er i middel grad opfyldt (3)
  2. Personlig pleje og støtte: indikatorer er i meget op høj grad opfyldt (5)
  3. Praktisk hjælp: indikatorer er i høj grad opfyldt (4)
  4. Mad og måltider: indikatorer er i middel grad opfyldt (3)
  5. Kommunikation og adfærd: indikatorer er i meget høj grad opfyldt (5)
  6. Aktiviteter og vedholdende træning: indikatorer er i middel grad opfyldt (3)

  7. Organisering: indikatorer er i meget høj grad opfyldt (5)

  Herunder er der fremhævet udvalgte bemærkninger fra rapporten:

  ”Tilsynet vurderer, at dokumentationen på flere områder er forbedret siden sidste tilsyn,…,

  Det er dog samtidig tilsynets vurdering, at indikatorerne for dokumentationen kun i middel grad er opfyldt, idet der er konstateret mangler på flere områder, som vil kræve en målrettet indsats at følge op på.”

  ”Tilsynet vurderer, at målene for mad og måltider i middel grad er opfyldt; medarbejderne kan fagligt reflekteret redegøre for overvejelser omkring måltidet i henhold til ”det gode måltid”, men at der er variation i refleksionen omkring, hvorledes der er mulighed for et rehabiliterende frokostmåltid”.

  ”Tilsynet vurderer, at målene for aktiviteter og træning i middel grad er opfyldt, men vurderer, at der er mangler på aktivitetsområdet, som vil kræve en målrettet indsats at afhjælpe.”

  Tilsynets anbefalinger og Enggårdens handleplan
   

  1. Tilsynet anbefaler, at der fortsat er et ledelsesmæssigt fokus på at sikre fyldestgørende og handlevejledende beskrivelser af alle indsatser i besøgsplaner og handlingsanvisninger, herunder beskrivelsen af bad og opgaveoverdragede indsatser.
  2. Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt rettes en skærpet opmærksomhed på dokumentationen af opfølgninger, afvigelser og målinger, så det sikres, at alle målinger udføres og dokumenteres, jf. frekvens i handlingsanvisningen, og at der løbende dokumenteres opfølgning på afvigelser og indsatser.
  3. Tilsynet anbefaler, at der rettes en ledelsesmæssig opmærksomhed på det samlede indtryk af fællesarealerne, så der sikres en hjemlig og hyggelig atmosfære på afdelingerne.
  4. Tilsynet anbefaler, at ledelsen fastholder og fortsætter indsatsen omkring det gode måltid med et skærpet og målrettet fokus på at skabe fællesskaber og god dialog under måltidet, samt at det sikres, at alle måltider gennemføres ud fra en rehabiliterende tilgang i størst muligt omfang.
  5. Tilsynet anbefaler, at ledelsen følger op på beboernes tilfredshed med madens variation og kvalitet, og at der iværksættes indsatser med henblik på at øge beboernes tilfredshed på området.
  6. Tilsynet anbefaler, at ledelsen iværksætter en målrettet indsats på aktivitetsområdet, så der iværksættes tiltag, der understøtter, at beboerne tilbydes meningsfulde aktiviteter i hverdagen på omsorgscentret.

  Enggården har på baggrund af tilsynsrapportens anbefalinger udarbejdet en handleplan.

  I handleplanen er der fokus på forsat at sikre god dokumentationspraksis samt fokus på aktiviteter og det gode måltid.

  Handleplanen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet samt beboer-og pårørenderådet på Enggården.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social, -Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget 10. maj 2022.

  Bilag

 • 3
  Ændring af vedtægter for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S
  Sagsid.: 22/1013

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har i fællesskab med seks kommuner pr. 1. april 2022 etableret § 60a-selskabet Fælles Hjælpemiddeldepot I/S. Bestyrelsen for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S ønsker at ændre vedtægterne for selskabet, således bestyrelsen kun består af politisk udpegede repræsentanter fra de syv ejerkommuners Kommunalbestyrelser.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget overfor Økonomiudvalget og Kommunalbestyrelsen anbefaler, atde foreslåede ændringer af vedtægterne godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-05-2022

  For stemte: 6 (A+C+V)

  Imod stemte: 1 (T)

  Undlod at stemme:

  Anbefales over for ØU/KB.

  SAGSFREMSTILLING:

  Kommunalbestyrelsen godkendte den 23. februar 2022, at Dragør Kommune indtrådte i § 60a-selskabet Fælles Hjælpemiddeldepot I/S. Som del af etableringen er der udarbejdet vedtægter for selskabet, der ligeledes blev godkendt. De væsentligste forhold i vedtægterne er:

  •         Den enkelte kommunes ejerandel opgøres på grundlag af indbyggertallet i henhold til Folkeregisteret og opgøres første gang pr. 1. april 2022.

  •         Udgifter i fællesskabet finansieres af den enkelte kommune ved dels et grundbidrag, der skal dække faste omkostninger og driftsunderskuddet i fællesskabet, dels afregning jf. de indgåede kontrakter.

  • Grundbidraget fordeles efter ejerandele.

  •         Ledelsen består af en bestyrelse og af en direktør. Hver kommune udpeger et bestyrelsesmedlem, som udpeges af og blandt kommunalbestyrelserne. Herudover udpeger kommunerne to eksterne bestyrelsesmedlemmer med relevante kompetencer for fællesskabets opgavevaretagelse og ledelse. Der udpeges tilsvarende suppleanter.

  •         De to eksterne bestyrelsesmedlemmer varetager posterne som formand og næstformand i bestyrelsen.

  Forslag om at ændre antallet af bestyrelsesmedlemmer fra ni til syv

  Bestyrelsen repræsenteret ved de syv ejerkommuner har været trådt sammen i forbindelse med etableringen. Vedtægternes formulering om eksterne medlemmer i bestyrelsen har været drøftet, herunder hvordan der findes kvalificerede kandidater til bestyrelsesposter, der ikke er lønnet. Bestyrelsesmedlemmerne har ret til diæter efter reglerne i den kommunale styrelseslovs § 16a.

  Afledt af drøftelserne ønsker bestyrelsen at ændre vedtægterne, så bestyrelsen udelukkende består af bestyrelsesmedlemmer fra ejerkommunerne.

  Ændringer til godkendelse:
   

  Nuværende afsnit 7.2:

  "Bestyrelsen består af 9 medlemmer. Hver interessent udpeger et bestyrelsesmedlem, som udpeges af og blandt interessenternes kommunalbestyrelser. Herudover udpeger interessenterne to eksterne bestyrelsesmedlemmer med relevante kompetencer for interessentskabets opgavevaretagelse og ledelse. Udpegningen følger den kommunale funktionsperiode, og et bestyrelsesmedlem udpeges for perioden frem til

  næste funktionsperiodes begyndelse."
   

  Forslag til ændring af afsnit 7.2:


  "Bestyrelsen består af 7 medlemmer. Hver interessent udpeger et bestyrelsesmedlem, som udpeges af og blandt interessenternes kommunalbestyrelser. Udpegningen følger den kommunale funktionsperiode, og et bestyrelsesmedlem udpeges for perioden frem til næste funktionsperiodes begyndelse."

  Valg af formand og næstformand

  Ændringerne af bestyrelsens sammensætning betyder også, at der skal ændres i måden der vælges formand og næstformand for bestyrelsen. Bestyrelsen foreslår en ordning, hvor formands- og næstformandspost går på skift mellem kommunerne for en valgperiode ad gangen. I bestyrelsen er det aftalt, at Solrød Kommune starter med at varetage formandsposten og Dragør Kommune starter med at varetage næstformandsposten. Dette betyder, at Dragør Kommunes repræsentant for valgperioden 2022-2025 vil varetage næstformandsposten i bestyrelsen for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S jf. nedenfor.

  Nuværende afsnit 7.5: 

  "De to eksterne bestyrelsesmedlemmer varetager posterne som formand og næstformand i bestyrelsen. Formandskabet kan træffe beslutninger om forhold, som ligger inden for det af bestyrelsen godkendte budget, som ikke har væsentlig betydning for interessentskabet eller interessenterne samt om forhold, hvor bestyrelsen har bemyndiget formandskabet til at træffe beslutninger."

  Forslag til ændring af afsnit 7.5:

  "Posterne som formand og næstformand i bestyrelsen går på skift mellem interessenterne, og formandskabet følger den kommunale funktionsperiode. Solrød Kommune har formandsposten og Dragør Kommune har næstformandsposten i den første periode (2022 – 2025) og skifter herefter i et rul efter alfabetet, jf. interessentoversigten i punkt 2.1. Formandskabet kan træffe beslutninger om forhold, som ligger inden for det af bestyrelsen godkendte budget, som ikke har væsentlig betydning for interessentskabet eller interessenterne samt om forhold, hvor bestyrelsen har bemyndiget formandskabet til at træffe beslutninger."

  LOVE/REGLER:

  Lov om kommunernes styrelse

  Vedtægterne for Fælles Hjælpemiddeldepot I/S

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ændring af vedtægterne skal godkendes i de syv ejerkommuners kommunalbestyrelser. Såfremt ændringerne godkendes i alle kommuner, skal de sendes til Ankestyrelsen til godkendelse. Når godkendelse foreligger fra Ankestyrelsen kan bestyrelsen træde sammen og siges at være lovmedholdelig.

  For at sikre, at selskabet kan indgå nødvendige aftaler, der kræver underskrifter ved bestyrelsen, er der underskrevet et dokument af ejerkommunerne, der giver bestyrelsesmedlemmerne fra henholdsvis Solrød og Dragør kommune bemyndigelse til at underskrive på vegne af ejerkommunerne.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. maj 2022.
  Økonomiudvalget den 19. maj 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 2. juni 2022.

  Bilag

 • 4
  Beskæftigelsesplan 2022-23 til høring
  Sagsid.: 22/3221

  RESUMÉ:

  Tårnby Kommune har sendt forslag til Beskæftigelsesplan 2022-2023 for Dragør kommune i høring.

  INDSTILLING:

  Det indstilles, at administrationen bemyndiges til at udarbejde et høringssvar inden for tre uger på baggrund af inputs fra udvalget, samt at afsende et færdigt høringssvar til Tårnby Kommune med udvalgsformanden som afsender.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-05-2022

  Godkendt.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune skal årligt godkende en Beskæftigelsesplan for næste års beskæftigelsesindsats. Beskæftigelsesplanen er Tårnby Jobcenters strategiske plan, som har til formål at sætte rammerne for, hvordan beskæftigelsesindsatsen tilrettelægges.

  Årets ministermål er ikke ændret i forhold til 2021, og der er kun foretaget mindre justeringer i forhold til 2020 og Beskæftigelsesplanen for 2022 – 2023 følger således, i store træk, de samme politiske strategier og mål, som har været gældende i de seneste års planer.

  I planen beskrives tillige øget fokus på fastholdelse, herunder handicapkompenserende ydelser og tættere vejledning til virksomheder, etableringen af et Jobsøgningsværksted, planerne på ungeområdet samt en klar og målrettet eskalering på området for digitale værktøjer og borgertilbud. Endelig beskriver planen, hvordan der vil blive orienteret om og fulgt op på planens målsætninger, resultater og effekter.

  Beskæftigelsesplan burde have været fremlagt, gennemarbejdet og vedtaget senest 31. december 2021. Dette er imidlertid ikke sket pga. organisatoriske forhold. Men for bedre at kunne arbejde med langsigtede mål, foreslås det så til gengæld, at beskæftigelsesplanen skal gælde for 2022 og 2023.

  Udover de helt konkrete mål i planen er der i begge kommuner fokus på et langt mere indgående og konstruktiv dialog, end tilfældet nogle gange har været, og dette understøtter i sidste ende den gode service over for borgeren.

  LOVE/REGLER:

  På baggrund af de beskæftigelsespolitiske mål, der på årlig basis udmeldes af Beskæftigelsesministeren, skal landets kommuner hvert år udarbejde et dokument, der beskriver den enkelte kommunes plan for det kommende års beskæftigelsesindsats. Dette følger af § 4 i lov om organisering og understøttelse af beskæftigelsesindsatsen mv.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er en sammenhæng til delaftale 6 i Det forpligtende Samarbejde med Tårnby kommune.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. maj 2022.

  Bilag

 • 5
  Orienteringssag: Personaleomsætningen på ældreområdet i marts 2022
  Sagsid.: 21/5720

  RESUMÉ:

  Den 1. november 2021 bad Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget om en månedlig orientering om personaleomsætningen på ældreområdet.

  Udvalget orienteres hermed om personaleomsætningen på ældreområdet i marts måned 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-05-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget bad på sit møde den 1. november 2021 om en månedlig orientering om personaleomsætningen på ældreområdet.

  I marts 2022 var der samlet set en personaleomsætning på 2% i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og på Enggårdens plejeboligafdelinger.

  I marts 2022 har sygefraværet i særligt aften- og nattevagten i hjemmeplejen fortsat været højt, da sygefraværet var på 32,98%. Herudover steg sygefraværet på Enggården fra 2,46% i februar 2022 til 7,69% i marts 2022. Stigningen i sygefraværet på Enggården skyldes udbrud med COVID-19, influenza m.m.

  I bilaget beskrives personaleomsætningen samt sygefraværet nærmere.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. maj 2022.

  Bilag

 • 6
  Orienteringssag: Borgerhenvendelser og klager marts - april 2022
  Sagsid.: 20/4460

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres her om klager og borgerhenvendelser den seneste måned til henholdsvis Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering og Center for Politik, Service og Social.

  INDSTILLING:

  Udvalget indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-05-2022

  Til efterretning.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-og Sundhedsudvalget bad på deres møde den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgående klager og borgerhenvendelser. Denne sag dækker perioden 16. marts – 11. april 2022, som er klageperioden siden sidste politiske behandling.

  Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering har modtaget 2 klager i perioden.


  Center for Politik, Service og Social har ikke modtaget klager i perioden.

  Klagerne fremgår af det lukkede bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget d. 10. maj 2022.

 • 7
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 10-05-2022

  Nicolaj Bertel Riber (A) orienterede om bestyrelsesmøde og verserende sager i det nye hjælpemiddelselskab.

  Nicolaj Bertel Riber (A) orienterede om, at næste møde afholdes og forplejes på Enggården.

  Administrationen orienterede om, at PCR-testcenteret ved rådhuset nedlægges den 16. maj.