Skip navigationen

Referat

Tirsdag den 9. august 2022 kl. 17:00

Mødested: Havnestuen
Udvalg: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget
Medlemmer: Nicolaj Bertel Riber (A), Helle Barth (V), Ole H. Hansen (A), Theis Guldbech (C)
Afbud fra: Jan Madsen (C), Peter Læssøe (T), Trine Søe (C)
Bemærkninger: Godkendelse af dagsorden: Godkendt
 • 1
  Beslutning - Praksisplan for fysioterapi 2022
  Sagsid.: 22/4353

  RESUMÉ:

  Praksisplan for fysioterapipraksis 2022 er Region Hovedstaden og de 29 hovedstadskommuners fælles plan for tilrettelæggelsen og udviklingen af fysioterapipraksis i de kommende år. Praksisplanen bygger videre på den forrige praksisplan fra 2015 og behandler følgende fire temaer: kapacitet, tilgængelighed, kvalitet og sammenhæng. Implementeringen af praksisplanen forventes at løbe over ca. 4 år.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Praksisplan for fysioterapi 2022 godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2022

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T), Trine Søe (C) og Jan Madsen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Praksisplanen er udarbejdet i fællesskab mellem fysioterapipraksis, kommunerne og regionen og skal danne ramme for udviklingen af fysioterapipraksis i Region Hovedstaden. Grundet den demografiske udvikling med flere ældre og kronikere må man forvente en stadig stigende patienttilgang til fysioterapi. Praksisplanen er udsendt af KKR til godkendelsen i Region Hovedstadens kommuner.

  Praksisplan for fysioterapi 2022 bygger videre på den forrige praksisplan for fysioterapi fra 2015, og det er fortsat følgende fire temaer, som står centralt i praksisplanlægningen i fysioterapipraksis: kapacitet, tilgængelighed, kvalitet og sammenhæng.

  Praksisplan for fysioterapi 2022 består af to dele. Del 1 vedrører kapacitet og tilgængelighed, og del 2 vedrører kvalitet og sammenhæng. Hertil kommer en grundbeskrivelse, der beskriver fysioterapipraksis i Region Hovedstaden i tal.

  Del 1: Kapacitet og tilgængelighed

  I denne den af praksisplanen beskrives målsætningen om, at der skal være en tilstrækkelig behandlingskapacitet i fysioterapipraksis, så alle borgere med behov for behandling har adgang til et lokalt behandlingstilbud. Samtidig er det afgørende, at omsætningen i fysioterapipraksis ikke overstiger de regionale og kommunale budgetter, samt de nationalt fastsatte økonomiske rammer for hhv. almindelig og vederlagsfri fysioterapi.

  Borgernes forbrug af fysioterapi stiger med alderen. I 2019 udgjorde patienter over 60 år således 42 pct. af det samlede antal patienter, mens aldersgruppen udgør 22 pct. af befolkningen. Dette er en udfordring for den samlede kapacitet.

  Endnu en målsætning er at sikre et tilgængeligt behandlingstilbud for patienter med handicap, behov for hjemmebehandling eller særlige behandlingsydelser.

  Del 2: Kvalitet og sammenhæng

  I del 2 af praksisplanen beskrives målsætninger og indsatsområder til det fortsatte arbejde med at sikre høj faglig kvalitet, herunder udvikling af nye digitalt understøttede behandlingsformer. Derpå beskrives målsætninger og indsatsområder vedr. samarbejde og inddragelse af patienten i eget forløb og sikring af sammenhængende patientforløb på tværs af det samlede sundhedsvæsen.

  Udviklingen af fysioterapipraksis skal bidrage til at sikre, at den samlede opgavefordeling i sundhedsvæsnet er hensigtsmæssig ud fra faglige og ressourcemæssige perspektiver. Eksempelvis at patienter tilbydes fysioterapeutisk behandling som førstevalg frem for operation i de tilfælde, hvor der er evidens. Derudover skal der arbejdes med udvikling og afprøvning af nye løsninger til digitalt understøttet behandling i fysioterapipraksis.

  For at kunne arbejde videre med udviklingen af ressourceeffektive forløb af høj kvalitet bør der etableres et grundlag for effektmåling i fysioterapipraksis, med henblik på at opnå praksisspecifik viden om behandlingseffekter af fysioterapeutiske indsatser, samt grundlag for datadrevet kvalitetsudvikling.

  Implementering af praksisplan

  Som led i praksisplanen nedsættes en implementeringsgruppe og evt. relevante arbejdsgrupper bestående af repræsentanter for region, kommuner og fysioterapipraksis til at udarbejde forslag til konkrete initiativer og udmøntning af praksisplanens målsætninger.

  Relation til Dragør Kommune

  Praksisplanen beskriver, at der for Dragør Kommune er et markant højere antal borgere pr. kapacitet ift. regionens gennemsnit (bilag 2, tabel 9). Derudover beskrives et øget forbrug af den vederlagsfrie fysioterapi på 21%, samt en udgiftsstigning på 5% (Bilag 2, tabel 18 og 19). Sammenholdt med den demografisk udvikling i Dragør Kommune må der forventes et øget pres på kapaciteten.

  Derudover viser Region Hovedstadens Sundhedsprofil 2021, at Dragør Kommune har et højt antal af kronikere, som blandt andet medfører ret til vederlagsfri fysioterapi, fx apopleksi.

  Det er derfor positivt, at der netop er fokus på kapacitet og tilgængelighed, da begge dele er og forventeligt bliver en udfordring netop i Dragør. I praksisplanen er det ikke præciseret, hvordan man vil imødekomme og løse udfordringerne, men derimod beskrevet, at implementeringen af praksisplanen forventes at løbe over ca. 4 år.

  LOVE/REGLER:

  Det lovgivningsmæssige grundlag for fysioterapi med offentligt tilskud er sundhedslovens §67 og §140 a, samt bekendtgørelse om tilskud til fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og vederlagsfri fysioterapi hos fysioterapeut i praksissektoren og i kommunen.

  Overenskomst for fysioterapi 2019 § 19 stk. 3.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2022.

  Bilag

 • 2
  Beslutning - Transport af immobile borgere til Covid-19 vaccine m.m.
  Sagsid.: 22/5524

  RESUMÉ:

  Kommunernes Landsforening og Danske Regioner har, den 22. juni 2022, i forbindelse med regeringens strategi om håndtering af Covid-19 frem til foråret 2023, indgået en aftale om den kommende vaccineindsats, herunder transport af borgere med nedsat funktionsevne til vaccinationscentre.

  Kommunerne opfordres af Kommunernes Landsforening til, så vidt muligt, at yde transport til vaccinecentre for borgere over 65 år med nedsat funktionsevne.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget

  træffer beslutning om, hvorvidt der skal tilbydes transport af immobile, hjemmeboede borgere til vaccinationscentre efter Servicelovens §117, hvis alle muligheder for egen transport er udtømte.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2022

  Udvalget besluttede ikke at tilbyde transport med henvisning til, at det gjorde man heller ikke ved 3. stik, og det er heller ikke i budgettet.

  Peter Læssøe (T), Trine Søe (C) og Jan Madsen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Regeringen har den 22. juni 2022 indgået en fornyet aftale med Kommunernes Landsforening og Danske Regioner om den kommende vaccineindsats; herunder også mulighed for transport af borgere med nedsat funktionsevne til Covid-19 vaccinationscentre. Som led i vaccineudrulningen vil der evt. samtidig være vaccination mod influenza og pneumokokker.
   

  Selve vaccinationsopgaven udføres på regionale vaccinationscentre, som forventes at være placeret uden for Dragør Kommune.

  Aftalen er foreløbig gældende fra den 15. september 2022 til den 1. december 2022.

  Tidligere praksis

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 1. januar 2021, at immobile, hjemmeboende borgere i begyndelsen af 2021 skulle tilbydes transport til Covid-19 vaccine efter Servicelovens § 117, såfremt alle muligheder for egen transport var udtømte, det vil sige, at der ikke er mulighed for at egen finansieret transport eller at pårørende ikke har mulighed for at bistå med transport. Covid-19 blev på daværende tidspunkt betegnet som samfundskritisk. Det er ikke længere tilfældet.

  Transporten i 2021 fandt sted til Plejehjemmet Enggården, der fungerede som vaccinationscenter. Opgaven blev koordineret af hjemmeplejen og aktivitetshuset Wiedergården i samarbejde med et transportfirma og udgiften hertil udgjorde samlet 70.000 kr.
  Herudover var der behov for personale til at ledsage borgerne til vaccinationscentret.

  I forbindelse med det tredje vaccinestik var der ikke tilbud om transport.


  Fremadrettet praksis
  Skal ordningen genindføres, vil det som tidligere være hjemmeplejen og aktivitetshuset Wiedergården, der koordinerer opgaven.
  Omfanget af personaleressourcer til at ledsage borgerne vil afhænge af, hvorvidt vaccinerne evt. gives på forskellige lokationer på spredte tidspunkter.
   

  Det estimeres at 25 borgere i 2021 anvendte tilbuddet om transport til vaccinationscenteret.
  Desuden var en gruppe af borgere med stærkt nedsatte funktionsevner omfattet af en anden transportordning som fx flex-trafik og andre borgere modtog hjemmevaccine af egen læge. Muligheden for hjemmevaccine er også indeholdt i den fremadrettede vaccinestrategi.

  Det skal bemærkes, at covid-19 ikke længere er kategoriseret som en samfundskritisk sygdom og at såfremt ordningen vedtages, kan kommunen jf. servicelovens §117 være forpligtet til at tilbyde målgruppen transport til vaccine ved lignede sygdomme som fx influenza. Dragør kommune har ikke tidligere ydet transporthjælp til influenzavaccinationer.

  Der er ikke afsat midler i Dragør Kommunes budget til finansiering af transport i henhold til servicelovens §117, herunder vaccinetransport.

  LOVE/REGLER:

  Servicelovens § 117

  Det bemærkes, at såfremt en kommune efter servicelovens § 117, stk. 1, vælger at tilbyde transport til vaccination mod Covid-19 for borgere omfattet af målgruppen, vil kommunen være forpligtet til ud fra et lighedsprincip at sikre, at alle borgere i tilsvarende situation, modtager tilbud om en sådan transport.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Der er ikke afsat midler til vaccinekørsel på sektor 7.


  Kl har oplyst, at kommunernes udgifter forbundet med hjælp til borgere, som ifm. vaccination har behov for hjælp til f.eks. tidsbestilling, ledsagelse, transport m.m., kan søges refunderet på et samlet aktstykke (bloktilskudsfordelt) under ét og at Dragør Kommunes samlede Covid19-udgifter ikke bliver dækket.

  KOMMUNIKATION/HØRING:
   

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2022

  Økonomiudvalget den 18. august 2022

  Bilag

 • 3
  Beslutning - Tilsyn med Dragør Pleje Omsorg 2022
  Sagsid.: 22/418

  RESUMÉ:

  Rådgivningsfirmaet BDO har den 25. marts 2022 gennemført det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Dragør Pleje Omsorg - gældende for 2021. Her fremlægges resultaterne fra tilsynsrapporten samt Dragør Pleje Omsorgs handleplan, udarbejdet som en opfølgning på tilsynsrapportens anbefalinger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller,

  1. at udvalget tager tilsynsrapporten for Dragør Pleje Omsorg til efterretning.
  2. at udvalget godkender handleplanen som opfølgning på tilsynet.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2022

  Ad 1:

  Til efterretning

  Ad 2:

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T), Trine Søe (C) og Jan Madsen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 25. marts 2022 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte kommunale tilsyn – gældende for 2021 - hos Dragør Pleje Omsorg, i henhold til Servicelovens § 151.

  Kommunalbestyrelsen har ansvaret for, hvordan kommunen planlægger og udfører sin virksomhed på det sociale område og pligt til at føre tilsyn med, hvordan opgaverne løses både i hjemmeplejen og på plejehjem.

  BDO har i forbindelse med tilsynet foretaget en gennemgang af faglig dokumentation og foretaget observationer hos borgerne. Tilsynet omfatter bl.a. interview med ledelse, tilsynsbesøg hos fem borgere og gruppeinterview med to medarbejdere (social- og sundhedshjælpere).

  Sammendrag af tilsyn med Drage Pleje Omsorg

  Tilsynets samlede vurdering er opsummeret i 7 vurderinger på udvalgte områder (jf. 2.1 i Tilsynsrapporten). Der er anvendt en 5 trins vurderingsskala, hvori det angives i hvor høj grad indikatorer for de udvalgte mål (for god praksis) er opfyldt, på en skala fra meget lav til meget høj grad, hvor 1 er meget lav og 5 er meget høj grad. Målene er opfyldt som angivet nedenfor:

  1. Dokumentation: indikatorer er i høj grad opfyldt (4)

  2. Personlig pleje og støtte: indikatorer er i høj grad opfyldt (4)

  3. Praktisk hjælp: indikatorer er i høj grad opfyldt (4)

  4. Delegerede sundhedslovsydelser: indikatorer er i høj grad opfyldt (4)

  5. Sundhedsfremme og forebyggelse: indikatorer er i meget høj grad opfyldt (5)

  6. Kommunikation og adfærd: indikatorer er i meget høj grad opfyldt (5)

  7. Organisering: indikatorer er i meget høj grad opfyldt (5).

  Herunder fremgår udvalgte bemærkninger fra rapporten:

  Dokumentation:

  ”Tilsynet vurderer, at den sundhedsfaglige dokumentation i relation til servicelovsområdet i høj grad opfylder målene i indikatorerne. Det er tilsynets vurdering, at besøgsplanerne generelt fremstår ajourførte og med individuelle beskrivelser, fraset enkelte mangler, som en mindre indsats hurtigt kan rette op på.”

  Personlig pleje og støtte:

  ”Det er tilsynets vurdering, at borgerne oplever at modtage den hjælp, der er aftalt, og at borgerne generelt oplever en høj grad af kontinuitet. Dog vurderes det, at en borger oplever, at aftenhjælpen ofte leveres før den aftalte tid.”

  Praktisk hjælp:

  ”Det er tilsynets vurdering, at borgerne i høj grad er tilfredse med kvaliteten af rengøringen, og at de oplever kontinuitet i hjælpen, men at tidsrammen er stram. Tilsynet vurderer, at en pårørende oplever, at små praktiske detaljer, der er vigtige for borgerens livskvalitet, ikke altid udføres i den faste medarbejders fravær.”

  Delegerede sundhedslovsydelser:

  ”Tilsynet vurderer, at leverandørens arbejde med at levere delegerede sundhedslovsydelser til borgerne, i høj grad opfylder indikatorerne.”

  Sundhedsfremme og forebyggelse:

  ”Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne i meget høj grad har fokus på de forebyggende og sundhedsfremmende indsatser.”

  Kommunikation og adfærd:

  ”Tilsynet vurderer, at leverandøren i meget høj grad har en venlig og respektfuld kommunikation, hvilket borgerne også oplever.”

  Organisering:

  ”Det er tilsynets vurdering, at medarbejderne oplever at have de rette kompetencer, og de oplever gode muligheder for tværfaglig sparring.”

  Den samlede tilsynsrapport er vedlagt som bilag.

  Tilsynets anbefalinger og Dragør Pleje Omsorgs handleplan

  Tilsynet anbefaler:

  1. at der sikres ajourføring af besøgsplaner, og at der sikres individuelle og handlevejledende beskrivelser af aftenhjælpen.
  2. at der sikres tilstrækkelig udfyldelse af de ’Generelle oplysninger’, og at der sikres en synliggørelse af stillingtagen til alle felterne.
  3. at det sikres, at alle medarbejdere har kendskab til borgerens ønsker og vaner i forhold til selv de små detaljer ved praktiske gøremål og vedrørende ønsker til sengetid.
  4. at det ledelsesmæssigt sikres, at alle medarbejdere og afløsere har kendskab til påsætning af støttestrømper, og at de anvender tilhørende handlingsanvisning.

  Dragør Pleje Omsorg har på baggrund af tilsynsrapportens anbefalinger udarbejdet en handleplan. I handleplanen er der fokus på undervisning af medarbejderne i korrekt dokumentation og journalisering samt påsætning af støttestrømper.

  Handleplanen er vedlagt som bilag.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Høring i Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2022.

  Bilag

 • 4
  Beslutning - Kommissorium og proces for "Det gode liv på Enggården"
  Sagsid.: 22/4547

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen har den 30. juni besluttet AVC’s medlemsforslag ”Det gode liv på Enggården” med vægt på en inddragende proces. ”Det gode liv på Enggården” skal formulere værdimæssige pejlemærker, som skal bidrage til at skabe retning og profilere Enggården hos beboere og i offentligheden. Kommunalbestyrelsen har ligeledes besluttet medlemsforslag om etablering af bestyrelse på Enggården.

  Der fremlægges forslag til kommissorium og procesplan for udvikling af ”Det gode liv på Enggården”, hvori spørgsmålet om etablering af bestyrelse på Enggården er medtaget.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender forslag til kommissorium og procesplan for udvikling af ”Det gode liv på Enggården”

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2022

  Godkendt.

  Peter Læssøe (T), Trine Søe (C) og Jan Madsen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Af Kommunalbestyrelsens behandling af sagen den 30. juni 2022 fremgår, at der er ønsket en inddragende proces til beskrivelse af ”Det gode liv på Enggården”. Processen skal inddrage både medarbejdere, ledere, det nuværende Beboer-og Pårørenderåd samt Ældrerådet. Beskrivelsen skal danne grundlag for de fremtidige indsatser og fokus på Enggården.

  Parallelt med udviklingsarbejdet skal det desuden vurderes, hvorvidt det giver mening at etablere en bestyrelse på Enggården, herunder om en bestyrelse i højere grad end det nuværende Bruger-og Pårørenderåd vil kunne understøtte implementeringen af ”Det gode liv på Enggården”.

  Kommissorium inkl. procesplan

  I kommissoriet omfatter interessentgruppen, på baggrund af ønsket om en inddragende proces, derfor både den brede offentlighed foruden politikere, beboere, pårørende og medarbejdere.

  Det er ambitionen, at der med interview og en workshop sikres en grundig og involverende proces, hvor alle interessenter får mulighed for at bidrage til ”Det gode liv på Enggården”.

  Ligeledes er det afgørende, at ”Det gode liv på Enggården” er nytænkende ift. hvad der bør vægtes på et moderne plejehjem, samtidig med at der tages højde for beboernes nedsatte funktions –og/eller kognitive evner.
  Derfor er der i processen lagt vægt på, at der søges ekstern viden fra relevante aktører, som fx private plejehjem og andre kommuner, der kan bidrage med nye perspektiver.

  Udvalget vil blive løbende orienteret om udviklingsarbejdet og det endelige resultat forelægges til politisk godkendelse - forventeligt i april 2023.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2022.

  Bilag

 • 5
  Beslutning - Godkendelse af delaftale 6 i det forpligtende samarbejde, beskæftigelse og integration
  Sagsid.: 22/5261

  RESUMÉ:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hhv. Beskæftigelse og integration jf. delaftale 6. Udvalgene forelægges her forslag til bestilling på områderne for 2023 til godkendelse.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget godkender administrationens forslag om bestillingen på beskæftigelse og integration - delaftale 6.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2022

  Udvalget godkendte aftalen, men bemærker at det er en markant prisstigning og forventer en lavere prissætning fra næste års betalingsaftale – ikke mindst i lyset af beskæftigelsestallene.

  Peter Læssøe (T), Trine Søe (C) og Jan Madsen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  I det forpligtende samarbejde med Tårnby Kommune bestiller og betaler Dragør Kommune årligt for myndighedsopgaven på hhv. beskæftigelse og integration. Ud fra den tid, der forbruges på at udføre opgaven for Dragør, beregnes ydelsens sammensætning og resurseallokering. Ift. 2022 forøges bl.a. socialrådgiverårsværkene med lige under 2 årsværk som følge af beskæftigelsesindsatsen, hvilket bevirker en forøgelse i betalingsaftalen på ca. 1,4 mio. kr. årligt til en samlet sum af ca. 13,6 mio. kr. Udvalgene forelægges her administrationens forslag til bestillingerne for 2023 til godkendelse.

  Aftalen dækker i alt 20,573 årsværk, heraf:

  -          11,731 socialrådgiverårsværk

  -          6,202 HK-årsværk (uændret)

  -          2,640 AC-årsværk (uændret)

  -          Derudover P/L fremskrevne ydelser til:

  • ¼ jobcenterleder, teamledelse, faglig koordination, tilsyn = 0,005 HK-årsværk, forsikring mod barsel og langtidssygdom, tjenestekørsel, husleje, kontorudgifter, IT-udgifter, andre udgifter til ledelse og administration, udviklingsomkostninger, forsikringer af ansatte mv.

  Bruttoløn i alt

  10.735.703 kr.

  Overhead udgifter i alt:

  2.891.350 kr.

  Udgifter i alt vedrørende beskæftigelse og integration

  13.627.053 kr.

  Den tilsvarende beregning for 2022 viste:

  Bruttoløn i alt

  9.656.931 kr.

  Overhead udgifter i alt:

  2.584.913 kr.

  Udgifter i alt vedrørende beskæftigelse og integration

  12.241.844 kr.

  LOVE/REGLER:

  Lov om ændringer af landets inddeling i kommuner og regioner og om opløsning og udpegelse af forpligtende kommunale samarbejder (lov om forpligtende samarbejder).

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Denne betalingsaftale dækker en forøgelse på 1,5 mio. kr. af det nuværende serviceniveau blandt andet på baggrund af henholdsvis Covid-19 samt ukraine-omkostninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2022.

  Økonomiudvalget den 18. august 2022.

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2022.

  Bilag

 • 6
  Beslutning - Mødekalender 2023
  Sagsid.: 22/4957

  RESUMÉ:

  Administrationen præsenterer et forslag til mødekalender 2023.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at mødekalender 2023 godkendes.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2022

  Godkendt med bemærkninger om, at Den internationale Handicapdag 3. december skal i kalenderen, og at KB-møder ikke skal ligge i sommerferien.

  Peter Læssøe (T), Trine Søe (C) og Jan Madsen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Der er udarbejdet forslag til mødekalender 2023. Indholdet er nedenfor.

  Kommunalbestyrelsen

  Der er indlagt 11 møder, som holdes torsdage kl. 19.00.

  Mødet den 28. september 2023 vil primært indeholde budgettets 2. behandling.

  Mødet den 20. december 2023 er en onsdag.

  Hvis der er sager, som skal behandles for lukkede døre, så holdes det lukkede møde efter det

  åbne møde.

  Temamøder

  Der er indlagt 9 temamøder. Møderne holdes inden kommunalbestyrelsesmøderne og varer

  som udgangspunkt fra kl. 17.00 – 18.00.

  Økonomiudvalg

  Der er indlagt 11 møder, som holdes torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 17. maj 2023 holdes en onsdag.

  Mødet den 21. september 2023 vil primært indeholde 2. behandling af budgettet.

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget:

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes tirsdage kl. 17.00.

  Mødet den 4. september 2023 er en mandag.

  By-, Erhvervs- og Planudvalget

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes onsdage kl. 17.00.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget

  Der er indlagt 11 møder. Møderne holdes torsdage kl. 17.00.

  Mødet den 9. januar 2023 er en mandag.

  Miniseminar:

  Der er indlagt 3 miniseminarer i 2023. Tirsdag den 14. marts 2022, onsdag den 3. maj 2023 og tirsdag den 14. november 2023.

  Budgetseminar

  Der holdes et budgetseminar den 31. august 2023 til fredag den 1. september 2023.

  Infomøde om budget

  Der er et borgermøder om budget onsdag den 16. august 2023.

  Der er indlagt et dialogmøde med HMU torsdag den 17. august 2023.

  Kommunalpolitisk Forum (KØF)

  KL holder Kommunaløkonomisk Forum torsdag den 12. og fredag den 13. januar 2023.

  KL Børn og Unge Topmøde

  KL holder Børn- og Unge Topmøde torsdag den 26. og fredag den 27. januar 2023.

  Kommunalpolitisk Topmøde

  KL holder Kommunalpolitisk Topmøde torsdag den 16. marts og fredag den 17. marts 2023.

  Teknik og Miljø ’23

  KL holder Teknik og Miljø konference torsdag den 13. og fredag den 14. april 2023.

  Social- og Sundhedspolitisk Forum

  KL holder Social- og Sundhedspolitisk Forum torsdag den 11. maj 2023 og fredag den 12. maj 2023.

  Folkemøde på Bornholm

  Der holdes Folkemøde på Bornholm fra torsdag den 15. juni 2023 til søndag den 17. juni 2023.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2022

  Klima-, By- og Erhvervsudvalget den 10. august 2022.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2022.

  Økonomiudvalget den 18. august 2022

  Kommunalbestyrelsen den 25. august 2022.

  Bilag

 • 7
  Orientering - Personaleomsætningen på ældreområdet i maj 2022
  Sagsid.: 21/5720

  RESUMÉ:

  Den 1. november 2021 bad Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget om en månedlig orientering om personaleomsætningen på ældreområdet.

  Udvalget orienteres hermed om personaleomsætningen på ældreområdet i maj måned 2022.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2022

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T), Trine Søe (C) og Jan Madsen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget bad på sit møde den 1. november 2021 om en månedlig orientering om personaleomsætningen på ældreområdet.

  I maj 2022 var der samlet set en personaleomsætning på 3 pct. i hjemmeplejen, hjemmesygeplejen og på Enggårdens plejeboligafdelinger.

  I maj 2022 faldt sygefraværet i aften- og nattevagten i hjemmeplejen til 7,16 pct., hvilket er et fald på 12 pct. fra april måned. Sygefraværet i aften- og nattevagten har været højt i de seneste måneder pga. en række langtidssyge medarbejdere.

  I bilaget beskrives personaleomsætningen samt sygefraværet nærmere.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2022.

  Bilag

 • 8
  Orientering - Opfølgning på handleplan for sektor 7 - Sundheds- og Ældreområdet
  Sagsid.: 22/3067

  RESUMÉ:

  Kommunalbestyrelsen vedtog den 2. juni 2022 en handleplan for sektor 7 med henblik på at indhente et forventet merforbrug på sektoren i indeværende år. Administrationen vil på mødet give en opdateret status på implementeringen af handleplanen og de foreløbige effekter heraf.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager administrationens orientering til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2022

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T), Trine Søe (C) og Jan Madsen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den vedtagne handleplan for sektor 7 foreskriver en række administrative tiltag, som der skal implementeres i den kommunale hjemmepleje og på Enggården for at sikre at et forventet merforbrug i hjemmeplejen samt negative overførsler fra 2021 indhentes i indeværende år.

  Administrationen vil på mødet give en opdateret status på implementeringen af handleplanen samt beskrive handleplanens effekter med udgangspunkt i erfaringerne fra sommerferien, der historisk set er udfordrende ressourcemæssigt grundet ferieafvikling blandt det faste personale.

  Herunder kan der ses en uddybende gennemgang af de vedtagene administrative tiltag samt en status på implementeringen heraf fra juni 2022.

  Status på tiltag i hjemmeplejen

  Handleplanen foreskrev en række administrative tiltag, som skulle gennemføres i hjemmeplejen for at sikre budgetoverholdelse i indeværende år:

  -         Hjemmeplejen skal opbygge en intern afløserliste for at undgå at bruge dyre vikarer.

  • Status: Der er ved at blive opbygget en afløserliste med minimum 20 afløsere. Der er en positiv fremdrift i opbygningen af afløserlisten.

  -         Der indføres en stram lønsumsstyring i hjemmeplejen.

  • Status: Der er gennemført følgende tiltag:
   • Lønmidler flyttes til de områder som har størst behov herfor ift. aflønning af medarbejdere og afløsere.
   • Der arbejdes kontinuerligt på at opbygge en afløserliste som skal mindske brugen af eksterne vikarer.
   • Der foretages en månedlig fremskrivning af lønbudgettet på baggrund af forbruget for at skabe et bedre, fælles overblik for ledergruppen.
     

  -         Løbende styring og prioritering af budgettet til afløsere og vikarer:

  • Status: Der er kvartalsvise møder mellem ledelsen i hjemmeplejen og Økonomiafdelingen, hvorpå de enkelte områders forbrug gennemgås med henblik på eventuelle interne flytninger af midler til områderne med størst behov.

  -         Reduktion af sygefraværet:

  • Status: Sygefraværet i alle hjemmeplejens enheder er faldende hvilket forventes at medføre et lavere forbrug på afløsere og vikarer.

  -         Kørelisterne skal optimeres mhp. at bruge medarbejdernes ressourcer mere optimalt:

  • Status: Der arbejdes med at få Hjemmesygeplejen til at uddelegere flere opgaver til Hjemmeplejens Social- og Sundhedsassistenter og herigennem frigive tid til andre opgaver. Der kræves dog først en kompetenceudvikling, som er igangsat.
    

  -         Styrket dialog om tilpasning af ydelser og tid for borgere som er blevet mere selvhjulpne:

  • Status: Der er etableret løbende samarbejdsmøder mellem lederne af hjemmeplejen og myndighedsteamet samt genoptaget en løbende triagering af de mest ressourcekrævende borgere.
    

  -         En ledig ergoterapeut friholdes i resten af 2022.

  • Status: Stillingen friholdes indtil videre.

  Status på tiltag på Enggården

  Handleplanen foreskrev ligeledes en række tiltag, som skulle gennemføres på Enggården for at sikre budgetoverholdelse og indhentning af en negativ overførsel fra sidste år i indeværende år. Herunder kan tiltagene samt en status på implementeringen heraf ses:

  -         Udskydelse af besættelsen af en ledig sygeplejeskestilling:

  • Status: Stillingen friholdes indtil videre.
    

  -         Udskydelse af genbesættelsen af en ledig ergoterapeutstilling:

  • Status: Stillingen friholdes indtil videre.

  Yderligere tiltag såfremt handleplanens igangsatte initiativer ikke sikrer budget-overholdelse

  Kommunalbestyrelsen vedtog i juni også en række yderligere tiltag som kan igangsættes hvis det forventes, at den administrative handleplan ikke bidrager med tilstrækkelige forbrugsreduktioner. Kommunalbestyrelsen prioriterede også i hvilken rækkefølge tiltagene skal implementeres. Tiltagene kan ses herunder i den prioriterede rækkefølge:

  1. Indkøbsordningen.
   1. Der indføres en brugerbetaling på 100 kr. om måneden uanset forbrug.
  1. Vaskeordningen.
   1. Taksten for vask af 8 kg. tøj ændres fra 125 kr. til 145 kr. om måneden.
  1. Antallet af ugentlige bade.
   1. Kvalitetsstandarden ændres fra maksimalt to bade om ugen til maksimalt ét bad om ugen.
     
  2. Antallet af uger mellem hver rengøring.
   1. Rengøringsfrekvensen ændres fra hver 2,5 uge til 3 uger.

  De ovenstående tiltag forventes at have en kvartalseffekt, svarende til et budgetprovenu på 280.000 kr., såfremt de alle igangsættes.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Handeplanen for sektor 7 har til hensigt at sikre, at hjemmeplejen og Enggården kan indhente det forventede merforbrug og negative overførsler svarende til i alt 1.987.000 kr.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ældrerådet.

  Handleplanen er drøftet på CMU den 22. juni 2022.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Dragør Kommunes Kvalitetsstandarder.

  Dragør Kommunes Sundhedspolitik.

  Dragør Kommunes Ældrepolitik.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2022.

  Bilag

 • 9
  Orientering - Opfølgning på beskæftigelsesindsatsen august 2022
  Sagsid.: 21/9568

  RESUMÉ:

  Overordnet har ledigheden været faldende siden februar 2021 og denne tendens ser ud til at fortsætte.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager opfølgningen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2022

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T), Trine Søe (C) og Jan Madsen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Et enigt Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget besluttede den 8. juni 2020 at udvalget orienteres på hvert møde om udviklingen i ledigheden.

  I denne opfølgning er status præsenteret ud fra data trukket fra jobindsats.dk, der baserer sig på kommunens egne systemer.

  Vedlagt i bilag er status på udviklingen i fuldtidspersoner på A-dagpenge, kontanthjælp, uddannelseshjælp, selvforsørgelses- og hjemrejseydelse, ressource- og jobafklaringsforløb, ledighedsydelse, sygedagpenge samt førtidspension. Dette er en udvidelse i forhold til tidligere orienteringssager, da det vurderes mere retvisende at medtage alle ydelseskategorier i beskæftigelsesindsatsen.

  Det overordnede blik på ledigheden viser, at den har været faldende i hele 2021 og at der nu er færre ledige end i perioden umiddelbart op til coronapandemien.

  Antallet af kontanthjælpsmodtagere er siden juni 2021 faldet til under niveau i 2019.

  Antallet af fuldtidspersoner på sygedagpenge steg i oktober 2021 og frem til januar 2022 hvorefter der har været et stort fald til under niveau i 2020.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2022.

  Bilag

 • 10
  Orientering - Sundhedsdagen 15. september 2022
  Sagsid.: 22/4673

  RESUMÉ:

  Den 15. september inviterer Dragør Kommunes Aktivitetshus Wiedergården til sundhedsdag med fremvisning af bl.a. husets forskellige aktiviteter, kommunens sundhedsindsatser og besøg fra patientforeninger.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2022

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T), Trine Søe (C) og Jan Madsen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Dragør Aktivitetshus afholder sundhedsdag for kommunens seniorer med fremvisning af bl.a. husets forskellige aktiviteter, besøg fra patientforeninger og kommunens sundhedsindsatser. Programmet indeholder blandt andet foredrag, afprøvning af sundhedshusets træningshold og besøg fra forskellige patientforeninger. Derudover kan borgerne møde kommunens demenskoordinator, sundhedskonsulenter samt en diætist.

  Dagen er desuden et supplement til det forebyggende hjemmebesøg, og relevante borgere vil blive inviteret via e-boks. Håbet er, at borgere der ikke ønsker det individuelle hjemmebesøg vil møde op og blive præsenteret for mulige aktiviteter i kommunen.

  Dagen er et offentligt arrangement, så alle borgere er velkomne til at deltage, uanset tilknytning til huset.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2022.

  Bilag

 • 11
  Orientering - Status på Handleplan for Enggården
  Sagsid.: 22/2984

  RESUMÉ:
   

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget har den 10. maj 2022 ønsket en status på arbejdet med Handleplanen for Enggården på førstkommende udvalgsmøde efter sommerferien. Handleplanen er udarbejdet i forbindelse med det årlige, uanmeldte tilsyn, der blev aflagt den 15. marts 2022 af rådgivningsfirmaet BDO.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget tager orienteringen til efterretning. 

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2022

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T), Trine Søe (C) og Jan Madsen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Den 10. marts 2022 gennemførte rådgivningsfirmaet BDO det årlige uanmeldte kommunale tilsyn hos Enggården i henhold til Servicelovens § 151. Tilsynsbesøget, der er gældende for 2021, blev grundet Covid19 først afholdt i 2022.

  På baggrund af tilsynsrapporten udarbejdede Enggården en Handleplan, som blev fremlagt for og godkendt af Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 10. maj 2022.

  Enggården er nu i gang med implementeringen af Handleplanen og i vedlagte bilag gives en status på arbejdet med de enkelte indsatsområder.

  LOVE/REGLER:

  Lov om Social Service §151.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2022.

  Bilag

 • 12
  Orientering - FGU status juni 2022
  Sagsid.: 22/5242

  RESUMÉ:

  FGU-Hovedstaden har udfordringer ift. både optag og økonomi. Via bilagene, som er brev til politikere og forvaltninger i medlemskommunerne i optagsområdet samt referat fra seneste bestyrelsesmøde, orienteres udvalgene om de udfordringer FGU-Hovedstaden i øjeblikket står med og de tiltag, som forsøges iværksat for at modstå en dårlig økonomisk situation og dalende søgningstal.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at orienteringen tages til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2022

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T), Trine Søe (C) og Jan Madsen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  FGU-institutionernes etablering udspringer af ungelovgivningen med tilhørende uddannelsespolitiske målsætninger. FGU har fra sommeren 2019 samlet erhvervsgrunduddannelsen (EGU), produktionsskolerne og den kombinerede ungeuddannelse (KUU) samt VUC fag for unge under 25 år under én institution.

  Målgruppen for FGU er som udgangspunkt unge under 25 år, der har behov for en særlig indsats efter grundskolen for at blive klar til at påbegynde uddannelse eller komme i beskæftigelse. Disse unges behov for at styrke deres forudsætninger spænder bredt og kan angå faglig opkvalificering eller udvikling socialt og personligt. En del af målgruppen udgøres af de unge, der har store udfordringer i forhold til at starte uddannelse eller job og som der er særlig fokus på i de uddannelsespolitiske målsætninger. Den unge skal, for at kunne starte, have fortaget en målgruppevurdering af uddannelsesvejledere fra Ungecenteret i Tårnby, som via delaftale 7 i det forpligtende samarbejde varetager opgaven for Dragør kommune. Ungecenteret udarbejder i samarbejde med den unge en FGU uddannelsesplan. Uddannelsesplanen omsættes efterfølgende af FGU til en forløbsplan, der beskriver, de uddannelseselementer, som skal føre til opfyldelse af uddannelsesplanens mål.

  Dragør udgør sammen med København, Frederiksberg og Tårnby kommuner optageområde for FGU Hovedstaden. Der er et tæt samarbejde mellem FGU Hovedstaden og kommunerne omkring de unge før, under og på vej ud fra FGU. I 2021 er der indgået en samarbejdsaftale mellem FGU Hovedstaden, som skal danne baggrund for det fremtidige samarbejde og som beskriver det generelle samarbejde omkring de unge men også indeholder arbejdsproces beskrivelser på en del specifikke områder f.eks. overgange og mulighed for forlængelse.

  FGU Hovedstaden og Ungecentret vil fortsat være i tæt dialog omkring elevernes gennemførelse af de forberedende uddannelsesspor og sikring af, at de unge kommer godt videre i forhold til uddannelse og beskæftigelse.

  Dragør kommune har fra etableringen i 2019 været repræsenteret i bestyrelsen af Nicolaj Bertel Riber. Bestyrelsen har igennem de forløbne tre år hele tiden påpeget de svære økonomiske betingelser, som FGU Hovedstaden er etableret under, primært som følge af bygningsetableringen. Til orientering vedlægges det seneste referat fra bestyrelsesmøde i FGU som bilag, hvoraf det kan ses, at den økonomiske svære situation er adresseret over for STUK, STyrelsen for Uddannelse og Kvalitet under BUVM (Børne- og UnderVisningsMinisteriet). Dragør kommune har pt 7 FGU elever i FGU Hovedstaden, som vi betaler 75.000 kr. for efter 30 % refusion, idet den fulde pris er 105.000 pr. elev. Elevtallet veksler, men ligger typisk årligt mellem 5-10 elever. Pga. FGUs betydning for både unge- og beskæftigelsesområdet på grund af optags-segmentet, orienteres både BFKU og SSAU om situationen.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2022.

  Børne-, Fritids- og Kulturudvalget den 11. august 2022.

  Bilag

 • 13
  Orientering - Borgerhenvendelser og klager - maj og juni 2022
  Sagsid.: 20/4460

  RESUMÉ:

  Udvalget orienteres her om klager og borgerhenvendelser den seneste måned til henholdsvis Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering og Center for Politik, Service og Social.

  INDSTILLING:

  Administrationen indstiller, at udvalget tager orienteringen til efterretning.

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2022

  Til efterretning.

  Peter Læssøe (T), Trine Søe (C) og Jan Madsen (C) var ikke til stede.

  SAGSFREMSTILLING:

  Social-og Sundhedsudvalget bad på deres møde den 3. oktober 2016 om at få en månedlig status på indgående klager og borgerhenvendelser. Denne sag dækker perioden medio maj til medio juni 2022.

  Center for Sundhed, Pleje og Rehabilitering har modtaget 3 klager i perioden. Klagerne fremgår af det lukkede bilag.

  Center for Politik, Service og Social har ikke modtaget klager i perioden.

  LOVE/REGLER:

  Ingen bemærkninger.

  ØKONOMI/PERSONALEFORHOLD:

  Ingen bemærkninger.

  KOMMUNIKATION/HØRING:

  Ingen bemærkninger.

  RELATION TIL POLITIKKER:

  Ingen bemærkninger.

  BESLUTNINGSPROCES:

  Social-, Sundheds-og Arbejdsmarkedsudvalget den 9. august 2022

 • 14
  Eventuelt
  Sagsid.:

  BESLUTNING: Social-, Sundheds- og Arbejdsmarkedsudvalget den 09-08-2022

  - Administrationen forespurgte til muligheden for fælles udflugt for SSAU og Dragør Kommunes Handicapråd til Handicappens Hus i Tåstrup den 6. september.

  - Administrationen orienterede om status i Ydelsesteamet og Borgerservice.

  - Administrationen gav en status om projektet ”Fit for Kids”.

  - Helle Barth berettede om en borgers spontane ros til Borgerservices betjening.