Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 7. juni 2022 kl. 17:00

Mødested:
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Helle Barth (V), Jan Madsen (C), Ole H. Hansen (A), Peter Læssøe (T), Trine Søe (C)
Afbud fra: Theis Guldbech (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt.
 • 1
  Aftale om forpligtende samarbejde - delaftale 8, genoptræning
  Sagsid.: 21/824

  RESUMÉ:

  Som led i kommunalreformen indgik Dragør Kommune og Tårnby Kommune i 2007 en aftale om forpligtende kommunalt samarbejde. Samarbejdsområderne er oprindeligt beskrevet i otte delaftaler. Delaftale 8 omhandler to typer af genoptræning jf. Serviceloven §86 og Sundhedsloven §140.

  Tårnby udarbejder hvert år årsrapporter for delaftalen. Fra september 2021 er ordningen jf. Serviceloven §86 hjemtaget til Dragør Kommune, hvorfor årsrapporten for §86 dækker perioden fra januar 2021 til august 2021. Udvalget forlægges her årsrapport for 2021, som er udarbejdet af Tårnby Kommune, samt forslag til revideret samarbejdsaftale.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at afrapporteringen for 2021 for delaftale 8 vedrørende genoptræning tages til efterretning.
  2. at administrationen bemyndiges til at indgå revideret samarbejdsaftale for delaftale 8, genoptræning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2022

  Anbefales overfor ØU/KB.

  Theis Guldbech (C) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Kommune og Tårnby Kommune indgik i 2007 et forpligtende samarbejde i henhold til lov om forpligtende kommunale samarbejder. Aftale om forpligtende samarbejde, delaftale 8 vedrørende genoptræning, samt aftale om betaling for ydelser til Tårnby Kommune, herunder udgifter vedrørende den administrative del af genoptræningen, er senest revideret i 2021 som led i hjemtagning af §86 opgaver pr. 1. september 2021.

  Delaftalens rammer – udkast til revideret samarbejdsaftale

  I det forpligtende samarbejde er Tårnby Kommune udførende på alle rådgivnings- og myndighedsopgaver, som er beskrevet i delaftalen. Dragør Kommune er forpligtet til at føre tilsyn med Tårnby kommunes opgavevaretagelse.

  For at skabe sikker drift er det aftalt, at der løbende er dialog på lederniveau året igennem. Delaftalen er revideret på foranledning af Tårnby Kommune. Ændringerne fremgår af bilag 2, udkast til delaftale, under punkt 8 på side 6 og er fremhævet og kursiveret. Der er efter administrationen opfattelse tale om præciseringer, der ikke giver anledning til bemærkninger. Det foreslås derfor, at administrationen bemyndiges til at indgå i denne aftale. 

  For 2021

  Tårnby Kommune løser på vegne af Dragør Kommune opgaver vedrørende genoptræning i henhold til Lov om Social Service og Sundhedsloven. Konkret er der for 2021 tale om:

  -         Genoptræning efter Sundhedsloven §140

  -         Serviceloven § 86

  Fra årsrapporten, vedlagt som bilag 1, fremgår:

  ”I 2021 modtog Tårnby Kommune 562 genoptræningsplaner jf. Sundhedsloven §140. Dette tal forventes at have været påvirket både af COVID-19 pandemien og sygeplejerske-strejken. Begge dele har medført en reduktion i bl.a. antallet af planlagte operationer på hospitalet og deraf færre genoptræningsplaner end forventet.”

  Til sammenligning modtog Tårnby Kommune i 2020 548 genoptræningsplaner.

  ”Til og med august, har der været bevilget 52 forløb jf. Serviceloven §86 for borgere fra Dragør kommune. Fra september er denne opgave overgået til Dragør Kommunes egen varetagelse.

  ”Ventetiden, for borgere henvist med genoptræningsplan (i Tårnby Kommune red.), har været på gennemsnitligt 4,41 dage i 2021. Total har 30 borgere ventet mere end 7 kalender-dage på opstart af genoptræning, dvs. gennemsnitligt 2,5 borger pr. måned. 1 borger har taget imod tilbud om frit valg hos privat aktør.”

  Til sammenligning var den gennemsnitlige ventetid for disse forløb i 2020 på 5,87 dage.

  ”5 borgere har været henvist med rehabiliteringsplan på specialiseret niveau.”

  Forventninger til udvikling på området

  Den administrative del

  Det forventes, på baggrund af dialog med Tårnby Kommune, at der ikke er ændringer til bestillingen, der omhandler den administrative del. Den samlede bestilling udgør 1,1 millioner kroner (i 2021 niveau). Udgifterne reguleres årligt med den af KL foreslåede prisfremskrivning af budgettet med hensyn til art 1 ”Løn”, som den fremgår af KL’s årlige budgetvejledning. Første gang med virkning for regnskabsåret 2022.

  Forløb

  Det forventes, at antallet af genoptræningsplaner vil stige i 2022 og årene frem.

  Uddrag af årsrapporten:

  ”Frem til Covid-19 pandemien er der set en stigning i genoptræningsplaner på ml. 8-10% årligt. Om dette vil blive billedet i 2022 vil afhænge af kapaciteten på hospitalerne – men det forventes, at antallet af genoptræningsplaner i 2022 er større end 2021. Afhængig af antallet (og om der kommer en ekstra pukkel), er der risiko for, at terapeutnormeringen ikke matcher behovet, hvilket kan medføre stigende ventetider og en stigning i antallet af borgere, der har ret til frit valg.”

  2018

  2019

  2020

  2021

  Antal GOP *), SUL § 140

  544

  607

  548

  562

  %-vis ændring fra forrige år

  8,8%

  10,85%

  -9,7%

  0,03%

  3.527.257

  2.640.496

  2.549.097

  *) Genoptræningsplan – forkortet GOP.

  Udviklingen i forløb indgår i budgetudarbejdelsen for 2023 og overslagsår.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Den samlede udgift for bestilling i 2023 (den administrative del) vedrørende delaftale 8, genoptræning forventes at udgøre 1,1 millioner kroner (2021 niveau). Forventede stigende omkostninger til forløb indgår i budgetudarbejdelse for 2023.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Følger aftaler om det forpligtende samarbejder med Tårnby Kommune.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2022.

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 30. juni 2022.

  Bilag

 • 2
  Uddeling af midler til frivilligt socialt arbejde efter Serviceloven §18
  Sagsid.: 22/381

  RESUMÉ:

  I henhold til Servicelovens § 18 skal Kommunalbestyrelsen årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Dragør Kommune har i 2022 afsat 104.321 kr. til støtte af frivilligt socialt arbejde.

  Dragør Kommune har efter offentlig opslag i april måned modtaget 8 ansøgninger om støtte i 2022. Udvalget skal tage stilling til ansøgningerne og fordele midlerne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, hvilke ansøgninger der tildeles midler i 2022.
  2. at Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget beslutter, om der skal planlægges en 2. ansøgningsrunde hvor eventuelle restmidler uddeles.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2022

  Ad 1

  Udvalget besluttede følgende fordeling af midler:

  Foreningen Den Boligsocial Fond

  4.000 kr.

  Foreningen Danske Døvblinde FDDB

  5.000 kr.

  Bedre Psykiatri Amager

  10.000 kr.

  Ældre Sagen Tårnby

  5.000 kr.

  Aktivitetshuset Wiedergården

  30.000 kr.

  Parkinson Klub Amagerland

  7.000 kr.

  FitforKids

  15.000 kr.

  Besøgstjenesten ved Dragør Aktivitetshus

  4.000 kr.

  Beløbet til FitforKids er under forudsætning af, at foreningen kan dokumentere, at midlerne går til børn i Dragør.

  Ad 2

  Godkendt at der gennemføres en 2. ansøgningsrunde.

  Theis Guldbech (C) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I henhold til Servicelovens § 18 skal Kommunalbestyrelsen samarbejde med frivillige sociale organisationer og foreninger. Kommunalbestyrelsen skal årligt afsætte et beløb til støtte af frivilligt socialt arbejde. Rammerne for samarbejdet fastlægges af den enkelte Kommunalbestyrelse, jf. Servicelovens § 18, stk. 1 og 2.

  Dragør Kommune har i 2022 afsat 104.321 kr. til støtte af frivilligt socialt arbejde.

  Dragør Kommune har modtaget i alt 8 ansøgninger, hvor de ansøgte midler i alt udgør 124.720 kr. Vedlagt som bilag er en oversigt over indkomne ansøgninger, oversigt over ansøgere og tidligere bevillinger samt de fulde ansøgninger i et lukket bilag.

  Tildelingen af midlerne sker på baggrund af principper for tildeling af midler til frivilligt social arbejde, som blev godkendt af Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget på møde den 1. april 2019. Principperne er vedlagt som bilag.

  I Dragør Kommune kan der således ydes støtte til foreninger, organisationer, grupperinger m.v., hvis:

  • Målgruppen er bosiddende i Dragør Kommune
  • Aktiviteten udføres med henblik på, at forebygge eller forhindre sociale eller sundhedsmæssige problemer
  • Aktiviteten udføres i overvejende grad af frivillige

  Jf. handleplan for Dragør Kommunes ældrepolitik vil midlerne i 2022 i videst muligt omfang, forsøges tildelt initiativer og projekter, som har til formål at styrke sociale relationer blandt mennesker med helbredsmæssige problemer og/eller sociale problemer.

  Indkomne ansøgninger:

  Foreningen Den Boligsocial Fond

  4.000 kr.

  Foreningen Danske Døvblinde FDDB

  6.720 kr.

  Bedre Psykiatri Amager

  30.000 kr.

  Ældre Sagen Tårnby

  5.000 kr.

  Aktivitetshuset Wiedergården

  30.000 kr.

  Parkinson Klub Amagerland

  10.000 kr.

  FitforKids

  35.000 kr.

  Besøgstjenesten ved Dragør Aktivitetshus

  4.000 kr.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service § 18.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Midler til uddeling er afsat i budget 2022.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Politik om Aktivt Medborgerskab.

  Ældrepolitikken.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2022.

  Bilag

 • 3
  Tilsyn med Enggården, MTO - 2021
  Sagsid.: 22/3532

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 11. marts 2022 gennemført det årligt uanmeldte kommunale tilsyn hos Enggården, Midlertidige Pladser (MTO). Tilsynet har grundet Covid-19 situationen været udskudt og er gældende for 2021. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Enggårdens handleplan, som er udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget tager tilsynsrapporten for Enggården, MTO til efterretning
  2. at udvalget godkender handleplanen for Enggården, MTO som opfølgning på tilsynet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2022

  Ad 1

  Taget til efterretning.

  Ad 2

  Godkendt.

  Theis Guldbech var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 11. marts 2022 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Enggården, MTO i henhold til Servicelovens § 151. Tilsynet var grundet covid-19 situationen forsinket og dermed gældende for 2021.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og har pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses i hjemmeplejen og på plejehjem.

  BDO har i forbindelse med tilsynet foretaget en gennemgang af faglig dokumentation og foretaget observationer hos beboere. Tilsynet omfatter interview med Enggårdens ledelse, tilsynsbesøg hos borgere, observationer og gruppeinterviews med tre medarbejdere.

  Sammendrag af tilsyn med Enggården, MTO – 2021

  Tilsynets samlede vurdering for 2021 er opsummeret i 6 vurderinger på udvalgte områder (jf. 2.1 i Tilsynsrapporten).

  Der er anvendt en 5 trins vurderingsskala, hvori det angives i hvor høj grad de udvalgte mål (for god praksis) er opfyldt, på en skala fra meget lav til meget høj grad, hvor 1 er meget lav og 5 er meget høj grad.

  Vurderingen er følgende:

  1. Dokumentation: indikatorer er i middel grad opfyldt (3)
  2. Personlig pleje og støtte: indikatorer er i meget op høj grad opfyldt (5)
  3. Praktisk hjælp: indikatorer er i meget høj grad opfyldt (5)
  4. Rehabilitering og træning: indikatorer er i høj grad opfyldt (4)
  5. Kommunikation og adfærd: indikatorer er i middel grad opfyldt (3)

  6. Organisering: indikatorer er i meget høj grad opfyldt (5)

  Uddrag fra rapporten

  Herunder er der samlet udvalgte uddrag fra rapporten:


  ”Det er tilsynets vurdering, at indikatorerne for dokumentationen i middel grad er opfyldt, idet der er konstateret mangler på flere områder, som vil kræve en målrettet indsats at følge op på”

  ”Tilsynet vurderer, at centret har arbejdet målrettet med kvalitetssikringen af besøgsplaner, men at man endnu ikke er helt i mål hermed.”

  ”Tilsynet vurderer, at borgerne fremstår soignerede og, at den tildelte indsats er svarende til deres behov. Det vurderes, at borgerne ligeledes oplever at få den nødvendige hjælp.”

  ”Det er tilsynets vurdering, at borgerne udtrykker tilfredshed med hjælpen til rengøring og praktiske opgaver.”

  ”Det er tilsynets vurdering, at indikatorerne for rehabilitering og træning i høj grad er opfyldt. Tilsynet vurderer, at borgerne får den pleje og træningsindsats, de har behov for, og at borgerne er tilfredse med kvaliteten heraf.”

  ”Tilsynet vurderer, at borgerne i de fleste situationer oplever respektfuld kommunikation og adfærd fra medarbejdernes side. Tilsynet konstaterer dog, at to borgere taler om mindre tilfredsstillende oplevelser i forhold til kommunikationen med medarbejdere i aftenvagt.”

  ”Tilsynet vurderer, at der ledelsesmæssigt er fokus på at sikre en organisering, som understøtter tilstedeværelsen af de nødvendige faglige kompetencer og gode rammer for det tværfaglige samarbejde.”

  Enggården, MTO har på baggrund af tilsynsrapporten udarbejdet en handleplan. I handleplanen er der fokus på dokumentation og kommunikation.

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Lov om retssikkerhed og administration på det sociale område §§ 15 og 16, Lov om social service § 151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet og Bruger –og Pårørenderådet på Enggården.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2022.

  Bilag

 • 4
  Tilsyn med den kommunale hjemmepleje, 2021
  Sagsid.: 22/3537

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 28. marts 2022 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Den Kommunale Hjemmepleje - gældende for 2021. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Den Kommunale Hjemmeplejes handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget tager tilsynsrapporten for Den Kommunale Hjemmepleje til efterretning.
  2. at udvalget godkender handleplanen som opfølgning på tilsynet
  3. at udvalget orienteres om status på handleplanen i september måned 2022

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2022

  Ad 1

  Taget til efterretning.

  Ad 2 + 3

  Godkendt.

  Theis Guldbech (C) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 28. marts 2022 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte kommunale tilsyn – gældende for 2021 - hos Den Kommunale Hjemmepleje, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  BDO har i forbindelse med tilsynet foretaget en gennemgang af faglig dokumentation og foretaget observationer hos borgerne. Tilsynet omfatter bl.a. interview med ledelse, tilsynsbesøg hos 10 borgere og interview med fire medarbejdere.

  Sammendrag af tilsyn med Den Kommunale Hjemmepleje – 2021.

  Tilsynets samlede vurdering for 2021 er opsummeret i 7 vurderinger på udvalget områder (jf. 2.1 i Tilsynsrapporten).

  Der er anvendt en 5 trins vurderingsskala, hvori det angives i hvor høj grad indikatorer for de udvalgte mål (for god praksis) er opfyldt, på en skala fra meget lav til meget høj grad, hvor 1 er meget lav og 5 er meget høj grad.


  Målene er opfyldt som angivet nedenfor:

  1. Dokumentation: indikatorer er i lav grad opfyldt (2)
  2. Personlig pleje og støtte: indikatorer er i middel grad opfyldt (3)
  3. Praktisk hjælp: indikatorer er i høj grad opfyldt (4)
  4. Delegerede sundhedslovsydelser: indikatorer er i middel grad opfyldt (3)
  5. Sundhedsfremme og forebyggelse: indikatorer er i middel grad opfyldt (3)
  6. Kommunikation og adfærd: indikatorer er høj grad opfyldt (4)

  7. Organisering: indikatorer er i middel grad opfyldt (3)

  Det betyder, at én score er under middel og de øvrige er middel eller over middel.

  Herunder er der fremgår udvalgte bemærkninger fra rapporten:

  Dokumentation:
  ” Det er tilsynets vurdering, at indikatorerne i lav grad er opfyldt, og at det vil kræve en betydelig og målrettet indsats for at kunne afhjælpes.”

  Personlig pleje og støtte:

  ”Tilsynet vurderer, at borgerne oplever, at den visiterede hjælp svarer til deres aktuelle behov og at borgerne generelt er tilfredse med kvaliteten af hjælpen, når denne leveres af de faste medarbejdere.”

  Praktisk hjælp:

  Det er tilsynets vurdering, at borgerne udtrykker tilfredshed med kvaliteten af hjælpen til de praktiske opgaver og rengøring. Tilsynet vurderer dog, at borgerne har lidt forskellige oplevelser af kontinuiteten, uden at de generelt problematiserer, at hjælpen leveres af forskellige medarbejdere.

  Delegerede sundhedslovsydelser:

  ”Tilsynet vurderer, at borgerne oplever tryghed og tilfredshed med kvaliteten af de delegerede sygeplejeopgaver.”

  Tilsynet konstaterer, at medarbejderne har brug for tilsynets støtte til at definere begrebet ”delegerede sundhedslovsydelser”, før de kan svare på spørgsmål herom.

  Sundhedsfremme og forebyggelse:

  ”Tilsynet konstaterer, at der på tilsynsdagen er taget hånd om borgernes sundhedsmæssige problemstillinger. Tilsynet vurderer dog, at medarbejderne har brug for nogen støtte for at kunne redegøre for arbejdet med sundhedsfremmende og forebyggende indsatser.”

  Kommunikation:

  ”Tilsynet vurderer, at borgerne generelt oplever respektfuld kommunikation og adfærd fra medarbejdernes side.”

  Organisering:

  ”Tilsynet vurderer, at der gennem arbejdet med indsatskataloget og ansættelse af faste afløsere er et ledelsesmæssigt fokus på, at Hjemmeplejens organisering understøtter muligheden for at sikre en helhedsorienteret tilgang og god kontinuitet i leveringen af pleje og omsorg for borgerne.

  Tilsynet vurderer, at medarbejderne efterspørger kompetenceudviklingsmuligheder.”

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

  Tilsynets anbefalinger og Hjemmeplejens handleplan

  1. Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt rettes et skærpet og målrettet fokus på, hvorledes det fremadrettet kan sikres, at dokumentationen i besøgsplaner, generelle oplysninger og handlingsanvisninger lever op til gældende krav på området.
  2. Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt implementeres indsatser, så borgerne i højere grad oplever tilfredshed med kvaliteten af hjælpen til personlig pleje. Tilsynet anbefaler herunder, at der rettes et særligt fokus på indsatser, der sikrer kontinuitet i plejen på trods af brugen af afløsere/vikarer, og at disse sikres den nødvendige introduktion til opgaverne, der skal løses hos borgerne.
  3. Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt tages en faglig drøftelse med medarbejderne i forhold til deres italesættelse af oplevelser omkring tidsrammen for hjælpen til rengøring. Tilsynet anbefaler, at medarbejderne bevidstgøres om ikke at inddrage borgerne i deres oplevelser, og i stedet støttes i, hvorledes de i kommunikationen med borgerne kan rette fokus på muligheder frem for begrænsninger ved modtagelse af hjælpen til rengøring.
  4. Tilsynet anbefaler, at der ledelsesmæssigt implementeres indsatser, så det sikres, at Hjemmeplejens medarbejdere følger gældende retningslinjer i forhold til at sikre korrekt hygiejne, jf. brug af engangsforklæde.
  5. Tilsynet anbefaler, at der i kompetenceudviklingen af medarbejderne rettes et ledelsesmæssigt fokus på at implementere indsatser, der bidrager til følgende:

  -         Tydelig afklaring af medarbejdernes behov for kompetenceudvikling, herunder en afklaring af baggrunden for medarbejdernes oplevelse af, at deres kompetencer ikke anvendes i tilstrækkelig grad.

  -         Tydelige arbejdsgange og procedurer i indsatser relateret til borgere med ernæringsmæssige udfordringer, herunder at der sikres et mere formaliseret og tværfagligt samarbejde i forhold til indsatserne, eksempelvis med den kostfaglige vejleder der benyttes til faglig sparring.

  -         At medarbejderne altid orienterer sig i observationsnotater som led i videndeling af informationer om borgerne.

  -         At medarbejderne anvender instrukser i praksis, og opnår kendskab til brugen af VAR. Tilsynet anbefaler, at netop brugen af instrukser og VAR italesættes som et redskab til udvikling af medarbejdernes faglige kompetencer.

  -         At medarbejderne opnår den nødvendige viden og indsigt i arbejdet med rehabiliteringsforløb efter §83a.

  -         At emner i relation til delegering af sundhedslovsydelser sættes på dagsordenen som led i at sikre, at medarbejderne opnår den nødvendige viden og faglige forståelse for arbejdet hermed.

  -         At emnet kommunikation sættes på dagsordenen som led i at sikre, at der til enhver tid kommunikeres i en respektfuld og anerkendende tone til borgerne.

  Hjemmeplejen har på baggrund af tilsynsrapportens anbefalinger udarbejdet en handleplan. I handleplanen er der fokus på at sikre god dokumentationspraksis og ledelsesmæssigt fokus på implementering af indsatserne.

  Handleplanen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Høring i Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2022.

  Bilag

 • 5
  Årsregnskab 2021 Leisa Neel Walløe Johansens mindelegat
  Sagsid.: 22/384

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget administrerer legatmidler fra Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat. Årsregnskab 2021 forelægges til udvalgets godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, atudvalget godkender Årsregnskab 2021 for Leisa Neel Walløe Johansen Mindelegat.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2022

  Godkendt.

  Theis Guldbech (C) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Nordea har udarbejdet Årsregnskab 2021 for Leisa Neel Walløe Johansen Mindelegat og fremsendt denne til godkendelse og underskrift. Det fremgår af revisorpåtegningen, at årsregnskabet giver et retvisende billede af legatets aktiver samt at resultatet af legats aktiviteter i 2021 er i overensstemmelse med lovgivningen og legats fundats.

  Administrationen vil til efteråret annoncere om muligheden for at ansøge om Leisa Neel Walløe Johansens mindelegat. Der er i år 2022 afsat 27.500 kr. til uddeling.

  LOVE/REGLER:

  Fundats for ”Leisa Neel Walløe Johansens Mindelegat”, 1991

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2021.

  Bilag

 • 6
  Årsregnskab 2021 Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond
  Sagsid.: 22/382

  RESUMÉ:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget administrerer fondsmidler fra Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond. Årsregnskab 2021 forelægges til udvalgets godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender Årsregnskab 2021 for Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2022

  Godkendt.

  Theis Guldbech (C) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Nordea har udarbejdet Årsregnskab 2021 for Blomsterhandler Peter P. Bøger Andersen og hustru Ingers fond og fremsendt denne til godkendelse og underskrift. Det fremgår af revisorpåtegningen, at årsregnskabet giver et retvisende billede af fondens aktiver, samt at resultatet af fondens aktiviteter i 2021 er i overensstemmelse med lovgivningen og fondens fundats.

  Administrationen vil i efteråret 2022 annoncere om muligheden for at ansøge om fondsmidler. Der er i år 2022 afsat 18.500 kr. til uddeling.

  LOVE/REGLER:

  Fundats for Blomsterhandler Peter P. Bøge Andersen og hustru Ingers fond.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2022.

  Bilag

 • 7
  Orienteringssag: Ny lov om vederlagsfri tandpleje for 18 -21 årige
  Sagsid.: 22/3676

  RESUMÉ:

  I Finansloven for 2022 er det besluttet, at udvide den gratis tandplejeordning for de 0 – 18 årige til også at inkludere de 18- 21 årige. Pr. 1. juli 2022 indfases aftalen med én årgang årligt og forventes fuldt implementeret i 2025 med alle tre årgange.

  Udvalget orienteres i sagen om den forventede ordning.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, atudvalget tagerorienteringen om gratis tandpleje for de 18 – 21 årige til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2022

  Taget til efterretning.

  Theis Guldbech (C) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Som led i Finansloven for 2022 er det besluttet at udvide den gratis tandpleje til også at inkludere 18 - 21 årige med henblik på at sikre, at flere unge overgår til og fastholdes i den private tandpleje, når de ikke længere er dækkede af den offentlige tandpleje.
  Desuden foreslås, at gruppen også omfattes af den nuværende fritvalgsordning, hvor de 16 – 17 årige vederlagsfrit kan vælge en privatpraktiserende tandlæge i stedet for den kommunale tandpleje.

  Lovforslaget, L 192, om den vederlagsfri tandpleje forventes endeligt vedtaget den 2. juni 2022 og implementeres gradvist fra 1. juli 2022 frem mod 2025.

  Implementering af ordningen

  Ordningen skal, jf. lovforslaget, implementeres med én årgang om året frem mod 2025, så kommunerne har mulighed for at udbygge kapaciteten gradvist.

  Beregnet på grundlag af befolkningsprognosen for Dragør Kommune i årene 2022 – 2025 betyder det, at antallet af patienter øges med 322 personer i 2023, 465 personer i 2024 og 558 personer i 2025.

  Det estimerede patientantal i 2025 udgør således 4149, hvoraf den nye gruppe udgør en procentvis stigning på ca. 15,5 procent af det samlede patientantal.

  I indeværende år vil den øgede patientgruppe dog kun omfatte de 18 årige, der måtte få behov for nødbehandling. Unge, der fylder 18 år i 2022, og som de første er omfattet af den nye ordning, indgår allerede i den eksisterende patientgruppe, der skal indkaldes til eftersyn i 2022.

  Scenarier og udfordringer ved udbygning mod 2025
  Med det øgede antal patienter vil det være nødvendigt at udvide den kommunale tandplejes kapacitet, hvilket enten kan ske ved en opnormering af personalet eller gennem et tværkommunalt samarbejde. De umiddelbare udfordringer med de to scenarier beskrives nedenfor. Desuden skitseres ordningens økonomiske perspektiver.

  Opnormering med supplerende personale
  Skal kapaciteten øges uden at der skal etableres nye faciliteter må åbningstiderne udvides og supplerende personale ansættes. Med de eksisterende klinikfaciliteter, er tandlægestolene fuldt bookede i de nuværende åbningstider. Skal der etableres nye tandlægestole, vil det være nødvendigt med en udbygning af klinikken til nye lokaler. 

  Opnormering af eksisterende personale

  Som alternativ kunne det eksisterende personale øge deres ugentlige arbejdstid, hvilket dels vil kræve forhandlinger og særaftaler med fagforeninger, dels at personalet er interesserede i øgede arbejdstider på skæve tidspunkter.

  Tværkommunalt samarbejde
  Såfremt der vil være ledig kapacitet hos Tårnby Kommune kan en alternativ mulighed være, at der etableres et tværkommunalt samarbejde. Dette undersøges nærmere.

  Økonomi

  Der er i finanslovsforslaget afsat sammenlagt 820 mio. kr. på landsplan til implementering af ordningen frem til 2025. Midlerne skal dække både øgede personaleudgifter såvel som udgifter til etablering af eventuelle nye klinikfaciliteter. Herefter afsættes 350 mio. kr. årligt.
  På nuværende tidspunkt er fordelingen midlerne mellem kommunerne ikke fastlagt, hvorfor administrationen ikke kan foretage en udgiftsberegning for ordningen.

  Desuden er det dels usikkert, hvor mange unge, der vil benytte fritvalgsordningen og vælge en dyrere privatpraktiserede tandlæge, dels vil udgiftsniveauet for de 18- 21 åriges tandbehandlinger forventeligt stige, idet kompleksiteten øges (fx vil der være flere operative indgreb).

  Udgiften til behandling estimeres i 2025 at udgøre ca. 800.000 kr. Hertil kan komme eventuelle anlægsudgifter.

  Skønnede omkostninger vil indgå i budgetarbejdet for 2023 og overslagsår.

  På grund af de mange usikkerheder vil administrationen følge udviklingen nøje. Administrationen vil ligeledes udarbejde en sag til politisk beslutning i foråret 2023, når et mere præcist datagrundlag (erfaringstal) og den endelige fordelingsnøgle for midlerne foreligger.

  Ordningen og konsekvenserne heraf er udfoldet i bilaget.

  LOVE/REGLER:

  Sundhedsloven L 192, 2022.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  For at tilbyde 18 - 21 årige gratis tandpleje via den kommunale børne- og ungdomstandpleje afsættes følgende drifts- samt anlægsmidler på nationalt plan:

  Årstal

  Millioner kr. til drift

  Millioner kr. til anlæg

  2022

  40

  60,0

  2023

  170

  60,0

  2024

  260

  60,0

  2025

  350

  60,0

  Fremover, årligt

  350

  Der afsættes også midler til udvikling af en digital tandlægevælger på landsplan (17,1 millioner kr. i alt i perioden 2022-2025).

  Det fremgår ikke klart af aftalen, hvordan midlerne skal fordeles kommunerne i mellem, om det bliver et antal kroner pr. patient (18-21 år), eller om midlerne bliver fordelt i forhold til det samlede indbyggerantal.

  Uanset den endelig fordelingsnøgle er lovforslaget ikke fuldt finansieret.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2022.

  Bilag

 • 8
  Orienteringssag: Status på rekruttering og fastholdelse på ældre-og sundhedsområdet
  Sagsid.: 22/3687

  RESUMÉ:

  Økonomiudvalget godkendte den 19. august 2021 en række anbefalinger til rekrutterings-og fastholdelsestiltag udviklet af det daværende § 17, stk. 4 – udvalg, med henblik på at adressere rekrutteringsudfordringerne på sundheds-og omsorgsområdet. Flere af de anbefalede tiltag er nu iværksat.
   

  I konstitueringsaftalen for 2022 – 2025 er der ligeledes fokus på rekruttering og fastholdelse af medarbejdere på ældre-og sundhedsområdet.

  Hertil kommer, at Økonomiudvalget den 23. februar 2022 godkendte Dragør Kommunens Uddannelses-, rekruttering-og fastholdelsesstrategi, hvoraf en række tiltag også har afsæt.

  Centerets handleplan for rekruttering og fastholdelse, som fremlægges i sagen, er således udarbejdet på baggrund af §17, stk. 4-udvalgets anbefalinger, konstitueringsaftalen samt kommunens Uddannelses-, rekrutterings-og fastholdelsesstrategi.

  Der fremlægges her en status for handleplanen.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at social-, sundheds-og arbejdsmarkedsudvalget tager orientering om status med de iværksatte og kommende tiltag som beskrevet i handleplanen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2022

  Taget til efterretning.

  Theis Guldbech (C) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Økonomiudvalget godkendte den 19. august 2021 specifikke anbefalinger til rekrutterings-og fastholdelsestiltag på sundheds-og omsorgsområdet som følge af udfordringerne på området, hvoraf flere af tiltagene nu er iværksat.
  Desuden anbefalede udvalget, at der generelt blev iværksat tiltag inden for emnerne rekruttering, fleksible rammer for arbejdet, det gode arbejdsmiljø og et forbedret omdømme.

  I konstitueringsaftalen for 2022 – 2025 er der ligeledes ønske om fortsat fokus på rekruttering og fastholdelse af sundhedspersonale; herunder er der også ønske om, at Dragør Kommune er en attraktiv uddannelseskommune. Som følge af konstitueringsaftalen er der implementeret og planlagt nye tiltag.

  Ligeledes har flere tiltag afsæt i Dragør Kommunes Uddannelses-, rekruttering –og fastholdelsesstrategi, som blev vedtaget af Økonomiudvalget den 23. februar 2022.

  Arbejdet med rekruttering og fastholdelse er således en dynamisk proces, som udvikles i takt med at planlagte tiltag er iværksat og nye behov eller ideer opstår.
   

  Der arbejdes med struktureret med at implementere og udvikle tiltag inden for tre overordnede parametre rekruttering, fastholdelse og uddannelse (sosu-elever).

  Af bilaget fremgår en skematisk oversigt over tiltagene.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes Uddannelses-, rekruttering-og fastholdelsesstrategi.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2022

  Bilag

 • 9
  Orienteringssag: Borgerhenvendelser og klager, april-maj 2022
  Sagsid.: 20/4460

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres her om klager og borgerhenvendelser den seneste måned til henholdsvis Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering og Center for Politik, Service og Social.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2022

  Taget til efterretning.

  Theis Guldbech (C) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-og Sundhedsudvalget bad på deres møde den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgående klager og borgerhenvendelser. Denne sag dækker perioden medio april til medio maj 2022.

  Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering har modtaget 2 klager i perioden. Klagerne fremgår af det lukkede bilag.

  Center for Politik, Service og Social har modtaget 1 klage i perioden

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2022.

 • 10
  Orienteringssag: Svar på decisionsskrivelse fra Social- og Ældreministeriet
  Sagsid.: 22/3835

  RESUMÉ:

  Dragør Kommune har den 25. februar 2022 modtaget decisionsskrivelse vedrørende regnskab 2020 for områder under Social- og Ældreministeriet. For Dragør Kommune vedrører dette Ydelsesteamet, afdeling for IT og Digitalisering, samt center for Børn, Skole og Kultur. Sagen er en orientering til fagudvalgene om decisionsskrivelsen samt administrationens svar herpå.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2022

  Anbefales overfor ØU.

  Theis Guldbech (C) var ikke tilstede.

  BESLUTNING: Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 09-06-2022

  Anbefales overfor ØU.

  Theis Guldbech (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Hermed fremlægges svar på decisionsskrivelse fra Social- og Ældreministeriets decisionsskrivelse for regnskabsåret 2020 vedr. Dragør Kommune.

  Dragør Kommunes svar og bemærkninger er angivet med de gult markerede afsnit i det fremsendte svar. Med svaret følger endvidere – til orientering – tilhørende anvendte retningslinjer og arbejdsgangsbeskrivelser vedr. §41 og §42.

  I bilag 1, som er skrivelsen samt de gult markerede afsnit, er de første afsnit dedikerede til børneområdet (BSK), derefter kommer socialområdet (Ydelsesteam) og derefter IT og Borgerservice vedr. ydelser til alternative modtagere (socialt bedrageri).

  Det bemærkes, at dette svar – af hensyn til afleveringsfristen - er afgivet administrativt, og efterfølgende nu orienteres politisk i Dragør Kommune. Ministeriet er orienteret herom.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2022.

  Børn-, Fritids- og Kulturudvalget den 9. juni 2022.

  Økonomiudvalget den 22. juni 2022.

  Bilag

 • 11
  Orienteringssag: Personaleomsætningen på ældreområdet i april 2022
  Sagsid.: 21/5720

  RESUMÉ:

  Den 1. november 2021 bad Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget om en månedlig orientering om personaleomsætningen på ældreområdet.

  Udvalget orienteres hermed om personaleomsætningen på ældreområdet i april måned 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2022

  Taget til efterretning.

  Theis Guldbech (C) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget bad på sit møde den 1. november 2021 om en månedlig orientering om personaleomsætningen på ældreområdet.

  I april 2022 var der samlet set en personaleomsætning på 3 pct. i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og på Enggårdens plejeboligafdelinger.

  I april 2022 faldt sygefraværet i aften- og nattevagten i hjemmeplejen til 19 pct., hvilket er et fald med 14 pct. fra marts måned. Sygefraværet i aften- og nattevagten har været højt i de seneste måneder pga. en række langtidssyge medarbejdere.

  I bilaget beskrives personaleomsætningen samt sygefraværet nærmere.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2022.

  Bilag

 • 12
  Forslag fra ACV - Analyse af det specialiserede socialområde/ydelsesområde
  Sagsid.: 22/3980

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2022

  For stemte:  5 (A+C+V)

  Imod stemte:  

  Undlod at stemme: 1 (T)

  Godkendt.

  Theis Guldbech (C) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  ACV har den 29. maj 2022 bedt om at få følgende forslag på dagsorden.

  ”ACV foreslår at der udarbejdes en analyse af det specialiserede socialområde/ydelsesområde. Analysen udarbejdes i samarbejde med bl.a. Ydelsesteamet, Børneteamet, borgerrådgiveren og skal munde ud i en konkret handleplan der forelægges Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget. Analysen kunne tage udgangspunkt i den forventede udvikling på området, hvor Dragør pt har formået at holde udgifterne i ro, men hvor udgiftsniveauet på landsplan er stærkt stigende.

  Motivation: Socialområdet har været under stort pres de seneste år og er nu på vej i en rigtig god retning. Analysen har til formål at understøtte denne udvikling samt fremtidssikre socialområdet i Dragør Kommune.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2022.

 • 13
  Forslag fra ACV - Foreningsmuligheder for borgere med handicap
  Sagsid.: 22/4017

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2022

  For stemte:  5 (A, C, V)

  Imod stemte:  

  Undlod at stemme:  1 (T)

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  Theis Guldbech (C) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  ACV har i mail af 29. maj 2022 bedt om at få følgende på dagsorden.

  ”Det foreslås, at forvaltningen i samarbejde med Handicaprådet og Folkeoplysningsudvalget, udarbejder en analyse og et mulighedskatalog for borgere med handicaps for at deltage i foreningslivet.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2022.

 • 14
  Forslag fra ACV - Straksudlevering af hjælpemidler
  Sagsid.: 22/4017

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2022

  For stemte:   5 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:  1 (T)

  Godkendt.

  Theis Guldbech (C) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  ACV har i mail af 29. maj 2022 bedt om at få følgende på dagsorden.

  ”ACV forslår at forvaltningen belyser muligheden for at der indføres straksudlevering af hjælpemidler.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2022.

 • 15
  Forslag fra ACV - Værdigrundlag og kommissorium for Enggården
  Sagsid.: 22/4025

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2022

  For stemte:   5 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:  1 (T)

  Godkendt.

  Theis Guldbech (C) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  ACV har i mail af 29. maj 2022 bedt om at få følgende på dagsorden.

  ”ACV foreslår at der udarbejdes procesforslag for udarbejdelse af et Forslag fra . Processen skal inddrage både medarbejdere og ledere, det nuværende Beboer- og Pårørenderåd, samt Ældrerådet.

  Beskrivelsen danner grundlag for de fremtidige indsatser og fokus på Enggården.

  SSAU er politisk styregruppe for projektet og orienteres løbende om udviklingen, ligesom det endelige resultat forelægges til politisk godkendelse.

  Forvaltningen orienterer på udvalgsmødet i august måned, hvordan processen forventes varetaget.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2022.

 • 16
  Forslag fra ACV - Etablering af bestyrelse på Enggården
  Sagsid.: 22/4025

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2022

  For stemte: 5 (A, C, V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme: 1 (T)

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  Theis Guldbech (C) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  ACV har i mail af 29. maj 2022 bedt om at få følgende på dagsorden.

  ”ACV foreslår at der udarbejdes forskellige forslag til etablering af en bestyrelse på Enggården, som skal afløse det nuværende Beboer- og Pårørenderåd. Processen skal inddrage både medarbejdere og ledere, det nuværende Beboer- og Pårørenderåd, samt Ældrerådet.

  Forvaltningen fremlægger for udvalget løsningsmuligheder, sideløbende med øvrige processer på Enggården, således at senest med udgangen af 1. kvartal 2023 kan træffes beslutning.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2022.

 • 17
  Forslag fra ACV - Analyse om medbestemmelse og organisering
  Sagsid.: 22/4025

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2022

  For stemte:   5 (A+C+V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:  1 (T)

  Godkendt.

  Theis Guldbech (C) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  ACV har i mail af 29. maj 2022 bedt om at få følgende på dagsorden.

  ”ACV foreslår at der for ældreområdet foretages en analyse af, hvordan der kan sikres en mindre grad af færre personaler hos den enkelte ældre, samt om der kan iværksættes konkrete tiltag til, at den enkelte ældre får større medindflydelse på, hvad de visiterede timer skal anvendes til, herunder muligheden for, at kunne spare timer op til senere brug og til tiltag efter eget ønske.

  Vurderingen skal forholde sig til organisering, fordeling af faggrupper og ressourceallokeringen henover døgnet.

  Analysen igangsættes efter sommerferien 2022 og fremlægges for SSAU i 1. kvartal 2023. Udvalget orienteres midtvejs. Eventuelle initiativer der kræver økonomi indarbejdes i budgetmappen for 2024-2025.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2022.

 • 18
  Forslag fra ACV - Partnerskabsaftale med Ældresagen
  Sagsid.: 22/4017

  INDSTILLING:

  Sagen fremsendes uden indstilling, som et medlemsforslag stillet i medfør af initiativretten.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 07-06-2022

  For stemte:   5 (A, C, V)

  Imod stemte:

  Undlod at stemme:  1 (T)

  Peter Læssøe (T) begærede sagen i KB jf. styrelseslovens § 23.

  Theis Guldbech (C) var ikke tilstede.

  SAGSFREMSTILLING:

  ACV har i mail af 29. maj 2022 bedt om at få følgende på dagsorden.

  ”SSAU foreslår at forvaltningen indleder dialog med Ældresagen om at indgå partnerskabsaftale om udvikling af ældreområdet.”

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 7. juni 2022.

 • 19
  Eventuelt
  Sagsid.:

  SSAU den 7. juni 2022

  Der blev spurgt til status på antallet af flygtninge fordelt på børn og voksne samt bosted.